januari 1944 - Vakbeweging in de oorlog

RELIGIEUS EN POLITIEK ONAFHANKELIJK ORGAAN VOOR DE NBDERLANDSCHE
KUNSTENAARS
77
WAARIN OPGENOMEN „DE BRANDARI5BRIEF
JANUARI 1944.
Het probleem der na-oorlogse
verstandhouding.
Een vraag, die telkens weer in de onderlinge
gesprekken der kunstenaars opduikt, is deze: hoe
moet straks onze houding zijn tegenover de collega's
die zich slap en futloos ten aanzien van de huidige
tijdsproblemen gedragen eri vooral, hoe moet gehandeld worden ten opzichte van diegenen onder
de kunstenaars, die zich en hun kunst hebben laten
misbruiken ten dienste van de bedoelingen van den
vijand en zijn Nederlandse (?) trawanten?
Het wil ons voorkomen, dat het zijn nut kan
hebben, wanneer wij trachten in dit blad een antwoord op deze vraag te geven. Om dit te kunnen
doen, moeten wij de situatie zoals die na de oprichting van de Nederlandse Kultuurkamer onder
de kunstenaars is gegroeid, onder het oog zien.
Een korte terugblik is dus nodig.
Tot Maart/April 1942 bestond er onder de Nederlandse kunstenaars een grote eenheid van opvatting over de vraag of men zich moest onderschikken aan de opgelegde dwang. Dwang om in
de Kultuurkamer en de daarin verenigde gilden,
waarvan de oprichting reeds lang tevoren was
aangekondigd, doch die toen ook bij decreet werden
ingesteld, te gaan. Het feit, dat in korte tijd en
onder zeer moeilijke omstandigheden een groot aantal handtekeningen verzameld kon worden onder
het protest-request aan den Rijks-commissaris, zal"
een getuigenis blijven van de toen groeiende strijdwil onder de kunstenaars. De verscherpte bedreigingen van den bezetter, de tengevolge daarvan
aarzelende houding en verwarrende adviezen van
de bestuurders der verschillende kunstenaars-verenigingen, braken plotseling eensgezindheid en
strijdwil. Sindsdien zijn er onder de kunstenaars
vier groepen ontstaan, die wij hier ter verduidelijking waar het om gaat, kort willen karakteriseren.
De eerste groep is die der zgn. „onverzoenlijken'',
dat zijn zij, die alle bedreigingen en beloften ten
spijt, weigerden zich aan te melden voor het lidmaatschap van de Kultuurkamer. Wat deze mensen
ook moge scheiden op het gebied van hun kunst,
maatschappelijk inzicht, religie, in één opzicht zijn
. zij onverbrekelijk aan elkander verbonden. Dat is
het inzicht, dat zij aan het befang van kunst,
cultuur .en vaderland verplicht waren de dwang
van den bezetter om in te gaan in zijn culturele
dwangbuis, onverbiddelijk af te wijzen. De groep
is betrekkelijk klein, doch door haar besliste
houding is haar invloed op de verdere ontwikkeling zeer groot geweest.
Van beteekenis is die houding zeker geweest
voor de tweede groep, waartoe wij rekenen te behoren al degenen, die zich weliswaar voor het lidmaatschap- gemeld hadden, doch weigerden de zgn.
Ariërverklaring („jodenbriefje") te tekenen, toen
die hun enige maanden later werd voorgelegd.
Daarmede sneden zij zich de pas naar het lidmaatschap af. Sommige leden dezer groep verklaren hun
aanvankelijke aanmelding uit het inzicht, dat zij
daarmede niet anders deden dan een wettelijk opgelegde plicht vervullen; de meesten geven even
ruiterlijk toe, dat zij zich aanvankelijk hebben laten
verwarren door de verstrekte adviezen, de vele
aanmeldingen en de door vrienden uitgeoefende
drang. Hoe dit ook zij, ook deze groep heeft zich
door de drang van geweten en inzicht laten afhouden van steun aan het cultuur-verraderlijke
wer'k van den vijand en daarbij het risico van
scherpe vervolging aanvaard. Dat die vervolging
zou uitblijven was misschien wel te voorzien,
maar ook toen nog geenszins zeker. Er is dan
ook naar onze mening geen verschil meer tussen
de eerste en tweede groep. De laatste is talrijker
dan de eerste; in beide tesamen zijn stellig de strijd- 1
baarste en offervaardigste elementen onder de
kunstenaars verenigd.
Tof de derde groep te behoren rekenen we hen,
die zich melden én het jodenbriefje tekenden en
inzonden, doch -overigens alles nalieten wat het
werk en de bedoelingen van de Kultuurkamer actief
zou "kunnen steunen. Dus zij die zich bereid verklaarden zich naar des vijands wil te voegen. Het
is de groep der passieven, passief naar de goede
én naar, de verkeerde kant"; het is oo*k de groep
der futlozen en slappen, der lauwen en onverschilligen; maar het is ook de groep der berekenden, die zich in het heden geen kans willen laten
ontglippen, doch zich ook voor de toekomst een
veilig en winstgevend plaatsje in de schoot der
vaderlandse kunst willen verzekeren; en het is tenslotte de groep van hen die wel vervuld waren
en nog zijn van haat tegen den bezetter en zijn
trawanten en de kool die deze bruten onze cultuur
wilden stoven oprecht verafschuwden, maar op het
beslissende moment de moed misten het juiste besluit te nemen. Het moet ons hier van het hart,
dat wij het ronduit laf vinden, wanneer sommige
van de laatst bedoelde collega's thans verklaren,
dat zij geen lid van de Kultuurkamer zijn, omdat
ze nooit contributie betaald hebben en slechts een
bewijs van voorlopig lidmaatschap ontvingen. De
slapheid der Kultuurkamerleiding en de chaotische
toestanden die in dit lichaam heersen, doen niets
af aan hun bereidheid lid te worden. Wij zijn er
dan ook van overtuigd, dat juist deze lieden onmiddellijk alle verplichtingen van het lidmaatschap
zullen aanvaarden, zodra er maar weer eens een
scherpe bedreiging gehoord wordt. Ook weten we
wel dat er velen zijn, die menen hun toetreding
te kunnen rechtvaardigen op grond van een of
andere bijkomstigheid of moeilijkheid, die het nu
juist voor hen onontkoombaar maakte
Ja, maar
we weten ook, dat er in waarheid slechts zeer
enkelen zijn, die zich volkomen terecht op zulke
omstandigheden kunnen beroepen .... en het toch,
uit voornaam besef van plicht waarschijnlijk, nagenoeg nooit doen.
Maar toch! Willen wij een tegenstelling tusschen
de twee eerste groepen en de derde forceren of
levendig houden? Stellig niet. We zijn van mening
dat in de naaste toekomst alle krachten moeten
worden samengebracht om de stoot naar de nieuwe
tijd succesrijk te kunnen volbrengen. Daarvoor is
nodig onderling begrip en waardering van elkanders eigenschappen en mogelijkheden en het brengen van de juiste mensen op de juiste plaats. We
menen dan ook tegelijkertijd, dat we daarbij niets
hebben te verdoezelen of te verzwijgen. Dus ook
niet, dat de leden van de derde groep, waartoe
helaas vele bestuurders der oude kunstenaarsverenigingen behoren, bewezen hebben niet de geschikte krachten te zijn om in moeilijke omstandigheden — en die zal de naaste toekomst ons zeker
niet minder brengen dan het heden — leiding te
geven. De leiding van de kunstenaarsorganisaties,
vooral als de nieuwe organisaties tot stand komen
zoals wij ons dat voorstellen, dient daarom in
handen te komen van mensen die getoond hebben
wél te beschikken over doorzicht, moed en uithoudingsvermogen. En dat zijn de leden van de
twee eerste groepen, aangevuld met de ,,zeetenkelen" uit de derde groep, waarover wij hierboven
schreven. Uit deze mensen zal de leiding der nieuwe kunstervaarsbeweging moeten voortkomen
al zal het dikwijls moeite kosten hen er toe te
bewegen zich beschikbaar te stellen.
Dit betekent echter allerminst een verwijdering
van- 'of tegenstelling -met de derde groep. Het
betekent slechts de samenvoeging van alle beschikbare krachten onder een leiding die althans tot op
zekere hoogte waarborgen voor doortastendheid
en inzicht biedt. Een leiding die overigens natuur-
lijk mede door de derde groep gekozen moet
worden.
Gaan we thans over tqt de bespreking van de
vierde groep, dan kunnen we met de opsomming
van -wie ertoe gerekend moeten worden, kort zijn.
Het zijn alle kunstbeoefenaars, die op een of andere
wijze óf de N.S.B, of een harer mantelorganisaties
óf de Duitsers steun hebben verleend, hetzij dan
in of buiten de Kultuurkamer, of in het algemeen
hun naam, talent, gezag in dienst hebben gesteld
van- of hebben laten gebruiken door de zgn. nieuwe orde of het Duitse gezag. Groot is de. verbittering welke t.a.z. van deze lieden in de kunstenaarswereld leeft. Moet voor hen allen niet
gelden Brandaris' altijd weer herhaald woord: „uit
ons werk, uit ons lantd, uit onze samenleving!"?
Wij zijn geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden. Doch we erkennen dat er verschillen
zijn en dat ieder geval op zichzelf onderzocht moet
worden. Daarom achten we het noodzakelijk, dat
onmiddellijk na-de bevrijding de instantie welke
regeringsgezag verkrijgt, dusdanige maatregelen
treft, dat althans diegenen wier verradersrol zonder
meer vaststaat, het optreden in het openbaar, hetzij
als uitvoerend, hetzij als exposerend of docerend
kunstenaar onmogelijk wordt gemaakt. Voorts dienen door de kunstenaars zelf, met medewerking
van de regeringsinstantie, zo spoedig mogelijk een
' of meer ereraden te worden samengesteld om de
houding der personen tegen wie een aanklacht,
wordt ingediend te onderzoeken.
Het kan onze taak niet zijn hier te omschrijvenhoe de instructie voor deze ereraden zou moeten
luiden, noch om vast te stellen op welke wijze en
uit welke personen ze moeten worden samengesteld, al staat, wat dit laatste betreft, voor ons
vast, dat zij uitsluitend uit leden der eerste twee
groepen moeten worden gekozen. Wel willen we
als onze mening kenbaar maken, dat deze ereraden niet alleen op bepaalde gronden een disqualificatie moeten kunnen uitspreken, maar óók
bepaalde straffen moeten kunnen opleggen, die
zonodig door de regering of beroepsorganisaties
bevestigd zouden kunnen worden of ten uitvoer
.gelegd. Het spreekt vanzelf dat. de beoordeling
door de ereraden zich moeten beperken tot de
handelingen die de voor hen verschijnende personen als kunstenaar hebben verricht. Wat zij
als staatsburgers misdreven, blijve zonder beperking ter berechting aan de overheid.
Voor de volbloed nazi's moet Brandaris' leus
o.i. zonder meer worden toegepast. Voor de andere
kunnen wellicht mildere straffen worden bedacht
en ten uitvoer gelegd. Maar men ga er nimmer
toe over het door de betrokken personen vervaardigde werk te vernietigen. Hoogstens kan men
datgene dat gevaar voor de zeden of voor de
voor de veiligheid van het land oplevert aan de
circulatie onttrekken.
Men ga er ook niet toe over te pogen de be-
BRANDARISBRIEF.
Het is nog niet zoo lang geleden, het zal voor
ruim anderhalf jaar geweest zijn, dat wij eens vaststelden, dat de Nederlandse kunstenaars tijdens de
bezetting door de nazi's vrijwel geen verliezen geleden had. Toen de vijand ons land binnendrong
.vielen er enkele slagen, waarvan harde: Ter Braak
benam zich het leven in het zicht van de onvermijdelijke terreur en de voor hem onverdraaglijke
kneveling der geestelijke vrijheid. Du Perron stierf
indirect tengevolge vaiv een bomaanval, Jo Otten
kwam bij een bombardement om het leven, de
architecten de Bie Leuveling, Tjeenk en Dick
Brouwer lieten eveneens in die dagen hun leven,
Tjerk Bottema, hoewel jaren in den vreemde
wonend toch steeds met hart en ziel Nederlander
gebleven, verdronk bij de overtocht naar Engeland,
gelijk met de belangrijkste, vitaalste der Nederlandse dichters, Marsman. Het leek wel of het lot
opeens zijn volle pond hief aan leed en mensenlevens van de Nederlandse kunstenaars.
Helaas, de laatste anderhalf jaar leerde ons anders.
Jan Campert kwam voor het executiepeleton te
staan, waarover hij- in een zijner laatste gedichten
zo ontroerend geschreven had. Daarna werden vele
kunstenaars — beeldhouwers, schilders, letterkundigen, architecten, musici — het slachtoffer van hun
moedig beleden zin voor vrijheid van land en volk.
Velen van hen zitten nu al vele maanden, sommigen reeds jaren, in concentratiekampen, gevangenissen of, in het allergunstigste geval, in gijzelaarskampen. Joodse kunstenaars werden naar de moordkampen in Polen gesleept. De jeugdige beeldhouwer
vanTeeseling, van Royen, Arondeus, Joh. Brouwer,
Koen Limperg, Walter Brandligt, Maarten van
Gilse Jr.. Torn Koreman, zij allen over wien een
droeve reeks necrologiën in dit blad. verscheen,
werden terechtgesteld. A. M. de Jong, die zich
tijdens de bezetting nimmer agressief ten opzichte
van de nazi's gedroeg, ja wie „de onzen" dikwijls
overgrote voorzichtigheid verweten, viej, als slachtoffer van fascistische, dus officieel aangestelde,
sluipmoordenaars.
Laten wij hen niet vergeten. De doden niet uit
eerbied ert dankbaarheid voor wat zij voor ons
deden, de levenden niet, eveneens uit dankbaarheid,
maar vooral omdat zij hopenlijk allen straks de
kameraden zijn, met wien wij gezamenlijk op willen
trekken naar een tijdperk van vrijheid in de gebondenheid van plichtsbesef en harde arbeid. Nog
trokken kunstenaars het scheppen en recreëren
onmogelijk te maken, Dat zulke dingen toch niet
lukken ondervonden de nazi's aan óns
laten
we er ons voor hoeden het aan hen te ondervinden!
Waar we echter met des te meer ernst naar moeten streven is, dat alle nazi-propaganda die in en
met hun werk naar buiten mocht treden, streng en
zonder pardon onderdrukt wordt. Nazi-propaganda ... en alles wat daaraan verwant mocht blijken!
zijn wij niet aan het einde van onze beproevingen,
nog is het een „hed€h ik, morgen gij" dat boven
onze hoofden klinkt als een waarlijk niet overbodige,
maar ons toch niet terneerslaande waarschuwing.
Wij leven snel. Als mokerslagen dreunen de geweldige gebeurtenissen bijna dag aan dag op ons
neer. Laten wij bij het begin van dit nieuwe jaar,
dat hopenlijk het laatste zijn zal, doorgebracht
onder de vloekwaardige nazi-heerschappij, aanvangen met een oogenblik van stil herdenken der
gevallenen, van een aandachtig overzien van de
rijen der levenden, in en buiten de gevangenissen
en concentratiekampen, en beseffen, dat straks ook
de doden mee zullen aantreden in onze opmars,
die even zeker en onverbiddelijk zal dienen te zijn
als die der strijdende geallieerde legers tegen de
gruwzame terreur van vele millioenen onverbeterlijke misdadigers, de afzichtelijkste, die de wereld
ooit kende. Laten wij beseffen wat wij aan onze
leuze verplicht zijn, die nog steeds en ongewijzigd
luidt: weg met de nazi's, uit ons werk, uit ons land,
uit onze samenleving. Tegenover de totale oorlog
stellen wij het totale verzet!
. ' B ra n da r i s.
Rat & co.
Het ogenblik lijkt ons nu gekomen, met naam
en toenaam hen aan de kaak te stellen, die slinksgewijze de bakens aan het verzetten zijn nu 't getij
verloopt waarop zij, hun schuitje zo lekker lieten
varen. Terwijl enerzijds de besten onder de kunstenaars zich, zij het in gedachten meestal, ernstig
bezig houden met de tijd die na onze bevrijding
van het fascisme volgen zal, een tijd waarop zij
rustig en afzijdig van iedere openbaarheid wachten,
trachten verschillende kleine scharrelaars met grote (verenigings)namen het niet meer geheel waterdichte schip te verlaten, waarop zij vol hoop mee
voeren, en op een ander over te stappen, dat in
veiliger vaargeul te wachten ligt. Rat & col
Lieden als Colnot — wiens doopceel nu werkelijk niet meer gelicht behoeft te worden — , de
vreter van alle volle voerbakken Ykelenstam, het
lid der „Adviescommissie der Kultuurkamer" Bart
Peizel en meet van dergelijke kleverige duisterlingen die zo aandoenlijk en opvallend hun best
doen links en rechts te fluisteren dat zij „goed"
zijn, blijken bezig te zijn met plannen voor „na
de oorlog". Voor na de tijd dus, waarvan zij zo
naar hartelust en veelal met goed succes hebben
trachten te profiteren. De NOK zeggen zij te
willen doen herleven — waarlijk een belediging
van hun kant dit doodgeboren kind van wel menende ouders aangedaan! Laten wij hen vooral
goed in de gaten houden — zij zijn noch wel belangrijk noch wel ronduit gevaarlijk, maar zij kunnen hinderlijk worden door hun kleine vasthoudendheid aan hun burgerlijk bestaansrecht, hetwelk
wij zo vrij zijn hierbij nadrukkelijk te ontkennen.
Wij wensen al onze kaarten nog niet op tafel
te gooien, wij denken er nog niet aan alle namen
te noemen der lieden wier vieze handelingen wij
in de gaten hebben, maar wel willen wij, zonder
enige grootspraak of neiging tot „zenuwenoorlog",
zeggen dat er tegen hen allen afdoende bewijsmateriaal bestaat. Afdoende genoeg om hen in
de eerste plaats ieder aanzien in het verenigingsleven
der kunstenaars in een oprecht en redelijkheid gebaseerde samenleving, volkomen onmogelijk te maken. Mochten zij zich later toch willen verenigen,
laten zij dit dan doen in een soort natuurreservaat
van verraders, culturele zwarte handelaars en nazivrienden, waar wij en onze kinderen bij tijd en
wijle als naar een afschrikwekkend, maar thans veilig omrasterd, overblijfsel uit lang voorbije tijden
kunnen gaan kijken!
Uit de „onderwereld' van het toneel.
Het duo Seysz Inquart en Willy Timrot.
De „goede" houding van Verbeek.
Boubers Volkstoneel te Amsterdam.
Een priesterfeest in Den Haag.
De heer Dr. Seysz Inquart heeft bij verordening
de Kultuurkamer ingesteld. Vrijwel alle kunstenaars
hebben zich tegen de instelling van dit lichaam verzet en lieten door middel van een 'request den Herr
Doctor duidelijk weten, dat zij van het geval niets
hebben moesten. Maar Herr Doctor wist precies
en in ieder geval veel beter dan de kunstenaars,
hoe en op welke principes de kunstenaars georganiseerd wilden worden. Dus zette hij zijn wil
door en was zelfs bereid geweld te gebruiken om
zijn geliefde Kultuurkamer te doen leven. Wat er
van de Kultuurkamer terecht is gekomen weten
we nu wel. Geen behooclijk kunstenaar verleende
zijn medewerking en nu heeft Herr Doctor al zijn
toevlucht moeten nemen tot een figuur als Willy
Timrot om te trachten nog iets van zijn Kultuurkamer terecht te brengen. Arme Herr Doctor! Gij
die zulke mooie beschouwingen kunt houden en
zegt onze mentaliteit zo goed te kunnen begrijpen,
weet Ge wel tot wien Gij Uw toevlucht hebt genomen? Want, Herr Doctor, Willy staat helemaal
niet zo goed aangeschreven. Hij is een slecht acteur en bovendien is hij nog erg dom. Wij vragen
ons dan ook af, zeer geleerde Herr, hoe Gij U
zulk.een gezelschap kunt kiezen.
Met een zeer geaffecteerde stem is Willy nu
op het oorlogspad. Neen, niet aan het Oostfront,
maar doodveilig tegen ons, niet, gilde-leden. Hij
tracht ons te bewegen alsnog toe te treden. Blijken we niet te bekeren, dan bedreigt hij ons met
tewerkstelling in Duitsland. Hij heeft daarbij enige
demagogische trucjes tot zijn dienst: hij scheldt op
de huidige directeuren en op zijn voorgangers en
beweert dat die laatsten het naar zijn mening helemaal verprutst hebben. Op deze wijze tracht hij
sympathie te winnen.
Op deze wijze worden de niet-gildeleden bewerkt.
De gildeleden hebben allen formulieren ontvangen.
Als zij die netjes invullen en daarmede hun hele
hebben en houden uitleveren aan de Kultuurkamer,
hebben zij een kansje gevrijwaard te worden tegen
de Arbeitseinsatz. Het is wel zeer betreurenswaardig,
dat er weer enkele gildeleden zijn geweest die
prompt de biljetten hebben ingevuld en opgezonden. Hoe weinig moed bezitten deze lieden en hoe
gemakkelijk vergeten zij d^t iedere dag tallozen
hun leven wagen, óók voor hun bevrijding. Willen
zij dan niets anders doen dan schelden?
Gildeleden l Vult bedoelde biljetten niet in l
Dan handelt Gij ook in Uw eigen belang op de
juiste wijze! Helpt Willy Timrot niet aan werk.
Hij is tenslotte maar een handlanger en misschien
ook wel een ronselaar. Wanneer Willy werk zoekt,
laat hij dan zelf naar Duitsland gaan.
In sommige toneelkringen gaat het verhaal, dat
Dirk Verbeek zich heel goed weert. Wij handhaven onze mening, nl. dat Verbeek op het kritieke moment gefaald heeft. Dat hij daarenboven
circulaires tegen de niet-gildeleden verspreid heeft
en hen voor beunhazen uitmaakte, blijft eveneens
op zijn schuldlijstje staan. Beunhazen? Dat is voor
ons nu een erenaam geworden. Indertijd waren
beunhazen zij, die omdat zij geen lid van het gilde
waren, stiekem op zolders moesten werken. Welnu,
wij zijn de moderne beunhazen, in gelukkige tegenstelling tot U, mijnheer Verbeek, die nu bevoegd
heet omdat Ge lid van het gilde zijt!
Dit alles als inleiding tot het volgende geval.
Enige tijd geleden gaf het Residentie-toneel voor
de vereniging van leraren op nationaal-socialistische
grondslag, de AVLON, een voorstelling van Hebbels „Gygés en zijn ring". Het was geen „uitkoop"',
maar enige rijen plaatsen waren voor de leden van
deze vereniging gereserveerd. Het is gevallen. Zeer
begrijpelijk, want voor 1940 zou niemand eraan
gedacht hebben een dergelijk stuk op het repertoir
te nemen. De keuze was dan ook kennelijk bedoeld om de Duitsers en daarmede tevens de Nederlandse Nationaal-Socialisten terwille te zijn.
Resultaat? Een lege zaal, met slechts enkele rijen
landverraders als vulling.
Getuigt dit geval van de flinke houding van
den heer Verbeek, de directeur van het Residentietoneel? Wij twijfelen er niet aan of de heerj/erbeek zal zich weten te «verontschuldigen. Zal weer
niet blijken, dat het geval voor rekening komt
van de administrateur en de directeur er niets
van af wist? Was dat toenmaals ook niet het geval met de circulaire, waarop we hierboven doelden?
Het Departement voor Kunsten en Volksoplichting' is druk bezig voor Bouber in Amsterdam een
theater te vinden. Zoals we reeds eerder betoogden, heeft het Departement geen enkele invloed
op de grotere gezelschappen, behalve dan door
middel van censuur. Het tracht daarom zijn bestaansrecht te bewijzen bij de kleine gezelschappen
en speciaal Bouber is het troetelkind. Men probeert
thans het Rozen-theater te onteigenen en Bouber
daar een pied-a-terre te verschaffen. Wij begrijpen
Boubers houding niet. Waarom laat hij, wiens
zoon gestorven is voor de goede Nederlandse zaak,
zich en zijn reportoir gebruiken (misbruiken is
wellicht een beter woord) als troetelkind voor
de-valse-volkse gedachte?
Een priester-jubileum is geen zeldzame zaak in
Nederland. Wij begrijpen, dat de parochianen
altijd weer behoefte hebben zulk een mijlpaal in
het leven van hun geestelijken leider te gedenken,
al begrijpen wij minder goed de behoefte om zulk
een gedenken in deze tijd, nu er zoveel menselijke
ellende is, vergezeld te doen gaan van feestelijke
toneelvoorstellingen. En wij hopen in ieder geval
dat het gebeuren in Den Haag, waar onlangs een
12^-jarig priesterfeest werd opgeluisterd door een
voorstelling van een zwak toneelgroepje, tot de
zeldzaamheden zal blijven behoren. Zulk een gebeuren gaat immers lijnrecht in tegen het herderlijk schrijven van de Bisschoppen in de aangelegenheid van de Kukuurkamer. Speelde onwetendheid
hier een gevaarlijke rol? We menen' van een
priester beter te mogen verwachten!
Het succes van „Ersatz" of
de Nederlandse Kunstenaar in Duitsland.
„Es ist eine bekannte Tatsache, dasz man, vor
allem in den letzten Jahren, in Deutschland viele
niederlandische Künstler auf dem Konzertpodium
sieht, die dort Anerkennung und Beifall finden und
von einem begeisterten Publikum gefeiert werden.
Kommt man aber dann nach den Niederlanden,
um diese Künstler auch in ihrem Vaterlande zu
horen, dan fragt man meist vergeblich nach ihnen.
Auf den niederlandischen Konzertprogrammen sind
Ihre Namen nicht zu finden. Wie kommt das?"
Aldus luidt de aanvang van een beschouwing
over Nederlandse Kunsttoestanden in de D.Z.i.d.N.
dd. 12-12-43. De schrijver heeft het antwoord op
zijn vraag bij de hand: het is zowel de schuld
van de concertinstituten in ons land die, met uitzondering van het Rott. Philh. Orkest, te weinig
doen voor hun jonge landgenoten, als van de
Nederlandse concertagenten, die misbruik maken
van hun macht. Als voorbeeld hiervan deelt hij mede
dat een jong kunstenaar, die in Duitsland voor één
enkelen concertavond 500 Mark ontving, voor een
concert in Den Haag, hoewel de zaal uitverkocht
was, slechts 50 gulden uitbetaald kreeg, waarbij
reis- en verblijfkosten voor zijn eigen rekening
kwamen. Toen de impressario voor een herhaling
van dit concert 75 gulden bood, weigerde de
kunstenaar, waaruit de schrijver van het artikel
concludeert: „Wenn ein Künstler unter diesen Umstanden leben will, ist er gezwungen jeden Abend
aufzutreten. und ein Konzert zu geben, denn seine
Spesen sind ja so hoch, dasz das, was übrig bleibt
zum Lebensunterhalt nicht ausreicht und er sich
durchhungern musz".
Wij wisten niet, dat een Duitser zo spoedig de
honger nabij is! Tenminste ons komt een bedrag
van 75 gld, minus (laat ons zeer ruim nemen) 25
gld. voor reis en verblijf, nog geen hongerloon voor,
vooral niet wanneer men avond aan avond optreedt . . . .
De Kukuurkamer moet zich hier maar eens mee
bemoeien, dan zal, zo eindigt deze beschouwing,
den kunstenaars recht en een bestaansmogelijkheid
verschaft worden. Maar, zouden wij bescheiden
willen opmerken, is het niet juist de Kultuurkamer
geweest, die een nieuwe regeling heeft ontworpen
ten opzichte van de rechten en plichten der concertbureaux? Heeft niet de Kultuurkamer bepaald
wie in ons land het impresariaat mogen uitoefenen?
En zo zij een en ander niet bepaald heeft, berust
het toezicht op de richtige uitoefening der betreffende verordeningen dan niet bij haar?
Nu wij toch begonnen zijn van onze kant enige
vragen te stellen, hebben wij er nog een paar aan
toe te voegen:
Is de schrijver van dat artikel zo naief, dat hij
kan vragen hoe het toch komt dat wij die Hollanders, die in Duitsland zo reuzeveel succes hebben,
heel niet kennen, zonder"zich rekenschap ervan te
geven dat het overgrote deel der denkende Nederlanders bij zulk een opmerking alleen maar gnuift?
Of is hij zo brutaal dat hij zulk een vraag stelt,
hoewel hij drommels goed weet hoe het komt dat
zovelen onzer bekende kunstenaars niet voor reisjes naar Duitsland te vinden zijn en zelfs (onze
beste zangeressen b. v.) helemaal niet meer optreden, zodat he,t concertpodium ruimte biedt voor
heel- en halfwasstrebers die er vroeger niet aan
te pas kwamen en die eigenbelang boven alles
stellen, in hun domme kortzichtigheid niet alleen
niet begrijpend dat het hun plicht als Nederlander
zou zijn hun lust tot optreden te bedwingen, maar
ook niet inziende dat zij door de schijn van een
normaal concertleven te helpen ophouden, 'den
bezetter in de kaart spelen?
Wat zij doen weegt trouwens veel zwaarder
dan dat en zal hun t. z. t. ook veel zwaarder
moeten worden aangerekend. Want zij spelen de
bezetter niet alleen in de kaart, zij verlenen hem
zelfs belangrijke diensten bij zijn oorlogvoering.
Immers de toestand is in Duitsland zo, dat de
prominente kunstenaars (de Kuhlenkampfs, de Bau-
0
ers of Pembaurs) alleen'optreden te Berlijn en in
nog enkele andere Duitse hoofdsteden en verder
propaganda-tournees maken door de bezette gebieden. De krachten van mindere rang staan meerendeels onder de wapenen. De Nederlander die
in Duitsland optreedt, neemt derhalve de plaats
dier gemobiliseerden in, op dezelfde wijze als iedere
andere Nederlander die vrijwillig in Duitsland gaat
werken, een man vrijmaakt voor het Duitse leger.
Geen wonder dus, dat hem, al heeft zijn naam nog
generlei klank in de muziekwereld, een honorarium
van 500 Mark geboden wordt! Het riekt naar
bloedgeld.
Tenslotte nog een enkel woord over „de erkenning en het succes die hun bij een geestdriftig publiek in Duitsland ten deel vallen".
Het was in 1938 dat wij hier te lande enige
Rijksduitse kunstenaars spraken, die hier concerten
gaven. Wij kenden hen al jaren en zij waren verheugd weer eens openhartig te kunnen spreken.
Zo vertelden zij hoe hun hier, bij het bezoeken
van enige orkest- en kamermuziekconcerten, de
ogen met schrik waren opengegaan. Met schrik!
Want zij ontdekten hier een verwacht hoog peil
van musiceren, aanmerkelijk hoger dan zij bij vroegere bezoeken aan ons land hadden opgemerkt.
En zij begrepen, dat daaruit niet anders geconcludeerd kon worden, dat het peil in Duitsland
na de gelijkschakeling allengs gezonken was, zodat het zelfs den vakman ontging en het hem pas
bewust werd, zodra hij elders een punt van vergelijking vond.
„Ersatz" is het toverwoord voor de nazi's, erop elk gebied. Voor alles dat hem kbmt te ontbreken, stelt hij een vervangingsmiddel in de plaats
en hij slaat zich op de Borst, trots op zijn vernuft
en zijn volharding. Maar hij vergeet dat een vervangingsmiddel nooit meer is dan dat, al moge
het pretenderen nog echter te zijn dan het oorspronkelijk product.
Daarom imponeert ons het succes der bewuste
landgenoten die in het Duitsland-van-heden voor
geestdriftige toehoorders concerteren in het geheel
niet. Zij vormen de „Ersatz". En zij vinden in
Duitsland een publiek dat het verschil tussen Ersatz en echt niet meer kent. Een publiek, dat nog
altijd teert op de roem der kunstenaars die door
het Nazi-dom morsdood gemaakt, geboycot of
verdreven zijn, doch wier kunstenaarspeil het allang vergeten heeft.
Kunstenaar en Arbeidsdienst.
Wij weten allen, wat de Arbeidsdienst is, welke
moeite er besteed is en nog wordt om onze jongens
(en meisjes) onder deze dienst te brengen. Welke
cadaverdicipline er heerst; met welke middelen die
gehandhaafd wordt en wat ze beoogt. Elk denkend
Nederlander weet wat alle praatjes over de „idealen" die achter de opvoeding tot de A.D. zouden
zitten, waard zijn. Slechts hopeloos verblinden ver-
mogen niet in te zien, dat de A.D. voor den bezetter een der middelen is om de jeugd rijp te
maken voor de nieuwe orde. Wie de A.D. steunt,
steunt den Duitser bij deze poging, handelt tegen
het vaderlandse belang.
Dit zij voorop gesteld.
De kunstenaars, die gevolg gegeven hebben aan
. de uitnodiging om in de afgelopen zomer in de
kampen der „arbeidsmannen" te komen werken en
aldus „zich zelf en anderen vertrouwd te maken
met de daaraan ten grondslag liggende gedachte", kunnen derhalve geacht worden de consequenties
daarvan onder de ogen te hebben gezien. Ze konden weten, dat zij door de aanneming van die
uitnodiging alleen al den Nazi's in de kaart speelden. En wat nog een graadje erger is: dat hun
getekende of geschilderde indrukken uit de kampen
voor propagandistische doeleinden zouden dienen.
Dit laatste is dan ook prompt geschiedt. De
afdeling beeldende kunst van het Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten werd zonder mankeren belast met de organisatie van een reizende
tentoonstelling „Kunstenaars zien den Arbeidsdienst". Ed. Gerdes, het hoofd dier afdeling, was
natuurlijk bereid om de catalogus samen te stellen
en in te leiden. Hij is het, die ons dan ook inlicht,
dat de bedoeling der bewuste uitnodiging geen
andere was, dan „den kunstenaar tot de Arbeidsdienst en de Arbeidsdienst door den kunstenaar
tot het volk te brengen".
Het doet deugd uit dezelfde inleiding te lezen,
dat de Nederlandsche kunstenaars, die zich zelf
ook maar een beetje respecteren, de uitnodiging
zonder meer in de prullemand gedeponeerd hebben.
De „gevestigde reputaties" of de „gezeten kunstenaars'' hebben zich, zoals hij spijtig moet erkennen,
afzijdig gehouden. Naast een aantal onbekenden
fungeren Toon Koster en Eduard Rijff als de enige
rijperen, of, zoals Jos. W. de Gruyter het in zijn
beschouwing over deze expositie in de N.R.C,
voorzichtig uitdrukt: „kunstenaars van enige naam".
Het zou verleidelijk zijn op deze beschouwing
nader in te gaan, omdat hier — zij het ook in bedekte termen en omschrijvingen — wordt aangetoond dat deze tentoonstelling, wat haar inhoud
betreft, in gene dele aan de verwachting beantwoordt. Maar de bochten-wringerij waartoe de
schrijver daarbij moest vervallen om kool en geit
te sparen, en vooral zich zelf voor moeilijkheden
te vrijwaren, stuit ons in hoge mate tegen de borst.
Want de heer de Gruyter en al zijn collega's, die
over deze expositie schreven, hebben zich, of zij
dat wilden of niet, aan de zijde geschaard van de
schilders, die deze tentoonstelling mogelijk maakten. Met hun beschouwingen hebben zij het hunne
er toe bijgedragen om de A.D. extra onder de
aandacht, van het Nederlandse publiek te brengen.
Dit feit is door geen moeite „to make the best of
it" uit te wissen en zal als zodanig t.z.t., bij de
grote afrekening, beoordeeld moeten worden.
Voortaan zullen wij, zoveel als de omstandigheden veroorloven, brieven uit het vrije buitenland publiceren. Hieronder drukken wij de eerste
af, welke ons deze dagen bereikte.
Brief uit Zwitserland.
Zürich, eind December 1940.
Wie, na nog voor weinige maanden door de
Amsterdamse straten en langs de onvergetelijke
Amsterdamse grachten gelopen te hebben — zij
het dan wat verdoken en met sluipende tred ~
er zich op een schemerige, druilerige Decembernamiddag van bewust wordt dat hij, langzaam en
in gedachten, langs het vreedzaam kabbelende Züricher meer wandelt, voelt een lichte duizeling
opkomen. Is dit alles werkelijkheid? Is hij dan
eindelijk, na zoveel zwarte en moeizaam doorworstelde jaren weer in een vrij land? Loopt hij dan
heus geen gevaar meer op ieder uur van de dag
en van de nacht uit zijn huis gesleept te worden
door de ergste vijanden, welke de menselijke samenleving ooit wellicht gekend heeft? Maar dadelijk nadat hij de; toch opwekkende ontdekking
gedaan heeft dat dit alles inderdaad geen hersenschim, geen ijdele droom is, zoals hij er gedurende
de vele bedreigde jaren er zovelen- gedroomd heeft,
versombert hij, wordt hij door onzichtbare maar,
o zo taaie draden teruggetrokken naar het kleine,
lage land, het zijne en dat van zijn kameraden en
familieleden, van zijn geknechte volk. En met moeite, enkel met de gedachte aan bevriende en verstandige raadgevers welke hem dwongen zijn taak
buiten Holland te gaan volbrengen, onderdrukt
hij een bitter gevoel tegenover zich zelf, schuift
hij de knagende gedacht terug, welke hem telkens
tracht in te fluisteren, dat hij een verrader van de
goede zaak geworden is, dat hij zijn medestrijders
te vroeg in' de steek liet, dat hij dan maar liever
zijn leven had moeten verliezen in de voor hem
uitzichtloos geworden strijd. Maar tenslotte liet
hij zich dan overtuigen ook in de vreemde een
taak te zoeken, welke uiteindelijk de gemeenschappelijke zaak ten goede komen zal. Een taak, waarmee hij sedert kort aangevangen is,
Deze eerste brief — ach lezers van de Vrije Kunstenaar, uw oud mede-lezer kan het niet helpen
dat deze voornamelijk spreekt over U en over
Holland, dat de schrijver ervan nog half verdoofd
rondloopt door dit kleine paradijs der vrijheid, dat
Zürich heet, want hij kan toch evenmin helpen
dat gij er niet allemaal rondloopt... Maar het
blijft hem een noodzakelijke, zij het kleine, troost,
zo nu en dan iets te kunnen laten horen aan U
allen, onder wie er zijn^met wie hij de laatste jaren zoveel lief en leed gedeeld heeft.
Voor een twintigtal jaren waren wij ook in
deze stad, spelevaarden wij op het vredige Züricher meer en dachten enkel aan onschuldige genietingen. Zeven jaar geleden zagen wij hier, waar
het toen al een asyl was gelijk ook Amsterdam
eens was, de beste Duitse toneel- en cabaretartisten, die hun zieke vaderland ontvlucht waren .—
de onovertroffen Therèse Giehse bijvoorbeeld!
Thans is Zürich vrijwel de enige vrijstad voor
het kulturele leven in Europa en voor schrijver
dezes, een der zeer weinigen die het bittere voorrecht hebben hun verdrukte vaderland te hebben
kunnen verlaten, een der schaarse plekken waar
hij volop ademen kon. Wanneer de verbinding
in stand blijft, waarlangs deze aantekeningen naar
Holland verzonden worden, dan zal ondergetekende of een der andere hier aanwezige landgenoten binnenkort nadere gegevens brengen over
'het geestelijk leven alhier. Geheel vrij, in de betekenis welke wij daar vóór 1940 konden hechten,
ondanks wat wij toen, en niet ten onrechte, reactie of Colijn-dictatuur noemden, is dat ook niet
meer. Maar wij zijn de laatste jaren zó weinig
verwend in dit opzicht, dat ons een Eldorado
toeschijnt wat wij vroeger een kultuurleven onder
gematigde censuur genoemd zouden hebben. —
Tenslotte moge onze ondertekening er borg voor
zijn, dat wij niet zullen aarzelen onze „correspondentschap'' aan een andere - landgenoot over te
doen, waar en wanneer dit ons voor de zo rijk
mogelijk geschakeerde inhoud van Uw blad noodzakelijk blijken mocht.
Met kameraadschappelijke groet,
Een reizende Nederlander.
Nederland heeft geen beeldhouwers.
Dr. Keulers zegt het zelf.
„De onafhankelijken" hebben het ver gebracht!
Zelfs tot een uitvoerige bespreking van hun jongste expositie in het Stedelijk Museum te Amsterdam, door Dr. P. H. Keulens in de D.Ztg. i. d. N.
van 8 Jan. jl. Hij doet vele inzenders de eer aan
hen bij name te noemen, waarmede ze ongetwijfeld erg in hun schik zullen zijn, zoals het ons'
' niet minder plezier doet hen op een dergelijke
plaats zo roemvol vermeld te vinden. Roemvol inderdaad. Want de schrijver begint zijn beschouwing met het pluimpje aan hun adres: „Die Niederlande haben in der Geschichte der Malerei so^
viel Bedeutendes aufzuweisen, dasz es seltsam ware,
wenn dieser politisch sehr bewegte Zeit im Kulturleben des niederlandischen Volkes leer und unfruchtbar bliebe". De geleerde schrijver verheugt
zich er bijzonder over, dat zovele onafhankelijken
aansluiting zoeken aan bekende oude voorbeelden,
vooral der romantici. Blijkbaar is hij van mening
dat ze daarmede hun onafhankelijkheid pas goed
demonstreren. Bijkans lyrisch wordt hij, wanneer
hij zijn bewondering uit over een „Bollendag" van
J. Ouwersloot, dat hij met echte kennersblik geschilderd acht „mit einer Gewissenhaftigkeit, die
an ein Koloriertes Foto erinnert". Groter lof is
waarlijk moeilijk denkbaar!
Met roerende naieviteit vertelt de heer Keulers
dat geen beeldhouwwerken op deze expositie te
zien zijn. Daar dit niet de eerste maal is, zoals hij
intelligent heeft opgemerkt, „gibt dies Anlass zu
der Vermutung, der niederlaridische Künstler finde in der Plastik keine Entfaltungsmöglichkeit"
Met echt Duitse degelijkheid heeft hij onmiddellijk
een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van dit
phenomeen. Maar helaas:' „es wird immer ein Ratsel bleiben warum die dritte Dimension von der
bildenden Künstlern in den Niederlanden nicht zu
Hilfe genommen wird".
Groter succes hebben onze kranige beeldhouwers
van hun onthoudingsactie niet kunnen dromen. Ze
bestaan eenvoudig niet!
De „staalharde trouw"!
In het boek „Menschen die die Welt regieren",
Herausgeber und Verleger Josef Langen, Weltfrieden Verlag Amsterdam 1930, lazen wij een
artikel „Koningin Wilhelmina der Nederlanden".
Dit lakeien-geschrijf, waar de kunsthoning zo
dik van afdruipt, dat het zelfs de vurigste Oranjeklant de maag bederft, is slechts de moeite van
het vermelden waard, omdat het van de hand van
één onzer, meest geliefde „landgenoten" is.
Hieronder volgen enige aanhalingen, die overigens de laffe, kruiperige totaalindruk slechts zeer
gebrekkig weergeven.
„Aldus is in Nederland de monarchie te 'beschouwen als de hoogste beloning, die een volk
na eeuwen van strijd te schenken had aan een geslacht van alles opofferende patriotten, dat met de
natie in dagen van voorspoed, maar meer nog
van leed, was samengegroeid".
„Lazen we van een lichte ongestelheid van dit
kleine meisje van ons (het princesje Wilhelmina,
Red. V.K.) dan leefden we allemaal in dodelijke
ongerustheid''.
onze oprechte verering,^die met Byzantinisme (sic! - Red. V.K.) niets gemeen heeft
"
" „Dat zijn voorbeelden, die-door ons nimmer
vergeten worden. En toen in 1918 ook bij on»
met revolutie gedreigd werd, hebben wede paarden
van het koninklijke rijtuig gespannen en onze vorstin onder het gejuich van volk en leger in triomf
voortgetrokken".
„Wij nuchtere democraten...."
„Wat ons met ons vorstenhuis verbindt, is traditie, maar een traditie die door werkelijke verering
en innig-oprechte liefde geheiligd wordt."
„Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag
onzer jonge Koningin, willen we zulks nog eens
nadrukkelijk en hartelijk onderstrepen.''
Wie de schrijver was van al dit schoons?....
MAX BLOKZIJLÜ
Uit de illegale pers.
Uitgaande van het nijpende gebrek aan plaatsruimte brengen
wij U enkel datgene, wat werkelijk onder Uw ogen gebracht
dient te worden. Ditmaal wijden1 wij dus enkele regels aan
artikelen in , De Vrije Katheder ' verschenen, al willen wij
vermelden dat er inmiddels enkele brochurei verschenen zijn
welke de onzinnige communistenvrees, opgedoken nu Rusland
bijna geheel in staat blijkt te zijn de hete kastanjes uit het
vuur te halen, de wind uit de zeilen trachten te nemen. Wanneer zullen wij eindelijk openlijk dergelijke hinderlijke dwaasheden als Don-Quichoterie kunnen bestempelen?
In boven genoemd blad werd de, vrijwel overal gewogen
en aanmerkelijk te licht bevonden brochure „Boisot" ontrafeld en onttakeld. Zij voegen aan wat „De Vrije Katheder"
schreef toe: waar wordt er met één woord ook niaar over
ons Kulturele leven gesproken, over de plaats welke de Kunst
en de Wetenschap, zolang in ons land verwaarloosd, in de
toekomst zullen gaan innemen? Van groot belang blijkt verder
het aangekondigde wetsontwerp voor de onderwijsherziening
in Engeland, dat tegen Pasen van kracht worden zal. Hiermee zal dit, op sociaal gebied veelal zo achterlijke land, met
één stap de andere zogenaamde democratische landen van
vóór 1940 stukken vooruit komen. Hoofdpunten van de nieuwe regeling zijn: verplicht lager onderwijs van 5-11 jaar, daarna verplicht middelbaar onderwij» van 11-15 jaar, wat zal
worden uitgebreid tot 16 jaar. Daarna tot 18 jaar verplichte
jeugdvakcursussen, waarnaast gelegenheid tot voortgezette
studie voor iedereen, Het confessionele onderwijs—o Nederland!—is facultatief gesteld, terwijl alle scholen onder staatstoezicht komen, een noodzakelijke maatregel, vooral om kerkerkelijke beunhazerij te voorkomen. De staatsscholen zijn geheel gratis en voor particuliere scholen zullen ruimschoots
beurzen beschikbaar gesteld worden. Verder schoolvoeding
voor alle kinderen, zonder verplichte financiële bijdrage van
de zijde der ouders, studiemateriaal en kleding desgewenst
ook gratis. Terecht vond dit plan in Engeland van conservatieve zijde tot uiterst links toe warme instemming!