Omgevingsvisie (vastgesteld)-concept 3, Omgevingsverordening

Omgevingsvisie (vastgesteld)-concept 3, Omgevingsverordening (vastgesteld)-con... pagina 1 van 7
2014-03-31
Omgevingsvisie (vastgesteld)-concept 3,
Omgevingsverordening (vastgesteld)-concept 3
Plankaart
500 m
1000 ft
Plantekst
Omgevingsverordening Gelderland
Concept vastgesteld in GS dd. 14 januari 2014
Door PS vast te stellen najaar 2014
Regels
hoofdstuk 1 Algemeen
1.1 Begripsbepaling
artikel 1.1.1 Begripsbepaling
In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:
5 Intrekgebied
http://gelderland.planoview.nl/Conceptplannen/print.html
31-3-2014
Omgevingsvisie (vastgesteld)-concept 3, Omgevingsverordening (vastgesteld)-con... pagina 2 van 7
Beschermingsgebied aangewezen op grond van artikel 1.2, tweede lid, onder a van de Wet Milieubeheer.
De geometrische plaatsbepaling van de intrekgebieden is vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.9925.PVOmgverordening-vst1 en is verbeeld op de bij deze verordening behorende kaarten
Regels Water en Regels Milieu.
Bijlagen bij besluitdocument
bijlage 4 Gebieden aangewezen met het oog op de bescherming van de kwalliteiten van het
grondwater met het oog op de waterwinning
Externe verwijzingen
• b_NL.IMRO.9925.PVOmgverordening-vst1_4.pdf
Omgevingsvisie Gelderland
Concept vastgesteld in GS dd. 14 januari 2014
Door PS vast te stellen medio 2014
Visie
hoofdstuk 4 Mooi Gelderland
4.4 Water en ondergrond
In de laatste decennia van de twintigste eeuw is het regionale watersysteem met veel technische
ingrepen aangepast aan droge voeten voor onder meer wonen, werken, transport en landbouw. Door
klimaatverandering zullen er meer extreme buien komen en ook perioden van droogte. Dit versterkt het
besef dat de maakbaarheid van het watersysteem eindig is. Europa roept lidstaten op meer rekening te
houden met de gevolgen van klimaatverandering (Europese Commissie (2012): A blueprint to saveguard
Europe's water resources).
De bodem vervult belangrijke functies voor mens, plant en dier. Mensen verbouwen er voedsel op, halen
er water uit (in Gelderland al het drinkwater), wonen, spelen en recreëren erop. Mensen maken ook
steeds meer gebruik van de ondergrond, bijvoorbeeld voor ondergronds bouwen en de winning van
duurzame energie. Bovengrondse en ondergrondse activiteiten hebben invloed op elkaar en zijn
afhankelijk van elkaar. Bij de inrichting van de ruimte wil de provincie daarom niet alleen kijken naar het
platte vlak, maar ook naar de ondergrond.
Ambitie en rol van de provincie
De provincie stuurt op een veerkrachtig en duurzaam water- en bodemsysteem. Dit bestaat uit bodem en
ondergrond, grondwater en oppervlaktewater. Een veerkrachtig en duurzaam water- en bodemsysteem
helpt mee aan een optimale en duurzame driedimensionale inrichting van Gelderland.
Een systeem is veerkrachtig als het onder normale omstandigheden alle functies goed kan uitvoeren,
(tijdelijke) over- en onderbelasting goed op kan vangen zonder dat maatschappelijke overlast of
ecologische schade optreedt en hiervan snel kan herstellen zonder blijvende negatieve effecten. Een
systeem is duurzaam als het ook in de toekomst kan blijven functioneren en in stand kan worden
gehouden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Om de veerkracht van het water- en
bodemsysteem te vergroten is het belangrijk om meer ruimte te maken voor beken, te zorgen voor
stedelijk waterbeheer en voor goed bodembeheer. Dat betekent bijvoorbeeld dat de bodem zodanig wordt
beheerd en gebruikt dat de bodem meer water kan opnemen in perioden van regen en dus ook weer
water kan afgeven in perioden van droogte. Zowel bewoonde gebieden, natuurgebieden als
landbouwgronden zullen hieraan een bijdrage moeten leveren.
Daarnaast is het van belang om ervoor te zorgen dat het water- en bodemsysteem duurzaam is en ook in
de toekomst kan blijven functioneren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
http://gelderland.planoview.nl/Conceptplannen/print.html
31-3-2014
Omgevingsvisie (vastgesteld)-concept 3, Omgevingsverordening (vastgesteld)-con... pagina 3 van 7
De provincie streeft naar een duurzaam gebruik van de ondergrond. Zij zoekt naar een balans tussen het
benutten van de kansen die de ondergrond biedt en het behouden van de waarde van de ondergrond
voor toekomstige generaties. Doel is te komen tot een integrale, efficiënte en duurzame benutting zonder
onomkeerbare gevolgen voor de ondergrond. Dit betekent dat de provincie moet afwegen wat op een
bepaalde plek in de ondergrond of bovengronds wel of niet mag.
Aanpak
Bij het maken van ruimtelijke keuzes is het nodig om de (on)mogelijkheden van het water- en
bodemsysteem vroegtijdig te betrekken bij de (gebiedsgerichte) planvorming. Bij de keuze tussen
ruimtelijke en technische oplossingen kiest de provincie eerst voor de ruimtelijke oplossing en pas in
tweede instantie voor de technische oplossing.
Bij nieuwe ontwikkelingen wil de provincie dat de functies zo goed mogelijk zijn afgestemd op de
“natuurlijke alliantie” tussen water, bodem en groen. Dat stelt de maakbaarheid van het water- en
bodemsysteem minder op de proef. In een gebiedsgerichte benadering kunnen functiecombinaties
vroegtijdig in beeld komen en kunnen vergelijkbare problemen uit verschillende sectoren in één keer
worden opgelost.
Bij ontwikkelingen die nu al zijn te voorzien kan de provincie dit doen door het ruimtebeslag dat dit
vraagt driedimensionaal in kaart te brengen en te confronteren met andere gewenste functies. Op
plaatsen waar het water- en bodemsysteem om een functieverandering vraagt kan dan gericht actie
worden ondernomen.
De provincie ziet een aantal veranderingen aankomen door de klimaatverandering, zoals toenemende
weersextremen. Op de klimaatkwetsbaarhedenkaart zijn de effecten van de klimaatverandering indicatief
aangegeven.
Vanuit het landelijke Deltaprogramma zullen in 2015 beleidskeuzes worden gemaakt. Deze zullen in een
later stadium, via een partiële herziening van de Omgevingsvisie, worden doorgevoerd als nieuw beleid.
Het instrument Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regiem (GGOR) wordt in Gelderland niet op een
eenduidige manier toegepast. Daarom voert de provincie met de waterbeheerders een evaluatie van dit
instrument uit. Ook maakt de provincie op grond hiervan afspraken over hoe de GGOR ingezet kan
worden om de slagvaardigheid van het instrument te vergroten.
In deze Omgevingsvisie legt de provincie de eerste lijnen neer voor een duurzaam gebruik van bodem en
ondergrond. De provincie werkt het beleid voor de ondergrond verder uit volgens een agenda voor 2013
en 2014, via dialoog, onderzoek en pilots. Als dit vraagt om bijstelling van het beleid voor de ondergrond,
volgt actualisering van de kaders.
Rolopvatting
De provincie is:
• normerend
• inspirerend
• verbindend
4.4.4 Drinkwater
De provincie en haar partners streven er samen naar om voor de lange termijn in Gelderland op een
verantwoorde manier in drinkwater te voorzien, met grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening.
Dit betekent dat er voldoende grondwater wordt gereserveerd dat op eenvoudige wijze kan worden
gebruikt voor de bereiding van drinkwater, dus zonder ingrijpende en kostbare zuivering. De winning van
grondwater heeft minimale, maatschappelijk aanvaardbare negatieve effecten op andere functies.
Provinciale ambitie en rol
Volgens de nieuwe Drinkwaterwet (artikel 2) hebben alle bestuursorganen een zorgplicht voor de
duurzame veiligstelling van de Openbare drinkwatervoorziening. Bij de uitoefening van bevoegdheden en
de toepassing van wettelijke voorschriften door bestuursorganen geldt deze veiligstelling als een
dwingende reden van groot openbaar belang. De ambitie van de provincie is om haar zorgplicht vanuit de
Drinkwaterwet in te vullen.
Aanpak
http://gelderland.planoview.nl/Conceptplannen/print.html
31-3-2014
Omgevingsvisie (vastgesteld)-concept 3, Omgevingsverordening (vastgesteld)-con... pagina 4 van 7
De provincie vervult haar zorgplicht voor de duurzame veiligstelling van de Openbare
drinkwatervoorziening door in deze Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening kaders te stellen. Deze
kaders moeten de kwaliteit en de kwantiteit garanderen van het grond- en oppervlaktewater dat wordt
gebruikt voor de openbare drinkwatervoorziening. Daarnaast houdt de provincie bij haar besluiten over
water, milieu en ruimtelijke ordening rekening met de openbare drinkwatervoorziening.
Het drinkwaterbedrijf is verantwoordelijk voor het tot stand brengen en in stand houden van een
duurzame en doelmatige drinkwatervoorziening (artikel 7 van de Drinkwaterwet). Hierover maakt de
provincie samenwerkingsafspraken op maat met het drinkwaterbedrijf Vitens.
Rolopvatting
De provincie is:
• normerend
Instrumenten
• Omgevingsvisie
• verordening
• overeenkomsten
4.4.4.1 Grondwaterbeschermingsgebieden
De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te
beschermen.
Ambitie en rol van de provincie
De provincie heeft vanuit de Drinkwaterwet een zorgplicht voor een duurzame Openbare
drinkwatervoorziening. De provincie wil de beschikbaarheid van de grondstof voor de openbare
drinkwatervoorziening veiligstellen en bij besluiten rekening houden met de openbare
drinkwatervoorziening.
De provincie moet in het kader van de Wet milieubeheer (artikel 2.1) een verordening opstellen met
regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in de bij
verordening aangewezen gebieden. Aan deze wettelijke verplichting voldoet de provincie door de
vaststelling van de Omgevingsverordening.
Aanpak
Voor een effectieve en duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening maakt de provincie
gebruik van drie, elkaar versterkende sporen:
1. de ruimtelijke ordening: via de Rol van ruimtelijke ordening bevorderen van functies die goed
combineerbaar zijn met waterwinning, en weren van conflicterende functies;
2. Regelgeving en meldingen: verbodsbepalingen en regelgeving voor activiteiten en inrichtingen in
grondwaterbeschermingsgebieden;
3. Maatregelen op grond van de Kader Richtlijn Water: opstellen van gebiedsdossiers, uitvoeren van
bodemsaneringen, terugdringen van diffuse verontreiniging en reduceren of sluiten van winningen.
Ook monitort de provincie de grondwaterkwaliteit en –kwantiteit.
De provincie heeft de waterhuishoudkundige Functie Grondwateronttrekking voor de openbare
drinkwatervoorziening toegekend aan die gebieden waar drinkwaterbedrijf Vitens grondwater wint voor de
bereiding van drinkwater.
In de functiebeschrijving komen deze drie sporen terug.
Rolopvatting
De provincie is:
• normerend
Instrumenten:
• verordening
• ontheffingen
http://gelderland.planoview.nl/Conceptplannen/print.html
31-3-2014
Omgevingsvisie (vastgesteld)-concept 3, Omgevingsverordening (vastgesteld)-con... pagina 5 van 7
4.4.4.2 Grondwaterbescherming voor te sluiten drinkwaterwinningen
De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te
beschermen.
Ambitie en rol van de provincie
De provincie heeft vanuit de Drinkwaterwet een zorgplicht voor een duurzame Openbare
drinkwatervoorziening. De provincie wil de beschikbaarheid van de grondstof voor de openbare
drinkwatervoorziening veiligstellen en bij besluiten rekening houden met de openbare
drinkwatervoorziening.
Aanpak
Mede op grond van de overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland 2008-2015 van 18
november 2008 tussen provincie en het drinkwaterwaterbedrijf Vitens, worden twee winningen gesloten,
uiterlijk in 2015 en 2016. Dit zijn de stedelijke winningen Nieuwe Marktstraat in Nijmegen (2015) en
Vierakker in Zutphen (2016). In de beschermingsgebieden van Nieuwe Marktstraat en Vierakker wordt
het beleid voor bodemenergiesystemen tot de sluiting van de pompstations versoepeld. Dat wil zeggen
dat alle toepassingen van bodemenergiesystemen zijn verboden in deze
grondwaterbeschermingsgebieden binnen de 5-jaarszone van die winningen (zone waarbinnen het
grondwater in minder dan 5 jaar bij de winning is).
Rolopvatting
De provincie is:
• normerend
Instrumenten
• verordening
4.4.4.3 Waterwingebieden
De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te
beschermen.
Ambitie en rol van de provincie
De provincie heeft vanuit de Drinkwaterwet een zorgplicht voor een duurzame Openbare
drinkwatervoorziening. De provincie wil de beschikbaarheid van de grondstof voor de openbare
drinkwatervoorziening veiligstellen en bij besluiten rekening houden met de openbare
drinkwatervoorziening.
De provincie moet in het kader van de Wet milieubeheer (artikel 2.1) een verordening opstellen met
regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in de bij
verordening aangewezen gebieden. Aan deze wettelijke verplichting voldoet de provincie door de
vaststelling van de Omgevingsverordening.
Aanpak
Voor een effectieve en duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening maakt de provincie
gebruik van twee, elkaar versterkende sporen:
1. de ruimtelijke ordening: bevorderen van functies die goed combineerbaar zijn met waterwinning en
het weren van conflicterende functies;
2. regelgeving en vergunningverlening: verbodsbepalingen en regelgeving voor activiteiten en
inrichtingen in waterwingebieden.
Rolopvatting
De provincie is:
• normerend
http://gelderland.planoview.nl/Conceptplannen/print.html
31-3-2014
Omgevingsvisie (vastgesteld)-concept 3, Omgevingsverordening (vastgesteld)-con... pagina 6 van 7
Instrumenten
• verordening
4.4.4.4 Boringsvrije zones
De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te
beschermen.
Ambitie en rol van de provincie
De provincie heeft vanuit de Drinkwaterwet een zorgplicht voor een duurzame Openbare
drinkwatervoorziening. De provincie wil de beschikbaarheid van de grondstof voor de openbare
drinkwatervoorziening veiligstellen en bij besluiten rekening houden met de openbare
drinkwatervoorziening.
De provincie moet in het kader van de Wet milieubeheer (artikel 2.1) een verordening opstellen met
regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in de bij
verordening aangewezen gebieden. Aan deze wettelijke verplichting voldoet de provincie door de
vaststelling van de Omgevingsverordening.
Aanpak
Voor een effectieve en duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening maakt de provincie
gebruik van regelgeving en vergunningverlening: verbodsbepalingen en regelgeving voor activiteiten en
inrichtingen in boringsvrije zones.
Rolopvatting
De provincie is:
• normerend
Instrumenten
• verordening
4.4.4.5 Intrekgebieden
De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te
beschermen.
Ambitie en rol van de provincie
De provincie heeft vanuit de Drinkwaterwet een zorgplicht voor een duurzame Openbare
drinkwatervoorziening. De provincie wil de beschikbaarheid van de grondstof voor de openbare
drinkwatervoorziening veiligstellen en bij besluiten rekening houden met de openbare
drinkwatervoorziening.
De provincie moet in het kader van de Wet milieubeheer (artikel 2.1) een verordening opstellen met
regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in de bij
verordening aangewezen gebieden. Aan deze wettelijke verplichting voldoet de provincie door de
vaststelling van de Omgevingsverordening.
Aanpak
Voor een effectieve en duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening maakt de provincie
gebruik van regelgeving en vergunningverlening: verbodsbepalingen en regelgeving voor activiteiten en
inrichtingen in intrekgebieden. De provincie wil niet dat fossiele energie (aardgas, aardolie, schaliegas of
steenkoolgas) gewonnen wordt in de intrekgebieden voor de drinkwatervoorziening.
Rolopvatting
http://gelderland.planoview.nl/Conceptplannen/print.html
31-3-2014
Omgevingsvisie (vastgesteld)-concept 3, Omgevingsverordening (vastgesteld)-con... pagina 7 van 7
De provincie is:
• normerend
Instrumenten
• verordening
Bronvermelding:
http://gelderland.planoview.nl/Conceptplannen/print.html
31-3-2014