Politie(criminaliteits)cijfers 2013

N I E T O P E N B A AR
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
&
RAADSINFORMATIEBRIEF
Van:
M. Elberse
Tel,nr,: 06-35113527
Geraadpleegd
consulent
Datum: 2 0 - 0 1 - 2 0 1 4
Datum:
20-01-2014
Team:
Financieel:
Nee
Juridisch
Nee
Personeel
Nee
Communicatie
Ja
ICT
Nee
Inkoop:
Nee
Nummer: 14A.00058
Tekenstukken:
Ja
Afschrift aan:
Collegeleden, Carla Dupont en Jeroen Göttgens
N.a.v. (evt. briefnrs.):
Persbericht:
Jeugd, Leefbaarheid en
Veiligheid
Ja
Bijlagen:
1
N.v.t.
Onderwerp:
Politie(criminaliteits)cijfers 2013
Advies:
1. Kennisnemen van de politie(criminaliteits)cijfers 2013 en de duiding hiervan.
2. instemmen met de Raadsinformatiebrief
3. Niet openbaar opheffen na 31-01-2014
Paraaf team-manager:
Begrotingsconsequenties
O p m e r k i n g e n l e i d i n g g e v e n d e / s e c r e ta r i s / p o r t e f e u i l l e h o u d e r :
B . e n W. d . d . :
G e we n s t e d a t u m b e h a n d e l i n g i n d e r a a d ( d a t u m : zi e ve r g a d e r s c h e m a ) :
F a ta l e d a t u m b e s l u i t va n d e r a a d :
Nee
P o r t e f e u i l l e h o u d e r : - burgemeester
Blad 2 van 2
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
&
RAADSINFORMATIEBRIEF
Va n : M. E l b e r s e
O n d we r p : P o l i t i e ( c r i m i n i n a l i t e i ts ) c i j f e r s 2 0 1 3
Datum: 20-01-2014
E xtr a ov e rw eg ing en / k antt e ke nin gen v oo r Co ll eg e
Er wordt een persbericht opgesteld voor het persoverleg van 4 februari 2014. Tijdens dit persoverleg zal
burgemeester Molkenboer de politie(criminaliteits)cijfers 2013 toelichten.
Teamchef De Copen, de heer Bert Roemeling zal tijdens de informatieavond/bezoek raad aan het
politiebureau op 11 februari 2014 deze cijfers toelichten en vragen beantwoorden.
E xtr a ov e rw eg ing en / a lte rn at iev en / a rgu ment en
N. v. t.
Kan tte k eni ng en: Sta n dpunt con su le nte n
N.v.t.
S am enh ang m et e e rd er e b es lui tv or min g
N.v.t.
Bij l ag en
1. Raadsinformatiebrief Politie(criminaliteits)cijfers 2013, nummer 14R.00020.
2. Politie (criminaliteits)cijfers 2013 14i.00175
RAADSINFORMATIEBRIEF
14R.00020
Van
:
Datum
:
college van burgemeester en wethouders
Portefeuillehouder(s) :
Portefeuille(s)
burgemeester V.J.H. Molkenboer
: Openbare orde en veiligheid
Contactpersoon
: M. Elberse
Tel.nr.
: 06-35113527
E-mailadres
: [email protected]
Onderwerp:
Politie(crimininaliteits)cijfers 2013
Kennisnemen van:
Politie(crimininaliteits)cijfers 2013 en de duiding hiervan.
Inleiding:
Tijdens het persoverleg op 4 februari 2014 zal burgemeester Molkenboer de politie(criminaliteits)cijfers
2013 presenteren en duiden.
De toelichting op deze cijfers staan geagendeerd voor het bezoek van de raad aan het politiebureau op 11
februari 2014. Tijdens dit bezoek zal teamchef De Copen, de heer Bert Roemeling deze cijfers toelichten en
vragen van uw kant beantwoorden.
Via deze raadsinformatiebrief bieden wij de politie(criminaliteits)cijfers 2013 en de duiding hiervan ter
kennisname aan.
Kernboodschap:
In 2013 is het totaal aantal misdrijven in Woerden met 9% gedaald ten opzichte van 2012. Deze daling is
sterker dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio (-1%). De dalingen zijn met name te vinden in het
aantal woninginbraken (-11%), bedrijfsinbraken (-24%) en winkeldiefstallen (-19%). De grootste stijger is
zakkenrollen (+117%).
Veel delicten laten een flinke daling zien. Een daling van 9% in het algemeen is een resultaat om trots op te
zijn. Politie en gemeente willen in 2014 graag gezamenlijk doorgaan op de ingeslagen weg en blijven
investeren in een veilig Woerden!
Woninginbraken/straatroven en overvallen blijven speerpunt ook qua preventieactiviteiten. Daarnaast blijft
ook fietsendiefstal onze aandacht houden. Hiervoor zijn verschillende activiteiten opgenomen in het
uitvoeringsjaarplan integrale veiligheid 2014. Ook wachten wij de resultaten van de herinrichting van het
stationsgebied af.
Per 1 januari 2013 is de Nationale Politie van kracht. De politie werkt nu als het ware als één basisteam
genaamd De Copen.
Vervolg:
Niet van toepassing.
Bijlagen:
1. Politie(criminaliteits)cijfers 2013 en de duiding hiervan, nummer 14i.00175.
De secretaris
De burgemeester
dr. G.W. Goedmakers CMC
V.J.H. Molkenboer
Veiligheidsbeeld
Gemeente Woerden
maandsrapportage
Periode januari - december 2013
Bureau Regionale Veiligheidsstrategie
Eenheidsstaf Politie Midden-Nederland
januari 2014
8
Duiding criminaliteitscijfers Woerden 2013
De criminaliteit in Woerden is ten opzichte van 2012 afgenomen met 9%. Een resultaat om trots op
te zijn. Politie en gemeente gaan gezamenlijk door op de ingeslagen weg en blijven investeren in
een veilig Woerden!
Algemeen:
In 2013 is het totaal aantal misdrijven in Woerden met 9% gedaald ten opzichte van 2012. Deze daling is
sterker dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio (-1%). De dalingen zijn met name te vinden in het aantal
woninginbraken (-11%), bedrijfsinbraken (-24%) en winkeldiefstallen (-19%). De grootste stijger is
zakkenrollen (+117%).
Thema’s:
Woninginbraken: Het aantal woninginbraken is in 2013 met 11% gedaald ten opzichte van 2012. Alleen de
tweede viermaandsperiode (vakantieperiode) liet een stijging zien (+26%). De overige perioden lieten
dalingen zien. Regionaal is het aantal woninginbraken met 9% gedaald ten opzichte van 2012.
Woninginbraken zijn een high impact crime waardoor de politie investeert op dit delict. Door de gemeente
zijn een aantal informatieavonden georganiseerd, preventiebrieven verstuurd en een tweetal clinics
observeren en waarnemen gehouden in de wijken Schilderskwartier en Molenvliet.
Het doel hiervan is om het bewustzijn bij de inwoners te verhogen en hen te confronteren met hun eigen
gedrag, bijvoorbeeld attenderen op het gevaar van insluipingen. Daarnaast krijgen burgers tips & trucs als
het gaat om het herkennen van verdachte gedragingen en/of verdachte personen. De investeringen van
zowel politie als gemeente zijn nu terug te zien in een flinke daling van de woninginbrakencijfers.
Autokraken: Het aantal autokraken is afgenomen met 9%. In twee wijken zijn huis aan huis
preventiebrieven verzonden naar aanleiding van een cijferanalyse van de zogenaamde hot spots en hot
times van auto-inbraken. Net als elders in de regio hebben wij in Woerden helaas af en toe ook te maken
met inbraakgolven door criminele bendes.
Fietsendiefstal: Het aantal fietsendiefstallen is afgenomen met 4%. Op de scholen voor voortgezet
onderwijs zijn door de gemeente in samenwerking met de wijkagent en het Promotieteam Fietsendiefstal
twee acties op vier scholen gehouden. Bij deze actie bleek dat 24 fietsen van diefstal afkomstig waren,
deze zijn in beslag genomen. Daarnaast is vijf à tien keer de lokfiets ingezet door de politie. De hot
spots voor fietsendiefstal blijven het centrum en het stationsgebied.
Vernielingen: Het aantal vernielingen laten een gelijkblijvend beeld met 2012 zien, er is dan ook geen
stijging of daling waar te nemen. In het centrum is het aantal vernielingen iets hoger dan elders in de
gemeente. Dit heeft te maken met loop- en slooproutes tijdens uitgaansavonden van en naar het
centrum. De politie is voor het pakken van de daders afhankelijk van meldingen van burgers.
Veiligheidsbeeld Midden-Nederland – januari – december 2013
2
Het is moeilijk om de daders op heterdaad te betrappen. Burgers worden daarom opgeroepen om in het
geval zij mensen vernielingen zien plegen gelijk 112 te bellen. Op die manier wordt de pakkans vergroot.
Jeugdoverlast: Hierbij is sprake van een afname van 13%, dit komt overeen met het regionale beeld.
Woerden heeft momenteel geen hinderlijke, overlast gevende of criminele jongerengroepen. Er is sprake
van een goede samenwerking tussen gemeente, politie en jongerenwerk. Jongeren en hun ouders worden
in een vroegtijdig stadium benaderd.
Geweld: Geweld totaal laat een daling zien van 8%. Hierbij doet Woerden het gemiddeld ten opzichte van
de regio. Een uitschieter hierbij is openlijk geweld waarbij een daling van 60% is te zien. Het pro-actieve
politieoptreden ten aanzien van uitgaansgeweld en het ontzeggingenbeleid in de horeca leveren hier, op
een positieve manier een bijdrage aan.
Huiselijk geweld: Een stijging van het aantal aangiften is nooit te hoog, hoewel elke vorm van huiselijk
geweld er uiteraard één teveel is. Toch is een stijging van het aantal meldingen en aangiften al een aantal
jaren aan de orde en komt daardoor niet onverwacht.
De stijging heeft een aantal oorzaken:
-meer bekendheid en voorlichting over hulpverlening;
-meer bekendheid en alertheid bij de politie bij huiselijk geweld.
Enige jaren voeren we gezamenlijk met de gemeente Oudewater strakker regie op de hulpverlening. De
norm die gehanteerd wordt is dat het geweld stopt en er hulpverlening is voor slachtoffer en dader.
Hierbij streven we naar snel en doortastend optreden van hulpverlening bij signalen en bij de aanpak van
huiselijk geweld.
Zakkenrollen: Bij zakkenrollen is sprake van een flinke stijging van 117%, namelijk van 23 gevallen in
2012 naar 50 gevallen in 2013. Dit is een landelijke trend. Politie en gemeente zullen het komende jaar
gaan investeren op extra bewustwording bij de burger.
Bedrijfsinbraken: Bedrijfsinbraken laten een daling van 24% zien. Bedrijven zijn zich over het algemeen
goed bewust van het risico van bedrijfsinbraken en investeren hier ook op, bijvoorbeeld door eigen
camerabewaking. Ook bij de nieuwe Bedrijven Investeringszone’s (BIZ) staat veiligheid naast schoon en
heel regelmatig op de agenda.
Winkeldiefstal: Ook bij winkeldiefstal is sprake van een afname van 19%. Winkeldieven die worden
aangehouden moeten voortaan aan de winkelier een standaardboete betalen van 151 euro. De boete staat
los van een straf die de rechter op kan leggen. Waarschijnlijk draagt de waarschuwing hiervoor op de
etalageruiten gelegenheidsdieven af. Dit wordt overigens nog niet door alle winkeliers toegepast. De
winkelier dient zich aan te sluiten bij WWW.afrekenenmetwinkeldieven.nl
Zeden: Hierbij is sprake van een daling van 12%. Aangezien het hier om kleine aantallen gaat, kan het
percentage hier sterk fluctueren. Wij kunnen dit cijfer ook niet echt beïnvloeden. Wel roept de politie de
mensen op om altijd aangifte te doen.
Veiligheidsbeeld Midden-Nederland – januari – december 2013
3
Conclusie
Veel delicten laten een flinke daling zien. Een daling van 9% in het algemeen is een resultaat om trots op te
zijn. Politie en gemeente willen in 2014 graag gezamenlijk doorgaan op de ingeslagen weg en blijven
investeren in een veilig Woerden!
Woninginbraken/straatroven en overvallen blijven speerpunt ook qua preventieactiviteiten. Daarnaast blijft
ook fietsendiefstal onze aandacht houden. Hiervoor zijn verschillende activiteiten opgenomen in het
uitvoeringsjaarplan integrale veiligheid 2014. Ook wachten wij de resultaten van de herinrichting van het
stationsgebied af.
Per 1 januari 2013 is de Nationale Politie van kracht. De politie werkt nu als het ware als één basisteam
genaamd De Copen.
Colofon
In samenwerking met
De 41 gemeenten van Midden-Nederland
Het Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Midden-Nederland
Januari 2014
Veiligheidsbeeld Midden-Nederland – januari – december 2013
4
Inhoud
Woerden
Veiligheidsbeeld 2013 Midden-Nederland
Voor u ligt het Veiligheidsbeeld met gegevens over de veiligheidsontwikkeling in 2013 in de regio MiddenNederland. Hierin wordt zowel op gemeentelijk als regionaal niveau de ontwikkeling van de veiligheid
beschreven. De ontwikkeling in 2013 wordt vergeleken met 2011 en 2012. Bij de beschrijvingen per
gemeente treft u tevens de ontwikkeling van de drie 4-maandsperiode in 2013 ten opzichte van diezelfde
periodes in 2012 aan.
Meldingen van jongerenoverlast
In de verschillende tabellen is de indicator meldingen jongerenoverlast opgenomen. Vanaf 2012 wordt het
aantal meldingen jongerenoverlast voor alle gemeenten in Midden-Nederland uit het Geïntegreerd Meldkamer
Systeem (GMS) gegenereerd. Het betreft meldingen van burgers die via 0900-8844 bij de meldkamer
binnenkomen en een prio-2-status krijgen (d.w.z. dat de politie binnen een half uur ter plaatse moet zijn).
Vanaf dit jaar is het weer mogelijk om vergelijkingen met voorgaande periodes uit 2012 te maken.
Door een begin dit jaar doorgevoerde verbeterde wijze van bevraging uit het GMS systeem zijn de cijfers uit
2012 wel bijgesteld t.o.v. eerdere publicaties om een eerlijke vergelijking te kunnen maken tussen de cijfers
van 2012 en 2013.
Veiligheidsbeeld Midden-Nederland – januari – december 2013
5
Leeswijzer
Deze rapportage gaat in hoofdstuk 1 van start met een beschrijving van de veiligheidsontwikkeling per
gemeente. In het tweede hoofdstuk vindt u een schets van de ontwikkeling van de veiligheid in de totale
regio. In het derde en laatste hoofdstuk zal worden ingegaan op de ontwikkelingen per veiligheidsthema.
De kleuren die in de rapportage zijn gebruikt hebben de volgende betekenis:
groen betekent een daling van minimaal 10% ten opzichte van 2012;
geel weerspiegelt een ontwikkeling die ligt tussen 10% daling en 10% stijging ten opzichte van 2012;
rood betekent dat de indicator 10% of meer is gestegen ten opzichte van 2012.
De hier gebruikte informatie en nog veel meer is ook te vinden op de RVS-site: www.rvsmiddennederland.nl.
Mocht u opmerkingen, vragen of wensen hebben over deze rapportage, dan vernemen wij dat graag. Dat kan
bij bureau RVS (088-1678057), of via de mail: [email protected] Alvast hartelijk dank!
Veiligheidsbeeld Midden-Nederland – januari – december 2013
6
Woerden
Algemeen:
In 2013 is het totaal aantal misdrijven in Woerden met 9% gedaald ten opzichte van 2012. Deze daling is
sterker dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio (-1%). De dalingen zijn met name te vinden in het aantal
woninginbraken (-11%), bedrijfsinbraken (-24%) en winkeldiefstallen (-19%). De grootste stijger is
zakkenrollen (+117%).
Thema’s:
Woninginbra
: Het aantal woninginbraken is in 2013 met 11% gedaald ten opzichte van 2012. Alleen de
tweede viermaandsperiode liet een stijging zien (+26%). De overige perioden lieten dalingen zien.
Regionaal is het aantal woninginbraken met 9% gedaald ten opzichte van 2012.
weld: Het aantal geweldsmisdrijven is in 2013 met 8% gedaald. Openlijk geweld en bedreiging zijn
sterke dalers (resp. -60% en -22%).
Jeugd Het aantal meldingen jongerenoverlast is in 2013 gedaald ten opzichte van 2012 (-13%). Dit komt
overeen met het regionaal beeld, waarin het aantal meldingen afgenomen is (-14%).
Veelvoorkomende Criminaliteit: Bij autokraken en fietsdiefstal zien we in 2013 dalingen van 9% resp. 4%
criminalit eit t ot aal
woninginbraken
woninginbraak: pogingen
woninginbraak: geslaagd
geweld: t ot aal
geweld: zeden
geweld: openlijk geweld
geweld: bedreiging
geweld: mishandeling
geweld: st raat roof
geweld: overval
geweld: overig
huiselijk geweld
aut okraak
fiet sdiefst al
vernielingen
zakkenrollen
bedrijfsinbraken
winkeldiefst al
meldingen jongerenoverlast
2339
174
62
112
246
29
15
63
135
1
1
2
64
270
202
286
45
91
47
-
2307
192
75
117
185
17
15
51
90
6
1
5
37
219
246
297
23
103
70
217
2090
171
68
103
171
15
6
40
99
7
0
4
49
199
235
298
50
78
57
189
– 9%
– 11%
– 9%
– 12%
– 8%
– 12%
– 60%
– 22%
+ 10%
+ 17%
– 100%
– 20%
+ 32%
– 9%
– 4%
+ 0%
+ 117%
– 24%
– 19%
– 13%
Veiligheidsbeeld Midden-Nederland – januari – december 2013
– 1%
– 9%
– 4%
– 11%
– 7%
– 11%
– 10%
– 5%
– 6%
– 10%
– 23%
– 15%
– 6%
– 5%
+ 14%
– 7%
+ 16%
– 0%
+ 10%
– 14%
september t/ m
december
2013
mei t/ m
augustus
2012
ontwikkeling 2013
tov 2012, per
4-maands periode
januari t/ m
april
2011
ontwikkeling 2013
tov 2012, regio
= daling van 10%
of meer
= daling of st ijging
minder dan 10%
= st ijging van 10%
of meer
ontwikkeling 2013
tov 2012, gemeente
ten opzichte van 2012. Het aantal vernielingen bleef nagenoeg gelijk aan 2012.
– 9%
– 4%
– 14%
– 9%
+ 16%
– 26%
– 17%
+ 13%
– 13%
– 3%
+ 19%
– 33%
– 6%
+ 6%
– 23%
– 29%
0%
0%
– 75% – 100%
– 38%
+ 31%
– 12%
– 62%
+ 24%
+ 22%
– 12%
– 60% – 100%
– 100%
– 100% + 200%
0%
+ 7% + 108%
– 20%
– 33%
+ 20%
– 3%
– 29%
+ 29%
– 10%
+ 13%
– 8%
– 6%
+ 217%
+ 63% + 100%
– 24%
– 26%
– 22%
+ 22%
– 47%
– 14%
– 28%
– 7%
– 6%
7
Veiligheidsbeeld Midden-Nederland – januari – december 2013
8