verslag gemeenteraad 29 oktober 2014

227
Zitting van woensdag 29 oktober 2014
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN
Aanwezig:
Afwezig:
Verontschuldigd:
Kenneth Taylor: burgemeester;
Luc Galle: voorzitter;
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele: schepenen;
Martine De Wilde, Ann Van Wesemael, Herman Van Renterghem,
Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck,
Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Frederick Venneman,
Wouter Van Hauwermeiren: raadsleden;
Frans Coppens: secretaris
Wouter Van Hauwermeiren: raadslid afwezig voor 1.
Luc Van Leuven: raadslid
De zitting wordt geopend om 20:01 uur.
De voorzitter kondigt aan dat schepen-OCMW-voorzitter Christoph Van de Wiele na de sluiting van
de officiële raadszitting het masterplan Molenkouter zal voorstellen.
OPENBARE ZITTING
1.
Ontslag raadslid
De raad,
Gelet op het schrijven d.d. 8 september 2014 van Inge Van Steendam, Bohemen 124 9260 Wichelen
waarbij zij haar ontslag als gemeenteraadslid aanbiedt;
Gelet op art. 15 van het gemeentedecreet;
Neemt akte van dit ontslag
2.
Eedaflegging en aanstelling plaatsvervangend raadslid
De raad,
Gelet op het schrijven d.d. 8 september 2014 waarbij gemeenteraadslid Inge Van Steendam haar
ontslag aanbiedt;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden waarbij de gemeenteraad akte heeft genomen van
haar ontslag;
Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat een plaatsvervangend raadslid aan te stellen
van dezelfde lijst van mevrouw Inge Van Steendam;
Overwegende dat de heer Yvan De Coninck eerste plaatsvervanger is en bijgevolg in aanmerking
komt voor die vervanging;
228
Gelet op de brief d.d. 11 september 2014 van de heer Yvan De Coninck waar hij aangeeft afstand te
doen van de opvolging en het mandaat van gemeenteraadslid niet op te nemen;
Overwegende dat de heer Patrick Verheyden en mevrouw Karen Venneman respectievelijk tweede
en derde plaatsvervanger zijn en in die volgorde in aanmerking komen voor die vervanging;
Gelet op de brieven d.d. 9 september 2014 van respectievelijk Patrick Verheyden en Karen
Venneman waarin zij aangeven afstand te doen van hun mandaat in de gemeenteraad;
Overwegende dat de heer Wouter Van Hauwermeiren vierde plaatsvervanger is en bijgevolg als
eerstvolgende in aanmerking komt voor de vervanging;
Gelet op het verslag van de heer Kenneth Taylor, burgemeester, waaruit blijkt dat hij nog steeds
voldoet aan het domicilie- en nationaliteitsvereiste, dat hij zich niet bevindt in een geval van
onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap met een der raadsleden of wegens het
uitoefenen van een ambt; dat hij geen veroordelingen heeft opgelopen die hem van het recht tot het
uitoefenen van een mandaat zouden uitsluiten;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op art. 65 en 84 van de gemeentekieswet;
Besluit
De geloofsbrieven van de heer Wouter Van Hauwermeiren worden goedgekeurd.
De betrokkene wordt ter zitting uitgenodigd en legt in handen van de voorzitter de volgende eed af :
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
De heer Wouter Van Hauwermeiren wordt als effectief raadslid aangesteld. Hij zal het mandaat van
mevrouw Inge Van Steendam beëindigen. Hij zal de laatste plaats op de voorranglijst bekleden.
Raadslid Karel Bontinck wenst Wouter Van Hauwermeiren namens de CD&V-fractie proficiat met zijn
mandaat.
3.
Aanpak partnergeweld - Goedkeuring subsidiëring CAW
Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe. Partnergeweld komt in onze gemeente meer
voor dan gedacht.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 december 2009 inzake de goedkeuring van de deelname
aan het provinciaal initiatief integrale aanpak partnergeweld;
Gelet op de brief d.d. 22 januari 2014 van het Centrum Algemeen Welzijnswerk, Gasmeterstraat 81b
9100 Sint-Niklaas met een aanvraag tot continuering van de financiële ondersteuning van het project
partnergeweld;
Overwegende dat ten gevolge van de interne staatshervorming de middelen die het provinciebestuur
toekende aan de werking partnergeweld overgeheveld zijn naar de Vlaamse Gemeenschap,
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving;
229
Gelet op het feedbackrapport partnergeweld 2013, voor de laatste keer opgesteld door het
provinciebestuur;
Overwegende dat ook voor onze gemeente jaarlijks heel wat tussenkomsten worden uitgevoerd en
dat de nood aan een vervolg voor de geleverde inspanningen zich laat gevoelen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De continuering van de financiële ondersteuning voor het project partnergeweld goed te
keuren en de jaarlijks op het budget voorziene bedrag van € 1 135,20 vanaf het jaar 2014 over te
schrijven op de rekening van CAW Oost-Vlaanderen, Gasmeterstraat 81b 9100 Sint-Niklaas.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit te sturen naar CAW Oost-Vlaanderen, Gasmeterstraat 81b 9100 SintNiklaas.
4.
Budgetwijziging 2014/1 Goedkeuring
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
Raadslid Els Stichelmans weet dat de pot moet worden afgeroomd, maar vraagt zich af of € 20 000
niet extreem laag is om in 2019 mee te eindigen. Raadslid Sara Hiltrop merkt op dat de receptie- en
representatiekosten met € 35 000 worden opgetrokken. Gaat dat allemaal over drankverbruik in de
Kapelle van de Bruinbeke en ’t Ankerpunt ? De schepen bevestigt dat dat geld dient om de brouwer
mee te kunnen betalen. De burgemeester wijst erop dat er pas na 6 maanden wordt gefactureerd.
Schepen Anneleen Rimbaut vult aan dat vooraf niet in te schatten was hoeveel activiteiten in de
zalen zouden worden georganiseerd.
Raadslid Sara Hiltrop stelt vast dat ook bij andere terugvorderingen en tussenkomsten een grote
herziening zit. Schepen Daniël Praet antwoordt dat dat met de ontvangsten in de Kapelle en
’t Ankerpunt te maken heeft. Raadslid Els Stichelmans wil weten of de bijkomende radiatoren in
’t Ankerpunt gebaseerd zijn op een misrekening. Schepen Anneleen Rimbaut repliceert dat de grote
opwarmingsbak te veel lawaai maakt bij toneelvoorstellingen en daarom worden drie radiatoren
bijgeplaatst. De burgemeester licht toe dat een bureau een studie heeft gemaakt over de technieken
in de zaal : wat kun je daartegen inbrengen als ze zoiets voorstellen ? Vanaf de foyer kunnen de
buizen door de muur gaan, maar het studiebureau moet daarvoor weer worden aangesproken met
de vraag of wij het systeem optimaal gebruiken.
Raadslid Els Stichelmans heeft gelezen dat voor de Statiestraat € 10 700 extra wordt voorzien voor de
eindstaat. Is het dossier Statiestraat daarmee definitief afgesloten ? Schepen Albert Van Malderen
stelt dat wat nu nog moet gebeuren, op kosten van de aannemer komt. Er is niets veranderd aan wat
in de bestrating in de Statiestraat is geconstateerd. Er moet hooguit een paar m² asfalt worden
herlegd.
230
Raadslid Gert Van Tittelboom wijst erop dat er een extra budget van € 22 000 voor de Kapelle is
voorzien. Schepen Kristof De Smet antwoordt dat als het oorspronkelijke budget met meer dan 10 %
stijgt, het dossier opnieuw naar de gemeenteraad komt. Ook in het kader van de verwarming zijn er
nog problemen. Er is echter nog geen zicht op het totale bedrag. Genoemd raadslid leest dat er voor
sport een budget van € 700 000 is voorzien. De schepen beaamt dat dat voor de bouw van een
sporthal is. Raadslid Els Stichelmans vraagt hoe het staat met het leerlingenvervoer. Schepen Kristof
De Smet stelt dat het busvervoer toch voor het hele jaar blijft. Er is daarvoor overleg geweest met
het oudercomité, de leerkrachten, … Raadslid Gert Van Tittelboom stelt vast dat er bij wegen in
aanbouw € 325 000 is voorzien. De burgemeester riposteert dat dat voor de Scheldepromenade een
realistische raming is, maar er moeten nog onderhandelingen komen met de Zeeschelde waarmee
het overigens vlot samenwerken is.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15/7/2005, met latere wijzigingen, en de nog toepasselijke
bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 december 2013 waarbij het meerjarenplan 2014-2019
werd aangenomen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 december 2013 waarbij het budget 2014 werd
aangenomen;
Gelet op het ontwerp van budgetwijziging;
Overwegende dat het noodzakelijk is verscheidene budgetposten te wijzigingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
12 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Ann Van Wesemael, Marc Vereecken,
Rosa Van den Abeele, Wouter Van Hauwermeiren);
8 onthoudingen (Luc Galle, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans, Karel Bontinck,
Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Frederick Venneman)
Besluit
Art. 1 – De budgetwijziging nr. 1 over het dienstjaar 2014 wordt goedgekeurd.
Art. 2 – Het gemeentebudget wordt gewijzigd en de nieuwe uitkomst van het budget wordt
vastgesteld zoals vermeld in deze budgetwijziging.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.
5.
Budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2014 - Kerkfabriek 'Sint-Denijs' Serskamp - Aktename
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 oktober 2013 waarbij akte werd genomen van het budget
2014 van de kerkfabriek ‘Sint-Denijs’ Serskamp;
231
Gelet op het besluit d.d. 13 augustus 2014 van de kerkfabriek ‘Sint-Denijs’ Serskamp inzake de
budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2014;
Gelet op art. 22 -24 van het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 d.d. 1 maart 2013 inzake de boekhouding van de eredienst;
Overwegende dat in het exploitatiebudget de uitgaven met € 600 worden verhoogd en verlaagd;
Overwegende dat de exploitatietoelage voor 2014 bijgevolg ongewijzigd blijft;
Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven in het investeringsbudget met € 51 922,80 worden
verhoogd;
Gelet op het gunstig advies d.d. 30 september 2014 van het Bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken;
Besluit
Art. 1 – Neemt akte van de budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2014 van de kerkfabriek ‘Sint-Denijs’
Serskamp.
Art. 2 – Van deze aktename wordt een afschrift toegezonden aan :
6.
Monseigneur de Bisschop van Gent, Biezekapelstraat 4 9000 Gent
De heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent
De kerkfabriek ‘Sint-Denijs’, p.a. de voorzitter, Lange Haagstraat 20a 9260 Serskamp
Budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2014 - Kerkfabriek "Sint-Jans-Onthoofding" Schellebelle Aktename
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 30 oktober 2010 houdende de goedkeuring meerjarenplan
2014 – 2019 van de kerkfabriek “Sint-Jans-Onthoofding” Schellebelle;
Gelet op het besluit d.d. 21 juni 2014 van de kerkfabriek “Sint-Jans-Onthoofding” houdende
budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2013;
Gelet op art. 22 – 24 van het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/1 d.d. 1 maart 2013 inzake de boekhouding van de eredienst;
Overwegende dat de budgetwijziging betrekking heeft op € 800 investeringsbeleggingen;
Overwegende dat de exploitatietoelage niet wordt gewijzigd;
Gelet op het gunstig advies d.d. 1 augustus 2014 van het bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken inzake
de budgetwijziging 2014/1;
232
Besluit
Art. 1 – Akte te nemen van de budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2014 van de kerkfabriek “Sint-JansOnthoofding” Schellebelle.
Art. 2 – Van dit besluit wordt een afschrift toegezonden aan :
- Monseigneur de Bisschop van Gent, Biezekapelstraat 4 9000 Gent
- De heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent
- De kerkfabriek “Sint-Jans-Onthoofding”, p.a. de voorzitter, Hoogstraat 30 9260 Wichelen
(Schellebelle)
7.
Budgetwijziging nr. 1 - boekjaar 2014 - kerkfabriek "Sint-Gertrudis" Wichelen - Aktename
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 oktober 2013 houdende de goedkeuring van het
meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek “Sint-Gertrudis” Wichelen;
Gelet op art. 22 – 24 van het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/1 d.d. 1 maart 2013 inzake de boekhouding van de eredienst;
Gelet op het besluit d.d. 29 juni 2014 van de kerkraad Sint-Gertudis Wichelen waarbij de
budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek werd vastgesteld;
Overwegende dat de exploitatieontvangsten worden vermeerderd met € 45, de exploitatieuitgaven
worden verminderd met € 169;
Overwegende dat € 231 wordt overgeboekt naar de investeringen;
Overwegende dat dientengevolge de exploitatietoelage ongewijzigd blijft;
Gelet op het gunstig advies d.d. 1 augustus 2014 van het Bisdom Gent over de voorgelegde
budgetwijziging 2014/1;
Neemt akte van de budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2014 van de kerkfabriek “Sint-Gertrudis”
Wichelen;
Van deze aktename wordt een afschrift toegezonden aan :
- Monseigneur de Bisschop van Gent, Biezekapelstraat 4 9000 Gent
- De heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent
- De kerkfabriek “Sint-Gertrudis” p.a. de voorzitter, Statiestraat 57 9260 Wichelen
8.
Budget 2015 van de kerkfabriek "Sint-Denijs"Serskamp - Aktename
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van 14 december 2012;
233
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de
Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van
de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/1 d.d. 1 maart 2013 inzake de boekhouding van de eredienst;
Gelet op de beslissing van 2 juli 2014 van de kerkraad “Sint-Denijs ” te Serskamp waarbij het budget
2015 werd vastgesteld;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 oktober 2013 waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van
de kerkfabriek “Sint-Denijs” Serskamp werd goedgekeurd;
Overwegende dat de begrote exploitatietoelage van € 13.498,22 ruim binnen de voorziene
exploitatietoelage voor 2015 in het meerjarenplan valt;
Gelet op het gunstig advies d.d. 1 augustus 2014 met voorbehoud van het bisdom Gent, dienst
Kerkfabrieken;
Besluit
Art. 1 – Neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabriek “Sint-Denijs ” Serskamp;
Art. 2 – Van deze aktename wordt een afschrift toegezonden aan :
- Monseigneur de Bisschop van Gent, Biezekapelstraat 4 9000 Gent
- de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent
- de kerkfabriek “Sint-Jans-Onthoofding”, p.a. de voorzitter, Lange Haagstraat 20a Wichelen
(Serskamp)
9.
Budget 2015 van de kerkfabriek "Sint-Gertrudis" Wichelen - Aktename
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van 14 december 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de
Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van
de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/1 d.d. 1 maart 2013 inzake de boekhouding van de eredienst;
Gelet op de beslissing van 29 juni 2014 van de kerkraad “Sint-Gertrudis” te Wichelen waarbij het
budget 2015 werd vastgesteld;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 oktober 2013 waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van
de kerkfabriek “Sint-Gertrudis” Wichelen werd goedgekeurd;
Overwegende dat de bedragen vermeld in het budget 2015 overeenstemmen met het goedgekeurde
meerjarenplan wat de investeringstoelage (€19.300) betreft;
234
Overwegende dat de begrote exploitatietoelage van € 17.210,79 ruim binnen de voorziene
exploitatietoelage van 2015 in het meerjarenplan valt;
Besluit
Art. 1 – Neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek “Sint-Gertrudis” te Wichelen;
Art. 2 – Van deze aktename wordt een afschrift toegezonden aan :
- Monseigneur de Bisschop van Gent, Biezekapelstraat 4 9000 Gent
- de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent
- de kerkfabriek “Sint-Jans-Onthoofding”, p.a. de voorzitter, Statiestraat 57 Wichelen
10. Budget 2015 van de kerkfabriek "Sint-Jans-Onthoofding" Schellebelle - Aktename
Raadslid Kurt Rasschaert vraagt of er nu al meer samenwerking is tussen de kerkfabrieken. Schepen
Daniël Praet antwoordt dat er nu al een overkoepelend kerkbestuur is met vier leden. Het dossier
binnenrestauratie kerk Schellebelle evolueert gunstig door een samenwerking tussen de
kerkfabrieken.
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van 14 december 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de
Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van
de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/1 d.d. 1 maart 2013 inzake de boekhouding van de eredienst;
Gelet op de beslissing van 21 juni 2014 van de kerkraad “Sint-Jans-Onthoofding” te Schellebelle
waarbij het budget 2015 werd vastgesteld;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 oktober 2013 waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van
de kerkfabriek “Sint-Jans-Onthoofding” Schellebelle werd goedgekeurd;
Overwegende dat de bedragen vermeld in het budget 2015 overeenstemmen met het goedgekeurde
meerjarenplan;
Gelet op het gunstig advies d.d. 1 augustus 2014 van het bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken;
Besluit
Art. 1 – Neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek “Sint-Jans-Onthoofding” Schellebelle;
Art. 2 – Van deze aktename wordt een afschrift toegezonden aan :
- Monseigneur de Bisschop van Gent, Biezekapelstraat 4 9000 Gent
- de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent
- de kerkfabriek “Sint-Jans-Onthoofding”, p.a. de voorzitter, Hoogstraat 30 9260 Schellebelle
235
11. Onderhoud openbaar groen 2015 via sociale tewerkstelling - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe.
Raadslid Els Stichelmans vraagt hoe het project met inbreng in het groenonderhoud door buren
evolueert. De burgemeester antwoordt dat het als positief wordt ervaren in de Bremenhulstraat en
het Seugensveld, maar bvb. niet is aangeslagen in de Statiestraat. Er zal worden nagegaan welke
straten in onze gemeente zich daartoe verder lenen.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat voorgesteld wordt voor een deel van het onderhoud van het openbaar groen
beroep te doen op sociale tewerkstelling;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoud openbaar groen 2015 via sociale
tewerkstelling” een bestek met nr. 2014/14 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 54.546,00 excl. btw of
€ 66.000,66 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht te voorzien is in het budget 2015;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
236
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014/14 en de raming voor de opdracht
“Onderhoud openbaar groen 2015 via sociale tewerkstelling”, opgesteld door de Technische Dienst.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 54.546,00 excl. btw
of € 66.000,66 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht te voorzien in het budget 2015.
12. Organisatie JeugdCultuurStraat – Overheveling van middelen naar de jeugdraad
Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de Jeugdraad zoals de voorbije jaren opnieuw een JeugdCultuurStraat zal organiseren;
Overwegende dat die JeugdCultuurStraat twee jaar terug garant stond voor een namiddag boordevol
leuke activiteiten voor alle jongeren van onze gemeente tussen 5 en 16 jaar;
Gelet op het item 075000 algemene rekening 6493000 van het budget 2014 waar voor jeugd en
jeugdcultuur een bedrag van € 3 000 is ingeschreven op actiepunt 5.11.1 van het meerjarenplan voor
het organiseren van een jeugdcultuurstraat;
Overwegende dat de georganiseerde JeugdCultuurStraat kadert in de rubriek ‘jeugd en jeugdcultuur’ en
dat de Jeugdraad in samenwerking met de jeugdconsulent zowel de organisatie als de kosten op zich zal
nemen;
Overwegende dat het derhalve billijk is om het in het budget voorziene bedrag over te hevelen naar de
Gemeentelijke Jeugdraad;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Enig art. – Het op item 075000 algemene rekening 6493000 van het budget 2014 voorziene bedrag
van € 3 000 over te hevelen naar de Gemeentelijke Jeugdraad voor de betaling van de kosten in het
kader van de organisatie van de JeugdCultuurstraat.
13. Algemene Vergadering d.d. 9 december 2014 - Intercommunale Blijdorp III - Goedkeuring
agendapunten en statutenwijziging
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale Blijdorp III, dienstverleningscentrum
voor personen met een verstandelijke handicap;
237
Gelet op de brief d.d. 1 september 2014 van de Intercommunale Blijdorp III met de agenda van de
algemene vergadering van 9 december 2014 die er als volgt uitziet :
1.
2.
3.
4.
5.
Goedkeuring verslag vorige vergadering (24.062014)
Wijziging stauten
Terugbetaling achtergestelde lening provincie Oost-Vlaanderen
Begroting 2015
Varia
Gelet op art. 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op de brief d.d. 8 maart 2002 van de Afdeling Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare
Bedrijven van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
Overwegende dat de statutenwijziging betrekking heeft op de beperking der stemmen in hoofde van
de provincie tot maximaal 25%, ook al vertegenwoordigt ze door een kapitaalverhoging 30% van het
totale kapitaal;
Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een
debat te voeren, op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop zijn vertegenwoordiger
dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De gemeenteraad betuigt zijn akkoord met alle voorstellen en punten die door de raad van
bestuur op de agenda werden geplaatst van de algemene vergadering van de Intercommunale
Blijdorp III d.d. 9 december 2014.
Art. 2 – De gemeenteraad betuigt zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging die
betrekking heeft op de beperking van de stemmen tot maximaal 25% in hoofde van de provincie, ook
al vertegenwoordigt ze 30% van het totale kapitaal van de intercommunale.
Art. 3 – De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemachtigd om alle voorstellen met betrekking
tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en
om in het algemeen het nodige te doen.
Art. 4 – Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan de Intercommunale Blijdorp III,
Blijdorpstraat 3 9255 Buggenhout en aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.
14. Buitengewone Algemene Vergadering Imewo 9 december 2014 - Goedkeuring agenda en
statutenwijziging
Raadslid Sara Hiltrop vraagt wat er moet gebeuren met de opbrengst van de ECS-aandelen. Schepen
Daniël Praet antwoordt dat het geld dat de gemeente krijgt, waarschijnlijk geherinvesteerd zal
worden in Imewo. De burgemeester noemt dat geen slecht aandeel, maar de gemeente moet niet
zomaar beleggen.
238
De raad,
Overwegende dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in
West- en Oost Vlaanderen;
Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 8 september 2014 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo die op 9
december 2014 plaats heeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808B te 9000 Gent.
Gelet op het dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van
5 september 2014 dat aan de gemeente overgezonden werd;
Overwegende dat de algemene vergadering tijdens de bespreking van het eerste agendapunt akte zal
nemen van de raadsbeslissingen van de deelnemende gemeenten en provincies met betrekking tot
de voorgestelde overname van de aandelen van de deelnemende maatschappij (Electrabel nv) door
de openbare deelnemers, waarover de gemeenteraad in een afzonderlijke raadsbeslissing zal
besluiten;
Overwegende dat het tweede agendapunt een aantal statutenwijzigingen omvat die hun oorsprong
vinden in meerdere documenten:
-
Ten eerste heeft de overdracht van de aandelen door de deelnemende maatschappij
Electrabel nv aan de openbare deelnemers de facto een uittreding van de deelnemende
maatschappij uit de distributienetbeheerder Imewo als gevolg vóór het einde van 2014
en wordt voorgesteld om alle statutaire bepalingen te schrappen omtrent de participatie
van de deelnemende maatschappij alsook de bepalingen in verband met de
kapitaalaandelen F en E”, omdat door de raad van bestuur in zitting van 5 september
2014 werd beslist deze om te zetten in aandelen A en zij in het verleden louter gecreëerd
werden in verband met de participatie van Electrabel nv;
Overwegende dat deze statutenwijzigingen onder opschortende voorwaarde zijn van het
aanvaarden door de openbare deelnemers van de overdracht van de aandelen
aangeboden door de deelnemende maatschappij en de effectieve realisatie van de
overname van deze aandelen en de daarmee verbonden optimalisatie van het
aandelenbezit en dat de raad van bestuur van Imewo op 9 december 2014 over de
genomen raadsbeslissingen zal rapporteren aan de algemene vergadering.
-
Ten tweede wordt voorgesteld het statutair doel van de vereniging uit te breiden met de
activiteit inzake warmtenetten; recent zijn in Vlaanderen een aantal projecten rond
warmtenetten tot stand gekomen, waaraan de distributienetbeheerders die optreden via
hun werkmaatschappij Eandis, deelnemen of waarin zij kunnen betrokken worden om in
te staan als netbeheerder voor de aanleg, de exploitatie en de ontwikkeling van een
warmtenet en het transport en levering naar de gebruikers van warm water vanuit een
warmtebron of op basis van restwarmte afkomstig van industriële processen of
afvalverbranding naar de gebruikers;
Overwegende dat ook Imewo in dit verband wenst ‘partner’ te zijn van de gemeenten en
hen wil helpen een bijdrage te leveren op het vlak van de energie-efficiëntie en het
behalen van de klimaatdoelstellingen;
239
-
Ten derde wordt voorgesteld om nog een aantal bijkomende statutenwijzingen door te
voeren (zoals vermeld in de toelichtingsnota), waaronder in artikel 8 de vervanging van
de verwijzing naar bijlage 2 van de statuten inzake verdeling van de plaatsing van het
kapitaal onder de deelnemers door de verwijzing naar een reglement, en eveneens de
vervanging van de bijlage 2 m.b.t. de winstverdeling uit de captieve periode met het oog
op een vereenvoudigde voorstelling;
Gelet op het Vlaamse decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals
gewijzigd op 18 januari 2013;
Overwegende dat de gemeenteraad volgens voornoemd decreet zijn goedkeuring dient te hechten
aan de agendapunten van de algemene vergadering en op expliciete wijze aan de statutenwijzigingen
en tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dienst vaststellen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 9 december 2014:
1. Aktename van de overname van de aandelen van de deelnemende maatschappij
(Electrabel nv) door de openbare deelnemers – stand van zaken
2. Statutenwijzigingen:
a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter
verantwoording van de wijziging van het doel
b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c. Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen
3. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2015.
4. Uitkering voorschot op dividend 2014 – Bekrachtiging
5. Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis – Bekrachtiging
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen
Art. 2 – Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht
houdende vereniging Imewo onder opschortende voorwaarden, wat het gedeelte m.b.t. de exit
Electrabel betreft, van het aanvaarden door de openbare deelnemers van de overdracht van de
aandelen aangeboden door de deelnemende maatschappij en de effectieve realisatie van de
overname van deze aandelen en de daarmee verbonden optimalisatie van het aandelenbezit;
Art. 3 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdachthoudende vereniging Imewo op 9 december 2014, op te dragen
240
haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;
Art. 4 – Het college van burgemeester en schepen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle;
15. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 15 december 2014 van de Intercommunale Verko Goedkeuring statutenwijziging, agenda en mandatering lasthebbers
Raadslid Kurt Rasschaert stelt vast dat de prijs van huisvuilzakken met 40 % gaat stijgen. De
burgemeester herinnert eraan dat die prijs al 12 jaar geleden is vastgesteld en dat in overeenkomst
met alle in Verko deelnemende gemeenten de prijs voor een restafvalzak nu naar € 1,75 zal stijgen.
Genoemd raadslid merkt op dat Verko wel goed boert. Schepen Kristof De Smet antwoordt dat er elk
jaar wel een meerkost is, de nieuwe bijdrage moet worden afgewacht : het containerpark is
geautomatiseerd omdat er teveel aanvoer was vanuit Lede. De burgemeester komt nog eens terug op
de prijs van de restafvalzakken en verklaart dat de indexering op 12 jaar ongeveer 40 % zal zijn.
Raadslid Gert Van Tittelboom vindt dat die verhoging wel raar overkomt. De burgemeester repliceert
dat die gesprekken al 2,5 jaar geleden zijn opgestart. De stad Dendermonde wou zelfs naar € 2 per zak.
Met 10 vuilniszakken voor € 17,5 kun je 20 weken vullen. Je moet mensen leren sorteren. Afval kost
geld : je betaalt voor wat je vervuilt. Raadslid Kurt Rasschaert vraagt of er geen schrik is voor
sluikstorten. De burgemeester antwoordt dat uit Vlaams onderzoek blijkt dat er minder sluikstort is als
het bewustzijn groeit dat afval geld kost. Raadslid Gert Van Tittelboom stelt vast dat aan de glasbollen
vuil blijft liggen : ook dat is zwerfvuil. Schepen Albert Van Malderen citeert de verenigingen die
zwerfvuil ophalen, die zeggen dat de hoeveelheid ervan daalt van jaar tot jaar. Raadslid Kurt
Rasschaert besluit met de vraag om voor de volgende stijging van de huisvuilzakkenprijs geen 12 jaar
te wachten.
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de Intercommunale Verko;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013 betreffende de
intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief BB 2013/5 d.d. 19 april 2013
dienaangaande;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 15 september 2014 in verband met de Buitengewone Algemene
Vergadering van Verko op maandag 15 december 2014;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt uitziet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Verwelkoming
Aanstellen van een schrijver en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten)
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 17 juni 2014
Wijziging van het artikel 13 van de statuten
Vragen en voorstellen uitgaande van de vergadering
Diversen
Gelet op de verantwoordingsnota statutenwijziging die betrekking heeft op de uittreding van een
aandeelhouder op het moment van de verlenging van de intercommunale, waarbij het ingebrachte
241
kapitaal enkel terugbetaald kan worden aan maximaal de oorspronkelijke nominale waarde van het
ingebrachte kapitaal;
Gelet op het gemeentedecreet.
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
15 december 2014 van de Intercommunale Verko.
Art. 2 – Het voorstel van statutenwijziging zoals verwoord in de verantwoordingsnota goed te
keuren.
Art. 3 - De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van de Intercommunale Verko van 15 december 2014 op te dragen hun stemgedrag af
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 4 - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de Intercommunale Verko en de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.
16. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 15 december 2014 van de intercommunale DDS Goedkeuring statutenwijziging, agenda en mandatering lasthebbers
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de Intercommunale DDS c.v.;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013 betreffende de
intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief BB 2013/5 d.d. 19 april 2013
dienaangaande;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 15 september 2014 van DDS waarbij de gemeente wordt
uitgenodigd tot de Buitengewone Algemene Vergadering op maandag 15 december 2014;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt uitziet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Verwelkoming
Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 van de statuten)
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 10 juni 2014
Wijziging van de artikelen 13 en 39 van de statuten
Vragen en voorstellen, uitgaande van de vergadering
Diversen
Overwegende dat de statutenwijziging volgens de verantwoordingsnota betrekking heeft op de
uittreding van een aandeelhouder op het moment van de verlenging waarbij het ingebrachte kapitaal
door de aandeelhouder enkel terugbetaald kan worden aan maximaal de oorspronkelijke nominale
waarde van het ingebrachte kapitaal en op de winstverdeling;
Gelet op het gemeentedecreet;
242
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de voorstellen op de agenda van de Buitengewone
Algemene Vergadering van 15 december 2014 van de Intercommunale DDS c.v.
Art. 2 – Het voorstel van statutenwijziging zoals verwoord in de verantwoordingsnota goed te
keuren.
Art. 3 - De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de vergadering van de
Intercommunale DDS c.v. van 15 december 2014 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 4 - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de Intercommunale DDS c.v. en de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.
Raadslid Herman Van Rentergem vraagt om de verslagen van sommige adviesraden via de
gemeentelijke website openbaar te maken, zoals dat ook in Wetteren gebeurt. De burgemeester
antwoordt dat daarover in het college zal worden beslist : je moet immers de hele context schetsen
waarrond een advies wordt gegeven. Schepen Anneleen Rimbaut zou enkel het advies zelf bekend
maken, niet de notulen. Je kunt iets immers ook uit zijn context halen. Raadslid Gert Van Tittelboom
vindt dat zo’n openbaarmaking toch moet kunnen. De burgemeester riposteert dat genoemd raadslid
het in zijn blaadje kan zetten (Spots).
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt naar de stand van zaken in het dossier bloembakken Doornweg.
Schepen Daniël Praet antwoordt dat het in december op de MORA (mobiliteitsraad) zal worden
besproken. Het raadslid vraagt zo snel mogelijk duidelijkheid. Voor de bewoners van de Doornweg is
veiligheid in hun straat ruimer dan de initiële vraag : zij voelen zich nu met een kluitje in het riet
gestuurd, nu de vraag is beperkt tot het plaatsen van de bloembakken tot tegen de stoeprand of één
meter er vandaan. Het voorstel was de hele straat in te bedden in een zone 30 en de bakken ruimer uit
elkaar te zetten. Het laatste voorstel is terug te gaan naar het oorspronkelijke plan uit de jaren ’80.
Raadslid Kurt Rasschaert wenst het bestuur proficiat met de speciale uitgave van InStroom over de
energieschaarste. Hij wil weten wat de provinciegouverneur daarover heeft gezegd. De
burgemeester licht toe dat onze gemeente in schijf 1 zit. In solidariteit met de Europese lidstaten
zullen telkens twee schijven samen worden afgekoppeld : eerst 5 en 6, de volgende dag 3 en 4 en
tenslotte 1 en 2. Dat betekent dat in extreme omstandigheden onze gemeente de derde dag zou
worden getroffen. Eén week vooraf zal een mogelijke afkoppeling worden aangekondigd, één dag
vooraf zal dat met zekerheid kunnen worden gezegd. De overwegen zullen automatisch sluiten, het
GMS-netwerk zal stilvallen. De belangrijkste overwegen op onze gemeente zijn doorgegeven, alle
manschappen van de lokale politie zullen patrouilleren in de straten. De gemeenten Laarne en
Wetteren zitten in de zesde schijf. Onze gemeente maakt afspraken met aannemers die over
stroomgroepen beschikken. In de polyvalente ruimte van WZC Molenkouter zal opvang worden
voorzien. In de vooravond is naar alle bekende GSM-nummers op onze gemeente een SMS verstuurd
om die inwoners op de hoogte te houden van de evolutie. De gemeente zal het maximale doen om
zijn inwoners te informeren.
243
De voorzitter kondigt aan dat de volgende zitting plaats heeft op 26 november 2014 om 20 uur.
De zitting wordt gesloten te 21:05 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,
De voorzitter,
Frans Coppens
Luc Galle