Reactiedocument AFM op consultatie toekomstvisie NVB

AFM
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
de heer C.P. Buijink
Postbus 7400
1007 JK AMSTERDAM
Datum
Ons keninerk
Pagina
Betreft
Geachte heer Buijink,
10 juni 2014
FrBr-14062013
1 van 5
Reactie op consultatie Toekomstgericht
Bankieren
jiy
.
4
. C&-(S
Donderdag 10 april heeft de Nederlandse Vereniging van Banken haar toekomstvisie ‘Toekomstgericht bankieren’
gepubliceerd. De Autonteit Financiële Markten (AFM) gaat graag in op de uitnodiging hierop te reageren.
Het is voor het herstel van vertrouwen in de banken cruciaal dat banken het belang van de kiant centraal stellen en
dit streven verankeren in hun organisatie en cultuur.
Wij juichen het toe dat de sector echt het gesprek aan wil gaan met de maatschappij en iedereen de gelegenheid
wil geven om te reageren op haar toekomstvisie. De maatschappelijke rol die de banken op zich nemen en die tot
uiting komt in het maatschappelijk statuut en de code banken is hierbij van wezenlijk belang.
De AFM heeft er veel waardering voor dat er stellige gedragsregels in de sector worden geintroduceerd waaraan
ook consequenties worden verbonden in de vorm van tuchtrecht. Het is daarbij belangrijk dat er naast tuchtrecht
voor bankmedewerkers ook op een andere manier richting wordt gegeven aan de manier waarop zij invulling
kunnen geven aan die gedragsregels en daaraan gekoppelde cultuurverandering. De Raad van Commissarissen
(RvC) en Raad van Bestuur (RvB) hebben hierin een belangrijke rol. Deze rol komt volgens ons nog niet
voldoende tot uitdrukking in het Maatschappelijk statuut en de Code Banken.
Verder verdienen de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de cultuur van zorgvuldigheid en het belang van de
kiant nog meer aandacht in het Maatschappelijk Statuut en de Code Banken. Het Statuut en de Code beschrijven
vooral hoe de banken en de sector als geheel willen opereren, maar het blijft onvoldoende duidelijk hoe de
cultuurverandering die nodig is gerealiseerd zal worden en welke stappen daarvoor nodig zijn.
Door te beschrijven hoe de banken concreet tot de gewenste situatie willen komen zou de definitieve publicatie
ook beter kunnen anticiperen op de te verwachten kritische reacties van de maatschappij. Deze kunnen worden
samengevat als: ‘mooie woorden, maar don’t tell me, show me’. De AFM volgt de banken intensief en ziet
Stichting Autoriteit Financiële Markten
Bezoekadres Vijzelgracht 50
Kamer van Koophandel Amsterdam, nr. 41207759
Postbus 11723
Kenmerk van deze brief:
Telefoon 020-7972000
1001 GS Amsterdam
Fax 020-7973 800 www.afimnl
AFM
Datum
Ons kenmerk
Pagina
10juni 2014
FrBr-140620 13
2 van 5
weliswaar dat nog niet alle problemen veffiolpen zijn in de sector, maar ziet ook gestage verbetering in de
bankensector. De meeste stakeholders zien deze veranderingen echter nauwelijks en hen valt vooral op wat er ruis
gaat. De Toekomstvisie biedt de basis voor een potentieel stevige tuchtrechtelijke ondergrens voor gedrag van
medewerkers in de bankensector. Maar zij maakt nog onvoldoende hard hoe banken concreet en geloofwaardig,
met een open en zelfkritische houding, naar al hun stakeholders aannemelijk gaan maken welke verbeteringen zij
daadwerkelijk realiseren.
Daarnaast kan er nog meer duidelijkheid worden gegeven aan de samenhang tussen het Maatschappelijk Statuut en
de (elementen in de) Code Banken door in de Code Banken de koppeling te maken naar de in het Maatschappelijk
Statuut opgenomen uitgangspunten.
Ook is nu nog onvoldoende duidelijk of de publicatie alleen betrekking heeft op Nederlandse banken of ook op
buitenlandse banken die actief zijn in Nederland. De AFM vraagt zich bovendien af hoe het Maatschappelijk
Statuut en de daaraan gekoppelde Code Banken en Gedragsregels doorwerken naar activiteiten en medewerkers
van Nederlandse banken in het buitenland en naar medewerkers van andere niet bancaire bedrijfsonderdelen bij
fmanciële conglomeraten. Volgens ons zou het positief zijn als de scope breder wordt getrokken dan nu lijkt te
worden gesuggereerd en ook voor deze medewerkers geldt.
De opmerkingen die zien op specifieke punten in de verschillende hoofdstukken zijn opgenomen in de bijlage.
Met de consultatie is een belangrijke stap gezet in het opzetten van de maatschappelijke dialoog over de toekomst
van de sector. Met onze reactie willen wij graag een bijdrage hieraan leveren. Wij ondersteunen een verdere
intensivering van deze dialoog van harte.
Met vriendelijke groet,
Autoritt Fale Markten
.1
ir.
Vrooven MBA
Voorzitter van het bestuur
ir. Th.F. Kockelkoren
Bestuurslid
,mAFM
Datum
Ons kenmerk
Pagina
10 juni 2014
FrBr-1406201 3
3 van 5
Bijiage: Opmerkingen per hoofdstuk
Inleiding: sector in verandering
In het hoofdstuk ‘Sector in verandering’ gaat de NVB in op de huidige situatie. Zij stelt dat “Door
transparantie en bijvoorbeeld toe te lichten hoe de bank met risico’s omgaat en haar balans versterkt, kan dat
vertrouwen weer groeien.” Voor het groeien van het vertrouwen is het volgens ons noodzakelijk dat het
belang van de kiant voor stakeholders zichtbaar centraal wordt gesteld en onderdeel is van de cultuur van
bankenlde bankensector. Door deze culturele aspecten niet te benoemen ligt de focus in dit hoofdstuk flu
vooral op de instrumentele kant en uitleg. Deze passage wekt daardoor onbedoeld de suggestie dat het vooral
een kwestie is van beter uitleggen, wat banken ondertussen al goed doen. De tekst in dit hoofdstuk doet geen
recht aan het commitment voor een fundamentele verbetering die de AFM breed in de bancaire sector
waarneemt.
Maatschappefl/k statuut
De Commissie Structuur Nederlandse Banken (‘commissie-Wijffels’) heeft de banken opgeroepen om in een
maatschappelijk statuut vast te leggen welke rol zij in de samenleving willen spelen.
Het maatschappelijk statuut gaat in op een aantal belangrijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de
bankensector (zoals afbouw van de bovenmatige schuldfinanciering en de vraag om banken met een
intemationaal netwerk vanüit het bedrijfsleven). De inleiding focust flu vooral op macro economische
ontwikkelingen. Het commitment en de verhouding tot (de belangen van) kianten kunnen hier volgens ons
nog veel duidelijker naar voren worden gebracht Ook kan het stuk nog winnen aan een meer systematische
beschrijving van de kerntaken van banken en concretisering van hetgeen de NVB bedoelt met dienstbaar zijn
aan de reële economie.
Het maatschappelijk statuut bevat een aantal uitgangspunten waaraan banken zouden moeten voldoen. Eén
van die uitgangspunten is pluriformiteit binnen de sector. De AFM ziet echter in bijvoorbeeld haar onderzoek
naar Verandervermogen dat dit niet alleen binnen de sector van belang is, maar juist ook binnen de banken
zeif, zodat er sprake is van een brede maatschappelijke vertegenwoordiging onder de medewerkers, wat het
zelfkritisch vermogen binnen de banken verder stimuleert.
Bij het uitgangspunt dat banken betrouwbaar, dienstbaar en transparant zijn wordt ingegaan op het belang van
inzichtelijke producten en diensten die banken ontwikkelen en aanbieden. Wij zouden daaraan willen
toevoegen dat het ook belangrijk is dat deze producten en diensten zijn afgestemd op de behoeften van
kianten.
De AFM juicht het toe dat de sector streeft naar “transparafite verantwoording” over hun activiteiten, diensten,
producten en hun financiële soliditeit. Bij het uitgangspunt “Bankmedewerkers zijn integer, deskundig en
professioneel
geeft de NVB aan dat van bankmedewerkers wordt verwacht dat zij een “zorgvuldige
afweging” maken tussen de belangen van verschillende stakeholders. Dit Iijkt te impliceren dat de NVB ervan
uit gaat dat deze belangen altijd tegengesteld zijn. De AFM constateert dat deze belangen ook samen kunnen
gaan. De RvB heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van bankmedewerkers bij het maken van deze
afwegingen. Die taak komt hier echter niet terug. De omschrijving in de tekst lijkt te impliceren dat
medewerkers hier geheel zelfstandig afwegingen moeten maken. Daamaast lijkt dit uitgangspunt te
suggereren dat ten aanzien van de zorgplicht een afweging moet worden gemaakt. Dit is echter een wettelijke
plicht.
. . .“
AFM
Datum
Ons ken.merk
Pagina
10 juni 2014
FrBr-14062013
4 van 5
Specifiek wordt bij de uitgangspunten ingegaan op het “te alien tijde relateren van investment banking
activiteiten en handel voor eigen rekening aan de dienstverlening aan kianten of het beheren van risico’s”
genoemd. Dit vinden wij een goede stap. Maar het is onvoldoende duidelijk wat hier precies wordt bedoeld.
De AFM juicht het uitgangspunt toe dat banken vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid collectief
en individueel een rol nemen in het vergroten van het algemene kennisniveau van consumenten over
geldzaken. We merken daarbij op dat banken hierin verder kunnen ondersteunen door een veilige financiële
omgeving waarin het productaanbod is afgestemd op de juiste doelgroep en de manier waarop kianten tot een
keuze komen hieraan ondersteunend is.
Code Banken
In de Code Banken ontbreekt bij de beschrijving van de rollen en verantwoordelijkheden van de RvC en RvB
hun nadrukkelijke verantwoordelijkheid voor het creëren van een geschikte cultuur. Er wordt wel gesproken
over het bevorderen van een gezonde cultuur met betrekking tot beheerste en integere bedrijfsvoering, maar
hier wordt geen verdere invulling aan gegeven of een koppeling gemaakt met bijvoorbeeld het
Maatschappelijk statuut. Ook in de specifieke paragrafen over de RvB en RvC komt deze
verantwoordelijkheid voor het centraal stellen van het klantbelang, een gezonde cultuur en het invullen van de
maatschappelijke verantwoordelijkheid niet terug. Een voorstel waarin dit wel terug komt zou kunnen zijn:
“De RvB draagt zorg voor een cultuur van zorgvuldigheid, die leidt tot het verantwoord vervullen van de
maatschappelijke rol en diensten aan kianten zoals is vastgelegd in de gedragsregels.”
Daarnaast missen we bij de verantwoordelijkheden van de RvB en RvC de specifieke verantwoordelijkheid
voor de IT infrastructuur. Gezien de ontwikkelingen op dit gebied, complexiteit en omvang van het
elektronisch transactieverkeer, is het van belang dat deze verantwoordelijkheid nadrukkelijker aandacht krijgt.
Onder het kopje ‘beheerste en integere bedrijfsvoering’ is specifiek benoemd dat de RvC jaarlijks de leden
van de RvB beoordeelt op hun voorbeeldgedrag. Wij zouden het sterk vinden als hier ook wordt benoemd hoe
wordt omgegaan met de uitkomsten van die beoordeling.
Voor een reactie op wat is opgeschreven onder ‘risicobeleid’ verwijzen we graag naar de reactie van de AFM
op de uitkomsten van de Monitoringcommissie Code Banken
. Bij het risicobeleid ontbreken belangrijke
1
elementen als reputatierisico en andere niet-financiële risico’s. In dat licht is het voor ons onvoldoende
duidelijk wat wordt bedoeld met de ‘integrale aanpak’ waaraan wordt gerefereerd. Daarnaast lijkt ook voorbij
te worden gegaan aan de koppeling met het centraal stellen van het kianthelang; “Het beloningsbeleid is
primair gericht op de lange termijn en in lijn met het risicobeleid” suggereert een ‘enge’ interpretatie waarbij
bijvoorbeeld niet-financiële risico’s niet mee worden gewogen.
Wij missen in de Code Banken de beschrijving van de rol, plaats in de organisatie en verantwoordelijkheid
van de compliance functie. Terwijl juist ook Compliance een belangrijke rol speelt bij de cultuurverandering
in de bankensector.
Gedragsregels
We hebben waardering voor de stelligheid waarmee de gedragsregels zijn opgeschreven. Op een aantal punten
zouden de gedragsregels echter nog kunnen worden verduidelijkt. Er zou bijvoorbeeld een duidelijkere
Zie de site van de AFM: http:Hwww.afmnlInl/nieuws/20 1 2/dec/uitkomsten-monitoringcommissies.aspx
‘AFM
Datum
Ons kenmerk
Pagina
10 jUni 2014
FrBr-14062013
5 van 5
koppeling tussen gedragsregel twee (“U maakt een zorgvuldige afweging van belangen”) en drie (“U stelt de
belangen van de kiant centraal”) kunnen worden gemaakt.
De formulering van gedragsregel drie (“Dit betekent onder andere dat u in uw werk kianten zo goed mogelijk
informeert over producten en diensten en de risico’s ervan, kianten geen producten of diensten aanbiedt die
niet bij hen passen, eraan bijdraagt dat een product geen onverantwoorde risico’ s heeft voor een kiant, en
eraan bijdraagt dat een product en de voorwaarden ervan begrijpelijk zijn voor een kiant”) maakt dat wij ons
afvragen hoe deze formulering zich verhoudt tot execution only dienstverlening. De gekozen formulering
zo goed mogelijk informeert
legt daamaast wellicht onbedoeld de ‘lat’ erg hoog.
Bij gedragsregel vijf (“U houdt vertrouwelijke informatie geheim”) vragen wij ons af hoe die zich verhoudt tot
eventuele informatieverzoeken van de toezichthouders. Wat zijn de consequenties als deze verzoeken ook
inhouden dat kiantinformatie moet worden overlegd?
Wij kunnen ons bij de gedragsregels zes (“U bent open en eerlijk over uw gedrag en kent uw
verantwoordelijkheid voor de samenleving”) en zeven “(U draagt bij aan het vertrouwen van de samenleving
in de bank”) voorstellen dat deze een verdere uitwerking vragen conform de andere gedragsregels. In
tegenstelling tot de andere gedragsregels zijn deze minder duidelijk uitgewerkt voor wat betreft de
verantwoordelijkheid die van medewerkers wordt gevraagd.
“...
.“