Aanvraag vrijstelling schoolbezoek

P.C.B.S.
Max Havelaar
Directeur D. van Konijnenburg
Drie Akersstraat 4
2611 JR Delft
Tel. 015 – 2134619 / 06-20113856
e-mail [email protected]
website www.maxhavelaarschool.nl
FORMULIER VOOR AANVRAAG VRIJSTELLING GEREGELD SCHOOLBEZOEK
Artikel 11 leerplichtwet 1969
*(Zie voorwaarden voor verlof onderaan het formulier)
Aan de directeur van de Max Havelaarschool
Aanvragende ouder/verzorger:
Naam + voorletters: …………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………
Postcode/Plaats:
…………………………………………………………………………
Telefoon:
…………………………………………………………………………
Vraagt vrijstelling van schoolbezoek voor de onderstaande leerling(en):
Voor + achternaam: …………………………………………………………………………
Geb. datum:
…………………………………………… Groep: …………………..
Voor + achternaam: …………………………………………………………………………
Geb. datum:
…………………………………………… Groep: ………………….
Voor + achternaam: …………………………………………………………………………
Geb. datum:
…………………………………………… Groep: ………………….
Aangevraagde vrijstelling:
Periode:
……………………………………………………………………………………...
Totaal aantal verzuimdagen: ………………………………………………………………..
Reden verzuim: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..….
Datum: …………………………………
Handtekening: …………………………………
P.C.B.S. Max Havelaar
Directeur D. van Konijnenburg
Drie Akersstraat 4
2611 JR Delft
e-mail [email protected]
Tel. 015 – 2134619 / 06-20113856 website www.maxhavelaarschool.nl
* Verlof buiten de schoolvakanties en leerplicht
Aanvragen
In een aantal gevallen kunt u verlof aanvragen buiten de reguliere schoolvakanties. Hiervoor dient u de voorzijde
van dit formulier volledig in te vullen (ook de onderste helft).
Verlof korter dan 10 dagen wordt door de directie van de school behandeld. Over verlof langer dan 10 dagen zal
de directie altijd met de leerplichtambtenaar overleggen.
Leerplicht
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de 5e verjaardag. Bijvoorbeeld: uw kind is
jarig op 6 oktober. Dan is het leerplichtig vanaf 1 november.
In bijzondere situaties (meestal medisch) kan de directie toestaan dat een 5-jarig kind 5 uren per week verlof
krijgt. Dit kan eventueel met 5 uren worden uitgebreid.
Op de Max Havelaarschool willen we dat voor alle kinderen (ook 4-jarigen) verlof via dit formulier wordt aangevraagd. Dan is iedereen goed op de hoogte.
Overigens is het ook voor 4-jarigen van groot belang dat zij zo min mogelijk verzuimen, om een goede ontwikkeling te waarborgen.
Verlof bij gewichtige omstandigheden
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet worden gedacht aan:
een wettelijke verplichting;
verhuizing (1 dag);
huwelijk van naaste familie (1 dag); 2 dagen indien buiten de woonplaats);
ernstige ziekte van naaste familie;
overlijden van naaste familie;
25/40/50-jarig ambtsjubileum en 12,5/25/40/50/60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders van de leerling (1 dag);
andere -naar oordeel van de directeur belangrijke- redenen, maar geen vakantieverlof.
Vakantieverlof
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens
de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar door de directie vrij worden gegeven voor
extra vakantie. Hierbij zal om een werkgeversverklaring worden gevraagd.
Dit verlof moet tijdig (enkele weken tevoren) worden ingediend, het mag niet meer dan 10 dagen beslaan en het
verlof mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Geen redenen voor verlof
Enkele voorbeelden waarbij geen verlof zal worden verleend:
familiebezoek
goedkopere vakantieperiode
eerder vertrek i.v.m. verkeersdrukte
deelname aan evenementen buiten schoolverband
ontbreken van andere boekingsmogelijkheden
Bezwaar en beroep
Indien u het niet eens bent met een beslissing over verlof, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de directie (bij
minder dan 10 dagen) of bij de leerplicht ambtenaar (bij meer dan 10 dagen).
Uw verzoek kan dan opnieuw in overweging genomen worden.
Ongeoorloofd verzuim
Verlof nemen zonder toestemming wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit
aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken.
Meer informatie over verlof (en bezwaar/beroep) kunt u op school krijgen of bij de leerplichtambtenaar:
Gemeente Delft, afdeling onderwijs, Barbarasteeg 2, Delft, tel. 015 – 2602331.
Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest,
met vriendelijke groet,
Dick van Konijnenburg
Directeur BS. Max Havelaar