20140528Rvst20Beheersverordening Hoefloo

PLANREGELS BEHEERSVERORDENING HOEFLOO 20A
status: ontwerp
datum: 2 april 2014
IDN:
NL.IMRO. 0417.BVOHoefloo20a-On02
werknr.: 032-BV-01
gemeente Laren
2
SL
stedenbouw + landschap
OD205
OD
beheersverordening Hoefloo 20a
Inhoudsopgave
Regels
5
Hoofdstuk 1
Artikel 1
Inleidende regels
Begrippen
5
5
Hoofdstuk 2
Artikel 2
Bestemmingsregels
Bouw- en gebruiksregels
7
7
Hoofdstuk 3
Artikel 3
Algemene regels
Antidubbeltelbepaling
9
9
Hoofdstuk 4
Artikel 4
Artikel 5
Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht
Slotregel
11
11
13
Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
15
Voorschriften bestemmingsplan Rijksweg 2000, partiële
herziening Hoefloo 20a
Plankaart bestemmingsplan Rijksweg 2000, partiële
herziening Hoefloo 20a
SL
OD205
stedenbouw + landschap
OD
3
gemeente Laren
4
SL
stedenbouw + landschap
OD205
OD
beheersverordening Hoefloo 20a
Regels
Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1
Inleidende regels
Begrippen
verordening:
de beheersverordening Hoefloo 20a van de gemeente Laren.
1.2
verordeningsgebied:
het gebied waarop deze verordening van toepassing is, zoals vervat in het GMLbestand NL.IMRO.0417.BVOHoefloo20a-On02 met de bijbehorende regels en
bijlagen.
1.3
besluitvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van
deze gronden.
1.4
besluitsubvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van
deze gronden, aanvullend op de regels als gesteld ten gevolge van een besluitvlak.
1.5
bestaand legaal gebruik:
het (al dan niet aanwezige) gebruik van de gronden en bouwwerken zoals
toegestaan conform:
a. een in werking getreden bestemmingsplan;
b. een omgevingsvergunning voor het gebruik.
1.6
bestaande legale bouwwerken:
bouwwerken die op het tijdstip van de vaststelling van de verordening:
a.
aanwezig zijn én bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
zijn gebouwd;
b. nog kunnen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het
bouwen.
1.7
bestaande oppervlakte:
de oppervlaktemaat, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan tot stand is
gekomen of tot stand zal komen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
1.8
bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk..
SL
OD205
stedenbouw + landschap
OD
5
gemeente Laren
1.9
bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die
hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun
vindt in of op de grond.
6
SL
stedenbouw + landschap
OD205
OD
beheersverordening Hoefloo 20a
Hoofdstuk 2
Artikel 2
Bestemmingsregels
Bouw- en gebruiksregels
In het verordeningsgebied gelden de volgende regels:
2.1
bouwen en gebruik
Ten aanzien van het gebruik, het bouwen en het uitvoeren van werken en
werkzaamheden geldt:
a.
ter plaatse van het besluitvlak 'Hoefloo 20a' de regeling zoals opgenomen in
Bijlage 1 en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in Bijlage 2;
2.2
bestaand legaal gebruik
In aanvulling op het bepaalde in lid 2.1 geldt, voor zover het bestaande legale
gebruik (bouwen en gebruik) afwijkt van hetgeen in lid 2.1 is geregeld, het volgende:
a.
de in het verordeningsgebied gelegen gronden en bestaande legale
bouwwerken mogen worden gebruikt overeenkomstig het bestaande legale
gebruik;
b. bestaande legale bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van
dezelfde afmetingen en op dezelfde locatie.
2.3
aanvullende regels
In aanvulling op het bepaalde in lid 2.1 geldt het volgende:
a. daar waar in de bijlagen 'bouwvergunning' staat wordt gelezen:
'omgevingsvergunning voor het bouwen';
b. daar waar in de bijlagen 'vrijstelling te verlenen' staat wordt gelezen: 'af te wijken';
c. daar waar in de bijlagen 'vrijstelling' staat wordt gelezen: 'afwijking';
Een omgevingsvergunning, vrijstelling of ontheffing die ten tijde van de
inwerkingtreding van de beheersverordening is verleend voor een bouw- en/of
gebruiksactiviteit waarvoor ingevolge deze regels een omgevingsvergunning voor het
afwijken van de beheersverordening is vereist, wordt gelijkgesteld met een dergelijke
omgevingsvergunning.
SL
OD205
stedenbouw + landschap
OD
7
gemeente Laren
8
SL
stedenbouw + landschap
OD205
OD
beheersverordening Hoefloo 20a
Hoofdstuk 3
Artikel 3
Algemene regels
Antidubbeltelbepaling
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de
beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
SL
OD205
stedenbouw + landschap
OD
9
gemeente Laren
10
SL
stedenbouw + landschap
OD205
OD
beheersverordening Hoefloo 20a
Hoofdstuk 4
Artikel 4
4.1
Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht
Overgangsrecht bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening aanwezig
of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt
vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
4.2
Afwijking
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in lid 4.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld
in lid 4.1 met maximaal 10%.
4.3
Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken
Het bepaalde in lid 4.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan
op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening, maar zijn gebouwd in strijd
met het daarvóór geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat
plan.
4.4
Overgangsrecht gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van de verordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
4.5
Strijdig gebruik
Het is verboden het met de verordening strijdige gebruik, bedoeld in lid 4.4, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
4.6
Verboden gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in lid 4.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van de
verordening voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het
verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
SL
OD205
stedenbouw + landschap
OD
11
gemeente Laren
4.7
Uitzondering op het overgangsrecht gebruik
Het bepaalde in lid 4.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de
overgangsbepalingen van dat plan.
12
SL
stedenbouw + landschap
OD205
OD
beheersverordening Hoefloo 20a
Artikel 5
Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van de beheersverordening Hoefloo 20a.
SL
OD205
stedenbouw + landschap
OD
13
gemeente Laren
14
SL
stedenbouw + landschap
OD205
OD
beheersverordening Hoefloo 20a
Bijlagen
SL
OD205
stedenbouw + landschap
OD
15
gemeente Laren
Bijlage 1 Voorschriften bestemmingsplan Rijksweg
2000, partiële herziening Hoefloo 20a
16
SL
stedenbouw + landschap
OD205
OD
beheersverordening Hoefloo 20a
Bijlage 2 Plankaart bestemmingsplan Rijksweg 2000,
partiële herziening Hoefloo 20a
SL
OD205
stedenbouw + landschap
OD
17