Productblad - Prokol.nl

Rocathaan TopCoat 30 (transparant)
Omschrijving en toepassing
E en s terke, watergedragen 2 -componenten trans parante c oating met
A pplicatiegegevens
M ethode
kwas t, 4 - 6 mm nylon roller, s puit
een zijdemat uiterlijk.
V erbruik
± 0 ,1 0 kg /m2 /laag. 1 laag kan vols taan
mits goed en zorgvuldig aangebracht. 2
Roc athaan T opc oat 3 0 - T R is een permanente topc oating die
lagen zijn aanbevolen.
langdurige bes cherming biedt. G es chikt als zijdematte s lijtvas te niet
M engverhouding
9 0 0 gram A : 1 0 0 gram B
vergelende afwerking van bijv. P rokol kuns ts tofvloeren.
V erwerkings tijd* *
Bij 2 0 ºC
c a. 4 uur
P roduc t heeft een zic htbare potlife.
O ok ges chikt voor gebruik op minerale ondergronden voor binnen en
V erwerkings temp.
buitentoepas s ing, metalen, hout en gec oate ondergronden.
A rtikelnummer en verpakking
1 6 2 8 0 -5
in 5 kg s et
1 6280-10
in 1 0 kg s et
+1 0 ºC tot +3 0 ºC
P roduc t
+1 0 ºC tot +3 0 ºC
Begaanbaar*
Bij 2 0 ºC
N a 2 - 4 uur
O vers c hilderbaar*
Bij 2 0 ºC
N a 2 – 4 uur M ax. 2 4 uur
C hemis c h belas tbaar Bij 2 0 ºC 7 x 2 4 uur*
Water belas tbaar
Bij 2 0 ºC 2 4 uur*
M ec hanisch belas tbaar Bij 2 0 ºC 3 x 2 4 uur*
Eigenschappe n

Zeer geringe tot geen vuilaanhec hting.

Zijdemat op bas is van c hemis c he mattering

N iet vergelend

G oed bes tand tegen divers e c hemic aliën

Slijt- en goed kras vas t

M inimale tot geen rols truc tuur

G oede weekmaker bes tendigheid ¹
V oor gebruik 1 0 % water toevoegen. D eze
pas
toevoegen nadat bas is
en harder
zorgvuldig gemengd zijn.
Reinigings middel
Water,
afval
niet
door
de
goots teen
s poelen.
omgevings condities waaronder temperatuur en relatieve
alle gevallen presteert het product zonder problemen. Gezien de wisselende
samenstelling van banden, kan hierop echter geen garantie worden gegeven.
luc htvochtigheid. Zorg na het aanbrengen voor voldoende ventilatie.
E en s lec hte ventilatie zal de doorharding van het produc t s terk
vertragen.
Menginstructies
Kleur
T rans parant
U iterlijk
Zijdemat
Slijtvas theid T aber
0 ,0 0 5 gr (1 0 0 0 omw., 1 0 0 0 gram
2 c omponenten producten altijd mec hanisch mengen en bij voorkeur
belas ting, C S 1 7 )
met een traploos regelbare mengmachine. G ebruik hierin een
ges c hikte mixer c .q. garde van de juis te doors nede. A ls ric htlijn kan
hiervoor worden aangehouden dat de doors nede van de mixer c .q.
garde tenmins te 1 /3 van de doors nede van het te mengen blik moet
Eigenschappe n vloeibaar product
D ic htheid bij 2 0 ºC
1 ,0 6 gemengd produc t
V as te s tofgehalte
>4 0 %
V os gehalte
Subc ategorie
: i
G rens waarde 2 01 0 : 1 4 0
G ehalte
V erdunning
T ijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende
¹ Over het algemeen is het product goed weekmaker bestendig. In nagenoeg
H oudbaarheid
O ndergrond
: < 140
Koel in ongeopende verpakking en
tegen vors t bes c hermt tenmins te 1 2
maanden na produc tiedatum.
bedragen.
M eng eers t de bij elkaar horende bas is en harder. G iet een deel van
het gemengde materiaal terug in het harderblik en meng in het
harderblik zodat ook alle harder benut wordt. G iet dit mengs el
vervolgens terug in het bas isblik en meng dit nogmaals goed tot een
homogene mas s a ontstaat.
N a menging het produc t gedurende 5 minuten laten s taan alvorens
te verwerken.
Bij het aanmaken van delen dient men beide c omponenten
zorgvuldig op te roeren en af te wegen.
*
**
***
Bij 20ºC en 65% R.V ondergrond..
Bij 1 kg en 20ºC product.
Na 7 dagen doorharding bij 20ºC
Productinformatieblad versie 2.0 – Laatste revisiedatum 3-9-2014
Pagina 1 van 2 – Hiermee komen alle voorgaande versies te vervallen.
Rocathaan TopCoat 30 (transparant)
Opmerking t.b.v. applicatie
D e belas tbaarheid van de kuns tstof vloer is afhankelijk van de
H et aanbrengen van 2 - komponenten produc ten mag uits luitend
druks terkte van de c ementgebonden dekvloer en kan nimmer
worden gedaan bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 8 5 %.
worden opgevangen door een vloersysteem.
O ude 2 - komponenten lagen goed opruwen middels s tralen of
D e minimale produc t en ondergrond temperatuur bedraagt +1 0ºC,
zorgvuldig s c huren en een ges chikte primer aanbrengen. O ude
waarbij de temperatuur van de te behandelen ondergrond en het nog
c oating lagen c ontroleren op eventuele onthechting.
niet uitgeharde materiaal 3 º boven het dauwpunt moet liggen.
Raadpleeg de dauwpunt tabel.
Belangrijk
P rojec ten en toepassingen kunnen s terk uiteen lopen. T wijfelt u aan
D e doorharding verloopt bij hogere temperaturen s neller en bij
een bepaalde toepassing, keuze materiaal of voorbereiding van de
lagere temperaturen langzamer. O ok de verwerkingstijd is mede
ondergrond, neem dan te alle tijden c ontac t op met uw leverancier.
afhankelijk van de produc ttemperatuur.
A lle technische gegevens in dit tec hnisch informatieblad zijn
T e verwerken met kwas t, kortharige (4 – 6 mm) nylonroller of 2 - K
gebas eerd op laboratoriumtesten. G egevens kunnen wijzigen,
P U roller. B enodigde laagdikte is 7 5 - 1 00 micron nat. V oorkom
afhankelijk van de oms tandigheden.
plas vorming.
Wet telijke kennisgeving
D e c oating nat in nat aanbreng. V anwege de geringe laagdikte
D e informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de
droogt deze c oating binnen 2 0 – 3 0 minuten aan mede afhankelijk
toepas sing en het eindgebruik van P rokol producten, wordt in goed
van de oms tandigheden. V oeg voor verwerking 1 0% water toe aan
vertrouwen vers trekt op bas is van de huidige kennis en ervaring van
het reeds gemengde produc t. P robeer ventilatie te vermijden en
P rokol met produc ten die op de juis te wijze zijn opges la gen,
kac hels uit te s c hakelen. Werk s ystematisch zodanig dat de randen
behandeld en toegepast onder normale oms tandigheden.
nog nat zijn wanneer het vloervlak hierop aangesloten wordt.
I n de praktijk zijn de vers chillen in materialen, onderlagen en
H et is van belang dat de c oating gelijkmatig wordt verdeeld. I ndien
werkelijke oms tandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie
gewens t het produc t narollen met een brede (6 0 c m) roller.
kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of
ges c hiktheid voor een bepaald doel, noc h enige aansprakelijkheid
Wanneer s ys tematisch wordt gewerkt is 1 laag toereikend. Belangrijk
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op bas is van deze
is dat alle delen goed en gelijkmatig worden geraakt. O m ris ico te
informatie, of uit enige s c hriftelijke aanbevelingen of enig ander
vermijden advis eren wij ec hter om 2 lagen toe te pas s en voor een
advies dat wordt gegeven. D e eigendomsrechten van derden dienen
optimaal res ultaat.
te worden geres pecteerd.
Ondergrond
A lle orders worden aanvaard onder de huidige verkoop- en
D e ondergrond moet gezond en voldoende drukvast (minimaal 25
leveringsvoorwaarden.
N /mm²) zijn, met een minimale hec htsterkte van 1 ,5 N /mm².
D e ondergrond dient s c hoon, droog en vetvrij te zijn en ontdaan te
G ebruikers dienen voor gebruik altijd de mees t recente uitgave van
zijn van los s e delen. Beton dient tenmins te 2 8 dagen oud te zijn.
het produc t veiligheidsinformatieblad en produc tinformatieblad te
C ementhuid dient te worden verwi jderd. M onolithis c h afgewerkte
raadplegen voor het betreffende product.
vloeren s tofarm aans tralen en zorgvuldig s tofvrij maken
E xemplaren hiervan worden op verzoek vers trekt en s taan
V oc htgehalte ondergrond
: < 4 % (gewic hts delen)
bes c hikbaar op www.prokol.nl. H iervoor dient u te bes c hikken over
een inlognaam met wac htwoord.
Raadpleeg voor de uitgebreide informatie betreffende ondergrond
voorbehandelingen het informatieblad “V oorbehandeling
M et het vers c hijnen van dit blad verlieze n alle eerdere uitgegeven
ondergronden”.
bladen over dit produc t hun geldigheid.
*
**
***
Bij 20ºC en 65% R.V ondergrond..
Bij 1 kg en 20ºC product.
Na 7 dagen doorharding bij 20ºC
Productinformatieblad versie 2.0 – Laatste revisiedatum 3-9-2014
Pagina 2 van 2 – Hiermee komen alle voorgaande versies te vervallen.