Opgave 5 - Havovwo.nl

Eindexamen vwo m&o 2014-I
-
havovwo.nl
Opgave 5
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9.
Het Sint Bavocollege te Rotterdam is een school voor havo-vwo
(atheneum en gymnasium). Op 1 oktober 2013 heeft de school 1.520
leerlingen. Scholen voor voortgezet onderwijs (VO) ontvangen van het
ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) een vergoeding
voor hun uitgaven. In informatiebronnen 6, 7 en 8 is het huidige
vergoedingenmodel (systeem A) vereenvoudigd opgenomen.
2p
19
Bereken het totale personele budget voor het Sint Bavocollege voor het
kalenderjaar 2014. Vul daartoe de uitwerkbijlage horende bij deze vraag
volledig in.
Het ministerie van OCW vergoedt aan scholen binnen elke categorie
personeel een zelfde GPV per fte. Binnen de categorie OP betaalt een
school het personeel echter een salaris dat hoort bij de schaal B, C of D.
Het salaris van schaal B is lager dan dat van schaal C en die weer lager
dan schaal D.
2p
20
Welke financiële prikkel gaat van dit vergoedingsmodel uit voor een
school bij het bepalen van de samenstelling van de categorie OP?
Motiveer het antwoord.
Door de stijgende uitgaven in de laatste jaren heeft het Sint Bavocollege
een financieel tekort. Daarom is een groei van het aantal
brugklasleerlingen per 1 augustus 2014 (en daarmee een groei van de
vergoeding) noodzakelijk. Het is belangrijk dat de extra baten de extra
lasten van deze groei overtreffen.
Mevrouw Servaas, de rector van deze school, heeft berekend dat de extra
lasten per nieuwe brugklasleerling lager moeten zijn dan € 6.172,40.
2p
21
Bereken dat het bedrag dat mevrouw Servaas hanteert juist is, door de
extra baten van 1 nieuwe brugklasleerling te berekenen.
Als het aantal brugklasleerlingen en daarmee het leerlingenaantal bij het
Sint Bavocollege met ingang van een nieuw schooljaar (per 1 augustus
dus) aanzienlijk groeit, ontstaat in de maanden augustus tot en met
december van dat schooljaar een liquiditeitsprobleem.
2p
22
Op basis van welk gegeven in informatiebron 7 en 8 ontstaat voor het Sint
Bavocollege een liquiditeitsprobleem? Motiveer het antwoord.
- www.havovwo.nl
-1-
- www.examen-cd.nl
Eindexamen vwo m&o 2014-I
-
havovwo.nl
Het ministerie van OCW heeft inmiddels een nieuw vergoedingenmodel
(systeem B) ontwikkeld.
Systeem B bestaat uit twee varianten:
 variant B1 (zie informatiebron 9)
 variant B2
variant B1
Mevrouw Servaas wil variant B1 in een formule weergeven, zodat zij bij
een willekeurig leerlingenaantal de te ontvangen vergoeding voor haar
school kan berekenen.
De formule heeft de volgende algemene gedaante:
V = aL + b
a = gewogen gemiddelde vergoeding per leerling
b = vergoeding onafhankelijk van het leerlingenaantal
L = totaal aantal leerlingen
V = totale vergoeding in euro’s
Daarbij gaat mevrouw Servaas ervan uit dat de verhouding tussen aantal
onderbouwleerlingen en aantal bovenbouwleerlingen 56 : 44 is en blijft.
2p
23
2p
24
Geef de formule waarmee de totale vergoeding voor het Sint Bavocollege
kan worden bepaald. Bereken hiertoe eerst a.
Teken het verloop van V in de uitwerkbijlage bij deze opgave.
variant B2
Een categorie scholen heeft ernstige bezwaren tegen variant B1. Het
ministerie van OCW heeft, om aan deze bezwaren tegemoet te komen,
variant B2 ontwikkeld. Deze variant heeft als formule:
V = 4.234L + 3.000.700
L = totaal aantal leerlingen
V = totale vergoeding in euro’s
In de uitwerkbijlage bij deze opgave is de grafiek van variant B2
weergegeven.
1p
25
Leid uit de grafiek af welke variant (B1 of B2) voor het Sint Bavocollege
de hoogste vergoeding voor het schooljaar 2013 - 2014 zou opleveren op
basis van het leerlingenaantal op 1 oktober 2013.
- www.havovwo.nl
-2-
- www.examen-cd.nl
Eindexamen vwo m&o 2014-I
-
havovwo.nl
uitwerkbijlage
19
berekeningen aantal fte
berekeningen budget in €
Directie
OP
OOP
………………………………
totale
personele
budget
24 + 25
11.000
vergoeding
(x €1.000)
10.000
variant B2
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
- www.havovwo.nl
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
leerlingen
-3-
- www.examen-cd.nl
Eindexamen vwo m&o 2014-I
-
havovwo.nl
Informatiebron 6
Huidige vergoedingenmodel (systeem A)
De schoolbesturen in het VO ontvangen ten behoeve van hun scholen op
basis van de Wet op het Voortgezet Onderwijs vergoedingen van het
ministerie van OCW. Het vergoedingenmodel is een rekenmodel om het
beschikbare geld van de Rijksoverheid toe te delen aan de scholen.
Het huidige model kent een scheiding tussen de personele vergoeding
(onder andere voor salarissen) en de materiële vergoeding (onder andere
voor afschrijvingen, onderhoud, schoonmaak). Een school is echter vrij in
de besteding van de ontvangen middelen, dus middelen ontvangen voor
afschrijvingen mogen ingezet worden om bijvoorbeeld een extra conciërge
aan te stellen.
Informatiebron 7
Personele vergoeding (bij systeem A)
In het personele deel wordt gewerkt met afzonderlijke formules voor
directie, onderwijsgevend personeel (OP = de docenten) en
onderwijsondersteunend personeel (OOP = administratie, (technisch)
onderwijsassistenten en huishoudelijke dienst). Via deze formules wordt
vastgesteld op hoeveel fte (fulltimebanen) een school binnen de directie,
binnen het OP en binnen het OOP recht heeft.
De vergoeding die een school in een kalenderjaar ontvangt, wordt
bepaald door het leerlingenaantal van deze school per 1 oktober in het
voorafgaande kalenderjaar.
Als het aantal fte vastgesteld is, wordt vervolgens het aantal fte
vermenigvuldigd met de door het ministerie van OCW vastgestelde
gemiddelde personeelsvergoeding (GPV) in euro’s per categorie
personeel. Dat levert uiteindelijk het personele budget voor een school
op.
Voor een school voor havo-vwo zijn de gegevens voor berekening van het
personele budget in onderstaande tabel verzameld (L = totaal
leerlingenaantal).
directie
OP
OOP
- www.havovwo.nl
formule aantal fte
GPV in €
L / 168,89
4,5 + L / 20
L / 104,83
96.505
82.454
42.696
-4-
- www.examen-cd.nl
Eindexamen vwo m&o 2014-I
-
havovwo.nl
Informatiebron 8
Materiële vergoeding (bij systeem A)
In het materiële deel wordt gewerkt met afzonderlijke formules voor aan
het gebouw gerelateerde lasten, voor lasten gerelateerd aan leermiddelen
en voor de lasten van de (maatschappelijke) stage.
De vergoeding die een school in een kalenderjaar ontvangt, wordt
bepaald door het leerlingenaantal van deze school per 1 oktober in het
voorafgaande kalenderjaar.
Voor een school voor havo-vwo zijn de volgende gegevens voor
berekening van de materiële vergoeding van belang (L= totaal
leerlingenaantal; M = leerlingenaantal klas 1 t/m 4; vergoeding in €):
voor aan het gebouw gerelateerde
lasten
voor aan leermiddelen gerelateerde
lasten
voor de lasten van de stage
721 x L
290 x L
60 x M
Informatiebron 9
Nieuw vergoedingenmodel Ministerie OCW (= variant B1)
In het nieuwe vergoedingenmodel ontvangen scholen voor havo-vwo geen
apart budget meer voor personele en materiële lasten, maar één
totaalbudget.
Dit budget is per schooljaar als volgt opgebouwd:
 een vast bedrag per vestiging van € 532.000, per leerling in de onderbouw (klas 1 t/m 3) een bedrag van € 6.210, per leerling in de bovenbouw (klas 4 en hoger) een bedrag van
€ 6.035,-.
- www.havovwo.nl
-5-
- www.examen-cd.nl