Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van

20 mei 2014
Corr.nr. 2014-11.176, RS
Zaaknr. 500402
Nummer 27/2014
Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van
Groningen over de Partiële herziening 2013 van de Omgevingsverordening
provincie Groningen 2009 - tracé buizenzone N33
1. Samenvatting
Op initiatief van de Stichting UFO-Buizenzone Eemsdelta is onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden voor de totstandkoming van een buizenzone
tussen de Eemshaven en de Oosterhornhaven te Delfzijl. Door deze
(ondergrondse) buizen kunnen gassen, vloeistoffen en energie worden
uitgewisseld. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan onder meer een
duurzaam hergebruik van reststoffen tussen de beide industriecomplexen en
aan de ontwikkeling van de haven- en industriesector in de provincie
Groningen. Er zijn in het hiervoor uitgevoerde MER in totaal vier tracés voor
deze toekomstige buizenzone in beeld gebracht en onderzocht, zijnde de
tracés Leermens, Holwierde(extra), Eems-Dollard en N33. Het belang van
een buizenzone tussen de Eemshaven en de Oosterhornhaven te Delfzijl
wordt onderschreven. Uw Staten hebben bij besluit van 3 juli 2013 gekozen
voor een buizenzone met een breedte van 50 meter tussen de Eemshaven
en de Oosterhornhaven Delfzijl langs (grotendeels de westzijde van) de
rijksweg N33, inclusief de in de voordracht beschreven optimalisaties.
Daarbij is ook besloten dat er een separate technische herziening van de
Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 (hierna: omgevingsverordening) wordt voorbereid. Deze aanpassing van de omgevingsverordening
voorziet erin dat bijlage 11, kaart 5c van de omgevingsverordening wordt
aangepast in die zin de aanduiding “Gereserveerd tracé buisleidingenstrook
/-straat” wordt gelegd op de gronden die deel uitmaken van het N33-tracé.
De betreffende reserveringszone is 50 meter breed. De bestaande
reserveringszones van 100 meter breed die betrekking hebben op het
Leermens-, Holwierde- en het Eems-Dollard-tracé worden van bijlage 11,
kaart 5c, van de omgevingsverordening verwijderd.
2. Doel en wettelijke grondslag
Uw Staten hebben bij besluit van 3 juli 2013 (voordrachtnummer 24/2013) gekozen voor een
buizenzone met een breedte van 50 meter tussen de Eemshaven en de Oosterhornhaven van
Delfzijl langs (grotendeels de westzijde van) de rijksweg N33, inclusief de in die voordracht
beschreven optimalisaties. Daarbij is ook besloten dat er een separate technische herziening van
de omgevingsverordening wordt voorbereid. Onderhavige voordracht is hier het resultaat van.
3. Procesbeschrijving en planning
De aanleiding voor het opstellen van deze voordracht is het besluit van uw Staten van 3 juli 2013
dat er een separate technische herziening van de omgevingsverordening moet worden voorbereid.
Deze aanpassing van de verordening voorziet erin dat bijlage 11, kaart 5c van de verordening
wordt aangepast in die zin de aanduiding “Gereserveerd tracé buisleidingenstrook/-straat” wordt
gelegd op de gronden die deel uitmaken van het N33-tracé (50 meter breed). De bestaande
reserveringszones van 100 meter breed die betrekking hebben op het Leermens-, Holwierde- en
het Eems-Dollard-tracé worden van bijlage 11, kaart 5c, van de omgevingsverordening verwijderd.
27-1
4. Begroting
Dit thema valt binnen het programma Energie van het programma Energiek Groningen van de
begroting 2014.
5. Inspraak/participatie
De ontwerp partiële herziening van de omgevingsverordening heeft vanaf 19 december 2013 tot en
met 29 januari 2014 voor een ieder ter visie gelegen. Gedurende deze periode van zes weken
konden door een ieder opmerkingen over het ontwerp ter kennis aan uw Staten worden gebracht.
Voorts is de Provinciale Planologische Commissie over de voorgenomen herziening van de
omgevingsverordening geconsulteerd. Er zijn in totaal 5 reacties ingediend.
6. Nadere toelichting
Inleiding
In de regio Eemsdelta bestaan reeds geruime tijd plannen voor het aanleggen van een
buisleidingenstraat/-strook tussen de Eemshaven en de Oosterhornhaven van Delfzijl. De
Eemshaven heeft zich de laatste jaren stormachtig ontwikkeld, o.a. met de komst van een aantal
energiebedrijven. In Delfzijl heeft zich de afgelopen decennia een chemiecluster ontwikkeld, met
zowel op zout en gas gebaseerde basischemie als “specialty en performance chemical” bedrijven.
Delfzijl is één van de concentratie-gebieden van het Rijk in Nederland voor de topsector Chemie
met voldoende fysieke en milieuruimte om de chemische industrie te laten doorgroeien. De
Eemshaven is de Energy Port van Nederland en daarmee één van de concentratiegebieden van
het Rijk voor de topsector Energie. Het belang van beide industriecomplexen voor Nederland wordt
in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Rijk en in het Provinciaal Omgevingsplan
2009 - 2013 (POP) bevestigd.
In de Eemshaven wordt een aantal stoffen geproduceerd of aangevoerd, die een belangrijke
grondstof voor het chemiecluster in Delfzijl vormen. Omgekeerd produceert de chemische industrie
een aantal stof- en productstromen die via een pijpleiding snel en veilig naar de Eemshaven
kunnen worden vervoerd ten behoeve van verder transport of verwerking. In plaats van deze
stromen via weg, water, of verspreid liggende buisleidingen te transporteren, is het plan opgevat
om tussen de Eemshaven en Delfzijl een buizenzone aan te leggen. Zo’n buizenzone heeft
belangrijke voordelen, zoals stimulering van de ontwikkeling van het chemie-cluster (o.a. door een
grotere beschikbaarheid van diverse stofstromen), het tegengaan van versnipperde aanleg van
leidingen (met bijbehorende vergunningprocedures), verhoging van de veiligheid van het transport
van de betreffende stoffen en vergemakkelijking van het beheer van de leidingen.
Op initiatief van de Stichting UFO-Buizenzone Eemsdelta is onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden voor de totstandkoming van een buizenzone tussen de Eemshaven en de
Oosterhornhaven te Delfzijl. De buizenzone betreft een gereserveerde zone van maximaal
50 meter breed, waarin ruimte is voor maximaal 20-25 buisleidingen met een diameter tot
maximaal 200 cm. Door deze (ondergrondse) buizen kunnen gassen, vloeistoffen en energie
worden uitgewisseld. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan onder meer een duurzaam
hergebruik van reststoffen tussen de beide industrie-complexen en aan de ontwikkeling van de
haven- en industriesector in de provincie Groningen. Er zijn in het hiervoor uitgevoerde MER in
totaal 4 tracés voor deze toekomstige buizenzone in beeld gebracht en onderzocht, zijnde de
tracés Leermens, Holwierde(extra), Eems-Dollard en N33. Onderzoek naar de eerste drie tracés
vloeit voort uit het POP en de omgevingsverordening waarin deze tracés zijn opgenomen. Naar
aanleiding van inspraak op het MER is het N33-tracé aan het onderzoek toegevoegd. Het belang
van een buizenzone tussen de Eemshaven en de Oosterhornhaven te Delfzijl wordt
onderschreven. Uw Staten hebben bij besluit van 3 juli 2013 gekozen voor een buizenzone langs
(grotendeels de westzijde van) de N33, inclusief de voorgestelde optimalisaties. Voor zover de
buizenzone strak gebundeld wordt met de rijksweg N33 zal een afstand van ten minste 10 meter
worden aangehouden tot aan de rand van de weg.
Globale beschrijving N33-tracé
Het tracé van de buizenzone is grotendeels gelegen langs de westzijde van de rijksweg N33. Het
tracé is 50 meter breed en kan globaal als volgt worden beschreven. Vanaf het aanlandingspunt bij
de Eemshaven wordt de buizenzone in zuidelijke richting gelegd. Ter hoogte van het Groote Tjariet
wordt de buizenzone zo strak mogelijk gebundeld met de N33. Er wordt daarbij een afstand van
27-2
5 meter aangehouden ten opzichte van de waterlopen c.q. parallelwegen langs de N33. Hiermee
wordt tevens voldaan aan de eis van Rijkswaterstaat (wegbeheerder N33) dat een afstand van
tenminste 10 meter dient te worden aangehouden tot aan de rand van de N33. Ter hoogte van de
Lage Trijnweg wordt de buizenzone om de bestaande woningen heen gelegd. Vervolgens wordt de
buizenzone weer gebundeld met de N33. In het gebied tussen Appingedam en Delfzijl zullen de
buisleidingen op het diepste punt circa 20 meter onder maaiveld in een mantelbuis worden gelegd.
In het gebied ten zuiden van Appingedam en Delfzijl komt de buizenzone aan de oostzijde van de
N33 te liggen. Vervolgens buigt de buizenzone in oostelijke richting af in de richting van de
Oosterhornhaven Delfzijl. De buizenzone wordt daarbij aan de noordzijde gebundeld met de N962
(Holeweg). Ook hier wordt een afstand van 5 meter aangehouden ten opzichte van waterlopen c.q.
parallelwegen.
Optimalisaties
De optimalisaties voor het N33-tracé die in het MER beschreven staan zijn doorgevoerd in het nu
voorliggende tracé. In het kader van het op te stellen provinciaal inpassingsplan is er nog ruimte
voor optimalisaties op perceelsniveau. Één van deze toekomstige optimalisaties betreft de wijze
waarop de buizenzone gelegd zal worden langs een aantal bestaande (agrarische) bedrijven e.d.
die gelegen zijn binnen het tracé van 50 meter. Het op te stellen provinciaal inpassingsplan biedt
het uiteindelijk juridisch-planologisch kader op grond waarvan de leidingen in de buizenzone
gelegd kunnen worden. In de vergadering van uw Staten van 3 juli 2013 is besloten vooralsnog te
wachten met het planologisch inpassen van de buizenzone totdat bedrijven aantoonbare interesse
hebben en er een financieringsvoorstel en een concreet voorstel voor een beheersorganisatie
voorligt. Onderzoek naar deze aspecten is gaande. Indien de resultaten hiervan bekend zijn, zal u
op de hoogte worden gesteld van de uitkomsten en de vervolgprocedure.
Juridisch kader
De aanpassing van bijlage 11, kaart 5c, van de verordening - zoals die op dit moment voorligt voorziet erin dat een buizenzone met een breedte van 50 meter tussen de Eemshaven en de
Oosterhornhaven Delfzijl langs (grotendeels de westzijde van) de rijksweg N33 wordt opgenomen
op kaart 5c van de verordening en dat de bestaande aanduidingen voor een buizenzone van
100 meter breed die betrekking hebben op het Leermens-, Holwierde- en het Eems-Dollard tracé
worden verwijderd. In bijgevoegde toelichtende kaart is één en ander gevisualiseerd. Het doel van
het reserveren van het N33-tracé is dat de gronden die deel uitmaken van dit tracé niet ongeschikt
mogen worden gemaakt om hier in de toekomst een buizenzone aan te leggen. Artikel 4.17, van de
verordening bepaalt namelijk dat een gemeentelijk (bestemmings)plan niet mag voorzien in de
bouw of aanleg van nieuwe gebouwen, bouwwerken en gebruik van gronden die afbreuk doen of
kunnen doen aan de mogelijkheid om in casu buisleidingen aan te leggen binnen de in bijlage 11,
kaart 5c, van de verordening aangegeven reserveringszones. Met andere woorden: een
(bestemmings)plan mag niet voorzien in de oprichting van nieuwe gebouwen en bouwwerken of
gebruik toestaan die de aanleg van buisleidingen praktisch gezien onmogelijk maakt of alleen
mogelijk maakt met grote kapitaalvernietiging als gevolg.
Het opnemen van een reserveringszone voor een buizenzone legt geen beperkingen op aan het
gebruik van de gronden zoals dat in het vigerende bestemmingsplan is voorzien. Met andere
woorden: de bestaande planologische mogelijkheden worden niet ingeperkt. Echter, op het
moment dat een nieuw bestemmingsplan voor de betrokken gronden wordt vastgesteld mag dit
plan - voor zover de gronden zijn gelegen binnen de reserveringszone voor een buizenzone - ten
opzichte van de vigerende planologische mogelijkheden niet voorzien in nieuwe planologische
mogelijkheden die afbreuk doen of kunnen doen aan de mogelijkheid om ter plaatse een
buizenzone aan te leggen. Het schrappen van de bestaande aanduidingen voor het Leermens-,
Holwierde- en het Eems-Dollard tracé leidt ertoe dat deze gronden gevrijwaard worden van de
hiervoor genoemde beperkingen.
Daarnaast is in artikel 4.27, lid 9, van de verordening bepaalt dat grote infrastructuur zoals
buisleidingen alleen mogen worden aangelegd binnen de in bijlage 11, kaart 5c van de verordening
aangegeven reserveringszones. De gedachte hierachter is onder andere bundeling en zuinig
ruimtegebruik.
Bundeling met de landelijke buisleidingenstrook
Vanuit het oogpunt van bundeling en zuinig ruimtegebruik wordt er al geruime tijd overleg gevoerd
met het Rijk over bundeling van de landelijke buisleidingenstrook met de provinciale buizenzone
binnen de bandbreedte van 50 meter. Het uitgangspunt van zowel het Rijk als de provincie is om
het gebied niet met twee verschillende tracés te confronteren. Het Rijk heeft in het kader van de
Structuurvisie Buisleidingen uitgesproken dat indien niet wordt gekozen voor het Leermenstracé,
27-3
maar voor een ander landtracé nagegaan zal worden of het efficiënt is het tracé van de nationale
leidingenstrook te koppelen aan het gekozen tracé van de buizenzone (in casu het N33-tracé).
Voor de verdere uitwerking is een ambtelijke werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers
van het Rijk en de provincie Groningen die de opdracht heeft gekregen om op basis van het
gekozen tracé (zijnde het N33-tracé) te komen met voorstellen voor een bundeling van beide
stroken. Aspecten die bij deze uitwerking betrokken zullen worden, zijn onder andere de
inpasbaarheid van beide stroken binnen de bandbreedte van 50 meter, het gezamenlijk beheer van
beide stroken en het van toepassing zijnde juridisch regime. Onderzoek naar de wijze van
bundeling van beide stroken is op dit moment gaande. In dit kader vindt voor het gebied tussen
Appingedam en Delfzijl (waar sprake is van een beperkte ruimte) én ter plaatse van die locaties op
het tracé waar vanwege de aanwezigheid van onder andere (agrarische) bedrijven versmald moet
worden op grond van de nieuwste inzichten ook nog een extra verdiepingsslag plaats naar de
technische wijze van aanleg van nationale- en provinciale buisleidingen binnen één strook. Hierbij
worden ook de van toepassing zijnde veiligheidseisen voor de aanleg van buisleidingen betrokken.
Indien de resultaten hiervan bekend zijn, zullen uw Staten op de hoogte worden gesteld van de
uitkomsten en de vervolgprocedure.
Voorbereidingsprocedure
De ontwerp “Partiële herziening 2013 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 definitief tracé buizenzone” heeft ingevolge artikel 4.1, lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf
19 december 2013 tot en met 29 januari 2014 voor een ieder ter visie gelegen. Gedurende deze
periode van zes weken konden door een ieder - mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg opmerkingen over het ontwerp ter kennis aan uw Staten worden gebracht. Hiervan is door
3 personen en Tennet gebruik gemaakt. Voorts is op grond van artikel 9.1 van de Wet ruimtelijke
ordening de Provinciale Planologische Commissie over de voorgenomen herziening van de
omgevingsverordening geconsulteerd. In dit kader is een reactie ontvangen van het Waterschap
Noorderzijlvest. De ingediende reacties zijn beschikbaar via de iPad. De reacties hebben onder
andere betrekking op nut en noodzaak van een buizenzone; de veiligheid van een buizenzone
mede in relatie tot mogelijke aardbevingen in het gebied; de bundeling met de landelijke
buisleidingenstrook; de voorgestelde juridische regeling in de verordening en bedreigde
archeologische monumenten in het gebied. In bijgevoegde Reactienota inzake de Partiële
herziening 2013 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 - tracé buizenzone N33
wordt gemotiveerd op deze reacties ingegaan. De reacties leiden niet tot een inhoudelijke
aanpassing van een tracé voor een buizenzone langs (grotendeels de westzijde van) de rijksweg
N33. Daar waar mogelijk is de tekst van de Voordracht en het besluit wel verduidelijkt.
Voorstel tot aanpassing van de verordening
Uw Staten hebben bij besluit van 3 juli 2013 gekozen voor een buizenzone met een breedte van
50 meter tussen de Eemshaven en de Oosterhornhaven van Delfzijl langs (grotendeels de
westzijde van) de rijksweg N33, inclusief de in de voordracht beschreven optimalisaties. Daarbij is
ook besloten dat er een separate technische herziening van de verordening wordt voorbereid.
Onderhavige voordracht is hier het resultaat van. De aanpassing van de verordening voorziet erin
dat bijlage 11, kaart 5c van de verordening wordt aangepast in die zin dat de aanduiding
“Gereserveerd tracé buisleidingenstrook/-straat” wordt gelegd op de gronden die deel uitmaken
van het N33-tracé. De betreffende reserveringszone is 50 meter breed. De bestaande
reserveringszones van 100 meter breed die betrekking hebben op het Leermens-, Holwierde- en
het Eems-Dollard-tracé worden van bijlage 11, kaart 5c, van de verordening geschrapt. Een
uitsnede van kaart 5c Infrastructuur met daarop aangegeven het gereserveerd tracé voor de
buisleidingenstrook/-straat is bij het besluit gevoegd.
Tot slot wordt gewezen op het volgende. Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking
getreden. Met deze wet zijn nieuwe instrumenten geïntroduceerd, waaronder de provinciale
verordening. Aan al deze instrumenten worden vereisten gesteld in verband met het elektronisch
vastleggen en vaststellen. Deze vereisten zijn vastgesteld in het Besluit ruimtelijke ordening en
nader verankerd in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening. De feitelijke digitale vaststelling
van de "Partiële herziening 2013 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 definitief tracé buizenzone" geschiedt door gebruik te maken van GML (Geography Markup
Language). Vandaar dat in het besluit gesproken wordt over een GML-bestand. Een volledige
verbeelding daarvan op papier wordt gelijktijdig vastgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het
gestelde onder de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 van het Besluit ruimtelijke ordening.
7. Geheimhouding
27-4
Niet van toepassing.
8. Voorstel
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen.
Groningen, 20 mei 2014
Gedeputeerde Staten van Groningen:
M.J. van den Berg
, voorzitter.
H.J. Bolding
, secretaris.
Behandeld door : M.O. van der Veen
Telefoonnummer : 4037
e-mail
: [email protected]
Bijlagen bij de voordracht
Nr.
1
2
3
Titel
Toelichtende kaart van het te reserveren tracé en de te vervallen
tracés voor een buisleidingenstrook-/straat
Reactienota inzake de Partiële herziening 2013 van de
Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 - tracé
buizenzone N33
Ingediende reacties
Soort bijlage
kaart
nota
reacties (opmerkingen)
27-5
Nr.
27/2014
Provinciale Staten van Groningen:
Overwegende:
dat de reserveringszones voor een buisleidingenstrook/straat (buizenzone), als bedoeld in de
artikelen 4.17 en 4.27, lid 9 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009, voor het
Leermens-, Holwierde- en het Eems-Dollard-tracé zijn opgenomen in bijlage 11, kaart 5c, van de
omgevingsverordening;
dat bij besluit van 3 juli 2013 gekozen is voor een buizenzone met een breedte van 50 meter
tussen de Eemshaven en de Oosterhornhaven van Delfzijl langs (grotendeels de westzijde van) de
rijksweg N33, inclusief de in die voordracht beschreven optimalisaties (N33-tracé);
dat voor zover de buizenzone strak gebundeld wordt met de rijksweg N33 een afstand van ten
minste 10 meter zal worden aangehouden tot aan de rand van de weg;
dat tevens besloten is een separate technische herziening van de omgevingsverordening voor te
bereiden tot aanpassing van bijlage 11, kaart 5c, van de omgevingsverordening, inhoudende dat:
- de aanduiding “Gereserveerd tracé buisleidingenstrook/-straat” wordt gelegd op de gronden die
deel uitmaken van het N33-tracé;
- de bestaande aanduidingen “Gereserveerd tracé buisleidingenstrook/-straat” die betrekking
hebben op het Leermens-, Holwierde- en het Eems-Dollard-tracé worden geschrapt;
dat het ontwerpbesluit tot aanpassing van bijlage 11, kaart 5c, van de omgevingsverordening
ingevolge artikel 4.1, lid 6, van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 19 december 2013
gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen;
dat van de mogelijkheid om over het ontwerpbesluit opmerkingen naar voren te brengen gebruik is
gemaakt door 5 personen/organisaties;
gelezen de Reactienota inzake de Partiële herziening 2013 van de Omgevingsverordening
provincie Groningen 2009 - tracé buizenzone N33;
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2014, 2014-11.176, RS;
gelet op de Provinciewet, de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening;
Besluiten:
I. De Partiële herziening 2013 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 - tracé
buizenzone N33, digitaal vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9920.PHPOVbuizenzone-VA01,
inhoudende dat:
- de aanduiding “Gereserveerd tracé buisleidingenstrook/-straat” wordt gelegd op de gronden
die deel uitmaken van het N33-tracé;
- de bestaande aanduidingen “Gereserveerd tracé buisleidingenstrook/-straat” die betrekking
hebben op het Leermens-, Holwierde- en het Eems-Dollard-tracé worden verwijderd;
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, vast te stellen.
27-6
II. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand volgend op
de datum van bekendmaking in het provinciaal blad.
Groningen,
Provinciale Staten voornoemd:
, voorzitter.
, griffier.
.
Bijlage bij het besluit
Nr.
1
Titel
Partiële herziening 2013 van de Omgevingsverordening
provincie Groningen 2009 - tracé buizenzone N33
Kaartuitsnede 5c Infrastructuur
Soort bijlage
kaart
27-7