Mijn tijd, Mijn gastverblijf, Mijn discipelen

Gerard Kramer
Mijn tijd, Mijn gastverblijf, Mijn
discipelen
WoordStudie
-
In de evangeliën stuiten we op regelmatig op ‘de discipelen’ van de Heer. Ik wilde
graag weten of Hijzelf deze mannen wel eens aanduidde als ‘Mijn discipelen’, en
dat blijkt Hij slechts bij twee heel bijzondere gelegenheden te hebben gedaan.
Het laatste pascha
In Matteüs 26:17vv. vragen de discipelen de Heer waar ze toebereidselen moeten
maken om het pascha te eten. Hij vertelt daarop dat ze naar iemand toe moeten
gaan en de volgende boodschap moeten doorgeven: ‘De Meester zegt: Mijn tijd is
nabij; bij u zal Ik het pascha houden met Mijn discipelen’ (vs. 18). Marcus geeft
deze boodschap van de Heer als volgt weer: ‘De Meester zegt: Waar is Mijn
gastverblijf waar Ik het pascha met Mijn discipelen kan eten?’ (Marc. 14:14).
Lucas formuleert de woorden van de Heer aldus: ‘De Meester zegt u: ‘Waar is het
gastverblijf waar Ik het pascha met Mijn discipelen kan eten?’ (Luc. 22:11).
Als we ervan uitgaan dat deze drie geïnspireerde beschrijvingen elkaar aanvullen,
kan worden gereconstrueerd dat de Heer ongeveer het volgende heeft gezegd:
‘De Meester zegt u: Mijn tijd is nabij; bij u zal Ik het pascha houden met Mijn
discipelen; waar is Mijn gastverblijf waar Ik het pascha met Mijn discipelen kan
eten?’ Als deze reconstructie juist is, is het gebruik van het woordje ‘Mijn’ zeer
opvallend. De Heer Jezus spreekt tegenover een ‘heer des huizes’, van wiens
Mijn tijd, Mijn gastverblijf, Mijn discipelen
1
bereidheid tot verhuren of ter beschikking stellen Hij menselijk gezien afhankelijk
was, op een wijze die daarbij helemaal niet lijkt te passen. De ‘heer des huizes’
leerde zo, dat hem een vraag gesteld werd door Iemand die in werkelijkheid het
hele tafereel bepaalde. Hij, die werkelijk de Heer was, sprak van ‘Mijn tijd’, ‘Mijn
discipelen’, ‘Mijn gastverblijf’.
Het pascha was het feest waarbij men de uittocht uit Egypte herdacht. Dan
slachtten en aten de Joden het pascha, oftewel het paaslam. Dat wees vooruit
naar het lijden en sterven van Christus, die door Paulus ‘ons pascha’ wordt
genoemd in 1 Korintiërs 5:7. Diezelfde gebeurtenis en diezelfde Persoon
herdenken wij als wij het avondmaal vieren, dat aansluitend aan het pascha is
ingesteld. Wij kijken terug op Hem, naar Wie het pascha vooruitwees. Christus,
ons pascha, noemde de discipelen ‘Mijn discipelen’. Is het niet prachtig te zien dat
Hij dat juist op dit moment deed, toen Hij op het punt stond als het ware Paaslam
Zijn bloed voor hen te storten? We mogen dus, als we de dood van de Heer
verkondigen, dat doen in het besef dat we op een heel innige manier aan Hem
verbonden zijn: Hij is van ons, en wij zijn van Hem die ons heeft liefgehad en
Zichzelf voor ons heeft overgegeven (Gal. 2:20). Het avondmaal kan dan ook
alleen worden gevierd door hen die werkelijk discipelen, volgelingen, van de Heer
zijn.
Daarnaast herdenken we Hem op een wijze die Hij heeft ingesteld op een
dramatisch moment, dat Hij niettemin volledig Zelf bepaalde, namelijk vóórdat Hij
zou lijden (Luc. 22:15), op Zijn tijd. Dit woord voor ‘tijd’ (Gr. kairos) geeft in het
Nieuwe Testament vaak een door God gegeven beslissend tijdstip of moment aan
(zie bijv. Marc. 1:15; 13:33; Luc. 12:56; 19:44; Hand. 1:7; Rom. 13:11; Ef. 5:16 –
‘geschikte gelegenheid’). Daarom kon alleen de Heer Jezus, die altijd deed wat de
Vader welbehaaglijk was (Joh. 8:29), hier in Matteüs 26:18 en in Johannes 7:6,8
spreken over Mijn tijd. Hij was het dan ook, die te rechter tijd voor goddelozen is
gestorven (Rom. 5:6). God zal ook in de toekomst de verschijning van de Heer
Jezus op Zijn eigen tijd vertonen (1 Tim. 6:15), oftewel Hem zichtbaar laten
verschijnen.
We vieren het avondmaal bovendien op een plaats die Hij de Zijne noemde, in
Zijn gastverblijf. We zeggen nu: aan Zijn Tafel (1 Kor. 10:21). Alles is dus van de
Heer: zowel wijzelf (vgl. 1 Kor. 3:23), als onze naar de hemel verwijzende
eredienst, waarin Hij samen met ons zo’n vreugde schept (vgl. Hebr. 8:1-2; 1 Petr.
2:5). Geven we Hem tijdens deze eredienst dan ook werkelijk alle ruimte, zodat
Hij de naam van God de Vader aan ons, Zijn broeders, kan verkondigen, en in het
midden van de gemeente Hem kan lofzingen (Ps. 22:23)?
Mijn tijd, Mijn gastverblijf, Mijn discipelen
2
Het nieuwe gebod
De ‘heer des huizes’ kreeg via de discipelen te horen dat de Heer Jezus het pascha
wilde eten met Zijn discipelen. Stel nu eens dat deze man de discipelen gevraagd
had: ‘Alles goed en wel, maar hoe kan ik nu weten of jullie werkelijk discipelen
van Hem zijn?’ Dat is ook een heel legitieme vraag aan ons adres. Hoe kunnen wij
de mensen om ons heen bewijzen dat we werkelijk discipelen van de Heer Jezus
zijn? De Meester Zelf heeft het volgende tegen de discipelen gezegd, en hen toen
eveneens ‘Mijn discipelen’ genoemd: ‘Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar
liefhebt; zoals Ik u heb liefgehad, dat ook u elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen
weten dat u Mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt’ (Joh. 13:35). Dat
is niet direct een antwoord dat wij zouden hebben bedacht, maar het is eigenlijk
heel logisch: in het leven van mensen die zich christenen, d.i. volgelingen van
Christus noemen, mag men verwachten iets van Christus te zien!
Oude Sporen 2014
Mijn tijd, Mijn gastverblijf, Mijn discipelen
3