Toelichting bij de rol van de Ethische Commissie en de Ethische Code

Toelichting bij de rol van de Ethische
Commissie en de Ethische Code
Brussel, september 2014
1. Algemeen
De Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronischecommunicatienetwerken (kortweg: “de Ethische Commissie” of ook de “Ethische Commissie voor
1
de telecommunicatie”) is de controle-instantie die specifiek toeziet op het correct gebruik van
2
090x en 070-nummers en betalende sms’en en mms’en.
De Ethische Commissie is volgens artikel 134 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie bevoegd om zich uit te spreken over de inbreuken op de Ethische
Code.
De Ethische Code werd ingesteld op voorstel van de Ethische Commissie krachtens het koninklijk
besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie.
2. De Ethische Commissie voor de telecommunicatie
a) Samenstelling
De Ethische Commissie voor de telecommunicatie bestaat uit een voorzitter en zes effectieve
leden.
3
De huidige leden werden benoemd voor een periode van vijf jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.
De leden van de Ethische Commissie voor de telecommunicatie zijn gehouden aan het
beroepsgeheim, ook wanneer ze geen lid meer zijn van de Commissie.
De voorzitter van de Ethische Commissie is de heer Emmanuel Pieters.
4
De overige leden vertegenwoordigen bepaalde belangen of ministers :





2 leden vertegenwoordigen de gezinsbelangen;
1 lid vertegenwoordigt de minister van Economie;
1 lid vertegenwoordigt de minister van Justitie;
1 lid vertegenwoordigt de minister van Consumentenzaken;
1 lid vertegenwoordigt de minister van Telecommunicatie.
1
Ook andere publieke instanties, zoals de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, de Ombudsdienst voor Telecommunicatie en
de Parketten en de Onderzoeksrechters, hebben bevoegdheden ten aanzien van betaalnummers. De Ethische
Commissie is echter opgericht met de bedoeling om zich specifiek met betalende diensten aangeboden via
elektronische-communicatienetwerken in de zin van de federale telecomwet (wet van 13 juni 2005
betreffende de elektronische communicatie) bezig te houden.
2
De aanduiding ‘x’ wijst erop dat er codes met verschillende cijfers mogelijk zijn. Vandaag bestaan de
volgende nummerreeksen: 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907 en 0909.
3
Naast zes effectieve leden, telt de Ethische Commissie ook zes plaatsvervangende leden.
4
Zie koninklijk besluit van 23 januari 2006 betreffende de samenstelling van de Ethische Commissie voor
het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken, Belgisch Staatsblad, 10
februari 2006.
-1-
De functie van plaatsvervangend voorzitter is thans vacant gelet op het ontslag uit zijn mandaat
van de vorige plaatsvervangend voorzitter. De leden van de Ethische Commissie zullen een
nieuwe plaatsvervangend voorzitter verkiezen.
De Ethische Commissie telt, buiten de voorzitter, evenveel Nederlandstalige als Franstalige
leden.
De Ethische Commissie is multidisciplinair samengesteld, omdat het gebruik en aanbod van
betaalnummers raakvlakken vertoont met verschillende disciplines, zoals het
consumentenbeschermingsrecht (o.m. doorwerking van boek VI van het Wetboek Economisch
5
recht ), het telecommunicatierecht (dat bepalingen bevat in verband met het gebruik van
6
7
betaalnummers en de blokkering ervan op verzoek van de eindgebruiker ), het strafrecht (o.m.
verbod op bederf van de jeugd en prostitutie), enzovoort.
De gezinsbelangen zijn vertegenwoordigd in de Ethische Commissie om mee te zorgen voor
grenzen tussen wat een eventueel geschikte dienst is voor minderjarigen en wat niet. Zo bestaan
er betalende diensten in de sfeer van de erotiek en dating, die zich enkel op meerderjarigen
zouden moeten richten. Deze diensten moeten ook aangeboden worden via een aparte
telefooncode (de 0906- en 0907-nummers voor spraakdiensten en de korte nummers 7000 tot en
met 7999 voor betalende sms- of mms-diensten).
b) Secretariaat en ondersteuning
Het BIPT, de regulator van de telecommunicatiesector, verzorgt het secretariaat van de Ethische
Commissie.
Het secretariaat ontvangt de klachten gericht aan de Ethische Commissie voor de
telecommunicatie en neemt de dossiers in vooronderzoek. Het kan ook een onderzoek starten op
eigen initiatief. Het secretariaat zet de zaken op de agenda van de Ethische Commissie (en zorgt
voor een verslag over het dossier dat werd opgestart naar aanleiding van een klacht).
Verder staat het BIPT ook in voor de logistieke en financiële ondersteuning van de Ethische
Commissie (bv. voorzien van vergaderlokalen, het uitbouwen en financieren van de website,
enz.). Het is om deze reden dat de zittingen van de Ethische Commissie plaatsvinden in de
gebouwen van het BIPT.
c) Taken van de Ethische Commissie
1. Een Ethische Code voor de telecommunicatie voorstellen
Een eerste taak van de Ethische Commissie bestaat erin om een voorstel van koninklijk besluit
8
tot vaststelling van de Ethische Code over te zenden aan de bevoegde ministers (artikel 134, §
2, eerste lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie). Dat is ook
5
Dit boek voorziet in algemene regels betreffende prijsaanduidingen, correcte reclamevoering,
omkaderingsregels voor een verkoop op afstand, een verbod op gedwongen aankopen, enzovoort. Voor
meer informatie, zie www.economie.fgov.be.
6
Zie de artikelen 48, 50 en 71 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de
nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers (Belgisch
Staatsblad, 28 juni 2007) en de PowerPoint presentatie “Informatie over betaalnummers” op de website van
de Ethische Commissie.
7
Deze blokkering wordt ook wel eens “Call Barring” genoemd of oproepblokkering. Zie artikel 120 van de
wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en het ministerieel besluit van 12
december 2005 tot vaststelling van de categorieën uitgaande gesprekken en uitgaande oproepen waarvan de
blokkering kosteloos aan de eindgebruikers aangeboden moet worden (Belgisch staatsblad, 16 december
2005) en de gecoördineerde versie van dat laatste besluit op de website van de Ethische Commissie.
8
De wijzigingen in de Ethische Code voor de telecommunicatie dienen ook te worden goedgekeurd op
voorstel van de Ethische Commissie.
-2-
gebeurd met het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor
9
de telecommunicatie.
De Ethische Code voor de telecommunicatie duidt de telefoonnummerreeksen aan waarvoor het
is toegestaan om naast de prijs voor de communicatie ook een betaling voor de inhoud te vragen.
Daarnaast omschrijft de Ethische Code de voorwaarden waaronder betalende diensten aan de
eindgebruikers kunnen worden aangeboden.
o De nummerreeksen die zijn bestemd voor betalende diensten worden vastgelegd in de
bijlage bij de Ethische Code. De bijlage is een verlengstuk van de bepalingen van het
10
koninklijk besluit betreffende nummering naar de personen die betalende diensten via
elektronische-communicatienetwerken aanbieden (ook: “dienstenaanbieders” genoemd).
Door het aannemen van de bijlage is de Ethische Commissie in staat om een correcte
oproepblokkering te bevorderen. Oproepblokkering stelt de eindgebruiker in staat om
preventief en (in de gevallen bepaald via ministerieel besluit (zie voetnoot 7)) gratis
oproepen te blokkeren naar bepaalde categorieën van diensten, zoals oproepen naar
betaalnummers waarmee logo’s, beltonen, spelletjes en andere wedstrijden worden
aangeboden. Via de bijlage ziet de Ethische Commissie toe op een correcte classificatie
van de verschillende dienstencategorieën.
o Wat betreft de omschrijving van de voorwaarden waaronder de betalende diensten aan
de eindgebruikers kunnen aangeboden worden, is de Ethische Commissie als volgt
tewerk gegaan:
Als uitgangspunt heeft de Ethische Commissie de teksten van de in 2007 bestaande
gedragscodes genomen. Dit zijn, enerzijds, de Gedragscode betreffende het aanbod van
bepaalde diensten via telecommunicatie, ondertekend door de belangrijkste operatoren
van vaste telefonie in België (zie http://www.telecom-code-telecom.be), en, anderzijds, de
GOF-richtlijnen voor SMS/MMS/LBS-diensten, opgesteld door de voornaamste Belgische
mobiele operatoren in het kader van het “GSM Operators’ Forum” (zie onder meer:
http://www.gofguidelines.be).
Vervolgens heeft de Ethische Commissie adviezen gekregen van de Ombudsdienst voor
telecommunicatie, de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en van de Raad voor het
Verbruik, waarin de voornoemde gedragscodes werden geëvalueerd.
De Ethische Commissie heeft ook over de grenzen heen gekeken en gerichte bepalingen
van enkele buitenlandse gedragscodes (voornamelijk de Code of Practice van de Ierse
“premium rate regulator” RegTel en in mindere mate de gedragscodes toepasselijk in het
Verenigd Koninkrijk, Zweden, Frankrijk en Nederland) genomen als inspiratiebron.
Op basis van deze bronnen en eigen inzichten en accenten heeft de Ethische Commissie in een
aantal werkvergaderingen een tekst opgesteld, die vervolgens voor commentaar voorgelegd werd
in een openbare raadpleging van 12 december 2008 tot en met 30 januari 2009.
Op 29 juli 2009 werd het ontwerp van koninklijk besluit voor onderzoek ter kennis gebracht van
de Europese Commissie. (zie kennisgeving nr. 2009/439/B(elgië) op de website
9
Belgisch Staatsblad, 21 juni 2011, p. 36508, gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 april 2014 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale
nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot wijziging van
het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie,
Belgisch Staatsblad, 22 mei 2014, p. 40709
10
Meer bepaald de artikelen 48, 50 en 71 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het
beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor
nummers (Belgisch Staatsblad, 28 juni 2007), zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 maart
2009 (Belgisch Staatsblad, 22 april 2009) en het koninklijk besluit van 4 april 2014 (Belgisch Staatsblad,
22 mei 2014).
-3-
12
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/) . Die studie werd afgerond op 30 oktober 2009 zonder
opmerkingen van de Europese Commissie of de andere lidstaten.
Na afloop van die Europese procedure werden de resterende nationale procedures voor
aanneming van verordeningsteksten (waaronder het definitieve voorstel van de Ethische
12
Commissie en het advies van de Raad van State) doorlopen ..
2. Bindende uitspraken doen over naleving van de Ethische Code voor de telecommunicatie
Sinds de inwerkingtreding van de Ethische Code mag de Ethische Commissie haar tweede taak
uitoefenen, met name het controleren van de naleving van de Ethische Code.
De Ethische Commissie voor de telecommunicatie kan zich uitspreken over de naleving van de
Ethische Code voor de telecommunicatie.


Na een klacht (zie ook de website; “Hoe een klacht indienen?”)
Op eigen initiatief
13
De verschillende procedures zijn reeds uitgewerkt in een koninklijk besluit van 1 april 2007 .
Wanneer een klacht wordt ingediend komt deze terecht bij het secretariaat van de Ethische
Commissie.
Het secretariaat mag bijkomend onderzoek vragen aan de Economische Inspectie van de
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (http://economie.fgov.be) of
14
aan andere instellingen waarmee een samenwerking werd gedefinieerd .
De inbreuken op de Ethische code voor de telecommunicatie kunnen worden bestraft met een of
meer van de volgende maatregelen:
 een administratieve geldboete van 125 tot 250.000 euro,
 een schorsing van de betrokken dienst tot één jaar,
 de opheffing van de betrokken dienst of van het betrokken nummer,
 het verbod om nieuwe diensten aan te bieden.
Bij het uitspreken van de sancties houdt de Ethische Commissie, of een van haar kamers,
rekening met de ernst van de inbreuk, het herhaaldelijk karakter van inbreuken, alsook met het al
dan niet opzettelijk karakter ervan.
Wanneer de Ethische Commissie één van bovenstaande sancties uitspreekt, moet de overtreder
ook de benadeelde(n) binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de uitspraak terugbetalen.
11
De procedure is gebaseerd op de bepalingen van Richtlijn 98/34/EG van 22 juni 1998 betreffende een
informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels met betrekking tot de
diensten van de informatiemaatschappij.
12
Op 14 oktober 2009 heeft de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een
gunstig advies uitgebracht (met enkele opmerkingen) over het ontwerp-KB. Zie advies nr. 26/2009 op de
website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
www.privacycommission.be.
13
Koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met
de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronischecommunicatienetwerken (Belgisch Staatsblad, 12 april 2007), zoals gewijzigd door het koninklijk besluit
van 22 januari 2013, Belgisch Staatsblad, 8 februari 2013).
14
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in "Hoe een klacht indienen?" op de site www.telethicom.be.
-4-
3. De Ethische Code voor de telecommunicatie
Het gaat het bestek van dit document te buiten om alle bepalingen van de Ethische Code
systematisch toe te lichten.
De hierna volgende bepalingen van de Ethische Code worden naar voren gebracht, omdat ze:
-
belangrijk zijn in de praktijk en/of
welbepaalde veel voorkomende problemen illustreren en/of
nieuw zijn ten opzichte van de bestaande gedragscodes en ze dus een wijziging van de
manier van werken van de aanbieders van 090x- of sms/mms-nummers zullen
teweegbrengen.
De artikelen van de opsomming hierna

15
verwijzen naar de artikelen van de Ethische Code.
Informatie en transparantie (art.3)
De operator moet bestendig informatie over de dienst en alle bij het aanbod betrokken
ondernemingen ter beschikking houden van de Ethische Commissie, alsook over de persoon
(de personen) bij de dienstenaanbieder (zie hierboven) die bevoegd is (zijn) om de aanbieder
te vertegenwoordigen in zijn betrekkingen met de Ethische Commissie en over de persoon
(de personen) bij deze laatste die de individuele klachten of verzoeken behandelt
(behandelen).
Het BIPT, de toezichthouder van de telecomsector, kent betaalnummers in blokken van
1.000 nummers toe aan de operatoren (korte sms- of mms-nummers in blokken van 100 of
individueel). De operatoren baten meestal niet zelf de dienst uit die aan de hand van een 070
of 090x-nummer of een betaal-sms of –mms wordt verstrekt. In de plaats daarvan kennen de
operatoren één of meerdere betaalnummers of korte 4-cijferige sms- of mms-nummers toe
aan een bedrijf dat de technische knowhow heeft om de leverancier van een dienst of de
bedenker van een toepassing aan te sluiten op de netwerken van de Belgische operatoren.
Dat bedrijf wordt vaak een “serviceprovider” of “connectivity provider” genoemd.
Achter een betaalnummer zit dus vaak een keten van dienstverlenende bedrijven. Omdat die
keten niet altijd transparant is, bepaalt de Ethische Commissie dat de operator haar binnen
de twee werkdagen de informatie over de dienstenaanbieder en de andere personen die zijn
betrokken bij de aanbieding van de betalende dienst, moet verschaffen. Dit zal ook de
behandeling van klachten vergemakkelijken.

Een betaalnummer mag niet gebruikt worden voor het voeren van ongevraagde
reclame (art. 9)
Artikel 9 voert een algemene regel in die voornamelijk aanbieders van betalende smsberichten verbiedt om via korte 4-cijferige sms- en mms-nummers ongevraagde reclame voor
betalende diensten toe te zenden aan de eindgebruikers. Naast het feit dat dergelijke
berichten storend kunnen zijn, brengen reacties op dergelijke berichten, vaak ongewild, een
nieuwe betalingssequentie teweeg. Dit geeft in de praktijk aanleiding tot vele klachten.

Een betalende dienst via een elektronische-communicatienetwerk mag nooit als gratis
worden voorgesteld (art. 13)
Een dienst in een reclame bestempelen als gratis, terwijl een betaalnummer moet worden
opgeroepen is in feite een contradictio in terminis. Deze vorm van bedrieglijke reclame wordt
uitdrukkelijk verboden.
15
Het bullet point omschrijft het artikel in kwestie; daarna volgt een korte toelichting.
-5-

De dienstenaanbieder moet over een klantendienst beschikken (art. 15)
Elke eindgebruiker kan bij deze dienst terecht voor de nodige informatie in verband met de
aangeboden dienst. Deze klantendienst moet telefonisch bereikbaar zijn en de belkosten per
minuut mogen niet meer bedragen dan de kosten voor een oproep naar een vast nationaal
nummer.

Verplichting om het hoogst mogelijke eindgebruikerstarief voor een oproep naar een
betaalnummer te vermelden (artikel 20 en volgende).
De tarieven die de eindgebruiker betaalt voor een oproep, een sms- of mms-bericht, variëren
naargelang van het netwerk waarop de eindgebruiker is aangesloten. Dit betreft een logisch
gevolg van de concurrentie. Het wordt bijgevolg soms wel wat moeilijk in de praktijk om in
reclame en publiciteit een eindgebruikerstarief te vermelden dat in alle gevallen van
toepassing is. De Ethische Code schuift dan ook de vermelding van het hoogst mogelijke
tarief in reclames naar voren, ongeacht het toestel dat gebruikt wordt. Vermeldingen zoals “€
1 per minuut + evt. gsm-kosten” of “€ 1 per oproep + evt. interconnectiekosten”, lichten de
eindgebruiker, volgens de Ethische Commissie, onvoldoende in over de hoogte van het tarief
dat hem uiteindelijk aangerekend zal worden.

Regels betreffende de transparantie van de tarieven (art. 20)
Artikel 20 schrijft voor dat het eindgebruikerstarief moet worden uitgedrukt in euro per minuut
of wordt weergegeven als een vast bedrag in euro per oproep of per bericht. De afkorting van
de munt “euro” mag uitsluitend EUR, € of een door de Europese Unie erkende afkorting zijn
en de afkorting voor de tijdseenheid “minuut” mag uitsluitend “min” zijn.
Indien het eindgebruikerstarief wordt aangerekend per bericht, dient de gebeurtenis of de
gebeurtenissen die aanleiding geven tot de aanrekening van een eindgebruikerstarief te
worden vermeld op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze zonder gebruik te maken van
andere afkortingen of acroniemen dan “sms” of “mms”. Het doel van deze vereiste is om te
vermijden dat vermeldingen zoals "€ 1 pvob" worden gebruikt om aan te duiden dat elke
verzonden of ontvangen sms 1 euro kost.

Gedetailleerde regels over het inschrijven op en het stopzetten van betalende
berichtendiensten (art. 31 en volgende)
In het kader van abonnementsdiensten of andere diensten die het verzenden en/of
ontvangen van verscheidene betalende sms- of mms-berichten impliceren (in de Ethische
Code “betalende berichtendiensten” genoemd) ontvangt men sms’en of mms’en die vaak
betalend zijn bij ontvangst. Conform de zelfregulering van de mobiele sector (GOF
Guidelines; zie hierboven) kan dat enkel wanneer men zich vooraf heeft ingeschreven (art.
30, §2).
Voor de inschrijving op abonnementsdiensten, die een verbintenis voor een welbepaalde
periode impliceren, wordt, in lijn met de meest recente versie van de GOF Guidelines,
bepaald dat het verzenden van één inschrijvings-sms niet voldoende is. Er moet in dat geval
een zogenaamde “dubbele opt-in”-procedure (of een procedure van bevestiging van
inschrijving) gevolgd worden, waarin de aanbieder van de dienst onder meer ook een
gestandaardiseerd bevestigingsbericht met vermelding van de abonnementsgelden moet
verzenden aan de eindgebruiker (details zie artikel 32, §2).
Alle inschrijvingen op een betalende berichtendienst worden gevolgd door een gratis bericht
ter informatie waarin het tarief, de procedure voor afmelding en de gegevens van de
klantendienst worden vermeld (art. 33). Pas na verzending van dat bericht mag de aanbieder
van deze dienst zijn diensten beginnen aan te bieden.
Voortgaand op de reeds bestaande zelfregulering in de mobiele sector moet het ongedaan
maken van een betalende berichtendienst steeds mogelijk zijn door verzending van het
-6-
16
woord “STOP”, eventueel gevolgd door een trefwoord , naar het korte 4-cijferige nummer
dat door de dienst gebruikt wordt (art. 36).
Het opnemen van deze regels in de Ethische Code heeft tot doel de naleving in de praktijk
van de verplichting tot inschrijving en van het “STOP”-trefwoord door de dienstenaanbieders
krachtiger af te dwingen.

Bewijslast van de inschrijving op een gegeven dienst (art. 34)
De bewijslast ligt bij de dienstenaanbieder. Indien deze laatste niet in staat is om het nodige
bewijs voor te leggen, dan is de eindgebruiker niet verplicht om de geleverde dienst te
betalen.

Verbod om, bij aanvang of tijdens het gesprek, de oproeper door te sturen naar een
wachtlijn, behalve wanneer de maximale wachtduur gelijk is aan of kleiner is dan één
minuut (art. 46)

Strikte omkadering van betalende diensten bestemd voor minderjarigen (art. 52 en
volgende)
Het is een gegeven dat sommige betalende diensten (in het bijzonder sms-diensten) populair
zijn bij jongeren. Deels geïnspireerd op de bijzondere gedragsregels inzake bankreclame en marketing gericht op jongeren uit de Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken
en Beursvennootschappen, schuiven de voorstellen van de Ethische Commissie naar voren
dat betalende diensten bestemd voor minderjarigen en de reclame ervoor niet mogen gericht
zijn op minderjarigen jonger dan 12 jaar. Een betalende dienst voor minderjarigen (van 12
jaar of ouder) moet daarenboven voor deze doelgroep van belang kunnen zijn en de
aanbieder moet redelijkerwijze kunnen verwachten dat de minderjarige de dienst of het
product in kwestie kan betalen (bv. met eigen zakgeld of met het door de ouders toegestaan
krediet op de herlaadkaart) (art. 53).
Naast andere voorstellen, wordt er ook een lager maximumtarief voorgesteld dan voor
andere betalende diensten (zie artikel 55; maximaal 50 eurocent per minuut of maximaal 1
17
euro per oproep of per bericht) .

De totale prijs voor deelname aan een spelsessie mag nooit meer bedragen dan 5 euro
(art. 65)

Verbod om in het kader van chatdiensten sms’en te gebruiken die betalend zijn bij
ontvangst (art. 91)
De Ethische Code beschouwt dat het gebruik van een betaalsysteem bij de ontvangst van
een sms niet in alle omstandigheden wordt aangeduid. De Ethische Code verbiedt dan ook
een dergelijk systeem in het kader van een chatdienst via betalende sms'en (die dienst moet
worden onderscheiden van gratis chatdiensten op internet zoals MSN Messenger). Er
bestaan immers voorbeelden van klachten waarbij het krediet van een herlaadkaart van een
chatter meermaals na elkaar volledig werd opgebruikt omdat de chatter 's nachts (terwijl hij
sliep) verscheidene ongevraagde berichten ontving via een betalende chatdienst.

Het versturen van waarschuwingsberichten wanneer in het kader van sms- of mmsdiensten een drempelbedrag van 10 euro overschreden wordt (art. 66, 83, 85 en 94)
Tussen het zenden en ontvangen van berichten naar een sms- of mms-betaalnummer en de
afrekening ervan op de telecomfactuur zit vaak een grote tijdspanne. Daardoor kan de
16
Dit trefwoord moet worden vermeld in de reclame en de informatie-sms(’en) die de dienstenaanbieder na
de inschrijving moet versturen (zie artikel 36, §3).
17
De huidige algemene maximumtarieven zijn onder meer te raadplegen in de rubriek “Informatie over
betaalnummers” op www.telethicom.
-7-
eindgebruiker zijn totale uitgaven soms uit het oog verliezen. De Ethische Code bepaalt dat,
wanneer de eindgebruiker een drempelbedrag van € 10 (en ieder veelvoud van € 10) per
maand overschrijdt, hij een gratis waarschuwingsbericht moet krijgen. Bovendien moet dit
bericht voor diensten die toegang geven tot spelen, wedstrijden of quizzen (art. 66) en
diensten aan de hand waarvan kan betaald worden voor logo’s of beltonen (artikel 85),
georganiseerd in de vorm van een abonnement, herinneren aan de procedure die moet
worden gevolgd om zich uit te schrijven van de dienst.
4. Rol van het hof van beroep van Brussel
Wanneer de Ethische Commissie een formele uitspraak doet over de naleving van de Ethische
Code, kan elke betrokken persoon beroep aantekenen tegen de beslissingen bij het hof van
beroep te Brussel binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving van de
beslissing. De kennisgeving bevat meer precieze informatie daaromtrent.
-8-