Wijzotex Mat _Duurzaam__NL

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Productnaam :
Datum bewerking :
Datum van uitgifte :
Wijzotex Mat (Duurzaam)
23-01-2013
18-03-2014
1.0.0
Versie :
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de
vennootschap/onderneming
1.1
Productidentificatie
1.2
Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.3
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier (producent/importeur/professionele gebruiker/handelaar)
Wijzotex Mat (Duurzaam)
Verf.
Wijzonol Bouwverven B.V.
Straat : Russenweg 14
Postcode/plaats : 8041 AL ZWOLLE
Telefoon : 0031 (0)38-4291100
Telefax : 0031 (0)38-4212621
Contact : [email protected]
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
0031 (0)30-2748888
Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum is alleen bereikbaar bij accidentele vergiftigingen voor een
behandelend arts.
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1
Indeling van de stof of het mengsel
Inschaling
Geen
Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Geen
2.2
Etiketteringselementen
Etikettering (67/548/EG of 1999/45/EG)
S-zinnen
2
35
46
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Veiligheidsaanwijzingen
P301/313
NA INSLIKKEN: Een arts raadplegen.
P102
Buiten het bereik van kinderen houden.
P501
Inhoud/ verpakking afvoeren volgens de nationale/ internationale voorschriften.
Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels
EUH208
Bevat MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-2-METHYL-2 H -ISO-THIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2 H ISOTHIAZOOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
2.3
Andere gevaren
Geen
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2
Mengsels
Pagina : 1 / 7
( NL / NL )
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Productnaam :
Datum bewerking :
Datum van uitgifte :
Wijzotex Mat (Duurzaam)
23-01-2013
18-03-2014
1.0.0
Versie :
Gevaarlijke bestanddelen
Geen
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Bij twijfel of aanhoudende symptomen een arts waarschuwen. Nooit een bewustloze persoon of bij optredende
krampen iets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.
Na inhalatie
Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt
onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Bij huidcontact
Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.
Na oogcontact
Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts
consulteren. Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
Na inslikken
Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct
medische hulp inroepen. Laten rusten. Laat slachtoffer niet braken.
4.2
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Er is geen informatie beschikbaar.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale
4.3
behandeling
Geen
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1
Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Alcoholbestendig schuim. Kooldioxide (CO2). Bluspoeder. Waternevel
Ongeschikte blusmiddelen
Sterke waterstraal.
5.2
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij brand ontstaat roet. Blootstelling aan ontledingsproducten kan gezondheidsschade veroorzaken. Geschikt
adembeschermingsapparaat gebruiken.
5.3
Advies voor brandweerlieden
Gesloten verpakkingen, die aan hitte hebben blootgestaan, koelen met water. Bluswater niet in de riolering of
oppervlaktewater laten lopen.
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
Als gevolg van het gehalte organische oplosmiddel van het preparaat:
6.1
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
6.2
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Ontstekingsbronnen verwijderen. Dampen niet inademen. Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.
Niet in de riolering of open wateren lozen. Bij het uittreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of
kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.
Pagina : 2 / 7
( NL / NL )
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Productnaam :
Datum bewerking :
Datum van uitgifte :
6.3
Wijzotex Mat (Duurzaam)
23-01-2013
18-03-2014
1.0.0
Versie :
Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Gemorst materiaal indammen om verspreiding te voorkomen. Opnemen van het gemorste materiaal met een
onbrandbaar absorptiemiddel zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en in een geschikte verpakking opslaan
tot het in overeenstemming met de lokale voorschriften kan worden afgevoerd. (zie rubriek 13). Met detergentiën
reinigen. Oplosmiddelen vermijden.
6.4
Verwijzing naar andere rubrieken
Geen
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Beschermingsmaatregelen
Brandbeschermingsmaatregelen
Als gevolg van het gehalte organische oplosmiddel van het preparaat: Voorkom de vorming van brandbare of
explosieve mengsels en voorkom tevens dampconcentraties boven de Publieke of Private Grenswaarde (MAC). Het
materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven.
Elektrische apparatuur moet explosieveilig zijn uitgevoerd. Verpakking goed sluiten en verwijderd houden van
hittebronnen, vonken en open vuur. Vonkend gereedschap mag niet worden gebruikt. Dampen zijn zwaarder dan
lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels. Met lucht kan damp
een explosief mengsel vormen.
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom dat product in het riool of oppervlaktewateren terecht komt.
Specifieke eisen of regelingen voor de hantering
Voorkom contact met de huid en met de ogen. Damp en spuitnevel niet inademen. Voorkom tevens inademing van
schuurstof. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken. (zie
hoofdstuk 8). Gebruik nooit druk om de container te legen.
Adviezen inzake algemene beroepsmatige hygiëne
Houdt rekening met de wettelijke voorschriften voor veilig werken.
7.2
Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Verpakkingsmateriaal
Bewaar het product altijd in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.
Aanwijzingen met betrekking tot gemeenschappelijke opslag
Te vermijden materialen
Vermijdt ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen.
Verdere informatie over de opslagcondities
Als gevolg van het gehalte organische oplosmiddel van het preparaat: In goed gesloten verpakking bewaren.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Toegang uitsluitend voor geauthoriseerd personeel. Sluit
aangebroken verpakkingen na gebruik zorgvuldig af en bewaar deze rechtop om lekkage te voorkomen.
7.3
Specifiek eindgebruik
Geen
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1
Controleparameters
8.2
Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen
Geen
Voor voldoende ventilatie zorgen. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede
ruimtelijke ventilatie. Als dit niet voldoende is om de concentratie van zwevende deeltjes en oplosmiddeldamp beneden
de Publieke of Private Grenswaarde (MAC) te houden, dan moet geschikte ademhalingsbescherming worden gebruikt.
Pagina : 3 / 7
( NL / NL )
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Productnaam :
Datum bewerking :
Datum van uitgifte :
Wijzotex Mat (Duurzaam)
23-01-2013
18-03-2014
1.0.0
Versie :
Individuele beschermingsmaateregelen
Bescherming van de ogen/het gezicht
Afsluitende veiligheidsbril gebruiken.
Bescherming van de huid
Draag antistatische kleding van natuurlijke of hittebestendige, synthetische vezels.
Bescherming van de handen
Gebruik chemisch bestendige handschoenen (conform de EN 374).
Bij kortdurig huidcontact : Bij kortdurend contact handschoenen met volwaardige chemische bescherming, dikte
minimaal 0,2 mm en met minimaal beschermingsklasse 1 (doorbreektijd ≥ 10 minuten) gebruiken.
Bij herhaald handcontact : Bij langdurig en regelmatig contact handschoenen met volwaardige chemische
bescherming, dikte 0,4 mm, beschermingsklasse 6 (doorbreektijd ≥ 480 minuten) gebruiken.
Geschikt materiaal : NBR (Nitrilrubber).
Aanvullende handbeschermingsmaatregelen : Zorg er altijd voor dat handschoenen niet beschadigd zijn en
dat ze op de juiste manier worden gebruikt en bewaard. Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde
huiddelen te beschermen. Deze mag echter niet worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden. Na
aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
Bescherming van de ademhalingswegen
Bescherming van de ademhalingswegen Gebruikers die worden blootgesteld aan concentraties boven de Publieke of
Private Grenswaarde (MAC) moeten gebruik maken van een geschikt, goedgekeurd adembeschermingsmiddel.
Beheersing van milieublootstelling
Voorkom dat product in het riool of oppervlaktewateren terecht komt.
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Veiligheidstechnische gegevens
Aggregatietoestand :
Geur:
Geurdrempel:
pH-waarde :
Smeltpunt / bereik :
Kookpunt / bereik :
Onderste ontploffingsgrens :
Bovenste ontploffingsgrens :
Dampdruk :
( 1013 hPa )
ca.
<
>
( 50 °C / 122 °F )
Dampdichtheid:
Dichtheid :
( 20 °C / 68 °F )
Oplosmiddel separatie-test :
( 20 °C / 68 °F )
ca.
>
Zelfontbrandingstemperatuur:
Ontledingstemperatuur :
Viscositeit KU :
Uitlooptijd :
Verdampingssnelheid (nbutylacetaat = 1):
Vlampunt :
( 20 °C / 68 °F )
( 20 °C / 68 °F )
ca.
>
>
Ontvlambaarheid:
Ontploffingseigenschappen:
Oplosbaarheid:
Oxiderende eigenschappen:
Vloeibaar
Typische verflucht.
Niet bekend
8
0
100
2,6
12,6
Geen gegevens
beschikbaar
Geen gegevens
beschikbaar
1,48
Geen gegevens
beschikbaar
410
Geen gegevens
beschikbaar
125
90
Geen gegevens
beschikbaar
100
Geen gegevens
beschikbaar
Geen
Geen gegevens
beschikbaar
Geen
°C
°C
Vol-%
Vol-%
g/cm3
°C
KU
s
DIN-beker 4 mm
DIN 53170
°C
Pagina : 4 / 7
( NL / NL )
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Productnaam :
Datum bewerking :
Datum van uitgifte :
9.2
Wijzotex Mat (Duurzaam)
23-01-2013
18-03-2014
Versie :
1.0.0
Overige informatie
Geen
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1
Reactiviteit
Er is geen informatie beschikbaar.
10.2
Chemische stabiliteit
Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel.
10.3
Mogelijke gevaarlijke reacties
Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen teneinde exotherme reacties te
voorkomen.
10.4
Te vermijden omstandigheden
10.5
Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Bij blootstelling aan hitte kunnen schadelijke ontledingsproducten ontstaan.
Er is geen informatie beschikbaar.
10.6
Gevaarlijke ontledingsproducten
Er is geen informatie beschikbaar.
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar. De gezondheidsrisico’s van het preparaat zijn bepaald
conform de conventionele methode van de Gevaarlijke Preparaten Richtlijn (99/45/EG) en geclassificeerd voor de
toxicologische gevaren. Zie paragrafen 2 en 15 voor aanvullende informatie.
11.1
Informatie over toxicologische effecten
Symptomen omvatten onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, slaperigheid en in extreme
gevallen bewusteloosheid. Absorptie van oplosmiddelen door de huid kan sommige van bovenvermelde symptomen
veroorzaken. Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan de huid ontvetten, waardoor acute
contacteczeem kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen. Indien de vloeistof in de ogen
komt, kan dit leiden tot irritatie en voorbijgaande schade. Indien bekend, is rekening gehouden met vertraagde en
directe effecten en ook chronische effecten van componenten door korte en lange blootstelling door opname door de
mond, inademing, huidcontact en contact met de ogen.
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar. Voorkom dat product in het riool of in
oppervlaktewateren terecht komt.
12.1
Toxiciteit
12.2
Persistentie en afbreekbaarheid
12.3
Bioaccumulatie
Er is geen informatie beschikbaar.
Er is geen informatie beschikbaar.
Er is geen informatie beschikbaar.
12.4
Mobiliteit in de bodem
12.5
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
12.6
Andere schadelijke effecten
Er is geen informatie beschikbaar.
Er is geen informatie beschikbaar.
Er is geen informatie beschikbaar.
Pagina : 5 / 7
( NL / NL )
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Productnaam :
Datum bewerking :
Datum van uitgifte :
12.7
Wijzotex Mat (Duurzaam)
23-01-2013
18-03-2014
1.0.0
Versie :
Verdere ecologische aanwijzingen
Geen
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1
Afvalverwerkingsmethoden
Voorkom dat product in het riool of oppervlaktewateren terecht komt. Lege verpakkingen moeten worden leeg
geschrapt of gereinigd. Niet geleegde verpakkingen zijn gevaarlijk afval (afvalcode nr. 150110).
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1
VN-nummer
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.2
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.3
Transportgevarenklasse(n)
14.4
Verpakkingsgroep
14.5
Milieugevaren
14.6
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Bij transport van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze
werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.
14.8
Aanvullende informatie
Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
De "viscositeitsuitzondering" is niet van toepassing op luchttransport.
RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de
stof of het mengsel
15.2
Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen
Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.
RUBRIEK 16: Overige informatie
16.1
Indicatie van wijzigingen
02. Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] · 02. Speciale voorschriften voor aanvullende
etiketteringselementen voor bepaalde mengsels · 02. Etikettering (67/548/EG of 1999/45/EG)
16.2
Afkortingen en acroniemen
Geen
16.3
Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen
16.4
Woordelijke inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)
16.5
Opleidingsinformatie
Geen
Geen
Pagina : 6 / 7
( NL / NL )
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Productnaam :
Datum bewerking :
Datum van uitgifte :
Wijzotex Mat (Duurzaam)
23-01-2013
18-03-2014
Versie :
1.0.0
Geen
16.7
Aanvullende informatie
Geen
Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze
kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad
genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op
andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit
veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.
Pagina : 7 / 7
( NL / NL )