Jaarverslag Kinderopvang 2013 - Gemeente Alphen

RAADSINFORMATIE
Raadsvergadering: 8 mei 2014
Behandelend medewerker: P. Criens
Afdeling: Beleid
Datum Informatie: 22 april 2014
Nummer: 04c-06-14
Portefeuillehouder: A. van de Heijning
Onderwerp: Jaarverslag Kinderopvang 2013
1. Inleiding
Het jaarverslag Kinderopvang valt onder de Gemeentewet. Sinds de invoering van het
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderopvanggegevens landelijk verzameld. Handhavingstrajecten worden ook centraal opgeslagen, in de
Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR). Elke gemeente ontvangt de eigen gegevens
over het voorafgaande kalenderjaar van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze worden
door de gemeente op juistheid gecontroleerd.
2. Inhoudelijk
GGD Inspecties
Gemeenten zijn verplicht om alle kinderopvanglocaties binnen de gemeente te laten
inspecteren. Dit gebeurt eerst bij de melding en daarna bij de start van de exploitatie. Als een
locatie aan de eisen voldoet, besluit het college om de voorziening op te nemen in het LRKP.
De locaties krijgen daarna elk jaar een regulier onderzoek.
In Alphen-Chaam wordt het toezicht uitgevoerd door GGD West-Brabant. Omdat wij ons
aandeel in het Landelijk Register op orde hebben en alle verplichte inspecties nakomen, heeft
Alphen-Chaam de A-status. De inspectierapporten zijn in te zien op de website van het LRKP
(www.landelijkregisterkinderopvang.nl).
Jaarverslag 2013
De Toezichtinformatie Kinderopvang Alphen-Chaam 2013 (zie bijlage) laat zien of onze
processen op orde zijn, of inspecties worden uitgevoerd en of de handhavingsverplichting
wordt nagekomen. Alphen-Chaam voldoet in 2013 aan alle gestelde eisen.
De GGD heeft in 2013 geen tekortkomingen geconstateerd, dus handhavingstrajecten waren
niet nodig. De cijfers van Alphen-Chaam zijn te vinden op Waarstaatjegemeente.nl.
3. Procedureel
De Toezichtinformatie Kinderopvang Alphen-Chaam 2013 (jaarverslag) wordt vóór 1 juli
2014 door het college vastgesteld, ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs en ter
informatie aangeboden aan de raad.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN-CHAAM
mr. M.M. Hendrickx
secretaris
drs. H.W.S.M. Nuijten
burgemeester
Bijlage(n):
Toezichtinformatie Kinderopvang Alphen-Chaam 2013