GGD inspectierapport - Gastouderbureau Westland

Inspectierapport
Gastouderbureau Westland (GOB)
Marnixlaan 39
2692DP 'S-GRAVENZANDE
Registratienummer 820712103
Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:
GGD Haaglanden
WESTLAND
05-09-2014
Regulier onderzoek
Definitief
12-09-2014
Inhoudsopgave
Het onderzoek .................................................................................................................3
Observaties en bevindingen ...............................................................................................4
Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang..........................................................4
Pedagogisch beleid .......................................................................................................5
Personeel....................................................................................................................6
Veiligheid en gezondheid ...............................................................................................7
Ouderrecht..................................................................................................................8
Kwaliteit gastouderbureau..............................................................................................9
Inspectie-items.............................................................................................................. 10
Gegevens voorziening..................................................................................................... 15
Gegevens toezicht.......................................................................................................... 15
Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau ....................................................................... 16
Definitief inspectierapport gastouderbureau regulier onderzoek 05-09-2014
Gastouderbureau Westland te 'S-GRAVENZANDE
2 van 16
Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd regulier onderzoek.
Omdat de kwaliteit van de opvang van kinderen in de eerste levensjaren van grote invloed is op de
ontwikkeling van kinderen, stelt de Rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra,
gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen op het gebied van: de pedagogische praktijk en
het pedagogisch beleid, voorschoolse educatie, personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende
personeel, de opvang in vaste groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, de
behandeling van klachten en ouderrecht.
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl.
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en
bevindingen tijdens het inspectiebezoek.
Indien een onderdeel uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterzalen niet voldeed, dan
wordt dit onderdeel specifiek bij het betreffende inspectiedomein genoemd.
Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle inspectie-onderdelen uit de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen waar het inspectie-onderzoek uit bestaan heeft.
Beschouwing
Gastouderbureau Westland heeft 18 gekoppelde gastouders en 12 gekoppelde vraagouders. Deze
locatie is in exploitatie sinds sinds mei 2014.
De thans uitgevoerde inspectie is een aangekondigde reguliere inspectie. Tijdens deze inspectie
zijn van aangesloten gast- en vraagouders de dossiers ingezien en heeft een interview met houder
plaatsgevonden. Daarnaast zijn er vragenlijsten gemaild en ontvangen van de houder
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd
Definitief inspectierapport gastouderbureau regulier onderzoek 05-09-2014
Gastouderbureau Westland te 'S-GRAVENZANDE
3 van 16
Observaties en bevindingen
Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang
Gastouderbureau in de zin van de wet
De houder draagt zorg voor bemiddeling en begeleiding van gastouders. Dit betekent o.a. het
houden van intake- en koppelingsgesprekken met vraag- en gastouders. Het uitvoeren van
huisbezoeken en het begeleiden van gastouders op het gebied van opvang en pedagogiek.
De houder vervult de wettelijke taak van de kassiersfunctie. Dit betekent dat de houder zijn/haar
verantwoordelijkheid neemt voor de betaling van vraagouders aan gastouders binnen de daarvoor
wettelijk gestelde termijn van 5 dagen.
Gebruikte bronnen:
Gebruikte bronnen:

Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen

Gegevens in de aanvraag voor registratie

Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR)

LRKP

gesprek houder
Definitief inspectierapport gastouderbureau regulier onderzoek 05-09-2014
Gastouderbureau Westland te 'S-GRAVENZANDE
4 van 16
Pedagogisch beleid
Pedagogisch beleidsplan
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan welk is gedateerd juni 2014. Hierin zijn de
voorwaarden, zoals gesteld in de Wko, opgenomen, dit voldoet.
Pedagogische praktijk
Alle gastouders ontvangen tijdens het intakegesprek het pedagogisch beleidsplan van de houder en
de inhoud daarvan wordt besproken met de gastouder. Het bespreken van de pedagogische
aspecten is een vast onderdeel van de evaluatiegesprekken van de houder met de gastouders. Het
pedagogisch beleidsplan wordt tevens tijdens themabijeenkomsten met de gastouders besproken.
Gebruikte bronnen:

Vragenlijst houder gastouderbureau

Interview houder gastouderbureau

Pedagogisch beleidsplan
Definitief inspectierapport gastouderbureau regulier onderzoek 05-09-2014
Gastouderbureau Westland te 'S-GRAVENZANDE
5 van 16
Personeel
De toezichthouder heeft de VOG beoordeeld van de houder. Deze voldoet aan de gestelde
voorwaarden
Verklaring omtrent het gedrag
De toezichthouder heeft de VOG beoordeeld van de houder. Deze voldoet aan de gestelde
voorwaarden
Personeelsformatie per gastouder
De houder besteed per aangesloten gastouder tenminste 16 uur aan begeleiding en bemiddeling.
Gebruikte bronnen:

Vragenlijst houder gastouderbureau

Interview houder gastouderbureau

Verklaringen omtrent het gedrag
Definitief inspectierapport gastouderbureau regulier onderzoek 05-09-2014
Gastouderbureau Westland te 'S-GRAVENZANDE
6 van 16
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder draagt zorg dat voor elk opvangadres een risico-inventarisatie op het gebied van
veiligheid en gezondheid wordt uitgevoerd vòòr aanvang van de opvang.
In het hieruit voortvloeiende plan van aanpak wordt aangegeven welke maatregelen binnen welke
termijn worden uitgevoerd respectievelijk zijn uitgevoerd.
De houder draagt zorg dat de risico-inventarisatie inzichtelijk is voor de vraagouders en de
gastouders handelen volgens de opgestelde risico-inventarisatie.
Uit de steekproef bleek dat van alle gekoppelde gastouders de risico-inventarisaties veiligheid en
gezondheid actueel zijn en in de administratie van het gastouderbureau aanwezig.
Meldcode kindermishandeling
De houder gebruikt de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, op basis van het landelijk
model versie JSO juli 2013, in opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Vragenlijst houder gastouderbureau

Interview houder gastouderbureau

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Ongevallenregistratie

Meldcode kindermishandeling
Definitief inspectierapport gastouderbureau regulier onderzoek 05-09-2014
Gastouderbureau Westland te 'S-GRAVENZANDE
7 van 16
Ouderrecht
Informatie
De houder informeert de ouders via de website, informatiemateriaal en gesprekken. Daarnaast
krijgen de vraagouders een inlogcode waarmee zij digitaal informatie kunnen ontvangen en onder
andere de betalingsstatus kunnen inzien. Deze informatie is actueel.
De houder plaatst de inspectierapporten op zijn eigen website
De contracten tussen gastouderbureau/vraagouder/gastouder tonen op inzichtelijke wijze welk deel
van het betaalde bedrag naar gastouderbureau en gastouder gaat.
Oudercommissie
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. Dit reglement voldoet aan de gestelde
eisen.
De houder heeft voor dit gastouderbureau een oudercommissie ingesteld, die bestaat uit twee
leden en is recent opgericht.
voorwaarden 12 en 13: de oudercommissie is recent opgericht. Om die reden kunnen deze items
nog niet beoordeeld worden
Klachten
De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders en een regeling voor de
behandeling van klachten van de oudercommissie.
Houder is hiervoor aangesloten bij SKK
voorwaarden 6, 7, 11 en 12 kunnen niet beoordeeld worden. Gastouderbureau Westland is recent
in exploitatie gegaan
Gebruikte bronnen:

Vragenlijst houder gastouderbureau

Interview houder gastouderbureau

Reglement oudercommissie

Informatiemateriaal voor ouders

Website

Nieuwsbrieven

Klachtenregeling

Klachtenregeling oudercommissie
Definitief inspectierapport gastouderbureau regulier onderzoek 05-09-2014
Gastouderbureau Westland te 'S-GRAVENZANDE
8 van 16
Kwaliteit gastouderbureau
Kwaliteitscriteria
voorwaarden 6 en 7: nog niet beoordeeld omdat Gastouderbureau Westland recent in exploitatie is
gegaan
Administratie gastouderbureau
Uit de steekproef bleek dat de administratie van het gastouderbureau aan de gestelde voorwaarden
voldoet
Gebruikte bronnen:

Vragenlijst houder gastouderbureau

Interview houder gastouderbureau

Website
dossiers vraagouders
dossiers gastouders
administratiesysteem Scratch Inventum
Definitief inspectierapport gastouderbureau regulier onderzoek 05-09-2014
Gastouderbureau Westland te 'S-GRAVENZANDE
9 van 16
Inspectie-items
Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang
Gastouderbureau in de zin van de wet
Het gastouderbureau is een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door
tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt.
(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Pedagogisch beleid
Pedagogisch beleidsplan
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat gastouderbureau kenmerkende
visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang
en peuterspeelzalen)
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub a Regeling kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de leeftijdsopbouw en
aantallen van de kinderen die door een gastouder worden opgevangen.
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub b Regeling kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
Het pedagogisch plan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de eisen die gesteld worden
aan de adressen waar opvang plaatsvindt.
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub c en lid 2 Regeling
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Pedagogische praktijk
De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het
pedagogisch beleid uitvoeren.
(art 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Personeel
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie
aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Een verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de houder van het gastouderbureau overgelegd.
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is bij aanvang van
de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee
jaar.
(art 1.56b lid 3 en 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Definitief inspectierapport gastouderbureau regulier onderzoek 05-09-2014
Gastouderbureau Westland te 'S-GRAVENZANDE
10 van 16
Personeelsformatie per gastouder
De houder draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op jaarbasis tenminste 16 uur
wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling.
(art 1.56 lid 7 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; artikel 11b lid 2 Regeling kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder op elk opvangadres in elke voor de op
te vangen kinderen toegankelijke ruimte de veiligheidsrisico’s in een risico-inventarisatie
vastgelegd worden.
(art 1.51, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2 en 6
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de veiligheidsrisico’s door een
bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor
elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt.
(art 1.51, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)
De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie de veiligheidsrisico’s die de opvang van
de kinderen met zich meebrengt, beschrijft op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.51 en 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 6 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder in het plan van aanpak wordt
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen in
verband met de beschreven veiligheidsrisico's.
(art 1.51 en 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie veiligheid inzichtelijk is voor de
vraagouders.
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen
volgens de opgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.56 lid 1 en art 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder op elk opvangadres in elke voor de op
te vangen kinderen toegankelijke ruimte de gezondheidsrisico’s in een risico-inventarisatie
vastgelegd worden.
(art 1.51, 1.56 lid 1 en 2 en 1,56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2 en 6
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie de gezondheidsrisico’s die de opvang van
de kinderen met zich meebrengt, bijschrijft op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.
(art 1.51 en 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 6 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder in een plan van aanpak wordt
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen in
verband met de beschreven gezondheidsrisico's.
(art 1.51 en art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Definitief inspectierapport gastouderbureau regulier onderzoek 05-09-2014
Gastouderbureau Westland te 'S-GRAVENZANDE
11 van 16
De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie gezondheid inzichtelijk is voor de
vraagouders.
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen
volgens de opgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.56 lid 1 en art 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven
eisen.
(art 1.51a lid 1 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij het personeel.
(art 1.51a lid 1 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij alle bij zijn gastouderbureau
aangesloten gastouders.
(art 1.51a lid 1 en 4 en art 1.56 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik
ervan.
(art 1.51b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Ouderrecht
Informatie
De houder laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder duidelijk zien welk deel van het
betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat (uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde
bedrag naar de gastouder gaat.
(art 1.56 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11b Regeling Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De houder informeert de vraagouders over het te voeren beleid.
(art 1.54a lid 1 en 1.56 lid 6 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 6 en art 11
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
De houder draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het gastouderbureau voor de
vraagouder en de gastouder en informeert de vraagouders en gastouders hierover.
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11b lid 3 Regeling kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder informeert vraagouders, gastouders en personeel over het inspectierapport door het zo
spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is,
legt de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor vraagouders, gastouders en
personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54a lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Oudercommissie
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld.
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden.
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden.
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden.
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Definitief inspectierapport gastouderbureau regulier onderzoek 05-09-2014
Gastouderbureau Westland te 'S-GRAVENZANDE
12 van 16
De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De houder heeft een oudercommissie ingesteld.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De houder en personen werkzaam bij het gastouderbureau zijn geen lid.
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De leden worden gekozen uit en door de vraagouders.
(art 1.58 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen
besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Klachten
De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van vraagouders die voldoet aan de
beschreven eisen.
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
De houder brengt de klachtenregeling voor vraagouders op passende wijze bij hen onder de
aandacht.
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
Een houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor vraagouders werkt met een reglement.
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een
oordeel van de klachtencommissie.
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
De houder leeft geheimhoudingsplicht na.
(art 2 lid 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een
door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven
eisen.
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de
aandacht.
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De houder zorgt voor naleving van de klachtenregeling oudercommissie.
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Kwaliteit gastouderbureau
Kwaliteitscriteria
De houder draagt er zorg voor dat per adres waar opvang plaatsvindt beoordeeld wordt hoeveel
kinderen en van welke leeftijd verantwoord opgevangen kunnen worden.
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 14 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 11b lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders tijdens de
opvang de voorgeschreven voertaal spreken
(art 1.56 lid 1, 1.56b lid 6 en 1.55 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de gastouder.
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Definitief inspectierapport gastouderbureau regulier onderzoek 05-09-2014
Gastouderbureau Westland te 'S-GRAVENZANDE
13 van 16
De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de vraagouder.
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder draagt zorg voor een koppelingsgesprek voor elke nieuwe koppeling tussen vraag- en
gastouder in de woning waar de opvang plaats vindt.
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Administratie gastouderbureau
De administratie van het gastouderbureau bevat een schriftelijke overeenkomst per vraagouder.
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub c Regeling Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de verklaringen omtrent gedrag van
de gastouders en andere personen zoals huisgenoten van 18 jaar en ouder die op hetzelfde adres
hun hoofdverblijf hebben, vrijwilligers en stagiar(e)s.
(art 1.56 en 1.56b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub b Regeling Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van de vraagouders aan het
gastouderbureau inzichtelijk.
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub d Regeling Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van het gastouderbureau aan de
gastouder inzichtelijk.
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub e Regeling Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De administratie van het gastouderbureau bevat een door de gastouder en
bemiddelingsmedewerker ondertekende versie van iedere risico-inventarisatie.
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 11 lid 3 en 2 sub c Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van de omvang en de samenstelling
van de oudercommissie.
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub d Regeling Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van alle bij dat gastouderbureau
werkzame beroepskrachten.
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub a Regeling Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van alle door het gastouderbureau
bemiddelde kinderen.
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub f Regeling Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van alle bij dat gastouderbureau
aangesloten gastouders.
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub a Regeling Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
Definitief inspectierapport gastouderbureau regulier onderzoek 05-09-2014
Gastouderbureau Westland te 'S-GRAVENZANDE
14 van 16
Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
: Gastouderbureau Westland
: http://www.gobwestland.nl
: 000029471605
:
Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
: H.P.J. van den Ende-Koekoek
: 60256125
Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
:
:
:
:
:
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats
: WESTLAND
: Postbus 150
: 2670AD NAALDWIJK
Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport
:
:
:
:
:
GGD Haaglanden
Postbus 16130
2500BC 'S-GRAVENHAGE
070-3537224
A.M. Stassen
05-09-2014
08-09-2014
Niet van toepassing
12-09-2014
15-09-2014
: 15-09-2014
: 15-09-2014
Definitief inspectierapport gastouderbureau regulier onderzoek 05-09-2014
Gastouderbureau Westland te 'S-GRAVENZANDE
15 van 16
Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
Definitief inspectierapport gastouderbureau regulier onderzoek 05-09-2014
Gastouderbureau Westland te 'S-GRAVENZANDE
16 van 16