Lees online - De Wester

de Wester
Bewonersmagazine voor Oud-West - 3e jaargang - nummer 3 - juni 2014
Waalhalla
Déan Sip
De Hobby
Amstelstraat
Zorgbrigades
Arjanke Koster
Bram van der Veer
Wonen in de Wolverlei
Wethouder Renske Helmer
Kevin Bosch en Hans Beltman
Colofon
De Wester is een onafhankelijk magazine,
gemaakt door en voor bewoners van Oud-West.
Het blad verschijnt zes keer per jaar. Het wordt
gratis verspreid.
De Wester is ook een onafhankelijke website
door en voor bewoners van Oud-West.
De Wester is mede mogelijk gemaakt door de
gemeente. Er is een bijdrage verkregen uit het
budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven
van de gemeente Nijmegen.
Adres
Voorstadslaan 248, 6541 SZ Nijmegen
Telefoon: 06 24 17 05 72
E-mail: [email protected]
Internet: www.dewester.info
E-mail website: [email protected]
Redactie
Michiel van de Loo (hoofdredacteur)
Jo Arts
Irma Bogers
Dave van Brenk
Carla Dijs
Ger Neijenhuyzen
Rian Panis
Ruud de Vries
Leo Woudstra
René van Berlo (eindredacteur)
Tekstcorrectie
Irma Bogers
Sophie Lambers
Rian Panis
Foto’s
Dave van Brenk
Ger Neijenhuyzen (www.gersfotografie.nl)
FotoStudio
Jacqueline van den Boom (www.jvandenboom.
com) en anderen (zie bij de artikelen)
Vormgeving
René van Berlo
Drukwerk
Drukkerij Hendrix
Oplage: 9.000 exemplaren
Bezorging
Op alle adressen in Oud-West met uitzondering
van de adressen met een NEE-NEE-sticker.
Klachten over bezorging: 06 24 17 05 72
of e-mail: [email protected]
Volgend nummer
Kopijsluiting: zondag 10 augustus 2014
Verspreiding: vanaf vrijdag 29 augustus 2014
Voorpagina
Skater in Waalhalla (Foto: FotoStudio)
2
Locatie kolencentrale wordt groene delta
De elektriciteitscentrale in Nijmegen is
beeldbepalend en nauwelijks weg te denken
aan de rand van de Waal. De kolencentrale
gaat echter, als onderdeel van het nationale
concept-energieakkoord, eind 2015 sluiten. De locatie van de elektriciteitscentrale
wordt inmiddels voorbereid op de komst
van duurzame energieprojecten. Een zonnepark wordt nog dit jaar gebouwd. Andere
duurzame, kleinschalige initiatieven zijn in
voorbereiding. Het idee is om de locatie aan
de Waal de komende jaren tot de Groene
Delta van Nijmegen te maken.
De initiatieven sluiten aan bij de duurzame
doelen van de overheid. De locatie van de
elektriciteitscentrale is ideaal gelegen voor de
ontwikkeling van duurzame energieprojecten.
Dat komt door de nabijheid van steden, industrie, een haven en een aansluiting op het
hoogspanningsnet. Eigenaar GDF SUEZ heeft
inmiddels het besluit genomen om nog dit jaar
een zonnepark met zo’n 4.000 zonnepanelen te
bouwen. De zonnepanelen leveren voldoende
elektriciteit op voor het jaarverbruik van zo’n
250 huishoudens. Verder onderzoekt GDF
SUEZ de volgende projecten:
• LNG tankstations
LNG (Liquefied Natural Gas, oftewel vloeibaar aardgas) is voor trucks en scheepvaart een
schoon en stil alternatief voor brandstoffen zoals diesel. LNG draagt daardoor direct bij aan
verbetering van de luchtkwaliteit. Trucks en
schepen zouden in de toekomst LNG kunnen
tanken bij te bouwen tankstations voor trucks
en schepen op deze locatie.
• De bouw van windmolens
Het gaat om twee tot maximaal vier windmolens, op de plek van de huidige centrale en
langs de Waal.
• Levering aan het warmtenet
Het net dat warmte gaat leveren aan huizen in
de Waalsprong ligt pal langs de elektriciteits-
centrale. Onderzocht wordt of GDF SUEZ ook
warmte kan leveren aan dit warmtenet, door
energie op te wekken uit biomassa.
• Biomassa en biogas
Op dit moment worden studies uitgevoerd om
de haalbaarheid van de inzet en overslag van
biomassa en de productie van biogas te onderzoeken.
Deelname door de omgeving
De uitvoering van de projecten wordt gedaan
in nauwe samenwerking met de omgeving. Het
idee is ook om zowel particulieren als bedrijven, daar waar mogelijk, te laten deelnemen
in de duurzame projecten. Voor het zonnepark
bijvoorbeeld kunnen klanten van Electrabel
(onderdeel van GDF SUEZ) het recht kopen
op de opgewekte stroom van een zonnepaneel.
De projecten worden de komende maanden en
jaren in nauw overleg met de omgeving verder uitgewerkt. De afgelopen maanden zijn
gemeenten, provincie, buurtverenigingen en
bedrijfsleven al bijgepraat over de doelen en
ontwikkelingen van de Groene Delta van Nijmegen.
Meer informatie
Graag informeert GDF SUEZ u over de ontwikkelingen richting de Groene Delta van Nijmegen op de door GDF SUEZ georganiseerde
buurtbewonersbijeenkomst op donderdag 12
juni 2014, aanvang 19.30 uur. Aanmelden is
niet nodig. De locatie, waar de bijeenkomst
gehouden wordt, is wijkcentrum Sonnehaert,
Vlietstraat 20, 6542 SM Nijmegen, telefoon
(024) 378 31 90. Tot 12 juni 2014 in Wijkcentrum Sonnehaert.
Of kijk op de website van GDF SUEZ.<http://
www.gdfsuez.nl/activiteiten/onze-centrales/
centrale-gelderland.aspx
Tekst: GDF SUEZ
Foto: Dave van Brenk
de Wester - juni 2014
In dit nummer
Waalhalla
Kevin Bosch en Hans Beltman
15
18
Wethouder Renske Helmer
Déan Sip
9
22
Bram van der Veer
De straat van de week
De Hobby
12
17
Arjanke Koster
En verder:
20
Amstelstraat
4
Wolverlei
10
de Wester - juni 2014
Kolencentrale wordt groene delta2
Gastcolumn burgemeester Hubert Bruls
7
FysioNovio8
Column Qader Shafiq11
Repair Café bestaat 1 jaar
14
Column Rian Panis
16
Van Heeswijk tweewielers
16
De Paladijn
21
Column Michiel ten Dolle
21
Wolfskuil
24
Waterkwartier26
Voorzieningenhart De Biezantijn
31
Opening verbeterd Westerpark
33
Zorgbrigades in Waterkwartier
35
Zzp’ers in de Wolfskuil
37
Køken39
Lintjes Ger Hesseling, Leo Woudstra
41
Vroeger en nu
43
Sv Nijmegen
45
Agenda47
Kinderpersbureau48
3
e week
t van d
e straa
D
Amstelstraat
In de volksmond wordt de openbare ruimte
Amstelplein genoemd, maar de gemeenteraad heeft op 25 mei 1921 de naam Amstelstraat vastgesteld. In hetzelfde raadsvoorstel stonden ook de namen Maasplein
en Maasstraat, Merwedestraat, Rijnstraat en
Waalstraat. Bij de Maasstraat en het Maasplein werd wel onderscheid gemaakt tussen
de straat en het plein, maar het Maasplein
was dan ook aanmerkelijk groter dan het
zogenaamde Amstelplein.
Aanvankelijk werd de buurt waarin bovengenoemde straten liggen Rivierenbuurt
genoemd. Al vanaf de tweede helft van de
jaren ’20 is de naam Waterkwartier steeds
meer ingeburgerd geraakt. Deze minder
fraaie naam heeft de naam Rivierenbuurt in
de jaren ’30 volledig verdrongen.
Bij de Volkstelling 1960 is de wijk- en
buurtindeling aangepast en is de naam Waterkwartier vervangen door Biezen (zonder
lidwoord). Een vergelijkbare situatie heeft
zich voorgedaan bij de naam Willemskwartier waarvoor in 1960 de naam Nije Veld
(twee woorden) in de plaats gekomen is.
Ruim een halve eeuw later zijn de ‘nieuwe’
namen Biezen en Nije Veld nog altijd niet of
niet helemaal ingeburgerd.
In de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) komt de naam Waterkwartier
niet voor. Tot op de dag van vandaag is de
buurtnaam nog altijd niet formeel door de
gemeenteraad vastgesteld. Dat zou te maken hebben met een gebrek aan ambtelijke
capaciteit... Evenals het Amstelplein bestaat
het Waterkwartier officieel niet! Dat betekent dat ook de grenzen van het Waterkwartier niet vastliggen. Wel is duidelijk dat de
buurtgrenzen niet overal samenvallen met
de wijkgrenzen. De buurtnaam Waterkwartier kan daarom niet als synoniem voor de
wijknaam Biezen worden gebruikt.
4
van het tweede complex woningen uit de
periode 1922-1924 dat oorspronkelijk 360
eengezinswoningen en een badhuis omvatte. ‘Daarvan vormt het ensemble van de
Amstelstraat met het pleintje en de onderdoorgang aan de Kanaalstraat samen met
de precies ertegenover gelegen Merwedestraat het meest karakteristieke onderdeel.’ (raadsvoorstel 112/2005, p. 3)
Michiel van de Loo en Rob Essers
In de periode 1984-2006 lag de Amstelstraat in
de wijk Biezen in het stadsdeel Nijmegen-West.
Dit stadsdeel bestaat sinds 1 januari 2007 niet
meer. Het is opgesplitst in de stadsdelen Nijmegen-Oud-West en Nijmegen-Nieuw-West
(raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006). Wat ‘normale’ mensen het Amstelplein in het Waterkwartier in Nijmegen-West noemen, is – volgens de BAG – de Amstelstraat en in de wijk
Biezen in het stadsdeel Nijmegen-Oud-West.
De straat is een openbare ruimte van het type
‘weg’; de wijk en het stadsdeel zijn openbare
ruimten van het type ‘administratief gebied’.
Op 22 februari 1921 werd aan de Woningvereeniging ‘Nijmegen’ (Portaal) vergunning verleend voor de bouw van 165 woningen met een winkel en een badhuis. Een
tweede vergunning voor de bouw van 149
arbeiderswoningen en drie winkels volgde
op 29 juli 1921. Vanaf 1994 heeft een aantal van deze woningen plaatsgemaakt voor
vervangende nieuwbouw. Amstelstraat
1 t/m 11 (oneven) en 2 t/m 28 (even) zijn
behouden gebleven en gerenoveerd en zijn
beschermde stadsbeeldobjecten.
Tekst: Rob Essers
De Amstelstraat is genoemd naar een gekanaliseerde rivier in het zuiden van de provincie
Noord-Holland. De Amstel begon oorspronkelijk op de grens van de provincie Utrecht op
de plaats waar de Drecht en de Kromme Mijdrecht bij elkaar kwamen en liep naar het IJ.
Aan de mond van de Amstel ontstond de stad
Amsterdam, genoemd naar de dam die in de
13e eeuw in de Amstel werd aangelegd.
In april 2002 heeft de gemeenteraad besloten
dat ook een vooroorlogse woonbuurt in de
wijk (sic) Waterkwartier voor bescherming in
aanmerking komt (raadsbesluit d.d. 24 april
2002). De formele beschermingsprocedure zoals beschreven in de Monumentenverordening
2003 is in oktober 2004 gestart. Op 8 juni 2005
is de gemeenteraad akkoord gegaan met het
voorstel Waterkwartier beschermd stadsbeeld.
De panden in de Amstelstraat maken deel uit
de Wester - juni 2014
Hans Schubert
Hij is de onbenoemde burgemeester van de
Amstelstraat. Wanneer het een beetje weer is,
vind je hem al gauw in zijn voortuintje op de
bank, meestal met een blik Schultenbrau binnen handbereik. Hans Schubert. Volgens zijn
moeder zou hij nog ergens ver weg familie
zijn van de Weense componist Franz Schubert,
maar ‘daar heb ik geen klavier aan overgehouden’ en ‘van componist naar communist, het
zijn maar een paar letters’, laat Hans weten
wanneer we informeren naar enige verwantschap. Hij laat graag in het midden of er sprake
is van enige bloedband met de vermaarde musicus, maar een beetje trots op zijn achternaam
is hij wel.
Vluchteling
Hans is geboren in Silezië in 1939, vlak voor
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Silezië is een historische regio in MiddenEuropa. Het behoorde in het verleden toe aan
Tsjechië en Polen, maar na 1870 werd het een
provincie van het Duitse keizerrijk. Na de oorlog in 1945 werd het voornamelijk Pools, op
een paar kleinere gebieden na, die aan Tsjechië
en de DDR werden toebedeeld. In dat deel Oost-Duitsland - groeide Hans op. Hij ging
er naar de lagere en de ambachtsschool, maar
de Wester - juni 2014
een toekomst zag hij er voor zichzelf niet. Nog
maar nauwelijks uitgepuberd, besloot Hans op
achttienjarige leeftijd de oproep voor militaire
dienst niet af te wachten en in zijn eentje vertrok hij naar West-Berlijn. ‘Ik had alleen een
aktetas bij me, een paar tantes van me woonden daar. De muur stond er nog niet en ik
werd er tien dagen lang streng verhoord, maar
hoefde gelukkig niet terug. Ik was ook niet de
enige vluchteling uit die regio.’
Kloekebuurt
‘Daarna heb ik een aantal jaren in WestDuitsland gewerkt, zoals in een kolenmijn
in Aken en een zoutmijn bij Wesel, hier vlak
over de grens. Toen ik 22 jaar was, ben ik Nijmegen beland en ik heb hier bijna mijn hele
leven lang bij Electrabel gewerkt.’ Hans zat
ook in zijn vrije tijd niet stil en al snel leerde
hij Mientje Heijmans kennen, die hij in de
Poort van Hees tegen het lijf liep. ‘We spraken daarna in het begin altijd stiekem af in het
Kronenburgerpark, maar na twee jaar zijn we
getrouwd.’ Zoals bijna gebruikelijk in die jaren, ging het stel aanvankelijk inwonen bij de
ouders van Mientje. Die woonden in de zogenaamde Kloekebuurt. Dit was een buurtschap
van 45 arbeidershuisjes aan de Driehuizerweg
in Brakkenstein. De stratenlijst van Rob Essers
weet verder te vermelden dat dit achterafwijkje vernoemd is naar de heer Kluck, een zilversmid - en later huisjesmelker, zoals het verhaal
gaat - die daar eind van de 19e eeuw is gaan
bouwen. Toen het familiebezit zich uitbreidde,
kreeg het in de volksmond de naam Klucke(n)
buurt. In 1968 werden ten behoeve van de uitbreiding van de universiteit de huisjes gesloopt
en moesten ook Hans en zijn Mientje verhuizen. ‘Bij Portaal werden toen de woningen
verdeeld door Marinus van Goethem. Je moest
het met hem regelen en in ieder geval zorgen
dat je er goed mee op kon schieten, dan kreeg
je een huis. Zo zijn we toen hier in de Amstelstraat terecht gekomen.’
Honkbalknuppel
‘Vroeger was het contact met de andere bewoners uit de straat wel intensiever. Veel ouderen zijn inmiddels overleden, iedereen gaat
veel meer zijn eigen weg. Ik woon nu ook al
weer twaalf jaar op mezelf nadat mijn vrouw
is overleden. De kinderen, twee meisjes en een
jongen, zijn al langer geleden uitgevlogen en
wonen nu in Rotterdam, Kerkrade en Duitsland.’ De woning van Hans staat in de hoek
van het pleintje waar vandaan je alles kunt zien
5
wat er in de straat gebeurt. ‘Daarom zit ik hier
ook graag. Misschien dat anderen me daarom
de burgemeester van de straat noemen, maar
daar ben ik lang niet dik genoeg voor haha.’
Het interieur van het huis van Hans is rommelig, maar gezellig. In een draagkarton van
Schultenbrau wordt het oud papier bewaard.
Aan de muur hangen schilderijen van het
zigeunermeisje en Moeder Maria en op de
vensterbank staat een Duits vlaggetje. In een
hoek van de kamer wacht een honkbalknuppel. ‘Niet dat ik bang ben, maar er is hier wel
eens ingebroken. Toen zijn ze er met wat sieraden en een trouwring vandoor gegaan, maar
op andere plekken in de straat zijn wel vaker
inbrekers binnen geweest.’
Brand
Met zijn directe buren heeft Hans regelmatig
contact. ‘Hiernaast wonen nu mensen uit Jamaica; we drinken wel eens koffie samen en
met Fred aan de andere kant wel eens een biertje. Hij is nu nog de enige in de straat die er wel
eens een feestje van wil maken en in de zomer
barbecueën we soms. Hier schuin tegenover
woonde Diny. Die is vorige maand overleden.
Daar had ik ook veel contact mee. Toen haar
man ziek was, hielp ik haar. Diny stond altijd
klaar, vooral ook toen mijn vrouw kanker had
en nog maar een paar maanden te gaan had.
Diny draaide toen sjekkies voor haar.’
De gebeurtenis die met name de oudere bewoners het meest bij is gebleven in de straat is de
brand in 1988 van de woning op nummer 5.
‘Die vrouw die daar woonde deugde niet. Ik
voelde dat meteen aan en ik heb er daarom ook
nooit contact mee gezocht. Een week vóórdat
de brand uitbrak, was ze allemaal meubels uit
haar huis aan het verslepen. Ook de hond werd
ineens weggedaan. Het was het derde huis wat
ze in brand had gestoken. Ze was een pyromaan. Maar ook gevaarlijk. De hele straat had
wel plat kunnen gaan.’
Hans wil zeker niet meer weg uit de Amstelstraat. ‘Het is nu beschermd stadsgezicht, een
monument. Ik heb zelf veel verbouwd hier
binnen, muurtje eruit gesloopt enzo, en een
jaar of vier geleden heeft Portaal hier alles
nog grondig gerenoveerd. Ik betaal nu voor de
huur, gas, water en licht zo’n 500 euro. Dat is
nog goed te doen.’
Fred Schattenvoet
Fred is de buurman van Hans. Bijna vijftig
jaar geleden geboren op nummer 4, net als zijn
oudste broer en zus. Daarna verhuisde het gezin naar de Kanaalstraat en daar werd het gezin van zeven kinderen gecomplementeerd. Na
6
Fred Schattenvoet
wat omzwervingen is Fred tien jaar geleden
weer in de Amstelstraat teruggekeerd. ‘Ik kom
steeds vaker mensen van vroeger tegen die
weer in het Waterkwartier wonen. Het was erg
aan het vergrijzen, maar nu zie ik weer jonge
gezinnen, ook hier, dan leeft het weer.’
Fred woont samen met de tien jaar jongere
Meike en kan nu al terugzien op een rijk en
bont arbeidsverleden. Zoals voor veel Waterkwartierders was dat om te beginnen in het
slachthuis. Hij ging daarna vrijwillig in dienst,
werkte bij de Thaise Trading Company - een
Chinese groothandel -, op de veiling in Bemmel, in een tattooshop, bij Tandem, het Gelders Centrum voor Verslavingszorg en de laatste vijf jaar bij Iriszorg. ‘Ik ben daar algemeen
begeleider; mijn werkplek nu is op de Hulsen,
een woonvoorziening voor dak- en thuisloze
mensen die hun leven weer op de rit willen
krijgen. Samen met de Gelderse Natuur en
Milieu Federatie zijn we met een bijzonder
project bezig: stadsbijen. Ik ben inmiddels
opgeleid tot imker en samen met cliënten van
de Hulsen bouwen we bijenkasten. Mensen
of organisaties kunnen zo’n kast huren, die
de Wester - juni 2014
wij verder onderhouden en waar we ook de
honing oogsten. We zijn een jaar geleden begonnen met vier bijenkasten op het stadhuis.
We hebben er al een prijs van het Nationaal
Groenfonds mee gewonnen!’
‘Ik leg makkelijk contact in het wereldje waar
ik werk en met de mensen waar ik mee te maken krijg. Ik ben zelf vroeger ook een schobbejakje geweest, en ik spreek ook hun taal.
Het zijn niet alleen jongeren die ontsporen
door drugs of alcohol, ook zakenlui die met tegenslag te kampen hebben gehad en alles zijn
kwijtgeraakt, en zo’n crisis doet daar vaak nog
een schepje bovenop.’
Platanen
‘De sociale controle is groot hier. Vooral op
het plein praten we veel met elkaar, maar staan
de mensen ook voor je klaar als dat nodig is.
Zoals pas geleden nog met Diny. Vooral mevrouw Brouwer en Remco hebben haar veel
geholpen toen. Vorig jaar augustus hebben we
haar verjaardag nog gevierd. Ze was toen al
erg ziek en ze heeft het nog vrij lang weten
te rekken. Dag huisje, zei ze, toen ze vertrok.
Ze woonde vroeger ook in de Kanaalstraat. Ze
was een echte Waterkwartierster.’
De huizen stammen uit de twintiger jaren,
maar zijn nog niet zo lang geleden gerenoveerd én geïsoleerd. ‘Dat was allemaal heel
mooi en aardig, maar als de kozijnen niet passen dan schiet je met dat isoleren weinig op.
Het waait er overal doorheen en als de kraaien
krassen, klinkt het alsof ze op mijn nachtkastje
zitten, zo schel. Er zitten naar mijn idee soms
wel vijfhonderd van die beesten in de bomen
hier op het plein.’ En hiermee zijn we bij de
grootste ergernis van Fred, maar vooral ook
van Meike. De twee platanen. ‘Wij niet alleen
hoor’, vervolgt Fred, ‘iedereen rond het plein
is er klaar mee. Ze pluizen ontzettend, dat
waait naar binnen en als je daar zoals Meike
niet goed tegen kunt, dan heb je steeds overal
jeuk en loop je het hele jaar verkouden rond.
Het zijn mooie bomen, maar ze horen niet op
een plein zoals hier. En die kraaien schijten
alles onder. Je kunt hier geen auto parkeren
of even rustig op een van de twee bankjes
zitten. Je hebt zo een kledder te pakken. Een
paar speeltoestellen voor de kleintjes zou leuk
zijn, maar kan niet. Een zandbak? Vergeet het
maar. Er daalt ook een zwart/grijze stof van
die bomen neer. Moet je maar eens met een
vinger over een buitenkozijn gaan. Hartstikke
smerig. En het ergste is, die bomen mogen niet
eens weg, schijnt. Het is onderdeel van het beschermde stadsgezicht. Hier is heel slecht over
nagedacht. Maar die ambtenaren stoort het
niet. Die vinden het alleen belangrijk dat ze
de Wester - juni 2014
hotemetoten uit een andere stad rond kunnen
leiden en laten zien hoe pittoresk het hier is.’
Fred is altijd een actief baasje geweest in de
wijk. Hij was vooral betrokken bij het jongerenwerk; het organiseren van soos-avonden,
samen met Dave van Brenk en Erik van Tuin.
Als geen ander weet hij hoe belangrijk dat jongerenwerk is voor een wijk en hij hoopt dat
met het nieuwe buurtcentrum de aandacht voor
de jeugd ook weer terugkomt. De term hangjongeren hebben in zijn ogen een onterechte
negatieve bijklank gekregen. ‘Het is een gegeven dat in een volkswijk jeugd rondhangt. Dat
is van alle tijden. Maar dat hoeft niet per se
tot overlast te leiden. Het is de manier waarop
je daarmee omgaat. Jongeren snappen best wel
wanneer iets niet kan of mag, maar leg het ze
wel uit. Ga vooral niet schreeuwen, maar maak
alles bespreekbaar.’
Fred is er trots op dat-ie in een van de oudste
stukjes van het Waterkwartier woont. ‘Er is al
genoeg gesloopt. Sommige nieuwbouw zoals
in Victor en Verax, dat past hier niet, geen gezicht, en moest dat badhuis écht wel weg? En
de school? Of de kerk? Goed, daar kwam bijna
niemand meer en in het verleden kun je niet
blijven wonen, maar eeuwig zonde is het wel.
De werkgelegenheid holt ook achteruit. Honig
is al weg. Wat is er met al die mensen gebeurd,
die daar werkten? Electrabel verdwijnt, het
slachthuis, er blijft niks over op deze manier.’
Straatfeestje
Er is de afgelopen jaren drie keer bij Fred en
Meike ingebroken. Een keer braken ze met een
koevoet de voordeur open en twee keer via de
achterkant. De veiligheid is door de verlichting op het plein een stuk verbeterd, maar er
mist nog een lamp in het tunneltje richting Kanaalstraat. Dat lijkt ’s avonds een donker zwart
gat en er hangen wel eens onduidelijke types
rond. Portaal had toegezegd dat er verlichting
zou komen, maar die belofte hebben ze nog
niet ingelost.
Of Fred hier ooit weg wil? ‘Natuurlijk niet,
maar met die bomen, tja, dat is echt een probleem. Mijn vriendin slikt er medicijnen voor,
dat is toch niet normaal? Dus misschien worden we nog wel gedwongen daardoor te verhuizen, maar waarheen? We zijn nu tweeverdieners, dus moeten we ergens anders heel
duur gaan huren, en heb je er weer een ander
probleem bij. In ieder geval moeten we binnenkort maar weer eens een straatfeestje gaan
organiseren.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
Gastcolumn
De wij-stad
Een nieuwe rubriek in de Wester: een gastcolumn. En hoofdredacteur Michiel van de Loo
liet weten maar meteen goed te willen beginnen, met de burgemeester dus, zo zei hij.
Dat legt een zware verantwoordelijkheid op
mijn schouders, want dan moet deze column
natuurlijk wel klinken als een klok.
De Wester is een van de wijkbladen die de
laatste jaren in geheel Nijmegen zijn ontstaan.
Wijkbladen, veelal in hetzelfde format, die de
lezer een brede kijk geven op wat er allemaal
in hun eigen wijk gebeurt. Interviews met
ondernemers die iedereen van naam kent,
maar waar niemand méér van weet. Artikelen
over verenigingen, clubs en vrijwilligers. Weetjes over leuke dingen. Agenda-overzichten,
handige adressen. Ik lees de Wester, en ook
andere wijkmagazines regelmatig en met veel
plezier. In deze tijd waarin het soms lijkt alsof
we nog alleen maar via Facebook, Instagram
en Twitter communiceren, voldoet het wijkblad
in een duidelijke behoefte. Nog steeds is er
behoefte aan samenhang in de wijken, aan
een wij-gevoel, aan een wens ergens bij te
horen. En ik zeg het overal, en dus ook op
deze plaats: Nijmegen is een wij-stad. Veel
mensen zetten zich vrijwillig in voor elkaar en
dat gebeurt natuurlijk vooral in de wijken. En
dat wordt dan weer feilloos geregistreerd en
gepubliceerd door de wijkbladen!
Ik ben dan ook blij dat ik de kans kreeg deze
column te schrijven, want dat geeft me de kans
iedereen in de wijk die zich inzet voor een ander weer eens te bedanken. Al hoort u het misschien niet vaak: de waardering voor uw werk
is enorm. Zonder vrijwilligers, mensen die zich,
vaak onzichtbaar, belangeloos inzetten voor
een ander, is de stad een doodse stad. Maar
Nijmegen leeft: in Waterkwartier, Wolfskuil
en Rozenbuurt, en ook in andere delen! Mijn
wens is dat de grote inzet van vrijwilligers in
Nijmegen-West doorgaat, ook nu de wijken qua
bevolkingssamenstelling veranderen. Dat is
goed om te bemerken. Hopelijk kunnen ‘oude’
en ‘nieuwe’ bewoners een goede mix maken.
Zet uw belangrijke werk voort. Mijn steun heeft
u!
Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen
(Foto: Jacqueline van den Boom)
7
zeker in het begin, veel vrijheid, we konden
er prima werken mede door de goede faciliteiten en door de intensieve samenwerking met
sportartsen en orthopeden. Na een aantal jaren
ging er een andere wind waaien en werd besloten dat onze werkzaamheden op een andere
manier en in minder tijd uitgevoerd moesten
worden.’ ‘Daar is op zich niks op tegen, maar
wél als het ten koste gaat van de kwaliteit van
het werk wat je als therapeut af wilt leveren’,
vervolgt Guido, ‘we konden ons niet vinden in
de maatregel die tot gevolg zou hebben dat er
minder tijd aan een patiënt besteed zou worden.’
Pim: ‘Dat was het moment om voor onszelf te
beginnen. Wel een hele stap, hoor, en Guido
had aanvankelijk nog een beetje koudwatervrees.’ Guido: ‘De eerste maanden heb ik er
nog een baan naast gehad, omdat ik het nog
even aan wilde zien, maar het liep meteen
goed eigenlijk. We hadden ook het voordeel
dat we in feite met niks begonnen, dan hoef je
ook niks over te nemen, geen dure apparatuur,
geen goodwill, geen dure huisvesting, maar
wel onze vrijheid terug. Nu kunnen we weer
werken, zoals we dat zelf willen: met ruim voldoende tijd voor de patiënt.’
Schouder Centrum Nijmegen
Naast de passie en gedrevenheid onderscheidt
FysioNovio zich ook doordat ze mede-oprichter zijn van Schouder Centrum Nijmegen.
Samen met twee orthopeden van het Canisius
Wilhelmina Ziekenhuis en twee revalidatieartsen van Kinos vormen zij hét expertisecentrum
voor diagnose en behandeling van schouderklachten in de regio Nijmegen.
‘Lastige patiënten bestaan niet’
Het staat nog net niet op een tegeltje als
wandversiering in de wachtkamer, maar
voor FysioNovio is het een gegeven. ‘Patiënten kunnen een lastig probleem hebben,
waarbij wij vervolgens proberen dit probleem samen met de patiënt op te lossen of
te verminderen’, voegt Guido Souren eraan
toe.
Guido Souren en Pim Kreutzer, beiden om en
nabij de veertig jaar, stonden vier jaar geleden
aan de basis van wat nu FysioNovio is. Ooit
begonnen als fysiotherapie Beweegpraktijk
Oud-West, dat was een hele mond vol, en dan
klinkt FysioNovio een stuk sneller en beter.
Sint Maartenskliniek
Allebei volgden ze begin jaren ’90 de opleiding voor fysiotherapeut aan de Ubbergseveldweg. Beiden met dezelfde drijfveren: mensen
8
helpen, begeleiden, om leren gaan met beperkingen die het lichaam soms opwerpt, maar als
het even kan, mensen weer zonder klachten
laten functioneren in hun dagelijkse activiteiten, werk en sport. Pim: ‘Die opleiding is vier
jaar, en we hebben daarna nog de specialisaties
sport- en manuele therapie gedaan, daar ging
ook wel onze voorkeur naar uit. We leerden elkaar echter pas kennen toen de Sint Maartenskliniek in september 2003 met het Sport Medisch Centrum van start ging in de Eendracht
bij het Goffertstadion, daar zijn we vanaf het
begin bij betrokken geweest.’
Guido: ‘Daar viel het kwartje. We hebben er
zeven jaar met veel plezier gewerkt en geweldige ervaring opgedaan. We kwamen daar
ook tot de ontdekking dat we dezelfde passie
en drive hadden wat ons werk betreft.’ Pim:
‘We hadden op het Sport Medisch Centrum,
Sportfysiotherapie
Ook sportblessures kunnen ze tot hun specialisaties rekenen. Guido is vanaf zijn beginjaren
als fysiotherapeut altijd zeer actief geweest
in de begeleiding van sporters uit de regio.
Vooral in het voetbal heeft hij erg veel patiënten begeleid in hun revalidatie. Pim: ‘Ik heb
ooit bij Shonan Bellmare, een voetbalclub uit
de hoogste divisie in Japan, gewerkt. Ik heb er
veel geleerd, het was fantastisch om te doen,
maar communicatief blijven de Japanners heel
erg aan de oppervlakte, terwijl ik het contact
tussen fysiotherapeut en patiënt juist heel belangrijk vind.’
Het team van FysioNovio bestaat verder uit
fysiotherapeuten Lianne, Marlies, Laurens en
secretaresse Tiny. De praktijk is gevestigd aan
Voorstadslaan 254. Meer informatie vindt u op
www.fysionovio.nl
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Ger Neijenhuyzen
de Wester - juni 2014
Portret van een kind in zijn slaapkamer
Déan Sip (12 jaar)
‘Ik wil een voetballer worden als Cruijff of Messi’
Met wie woon je in huis?
‘Met mijn vader, moeder en mijn broer Owen
en de cavia Saar die de hele dag in haar hok
rondrent.’
In welke klas zit je?
‘In groep 8 van de Petrus Canisiusschool. Volgend jaar ga ik naar de Citadel in Lent. Mijn
broer zit daar al op school.’
Wat zijn je hobby’s?
‘Mijn hobby’s zijn voetbal en Playstation. Met
zaalvoetbal erbij train ik vier keer per week en
op zaterdag speel ik een wedstrijd. Op maandag, dinsdag, donderdag en op zondag train ik
anderhalf uur per keer. Ik speel bij NEC. Vier
jaar geleden hebben ze mij bij NEC gespot tijdens de talentendagen. Met Playstation zit ik
altijd op FIFA, dus ook voetbal. Maar ik houd
ook van tafeltennis. Dat doe ik op school en
boven.’
de Wester - juni 2014
Wat is jouw grote droom?
‘Mijn droom is om voetballer te worden, zoals
Johan Cruijff of Messi.’
Wie zijn jouw beste vrienden?
‘Mijn beste vrienden zijn Lorenzo en van voetbal Nicky, Syb, Tim en Joep.’
Houd je ook van muziek?
‘Ja, ik houd een beetje van popmuziek.’
Krijg je ook zakgeld?
‘Ja, ik krijg 12 euro per maand, daar doe ik
niets mee, ik spaar voor een nieuwe Smartphone.’
Wat is je favoriete eten?
‘Spaghetti, pizza en frites, maar het lekkerst
vind ik spaghetti. Ik houd niet zo van groente.
Mijn moeder doet de groente altijd door de
spaghetti. Ik lust wel rode kool en bietjes.’
Heb je ook een favoriet televisieprogramma?
‘Ik kijk het liefst naar sportprogramma’s,
maar op zaterdag kijk ik ook wel naar RTL4
en Nickelodeon vind ik ook leuk om naar te
kijken.’
Wat is je favoriete vakantieland?
‘Spanje vind ik een mooi land om naar toe
te gaan. Vorig jaar zijn we naar Tenerife geweest.’
Met wie zou jij een dag willen ruilen?
‘Met voetballer Messi, dan kan ik de hele dag
voetballen.’
Waar ben je trots op?
‘Dat ik bij NEC voetbal. Zaalvoetbal speel ik
bij ZSW in Wijchen. Daar zijn we al kampioen
geworden. Mijn broer voetbalt ook bij ZSW en
bij Blauw Wit.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Dan voetbal ik bij Ajax of Barcelona. En dan
komen papa en mama ook naar Spanje.’
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
9
Wonen in de Wolverlei
Wolverlei is naast een beschermde plantensoort en een Nederlandstalige folkmuziekgroep de naam van een appartementencomplex in de Wolfskuil op de hoek van de
Floraweg met de Wolfskuilseweg.
Portaal liet het bouwen in 1998. Het bestaat
uit vijf woonlagen met 75 woningen die elk
een oppervlakte van 50 m2 tellen. Het is gebouwd op historische grond, want het was
in deze kuul waar de boeren, bewapend met
hooivorken, gaffels, dorsvlegels en ander landbouwwerktuig, de hongerige wolven, op zoek
naar een prooi, bijeendreven en afmaakten.
Deze Nijmeegse wolfskuil is de enige echte
in Nederland. Volgens de geschiedenis werd
hier op 12 augustus 1800 de laatste wilde inheemse wolf in Nederland gedood. Kolenboer
Tummes Wattenberg had er een boerderijtje en
verhuurde er in de jaren van de opbouw loodsen aan diverse ondernemers. Decennia later
was het een crossterrein voor de jeugd tot aan
de bouw van het appartementencomplex, waar
men in de bouwput nog granaten aantrof uit de
Tweede Wereldoorlog.
Koos en Jannie Overvliet
Koos en Jannie Overvliet, allebei dik in de
tachtig, 62 jaar getrouwd, wonen er inmiddels
acht jaar met veel plezier. In 1966 verhuisden
ze van Leiden naar Cuijk, waar Koos werkte
bij onder andere Colt International en Johnson and Johnson. Koos: ‘We wonen aan de
achterzijde en kijken uit op de Wieken, de basisschool, en het bos. Dat heeft iets speciaals.
De afwezigheid van schoolkinderen geeft de
dagen aan, het bos de jaargetijden en de molenaar van de molen iets verderop, de windrichting.’
Koos en Jannie zijn betrokken bewoners. Koos
zit al zo’n vijf jaar in de wijkraad en Jannie
verzamelt zich elke donderdagochtend met
een aantal vrouwen in de Wieken, waar allerlei activiteiten georganiseerd worden, zoals
tupperware-party’s, kapper demonstraties, er
wordt geknutseld en gehandwerkt en een keer
per jaar gaan ze op reis naar bijvoorbeeld Volendam of, zoals laatst, winkelen in Rotterdam.
Jannie: ‘We zijn met twaalven en dat is ook het
maximum. Omdat de helft van oorsprong uit
het buitenland komt, kunnen we elkaar ook op
kookgebied nog van alles leren.’
Koos’ grote hobby is tekenen. ‘Ik kon dat op
de lagere school al goed en ik heb nog op de
avondschool voor reclametekenaar gezeten.
Het is een mooie hobby. Je gaat aan tafel zitten,
pakt een stuk papier, de tekendoos en je begint.
10
Jannie en Koos Overvliet
Niks geen geklieder enzo en heerlijk rustig.’
Soms tekent Koos van een voorbeeld, meestal
uit de losse pols en hij bewaart zijn schetsen
in grote mappen, die hij niet zonder trots laat
zien. ‘Jopie Huisman, Jan Toorop, Rien Poortvliet, dat zijn wel voorbeelden voor me, maar
ik teken ook veel cartoons of sprookjesfiguren
en daarom vinden ook kinderen mijn tekeningen erg mooi.’
Ontmoetingsruimte
Namens Portaal is Richard van Oers de huismeester. Daar zijn ze erg over te spreken. Hij
is een aantal ochtenden in de week aanwezig; houdt toezicht op de schoonmaak en het
groenonderhoud, en is aanspreekpunt voor alle
problemen waar je als huurder tegen aan kunt
lopen.
Er wonen vooral senioren, maar de eis van 55plus is ook hier losgelaten. ‘Iedereen is toch
wel een beetje op zichzelf. Men groet elkaar,
maar daar houdt het meestal mee op. Behalve
met de buren dan. Die zijn vreselijk aardig en
daar zitten we vaak samen mee op de galerij in
de zon. Op de bovenste verdieping heb je een
prachtig uitzicht over de stad, zeker tijdens de
jaarwisseling.’
In de ogen van Koos zouden de bewoners wel
intensiever met elkaar om mogen gaan en hij
heeft daar ook ideeën over. ‘Het zou mooi zijn
als Portaal in de flat een ontmoetingsruimte
zou creëren. Daar kun je leuke dingen organiseren en niemand hier zou zich eenzaam
hoeven te voelen. Ik heb het al eens ooit aangekaart, maar er zal wel geen geld voor zijn.’
Een ander nadeel is dat de winkels ver weg
zijn. Jannie: ‘Er komt hier wel een rijdende
winkel. Daar maken wij ook gebruik van, maar
als je net als wij slecht ter been bent, dan zijn
de supermarkten net iets te ver weg. Nu doen
vaak onze kinderen voor ons in het weekend
de boodschappen met de auto.’
de Wester - juni 2014
Syrië aan de Waal
Hennie de Wit
Koos: ‘Ik denk ook dat er veel fijnstof in de
lucht zit hier vlakbij de Graafseweg. Het stoplicht op de Floraweg doet het nu gelukkig na
20 uur niet meer. Vroeger ging het remmen en
optrekken van auto’s de hele nacht door.’
Hennie de Wit
Hennie woont vanaf het allereerste begin in de
Wolverlei. ‘Op 13 oktober is dat precies zestien
jaar. Ik kwam van Zwanenveld, de 22ste straat,
maar vond het niet fijn wonen daar. Ik wilde
heel graag terug naar de Wolfskuil, omdat ik
er vroeger ook een tijd gewoond heb.’ Hennie
is 70, en woont samen met haar – tweede –
man op de begane grond. Ze is geboren aan
de Weurtseweg, met achttien jaar getrouwd en
veel verhuisd in de eerste jaren van haar huwelijk, totdat ze begin jaren zeventig in de Varenstraat komt te wonen. ‘Daar heb ik zeker tien
jaar gewoond bij de Ericastraat om de hoek.
De Rimboe, daar gebeurde wel eens wat ja,
maar als ergens mensen altijd voor elkaar klaar
stonden, was het daar. Ik woonde met een man
en dat ging niet meer, dus die wilde ik liever
het huis uit hebben. Kreeg hij van Portaal een
woning toegewezen, pal tegenover me. Ze zijn
gek geworden, dacht ik. Omdat er aan de Mosstraat, een stukje verder, een huis leegstond, en
kraken de mode was, ben ik naar het krakersspreekuur gegaan. Daar wilden ze mij wel helpen als dat nodig mocht zijn. Met dat dreigement ging ik naar de woningbouwvereniging;
als ik om 15 uur de sleutel niet heb, dan ga ik
kraken. Om vijf voor drie kon ik er in haha.’
Nieuwe keuken
Ook Hennie is zeer te spreken over de huidige huismeester. ‘Met de vorige kon ik niet
de Wester - juni 2014
zo goed opschieten, maar daar hadden meer
mensen moeite mee, maar Richard is oké. Het
is ook de zoon van mijn zus, maar dat is puur
toeval. Hij is op vaste tijden hier, en als hij een
keer niet kan, laat hij dat altijd van tevoren
weten. Je kunt er echt van op aan.’ Ze is wel
toe aan een nieuwe keuken van Portaal. ‘De
kastjes hangen niet meer mooi recht en ook het
keukenblad is aan vervanging toe.’
Net als Koos en Jannie gaat Hennie het meest
met de mensen op de eigen galerij om. ‘Een
aantal keer per jaar lappen we geld bij elkaar
en gaan we barbecueën bij iemand in de tuin.
Heel gezellig. Op zondag kook ik altijd soep
voor de buren, dat ging vroeger ook altijd zo.
De school zo dichtbij vind ik niet erg. Als de
kinderen vakantie hebben, vind ik het veel te
stil hier. Ik let dan een beetje op dat er niks gebeurt. Als jongens met brommers rondhangen
hierachter, stuur ik ze weg. Voor noodgevallen
heb ik ook een sleutel van de school.’
Vervelend is wel dat het grasveld achter de
Wolverlei als hondenuitlaatplek wordt gebruikt, terwijl iets verderop daarvoor een voorziening is. ‘Toen ik hier pas kwam wonen, liep
daar vaak pluimvee: kippen en een paar hanen.
Jammer dat die weg zijn. Eén keer verdween
het tuinmeubilair, ook bij de naaste buren. Dat
was tijdens een WK-voetbal. Het is op een
vreugdevuur terechtgekomen, hoorde ik achteraf. Och, daar ben je voor verzekerd. Ik wil
hier niet meer weg, want verhuizen dat heb ik
al genoeg gedaan in mijn leven.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
Het wandelseizoen was allang begonnen. De
bossen, dijken en polders begonnen de voetstappen van duizenden verzekerde mensen,
die met beide benen op de grond staan, te
voelen.
Ik wachtte tot de zon weer volop ging schijnen
om mijn nieuwe wandelschoenen uit te proberen. Voor een pijnloze Vierdaagse dit jaar.
Maar eerst nog de ‘Nacht van de Vluchteling’,
een nachtelijke tocht van 40 kilometer tussen
Rotterdam en Den Haag. Vorig jaar grapte
ik tegen een westerling: ‘In Nijmegen loop je
overdag. Want daar is veel moois te zien.’
Met ons Nijmeegs team maken wij elk jaar
deel uit van een grote groep wandelaars,
waaronder vele bekende Nederlanders. Dit
jaar laten wij ons sponsoren voor een klein
beetje hoop voor de vluchtelingen in Syrië.
Ter voorbereiding lopen we een rondje langs
de Maas, bewonderen we de Waal en verdwijnen we in de bossen op de Duivelsberg.
Ook loop ik graag door de stad om zo het
leven in de Nijmeegse wijken te verkennen.
Rijtjeswoningen, flats, winkelcentra en gemoedelijke straten. Waar de kinderen spelen,
jongeren hangen en ouderen in de buurt van
Aldi’s en Lidls cirkelen. Soms loop ik met het
verstand op nul, dan weer met de oren open.
Op een zonnige zondag van mei verliet ik,
net nadat de koopzondag was afgelopen, het
centrum van de stad. Deze keer lette ik op
mensen die met volle tassen liepen of op de
volle terrassen zaten. De geur van barbecue
overheerste de lucht. ‘Zou de crisis nu afgelopen zijn?’
Vanuit de Waalbrug zag ik de rivier onder de
blauwe hemel glinsteren. Aan de nieuwbouw
van de Waalsprong kun je zien wie deze
sprong maakt.
Ik verliet het noorden. Op het einde van de
fietsbrug, waar de pracht van onze torenstad
goed te zien is, zag ik deze spreuk op de gevel van een flat: ‘Als de Waal uit het zicht is,
stroomt de verbeelding.’
In het Kronenburgerpark zat ik even later
naar de Kruittoren te kijken, een herinnering
aan lang vervlogen tijden waarin onze stad
belegerd werd. Ik dacht aan Syrië, aan de
vluchtelingen die niets meer hebben.
Een bankje verderop zat een zwerver de ganzen en zwanen te voeren. Er was meer dan
genoeg brood.
Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
11
De Hobby ‘Voor ons is niks te gek’
Voor veel bewoners van Nijmegen Oud
West zal de Hobby aan de Nieuwe Nonnendaalseweg niet onbekend zijn. Of bewoners
hebben er direct mee te maken omdat ze er
komen voor één van hun vele cursussen en
activiteiten. Of ze komen er om gewoon een
kop koffie te drinken. Want dat kan allemaal. De Hobby was er vroeger vooral voor
mensen zonder werk. Nu is het een werkplaats en ontmoetingsplek voor iedereen!
Onlangs nog werd het stripboek Sterke Verhalen uit de Wolfskuil gelanceerd. Het was een
wijkbewonersinitiatief dat door Korneel Jeuken werd getekend en door de Hobby actief
ondersteund. Bestuurslid Conrad Savy is dan
ook een bekend gezicht in de wijk. Vanaf 15
augustus 2013 is er een nieuwe coördinator
aan de slag, Irma Francissen. De Hobby heeft
zo’n 200 tot 250 deelnemers per jaar, tussen de
50 en 60 per dag. ‘En soms hebben we er 50
per dagdeel! Lekker druk.’ Populaire cursussen zijn tekenen en schilderen, kleding maken,
tiffany (werken met koperstrips en gekleurd
glas), hout bewerken. Maar er is ook inloop op
de donderdagavond tussen 17.00 en 20.00 uur,
open voor iedereen. Er wordt dan voor 3 euro
per persoon een simpele maar voedzame maaltijd bereid. Verder hoor je de naam Wijkfabriek
tegenwoordig vaak vallen in combinatie met
de Hobby.
Tijd om wat nieuwe plannen met hen door te
nemen. En let vooral ook op de portretjes van
al die actieve medewerkers van de Hobby. In
deze Wester worden ze aan de wijk voorgesteld.
Nieuwe coördinator
Voordat Irma solliciteerde op de vacature bij
de Hobby, was zij onder andere woonbegeleidster in de Wolfskuil voor Dichterbij. Ze ging al
vaker naar de Hobby om er met haar cliënten
een kop koffie te drinken. ‘Ze hebben mij overgehaald om er samen met hen heen te gaan.
Een aantal is er blijven hangen en draait nu actief mee.’ Heel leuk werk, zegt Irma, maar toch
was het voor haar tijd voor een nieuwe uitdaging. ‘Wat mij vooral aantrok hier was het sociale karakter van deze plek. Maar ook het creatieve, het actieve. Dat brengt mensen samen,
dat is de kracht ervan. Ik ontmoette gedreven
begeleiders. Aan zo’n plek wilde ik graag een
bijdrage leveren. Nu een half jaar later kan ik
zeggen dat wat ik vooraf verwachtte, helemaal
klopt. Zelfs meer dan dat. Ik voel me thuis. Ik
12
Irma Francissen en Conrad Savy
heb samen met het team nog wat meer kleur
in het gebouw gebracht inmiddels. Langzaam
kristalliseert mijn eigen meerwaarde zich uit.
Bij de Hobby gaan we uit van wat mensen
kunnen en niet van hun problemen of van onmogelijkheden. Dat is het allerbelangrijkste.’
Op mijn vraag of Irma zich thuis voelt bij de
technische kant van het werk (hout bewerken
en fietsen maken vragen daar wel om), lacht ze
hartelijk. ‘Ik ben de dochter van een vader die
een technisch beroep had. Hij werkte in een
tuinbouwtechniekbedrijf. Ik heb zelf op kantoor gewerkt bij een bouwbedrijf. Ik kom uit
het mannenwerkveld, zeg maar. Maar vergis je
niet: veel vrouwen zijn hier actief in de fietsenen schoenmakerij, de houtbewerking.’
‘We hebben hier ook een fantastische verscheidenheid aan achtergronden’, vult Conrad
aan. ‘Hoe activeer ik mensen is een vraag voor
veel organisaties. Hier gaat dat toch min of
meer vanzelf. We proberen zoveel mogelijk de
kwaliteiten van iedereen daarbij in te zetten.’
Nieuwe plannen
Als ik begin over de nieuwe plannen van de
Hobby in de wijk, zoals de Wijkfabriek, gaat
Conrad direct rechtop zitten. ‘Ja, die plannen
kloppen. Maar die Wijkfabriek is niet van ons.
Die is van de Wolfskuil, van de wijk. Wij hebben er geen direct belang bij. We hebben als
Hobby sowieso een doorstart gemaakt. We zijn
al lang niet meer alleen de club voor cursussen voor werklozen, zoals je zelf net al zei. We
gaan uit van zogenaamd contextueel werkbeleid. Moeilijk woord, maar het betekent dat we
uitgaan van hoe het werklandschap er rondom
deze plek, in de Wolfskuil, uitziet. Ofwel: er
zijn hier mensen die werken, mensen die geen
werk hebben, mensen die zelfstandige zijn,
mensen die een chronische aandoening of een
beperking hebben en niet of maar gedeeltelijk
kunnen werken. We willen er voor hen allemaal zijn. De basis hiervoor is alweer een paar
jaar geleden gelegd, in de vorm van een plan
van Portaal met ondersteuning van de gemeente. Zij wilden onderzoeken hoe er een nieuwe
impuls kon worden gegeven aan leven en werken in de Wolfskuil. Vraag was: welke ideeën
hebben wijkbewoners over wat er in de wijk
zou moeten gebeuren op het gebied van ontmoeten, dagbesteding, gezondheid èn werken.
Er werden zo’n honderd interviews gehouden
en dat mondde uit in de zogenaamde Kuulcontactweek. Voor de Hobby werd het de vraag
hoe we ons aan de uitkomst van deze week
konden verbinden, samen met Portaal, de gemeente en bewoners. Een voorbeeld van dat
contextueel werken is het stripboek. Dat was
een bewonersinitiatief. Wij vonden het een
hartstikke goed idee, zagen gepassioneerde
initiatiefnemers en wilden er actief aan bijdragen zodat het er ook echt zou komen. Dat hebben we dan gedaan door deze groep mensen
letterlijk een plek in ons gebouw te geven en
ze hun gang te laten gaan.’
Nieuwe plek
Zo werd het idee van de Wijkfabriek geboren.
Er zou een gebouw in de wijk moeten komen
waar al die ideeën kunnen worden uitgewerkt
en uitgevoerd. Dus ook de wens van de alsmaar groeiende groep zzp’ers in de wijk. ‘De
Hobby zag al een tijdje dat de groep zzp’ers
in de wijk aan het uitdijen was. Die hadden
juist de behoefte elkaar te ondersteunen en
ontmoeten’, vertelt Conrad. ‘Dat kwam ook
in de Kuulcontactweek naar boven. Onderde Wester - juni 2014
nemend Wolfskuil, de kring van zzp’ers met
Geert Schiks als voorman, werd opgericht.
Deze kring zocht letterlijk een plek om bij elkaar te kunnen komen. Wij deden de deuren
open. Maar dit soort initiatieven is niet meteen een kernactiviteit van de Hobby. Niet onze
corebusiness zogezegd. Er was eens te meer
dringend behoefte aan een fysieke plek, een
gebouw voor de Wijkfabriek. Het gebouw dat
de gezamenlijke partijen daarbij al meteen op
het oog hadden, bleek geen haalbare kaart. En
nu doet zich een nieuwe plek voor. Het gaat
om twee slooppanden die vastzitten aan ons
eigen gebouw, aan de voorkant. Daar zou tot
2016 de Wijkfabriek in gevestigd kunnen worden. Als we wachten tot er een structurele plek
is voor al die initiatieven en wensen, dan is de
vaart uit deze ontwikkeling. Ik zie de Wolfskuil als een dynamische plek. De Wolfskuil
leeft en bruist en dat kunnen we alvast laten
zien met die nieuwe tijdelijke plek.’
Nieuwe kansen
Op mijn vraag wat ik me nu heel concreet moet
voorstellen bij wat ik dan zie als ik de Wijkfabriek kom binnenlopen, antwoordt Conrad dat
men drie hoofdtaken in gedachten heeft. ‘Het
moet een plaats zijn die kansrijke initiatieven
uit de wijk daadwerkelijk een plek geeft om
zich te kunnen ontwikkelen. Dat kan een galerie zijn waar exposities gehouden worden
tot een winkeltje in tweedehands spulletjes.
Kleinschalig en laagdrempelig. Het werken
in de wijk, het ondernemerschap in de wijk
moet er een plek krijgen zodat men elkaar kan
ontmoeten, plannen uitwisselen, ideeën laten
opborrelen. En het moet een ontmoetingsplek zijn waar wijkbewoners bijvoorbeeld een
buurttafel kunnen creëren waar ze regelmatig
samen eten, kookworkshops kunnen houden
en een kop koffie kunnen drinken terwijl ze
een expositie komen bezichtigen of naar een
film komen kijken. De Wijkfabriek wil geen
concurrerende plek zijn in de wijk voor de
reeds aanwezige horeca. Nadrukkelijk niet.’
Ik ben nieuwsgierig naar hoe ver deze plannen
al gevorderd zijn. Daarop geeft Conrad aan dat
er nu dringend nog een paar dingen moeten gebeuren. ‘Er moet een vergunning aangevraagd
worden om de woonbestemming van die beide
slooppanden te wijzigen. En we moeten gaan
praten met de bewoners in de directe omgeving, uit de straat. Wat betekent het voor hen,
zo’n Wijkfabriek? Hoe zien zij dat zelf? Als
er groen licht komt op beide punten, gaan we
van start. Het zou mooi zijn als deze plek in de
zomer open gaat!’
Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
de Wester - juni 2014
Mogen we u voorstellen?
Enkele medewerkers van de Hobby!
Sevgi
• Ik ben Sevgi.
• Ik ben geboren in Erzurum, Turkije.
• Ik ben algemeen beheerder en activiteitenbegeleider bij bloemschikken
en creatief café.
• Ik ben hier komen werken omdat ik het leuk vind om met mensen samen
te werken en anderen te helpen.
• Ik vind het leukste aan het werken hier dat het sociaal-cultureel werk is.
Hier komen meerdere culturen samen onder één dak die allemaal informatie met elkaar uitwisselen. Verder vind ik de samenwerking met andere
organisaties in de wijk leuk.
• Ik droom nog van het oprichten van een opvanghuis voor kinderen, dat is
altijd al mijn droom en wens geweest.
Osman
Geert
• Ik ben Osman
• Ik ben 59 jaar oud en ik ben geboren in
Slimani, Irak.
• Ik ben beheerder bij de Hobby.
• Ik ben hier komen werken omdat ik het leuk
vind mensen te ontmoeten, te leren van elkaar
en dat ik ook zelf anderen iets kan geven.
• Ik vind het leukste aan het werken hier dat
ik veel mensen ontmoet en dat ik heb leren
timmeren in de werkplaats en zelf bijvoorbeeld
een tafel kan maken nu.
• Ik droom er van dat ik altijd gezond blijf en
van vrede op aarde!
• Ik ben Geert Leenders
• Ik ben 65 jaar oud en ik ben geboren in
Nijmegen.
• Ik begeleid de fietscursus, houtdraaien en de
inloopavond op donderdagavond.
• Ik ben hier komen werken omdat ze hier
een beheerder vroegen. Ik heb gesolliciteerd
en ben aangenomen. Ik vind het leuk om met
hout te werken en nieuwe uitdagingen aan te
gaan.
• Ik vind het leukste aan werken hier de gezelligheid, je krijgt hier een huiskamergevoel.
• Ik droom nog van een reis naar Indonesië.
Mohmand
• Ik ben Mohmand.
• Ik ben 22 jaar oud en ik ben geboren in Kabul, Afghanistan.
• Ik ben hier horecamedewerker.
• Ik ben hier komen werken omdat ik vind dat de sfeer leuk en
gezellig is en ik het leuk vind om in de horeca te werken.
• Ik vind het leukste aan het werken hier om mensen te
bedienen en verzorgen. Ik maak koffie, thee, soep, tosti’s en
dergelijke. Ook vind ik het leuk om rondleidingen te geven en
te vertellen over de Hobby aan bezoekers.
• Ik droom nog van een goede zangcarrière en hoop dat ik daar
iets in kan bereiken in de toekomst.
Monica
• Ik ben Monica Zeelte.
• Ik ben 20 jaar oud en ik ben
geboren in Lochem.
• Ik loop hier stage. Mijn werkzaamheden zijn onder andere
helpen bij de hobby’s en in de
kantine staan.
• Ik ben hier komen werken
omdat ik via www.stagevacature.nl een vacature voor stage
zag. Het leek mij wel leuk. Ik
ben zelf creatief en vind het
leuk om andere mensen te
helpen hierbij.
• Ik vind het leukste aan het
werken hier de omgang met
mensen en alle verschillende
activiteiten die er zijn.
• Ik droom nog van dat ik
mensen kan helpen en dat ze
tevreden zijn dat ik dat doe!
13
Repair Café Nijmegen-West bestaat 1 jaar
eigenares van de broeken helpt Robin hierbij.
Stef is de man voor computer en digitale problemen. Hij zet vanmiddag ook een horloge
in de juiste tijd. De heer Osman staat op de
houtafdeling, waar workshops zijn in het ‘uitme-kaar’ en ‘in-me-kaar’ zetten van oude apparaten en stekkers. Daar wordt vandaag niet
zoveel gebruik van gemaakt. Er wordt een koffiezetapparaat gerepareerd dat het al lange tijd
niet meer deed, dit samen met de eigenaar. Hij
doet het weer en daar gaat het dus om. Zo zijn
er nog meer reparatievrijwilligers actief vanmiddag.
Hoeveel mensen komen er voor een reparatie?
Conrad, van de Hobby, geeft aan dat er gemiddeld 25 tot 30 mensen komen voor een reparatie en/of advies. En er komen bezoekers voor
een ontmoeting omdat het er gewoon gezellig
is.
Repareren kun je leren
Het Repair Café is een initiatief van buurtbewoners, de buurthuiskamer Bij Bosshardt
en het Hobbycentrum de Nonnendaal (ofwel
de Hobby).
Het is zaterdagochtend 3 mei. Nadat Frederik
Leuschel, vrijwilliger van het Repair Café, de
taken verdeeld heeft onder de vrijwilligers komen de gasten binnen met de spullen die om
reparaties vragen.
Wat is een Repair Café en waar gaat het om?
‘Het gaat om repareren in plaats van weggooien. Hiermee wordt hergebruik gestimuleerd,
maar ook samen zelfredzaamheid creëren.
Want van repareren kun je leren, milieubewuster worden, kennis en vaardigheden bevorderen en delen. En buurtbewoners kunnen elkaar
ontmoeten.’
Als ik de binnengekomen bezoekers volg, dan
zie ik dat zij eerst worden ingeschreven door
Lois en een nummer krijgen bij de aanmeldtafel. Gastvrouw en -heer Mieke en Ahmed
bieden gratis koffie en thee aan met vandaag
ook een lekker stuk taart. Zij zien het als hun
taak dat de bezoekers het naar hun zin hebben.
Het wachten wordt vandaag opgevrolijkt door
het muzikale duo Bart en Zdenka. Beiden wonen in Nijmegen Nieuw-West.
‘Hoe ziet de organisatie eruit?’ vraag ik aan
Marieke van Bij Bosshardt.
14
‘De Hobby zorgt vooral voor het Repair-gedeelte en Bij Bosshardt voor het Café-gedeelte. In de praktijk zie je dat dit elkaar ook wel
overlapt en mengt. Dat is juist mooi, want dit
is wat we ook graag willen. Dat het gezellig is
en leerzaam. Wij als organisaties hebben het
initiatief genomen om het te starten, samen
met buurtbewoners. Het is vóór buurtbewoners en zoveel mogelijk dóór buurtbewoners.
Zelf springen we bij waar nodig en bieden we
ondersteuning.’
Wat voor reparaties vinden er zoal plaats?
Frederik: ‘Veel mensen komen met reparaties
voor elektra, maar vandaag zijn er minder reparateurs. Dat betekent wat langer wachten.’
Activiteiten
Ik loop er rond en zie dat Cees van alle markten thuis is. Hij staat op de fietsafdeling maar
doet vanmiddag ook de elektra. Op de naaiafdeling worden broeken korter gemaakt. De
Wanneer is het Repair Café open?
‘Het Repair Café is op de eerste zaterdag van
de maand van 11.00 tot 14.00 uur open. Behalve in de maanden augustus en januari. Locatie
is Nieuwe Nonnedaalseweg 98, Nijmegen. Iedereen is welkom, ook als men geen reparatieverzoek heeft. Het is een gelegenheid om met
anderen in contact te komen.’
Hebben jullie genoeg reparateurs?
‘Nee, we hebben er meer nodig. Vandaag konden een aantal niet aanwezig zijn en dan heb
je een probleem. Bezoekers moeten dan langer wachten en dat vinden wij niet prettig. We
hebben vooral behoefte aan mensen die bekend zijn met elektriciteit en digitale apparatuur. Verder zoeken we nog een fietsenmaker,
mensen voor de inschrijving en mensen die
één keer per maand flyeren/posters op willen
hangen in Nijmegen West.’
Waar kunnen de mensen zich opgeven als zij
reparateur willen worden?
Frederik Leuschel: e-mail [email protected], telefoon (024) 378 86 21. De Hobby:
e-mail: [email protected],
telefoon (024) 378 62 38, of binnenlopen:
Nieuwe Nonnedaalseweg 98. Bij Bosshardt, coördinator Tineke Kleinhuis, telefoon
06 20 53 73 27 of binnenlopen: Molenweg 97.
Website: http://repaircafe.nl/nijmegen-west/
Twitter : @repairwest
Facebook : RepaircafeNijmegen-West
Tekst: Leonie Hendriks
Foto’s: Dave van Brenk
de Wester - juni 2014
Waalhalla
Foto’s: FotoStudio
De FotoStudio is een project van RIBW
Nijmegen & Rivierenland. Meer informatie
vindt u op www.ribw-fotostudio.nl
de Wester - juni 2014
15
Weg uit de Wolfskuil: Van Heeswijk tweewielers
Als ik om 10 uur ’s ochtends aanbel is de
winkel gesloten. Eigenaar Patrick van Heeswijk is aan het inpakken en opruimen. Verhuisdozen staan tegen de muur, en een paar
fietsen staan nog op klanten te wachten.
De deurbel en de telefoon gaan voortdurend.
Maar Patrick moet deze klanten teleurstellen.
De fietswinkel Van Heeswijk gaat vertrekken
uit de wijk. Dat is jammer, want het is een goede fietsenmaker en niet duur.
Lontjes
Het stoplicht staat op rood voor het rijdend
verkeer. Een moeder pakt haar kind bij
de hand en begint over te steken, want zij
heeft een groen voetgangerslicht. Op dat
moment fietst er een jongeman door het
rode stoplicht. De vrouw springt verschrikt
terug. Ze roept de jongen iets toe. Ik versta
het niet, maar het zal vast iets geweest zijn
als: kijk uit, man, wij mogen oversteken en
jij mag niet doorrijden. Vooruit, misschien
nog iets krachtiger en feller. De jongen
fietst door, kijkt over zijn schouder en roept:
kakbuitenlander. Waarop ik twee dingen
denk. Ten eerste: achterop zijn bagagedrager zit een prachtige dame, onmiskenbaar
van mediterrane afkomst. Wat krijgen we
nou? En op de tweede plaats denk ik aan
al dit soort dingen die je dagelijks meemaakt. Mensen ontploffen van woede,
slingeren beledigingen de lucht in, maken
gebaren juist om de fouten die ze zelf maken. Laat je jezelf in een dronken bui overrijden, dan krijgt het ambulancepersoneel
de stront over zich heen. Medewerkers van
woningbouwverenigingen zien het volstrekt
buitenzinnige gedrag van bewoners als ze
aangesproken worden op het wegkieperen
van afval in andermans tuin. Niet zelden
worden deze medewerkers bedreigd. In het
voetbal is het schering en inslag: jij schopt
iemand half doormidden, maar de scheidsrechter is een @#$%*. Buren wonen al
35 jaar naast elkaar en maken elkaar al
evenvele jaren het leven zuur. En ze zien
niet dat ze allebei zelf de ene fout op de
andere stapelen. Het gaat er niet om dat
je fouten maakt, maar dat je ze niet als je
eigen fouten ziet en er dus niks van leert.
De Rijdende Rechters, de John Williamsen
en de Natasja Frogers van Nederland: ze
leven ervan, en niet in armoe. Over splinters en balken gesproken
Rian Panis
16
(Foto: Ger Neijenhuyzen)
‘In 2008 ben ik hier begonnen. Daarvoor had
ik een fietsenstalling in de Scheidemakershof
in het centrum. Ik heb een tijdje gezocht naar
een wijk waar weinig fietsenwinkels waren.
En toevallig stond deze ruimte al vier jaar leeg.
Na vijf jaar ben ik hier nu uitgegroeid. Ik vind
het wel erg jammer dat ik hier vertrek en ik
heb nog heel lang gezocht naar een geschikte
ruimte in West.’
Sleutelen
‘Van jongs af aan was ik alleen maar met fietsen bezig. Mijn broer is de wielrenner Max van
Heeswijk. Zelf heb ik aan fietscross gedaan,
daar is mijn broer ook mee begonnen, maar hij
is gaan wielrennen. Het leuke aan het werken
met fietsen is dat je met heel veel verschillende
mensen in aanraking komt. Bovendien is het
een milieuvriendelijk vervoermiddel. En ik
houd van de techniek, het sleutelen aan fietsen.
Je fiets moet je vooral goed schoonhouden, af
en toe poetsen. Het liefst na iedere fietstocht.
Als je je fiets schoonmaakt, merk je meteen of
Patrick van Heeswijk
iets loszit of rammelt. Veel dingen van je fiets
kun je zelf onderhouden, zoals je bandenspanning. Voor het specialistische deel ga je naar
de fietsenmaker.’
Leermeester
‘Via het ROC kun je een opleiding volgen om
1e, 2e of 3e monteur te worden. Zelf heb ik een
opleiding als leermeester. Ik mag mensen opleiden tot fietsenmaker. Mijn nieuwe winkel
zit in een school, Kristallis, aan de Hatertseweg 400. Het doel is dat ik jongeren op ga leiden. Ik bied stageplekken voor leerlingen van
Kristallis en voor andere scholen. Daarnaast
is het gewoon een winkel met een werkplaats
met hetzelfde concept als hier. Verkoop van
nieuwe en tweedehands fietsen en reparatie in
de werkplaats.’
Ophaalronde
‘Voor klanten uit de Wolfskuil ga ik een of
twee keer per week een ophaalronde organiseren. Hoe ik dat precies ga doen, moet ik nog
uitzoeken. Klanten kunnen mij hierover altijd
bellen. Ik ga ook foldertjes neerleggen bij de
friture hiernaast en natuurlijk staat op het raam
en de deur waar ik naar toe ben verhuisd.’
Van Heeswijk tweewielers aan de Varenstraat
is per 1 mei 2014 verhuisd naar:
Kristallis, Hatertseweg 400. Telefoon 06 17 80
96 28. Eigenaar: Patrick van Heeswijk
Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Dave van Brenk
de Wester - juni 2014
Zo Vader, Zo Zoon, Zo Cadillac
Voor de tweede aflevering van de oldtimerrubriek gingen we naar de Schependomlaan. Verscholen achter de woning van zijn
ouders woont in een tuinhuis Bram van der
Veer. Hij is 23. Toen hij nog maar 8 jaar was,
kocht zijn vader twee Ford Thunderbirds de grote liefde van pa - en een Cadillac via
een faxcontract in de Verenigde Staten.
Bram: ‘Aangekomen in Rotterdam viel de
staat waar de Cadillac in verkeerde vies tegen. Motor deed het niet, versnellingsbak was
kapot, de vloer was op plekken weggerot, en
provisorisch repareren ging niet eens.’ Er was
3.000 gulden voor neergeteld, maar de wagen
leed daarna een kwijnend bestaan onder een
afdakje, totdat ook bij Bram de liefde voor
oude auto’s werd aangewakkerd. ‘Ik vond hem
prachtig, ik studeerde inmiddels motorrijtuigentechniek op het ROC en pa vond het goed
toen ik met het idee kwam om hem op te knappen. Als het me lukte, mocht ik hem houden.
Ik was 15 toen.’
Cadillac 62 Series Coupe 1960
Nu rijdt Bram al een jaar of vijf in een Cadillac 62 Series Coupe 1960. ‘Het is de goedkope
uitvoering van de Coupe de Ville. Die heeft
een lederen bekleding, deze is van stof, en de
Ville heeft allerlei extra opties. De originele
kleur was Hampton Blue, dit babyblauw heb
ik zelf gemengd. Het opspuiten had ik uitbesteed, maar na een paar jaar kwamen er op een
paar plekken ineens bubbeltjes op de lak. Die
heb ik weer bijgewerkt, maar je kunt het van
dichtbij wel zien, balen en doodzonde.’ Bram
rondt deze maand zijn studie aan het Koning
Willem 1 College als technisch specialist af.
Voor de dagelijkse kost werkt Bram in een garage in Soest; de tijd die hij overhoudt in zijn
hobbyschuurtje, knutselend aan de oldtimers
van zijn pa of die van hemzelf.
Droomauto
‘De auto is nu vijf jaar APK-gekeurd en sindsdien rijd ik er vaak mee. Vooral in de vakanties en sinds een aantal jaren is dat ook naar
Västeräs in Zweden. Daar is elk jaar het eerste
weekend van juli de Power Meet. De grootste oldtimercarshow ter wereld, waar 17.000
van dit soort auto’s bij elkaar komen. Erg rock
’n roll met petticoats, vetkuiven. Dan trek ik
mijn John Travolta jackje ook weer uit de kast
haha.’
De Cadillac heeft acht cilinders en een inhoud
van 6,4 liter. Hij is tweedeurs en rijdt op gas.
‘Niet origineel, maar dat houdt het wel betaalbaar. Van jongs af aan is al mijn spaargeld er
in gaan zitten. Dat kan goed 15.000 euro zijn.
Het is mijn droomauto, met deze vleugels, het
totaalplaatje, mooier kan het niet. Ik ben er
ook steeds mee bezig, dat houdt nooit op. Onderdelen komen via eBay. De topsnelheid zou
op 190 à 200 liggen. Met de banden die er nu
onder liggen haal ik echter maar 120. Ik heb
ooit met radiaalbanden op de autobahn 160 gereden, maar dat stuurde niet echt tof vanwege
de slappe vering.
Belasting
In Zweden ontmoette Bram de voorzitter van
de AAC, the American Automobile Club. ‘Die
had precies zo’n Cadillac. Dit vond-ie zó leuk
dat-ie me gratis lid maakte en dat heeft veel
voordelen: ze organiseren puzzeltochten, maar
leveren ook handige informatie.’ De Cadillac
is ruim vijftig jaar oud, dus Bram hoeft niet
te lijden onder de nieuwe belastingwetgeving
voor oldtimers. ‘Sinds 1 januari zijn de oldtimers van 40 jaar en ouder pas vrijgesteld, dat
was 27 jaar. Voor deze auto zou dat 565 euro
per kwartaal zijn, niet te betalen. Door de vele
protesten is de regel iets versoepeld. Als je op
benzine rijdt, dan hoef je maximaal maar 120
euro per kwartaal neer te tellen. Maar je merkt
het op evenementen. Daar komen ineens minder bezoekers op af, behalve de belastingcontroleurs. Die zijn volop aanwezig.’
In zijn hobbyruimte is Bram nu vooral bezig
aan een Fiat 500 uit 1978. ‘Die ga ik misschien
nog wel ooit verkopen. Die MG 1300 uit 1968,
daar is mijn vriendin helemaal weg van, die
mag ik niet wegdoen.’
Bram van der Veer
de Wester - juni 2014
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
17
Ik hang mijn fiets een beetje onhandig in de
fietsenrekken bij Sportpark de Biezen, het
onderkomen van voetbalvereniging SCH.
Het is de plek waar ik met Kevin Bosch heb
afgesproken. Kevin is 28 jaar, getrouwd en
vader van een zoontje van 2 jaar. En een enthousiaste sportman. Hij is combinatiefunctionaris bij Sportservice Nijmegen (SSN).
Een wat? Een combinatiefunctionaris, een lastig woord voor degene die de schakel is tussen sport en onderwijs. Hij combineert in feite
twee klussen op fiftyfifty-basis: die van vakleerkracht sport en bewegen op brede school
Michiel de Ruyter en die van ondersteuner van
een sportvereniging. Om de drie jaar wissel
je van vereniging en de komende jaren is het
voor hem SCH geworden.
Kevin zit vast in een file en is wat later. Geen
probleem, de mannen die rondlopen bij SCH
schenken een kop koffie voor me in. Ik weet
dat de combinatiefunctionarissen-regeling in
Kevin Bosch
De combinatiefunctionaris en de voetbalclub
2008 in het leven werd geroepen. De regeling
is bedoeld voor scholen waar leerlingen meer
stimulans nodig hebben om te gaan sporten
en voor clubs die ondersteuning nodig hebben. Kevin is begin 2009 aangesteld binnen
deze regeling. Ik weet ook dat hij vóór SCH de
schaatsvereniging ondersteunde.
Als hij er is, op het oog helemaal niet gestrest
door de file, flap ik er de eerste vragen meteen
uit. Wat doe je nu als combinatiefunctionaris
precies? Wat doe je op school, wat doe je op de
club? Waarom SCH? Dus, Kevin: brand maar
los!
De school
Wat Kevin beweegt om elke dag op school
met plezier aan de slag te gaan, is om de passie
voor sporten en bewegen over te brengen op
de kinderen. Hij wil de kinderen succes laten
ervaren, in welke vorm van bewegen dan ook.
‘Iedereen is anders en heeft zo zijn eigen talent.
Ik probeer daar in de loop van de tijd achter
te komen, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk
verschillende sporten aandacht te geven. Ik
vind de vraag interessant hoe ik kinderen kan
helpen hun talent uit zichzelf te halen. Hoe ik
hen kan leren hun angst te overwinnen. Zo was
er een kind dat geen koprol durfde maken. We
probeerden het wel, week in, week uit. Maar
het was vooral huilen. En op een dag kwam
het kind naar school: meester Kevin, ik kan het
en ik zal het laten zien. Aan het applaus afgemeten had je kunnen denken dat het om een
gouden medaille ging. Prachtig! Ik wil ze laten
ervaren hoe leuk het is om als team te winnen.
18
En als je niet zo’n sporter bent, dan ben je vast
wel een goede verbinder, degene die het team
bij elkaar houdt. Dat doe ik niet alleen tijdens
de gymlessen, maar ook na school. Dan richt
ik me vooral op de kinderen die wat moeilijker in beweging te krijgen zijn. Kijken of het
lukt om ze blijvend te motiveren. Dan zie je
uiteindelijk natuurlijk ook motorische verbetering. En tot slot: elk jaar organiseer ik samen
met de gezondheidsmakelaar van de GGD op
school de fitte weken. Vijf weken lang gaat het
op school dan om een fitte en gezonde leefstijl. We doen alleen maar leuke dingen, zoals
weerbaarheidstrainingen geven, sporten met
een beperking, kookworkshops organiseren en
samen eten, een quiz over smaken en proeven
houden. Gewoon een vrolijke en gezonde boel
op de Michiel.’
De club
Maar de combinatiefunctionaris ondersteunt
ook een sportclub. ‘Als sportvereniging kun
je vaststellen dat er behoefte is aan wat meer
professionele ondersteuning. Omdat bijvoorbeeld het ledenaantal terugloopt. Of omdat er
te weinig positieve aandacht is voor de club.
Je helpt mee met ledenbehoud en werving, met
imagoverandering. De vereniging dient een
aanvraag in bij de gemeente en die honoreert
hem als hij past binnen hun sportnota. Heb je
na drie jaar je doel bereikt, dan wissel je van
plek en komt een andere club in aanmerking
voor ondersteuning. Een paar jaar terug was
ik vooral nog bezig met overal sportlessen, demonstraties en clinics geven. Nu kijk ik vooral
wat er leeft in de vereniging, wat ik kan organiseren aan gastlessen en evenementen, wat
ik aan publiciteit kan doen om te zorgen dat
de club gezonder wordt. Helemaal zelf mag
je niet kiezen voor een club, maar SSN kijkt
wel goed of er een match is tussen jou en de
vereniging.’
SCH en de jeugd
Alleen als je onder een steen hebt gewoond,
zal het je ontgaan zijn dat SCH op dit moment
door een moeilijkere fase in zijn bestaan gaat.
Er is geharrewar met teams en er zijn disciplinaire maatregelen opgelegd door de KNVB.
Berichtgeving over SCH was de laatste tijd
niet positief. ‘Maar ik wil vooruitkijken’, zegt
Kevin. ‘Ik ben bij SCH komen werken om de
jeugdafdeling uit het dal te trekken. Het aantal vrijwilligers liep terug en er was gewoon
letterlijk geen ruimte om aan verbeterplannen te denken. Er was frustratie en boosheid.
Dat moest doorbroken worden, om te beginnen bij de jeugd. Want daar ligt zoals altijd
de toekomst. Wat er ook met de club aan de
hand is, voor mij gaat het om het kind. Ik wens
ze allemaal een goede, gezonde en sportieve
ontwikkeling toe. Daar wil ik aan bijdragen.
Kinderen moeten hier bij SCH vooral met plezier blijven voetballen. We proberen de ouders
beter te betrekken en ze te motiveren om zich
actief op te stellen. We hebben nog niet zo lang
geleden een ouderavond georganiseerd en daar
was een hoge opkomst. We hebben er nieuwe
vrijwilligers bij. We komen in rustiger vaarwater en kunnen ons alweer beter richten op de
de Wester - juni 2014
Hans Beltman
goede dingen. Want het leeft echt wel, dat er
respect moet zijn voor scheidsrechters en voor
andere spelers. We willen de jeugd positief
coachen en iets doen aan het gedrag langs de
lijn. Schoorvoetend neemt het aantal jeugdleden weer toe. Want dat blijft wel ons streven.’
SCH in de wijk
Dat is niet het enige wat SCH voor ogen heeft.
De club wil ook graag een ontmoetingsplaats
voor de wijk zijn. Een nieuwe uitdaging, een
positieve uitstraling.
‘We hebben alle scholen in Nijmegen-West
benaderd met de vraag of we voor de bovenbouw een voetbalclinic mochten organiseren
onder schooltijd. Daar kregen we enthousiaste
reacties op. Ook de meisjes zijn voor ons belangrijk. Steeds meer meiden gaan voetballen.
Dus besloten we een vriendinnendag te houden voor alle meiden uit de buurt. We hadden
een hoge opkomst: 75 meisjes meldden zich
Op zaterdag 10 mei werd de wedstrijd
tussen SCH 4 en Trekvogels 9 gestaakt.
Dat gebeurde omdat een speler van SCH
de scheidsrechter gemolesteerd had. Op
28 mei kwam de tuchtcommissie van de
KNVB met straffen. De betreffende speler is levenslang geschorst. SCH 4 is met
onmiddellijke ingang uit de competitie
gezet. SCH moet een boete van 350 euro
betalen. De club heeft een voorwaardelijk boete gekregen van 2000 euro met
een proeftijd van twee jaar. Daarbij
wordt de gehele club voor twaalf maanden geschorst als binnen twee jaar weer
dergelijke incidenten plaatsvinden.
de Wester - juni 2014
aan uit heel Nijmegen-West. We deden van allerlei grappige spelletjes, zoals proberen een
stagiaire op de fiets met de bal te raken. Het
was een groot succes en een gezellige middag.
We organiseerden de zaalvoetbalacademie:
zes trainingen in de zaal met 15 kinderen, gevolgd door een toernooitje. Erg geslaagd allemaal. Het allermooiste aan de afgelopen tijd
was eigenlijk dat we de ouders hebben weten
te bereiken. We stelden samen een sponsorplan
op om geld te werven voor activiteiten in de
wijk en voor de jeugd. Ouders gaan helpen bij
de uitvoering. SCH vindt het een goed idee dat
wij dit sponsorplan gaan ondersteunen.’
SCH en de vrijwilliger
Tijdens het gesprek is Hans Beltman binnen
komen lopen. Hans is 31 jaar en een heel actieve vrijwilliger bij SCH. Hij woont weliswaar
elders in de stad (‘dat is soms best lastig’),
maar hij voetbalt al jaren in het studententeam van SCH. Het balletje kwam aan het rollen toen Hans een KNVB-avond bijwoonde.
Die bijeenkomst werd georganiseerd omdat
SCH te veel maluspunten had vergaard en alle
teams één weekend niet mochten spelen. ‘Dat
was heftig’, vertelt Hans. ‘Iedereen was boos,
al zag je de ware onheilstichters die avond
echt niet in het publiek. De voorzitter vroeg
me: kun jij dan niet wat voor de club doen?
Omdat ik zonder werk was komen te zitten en
niet wilde duimendraaien, heb ik ja gezegd.
Iedereen riep dat er toch geen veranderingen
mogelijk zouden zijn. Maar dat geloof ik niet.
Sindsdien ben ik commissielid, met aandachtsveld jeugd. Dat doe ik met overtuiging, want
ik vind dat de focus van SCH nog te veel gericht is op het eerste elftal. Wat mij betreft wil-
len we bereiken dat ten minste 50 procent van
dat eerste elftal uit onze eigen jeugd komt. Nu
is dat zeker niet (meer) zo. We hebben voor
het eerste een uitstekende trainer, Wim Wouterse. Dat trekt ook spelers aan van heel andere
plekken. Bovendien wordt er ook heel actief
op zoek gegaan naar talentvolle spelers. Dat
vind ik niet zo geweldig. Wat is je doel nou
precies? Is dat om in een zo hoog mogelijke
klasse te spelen? Of is het om de jeugd plezier te geven in het spelletje, hen een goede
voetbalopleiding te geven en hen zo uiteindelijk in dat eerste te laten voetballen? Ik vind
dat laatste en dat betekent een omkering. Het
ledenaantal van SCH is teruggelopen. Dat is
toch zonde, want SCH bestaat al sinds 1921!
Ik ben het met Kevin eens dat we ons imago
weer positief moeten maken. We moeten activiteiten voor de wijk organiseren, ouders
zien te bereiken. En daar is geduld voor nodig.
Want echt waar, het is niet altijd gemakkelijk.
Als mijn team ergens voor een wedstrijd de
kleedkamers binnenloopt, worden we meteen
op een negatieve manier begroet: daar heb je
SCH, uitkijken jongens. Laten we de rivaliteit
toch vooral gezond houden en zorgen voor
nieuw elan bij SCH.’
Ik loop naar buiten en moet denken aan een
poster van Loesje die ik al een hele tijd geleden
ergens zag hangen: Wat er ook speelt in de wereld, laat het vooral de kinderen zijn. Hopelijk
krijgt SCH dat voor elkaar.
Mijn fiets is uit het rek gevallen. Tja, dat zat
er wel in.
Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
19
Weerbaar in West
de weerbaarheid een deuk oplopen. Dan kan
speltherapie uitkomst brengen.
Oefenen
Arjanke Koster, 37, woont in de Wolfskuil. Samen met haar partner Rinke hebben ze twee
meisjes van 6 en 7. Arjanke heeft twintig jaar
ervaring in het begeleiden van kinderen met
uiteenlopende problemen. ‘In speltherapie
oefenen kinderen spelenderwijs hoe ze contact kunnen maken, hun emoties uiten en voor
zichzelf kunnen opkomen. Het kind weet best
wel waarom het naar speltherapie komt, maar
het hoeft niet over de problemen te praten. Dat
laatste is heel moeilijk voor kinderen. Spelenderwijs kunnen ze echter heel goed laten zien
wat ze moeilijk vinden of waar ze last van hebben.’
Affiniteit
Arjanke Koster
Kinderen moeten voor zichzelf kunnen opkomen. Als je weet dat meer dan een kwart
van de kinderen aangeeft op de basisschool
wel eens gepest te worden, dan is je kind
hier tegen weerbaar maken het beste wat je
als ouder of verzorger kan doen.
Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen,
want weerbaar worden begint al in de wieg.
Daar ontdekken kinderen al wat ze wel of niet
prettig vinden en begint het maken van contact
met anderen. In kleine stapjes ontstaan zelfbewustzijn, zelfkennis en zelfvertrouwen: de
basis voor weerbaarheid.
Arjanke kwam via een omweg bij het sociaal
pedagogisch werk terecht en studeerde op hboniveau sociaal-pedagogische hulpverlening en
daarna nog spelbegeleiding en speltherapie op
post hbo-niveau. Ze mag zich gediplomeerd
spelbegeleidster en -therapeut noemen. ‘Ik
heb affiniteit met kinderen die buiten de boot
dreigen te vallen of er onderdoor dreigen te
gaan. Ik merkte dat ik ze iets kon bieden en
dat ik daar ook nog eens goed in bleek te zijn.
Ik werk systeemgericht en onderhoud daarbij
intensief contact met de ouders en vaak ook de
school, zodat wat het kind geleerd heeft, vastgehouden kan worden in andere situaties.’
‘Voor kinderen die pesten of gepest worden,
die moeilijk grenzen aan kunnen geven of over
de grenzen van anderen heen gaan, helpt speltherapie ook. Het kind leert, ervaart, oefent,
verwerkt en ontwikkelt spelenderwijs nieuwe
vaardigheden en ook hier is de feedback van
en voor ouders en leerkrachten heel belangrijk.
Een kind is weerbaar wanneer het met anderen
durft te praten over problemen en hulp durft te
vragen wanneer het er zelf niet meer uitkomt.’
‘Ik geef de therapie in mijn praktijkruimte,
een mooie spelkamer op Slingertouw aan de
Florence Nightingalestraat in Heseveld. En
natuurlijk, je hebt als ouder niet álles in de
hand. Een kind van 8 jaar heeft op straat of
het schoolplein weinig in te brengen tegen een
groep opgeschoten jongeren. Dan zijn er gelukkig nog altijd collega’s, zoals jongerenwerkers of de wijkagent, die ingeschakeld kunnen
worden. Ik heb hierover met Hans Zweers,
de wijkagent in de Wolfskuil, gesproken. Hij
vertelde dat bijvoorbeeld een schooldirecteur
altijd met hem contact kan opnemen om problemen op het schoolplein, ook buiten schooltijden, aan te pakken. Zoiets kan natuurlijk ook
preventief. Voorkómen is altijd beter.’
Meer informatie over de speltherapie van Arjanke kunt u vinden op
www.speltherapienijmegen.nl
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
Kinderen hebben ook speelruimte nodig om
weerbaar te worden. Als ouder kun je die
ruimte geven om ze samen met andere kinderen thuis te laten spelen, in groepsverband
– bijvoorbeeld sport – of op straat. Zo ontdekken kinderen wat ze kunnen, ontwikkelen ze
hun eigen persoonlijkheid en wordt er zelfvertrouwen gekweekt, wat ze voldoende weerbaar
maakt in de omgang met leeftijdsgenootjes.
Speltherapie
Zo gaat het meestal. Echter dat groeien kan
door allerlei omstandigheden, die je vaak zelf
niet in de hand hebt, ook anders verlopen. Een
echtscheiding, overlijden van een naaste, een
ongeluk; het kan leiden tot angsten en trauma’s
bij een kind, waardoor het zelfvertrouwen en
20
de Wester - juni 2014
De Paladijn
Spelers en toeschouwers
Eind 2012 is de Paladijn opgeleverd, het
grote nieuwbouwpand aan de Marialaan. Al
vóór de oplevering is er veel te doen geweest
over dit nieuwe complex. De wijk zag er tegenop en er was wat onduidelijkheid over
een tank bij de Ampullenfabriek. Maar nu
staat er toch iets moois, zijn er een paar supermarkten bijgekomen en niet te vergeten,
de wijk is verrijkt met nieuwe, jonge inwoners.
Toch komen er soms nog berichten online of in
de Wester over bijvoorbeeld de fietsen die voor
het gebouw staan. Zo stond er ook in de vorige
Wester een bericht dat deze fietsen voor overlast zorgen. Als bewoner van de Paladijn wil ik
toch even reageren op deze berichtgevingen.
Want deze fietsen zijn niet het enige probleem
rond het gebouw. Als bewoner stoor ik mij
meer aan het afvalprobleem. Zakken die te laat
aan straat worden gezet, of te vroeg waardoor
ze wegwaaien, kapotscheuren en de hele buurt
bezaaid is met rotzooi. Gelukkig was ik niet
de enige die zich hieraan stoorde en daarom is
er onlangs een bewonerscommissie opgericht
voor de Paladijn.
Samen met woningbouwvereniging Talis hebben we rond de tafel gezeten over verbeterpunten. Zo wordt er in mei, in samenwerking
met de Dar, gezorgd voor een ondergrondse
container. Op deze manier hopen we het afvalprobleem op te lossen. Ook voor de fietsenoverlast wordt naar een oplossing gezocht.
Daarnaast is het de wijk misschien nog niet
opgevallen, maar als bewoners van de Paladijn
missen we regelmatig de pakketbezorger. Er is
immers nog steeds geen straatnaambordje geplaatst. Officieel wonen we namelijk niet aan
de Wester - juni 2014
Namens de bewonerscommissie,
Ik heb er een goed gevoel over. Het WK bedoel ik. Als totaal niet voetbaldeskundige denk
ik dat we, net als bij het Eurovisie Songfestival, vanuit een vooraf ingeschatte kansloze
positie zullen uitkomen op een tweede plaats.
En daar zijn we dan natuurlijk super trots op.
Bij gebrek aan goudvissen heb ik thuis onze
konijnen de uitslag laten voorspellen. Als
eerste konden ze proeven van een bundeltje
hooi: lieten ze liggen. Als tweede kregen ze
een oranje wortel aangeboden en die vraten
ze op. Duidelijk dus: tweede plaats. U begrijpt
het al. Hecht aan mijn voorspelling maar geen
waarde.
Voetbal is topsport zegt men. Prima, alle lof
en waardering voor de spelers. Maar laten we
het ook niet overdrijven. Verlies of degradatie
is vervelend, maar hoe belangrijk is het nu
eigenlijk echt? Als ik om me heen kijk dan zie
ik dat dagelijks door velen continue ‘topsport’
wordt geleverd. Collega’s op het werk die
aan het vliegen en rennen zijn, vaders en
moeders die naast drukke banen hun gezinnen managen, of juist zonder inkomsten de
eindjes aan elkaar moeten knopen, bewoners
die veel vrije tijd in de buurt en wijk steken et
cetera. En net zoals bij voetbal zie ik ook hier
veel toeschouwers die op afstand juichen, kritiek uiten, zich soms misdragen of stilzwijgend
voor zich uit staren. Al die actieve mensen
staan wat mij betreft altijd op een eerste
plaats en ik gun hen ook af en toe eens een
publiekwissel. Helaas is de reservebank dunbevolkt en het komt ook maar weinig voor dat
toeschouwers op hun beurt spelers worden.
Eremetaal is er soms wel in de vorm van een
koninklijk lintje. Ook in Oud-West. Fantastisch! De ontvangers krijgen geen heldenonthaal op een rondvaartboot, maar ontvangen
hun onderscheiding met bescheiden trots. Als
‘speler’ maar ook als ‘toeschouwer’ zeg ik tot
hen en tot al die andere ‘topsporters’ onder
ons: hou de bal in het spel, maar schop er ook
maar eens eentje in het publiek en laat hen
de bal dan zelf maar terugbrengen.
Tekst: Robin Kop
Foto: Ger Neijenhuyzen
Michiel ten Dolle, wijkmanager
(Foto: Jacqueline van den Boom)
de Paladijn, maar aan de IJsvogelpassage. Dit
zijn een aantal van de punten waar we samen
met Talis aan gaan werken. Daarnaast ondernemen we als bewonerscommissie nu zelf ook
meer actie, niet alleen voor ons eigen woonplezier, maar voor het woonplezier van de hele
buurt. Zo hebben we begin april een opruimactie georganiseerd waarbij we met knijpers
en afvalzakken binnenin en rondom het pand
het nodige afval verzameld hebben. Niet alleen een verbetering van de buurt, maar ook
nog eens erg leuk voor de kennismaking met
medebewoners. In de toekomst willen we dit
soort activiteiten voortzetten, waarbij we natuurlijk ook leuke dingen willen organiseren.
Zo zijn er plannen om een gezellige activiteit
rondom het WK te organiseren voor medebewoners aan de IJsvogelpassage.
Naast deze verbeterpunten, werd er op een
avond met Talis ook de vraag gesteld wat er
zo leuk is aan het wonen hier. Het is natuurlijk een nieuw complex, met veel ruimte, licht
en mooie uitzichten over Nijmegen. Daarnaast
wonen we in een bruisende wijk. Activiteiten
in het Westerpark, de jaarlijkse ommetjes om
de wijk beter te leren kennen, de belevenissen
in het Honig complex… Je hoeft je hier niet te
vervelen!
En nu jullie ook op de hoogte zijn dat er volop
actie is om het woonplezier nog mooier en beter te maken rondom de Paladijn, hoop ik dat
we voortaan in de Wester met leuke, positieve
nieuwsberichten en activiteiten kunnen staan.
21
Wethouder Renske Helmer
22
de Wester - juni 2014
‘Ik wil van Nijmegen drie maal thuis maken’
‘Wij hebben de ambitie dat mensen minimaal een 7 voor hun wijk geven.’ Dat zegt
Renske Helmer-Englebert. Ze is de nieuwe
wethouder Wijken, Openbare Ruimte, Onderwijs, Sport en Accommodaties.
In 1990 kwam Renske Englebert voor haar
studie in Nijmegen wonen. Ze is er nooit meer
weggegaan. ‘Ik vond het gelijk een leuke stad’,
zegt ze. ‘Er is een prettige sfeer. Ik heb gewoond in de Dominicanenstraat in Oost. Een
eind verderop was het kantoor van de SP. In
café de Cantine kwam ik de SP’ers Hans van
Hooft en Sjoerd de Jong tegen. Met hen heb ik
veel gepraat. Ik werkte in cafetaria de Opstap.
Daar kwam Hans vaak eten. Hij heeft me niet
bij de politiek getrokken.’ Dat gebeurde later.
‘Ik was vrijwilliger bij Nu ‘91, de vakbond
voor verpleegkundigen. Ik werd gepakt door
de bijdrage van SP-kamerlid Agnes Kant op de
Nursing Dagen. Ik herkende me in haar verhaal. In 2000 zocht de SP een fractiemedewerker voor Agnes Kant. Dat leek me een droombaan. Tijdens de sollicitatieprocedure heb ik
me verdiept in de SP en ben ik lid geworden.
Ik heb zeven jaar voor de SP in Den Haag gewerkt. In die periode vroeg Hans van Hooft
of ik op de Nijmeegse lijst wilde komen. Ik
werkte tachtig uur per week in Den Haag, dus
Renske Englebert is in 1969 geboren in
Oosterbeek. De eerste acht jaar van haar
leven woonde ze in Arnhem, daarna in
Brummen bij Zutphen. Op haar twintigste ging ze voor haar studie Verpleegkunde naar Nijmegen. Na haar studie
werkte ze bij het Radboudziekenhuis
en was ze vrijwilliger bij NU’91, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen.
Van 2000 tot 2007 was ze in Den Haag
medewerker van SP-kamerlid Agnes
Kant. Daarna werkte ze in Arnhem bij
Zorgbelang Gelderland, een belangenbehartigingsorganisatie voor mensen die
een beroep doen op welzijn en zorg. In
2012 werd ze in Amsterdam beleidsmedewerker bij de NVVE, de vereniging
voor vrijwillig levenseinde. Al die tijd
bleef ze in Nijmegen wonen. Eind 2011
werd ze lid van de gemeenteraad. Sinds
14 mei is ze wethouder.
In 1993 gaf ze een man tijdens het swingen per ongeluk een klap op zijn neus.
Dat was Jeroen Helmer. Met hem is ze
getrouwd en heeft ze twee kinderen. de Wester - juni 2014
dat kon er niet bij. In 2007 ben ik weggegaan.
Ik ging werken bij Zorgbelang Gelderland.
Van 2008 tot 2010 heb ik schildklierkanker
gehad. Dat is nu helemaal goed. Daarna kon
ik weer terecht bij Zorgbelang Gelderland. In
2010 stond ik op de lijst voor de raad. Ik stond
zesde, maar de SP kreeg maar vijf zetels. Eind
2011 heb ik Jola van Dijk opgevolgd, die de
gemeenteraad verliet.’
Onderhandelingen
In maart werd de SP met acht zetels de grootste
partij in de gemeenteraad. Zij nam het voortouw in de onderhandelingen voor een nieuw
college van B en W. Medewinnaar D66 haakte
snel af. SP, GroenLinks, PvdA, De Nijmeegse
Fractie en Verenigde Senioren Partij sloten een
akkoord.
‘De onderhandelingen zijn in een hele goede
sfeer verlopen’, vertelt Helmer. ‘De SP is dik
tevreden over het coalitieakkoord. Een coalitieakkoord is per definitie een compromis,
maar de SP is goed herkenbaar. We gaan ervoor!’
Wijken
‘Het was duidelijk dat de SP graag de portefeuilles wijken en openbare ruimte wilde hebben. Alle onderdelen van mijn portefeuille
hebben met de wijken te maken. Scholen zitten in de wijken. Goede verlichting en sportaccommodaties zitten in de wijken enzovoort.’
Elke twee jaar doet de gemeente onderzoek
naar de staat van de stad en de deelgebieden
daarbinnen: de Stads- en Wijkmonitor. De
jongste verscheen in januari. Helmer: ‘Heel
opmerkelijk is dat mensen hun eigen wijk beter waarderen dan Nijmegen in zijn geheel. Wij
hebben de ambitie dat mensen minimaal een 7
voor hun wijk geven. Ik ga een wijktour maken. Ik wil eerst praten met de wijkbewoners.
Dan kunnen zij mij vertellen wat ze willen.’
Keuzes
schillende filialen gesloten. Nu wordt dat gedeeltelijk teruggedraaid. ‘In West komt weer
een bibliotheek’, meldt Helmer. ‘Het is nog
niet bekend waar precies.’
Dukenburg en Lindenholt
‘Linksom, rechtsom of door het midden:
zwembad Dukenburg blijft open! Er is 3 ton
beschikbaar om het beter te kunnen exploiteren, met name door klimaatverbeteringen.
We investeren ook in Sporthal Meyhorst. Het
steunpunt van de stadswinkel in Meijhorst gaat
een dagdeel per week extra open. Daarnaast
stimuleren wij vernieuwingen in de wijk.’
‘Op 18 mei was ik bij de Marikenloop. Ik
dacht: waarom start er nou nooit iets in Dukenburg of Lindenholt? Kunnen we misschien iets
creëren waarvan de mensen uit Oost zeggen:
daar moeten we bij zijn, daarvoor moeten we
de brug over! Wat dacht je van een triatlon? In
Dukenburg en Lindenholt kun je lopen, fietsen
en zwemmen. Ik wil daar meer gaan doen. Wij
willen Dukenburg en Lindenholt er weer bij
betrekken.’
Openbare ruimte
Niet voor alles is extra geld. Helmer: ‘Ik moet
8 ton bezuinigen op openbare ruimte. Er is een
basisniveau: het zogenaamde Marikenniveau.
Als mensen iets extra’s willen, bijvoorbeeld
beplante boomspiegels, is er een budget. Er
zijn ook veel burgerinitiatieven die de gemeente moet steunen, maar die geen geld kosten.’
Wolfskuil
‘Ik woon nu elf jaar in de Wolfskuil’, zegt
Helmer. ‘We willen hier niet weg.’ Wat zou ze
als eerste aan de Wolfskuil veranderen? ‘Het
voetpad vanaf de spoorbrug in de Graafseweg.
Dat je daar officieel met de fiets vanaf mag.
Ik hoop dat Azaleaplein, Kobus en Florapark
een eenheid worden. We gaan in Kobus investeren.’
Toch zijn in het coalitieakkoord al enkele keuzes gemaakt. ‘Ik wilde heel graag geld voor de
kinderspeeltuinen’, vertelt Helmer. ‘Het beheer
door vrijwilligers van de grotere wijkspeeltuinen komt niet van de grond. Er komt weer professioneel beheer terug. Er gaat ook extra geld
naar jongeren. We willen outreachend werken.
We moeten veel meer aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Jongerenwerk zit niet alleen
in stenen.’
Thuis
Zeer tegen de zin van de SP is de afgelopen jaren bezuinigd op de bibliotheken. Er zijn ver-
Tekst: René van Berlo en Michiel van de Loo
Foto: Jacqueline van den Boom
‘Ik wil van Nijmegen drie maal thuis maken.
Als je over de brug komt, kom je thuis in Nijmegen. Als je je eigen huis betreedt, kom je
thuis. Het moet ook zo zijn dat als je je eigen
wijk inrijdt je thuiskomt. Dat gun ik iedereen.’
Hoe voelt het om wethouder te zijn? Helmer:
‘Ik ben er geen ander mens van geworden en
ik hoop er geen ander mens door te worden.’
23
H.H. ter Balkt
Wolfskuil
Korte nieuwtjes uit de kuul
9.000 euro zouden moeten betalen aan opgelopen overtredingen van geluidsoverlast. Het
bedrag is betaald. Piet en Diana gaan in hoger
beroep, aldus het artikel.
Meester ter Balkt
Nachtegaalplein
Op het Nachtegaalplein is al duidelijk te zien
hoe het Poortgebouw en de appartementen
ernaast er uit komen te zien. De funderingen
van de eerste eengezinswoningen liggen in de
grond. Helaas heeft Portaal nog geen duidelijkheid over de geplande koopwoningen. Om
te voorkomen dat er straks een half afgebouwd
Nachtegaalplein is, wil de wijkraad dat Portaal met een plan komt, bijvoorbeeld huur- in
plaats van koopwoningen.
Jacobsterrein
De overkapping zou na de bouwvakantie gesloopt worden maar het terrein is nu al helemaal brandschoon. Het plan is om begin 2015
te starten met de bouw, maar wie weet wordt
het wel iets eerder?
Branden in de Wolfskuil
Op vrijdag 26 april om 15.00 uur is er een
felle uitslaande brand uitgebroken in de Bosbesstraat. Terwijl de moeder boven was,
hoorde zij haar kinderen op de benedenetage
24
gillen. Het gezin was ernstig overstuur. Gelukkig heeft zij met haar kinderen op tijd het huis
kunnen verlaten en zijn ze niet gewond geraakt. Buurtbewoners ontfermden zich direct
over het gezin. De twee naastgelegen panden
liepen veel rook- en roetschade op. Het gezin
is elders ondergebracht.
Zaterdag 11 mei om 4.00 uur brak er brand uit
in twee woningen in de Spreeuwenstraat. De
oorzaak is waarschijnlijk kortsluiting. Bij het
zoeken naar de aanleiding van de brand werden er twee wietkwekerijen gevonden. Op een
van de adressen is een 29-jarig persoon gearresteerd, de andere bewoners waren niet thuis.
De recherche onderzoekt beide zaken.
Elmeran
In de wijk en op Facebook ging het gerucht
dat Zalencentrum Elmeran uitverkocht zou
worden. Inderdaad staat er in de Gelderlander
van 14 mei een advertentie van de executieverkoop. Maar gelukkig staat de dag erop een
artikel in dezelfde krant dat de verkoop niet
doorgaat! De reden van deze uitverkoop was
dat de eigenaren Piet en Diane een bedrag van
Wie heeft hem niet gekend en bij hem in de
klas gezeten? Meester ter Balkt van de Bethelschool uit de Pastoor Zegersstraat. De Nijmeegse dichter en oudleraar Herman Hendrik
ter Balkt heeft op 27 april jongstleden een erepenning van de gemeente Nijmegen ontvangen van burgemeester Bruls. De dichter heeft
al eerder diverse prijzen voor zijn werk ontvangen, waaronder de Herman Gorterprijs in
1973 en de P.C. Hooftprijs in 2003.
Tekst en foto brand: Leo Woudstra
Foto H.H. ter Balkt: Jacqueline van den Boom
Overige foto’s: Dave van Brenk
Vergaderingen van
de wijkraad Wolfskuil
26 augustus: algemene bestuursvergadering.
2 september: periodiek overleg met gemeente, Portaal, politie en Tandem.
De vergaderingen zijn in wijkcentrum
Titus Brandsma van 20.00 tot 22.00 uur.
Indien u als wijkbewoner vragen hebt,
kunt u contact opnemen met het secretariaat: [email protected]
Tekst: Leo Woudstra
de Wester - juni 2014
Gras is voor iedereen groener op het Azaleaplein
Tijdens een tour door de stad is de nieuwe
gemeenteraad ook op het nieuw ingerichte Azaleaplein geweest.
Rond 14.00 uur arriveerde de raad in een
grote touringcar op de Oude Azaleastraat.
De werkgroep, bestaande uit Geert Schiks,
Jan de Vos en Corrina Vonk, heette het gezelschap van harte welkom. Geert legde
uit dat het plein en de omgeving er niet
uitzagen. Het was niet meer van deze tijd,
er was veel overlast en vernielingen waren
aan de orde van de dag. Kortom, er moest
iets mee gebeuren. Er kwam een overleg
met de gemeente waar veel omwonenden
en bewoners elders uit de wijk op af waren
gekomen. De eerste stap voor een mooi initiatief is op die avond gezet. Met de huidige
werkgroep en de bewoners van de Oude
Azaleastraat is heel veel werk verzet. Door
een grote saamhorigheid onder de buurtbewoners en de bewoners uit de omliggende
straten, kon het plan gerealiseerd worden.
Ook willen we het park nog afmaken. Soms
was het ook wel erg moeilijk, legde Jan uit.
Dit kwam doordat er in het bestemmingsplan twee varianten zaten: gedeeltelijk park-
bestemming en gedeeltelijk bestemming voor
maatschappelijke doeleinden. Maar de schop
was al wel in de grond gegaan. Uiteindelijk is
er een tijdelijke vergunning afgegeven voor
vijf jaar. Dit zou echter voor de fondsenwerving te kort kunnen zijn. Daarom vroeg Jan de
hulp van de gemeenteraad om het Azaleaplein
te blijven ondersteunen. Ook wordt er gezocht
naar sponsoren. Er moet nog veel aan de
inrichting gedaan worden, onder andere
speeltoestellen en bankjes. Geert vertelde
dat de groenstrook vanaf de Wolfskuilseweg een bijzondere groenstrook is op een
historische stuwwal naar het Azaleapark.
Het is een belangrijke groene verbinding
geworden in een dichtbevolkte wijk. Ter
afsluiting gaf Corrina een rondleiding door
het park. Na het korte bezoek bedankte
Geert iedereen voor de komst en vraagt aan
de partijen die aanwezig zijn om het park te
blijven steunen.
Tekst: Leo Woudstra
Foto bord: Geert Schiks
Foto plein: Dave van Brenk
Een gewaarschuwd mens…
Het is begin april. Zoals bijna altijd op
zondagochtend gaan ze wandelen. Hij,
67, verzorgt al jarenlang zijn iets jongere
vrouw die na een paar hersenbloedingen
voor haar vervoer van een rolstoel afhankelijk is. Het zijn echte Wolfskuulers.
Ze zijn al weer op weg naar huis op de
Pastoor Zegersstraat wanneer er plots een
grijze Mercedes, van een oud model, vlak
bij ze stil houdt. De auto heeft een Duits
kenteken beginnend met DU en er zitten
vier personen in. Terwijl de chauffeur en
de man naast hem blijven zitten, stapt eerst
de vrouw rechtsachter uit, meteen gevolgd
door de dame die linksachter in de auto zit.
Het zijn zigeunerachtige types. De vrouwen
dragen lange rokken tot op de grond en hebben een hoofddoek om. Een van de vrouwen
draagt een wit vestje. Aan hun gezichten te
oordelen lijken ze begin 20. De mannen
zijn waarschijnlijk van ongeveer dezelfde
leeftijd. Als de vrouwen uitstappen hebben
ze iets wat op een plattegrond lijkt in hun
de Wester - juni 2014
handen. Met tweeën overrompelen ze het oudere echtpaar. Druk pratend en wild gebarend
pakken ze hun slachtoffers vast en weten zo
verwarring te zaaien. De vrouwen zijn extreem
brutaal, razendsnel en uiterst bedreven in deze
overrompelingstactiek. Het echtpaar kan geen
kant op. Dan blijkt ook dat de vrouwen (nep)
sieraden bij zich dragen. Ze slagen erin bij hun
vrouwelijke slachtoffer een ketting van haar
hals te rukken. Bij de man proberen ze iets
van een (nep)ring aan zijn vinger te schuiven,
waarschijnlijk in een poging om daarna zijn
trouwring te ontfutselen. Dat lukt ze niet. De
vrouw loopt lichte verwondingen aan de hals
op.
Volgens wijkagent Hans Zweers is het zeer
waarschijnlijk dat ze de slachtoffers al een
tijdje op de korrel hadden voor ze tot hun laffe
daad over gingen. Ze kozen daarbij in zoverre
de verkeerde locatie, dat de overval door een
bewakingscamera is vastgelegd. Enkele weken
hieraan voorafgaand gebeurde een vergelijkbare poging tot overval vlak voor de Wolverlei
Wijkagent Hans Zweers (r)
aan de Floraweg. Volgens Hans Zweers zeer
waarschijnlijk dezelfde dadergroep. Na het
bestuderen van de camerabeelden, die jammer genoeg heel matig van kwaliteit zijn,
heeft hij zelfs een vermoeden waar hij de
daders moet zoeken, maar ontbreekt het de
politie aan 100 procent waterdicht bewijs.
Deze dadergroep zou al eens eerder voor
dergelijke vergrijpen in de regio gearresteerd zijn geweest. Het is een grote vijver
waar de daders in vissen. Vandaag rijden ze
hier, morgen proberen ze ergens anders hun
slag te slaan. Wees dus alert. Een gewaarschuwd mens…
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Ger Neijenhuyzen
25
Waterkwartier
Nijmegen graaft
Op weg naar nieuw
wijkbeheerplan
Omdat ú weet wat er speelt en wat belangrijk is in Biezen. Omdat wíj als gemeente het belangrijk vinden dat u er
fijn kunt wonen en werken. Omdat we
dit jaar samen een nieuw wijkbeheerplan voor uw wijk maken.
Daarom nodigen we alle bewoners en
ondernemers uit voor de wijkschouw en
de bewonersavond. De wijkschouw is op
dinsdag 10 juni van 18.00 tot 20.00 uur.
We gaan met de fiets en starten bij voorzieningenhart De Biezantijn, Waterstraat
146. De bewonersavond is op dinsdag 24
juni van 19.30 tot 21.30 uur in voorzieningenhart De Biezantijn,.
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan,
maar van 14 april tot en met 18 mei vond
een archeologische opgraving plaats aan
de Waalbandijk bij de voormalige Honigfabriek.
Voor het eerst in Nederland werd het publiek nadrukkelijk uitgenodigd om onder
leiding van archeologen van de gemeente
Nijmegen zelf te gaan graven. Dit was niet
aan dovemansoren gezegd. Binnen de kortste keren was de opgraving ‘uitverkocht’ en
kwamen volwassenen en kinderen uit het
hele land zich op het boeiende Romeinse
verleden van Nijmegen storten. Gelukkig
was er ook ruimte gemaakt voor de Nijmeegse scholen, zo ook voor onze eigen
wijkschool de Aquamarijn. De verwachtin-
Wat en waarom?
Tijdens de wijkschouw bekijken we samen de openbare ruimte (straten, pleinen
en ‘het groen’) en bespreken ter plekke
uw ideeën. Op de bewonersavond – kort
na de wijkschouw – willen we samen
met u in beeld brengen wat meer en minder belangrijk is voor uw wijk. U speelt
hierbij een actieve rol. Aan de hand hiervan bepalen we een prioriteitenlijst voor
het wijkbeheerplan.
Elke vier tot zes jaar maakt de gemeente
een wijkbeheerplan. In dit plan staat wat
we graag in uw wijk willen gaan doen
met de straten, pleinen en ‘het groen’.
Dagelijks en groot onderhoud en voorstellen voor herinrichting komen dan aan
bod.
Aanmelden, vragen, opmerkingen
We vinden het prettig als u zich aanmeldt. Dat kan via de mail: [email protected]
nijmegen.nl of telefonisch: (024) 329 30
31. Kunt u er niet bij zijn, maar heeft u
wel opmerkingen of ideeën die u graag
kwijt wilt? Laat het ons weten.
Tekst: gemeente Nijmegen
26
gen waren hooggespannen. Het was bekend
dat op het op te graven terrein van de Romeinse stad Ulpia Noviomagus een groot
openbaar stenen gebouw heeft gestaan,
waarschijnlijk een tempel.
In 1834 is het terrein al eens onderzocht
door de eerste Nederlandse hoogleraar archeologie, Casper Reuvens. Zijn vermoedens werden bijna twee eeuwen later bevestigd. Er heeft inderdaad zo goed als zeker
een tempel gestaan. Deze keer werden onder andere muurresten, metalen voorwerpen als mantelspelden, lakzegeldoosjes en
een ring gevonden. Daarnaast veel bouwmateriaal, scherven van potten, een zilveren
munt en een dobbelsteen. Ook opvallend
veel dierlijke botten.
Ook enkele leden van wijkvereniging Ons
Waterkwartier groeven mee, een fascinerende en bijna verslavende bezigheid met
direct resultaat.
De laatste dag werd afgesloten met een
interessante lezing van de heer Harry van
Enckevort, archeoloog bij de gemeente
Nijmegen. Alle vondsten worden gewassen, geinventariseerd en onderzocht. In de
loop van het jaar verschijnt een verslag.
Wie weet wat voor geheimen de Nijmeegse
aarde nog prijs gaat geven.
Tekst: Carla Boukamp
Foto’s: Dave van Brenk
Fietsenoverlast bij Paladijn en Fenikshof
Het is een vervelend fenomeen dat de fietsen overlast blijven bezorgen. De eigenaar
van de fiets zet zijn karretje maar ergens
neer, daar waar het hem of haar uitkomt. Dit
tot grote ergernis van iedereen.
ling onder het pand. Het moet toch mogelijk
zijn om de omgeving een betere uitstraling
te geven dan nu het geval is. Daarom een
oproep aan u allen: help mee om deze overlast te laten ophouden.
Zet de fiets in de daarvoor aanwezige stal-
Tekst: Ruud de Vries
de Wester - juni 2014
Nieuwe inrit
Huize Leeuwenstein
Op de Voorstadslaan is een nieuwe
inrit aangelegd voor de bewoners van
huize Leeuwenstein (voorheen Sonnehaert).
Een groene ‘soepbak’ bij de Honig
Het voormalige Honig terrein bruist van
de initiatieven en activiteiten. Nu pas
wordt duidelijk wat een enorm terrein
er altijd verscholen achter de poort heeft
gelegen.
Ook wijkvereniging Ons Waterkwartier
werd gevraagd om mee te denken over vergroening van het toch wel heel stenige fabrieksterrein. Aansluitend bij het idee van
stadslandbouw - in ons geval meer stadstuinbouw - werden dertig enorme voormalige mengbakken voor soepen beschikbaar
gesteld, gevuld met aarde.
Na een oproep in de Wester hebben enkele
enthousiaste wijkbewoners zich gemeld om
in deze bakken een tuintje te maken. De
keuze van de beplanting wordt overgelaten
aan de deelnemers.
In het kader van de Dag van de Stadslandbouw, ook bij de Honig gehouden, werd op
17 mei ijverig begonnen met planten, zaaien
en uiteraard gieten. Met als resultaat aan het
einde van de dag een variatie aan bloemen,
kruiden, groenten en veel zaaisel. Er zijn
ook gezamenlijke bakken waaruit iedereen
kan plukken. Ook werden er al plantjes en
zaden uitgewisseld en zelfs geschonken. Het
belooft een mooie, groene zomer te worden.
Het is ontzettend leuk om zo met elkaar bezig te zijn en ervaringen uit te wisselen.
Belangstelling? Er zijn nog bakken beschikbaar! Geef je op via http://eetbaarnijmegen.
nl/tuinieren-in-bakken-bij-de-honig/ of bel
Carla Dijs: 06 53 83 59 49
Tekst: Carla Boukamp
Foto: Ger Neijenhuyzen
Meedenken over Parkje Spechtstraat
Wijkbewoners in de ruime omgeving van
de Spechtstraat worden uitgenodigd om
mee te werken aan het ontwerp voor het
nieuwe parkje.
De gemeente wil vanaf het prille begin
buurtbewoners bij de plannen betrekken.
Het doel is samen te komen tot een duurzaam en eenvoudig wijkpark, dat goed past
in de buurt en voldoet aan de wensen van
de bewoners. Een parkje waar iedereen blij
van wordt en waar je als buurtbewoner ook
een beetje verantwoordelijk voor bent.
de Wester - juni 2014
Wijkvereniging Ons Waterkwartier heeft
inmiddels ervaring in het meedenken over
groen in de wijk en ziet een mooie kans
voor direct omwonenden om aan de slag te
gaan met het oude schoolplein. In september wordt de school gesloopt.
Ook op de Voorstadslaan komt de definitieve in- en uitrit voor de auto’s met
bestemming studentenhuisvesting Leeuwenstein en het restaurant. Tijdens de
informatieavonden van de bewoners is
afgesproken dat de Bredestraat en de
Vlietstraat ontlast worden van het autoverkeer. Voor de fietsers komt een aansluiting op de rotonde zodat deze ook
rechtstreeks hun terrein op kunnen rijden. Wij hopen op een fijne samenwerking en willen de studenten en de gebruikers van Leeuwenstein hartelijk welkom
heten in ons mooie Nijmegen-West.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk
Oproep aan verenigingen
en organisaties voor
promotie van activiteiten
Tijdens de openingsdag, zondag 14
september, van het voorzieningenhart
De Biezantijn worden veel bezoekers
uit heel Nijmegen verwacht.
Het plannen maken kan nu al beginnen.
Meld je aan bij [email protected] of
wacht op een uitnodigingsbrief en deel je
ideeën op een avond voor bewoners.
Dit is een mooie gelegenheid om uw
huidige en toekomstige activiteiten te
promoten. Hiervoor worden door het
gebouw panelen geplaatst waarop in
A5-formaat de door u aangeleverde teksten worden verwerkt. Wij verzorgen de
lay-out van het geheel om het een mooie
uitstraling te geven. De uiterste inleverdatum voor uw tekst is woensdag 25 juni
2014 bij [email protected]
Tekst Carla Dijs
Tekst: Ruud de Vries
27
Nieuwbouw voor
basisschool en
kindercentrum
Aquamarijn
In Oud-West is KION-kinderopvang
samen met basisschool Aquamarijn en
welzijnsorganisatie Tandem betrokken bij de nieuwbouw van een nieuw
kindercentrum.
Onder de naam Aquamarijn zitten hier
vanaf het nieuwe schooljaar onderwijs,
kinderopvang en welzijn onder één dak.
Het kindercentrum gaat onderdeel uitmaken van voorzieningenhart De Biezantijn.
KION
Voor KION gaat het om een peutergroep
en een nieuw te starten kinderdagverblijf. Bij voldoende belangstelling van
ouders behoort tevens een locatie voor
buitenschoolse opvang tot de mogelijkheden. Hier houden we bij de bouw alvast rekening mee. Dit betekent dat we
bij Aquamarijn opvang verzorgen voor
kinderen in de leeftijd van 0 tot en met
12 jaar.
Nieuw gebouw
We hebben straks een prachtig nieuw
gebouw, met speciaal voor de betreffende leeftijdsgroep ingerichte ruimtes
en speelgoed. Het buitenterrein gaan we
voorzien van natuurlijke speelmaterialen. Het wordt geheel omheind, zodat de
kinderen veilig kunnen buitenspelen.
Samen met de school en Tandem gaan
we regelmatig activiteiten organiseren
voor kinderen van de verschillende groepen. Zo raken de kinderen vertrouwd
met de schoolomgeving en is de stap
naar school, wanneer ze 4 worden, makkelijker.
Informatie
Voor informatie over de opvangmogelijkheden kun je contact opnemen met de
afdeling Klantrelaties via (024) 382 26
55 of [email protected] Meer informatie vind je ook op www.kion.nl.
Tekst: Jacqueline Bosch
28
Adoptie meeuwen aan de haven
Bewoners van het wooncomplex Waalhaeve aan de Waalbandijk hebben het
initiatief genomen om de betonnen bank
tussen fase 1 en 2 te verfraaien.
Na de zoveelste glasschade is besloten om
al het glas te verwijderen, het windscherm
op te geven en er iets kunstzinnigs mee te
doen. De trapopgang tussen de gebouwen
vanaf de Weurtseweg naar de Waalbandijk
leidt straks naar een 10 meter brede blauwgroene/rode bank met vijf op de wind draaiende RVS-meeuwen. De bank heeft twee
aanzichten met kleuren en letters. De naam
van het complex is gesplitst in Waal en Haeve. Vanaf de Weurtseweg zie je letters verwijzen naar de achterliggende Waal. Vanaf
de Waal vormt de bank met de tekst Haeve
de verbinding tussen de twee delen van het
complex. De meeuwen zorgen voor beweging op de staanders die na het verwijderen
van het glas geen functie meer hebben als
windscherm. Opgenomen in het kunstwerk
en geadopteerd door bewoners vormen ze
een symbool voor de verbondenheid met de
omgeving.
Zaterdag 24 en zondag 25 mei is het gezellig samen schilderen geblazen voor enthousiaste appartementbewoners die mee willen
werken aan de uitvoering onder begeleiding
van Carla Dijs.
Tekst en fotomontage: Carla Dijs
Nieuwe bewoners Waterkwartier
Op 1 juni heeft Driestroom, in samenwerking met Portaal, de deuren van een
nieuwe locatie voor begeleid wonen geopend aan de Waalstraat.
De locatie bestaat uit veertien nieuwbouwappartementen. Een van de appartementen
wordt ingericht als kantoor voor de begeleiding en is tegelijkertijd ook een inloop voor
de bewoners.
Waalstraat
In de Waalstraat komen dertien (jong)volwassenen met autisme en een normale intelligentie te wonen. Meedoen lukt het best
midden in de wijk, waar je een praatje kunt
maken met de buren en je je boodschappen
doet. Deze mensen willen naast zo zelfstandig mogelijk wonen, ook zo zelfstandig mogelijk werken. Daarom biedt deze locatie,
naast woonbegeleiding, ook begeleiding bij
het vinden en behouden van passend werk.
Begeleiding is zeven dagen per week aanwezig tot in de avond.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniejelle Lablans, teamleider,
via [email protected]
Tekst: Daniejelle Lablans
Vergaderdata van wijkvereniging Ons Waterkwartier
Dinsdag 17 juni en dinsdag 16 september zijn de reguliere vergaderingen van wijkvereniging Ons Waterkwartier. Ze vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur in het nieuwe
Voorzieningenhart De Biezantijn aan de Waterstraat. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.
De agendacommissie komt ter voorbereiding op de vergaderingen op respectievelijk
3 juni en 2 september bijeen. U kunt eventuele bespreek-, agenda- of discussiepunten inbrengen bij Ineke de Jong (secretariaat), telefoon (024) 377 85 25 of e-mail:
[email protected]
Tekst: Ruud de Vries
de Wester - juni 2014
We gaan weer
beginnen met bingo
in De Biezantijn
Met ingang van 3 september kan het
woordje bingo weer geroepen worden
in het nieuwe voorzieningenhart De
Biezantijn.
Aanleg park rond De Biezantijn
Het lijkt erop dat aan de Waterstraat bij
De Biezantijn opnieuw bodemonderzoek
plaatsvindt, zoveel grondverzet is er de
laatste tijd gaande.
Niets is minder waar. De grond wordt afgegraven om een goede onderlaag te hebben
voor de afwatering en groei van de nieuwe
aanplant. Het gaat een parkachtig geheel
worden met een uitstraling die past bij het
fantastische gebouw dat de architect heeft
ontworpen. Een pluim op de hoed voor
allen die hebben meegewerkt om ons Wa-
Uit de commissie Verkeer
De kruising van de snelfietsroute en de
Winselingseweg blijft nog steeds een zeer
gevaarlijk kruispunt.
Rijdend over de Winselingseweg heeft de
automobilist geen zicht op het snelle fietsverkeer dat onder de nieuwe Oversteek vandaan komt. De commissie zal hier spoedig
voor meer overzicht gaan zorgen.
Het gehele fietspatroon bij de nieuwe rotondes tussen de Oversteek en de Industrierotonde zal bezien moeten worden. Er zijn
veel onduidelijke situaties met betrekking
tot de rijrichting. Ook is het op sommige
plaatsen niet duidelijk of de fietsers wel of
geen gebruik moeten maken van de openbare weg. Binnenkort wordt het geheel ter
plekke getoetst.
de Wester - juni 2014
terkwartier een voorzieningenhart te laten
krijgen die het verdient. De eerste tijd zal
de jonge aanplant nog zijn groei moeten
krijgen, maar wij hopen dat met de officiële
opening op zondag 14 september het een en
ander reeds te zien is.
Ook de lange muur, die aanwezig is aan
de zijde van de Niersstraat, krijgt een heel
andere uitstraling. De graffiti wordt verwijderd en er komt een haagbegroeiing.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk
De nieuwe looproute tijdens de Vierdaagse
gaat vanaf de sluis in Weurt via de rotonde
bij de Oversteek. Vervolgens rechtsaf de
Mercuriusstraat in, waarna de oude route
wordt vervolgd. Deze route is dan geheel
afgesloten voor bestemmingsverkeer. De
commissie zorgt voor omleidingsborden en
verkeersregelaars.
De bingo van SV Nijmegen, dat voorheen in het Gemeenschapshuis en daarna
Titus Brandsma gehouden werd, gaat
weer van start. Door de verminderde
belangstelling waren wij genoodzaakt
afgelopen jaar te stoppen, maar nu de
deuren van De Biezantijn opengaan,
gaan we het weer opzetten. En dat willen wij onze vaste gasten, en natuurlijk
onze nieuwe gasten, laten weten. De
bingo gaat, zoals altijd, plaatsvinden op
de woensdagavond. Zaal open om 18.30
uur, aanvang bingo om 19.30 uur.
Wij hopen onze vertrouwde en nieuwe
gezichten vanaf 3 september weer te
kunnen begroeten op onze bingo. Tot
dan!
Tekst: Ruud de Vries
Vierdaagse door
Nijmegen-West
Op woensdag 16 juli is het weer zover:
het wandellegioen zal warm onthaald
worden in onze wijk.
Mochten er zich onverhoopt verkeersproblemen voordoen in uw omgeving, vragen
wij u dringend deze te melden aan de voorzitter van de commissie Verkeer ([email protected]
ruuddevriesjuwelier.nl).
Voor de twaalfde keer zal het uitbundig
gevierd gaan worden met live-muziek en
geluidsinstallaties, de benodigde vergunning is binnen. De binnenkomst is via
de Kanaalstraat bij het Westerpark, vervolgens Waterstraat, Biezenstraat, Voorstadslaan, dan onder de Hezelpoort door.
Om alles in goede banen te leiden, organiseren wij een bijeenkomst in het voorzieningenhart De Biezantijn op maandag
23 juni 2014 om 19.30 uur. Wij nodigen
alle bewoners van de bovengenoemde
straten van harte uit voor het gezamenlijk overleg om er zo voor iedereen een
grandioos feest van te maken.
Tekst: Ruud de Vries
Tekst: Ruud de Vries
De werkzaamheden bij de Hezelpoort zijn
gestart en worden nauwlettend in de gaten
gehouden.
29
VOORZIENINGENHART DE BIEZANTIJN
In elke De Wester nieuws over de nieuwbouw van het Voorzieningenhart
De Biezantijn (aan de Waterstraat) en van de Brede school Aquamarijn.
Bovenop het voorzieningenhart zijn 30 zorgwoningen gebouwd. In juni
trekken al enkele organisaties in De Biezantijn. Het tijdelijk wijkcentrum
De Sonnehaert sluit op 1 juli haar deuren. Op zondag 14 september is het
groot feest bij De Biezantijn!
Werken aan de buitenruimte
Er wordt volop gewerkt aan de buitenruimte
van het voorzieningenhart. De bestrating
aan de kant van Fortuna is klaar. Ook
vindt veel grondwerk plaats, daarna kan
de echte inrichting beginnen met aanleg
parkeerplaatsen, rij- en wandelroutes, groen
etcetera. De speeltoestellen zijn inmiddels
besteld. Het werk wordt in fases uitgevoerd.
Wilt u meer weten? Bezoek dan het
inloopspreekuur (zie onder de rubriek Info,
vragen en reacties).
Feest in De Biezantijn
De nieuwe keuken wordt heel nauwkeurig geïnstalleerd in de Biezantijn. Deze moderne keuken met
de nieuwste snufjes kan binnenkort worden gehuurd om samen te koken.
Foto: Dave van Brenk
Info, vragen en reacties
Vragen over de buitenruimte
Aannemersbedrijf Dusseldorp
Onder werktijd: tel. 0544 – 395555
Buiten werktijd (calamiteiten) 0900 – 0955
Inloopspreekuur: woensdag tussen 10.00 en 11.00
uur in de keet op de bouwlocatie
Willie Arends (gemeentelijk projectleider openbare
ruimte)
e-mail: [email protected] tel. 06 53 77 29 80
Vragen voor Brede Basisschool Aquamarijn
Arie Krijgsman (directeur)
e-mail: [email protected],
tel. 024-3791361
Reacties/ideeën over toekomstig gebruik De
Biezantijn
Martin Peters (senior stafmedewerker Welzijn en
Jeugdaccommodaties)
e-mail: [email protected], tel. 06 46 26 57 97
Tribunetrap
De nieuwbouw van Brede school Aquamarijn
is bijna klaar. Momenteel wordt gewerkt aan
de tribunetrap, bij de ingang van de nieuwe
school. Vanaf de tribunetrap kunnen kinderen
straks voorstellingen en presentaties aan
elkaar laten zien. Deze ruimte grenst aan
de grote zaal van de Biezantijn. Als er meer
ruimte nodig is, bijvoorbeeld bij kerstvieringen
of de presentatie van een musical, kan de
school ook gebruik maken van deze extra
ruimte.
14 SEPTEMBER OPENINGSFEEST
13.00 tot 17.00 uur
Spectaculaire acties van de Romeinen,
Nijmeegse artiesten, sport- en spel voor jong
en oud, hapjes en drankjes. Kortom voor elk
wat wils!
Maar vooral ook genieten van het nieuwe
voorzieningenhart en de prachtige brede
Basisschool Aquamarijn
15 TOT 19 SEPTEMBER OPEN WEEK
Verschillende organisaties zetten hun
deuren open. U kunt helemaal vrijblijvend
genieten van allerlei activiteiten. Kijk voor het
programma in De Wester van augustus.
Vragen over huren ruimtes in De Biezantijn
Neem contact op met een van de beheerders
e-mail (nieuw!): [email protected],
tel. 024-3783190
www.dewester.info
Foto: Ingenieursbureau HEVO
Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie
de Wester - juni 2014
31
aand
m
r
e
p
,=
5
3
2
€
Wonen vanaf
Eerste koopwoning? Portaal opent deuren!
Ga naar kopenbijportaal.nl
De weg kwijt? Kom lessen bij Keizerstad!
Speciale aanbieding!!!
22 lessen van 60 minuten en een
examen voor slechts € 999,-.
Bel 024 – 8485694 of mail naar [email protected]
32
de Wester - juni 2014
Opening verbeterd
Westerpark
Op 18 mei 2014 opende wethouder Turgay
Tankir samen met Ger Hesseling namens de
Vrienden van het Westerpark het vernieuwde Westerpark. Het was een drukbezochte
dag, de organisatie had ervoor gezorgd dat
de ouderen met het Zonnetreintje bij seniorenflats en bij de Griffioen werden opgehaald en weer teruggebracht.
Het was prachtig weer. De bezoekers werden
getrakteerd op gesponsorde hapjes en een lekker advocaatje en boerenjongens. Kinderen en
jongeren konden zich uitleven bij verschillende activiteiten. Omdat een park niet vanzelf tot
stand komt gaf Hesseling aan de aanwezigen
een kleine toelichting over het ontstaan van het
park.
Tot de jaren vijftig eindigde het Waterkwartier
achter de Waterstraat/Rijnstraat. Op de plek
waar nu het Westerpark is waren in die jaren
weilanden met boomgaarden. Het gebied liep
door tot het Maas-Waalkanaal. In de jaren zestig zijn er voetbalvelden aangelegd. Tot 1996
hebben op deze locatie twee voetbalverenigingen gespeeld: Noviomagum en DBK. Toen
deze voetbalverenigingen stopten, is het gebied in 1998 ingericht als park.
De gemeente heeft met een aantal bewoners
aan tafel gezeten om over de inrichting van het
park te praten. De bewoners wilden een groene
buffer als afscheiding voor het achterliggende
industrieterrein. Ook vond de groep dat de
speeltuin terug moest komen die in het verleden op de hoek Kanaalstraat/Rivierstraat was.
Tevens wilde men een hangplek voor de wat
grotere jeugd, een voetbalveldje en een jeude-boulesbaan voor de ouderen. De gemeente
heeft deze verzoeken ingewilligd.
Op 3 juli 1999 is het park officieel in gebruik genomen door de voormalige bekende
voetballer uit het Waterkwartier Chris van
de Weerden, die bij SCH, NEC en PSV heeft
gevoetbald. Het was een ongekend spektakel
voor de jeugd die met Van de Weerden ’n balletje kon trappen. Voor de kinderen waren er
allerlei spelletjes.
Toen er plannen waren voor de aanleg van
een nieuwe stadsbrug de Oversteek is in 2009
een nieuwe klankbordgroep opgericht om
over de inrichting van het park te praten. De
klankbordgroep vond dat er een hoge groene
wal moest komen langs de Mercuriusstraat
met bomen en struiken voor opvang van uitlaatgassen. Uitlaatgassen veroorzaken veel
gezondheidsklachten aan de luchtwegen en
kankerverwekkende stoffen. Men wilde een
de Wester - juni 2014
Ger Hesseling en wethouder Turgay Tankir.
gebruiksvriendelijk park, onder andere met
wandelpaden, zitbanken, picknicktafels en
grote bomen. De gemeente heeft de meeste
verzoeken ingewilligd. Er zijn zelfs beelden
en andere kunst geplaatst. De beloofde grote
bomen zijn er echter niet gekomen. In 2009 is
het park onder de nieuwe naam Westerpark geopend door wethouder Turgay Tankir.
In 2013 hebben de Vrienden van het Westerpark het stokje overgenomen van de klankbordgroep. Ook deze groep wilde een goed
onderhouden en gebruiksvriendelijk park. Zij
vonden dat het maaibeleid drastisch aangepast
moest worden, zodat het park meer gebruikt
zou worden. De beloofde grote bomen moesten er komen en dode bomen en struiken vervangen. Uit de wijk kwam de wens om voor de
grotere jeugd wat toe te voegen. Begin 2014
hebben bewoners samen met wethouder Jan
van de Meer vele grote bomen en struiken geplant. En er zijn eendenmanden geplaatst, zodat de eenden rustig kunnen broeden. De groep
heeft nog geprobeerd om een ooievaarspaal te
krijgen, helaas is dat niet gelukt.
Ook nu weer heeft de gemeente veel verzoeken ingewilligd. Zo zijn er voor de wat grotere jeugd natuurkijkspelen aangebracht in de
vorm van boomstammetjes. Het is een echt
park geworden voor jong en oud waar we als
Waterkwartier trots op zijn.
De Vrienden van het Westerpark organiseren
regelmatig allerlei activiteiten, waaronder opschoondagen. Wijkbewoners mopperen wel
eens dat er troep in het park ligt, maar tijdens
de opschoondag heeft de groep zelfs stofzuigers tussen de struiken gevonden. En laten we
elkaar recht in de ogen kijken, een stofzuiger
komt niet uit de lucht vallen.
Ook is er in 2013 een openluchtbioscoop georganiseerd met de film de Marathon, waar
een kleine tachtig mensen bij aanwezig waren.
Het park is er voor iedereen. Daarom heeft de
groep ook een multicultureel festival georganiseerd, waar men allerlei verschillende hapjes
kon proeven. Ook een kerstmarkt mocht niet
ontbreken waar de echte kerstman bij aanwezig was.
Op 18 mei 2014 was de officiële opening met
een discotheek en allerlei activiteiten, onder
andere voetbal, tai chi, bootcamp dansen, circusacts en er was een springkussen. Om de
stemming erin te krijgen was er een optreden
van een smartlappenkoor. De ouderen zongen
naar hartenlust mee met de oude liedjes. De
bomen werden aangekleed met breiwerk van
bewoners uit de wijk en er zijn vogelhuisjes
geplaatst aan de kant van de Rivierstraat. De
kinderen hebben plantjes geplant met de letters
Westerpark. En op het startsein van wethouder
Turgy Tankir zijn er door de kinderen honderd
ballonnen opgelaten.
Hesseling eindigde met zijn toespraak: ‘We
mogen als wijk zeer trots zijn op deze groep.
Amsterdam heeft zijn Toppers, wij hebben
met de Vrienden van het Westerpark onze eigen toppers. De Vrienden van het Westerpark
hopen dat de bewoners hun inzet waarderen.
Dankzij vele sponsoren hebben de Vrienden
van het Westerpark aan alle aanwezigen een
fantastische dag kunnen bezorgen.’
Meer foto’s van de opening zijn te zien op
www.facebook.com/DeWesterNijmegen
Tekst: Ger Hesseling
Foto’s: Dave van Brenk
33
NOOIT MEER DIËTEN,
GEWOON ANDERS LEREN ETEN!!!!!
Lijnen, afvallen, beginnen, stoppen, opnieuw beginnen!!!
Wie kent deze kreten niet?
We zijn allemaal druk, hebben haast en het eerste wat
er bij in schiet is gezond eten!
Laten we de knoop doorhakken en beginnen met het
gezonde eetpatroon van EGA bij Dorien Vernooij.
Dorien is voedingsdeskundige bij EGA en geeft al 15
jaar cursus op verschillende locaties in Nijmegen,
Arnhem, Groesbeek, Gendt, Bemmel, Elst, Huissen,
Wijchen en Heteren om af te vallen en gezond te eten.
Dorien weet waar ze over praat en probeert iedereen gezond en lekker te
laten eten met het goede eetprogramma van EGA,
Het hele gezin kan er aan meedoen en we eten normaal, geen pillen, poeders of
shakes maar gewoon met de pot mee!
Verstandig afvallen IS goede voeding
Nijmegen:
Dinsdag: 18.30 tot 19.30 uur in Wijkcentrum Dukenburg
Woensdag: 19.30 tot 20.30 uur in Ark van Oost
Donderdag: 11.00 tot 12.00 uur in De Schakel
Donderdag: 13.00 tot 14.00 uur in Titus Brandsma
Dorien Vernooij
www.ega-dorienvernooij.nl
0481 461413
Nieuws vanuit het
Initiatievenfonds
Op 21 mei was de tweede sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen
voor initiatieven uit de wijk. Er stromen steeds meer aanvragen binnen.
De ingediende aanvragen zijn in behandeling genomen.
Wilt u ook een aanvraag indienen voor
een initiatief (denk bijvoorbeeld aan het
organiseren van een coladisco of een
straatfeest)? Dan kunt u hiervoor een
aanvraagformulier invullen en indienen
via
[email protected]
com. De aanvraagformulieren met daarop ook de ‘spelregels’ zijn af te halen in
het wijkcentrum Titus Brandsma en in
het tijdelijke wijkcentrum Sonnehaert.
Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen
naar [email protected]
com. U krijgt dan zo snel mogelijk een
aanvraagformulier toegestuurd.
Wist u trouwens dat het initiatievenfonds
steeds na de sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen bijeenkomt om de
aanvragen te beoordelen en de gemeente
te adviseren over de toekenning van een
bijdrage aan een initiatief? Wij raden u
dan ook aan ruim voordat een activiteit
plaatsvindt uw aanvraag in te dienen.
Deze wordt dan bijtijds in behandeling
genomen, u krijgt eerder uitsluitsel over
de toekenning van de bijdrage en zo weet
u van tevoren waar u aan toe bent.
De eerstvolgende sluitingsdatum is op
woensdag 20 augustus 2014. De laatste
sluitingsdatum voor indienen voor aanvragen in 2014 is op woensdag 22 oktober.
Tekst: Lidwien de Groot
Prijsvraag!!!
Onder de goede inzendingen wordt een
make-over verloot, beschikbaar gesteld
door kapsalon Lustrina en de beautysalon met de rode lipstick aan de Nina
Simonestraat. Denkt u te weten welke
beauty-salon dat kan zijn, mail dan uw
oplossing naar [email protected]
Bij de make-over zal een fotograaf van
de Wester aanwezig zijn. Het resultaat
zal te zien zijn in de volgende Wester.
34
de Wester - juni 2014
Zorgbrigades in Waterkwartier
Zorgbrigades zijn stagiaires die hulp verlenen in en om huis voor ouderen en hulpbehoevenden. De medewerkers zijn bijstandsgerechtigden of mensen met een
wajong-uitkering. Door deze stage doen
zij werkervaring op en volgen tegelijkertijd een opleiding in de zorg. Zij worden
intensief begeleid door een gespecialiseerde
praktijkbegeleider.
Het mes snijdt aan twee kanten: ouderen krijgen ondersteuning om thuis te kunnen blijven
wonen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans om weer aan de
slag te gaan. ‘Ik ben zo blij met mijn hulp, ze
is vrolijk, en ik kom ook weer eens buiten met
mijn rolstoel’, aldus een van de ouderen.
Hoe het werkt
Miriam Blum, praktijkbegeleidster van de
ZZG Zorggroep begeleidt de stagiaires. Ze
zegt dat ze een mooi clubje heeft om te begeleiden. Miriam: ‘Het zijn enthousiaste dames
die iets willen leren en graag hun diploma willen halen. Deze acht leerlingen lopen stage bij
zorginstellingen en bij ouderen in de wijken
Hatert en Waterkwartier. Deze ouderen kunnen wat extra hulp gebruiken, maar komen
nog niet in aanmerking voor thuishulp.’ Miriam somt een hele lijst van werkzaamheden
op: begeleiding naar het ziekenhuis, de bibliotheek of het buurthuis. Maar ook werk in huis
zoals stofzuigen, ramen lappen, strijken. De
stagiaires mogen helpen in de tuin of bij de
bediening van computer en mobiele telefoon
of helpen bij het invullen van formulieren. En
als de klant dat wil kunnen zij samen wandelen, koken, een spelletje doen of iets anders
gezelligs.’ Miriam bezoekt alle ouderen die
graag ondersteuning willen. Zo krijgt zij een
beeld welke ondersteuning de mensen willen
en wanneer. Op basis hiervan wordt een match
gemaakt met een stagiaire.
Het is bedoeld voor mensen van 65 jaar of ouder en voor alle mensen die beperkingen ervaren bij het huishouden, bijvoorbeeld door een
lichamelijke beperking. De Woonzorgbrigade
werkt met een vast uurtarief van 6 euro. Men
kan kiezen voor een aantal uren per week, elke
week of om de week. Om gebruik te kunnen
maken van de woonzorgbrigade is géén indicatie nodig van de gemeente of een andere instantie. Wie meedoet, helpt bovendien anderen
aan een diploma.
de Wester - juni 2014
Priscilla en een klant
Ontstaan
De Woonzorgbrigade is een vervolg op het
project van Portaal in het Waterkwartier Zorg
voor aandachtswijken.
Gemeente Nijmegen, woningcorporatie Portaal, werkgeververeniging WZW, zorgaanbieder ZZG Zorggroep, Welzijnsorganisatie
Tandem en ouderenorganisatie Swon werken
samen om mensen de mogelijkheid te bieden
langer zelfstandig te wonen en mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven aan de slag te gaan in de zorg.
Aanmelden
Men kan mailen naar [email protected] of binnenlopen bij de wijkkantoren
van Portaal: Waterkwartier, Waterstraat 138.
Spreekuur elke maandag tussen 10.00 en 12.00
uur.
Tekst en foto: ZZG Zorggroep
35
Rondje Westerpark
dat ze er een prima wandelingetje kunnen
maken.
Het vernieuwde Westerpark aan de Kanaalstraat biedt volop gelegenheid om in
beweging te komen. Het is een uitnodigend stukje groen in de wijk geworden.
Voetballers hebben twee goals tot hun
beschikking. Jongens die aan capoeira
en breakdance doen, hebben de weg
ook al gevonden. En ook de eigenaren
van een hond hebben al lang in de gaten
Maar sinds begin mei is er een nieuw
initiatief, door twee actieve wijkbewoners.
Elke woensdagavond om 19.00 uur kunnen mensen, die gewoon gezellig met een
ander een rondje willen lopen, zich melden
bij de picknicktafels aan het begin van het
park. Dat is het startpunt. Als meer mensen
zich melden, kunnen er ook verschillende
rondjes en afstanden gelopen worden. Ie-
2,
95
p.m.
niet !!!
n
a
k
r
e
p
o
Goedk
LANG: 100, 200, 300 EN 500 cm
E
M
A
L
C
RE
MULTIMATE
B
O
U
W
M
A
R
K
T
•GAMMA5,07p/m
•PRAXIS4,99p/m
•KARWEI5,07p/m
WIJ ZAGEN HET OP MAAT!!!
van WERKHOVEN
Oude Graafseweg 96 Nijmegen
Tel. 024 377 42 00
MULTIDAG
Nijmegen - Arnhem - Tiel - Oss
multiculturele dagbegeleiding
CULTUURSENSITIEVE ZORG
 begeleiding groep
 begeleiding individueel
 thuiszorg in samenwerking
Kerkenbos 1226 - 6546 BE Nijmegen
t 024-7370069 - f 024-7370216
e [email protected] - i www.multidag.org
36
der kan in zijn eigen tempo lopen. Er kan
ook samen wat gedronken worden. Alles
is mogelijk!
Dus wijkbewoners, kom op! Ga aan de
slag met dat goede voornemen dat nu
al een tijdje stoffig ligt te worden op de
plank. Kom in beweging. Ontmoet elkaar.
Proef de zomer en de frisse lucht met
ons samen.
Greet en Wilma, Waterkwartier
Wessies
Wessies zijn gratis, niet-commerciële advertenties voor lezers van de Wester. Ook een
advertentie plaatsen? E-mail naar [email protected]
Nieuwe vrijwilligers Terra
Terra, beschermd wonen voor dementerende
ouderen in de Graspieperhof 166, is dringend
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wandel-,
ontbijt-, activiteiten-, bloemschik-, beweeg-,
sjoel-, kaart-, kerk- en tuinvrijwilligers. Informeer eens naar de mogelijkheden! 06 11 47 21
50, [email protected]
Symphonia zoekt muzikanten
Salonorkest Symphonia zoekt violisten, hoboïst, contrabassist maar ook andere instrumentalisten zijn van harte welkom. Ons repertoire
is populair klassiek. Niveau: gemiddeld. We
repeteren iedere maandagavond van 19.30 t/m
21.30 uur in wijkcentrum de Schalmei, Symfoniestraat 204 in Nijmegen. (m.u.v. de schoolvakanties). Informatie: Jos Pols, telefoonnr.
(024) 358 14 76
Blaasorkest zoekt muzikanten
Het Symfonisch Blaasorkest Nijmegen is op
zoek slagwerkers, trombonisten, een bassist,
en hoornisten. Klarinettisten en saxofonisten kunnen er zeker ook nog bij. Onze repetities zijn op maandagavond van 20.00 tot
22.00 uur in wijkcentrum Villa Nova aan de
3e van Hezewijkstraat 2. Informatie: [email protected]
symfonischblaasorkestnijmegen.nl of bel
(024) 323 26 06 (na 20.00 uur)
Redactie de Wester
Een van de leukste vormen van vrijwilligerswerk is maken van een wijkblad. Elke twee
maanden zie je het resultaat van je inspanningen. De Wester wordt gemaakt door een redactie van tien mensen. Daarnaast zijn er vaste
medewerkers. Die schrijven bijvoorbeeld columns, corrigeren de tekst of maken foto’s.
De redactie is op zoek naar nog meer mensen,
bijvoorbeeld schrijvende collega’s en een ervaren vormgever. Geïnteresseerd? Bel 06 24
17 05 72 of mail naar [email protected]
de Wester - juni 2014
Hans Zegveld
Frank Hendriks
Mijn naam is Frank Hendriks. Getrouwd,
twee kinderen, en geboren en getogen in
de Wolfskuil. Ik woonde in de oude villa
Ons Nestje aan de Floraweg. Die stond ongeveer waar nu de Dierenweide van Kobus
is. Ik heb heel lang met veel plezier in een
drukkerij gewerkt, maar die ging helaas
na ruim twintig jaar failliet. Daarna werkte
ik als monteur in de rolluikenbranche en
dat beviel me eigenlijk nog beter. Het is
een zonnig product en ik kom er graag bij
de mensen mee thuis. Na acht jaar veel
kennis en ervaring opgedaan te hebben,
durfde ik een half jaar geleden de stap te
zetten om als zzp’er helemaal voor mezelf
te beginnen. Voor een zonwering, rolluiken,
zonneschermen, screens, markiezen of
jaloezieën kunt u altijd een gratis offerte
aanvragen via onze site www.frank-zonwering.nl of door te mailen naar [email protected]
chello.nl
Natuurlijk bent u ook van harte welkom in
onze showroom aan de Van Heemstraweg
30a, 6641 AD in Beuningen. U kunt ons
ook bellen voor montage of reparaties aan
uw rolluiken of zonwering: 06 17 01 70 74.
Janneke Wijdeveld
Als je stevig op de grond staat, kun je
worden wie je bent. Dat is de gedachte
achter de naam van mijn bedrijf Wortels en
Wolken.
Graag wil ik mensen hun eigen kracht,
verantwoordelijkheid en creativiteit laten ervaren door middel van beweging, gesprek,
spel, visualisaties en creatieve opdrachten.
Dit zie je in alle onderdelen van mijn werk
terug. Sinds 2011 ben ik ouder-kindcoach,
verzorg ik yogalessen voor jong en oud en
verzin ik taal- en leesbevorderingsprojecten
voor bibliotheken en scholen. Ook leid ik
vanuit Stichting Aroma samen met Jorine
de Bruin het KunstExpress Maatjespoject.
Dit is een project voor kinderen uit Nijmegen-West met een creatief talent, maar
waar thuis vaak de middelen niet zijn om dit
talent tot bloei te laten komen.
de Wester - juni 2014
Soms staan jij of je kind niet zo stevig op
de grond en zijn de wolken donker. Ik kijk
graag met je mee en help je op weg.
Janneke Wijdeveld
Wortelsenwolken.nl
[email protected]
Boekbinden, bestaat dat nog?
Veel mensen kunnen zich van boekbinden nauwelijks een voorstelling maken.
Inmiddels oefen ik dit oude ambacht al
zo’n 25 jaar uit. Er komt van alles voorbij: van het inbinden van jaargangen
Donald Ducks tot het herstellen van
oude atlassen en Statenbijbels.
De laatste jaren komt het accent steeds
meer te liggen op reparatie en restauratie. Zo vinden mensen na jaren hun
oude fotoalbums of kleuterleesboekjes
op zolder in een slechte staat terug.
Vaak worden deze boeken bij elkaar
gehouden door meters plakband, dat er
allemaal weer uit moet, zoals op de foto.
Alles is te repareren, en daarbij gebruik
ik als het nodig is de computer om verloren gegane delen weer aan te vullen.
Dus boekbinden vereist tegenwoordig
naast de ambachtelijke kennis van het
werken met linnen, papier, perkament en
leer ook die van moderne methoden als
Photoshop en IIlustrator.
In sommige gevallen word ik direct in
het proces van het maken van boeken
betrokken: bij het ontwerpen van een
lay-out bijvoorbeeld. Dat houdt in dat ik
moet zorgen voor het zogenaamde prepress-werk (het ontwerpen van de pagina’s met tekst en afbeeldingen) en het
postpress-werk (het vouwen, binden en
snijden van de gedrukte inhoud en omslagen van het boek). Boeken of albums
op aanvraag maak ik ook: bijvoorbeeld
familiefotoalbums, vriendenboeken of
proefschriften, al of niet in een foedraal.
Mocht je boeken die je aan het hart
gaan willen laten herstellen, bel of mail
gerust voor een afspraak.
Ik geef ook lessen in het ambacht.
Interesse om eens een cursus te volgen? Kijk dan eens op de website en
download het deelnameformulier. Na
tien dagdelen heb je de basisbeginselen
onder de knie, maar ook de kunst van
het repareren. De lessen - met huiswerk
- vinden plaats in het souterrain aan de
Koninginnelaan 235a.
Pagina 1 Handboekbinderij
Koninginnelaan 235
6542 ZR Nijmegen
(024) 377 95 68 of 06 18 42 95 71
www.pagina1handboekbinderij.nl
[email protected]
37
Dankzij onze jarenlange ervaring en blik op de laatste trends,
voorzien wij u graag van een kapsel dat goed bij u past.
Van jong tot oud, dames en heren: iedereen is welkom.
Daarbij ontbreekt natuurlijk een lekker kopje koffie
of thee met iets lekkers niet.
Maakt u wel even van tevoren een afspraak?
Dan zien wij u graag binnenkort!
Op dinsdag
en donderdag
studenten knippen
voor €15,50
38
de Wester - juni 2014
Køken
Floor Janssen
Vis-Vlees-Vega?
Vega: 2 à 3 keer per week
Vis: 1 keer per week
Vlees: 3 à 4 keer per week
Floor kookt 5 keer per week
Ze eet regelmatig mee bij haar ouders,
koken en eten met de kookclub en uit
eten
Culinair erfgoed?
Nasi of bami op zaterdag, zoetzure salade met komkommer, kroepoek en als het
echt feest was zelfgemaakte pindasaus.
Altijd in huis en vaak gebruikt:
Tomaten en komkommer. Gelukkig is het
tomatenseizoen weer aangebroken en
zijn er heel veel varianten te vinden van
geel tot paars en van cocktail tot coeur
de boeuf.
de Wester - juni 2014
Het enthousiasme spat niet alleen van Floor
zelf af maar ook van alles in haar smaakvol
en met zorg ingerichte huis aan de Voorstadslaan. Ze heeft een prachtige keuken die me
doet watertanden: een Aga-fornuis en een originele American kitchen, al had het plaatsen
daarvan nogal wat voeten in de aarde. Hier
moet wel iemand wonen met passie voor koken en misschien zelfs wel chef-aspiraties …
Floor is opgegroeid in Heesch in een gezin
waar goed eten vanzelfsprekend is: ‘Mijn
moeder gaf kookles op een middelbare school.
Nadat ze daar mee gestopt was is ze kookworkshops gaan geven op de volksuniversiteit
in Heesch. Alle menu’s die ze bedacht liet ze
eerst door mij koken. Dat heb ik een aantal jaar
gedaan.’
Samen met haar moeder heeft ze in de begintijd van De Librije (het restaurant van sterrenkok Jonnie Boer in Zwolle) en het bijbehorende atelier alle workshops die daar gegeven werden afgelopen. ‘Soms kookten we
gerechten waarvan we ons afvroegen hoe we
die ooit thuis na konden maken.’ Floor ziet nog
steeds met enige regelmaat gerechten langskomen die hun oorsprong hebben in de Librije.
Bijvoorbeeld bij de afdelingswedstrijden van
Cuisine Culinaire Nederland (CCN). Floor is
lid van de afdeling Nijmegen gevestigd aan
de Molukkenstraat 148. Inmiddels heeft ze
het geschopt tot ’Chef de Cuisine’ en geeft
ze leiding aan haar kookclub. CCN Nijmegen
telt zeventien verschillende kookclubs elk bestaande uit ongeveer achttien toegewijde hobbykoks die een keer per maand allemaal, op
verschillende avonden, hetzelfde menu koken.
Er zijn geen andere toelatingseisen dan liefde
voor en plezier in koken en vooral in het samen koken. Het witte goud komt op het moment met kilo’s uit de Gelderse en Limburgse
klei dus deze maand staat geheel in het teken
van de asperge. Zes gangen waarvan alleen het
dessert geen asperges bevat. Floor: ‘We hebben het geprobeerd maar het is niet gelukt om
een lekker dessert met asperges te verzinnen.
Zelfs een hartig taartje met geitenkaas leverde
niet iets op wat we lekker genoeg vonden om
te serveren.’
Op de website van CCN Nijmegen lees ik
dat er nog twee vervolgstappen zijn na ‘Chef
de Cuisine’ namelijk ‘Maître de Cuisine’ en
‘Grand Maître de Cuisine’. De laatste titel is in
het 25-jarig bestaan van de CCN slechts door
weinigen behaald maar als ik Floor zo zie en
beluister zou het me niet verbazen als zij de
volgende is! 28 juni zet de CCN haar deuren
open voor belangstellenden. Er is plaats voor
twee nieuwe groepen. Op de website wordt
binnenkort aangekondigd hoe het programma
er voor die dag uit zal zien: www.ccnafd-nijmegen.nl.
We ronden ons gesprek af, Floor gaat aan de
slag voor een bruidstaart voor een vriendin die
zaterdag gaat trouwen en ik ga de uitdaging
aan om een lekker aspergetoetje te fabriceren.
Tips zijn welkom!
Wil je ook een keer in de Wester vertellen over
jouw køkenliefde? Laat het me weten: [email protected]
Volg en like ons op Facebook: ‘køken’
Tekst en foto’s: Nicolette Schuurman
39
Dezelfde mensen, een nieuwe naam!
(voorheen fysiotherapie Beweegpraktijk Oud West)
Bazaar - VlooIenmarkt
nIjmegen
huur ook
eens een
kraam
fysiotherapie / manuele therapie / sportfysiotherapie
bedrijfsfysiotherapie / dry needling
Iedere zaterdag enn
zondag open va
9.30 - 17.00 uur!
• Leuk om te bezoeken
• Entree 3 2,(kinderen tot 12 jaar gratis)
• Gratis parkeren
• Gezellig cateringplein!
Roulerende markt met steeds
wisselende standhouders
Even noteren!
Zaterdag gratis loterij voor de bezoekers
Kinderen krijgen zaterdag poffertjes
(024) 373 33 22
telefoon
mail
partner van
in de oude Honig Fabriek Waalbandijk 20-22 Nijmegen
[email protected]
internet
www.fysionovio.nl
Voorstadslaan 254 / 6542 TG Nijmegen
Bolder 6 / 6582 BZ Heumen (Sportpiazza Malden)
www.bazaarnijmegen.nl
t: 06 39108152
Actie kraamhuur: 30 euro heel weekend!
Jubileum :
voordeel
Openingstijden : Voorstadslaan
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
€2,
50
13.00 uur tot 17.30 uur
09.00 uur tot 17.30 uur
09.00 uur tot 17.30 uur
09.00 uur tot 20.30 uur
09.00 uur tot 17.30 uur
08.30 uur tot 13.30 uur
Korting
€ 2,50 korting*
op een
knipbehandeling
€5,
00
Korting
€ 5,00 korting* op een
knippen + kleuren behandeling
of op een complete
permanent behandeling.
2-jarig jubileum : Voorstadslaan
De vestiging van Anita’s Hairstyling op de Voorstadslaan bestaat deze maand twee jaar.
En dat vieren we. Tegen inlevering van deze kaart ontvangt u tot vijf euro korting!
Nieuwe collega : Bianca
Wij heten onze nieuwe collega Bianca van harte welkom in onze vestiging
aan de Voorstadslaan! Ook zij zorgt ervoor dat u gegarandeerd tot in de
puntjes verzorgd de salon weer verlaat.
*Tegen inlevering van deze ingevulde
advertentie t/m 13 juli 2014. Niet geldig in
combinatie met andere acties en/of kortingen.
40
Naam:
Adres:
E-mail:
Telefoonnumer:
Anita’s Hairstyling • Voorstadslaan 263 (vlak bij Diny’s Wolwinkel) • T (024) 82 00 262
www.anitahairstyling.nl • [email protected]
de Wester - juni 2014
Lintjes voor Ger Hesseling en Leo Woudstra
Het Waterkwartier en de Wolfskuil hebben er elk een ridder bij. Donderdag
24 april werden Ger Hesseling en Leo
Woudstra beiden Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
Ger heeft zich bijna zijn hele leven ingezet
voor de bewoners van het Waterkwartier en
voor de belangen van de wijk. Hij heeft veel
activiteiten en acties voor bewoners geor-
ganiseerd, is altijd trouw gebleven aan zijn
wijk en maakt zich sterk voor een betere
leefomgeving voor mensen met een smalle
beurs. Ger is sinds de oprichting van de
wijkvereniging Ons Waterkwartier in 1993
een onmisbaar lid van deze vereniging. Hij
is een geboren en getogen Waterkwartierder.
Hij heeft het proces van afbraak en opbouw
van de wijk intens meegemaakt en er zijn
stempel op gedrukt. Leo was onder andere
bestuurslid bij voetbalvereniging Krayenhoff, actief bij Nijmeegse Boys, bestuurslid
van de Vereniging voor bevrijdingskinderen, voorzitter bij Vogelvereniging de Isabel, penningmeester bij Hengelsportvereniging de Sportvisser, maar vooral, en dat nog
steeds, actief in de wijk. Nu nog steeds als
voorzitter van de wijkraad en in de redactie
van de Wester.
Wij wensen Ger en Leo, maar ook hun
beide partners Riet en Cobie, van harte
proficiat met deze onderscheiding. In het
februarinummer van de Wester van dit jaar
stond een uitgebreid interview met Ger, in
het volgende nummer komt Leo uitgebreid
aan bod.
Ger Hesseling en Leo Woudstra
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk
Ben Berends
Directeur van de openbare
basisschool Michiel de
Ruyter neemt afscheid
Speciaal bericht voor oud-leerlingen
Linedanceclub The Swinging Shoes
Onze directeur, Ben Berends, gaat met
ingang van het nieuwe schooljaar met
pensioen. Ben is ruim 25 jaar directeur
geweest op onze school. Daar zijn wij
hem dankbaar voor!
Enkele jaren geleden werden The Texas
Rangers in het Gemeenschapshuis in het
Waterkwartier opgericht. Tegenwoordig
heten we The Swinging Shoes en zijn we
met een vaste groep.
Op vrijdag 20 juni neemt meneer Ben
’s morgens afscheid van de kinderen en
de ouders. Vrijdagmiddag is er een afscheidsreceptie voor genodigden.
Welkom
Iedere maandagavond van 19.30 uur tot
22.30 uur zijn er dansbijeenkomsten in het
tijdelijke wijkcentrum Sonnehaert.
De groep bestaat uit beginners en gevorderden, want gezelligheid is het belangrijkste
motto. Voor iedereen is er dansplezier. Om
de twee weken wordt er een nieuwe dans
ingestudeerd en het geleerde natuurlijk
herhaald. Menigeen denkt dat line dansen
eenvoudig is, maar het is een sport om het
goed onder de knie te krijgen waar heel
wat oefening aan vooraf gaat. Alle begin
is natuurlijk moeilijker dan je denkt, maar
de aanhouder wint. Na enkele weken zit de
gezamenlijke dans er beslist in.
de Wester - juni 2014
Kom gerust een keer kijken op de maandagavond, de eerste les is natuurlijk gratis.
Deelname is 3 euro per avond. In september
gaan we naar het nieuwe voorzieningenhart
De Biezantijn, met na afloop gezelligheid
in het Grand Café. Wij nodigen iedereen uit
eens te komen kijken, voor meer informatie: [email protected]
Tekst: The Swinging Shoes
Foto: Dave van Brenk
Oud-leerlingen zijn van harte welkom op
vrijdagmorgen 4 juli tussen 9 uur en 11
uur om meneer Ben nog eens te ontmoeten en hem gedag te zeggen.
Ter gelegenheid van zijn afscheid hebben alle leerlingen hun dromen en wensen voor de toekomst vastgelegd in tekst
en beeld. Nieuwsgierig geworden? Kom
dan tussen 23 juni en 4 juli rustig een
kijkje nemen in onze Brede School. Iedereen is welkom.
Tekst: Team openbare basisschool
Michiel de Ruyter. Foto: Ger Neijenhuyzen
41
Voor al uw
geldzaken.
Alle bankproducten
in huis
Heldere voorwaarden
en gunstige tarieven
Altijd een aantrekkelijke
spaarrente
Compleet betaalpakket:
Wereldpas, Internet
Bankieren, iDEAL
RegioBank is onderdeel
van SNS REAAL en valt
onder het depositogarantiestelsel
iedereen geld terug
hoe u ook verzekerd bent
Dat zie je alleen bij
Peperkamp Assurantiën
Voorstadslaan 254, 6542 TG NIJMEGEN
Voorstadslaan 254, 6542 TG NIJMEGEN
T 024 - 377 77 47 NIJMEGEN
T 024 - 377 77 47 NIJMEGEN
I www.peperkampass.nl
Vraag naar de voorwaarden.
Molenweg 36 • Nijmegen • Tel. 024 3770503
(tegenover de Albert Heijn in Nijmegen-West)
Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
Make-Over
Body & Face Company en Kapsalon Lustrína
Nina Simonestraat 8-10
6541 EA Nijmegen
www.bodyandfacecompany.nl
[email protected]
024 - 373 27 21
Linda vóór
42
Linda ná
de Wester - juni 2014
Vroeger en nu
De Looimolen
Oorspronkelijk deed de molen dienst als
looimolen. Er werd een poeder uit eikenschors geproduceerd voor het looien van
leer. In de molen zelf werd ook leer gelooid.
In 1907 stopte men met deze productie. Er
waren betere alternatieven beschikbaar
gekomen voor de looivloeistof uit eikenschors, en het looien zelf was nogal vervuilend. Vanaf 1907 ging de molen verder als
korenmolen, maar in de Wolfskuil en omgeving bleef de naam looimolen in de volksmond bestaan.
De molen werd in 1933 gemoderniseerd.
Hij kreeg een lage stelling (dit is een constructie rondom een hoge molen om de molen te kunnen bedienen). Daaronder werd
een pakhuis gebouwd. En er kwamen zogenaamde dekkerwieken (een aerodynamisch
gestroomlijnde wiek) op de molen.
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er
grote meelfabrieken. De molen kon deze
concurrentie niet aan, de fabrieken konden
veel goedkoper produceren. Maar ook de
stadsuitbreiding van Nijmegen had deels
schuld aan het buiten gebruik stellen van
de molen in 1965. De looimolen was sterk
afhankelijk van de landbouw in de directe
omgeving, zowel voor graan maar ook voor
verkoop van veevoer.
De gemeente Nijmegen kocht de molen in
1975. Op dat moment was de molen in zeer
slechte staat. Een jaar later ging men de molen
helemaal restaureren. Dit duurde vier jaar, tot
1980. Vanaf dan wordt de molen beheerd door
stichting De Witte Molen, die er op volledig
ambachtelijke wijze graan maalt. Dat duurt tot
in de nacht van 4 op 5 november 1981: de molen brandt door vonken van laswerkzaamheden
eerder die dag volledig uit. Wederom gaat men
de molen renoveren. In 1987 wordt de molen
opnieuw in gebruik genomen. De molen heeft
nu drie koppels (maalstenen), waarvan er één
elektrisch kan worden aangedreven.
De molen vermaalt ongeveer 160.000 kilo
biologisch graan per jaar. Behalve aan particulieren wordt ook verkocht aan bakkers
in Nijmegen en omgeving. In de winkel van
de molen worden diverse biologische granen, meelsoorten, vlokken en diervoeders
verkocht.
Reageren? [email protected]
Bronnen: noviomagus.nl, molendatabase.nl
Foto vroeger: Regionaal Archief Nijmegen
Foto 2014: Dave van Brenk
Gratis voorstelling New Rootz in Titus Brandsma
Op woensdag 11 juni had wijkcentrum
Titus Brandsma een informatieavond
voor buurtbewoners gepland. Die avond
kan helaas niet doorgaan omdat er te
weinig aanmeldingen waren. We zijn blij
dat we die avond tóch iets voor de wijkbewoners van Oud-West kunnen doen:
een gratis theateravond met New Rootz.
Ze willen dan graag een try-out voorstelling
geven van hun laatste jongerenproductie
Real Life. De avond begint om 19.30 uur
en we hopen dat veel wijkbewoners de weg
naar het wijkcentrum weten te vinden.
New Rootz is een sociale onderneming die
zich richt op participatie en talentontwikkeling van jongeren. We benaderen jongeren
als sociale ondernemers die een bijdrage
kunnen leveren aan het verbeteren van hun
de Wester - juni 2014
diensten samen met jongeren zodat ze zo
goed mogelijk aansluiten bij hun behoeften.
eigen toekomst en die van hun ‘kwetsbare’
leeftijdgenoten. New Rootz is een organisatie
voor en door jongeren: het heeft een jongerenteam, jongerenproducties en organiseert
maatschappelijke, culturele en educatieve
projecten. We ontwikkelen onze producten en
De voorstelling Real Life is een spetterende
jongerenproductie, een crossover vol culturele rootz, theater, dans en zang. Met veel
passie verbeelden New Rootz jongeren hun
zoektocht naar het leven van nu: van hotspot naar Real Life . Verschillende stijlen
komen langs: van Bolly-, Urban- tot African Rootz. Waar kiezen de jongeren uiteindelijk voor? Waar overstijgen de ‘likes’ het
sociaal isolement? En welke dingen delen
ze liever niet met anderen?
Datum: 11 juni 2014
Aanvangstijd: 19.30 uur
Gratis try-out met publiek
Wijkcentrum Titus Brandsma
Tweede Oude Heselaan 386
43
APK-keuringsstation Autobedrijf van Bon te Nijmegen is al jaren het adres voor uw APK-keuring in Nijmegen en omgeving. Zonder
afspraak en klaar terwijl u wacht, met gratis herkeuring, en de koffie staat al klaar. Neutraal, dus altijd een eerlijk oordeel. Dit houdt in dat u
eventuele reparaties niet bij ons hoeft uit te voeren. Wij hebben daarom ook geen baat bij het afkeuren van uw auto omdat wij zelf
eventueel noodzakelijke reparaties niet per se uitvoeren. Neutraliteit is dus gegarandeerd bij uw keuring. Uiteraard worden de keuringen
volgens voorgeschreven regels uitgevoerd. APK-keuringen worden afgemeld bij de RDW met als gevolg dat wij steekproefsgewijs
gecontroleerd worden, waardoor u door een eventuele steekproef de auto 1,5 uur moet kunnen laten staan. Mocht uw auto af worden
gekeurd dan krijgt u van ons 14 dagen de tijd om dit te laten repareren. Kleine reparaties voeren wij meestal direct en gratis voor u uit.
Kosten APK
Benzine of diesel € 49.-. Dit is inclusief BTW, afmeldkosten en binnen 14 dagen gratis herkeuring.
Occasions
Bent u op zoek naar een auto die bij u past? Wij hebben ook een ruim aanbod voor u op voorraad. U bent ook van harte welkom om bij
ons langs te komen om de auto’s die uw interesse hebben gewekt, te komen bekijken! Behalve voor verkoop van auto’s, kunt u bij ons ook
terecht voor reparatie en onderhoud. Al onze occasions worden grondig nagekeken, alvorens ze u worden aangeboden en zijn APK
gekeurd. Wij nodigen u graag uit bij ons langs te komen.
Autobedrijf Van Bon
Waterstraat 108
6541 TL Nijmegen
Contact
Telefoon: 024-3778338
Web: www.auto-vanbon.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08:00 - 17:00 uur
Zaterdag:
10:00 - 16:00 uur
Sv Nijmegen
Wanneer deze Wester uitkomt, is het seizoen 2013-2014 ten einde. Daarom een terugblik op het afgelopen seizoen te beginnen bij onze jeugdteams.
Jeugd
Nadat in december enkele jeugdteams de competitie winnend afsloten en hun kampioenschap vierden, deden ook in het voorjaar de
jeugdteams met hun begeleiding hun best om
de competitie zo goed mogelijk af te sluiten.
Een aantal teams pakten een mooie plek in de
middenmoot en twee teams deden zelfs mee
om de bovenste positie. Sv Nijmegen D1 kon
in hun laatste competitiewedstrijd helaas niet
winnen van de concurrentie, DVSG, maar dit
team mag zeker trots zijn op wat ze gepresteerd hebben. Sv Nijmegen C1 was al een aantal keer net geen kampioen geworden en op
een tweede plaats geëindigd, maar had deze
voorjaarscompetitie wel het geluk aan hun zijde. Zelf wonnen ze hun laatste wedstrijd van
Brakkenstein, terwijl concurrent BVC dure
punten liet liggen tegen Juliana ’31. Hierdoor
sloot de jeugdafdeling af met één kampioensteam, maar zijn we als club ook heel trots op
de andere zeven jeugdteams.
Dat bij Sv Nijmegen veel talent voetbalt, blijkt
weer uit feit dat spelers al bij de F gescout worden door andere, toch niet de minste, clubs. Sv
Nijmegen wenst alle jongens die volgend jaar
een stap hogerop gaan maken heel veel succes.
de Wester - juni 2014
Ook wil het jeugdbestuur al onze vrijwilligers
bedanken voor alle hulp het afgelopen seizoen.
Senioren
Ook de seniorenafdeling kende dit seizoen een
aantal hoogtepunten:
• 3 mei was er het Reünie Veteranentoernooi,
een toernooi opgezet door ons zaterdagse
tweede team met elftallen als Oud NDT - Oud
Nijmeegse Boys - Oud Bottendaal en Oud Sv
Nijmegen. Vele oude bekenden stonden weer
met hun voetbalschoenen op het veld en lieten
zien het voetbal zeker nog niet verleerd te zijn.
Belangrijk bij dit toernooi is het voetbalplezier
en de wereldberoemde derde helft. Die duurt
altijd het langst. Het was een mooie middag en
avond en zeker voor herhaling vatbaar.
• Sv Nijmegen 6, een vriendengroep waarvan
de meeste al een tijd bij Sv Nijmegen spelen
pakte het kampioenschap in hun klasse. Een
mooie teamprestatie.
• Het vlaggenschip van de vereniging, Sv Nijmegen 1, pakte dit seizoen de tweede periode
en eindigde op een goede vierde plaats in de
competitie. Tijdens het schrijven van dit stukje
hebben ze hun eerste wedstrijd in de nacompetitie al met 4-2 gewonnen. Wij hopen dat de
tweede wedstrijd ook goed is afgesloten, zodat
promotie naar de vierde klasse een feit is.
Tot slot wenst Sv Nijmegen iedereen een
mooie zomervakantie toe en ziet iedereen
graag weer terug in het seizoen 2014-2015.
Tekst: Patrick Weijers
Foto: Ger Neijenhuyzen
45
Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden
voor binnen en buiten
Nu ook 80 soorten PVC-vloeren
Vrijblijvend prijsopgaaf
06-460 808 04
[email protected]
www.tapijtshophaefkens.nl
Agenda
• 18 mei, 11.00 uur, Museum Het Valkhof, Plaats Delict
– Misdaad bij de Romeinen, tot 10 oktber 2014.
• 10 juni, 18.00 uur, De Biezantijn, Wijkschouw door het
Waterkwartier.
• 13 juni, 19.30 uur, Villa Nova, Kinderdisco, entree
€0,50 Iedere 2 weken weer.
• 14 juni, 20.00 uur, Vasim, The -S- Xperience – In2Wonderland.
• 15 juni, 9.30 uur, Honig complex, Vlooienmarkt (verder ieder weekend).
• 19 juni, 9.00 uur, Villa Nova, Schoonheidssalon en
verkoop kinder- en babykleding.
• 24 juni, 19.30 uur, De Biezantijn, Bewonersavond ‘in
beeld brengen’, wat meer en minder belangrijk is voor
uw wijk.
• 29 juni, 15.00 uur, Vasim, VasimZO, pure muziek op
zondagmiddag.
• 3 juli, 9.00 uur, Villa Nova, Schoonheidssalon en
verkoop kinder- en babykleding.
• 16 juli, 10.00 uur, Waterkwartier, Vierdaagse door het
Waterkwartier.
• 21 juli, 10.00 uur, Vasim, Zomermusicals in de Vasim.
Vaste activiteiten in Oud-West
Biljarten
• Vrij biljarten, Café De Driesprong, elke donderdag
15.00-1.00 uur.
• Biljarten, Villa Nova, elke middag 13.00-17.00 uur.
• Biljartvereniging Vogel, Villa Nova, elke maandag,
dinsdag en donderdag 19.00-22.00 uur.
• Biljarten, Griffioen, elke dinsdag aanvang 19.30 en elke
donderdag en vrijdag aanvang 14.15 uur.
Bingo
• Geldbingo, Café Elmeran, elke dinsdag, 20.00-22.00
uur.
• Sonnehaert Bingo, Bond voor Ouderen, elke donderdag
13.30-16.30 uur.
• Senioren Bingo, Villa Nova, elke dinsdag 12.30-16.30
uur.
• Bingo, Griffioen, alle even dinsdagen aanvang 14.30
uur en alle even zaterdagen aanvang 19.30 uur.
Dansen
• Line Dance, Villa Nova, elke zondag 19.30-22.30 uur
en elke vrijdag 19.00-23.00 uur.
• Afrikaanse dans, Titus Brandsma, elke donderdag
20.00-21.00 uur.
• Line Dance, Sonnehaert, iedere maandagavond 19.3022.30 uur (nieuw)
Gespreksgroepen en bijeenkomsten
• Tafelgesprekken voor dames, Titus Brandsma, start 17
maart, vijf maandagochtenden 9.30-11.30 uur.
• Voedselbank, Titus Brandsma, elke vrijdag 9.00-12.00
uur.
• Moedergroep, Titus Brandsma, elke woensdag 20.0022.00 uur.
Hobby
• Hobbyclub De Heksenkring , Varenstraat 40, elke
woensdag 20.00-22.30 uur.
• Koffie- /hobbyclub, Titus Brandsma, elke donderdag
9.30-11.30 uur.
• Vlijtig Liesje , Titus Brandsma, elke donderdag 9.3011.30 uur.
• Cursus kleding maken, Villa Nova, elke dinsdag en
vrijdag, 19.00-21.00 uur.
Kaarten
• Swon kaarten, Titus Brandsma, elke dinsdag 12.30de Wester - juni 2014
16.30 uur.
• Bridgeclub, Titus Brandsma, elke dinsdag 19.30-23.30
uur.
• Swon bridge, Titus Brandsma, elke woensdag 13.0017.00 uur.
• Kaarten, Griffioen, elke zondag en dinsdag 19.30 uur en
elke woensdag 14.30 uur.
Belangrijke nummers
Muziek
• Zanin Balkanorkest, Titus Brandsma, elke donderdag
19.30-22.00 uur.
• Vrijwilligerskoor, Griffioen, alle oneven dinsdagen
aanvang 14.30 uur.
• Bureau Toezicht: 14 024
• Bel- en Herstellijn: 14 024
bel&[email protected]
Ontspanning
• Swon Yoga, Titus Brandsma, elke maandag 13.00-16.00
uur.
• Opstap Hatha Yoga, Titus Brandsma, elke maandag
18.45-21.45 uur.
Sport en recreactie
• Judo Centre Tomoda, Titus Brandsma, elke maandag
16.30-18.00, 18.00-21.00 en 19.30-21.30 uur en elke
woensdag 15.00-19.00 uur.
• Budokan, Titus Brandsma, elke dinsdag en vrijdag
18.45-20.45 uur.
• Sport Service, Titus Brandsma, elke dinsdag 13.0015.00 uur en elke vrijdag 9.30-10.30 uur.
• Koprol Sport, Titus Brandsma, elke donderdag 17.0018.00 en 18.00-19.00 uur.
• Gos Sportmassage, Titus Brandsma, elke maandag
19.00-22.00 uur.
• Trimclub Van Loon, Titus Brandsma, elke woensdag
19.30-20.30 uur.
• Griffioen: Gym, elke maandag en donderdag aanvang
10.15 uur.
• Bowls, Sporthal De Dennen, elke woensdag en vrijdag
9.30-12.00 uur. Nieuwe spelers welkom!
• Sjoelen, Griffioen, elke donderdag aanvang 14.15 uur.
• Rummikub, Griffioen, elke vrijdag aanvang 19.30 uur.
Taal
• Gilde Engels, Titus Brandsma, elke maandag 13.0016.00 uur en elke dinsdag 10.00-12.00 uur.
• Gilde Frans, Titus Brandsma, elke woensdag 14.3016.30 uur.
• Gilde Spaanse les, Titus Brandsma, elke maandag
12.00-14.00 uur.
• Swon taalles, Titus Brandsma, elke vrijdag 10.00-12.00
uur.
Workshops
• Swon Schilderen, Titus Brandsma, elke vrijdag 9.0012.00 uur.
• Bloemschikken, Titus Brandsma, elke woensdag 9.3011.30 uur.
• Bloemschikken, Villa Nova 13.00-15.00 uur, kosten
€7,50 (nieuw)
• Creagroep, Titus Brandsma, elke dinsdag 18.30-22.30
uur.
• Kwasten, Titus Brandsma, elke woensdag 9.30-12.30
uur.
• SNB Breiclub, Titus Brandsma, elke donderdag 13.0016.00 uur.
• Handwerken, Griffioen, elke maandag aanvang 14.30
uur
• Schilderclub, Villa Nova, iedere donderdag van19.0023.00 uur (nieuw)
Jouw/jullie activiteit in de agenda? Neem contact op via
[email protected]
De deadline hiervoor is 10 augustus 2014.
Wilt u een activiteit organiseren maar u komt nog geld
tekort? Neem dan contact op met het initiatievenfonds.
Zie bladzijde 34 of download een formulier op
www.dewester.info onder tabblad Oud-West
• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
• Meldpunt Kindermishandeling:
(026) 442 42 22, 0900 123 123 0
• Slachtofferhulp:
(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld:
0900 126 26 26
[email protected]
• Kindertelefoon: 0800 04 32
• Centrum voor Jeugd en Gezin: 088 001 13 11
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
• Sociaal Wijkteam Oud-West:
06 34 00 02 86
[email protected]
• STIP Oud-West:
088 00 11 300
[email protected]
• Maatschappelijk werk (NIM):
(024) 323 27 51, [email protected]
• Het Inter-lokaal: (024) 322 22 27
[email protected]
• Tandem: (024) 365 01 11
[email protected]
• Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90
[email protected]
• Huisartsenpost: 0900 88 80
• Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 3 657 657
• Radboudumc: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22
• Portaal: 0800 767 82 25, [email protected]
• Talis: (024) 352 39 11, [email protected]
• Wijkcentrum Titus Brandsma:
(024) 377 48 93, Tweede Oude Heselaan 386
[email protected]
• Wijkcentrum Sonnehaert/Waterkwartier:
(024) 378 31 90, Vlietstraat 20
[email protected]
• Wijkcentrum Villa Nova:
(024) 377 18 97, Derde van Hezewijkstraat 2
[email protected]
• Buurtcentrum De Driesprong:
(024) 377 05 82, Fuchsiastraat 10
[email protected]
• Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’:
(024) 377 33 48, [email protected]
• Wijkraad Wolfskuil:
(024) 377 34 56, [email protected]
• Huis van de Nijmeegse Geschiedenis:
(024) 329 36 99, Mariënburg 26
[email protected]
• Gemeente Nijmegen: 14 024
[email protected]
47
Kinderpersbureau
Aikido
Mijn naam is Sima en ik heb mijn Aikidomeester hierheen (mijn klas) laten
komen voor een interview. Zijn naam is
Anton de Wit en hij is 35 jaar. Hij woont
in (Janne
Nijmegen
en issamen
geboren
Bergen
Ik
S.) ben
metin
Amr
naar op
Zoom.
Hij
vond
Aikido
een
leuke
een danswinkel geweest. Die winkelsport
en heeft
al veel
andere
heet
Podium.
Ik ben
naarvechtsporten
die winkel gedaan
(Aikido
past
daarbij).
gegaan omdat ik zelf ook dans en dan
Hij isikook
journalist
en schrijver. Hij
koop
ooknog
daar
mijn danskleren.
heeft
een
opleiding
gedaan
ommet
AikidoIk heb een interview gehouden
meester
te
worden.
Hij
doet
8
jaar
Petra Föllings. Ik heb haar 12 vragenAikido. Hijen
doet
in zijnwas
vrije
tijd. Hij
gesteld
de Aikido
eerste vraag
waarom
vindt
lesgeven
leuk
en
leert
er
veel
van.
ze dit vak gekozen heeft. Haar antwoord
Hij
geeft
les
aan
kinderen
in
Nijmegen
was dat ze vroeger eerst nog maatschapen Druten.
Af en
toeengeeft
hijdaarna
les aan oupelijk
werkster
was
dat ze
deren
maar
vooral
aan
kinderen.
samen met haar vriend een winkel voor
Aikidobegonnen
betekent de
weg
theater
was.
Envan
de harmonie
tweede en
kracht.
Wat
hij
leuk
aan
Aikido
vindt is
vraag was of ze dit vroeger ook wou
dat
je
het
je
heel
je
leven
kan
gebruiken,
worden. Haar antwoord daarop was nee.
doordat
je leert
jezelf
beheersen.
Ze
wist nog
niet wat
ze te
vroeger
wou Hij
heeft
lang
Judo
gedaan
en
kwam
worden. Ik stelde ook nog de vraag oftoevallig
bij een
terecht.
ze
het leuk
vond.Aikidoschool
Haar antwoord
daaropIk
mocht
met
hem
op
de
foto.
Ik
vond
was ja! De winkel is ook van haar. De het
interview
leuk. in 1985 en bestaat
winkel
is geopend
Door
Sima
dit jaar 28 jaar. Ze heeft hiervoor bij de
gemeente Heumen gewerkt. Het raarste
dat ze verkoopt zijn tutu’s voor volwassenen. Er is gelukkig nog nooit ingebroken maar er is wel eens een ruit in
gegooid. In de winkel werken zij zelf en
nog een personeelslid. Ze hebben met
de winkel 2 keer een jubileum gevierd
(10-jarig en 20-jarig jubileum. Bij 25
jaar zijn ze het vergeten).
De winkel heet Podium omdat dat het
beste bij de winkel paste. Ze weet niet
precies
hoeveel bij
schoenen
ze heeft in de
Tuinieren
de huiskamer
winkel,
maar
ze
weet
wel
dat ze meer
De kinderen van de huiskamer
zijn op
dan
100
schoenen
heeft.
26 maart de tuin aan het opknappen. Ik
Petra
heeft verschillende
soorten
zal vertellen
hoe leuk het
was. schoeDe kinnen:
leren
balletschoenen,
jazzballet,
deren en de juffen waren leuk en gezelspitzen,
Wekinderen
heblig aan en
hetstijldansschoenen.
samen werken. De
ben
nog
in
het
magazijn
gekeken,
gingen ook beestjes zoeken en daar
daarna
lagen
veel schoenen
alle De
dedenook
ze heel
de beestjes
in eeninpotje.
maten.
Hethaalden
was er leuk.
kinderen
ook het onkruid uit
de grond en veegden de bladeren op.
Door Janne S.
Door Lakisha
Podium
Quiz over de buurt!
We zijn met de redactie de buurt ingegaan.
Onderweg hebben we vragen bedacht voor
Het
Kinderpersbureau
is een initiatief van de Lindenberg.
deze
quiz.
Weten jullie de antwoorden op de vragen over
de Tweede Oude Heselaan, de Molenweg
en de Wolfskuil? De letters achter de goede
antwoorden maken samen een wens voor
Hoi
ik benVeel
Shirley.
Samen met Bjorn zijn
iedereen.
plezier!
wij naar Sterrenwacht Saturnus geweest. We
kwamen
we maaktenaan
kennis
met
1. Hoe binnen
heet hetenwijkcentrum
de Tweede
meneer
John
Arts.
We
liepen
naar
de
ruimte
Oude Heselaan?
van
de kinderclub
daar zagen we ruimteA.Titus
Landsmaen(A)
schepen
die
de
kinderen
zelf gemaakt hebben
B.Titus Handsma (P)
op
zaterdag.
C.Titus Brandsma (Z)
Toen gingen we naar de posters in de gang en
daar
zag je
ruimteschepen
foto’s
2. Wat
is allemaal
het huisnummer
van heten
oude
van
André
Kuipers.
Toen
gingen
we
naar
bopolitiebureau?
ven
en
daar
liet
John
een
grote
sterrenkijker
A.181A (I)
zien.
Je kan(T)
daarmee foto’s maken en je kan
B.183A
daar
heel
goed
mee planeten en sterren zien.
C.185A (A)
De maan kan je het beste zien. Wat wel jammer
is dat
in de
stad ligt en
3. is
Hoe
heetdedesterrenwacht
kapsalon naast
cafetaria
dat
je
’s
avonds
niet
zo
goed
kan
kijken
omdat
Drive-Inn?
er
lantaarnpalen
staan
en
die
geven
veel
A.Seda’s kapsalon (Z) licht.
Daarna
gingen
we naar(N)
een grote ruimte waar
B.Aliye’s
kapsalon
ze
wel
eens
les
geven
en
daar stonden nog
C.Darya’s kapsalon (E)
meer sterrenkijkers, alleen kleiner, en nagebouwde
en raketten.
4. Hoeruimtestations
heet de bandenservice
aan de
Daar
gingen
wij
John
interviewen
en hij ver Tweede Oude Heselaan?
telde
over
sterrenwacht
Saturnus,
zijn
A.P. van Raay (I)hobby’s
en
dat hij
als vrijwilliger
doet. De sterB.P.
vanditMaay
(P)
renwacht
Saturnus
bestaat
nu
al 26 jaar. Er
C.P. van Kaay (H)
zijn ongeveer 20 sterrenwachten in Nederland
met
andere namen,
van pla- op
5. allemaal
Welke nummers
hebbensoms
de postcodes
neten.
Hij
zei
dat
je
bij
de
sterrenwacht
de rechterbrievenbus tegenover hetveel
van
elkaar kan leren. Als je iets nieuws ziet
Kruidvat?
ga
je
er eerst
en daarna pas met
A.6500
t/mover
6998lezen
(U)
elkaar
over
praten.
Soms
geven ze dan ook
B.6500 t/m 6999(N)
presentaties
aan
elkaar.
Sommige
leden van
C.6500 t/m 6997 (L)
de sterrenwacht hebben ook thuis een eigen
sterrenkijker
eigen
De leden bij
praten
6. Hoeveel en
kost
een koepel.
zakje fruitlolly’s
de
met
elkaar
ook
alleen
maar
over
sterren,
niet
Albert Heijn?
over
het(B)
weer of voetbal.
A.1,Een
ster
is eigenlijk
een rond bolletje. Met
B.1,49
(D)
licht
natuurlijk.
De
sterren
bestaan uit waterC.1,99 (R)
stof en dat brandt en dat geeft licht. Je kan
sterren
zien met
de sterrenkijker
heet
7. Hoeveel
pinkassa’s
heeft de daarom
Albert Heijn?
het
zo.
A.1 (W)
Meneer
John Arts wist heel veel van planeten
B.3 (O)
en
sterren
de maan en de zon. En toen hebC.2en(E)
Sterrenwacht Saturnus
8. Hoeveel stappen zitten er tussen de
voordeur van de Albert Heijn en de Aldi?
A.36 stappen (Z)
B.45 stappen (T)
C.15 stappen (A)
9. Op welke dag kun je bij het hobby centrum De Hobby naar de moestuin?
A.Woensdag (G)
B.Donderdag (V)
ben we meneer John gevraagd naar persoonC.Maandag (O)
lijke dingen. Hij is 59 jaar en werkt hier al 7
MDDU+LMYLQGW¿OPVRRNOHXNPDDUGDQZHO
10. Hoeveel witte vlakken heeft het zebrapad
over sterren of ruimte of ruimteschepen of de
tegenover het wijkcentrum?
PDDQ0DDUPHHVWDONORSSHQGH¿OPVQLHW
A.15 (C)
(bijvoorbeeld bij explosies in de ruimte, die
B.9 (X)
kan je helemaal niet horen want in de ruimte
C.12 (M)
LVJHHQJHOXLG+LMYLQGWGH¿OP6WDUZDUV
leuk en houdt van boeken lezen. Hij is voor
11. Hoe heet de praktijk voor psychotherapie
zijn werk adviseur voor middelbaar onder aan de Tweede Oude Heselaan?
wijs. En hij vindt bergwandelen en het weer
A.De Vuurvlieg(E)
bestuderen ook leuk.
B.De Vuurkraai (M)
C.De Vuurarend (B)
Op 15 en 16 maart 2013 waren er de landelijke sterrenkijkdagen. Maar ook daarna is er
12. Hoe duur is een klein Frietje Kapsalon
nog veel te doen voor kinderen en volwas bij de Drive-Inn?
senen op de sterrenwacht. Ze hebben ook een
A.6,00 (R)
website: www.sterrenwachtsaturnus.nl
B. 7,50 (Y)
C.8,10 (P)
Het was erg leuk op de sterrenwacht.
13. Wat gebeurde er op de terugweg van onze
wandeling door de buurt?
A. Lakisha moest naar de wc (!)
B. Mila’s bril viel op de grond (?)
C. Meneer Mart viel over een tak (€)
Door Shirley
Rebus
Door Janne O.
Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.