Bijdrage aan AWBZ drukken

ZATERDAG 22 FEBRUARI 2014
Wie in een AWBZ-instelling wordt opgenomen of te maken krijgt
met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet een
eigen bijdrage betalen. Het eerste halfjaar een lage, maar daarna
vaak de hoge bijdrage, op grond van inkomen en vermogen
maximaal 2248 euro per maand. Fiscalist Sietze Alkema van
Omnyacc GoesDeen uit Zwaagdijk doet tips aan de hand om met
de oprichting van een eigen BV die eigen bijdrage te drukken.
Werken & Geld
Tekst: Durk Geertsma Foto: Archief GPD
Bijdrage
aan
AWBZ
drukken
W
ie nu moet worden opgenomen
krijgt te maken
met de eigen
bijdrage. ,,De
peildatum daarvoor is de datum 1
januari van twee jaar daarvoor. Nu
geldt dus het verzamelvermogen
van 1 januari 2012. Al het inkomen
in de belastingboxen 1 en 2 en het
vermogen in belastingbox 3 wordt
daar in meegenomen. Tot vorig
jaar ging de overheid uit van een
rendement van 4 procent op het
eigen vermogen in box 3. Dat is al
veel meer dan je er op een bankrekening voor krijgt. Met ingang van
2013 is daar een extra heffing van 8
procent bijgekomen, zodat 12 procent rendement nu bij het inkomen wordt opgeteld voor de berekening van de eigen bijdrage. Dat
betekent dat je veel sneller naar de
maximale bijdrage toegroeit en dat
je inteert op je vermogen.’’
Met de oprichting van een eigen
BV kan daar iets aan gedaan worden. Alkema: ,,Als je je vermogen
stort in een BV en je jezelf aandelen geeft, dan telt dat geld niet
meer mee voor de vaststelling van
de eigen bijdrage. Bij de grotere
bedragen heb je dat er zo uit, omdat je eigen bijdrage veel lager is.
Zeker als je jezelf geen dividend op
de aandelen uitkeert.’’ De kosten
van de oprichting en in standhou-
Testament
Momenteel passen veel mensen hun testament aan in verband met de eigen bijdrage.
,,Als de man in een gezin overlijdt en geld
nalaat voor zijn vrouw en kinderen, dan kan
de vrouw vaak over het hele bedrag beschikken. Daardoor moet ze, bij opname, ook over
dát bedrag de eigen bijdrage betalen. In een
testament kun je regelen dat het geld opeisbaar wordt op het moment dat de vrouw in
een instelling wordt opgenomen waarvoor ze
een eigen bijdrage moet betalen.’’
ding van de BV worden zo ruim
binnen het jaar terugverdiend.
Alkema schat die kosten van instandhouding zo rond de duizend
euro. De oprichting zelf kost rond
de 500 euro.
Op tijd regelen
Zaak is wel om deze zaken op tijd
te regelen en niet vlak voordat
iemand zal worden opgenomen.
Maar niemand weet zeker of hij of
zij ooit in een AWBZ-instelling zal
worden opgenomen. Volgens Alkema is het dan nog voordelig om
het eigen vermogen in een BV
onder te brengen. Hij geeft daartoe
een voorbeeld. ,,Bij een storting
van 200.000 euro spaargeld in een
BV en een rendement van 2 procent
heb je jaarlijks een opbrengst van
4000 euro. Daarover moet 20 procent vennootschapsbelasting worden betaald: 800 euro. Blijft een
bedrag van 3200 euro over. Als je
dat als dividend uit laat keren, gaat
daar nog eens 25 procent aanmerkelijk belangheffing (belastingbox
2) af: weer 800 euro. Blijft onder de
streep 2400 euro over. Wie datzelfde bedrag op een gewone spaarrekening heeft staan tegen 2 procent
rente ontvangt eveneens 4000 euro
rente. Maar er moet in box 3 over
het vermogen 1,2 procent belasting
worden betaald. Dat is 2400 euro.
Blijft over een bedrag van 1600
euro. Iemand met geld in een BV is
dus voordeliger uit. Zeker als je
jezelf geen dividend uitkeert.’’
Ook de beschikbaarheid van het
geld hoeft met een BV geen probleem te zijn. ,,Als je geld uit de
BV nodig hebt, ga je naar de notaris en laat je een aantal aandelen
afstempelen. Dat is volledig onbelast, zolang je er maar voor zorgt
dat het geld dat je uit de BV hebt
gehaald op de volgende peildatum
(1 januari van het eerstvolgende
jaar) op is. Anders gaat de teller wel
lopen.’’ Als de rente op een gewone
spaarrekening omhoog gaat en het
rendement hoger is, is het volgens
Alkema heel simpel om het geld
uit de BV te halen en op een gewone rekening te zetten.
Terugdringen
Heeft het oprichten van een BV
altijd zin om een hogere bijdrage
voor de AWBZ terug te dringen?
,,Niet altijd. Als je veel inkomen in
belastingbox 1 en/of belastingbox 2
hebt, dan betaal je mogelijk op
basis daarvan al de maximale bijdrage. Het onderbrengen van het
vermogen in een BV heeft dan geen
zin voor de verlaging van de eigen
bijdrage.’’
Alkema heeft geen moeite om deze
tips te geven aan mensen die veel
geld hebben en zo onder een hoge
bijdrage uit kunnen komen. Moeten niet de breedste schouders de
zwaarste lasten dragen? ,,Ik ben
fiscalist en zoek binnen de wet- en
regelgeving naar de mogelijkheden
om de belastingdruk te verminderen. We roepen niet op om fraude
te plegen. Dit is gewoon toegestaan. Ieder kan zijn eigen afweging daar in maken.’’
■
Meer over de exacte regelgeving
rond de eigen bijdrage op de site
van het CAK, www.hetcak.nl
Planner van het jaar
Sietze Alkema is door de Stichting Persoonlijke
Financiën uitgeroepen tot financieel planner
van 2014 en won een studiereis naar Amerika.
Volgens een vakjury had hij de beste oplossingen bedacht voor een ingewikkelde financiële
casus. ,,Mensen denken dat financiële planning is iets voor vermogenden, maar ik denk
dat vooral mensen met een inkomen van 30,
40.000 euro per jaar, veel kunnen besparen op
uitgaven. De besparingen zijn vaak groter dan
de kosten.’’