Klik hier - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de

PLAN-M.E.R.-SCREENING
RUP MARIE SISKA
VERZOEK TOT RAADPLEGING
SCPRL14121
OPGEMAAKT VOOR:
GEMEENTE KNOKKE-HEIST
140.264
1/09/2014
Opgemaakt door:
Opgemaakt voor:
SGS BELGIUM NV
Gemeente Knokke-Heist
Alfred Verweeplein 1
8300 Knokke-Heist
2013 / 3118
Contactpersoon indiener:
An Tombeur
Milieu-expert
SGS Belgium NV
Polderdijkweg 16 – Haven 407 – B – 2030 Antwerpen
t +32 35458750 f +32 35458769 e [email protected]
www.sgs.com
Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance)
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
140.264
23/07/2014
INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE ......................................................................................................................... 3
LIJST VAN TABELLEN .................................................................................................................... 4
LIJST VAN FIGUREN ...................................................................................................................... 4
1. ALGEMENE INLICHTINGEN ................................................................................................ 5
1.1
BEKNOPTE SITUERING ....................................................................................................... 5
1.2
INIATIEFNEMER .................................................................................................................. 5
1.3
OPDRACHTNEMER ............................................................................................................. 5
2. DOELSTELLING EN CONTEXT ........................................................................................... 6
2.1
DOELSTELLING – MOTIVERING TOT OPMAAK ........................................................................ 6
2.2
BEKNOPTE VOORGESCHIEDENIS EN ACHTERGROND ............................................................ 6
2.3
AFBAKENEN EN SITUERING VAN HET PLANGEBIED ................................................................ 6
2.4
JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE PLANNINGSCONTEXT .......................................................... 9
2.4.1
Juridisch kader ......................................................................................................... 9
2.4.2
Beleidsmatig kader ................................................................................................ 11
3. BESCHRIJVING VAN HET PLAN ....................................................................................... 13
4.
TOETSING AAN DE PLAN-M.E.R.-PLICHT ....................................................................... 14
4.1
W ETTELIJK KADER ........................................................................................................... 14
4.2
TOEPASSING OP HET RUP MARIE SISKA........................................................................... 15
5. ALTERNATIEVEN ............................................................................................................... 16
5.1
NULALTERNATIEF ............................................................................................................ 16
5.2
LOCATIE-ALTERNATIEVEN ................................................................................................ 16
6. MILIEU-EFFECTEN ............................................................................................................. 17
6.1
MENS – RUIMTELIJKE ASPECTEN ...................................................................................... 17
6.1.1
Ruimtegebruik ........................................................................................................ 17
6.1.2
Verkeer en vervoer ................................................................................................ 17
6.1.3
Gebruikskwaliteit .................................................................................................... 22
6.1.4
Veiligheidsaspecten ............................................................................................... 22
6.2
W ATER ........................................................................................................................... 23
6.2.1
Grondwater ............................................................................................................ 23
6.2.2
Overstromingsregime ............................................................................................ 25
6.3
LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE .................................................... 27
6.4
FAUNA EN FLORA ............................................................................................................ 30
7. ALGEMEEN BESLUIT......................................................................................................... 32
3/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
140.264
23/07/2014
LIJST VAN TABELLEN
Tabel 6.1
Tabel 6.2
Tabel 6.3
Gewenste ontwikkeling Marie Siska ............................................................................ 18
Mobiliteitsprofiel ............................................................................................................ 21
Parkeerbehoefte volgens lokale norm ......................................................................... 21
LIJST VAN FIGUREN
Figuur 1.1 Situering plangebied op luchtfoto (bron: Giswest) ...................................................... 7
Figuur 1.2 Situering plangebied op topografische kaart (1:5.000) (bron: AGIV) ......................... 7
Figuur 1.3 Situering plangebied op de stratenatlas (indicatief) (bron: Giswest) ........................ 8
Figuur 1.4 Situering plangebied op het gewestplan ....................................................................... 9
Figuur 1.5 Uittreksel BPA K11 Zoutelaan ...................................................................................... 10
Figuur 3.1 Bestemmingsplan RUP Marie Siska ............................................................................ 13
Figuur 6.1 Stratenplan – detail ........................................................................................................ 18
Figuur 6.2 Netplan De Lijn ............................................................................................................... 19
Figuur 6.3 Centrale toegang horecazaak (volle pijl) en toegang voor langzaam verkeer
(onderbroken pijl) ................................................................................................................................ 19
Figuur 6.4 Uittreksel uit atlas der buurtwegen .............................................................................. 20
Figuur 6.5 Kaart met infiltratiegevoelige bodems (1:7.500) ......................................................... 23
Figuur 6.6 Verziltingskaart grondwater (bron: DOV) .................................................................... 24
Figuur 6.7 Overstromingsgevoelige gebieden (2011) en risicozones voor overstroming (2006)
(bron: AGIV) ......................................................................................................................................... 26
Figuur 6.8 Landschapsatlas (1:10.000) .......................................................................................... 28
Figuur 6.9 Archeologische zones volgens de CAI (bruin), beschermde monumenten (groen),
bouwkundig erfgoed (oranje punten) en het plangebied RUP Marie Siska (blauw) ..................... 29
Figuur 6.10
Habitatrichtlijngebieden en VEN-gebieden (1:10.000) ............................................ 30
Figuur 6.11
Beschermde duingebieden (1:10.000) ..................................................................... 31
Dit rapport is samengesteld op basis van gegevens die door de opdrachtgever beschikbaar werden
gesteld. Het betreft hier zowel schriftelijke informatie (teksten, cijfermateriaal, plannen) als mondelinge
informatie die werd verstrekt.
SGS Belgium heeft als deskundig en onafhankelijk adviesbureau ernaar gestreefd om naar best
vermogen en kennis voorliggend rapport zo accuraat en volledig mogelijk te maken. SGS Belgium NV
kan echter geen garanties bieden m.b.t. de accuraatheid of de volledigheid van de beschrijvingen en
conclusies in zoverrde deze gebaseerd zijn op schriftelijke of mondelinge informatie die door de
opdrachtgevers werden verstrekt en die door SGS Belgium NV redelijkerwijze niet onafhankelijk
geverifieerd kon worden.
4/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
1.
ALGEMENE INLICHTINGEN
1.1
BEKNOPTE SITUERING
140.264
23/07/2014
Het doel van deze opdracht is de opmaak van een onderzoek naar de noodzaak tot
milieueffectrapportage (zgn. plan-m.e.r.-screening) voor het gemeentelijk RUP ‘Marie Siska’ in de
gemeente Knokke-Heist.
De gemeente wenst de horecazaak Marie Siska, momenteel gelegen in een zone voor
éénsgezinswoningen (BPA K11 Zoutelaan), bestendiging te geven in een RUP.
1.2
INIATIEFNEMER
De initiatiefnemer van het plan is de gemeente Knokke-Heist.
Initiatiefnemer
Adres:
Telefoon:
Fax:
Gemeente Knokke-Heist
Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist
050 63 01 00
050 63 01 59
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Jan Van Coillie, directeur stadsontwikkeling
050 63 01 83
[email protected]
1.3
OPDRACHTNEMER
Opdrachtnemer:
SGS Belgium NV
Environmental Services
Haven 407
Polderdijkweg 16
2030 Antwerpen
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
An Tombeur, milieu-expert
03 545 87 71
[email protected]
Auteurs:
Coördinatie en disciplines Mens en Water:
An Tombeur
Milieu-expert
Disciplines Fauna en flora en Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie:
Mia Janssen
Erkend MER-deskundige Fauna en flora en Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
5/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
2.
DOELSTELLING EN CONTEXT
2.1
DOELSTELLING – MOTIVERING TOT OPMAAK
140.264
23/07/2014
Voor de historische horecazaak Marie-Siska gelegen langs de Zoutelaan wil het gemeentebestuur een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken. Op dit moment is de zaak volgens het BPA K11
Zoutelaan (zie verder) gelegen in een zone voor ééngezinswoningen en dus zonevreemd.
Het RUP, ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, beoogt een
ontwikkelingsperspectief te geven aan horeca gelegen buiten de kern. Dit RUP zal het juridischplanologisch kader vormen voor de beoordeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen.
Voor de opmaak van het RUP zijn volgende doelstelling het belangrijkst:
 het stimuleren van horeca buiten de kernen;
 de eigenheid behouden van historisch (recreatief) erfgoed;
 het behoud van de hotelfunctie.
Deze doelstellingen en opties vloeien voort uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
2.2
BEKNOPTE VOORGESCHIEDENIS EN ACHTERGROND
De laatste jaren verdwijnen in de gemeente Knokke-Heist meer en meer kleinschalige horecazaken.
Uit het Informatief Gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2005) blijkt dat het
hotelbestand in een periode van tien jaar met 32% is gedaald.
De gemeente wenst hier tegenin te gaan door (ho)recazaken bestendiging te geven in een RUP en te
ondersteunen in hun verdere ruimtelijke ontwikkelingen. Als voorbeeld kan hier verwezen worden naar
ste
de
de RUP’s voor hotels (Hotels 1 fase en Hotels 2 fase) en naar het RUP Wijk Lippenslaan waar
t.h.v. de Lippenslaan, de Kustlaan en de Dumortierlaan de handelszaken en de horeca bestendigd
werd door de aanduiding als “te behouden”. T.h.v. de pleinen (het Rubensplein, het Van Bunnenplein
en het Lichttorenplein) werd de horeca vastgelegd om de trend van omvorming van horecafuncties
en/of voedingsspeciaalzaken naar o.a. kledingzaken om te buigen.
2.3
AFBAKENEN EN SITUERING VAN HET PLANGEBIED
Het plangebied ligt in het oosten van de gemeente, ten oosten van de wijken Prins Karellaan en de
wijk Berkenlaan, in de kern van het Zoute.
Het plangebied wordt ten noorden begrensd door het Elzenpad en ten zuiden door de Zoutelaan. Aan
de oost- en westzijde zijn dit de woningen die grenzen aan het Alice Colinplein en aan de Maurice
Maeterlinklaan. Naast aan het plangebied is aan de westzijde ook een hotel gelegen (Golfhotel
Zoute).
Het gebied heeft een totale oppervlakte van 91,05 are.
De ligging van het plangebied op luchtfoto, op topografische kaart en op het stratenplan wordt
weergegeven op Figuur 1.1 tot en met Figuur 1.3.
6/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
Figuur 1.1
Situering plangebied op luchtfoto (bron: Giswest)
Figuur 1.2
Situering plangebied op topografische kaart (1:5.000) (bron: AGIV)
140.264
23/07/2014
7/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
Figuur 1.3
140.264
23/07/2014
Situering plangebied op de stratenatlas (indicatief) (bron: Giswest)
8/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
2.4
JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE PLANNINGSCONTEXT
2.4.1
Juridisch kader
140.264
23/07/2014
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (BD 02/12/2004)
Het RUP Marie Siska moet uitvoering geven aan volgende bindende bepalingen van het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan (GRS):
Te nemen maatregelen en acties:
 Nederzettingsstructuur:
o opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan binnen de bestaande dorpskernen en
perifere enclaves, nl. ter hoogte van Westkapelle-dorp, Oosthoek, Knokke dorp,
Ramskapelle, Heist dorp en Duinbergen dorp;
o opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan ter hoogte van de kwetsbare villawijken
het Zoute en Duinbergen;
 Toeristisch-recreatieve structuur:
o specifieke maatregelen ondernemen om het hotelaanbod kwalitiatief te ondersteunen
en om ontwikkelingsperspectieven te geven.
Gewestplan
Volgens het gewestplan Brugge-Oostkust (Koninklijk Besluit van 7 april 1977) is het plangebied
gelegen in woongebied (Figuur 1.4).
Het plangebied wordt eveneens omgeven door woongebied.
Figuur 1.4
Situering plangebied op het gewestplan
9/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
140.264
23/07/2014
PRUP Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Knokke-Heist (BD, 13 maart 2012)
Het RUP Marie-Siska valt binnen de afbakeningslijn van het stedelijk gebied zoals vastgesteld in dit
PRUP.
BPA K11 Zoutelaan (MB, 12 december 1992)
Het plangebied is gelegen in het BPA K11 Zoutelaan. In dit BPA zijn enkel ééngezinswoningen,
dubbelwoonsten en gekoppelde ééngezinswoningen toegelaten mits het volgen van de voorschriften.
Conform het BPA is de horecazaak “zonevreemd” gelegen en kan de site van Marie Siska enkel
verkaveld worden. Het terrein heeft een oppervlakte van 9105 m². Rekening houdend met de
voorwaarden van het BPA inzake terreinbezetting kunnen er bij verkaveling mogelijk 8 woningen
ingeplant worden.
Figuur 1.5
Uittreksel BPA K11 Zoutelaan
10/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
2.4.2
140.264
23/07/2014
Beleidsmatig kader
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Knokke-Heist maakt deel uit van het stedelijk netwerk Kust. Het is een stedelijk netwerk op Vlaams
niveau. De rol van dit gebied, gerelateerd naar Knokke-Heist, ligt vooral in de kustgebonden
toeristisch-recreatieve ontwikkeling. Knokke-Heist is binnen het RSV geselecteerd als
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied en is bijgevolg een economisch knooppunt.
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
Binnen het stedelijk netwerk kust dienen wonen, werken, voorzieningen en toeristisch-recreatieve
ontwikkelingen te worden gebundeld in de stedelijke gebieden waaronder Knokke-Heist, waarbij de
kustgebonden toeristisch-recreatieve ontwikkeling verder geconcentreerd wordt in de bestaande
toeristische centra. Onderhavig RUP is deels gelegen in de ‘Kustruimte’ en deels in de ‘Oostelijke
polderruimte’. Het plangebied ligt tevens binnen de afbakening van het stedelijk gebied van KnokkeHeist.
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (BD 02/12/2004)
In het richtinggevend gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is volgende
relevante doelstelling te lezen:
‘Eigenheid behouden van het historisch erfgoed in het Zoute’
Het typische karakter van deze mooie villawijk mag niet teniet gedaan worden ondermeer door een
verdere vorm van appartementering. Het versterken en het behoud ervan, wat zeker niet overeenkomt
met verdichten, moet een belangrijk uitgangspunt zijn in het toekomstig ruimtelijk beleid. De
bestaande BPA ’s voorzien reeds geëigende voorschriften om het gebied te beschermen. Het wonen
dient de voornaamste functie te blijven. De horeca – en handelszaken in de Oosthoek met de
Vlindertuin en de Siska - horecazaken vormen hierbij op het toeristisch publiek georiënteerde
concentratiepolen.
Extra inspanningen dienen er geleverd te worden om het aanbod aan hotelaccommodatie op peil te
blijven houden, de laatste jaren is er immers een dalende trend waargenomen.
Door het Sint-Lukasarchief te Brussel is een inventarisatie opgemaakt naar het bouwkundig erfgoed in
de villawijk het Zoute. Inspanningen dienen dan ook geleverd te worden om het verdere behoud van
waardevolle gebouwen te kunnen garanderen’
Strategisch Beleidsplan Toerisme 2009-2014
Het beleidsplan licht de stand van zaken inzake het kusttoerisme door en legt verdere
ontwikkelingsperspectieven voor de periode 200-2014 vast.
De SWOT brengt de belangrijkste knelpunten voor de verdere toeristische ontwikkeling van de Kust
naar voren. Voor de logiessector wordt volgend probleem gedetecteerd:
o de afnemende capaciteit in commercieel logies brengt de diversiteit van het kustcliënteel in
het gedrang.
Om ervoor te zorgen dat de Vlaamse Kust in de toekomst levendig blijft op zoveel mogelijk momenten
van het jaar en ook toegankelijk blijft als vakantiebestemming voor iedereen is een diversiteit van
logiesvormen van essentieel belang.
Acties vanuit flankerend gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid:
11/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
o
o
140.264
23/07/2014
ruimtelijk faciliteren van de uitbreiding van bestaande hotels in de voorschriften van RUP’s
voor de bebouwde gebieden in de badplaatsen;
faciliteren van de inplanting van een aantal nieuwe hotels met congres- en wellness faciliteiten
door het koppelen van de hotelfunctie aan strategische projectontwikkelingen of aan
hotelzones.
12/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
3.
140.264
23/07/2014
BESCHRIJVING VAN HET PLAN
De oppervlakte van het totale plangebied van onderhavig RUP bedraagt ca. 91,05 are. In het
verordenend grafisch plan is één bestemming opgenomen:
Artikel 2: Zone voor horeca
Deze zone is bestemd voor horeca en laagdynamische recreatie en de hiervoor bijhorende
infrastructuur, inclusief bebouwing en parking. Er is een uitbreiding van de bebouwing toegelaten in
functie van horeca met maximaal 20% ten opzichte van de bestaande horecagebouwen en een
beperkte uitbreiding van de uitbaterswoning in functie van hedendaagswooncomfort met maximaal
40 m².
Figuur 3.1
Bestemmingsplan RUP Marie Siska
13/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
4.
TOETSING AAN DE PLAN-M.E.R.-PLICHT
4.1
WETTELIJK KADER
140.264
23/07/2014
Bepaalde plannen en programma's moeten op hun gevolgen voor het milieu worden beoordeeld
volgens de toepassing van het decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), van artikel
36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en
van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en
programma's van 12 oktober 2007.
Om te weten of er al dan niet een plan-MER (plan-milieueffectrapport) moet worden opgesteld, moet
men nagaan:

of het plan of programma onder de definitie en het toepassingsgebied van het D.A.B.M.
valt;

én of het onder de plan-m.e.r.-plicht valt. Daartoe vindt desgevallend een screening
plaats: een onderzoek of het voorgenomen plan of programma aanzienlijke milieueffecten
kan hebben.
De definitie van plan of programma bevat drie voorwaarden die tegelijkertijd moeten vervuld worden:
wettelijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan/programma wordt opgesteld en/of
vastgesteld, het plan/programma wordt op regionaal, provinciaal of lokaal niveau opgesteld en het
moet via een wetgevingsprocedure door parlement, regering of een instantie worden vastgesteld.
Om onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M. te vallen moet het plan/programma verder het
kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor een project of, gelet op de mogelijke
betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling behoeven. Een
project wordt in het D.A.B.M. omschreven als (ondermeer) een vergunningsplichtige activiteit die
bestaat uit de uitvoering van bouwwerken, de exploitatie van installaties en andere ingrepen in het
milieu. Voorbeelden van plannen die aan deze criteria beantwoorden zijn ruimtelijke
uitvoeringsplannen, ruilverkavelingsplannen, bekkenbeheerplannen, … in de mate dat ze het kader
vormen voor de vergunning van projecten.
Een aantal plannen en programma's zijn 'van rechtswege' onderworpen aan de plan-m.e.r.-plicht. Het
gaat om een plan of programma (of de wijziging ervan) dat tegelijkertijd (!):
 onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M., Titel IV, Hoofdstuk II, valt;
 én niet het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging
inhoudt;
 én wanneer:
o het plan of programma betrekking heeft op landbouw, bosbouw, visserij, energie,
industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en
ruimtelijke ordening of grondgebruik en het kader vormt voor de toekenning van een
vergunning voor een project opgesomd in bijlagen I, II en III van het besluit van de
Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van categorieën van
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
o of voor een ander plan of programma dan deze hierboven vermeld…
de initiatiefnemer aan de hand van de criteria die worden omschreven in bijlage I, die bij het
decreet is gevoegd, niet aantoont dat dit plan of programma geen aanzienlijke milieueffecten
kan hebben.
14/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
140.264
23/07/2014
De plannen en programma’s die onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M., titel IV, hoofdstuk II,
vallen (m.a.w. die het kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor een project of
mogelijk betekenisvolle effecten hebben op speciale beschermingszones), én die het gebruik bepalen
van een klein gebied op lokaal niveau of een kleine wijziging inhouden, moeten dus gescreend
worden op het gegeven of ze al dan niet aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben (tenzij
onmiddellijk een plan-MER wordt opgesteld). Naargelang het resultaat van deze screening moet al
dan niet besloten worden tot een plan-m.e.r.-plicht.
4.2
TOEPASSING OP HET RUP MARIE SISKA
Voor het toetsen van de m.e.r.-plicht (screeningsrecht) dienen dus volgende vragen te worden
beantwoord:
1) Heeft het RUP mogelijk betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones?
Nee. Eventuele negatieve effecten op de nabijgelegen speciale beschermingszone
(‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ (SBZ-H BE2500001) van het plangebied
gescheiden door de Zoutelaan) zullen niet betekenisvol zijn (zie 6.4; ‘Fauna en Flora’).
Een passende beoordeling is niet vereist.
2) Vormt het RUP een kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd
in bijlagen I, II en III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004
houdende vaststelling van categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage
of projecten bedoeld in de bijlage bij de omzendbrief “screening projectmilieueffectrapportage”?
Ja, het RUP vormt een kader voor de toekenning van een vergunning voor een project uit
de bijlage III, categorie 12 c ‘Vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones,
met bijbehorende voorzieningen (projecten die niet onder bijlage II vallen). De
hoofdbestemming van het gebied, zone voor horeca, valt onder de categorie recreatie.
3) Bepaalt het RUP het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau, of houdt het een kleine
wijziging in?
Ja, de oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 91 are.
Besluit:
Het RUP vormt een kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in
bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004, namelijk voor de categorie 12c
van bijlage III. Het RUP bepaalt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau omdat de
oppervlakte van het plangebied slechts ca. 91 are bedraagt. Het plan heeft geen mogelijke
betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones. Het plan is dus screeningsgerechtigd.
15/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
5.
ALTERNATIEVEN
5.1
NULALTERNATIEF
140.264
23/07/2014
Het nulalternatief geeft de situatie weer wanneer het voorgenomen plan niet doorgaat. Er wordt geen
planinitiatief genomen. Dit betekent dat de horecazaak onder de gewestelijke regelgeving valt,
beschreven in de Codex ruimtelijke ordening.
Kort samengevat komt deze regelgeving op het volgende neer:
 Herstel – en aanpassingwerken en beperkte uitbreiding zijn toegestaan.
 Voor functiewijzigingen geldt het uitvoeringsbesluit omtrent de functiewijzigingen.
Deze basisrechten gelden bij bestaande, hoofdzakelijk vergunde en niet verkrotte zonevreemde
constructies en wanneer de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad.
De Codex bepaalt quasi geen inrichtingsvoorschriften. Ook zijn de voorschriften niet gebiedsgericht
gedifferentieerd.
5.2
LOCATIE-ALTERNATIEVEN
Herlocalisatie van de zaak is een zeer ingrijpende maatregel. ‘Marie Siska’ is in 1919 op de huidige
locatie geopend door de jongste dochter van Moeder Siska. Marie Siska werd in de loop van de jaren
uitgebreid en bekend tot over de landsgrenzen. Bekende artiesten en de koning Leopold III en
koningin Astrid waren er te gast. In 1967 werd Marie Siska nagenoeg volledig herbouwd.
Er werd in 1907 ook een wafelhuis geopend op het Oosthoekplein (‘Kinders Siska’), in 1923 aan de
Bronlaan (‘Gustave Siska’) en in 1936 in Sint-Idesbald (‘Siska du Zoute’). Enkel Siska du Zoute en
Marie Siska worden nog uitgebaat. Enkel Marie Siska is nog in handen van de familie.
Gezien de binding met de locatie en gezien de aard van het plan, met name het bestendigen van de
bestaande horecazaak met beperkte uitbreidingsmogelijkheid, worden locatie-alternatieven niet
weerhouden voor dit plan.
16/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
6.
MILIEU-EFFECTEN
6.1
MENS – RUIMTELIJKE ASPECTEN
6.1.1
Ruimtegebruik
140.264
23/07/2014
Het plangebied is de volledige site waar het “Wafelhuis Marie Siska” gevestigd is. Deze tea-room,
annex hotel met 7 kamers en een appartement, annex restaurant bevindt zich in een woonomgeving.
Ten noorden, westen en oosten van het plangebied ligt de wijk Prins Karellaan en de verkavelingen
aan de Bronlaan. Ten zuiden van het plangebied, aan de Zoutelaan strekt zich een groenzone uit,
Oud Fort Sint-Pol. Dit gebied is aangeduid als beschermd duingebied (duinendecreet). Hier geldt een
bouwverbod. In de directe omgeving bevindt zich nog het golfhotel Duc de Bourgogne en enkele bed
and breakfast uitbatingen.
Aan de voorzijde, langs de Zoutelaan, bevindt zich de verbruikersruimte samen met een verhard
terras. Dit terras is groen ingekleed en omzoomd met haagjes. In de zijtuin, aan de oostzijde, is een
terrassentuin ingericht waar ook een pergola met restaurantfunctie aanwezig is. Achter de horecazaak
zijn er 2 speeltuinen. Hierachter is er een minigolfterrein, grenzend aan het Elzenpad.
De inrichtingsvoorschriften van het RUP laten een beperkte uitbreiding van de bebouwing toe van
maximaal 20% i.f.v. horeca t.o.v. de bestaande horecagebouwen. Dit komt overeen met ca. 185 m².
De uitbaterswoning mag met maximaal 40 m² uitbreiden. In totaal laat het RUP een
bebouwingspercentage toe van 13,7%. Er zijn in het hoofdgebouw 2 bouwlagen met dakvolume
toegelaten met een maximale nokhoogte van 12,5 meter.
De gebruiksrechten op het terrein zullen door het plan plaatselijk wijzigen. De horecafunctie wordt
verplicht. De beperkte uitbreidingsmogelijkheden werden ingeschreven in de voorschriften om de
toekomst van de horecazaak niet te hypothekeren. De uitbreidingen zijn vooral noodzakelijk i.f.v. de
de uitbreiding van het hotel (in hoofdzaak in vloeroppervlakte, minder in grondoppervlakte – dit kan
gerealiseerd worden door bvb. een aantal hotelkamers in het dak te creëren door de nokhoogte op te
trekken) en uitbreidingen om het functioneren van de horecazaak te optimaliseren en/of i.f.v. de
wetgeving.
Het RUP voorziet tevens in de mogelijkheid tot het bouwen van ondergrondse constructies. Deze
mogen maximaal bestaan uit 1 ondergrondse laag. De ondergrondse constructies kunnen garages,
bergingen, zwembaden, fitnessruimtes en dergelijke zijn. Een ondergrondse garage was reeds
mogelijk in de voorschriften van het BPA.
6.1.2
Verkeer en vervoer
6.1.2.1
Plankenmerken
De inrichtingsvoorschriften van het RUP laten een beperkte uitbreiding van de bebouwing toe van
maximaal 20% i.f.v. horeca t.o.v. de bestaande horecagebouwen, alsook de mogelijkheid om
bijkomende hotelkamers te creëren in het dakvolume. In totaal mag er ca. 1.250 m² bebouwd worden
en 3.142 m² verhard.
De uitbreidingsmogelijkheden zijn zoals eerder vermeld vooral noodzakelijk in functie van de
uitbreiding van het hotel (momenteel 7 kamers en 1 appartement) en in functie van optimalisatie van
de horecazaak en/of i.f.v. de wetgeving.
De gewenste ontwikkeling wordt samengevat in Tabel 6.1.
17/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
140.264
Gemeente Knokke-Heist
Tabel 6.1
23/07/2014
Gewenste ontwikkeling Marie Siska
Functie
Bestaand
Uitbreiding
Gepland
Aantal hotelkamers
7
8
15
Appartement
1
-
1
Bruto vloeroppervlak reca (m²)
930
185
1.115
Aantal parkeerplaatsen
89
-
89
6.1.2.2
Bereikbaarheidsprofiel
De Zoutelaan, waarlangs ‘Marie Siska’ gelegen is, is geselecteerd als lokale weg type 2
(gebiedsontsluitingsweg). Gebiedsontsluitingswegen staan in voor de ontsluiting en de bereikbaarheid
van woonkernen en kleinere, ruimtelijke entiteiten (wijken). Als lokale weg II heeft de Zoutelaan een
verzamelende functie en brengt ze het verkeer van de verschillende aanliggende woongebieden
samen (zie Figuur 1.3 en Figuur 6.1).
Figuur 6.1
Stratenplan – detail
De site is bereikbaar met de bus die stopt op het Oosthoekplein (op ca. 650 m). Deze halte wordt
bediend door buslijnen 12 en 13 (13 enkel tijdens juli en augustus) (zie Figuur 6.2) met een frequentie
van 1/uur.
18/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
Figuur 6.2
140.264
23/07/2014
Netplan De Lijn
De site is met de fiets bereikbaar via de Zoutelaan, die is aangeduid als provinciale fietsroute en die
tevens deel uitmaakt van het primair fietsnet. Aan de straatzijde is een fietsenstalling. Bij het
minigolfterrein bevindt zich nog een tweede fietsenstalling.
Aan de westzijde is een parking voorzien voor 89 wagens. Parkeren kan ook op de openbare weg
(Zoutelaan) en op het pleintje gelegen aan het Elzenpad (Alice Colinplein). De fietsers en voetgangers
kunnen het terein bereiken via het Elzenpad. Deze toegang doet ook dienst als privétoegang voor de
uitbaterswoning op sluitingsdagen van de horecazaak.
Figuur 6.3
Centrale toegang horecazaak (volle pijl) en toegang voor langzaam verkeer
(onderbroken pijl)
19/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
140.264
Gemeente Knokke-Heist
23/07/2014
ste
Het gebouw zelf bestaat uit een brasserie op het gelijkvloers en een hotel op de 1 verdieping. Het
hotel omvat 7 kamers en heeft een aparte toegang, gelegen aan de zijde van de parking. Daarnaast is
er één appartement met hotelservice voor 4 à 5 personen.
De Konijnendreef, ten westen van het plangebied, is aangeduid als buurtweg (Chemin no. 14) (zie
Figuur 6.4).
Er werd ten behoeve van deze screening op de Zoutelaan (t.h.v. Marie Siska) een korte
verkeerstelling uitgevoerd op donderdag 12 juni 2014 in de namiddag. Er werd een verkeersintensiteit
genoteerd van 42 pae/uur richting Bronlaan en 60 pae/uur richting centrum Knokke. Dit is ruim
beneden de theoretische capaciteit van 1.000 pae/uur/richting alsook de capaciteit in functie van
1
verkeersleefbaarheid (400 pae/uur/richting voor een wijkverzamelweg ).
Figuur 6.4
6.1.2.3
Uittreksel uit atlas der buurtwegen
Mobiliteitsprofiel
Marie Siska beschikt over 2 restaurants, een salon en 4 terrassen met in totaal 1.000 zitplaatsen.
Op piekdagen zijn er naar schatting 2.500 bezoekers. Er zijn maximaal ca. 500 bezoekers gelijktijdig
aanwezig. Het is op dit moment niet mogelijk om in te schatten hoe groot de verkeersintensiteit is op
piekmomenten is en vanwaar de voertuigen afkomstig zijn.
1
Bron: Groep Swartenbroeckx, leefbaarheidscapaciteit, toegepast in het verkeersmodel Noord-Limburg, 1991
20/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
140.264
Gemeente Knokke-Heist
23/07/2014
Gezien de horecazaak zich richt op gezinnen met kinderen (speeltuin, minigolf, doolhof) zal de
groepsgrootte en bijgevolg de autobezettingsgraad vermoedelijk vrij hoog liggen.
De recazaak is open van april tot september en tijdens de winter in het weekend en tijdens de
schoolvakanties. De tearoom is geopend van 13u30 tot 18u00. Vanaf 18u00 is enkel het
restaurantgedeelte open. Het hotel is wel geopend in de winter.
Tabel 6.2
Mobiliteitsprofiel
Functie
Aantal / opp. (m²)
Aantal bezoekers / dag
Hotel
15 kamers
max. 30
Appartement
1
max. 2
Reca
1.115 m² bvo
max. 2.500
Aantal leveringen / dag
max. 1
2à3
De zaak heeft een 46-tal werknemers. Ongeveer de helft hiervan verplaatst zich met de fiets of met de
bromfiets. De rest verplaatst zich met de wagen en doet aan carpooling, d.w.z. dat er een 8-tal
personenwagens van personeel op de bezoekersparking parkeren.
De parkeerbehoefte wordt geraamd op de parkeernormen van de gemeente Knokke-Heist (Tabel 6.3).
Tabel 6.3
Parkeerbehoefte volgens lokale norm
Parkeernorm
nieuwbouw
Voorlopig
programma
Parkeerbehoefte
volgens lokale norm
Hotel
1 / 3 kamers
15 (+1 appartement)
5
Handel en horeca ≥ 150 m²
1 / 50 m²
1.115 m²
22
Deze parkeerbehoefte is de startbehoefte, zonder rekening te houden met gecombineerd gebruik van
parkeerplaatsen.
6.1.2.4
Confrontatie bereikbaarheidsprofiel en mobiliteitsprofiel, te verwachten effecten en
knelpunten
Gezien er geen noemenswaardige toename van de verkeersgeneratie wordt verwacht, en gezien de
goede ontsluiting voor voetgangers-, fiets- en autoverkeer, worden geen knelpunten verwacht met
betrekking tot de afwikkeling van de verkeersstromen.
Indien de parkeer(start)behoefte (22 parkeerplaatsen) wordt geconfronteerd met het aanbod (89
parkeerplaatsen – 8 voor personeel = 81 plaatsen), zou het aanbod ruim moeten volstaan om de
behoefte op te vangen. Uit de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn, aangezien op piekmomenten het
aantal parkeerplaatsen op de parking niet volstaat en ook in de parkeergereguleerde Zoutelaan wordt
geparkeerd. Gelet op de enorme diversiteit in handels- en horecazaken is het echter niet onlogisch dat
de parkeernorm voor deze specifieke situatie ontoereikend is.
21/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
140.264
23/07/2014
Omdat het parkeeraanbod op eigen terrein tijdens het grootste deel van het jaar voldoende is (enkel in
de zomer worden pieken in bezoekersaantallen bereikt), wordt het in het kader van efficiënt
ruimtegebruik niet opportuun geacht om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. In de Zoutelaan is
voldoende parkeergelegenheid voor het opvangen van de parkeerbehoefte op piekmomenten. Gezien
het parkeren hier gereguleerd is (zogenaamde groene zone, d.w.z. betalend op weekend- en
schoolvakantiedagen) en zich in de Zoutelaan over een lengte van ca. 750 meter aan de zuidzijde
geen woningen bevinden, wordt de parkeerhinder voor omwonenden aanvaardbaar geacht.
Het RUP laat de mogelijkheid toe tot inrichten van een ondergrondse parkeergarage, zodat het
parkeeraanbod desgewenst toch kan worden uitgebreid, zonder daarvoor bovengrondse ruimte te
moeten aansnijden.
6.1.3
Gebruikskwaliteit
Omdat een deel van de verbruikersruimte en de laagdynamische (zachte) recreatiemogelijkheden
(speeltuin, doolhof, minigolf) zich in open lucht bevinden, is er op drukke momenten geluidshinder
mogelijk, voornamelijk naar de meest dichtbij gelegen woningen die zich ten oosten van het
plangebied in de Maurice Maeterlincklaan bevinden. Ten westen vormt de parking en het
aangrenzende Golfhotel en ten noorden het minigolfterrein een buffer naar de verder gelegen
woningen.
Een beperkte uitbreiding is mogelijk in het kader van dit RUP. De uitbreiding is echter voornamelijk
noodzakelijk in functie van het hotel, waarvan geen noemenswaardige hinder wordt verwacht.
Eventuele geluidshinder zal dus op hetzelfde niveau blijven als voorheen.
6.1.4
Veiligheidsaspecten
In het plangebied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig, noch worden er toegelaten.
In het plangebied zijn aandachtsgebieden gepland. Het plangebied zelf kan worden beschouwd als
een door het publiek bezochte locatie en wordt omgeven door woongebied. Er bevinden zich echter
geen Seveso-inrichtingen in een straal van 2 km rond het plangebied. Op het vlak van externe
mensveiligheid worden bijgevolg geen effecten verwacht.
22/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
6.2
WATER
6.2.1
Grondwater
140.264
23/07/2014
Het plangebied is op de kaart met infiltratiegevoelige gebieden (Figuur 6.5) aangeduid als niet
infiltratiegevoelig. Volgens de verziltingskaart (Figuur 6.6) is het grondwater op deze locatie niet
verzilt.
Figuur 6.5
Kaart met infiltratiegevoelige bodems (1:7.500)
23/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
Figuur 6.6
140.264
23/07/2014
Verziltingskaart grondwater (bron: DOV)
Het terreinoppervlak bedraagt 9.105 m². Hiervan is 1.023 m² bebouwd (horecagebouwen en
uitbaterswoning) en 2.919 m² verhard (totaal bebouwd of verhard = 3.942 m²).
De autostaanplaatsen en de fietsenparking zijn halfverhard met kiezels, de interne wegenis van de
autoparking is verhard met asfalt. De toegang via het Elzenpad is eveneens aangelegd met kiezels. In
de speeltuin is zand toegepast als valbrekende bodem. De terrassen zijn deels verhard met klinkers,
deels met hout en deels onverhard (gazon). De interne wandelpaden bestaan uit klinkers. Het
minigolfterrein is uiteraard ook onverhard (gazon).
Volgens de voorschriften van het RUP mag het bebouwingspercentage 13,7% bedragen (toename
met 20% of 225 m² ten opzichte van de bestaande situatie). Van de onbebouwde ruimte mag
maximaal 40% verhard worden. De bestaande verharding bedraagt 2.919 m², wat overeenkomt met
ca. 36% van het onbebouwde terrein. De bestaande verharding kan toenemen met ca. 334 m² tot
3.233 m². De verharding van inkompaden en terrassen mag enkel bestaan uit kleinschalige
materialen, behoudens voor parkings en toeritten.
De totale verharde en bebouwde oppervlake kan dus toenemen met ca. 559 m² of ca. 14% ten
opzichte van de bestaande situatie. Dit kan aanleiding geven tot verminderde infiltratie en een
bijkomende hoeveelheid afstromend hemelwater.
Het uitbreiden van constructies of verhardingen met een oppervlakte van meer dan 40 m² moeten
voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening (BVR 5 juli 2013). Er moet
verder voldaan worden aan artikel 6.2.2.1.2 §4 van VLAREM II, doelstelling 6° a) van artikel 5 van het
decreet Integraal Waterbeleid (18 juli 2003) en aan het concept ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ dat is
opgenomen in de waterbeleidsnota en de bekkenbeheerplannen.
Het gebied is – zoals trouwens de volledige kustzone wegens het voorkomen van ondiep grondwater
– gekarteerd als zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1 gebied). In het kader van onderhavig
RUP zijn ondergrondse constructies mogelijk. Er is maximaal één ondergrondse bouwlaag toegelaten.
Daarbij mag maximaal 30% van het perceel worden ingenomen door ondergrondse constructies.
24/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
140.264
23/07/2014
Het plaatsen van ondergrondse constructies kan de grondwaterstroming beïnvloeden of verstoren. De
ondergrond van het gebied (bron: DOV Vlaanderen) wijst op een zandige samenstelling tot een diepte
van ongeveer 25 meter beneden het maaiveld. Het Kwartair pakket bestaat met name uit fijn grijs
zand dat soms schelphoudend is. De diepte van een eventuele ondergrondse constructie (van
maximaal één bouwlaag) is op dit ogenblik niet gekend, maar er kan worden uitgegaan van een diepte
van ca. 4 meter onder het maaiveld. Het grondwater zal dus onder de constructie door kunnen
stromen.
Volgens de verzilteringskaart bevindt het plangebied zich nog net in een gebied met zoet grondwater.
De noordoostelijke grens van het gebied ligt wel nabij een zone met zout grondwater op een diepte
tussen 20 en 25 m. In verzilte gebieden is het vooral van belang dat bij de aanleg en instandhouding
van ondergrondse constructies het grondwaterpeil niet in die mate verstoord wordt (bvb. ten gevolge
van bronbemalingen) dat er verzilting van het zoete water optreedt.
De stedenbouwkundige verordening van de gemeente Knokke-Heist bepaalt dat bij grondbemalingen
gewerkt moet worden met een waterdichte bouwkuip, waarvan de wanden zo gekozen en aangewend
worden dat de invloedscurve van de bemaling erdoor beperkt wordt tot de directe omgeving van de
bouwput. Het bemalingswater moet zo beperkt mogelijk gehouden worden en waar mogelijk moet reinfiltratie worden toegepast. Bij retourbemalingen moet rekening gehouden worden met de kwaliteit
van het opgepompte grondwater en de ontvangende watervoerende laag. Deze bouwtechnische
maatregelen dienen te worden opgenomen in het RUP.
Indien er in een type 1 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer
dan 3 meter of een horizontale lengte van meer dan 50 meter moet advies gevraagd worden aan de
bevoegde adviesinstantie.
Mits voldaan wordt aan de bestaande regelgeving en mits uitvoering van voornoemde maatregelen
worden geen significante effecten op het grondwater verwacht.
6.2.2
Overstromingsregime
Het plangebied is gelegen in het bekken van de Brugse Polders (VHA-zone Eienbroekvaart) en
stroomt af naar de Zeedijkader met de Oostkustpolder als beheerder. In het plangebied of
onmiddellijke omgeving liggen geen waterlopen.
Het gebied is niet recent overstroomd, noch bevindt het zich in risicogebied voor overstromingen.
Het gebied is van nature overstroombaar vanuit de zee en is bijgevolg aangeduid als mogelijk
overstromingsgevoelig gebied (Figuur 6.7). Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden
waarvan de overheid geen weet heeft van recente overstromingen. Volgens de beschikbare modellen
van de waterloopbeheerders zijn er in deze gebieden ook geen frequente overstromingen te
verwachten.
25/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
140.264
23/07/2014
Figuur 6.7
Overstromingsgevoelige gebieden (2011) en risicozones voor overstroming
(2006) (bron: AGIV)
Van nature overstroombare gebieden geven een indicatie van waar overstromingen zich kunnen
voordoen in afwezigheid van menselijk ingrijpen, bijvoorbeeld bij het falen van bestaande
waterkeringen of zeer extreme weersomstandigheden. Het kustveiligheidsplan voorziet een
bescherming tegen stormen die zich eenmaal per duizend jaar voordoen of hoger. De kans dat zich
als gevolg van zee-overstromingen wateroverlast voordoet, is bijgevolg zeer klein.
Het plan heeft geen invloed op dit overstromingsrisico.
26/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
6.3
140.264
23/07/2014
LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Het RUP Marie Siska situeert zich niet ter hoogte van een beschermd landschap, stads- en
dorpsgezicht of monument of een beschermde ankerplaats.
Ten zuidoosten, op ruim 400 m afstand van Marie Siska, liggen restanten (ringgracht en wal) van het
oud fort Sint-Paulus. Het speelhuis ‘Le Dragon’ ligt binnen de walgracht. Zowel de restanten van het
oud fort als het speelhuis zijn beschermd als monument. De restanten van het Sint-Paulusfort hebben
een militair-historische waarde en zijn het meest noordelijk gelegen restant van de verdedigingsgordel
van de Spaanse Nederlanden uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De huidige toestand refereert
naar de configuratie van het eerste Sint-Paulusfort, opgericht in 1627 op vierkant grondplan, waarrond
een gracht en een wal. Het speelhuis ‘Le Dragon’ heeft een artistieke, architectuurhistorische en
socioculturele waarde en is getuige van het oeuvre van de Franse kunstenares Niki de Saint-Phalle.
Deze beschermde monumenten maken deel uit van de privétuin van kunstschilder Roger Nellens
(Zoutelaan 280).
Ten noordoosten op ca. 400 m afstand van Marie Siska ligt het beschermd landschap ‘De
Zwinbosjes’.
De zone ten zuiden van de Zoutelaan (tegenover Marie Siska) is in de Landschapsatlas aangeduid als
ankerplaats ‘Zwinlandschap’ en relictzone ‘Oude Hazegraspolder en golfplein Knokke-Heist’. Ten
oosten van het plangebied Marie Siska ligt de relictzone ‘Zwin en duinen van Knokke-Heist’ en de
relictzone ‘Zwinpolders tussen Knokke-Heist en Damme en het polderlandschap van Middelburg’. Het
onbebouwde gebied ten zuiden van Marie Siska en ten zuiden van de Zoutelaan is tevens beschermd
duingebied.
27/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
Figuur 6.8
140.264
23/07/2014
Landschapsatlas (1:10.000)
Het plangebied Marie Siska behoort tot het bebouwd landschap, het gebied ten zuiden van de
Zoutelaan en oostelijk van de bebouwingszone behoort tot het traditioneel landschap ‘Oostkust en het
Zwin’.
Bouwkundige erfgoedelementen die aanwezig zijn in de directe omgeving van Marie Siska zijn:
 Zweeds pad 1: villa in art-deco en modernistische stijl
 Maurice Maeterlinckstraat 6: villa in cottagestijl


restaurant Ten Bos en villa Reigershof ten zuiden van de Zoutelaan
resten van het Sint-Paulusfort.
Het wafelbakhuis Marie Siska is historisch gegroeid en sinds 1919 reeds aanwezig op deze locatie.
Het onderging in de loop der jaren een aantal wijzigingen en uitbreidingen, ook de recreatieve functie
werd uitgebouwd (speeltuin, minigolf,..).
Gekende archeologische zones volgens de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) zijn aanwezig in
e
e
de directe omgeving van het plangebied Marie Siska, met relicten van de 16 -17 eeuwse
infrastructuren (Zoutelaan, Blinkaertlaan, Konijnendreef, Zoutedijkske, Hazegrasstraat, Paulusvaart,
Paulusdijk, Paulusstraat, ..) en ook ter hoogte van het oud fort Sint-Paulus. Ten zuidwesten van het
Koningsbos zijn er relicten van wereldoorlog I aanwezig (Batterij Braunschweig en batterij Schleswig
Holstein).
28/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
140.264
23/07/2014
Figuur 6.9
Archeologische zones volgens de CAI (bruin), beschermde monumenten
(groen), bouwkundig erfgoed (oranje punten) en het plangebied RUP Marie Siska (blauw)
Effecten op de landschapsstructuur en landschapsecologische relaties
Door het bestendigen en mogelijks uitbreiden van de gebouwen binnen het RUP Marie Siska worden
er geen nadelige effecten verwacht op de landschapsstructuur en landschapsecologische relaties. Dit
aangezien het plangebied omgeven wordt door bebouwing en het openruimte gebied ten zuiden van
de Zoutelaan behouden blijft.
Effecten op het landschapsbeeld en belevingswaarde
Het behoud van de horecafunctie ter hoogte van Marie Siska en eventuele beperkte uitbreiding van
gebouwen of toename van het aantal hotelkamers binnen het gebouw heeft een verwaarloosbaar
effect op het landschapsbeeld en op de belevingswaarde van het landschap. De groene inkleding van
de bestaande infrastructuur en het groene karakter van het perceel blijft behouden. De bestaande
aantrekking van gebruikers en recreanten naar het plangebied zal behouden blijven. Er worden door
uitvoering van het RUP geen belangrijke wijzigingen in deze toestand verwacht.
Wijziging erfgoedwaarden
Gezien de ligging van beschermde of waardevolle erfgoedwaarden op ruime afstand tot het
plangebied RUP Marie Siska, zijn er geen nadelige effecten te verwachten ten aanzien van de
beschermde monumenten of landschapswaarden in de omgeving.
Uitbreiding van de bebouwde oppervlakte veroorzaakt zeer waarschijnlijk geen negatief effect op het
archeologisch erfgoed, vermits de gronden binnen het plangebied reeds bebouwd of verstoord zijn.
Belangrijke graafwerken worden niet voorzien.
Door het RUP Marie Siska kan het historisch wafelbakhuis op dezelfde locatie behouden blijven, zodat
de zaak als immaterieel erfgoed bewaard blijft, wat als positief wordt beschouwd. Een verkaveling en
bebouwing van het perceel met eengezinswoningen is hierdoor niet meer mogelijk.
29/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
6.4
140.264
23/07/2014
FAUNA EN FLORA
In het plangebied RUP Marie Siska komen geen biologisch waardevolle vegetaties voor volgens de
Biologische Waarderingskaart (de groenelementen aanwezig in het plangebied werden niet in kaart
gebracht).
In de bebouwde omgeving ten noorden van de Zoutelaan, werden enkel een klein perceel met
loofhoutaanplanting (n) en de dijkbegroeiing ter hoogte van de Zoutedijk als biologisch waardevol
gekarteerd. Ten zuiden van het plangebied en ten zuiden van de Zoutelaan komen biologisch
waardevolle tot zeer waardevolle vegetaties voor. Dit zijn o.a. graslanden (hp), soortenrijke
graslanden (hp+), duingraslanden (hd), verruigde graslanden (hr), bomenrijen van knotwilg of populier
(kbs/kbp), gemengde loofhout of naaldhoutaanplantingen (gml/gmn), naaldhoutbossen en
dennenbossen (pa/pmb/ppmb), ruderale olmenbossen (ru/rud), duindoornstruweel (sd),
hoogstamboomgaard (kj), veedrinkpoel (kn),…
Eveneens ten zuiden van de Zoutelaan maken de onbebouwde percelen tegenover het plangebied
RUP Marie Siska deel uit van het Vlaams natuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’ en zijn ze
aangeduid als VEN-gebied ‘De Zwinstreek’, habitatrichtlijngebied ‘Duinengebieden inclusief
IJzermonding en Zwin’ en beschermd duingebied.
Figuur 6.10
Habitatrichtlijngebieden en VEN-gebieden (1:10.000)
30/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
Figuur 6.11
140.264
23/07/2014
Beschermde duingebieden (1:10.000)
Effecten
De toegelaten ontwikkelingen in het plangebied doen geen afbreuk aan de waardevolle en
beschermde natuur die aanwezig is ten zuiden van de Zoutelaan. Behalve het planologisch
bestendigen van de horecafunctie op het perceel kunnen kleine wijzigingen of uitbreidingen verwacht
worden van de bestaande gebouwen. Ook de buiteninrichting (terrassen en parking) en de recreatieve
nevenfuncties (speeltuin, minigolf,…) blijven behouden.
Hierdoor zijn er geen directe of indirecte effecten op de natuurwaarden in het plangebied of in de
omgeving te verwachten door biotoopverlies, verdroging, versnippering, barrièrewerking of
rustverstoring.
Bijgevolg zijn er ook geen betekenisvolle effecten te verwachten voor het habitatrichtlijngebied, het
VEN-gebied en het beschermd duingebied. Er treedt geen vermijdbare schade aan natuurwaarden op
als gevolg van het voorgenomen plan.
31/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
Gemeente Knokke-Heist
7.
140.264
23/07/2014
ALGEMEEN BESLUIT
In deze screening werd onderzocht of er mogelijk aanzienlijke milieueffecten kunnen worden verwacht
als gevolg van het RUP ‘Marie Siska’. De relevante disciplines die hiervoor werden bekeken, zijn
mens – ruimtelijke aspecten, water, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en fauna en flora.
Er kan worden besloten dat er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn als gevolg van dit
RUP. Er wordt dan ook geadviseerd dat er voor dit RUP geen plan-MER moet opgemaakt worden.
32/32
SGS Belgium NV
Plan-m.e.r.-screening RUP Marie Siska
140.264
Gemeente Knokke-Heist
1/09/2014
BIJLAGE: ADVIEZEN
Aan 6 instanties werd een verzoek tot raadpleging overgemaakt omtrent de plan-m.e.r.-plicht voor het
RUP ‘Marie Siska’.
In volgende tabel worden de adviezen kort samengevat per instantie. Hierna wordt de ontvangen
briefwisseling integraal opgenomen.
Alle instanties oordelen dat de effecten voldoende beschreven zijn en verklaren zich akkoord met de
ontheffing van de plan-m.e.r.-plicht. De screeningsnota is dan ook ongewijzigd ten opzichte van de
oorspronkelijke tekst zoals voorgelegd aan de adviesinstanties.
Instantie
Provinciebestuur WestVlaanderen, Dienst
Ruimtelijke Planning
ANB West-Vlaanderen
Ruimte Vlaanderen – APL
West-Vlaanderen
Onroerend Erfgoed –
West-Vlaanderen
Agentschap WonenVlaanderen
VMM, Afdeling
Operationaal Waterbeheer
Wonen-Vlaanderen
Algemeen besluit / advies
Wat betreft het voorliggende verzoek tot
raadpleging heeft de deputatie geen
bijkomende elementen toe te voegen aan de
screeningsnota.
akkoord met ontheffing plan-m.e.r.-plicht
De screeningsnota maakt een voldoende
inschatting van de milieueffecten voor de
ruimtelijke ordening.
Het voorliggende plan in zijn huidige vorm
kan
geen
aanzienlijke
milieueffecten
genereren m.b.t. onroerend erfgoed.
Een ontheffing tot opmaak van een plan-MER
is gerechtvaardigd.
Het plan wordt gunstig geadviseerd.
Verwijzing
geen
Een ontheffing tot opmaak van een plan-MER
is gerechtvaardigd.
geen
Bijlage: adviezen
geen
geen
geen
geen
geen
1/1
Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Ruimtelijke Planning
ANB - West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlant
Ruimte Vlaanderen – APL - West- VAC Jacob van Maerlant
Vlaanderen
Onroerend Erfgoed - WestVAC Jacob van Maerlant
Vlaanderen
Agentschap Wonen-Vlaanderen
Afdeling Wonen
VMM
Afdeling Operationeel
Waterbeheer
Provinciehuis
Boeverbos
Koning Albert I-laan
1-2 bus 74
Koning Albert I-laan
1-2 bus 91
Koning Albert I-laan
1-2 bus 92
t.a.v. Hilde Van den
Bosch
t.a.v. Bram Vogels
Koning Leopold III- 8200 Sint-Andries
laan 41
8200 Brugge
8200 Brugge
8200 Brugge
Afdelingshoofd
Koning Albert II-laan 19 bus 40
1210 Brussel
Graaf de
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 16
1000 Brussel
Adressenlijst SCRPL14121 met file name.doc
1/1
Ruimtelijke Planning
AANGETEKEND
Aan het college van burgemeester en schepenen
P/A
Alfred Verweeplein 1
8300 Knokke-Heist
Sint-Andries,
21 augustus 2014
Betreft:
Verzoek tot raadpleging m.b.t. voorontwerp RUP Marie
Siska
Onze ref.:
SDW/14/1654-13/15/4893
Uw ref.:
Contactpersoon:
Sylvie Dewart
Telefoon 050 40 34 62
Fax 050 40 33 76
e-mail:
[email protected]
Bijlagen: -
Geacht college van burgemeester en schepenen,
In navolging van uw ‘verzoek tot raadpleging’ ingevolge het MER-decreet en de bijhorende besluiten,
brengt de deputatie advies uit over het in rand vermelde RUP.
De officiële adviesvraag namens het college van burgemeester en schepenen van de gemeente KnokkeHeist werd gesteld in de brief van 23/07/2014. Het ‘verzoek tot raadpleging’ werd op 24/07/2014 op
het provinciebestuur ontvangen.
Ingevolge dit MER-decreet dd.27/04/2007 en de bijhorende besluiten dient voor elk RUP te worden
nagegaan of de genomen opties ‘aanzienlijke milieueffecten’ kunnen veroorzaken. In toepassing van de
omzendbrief LNE/2007 beperkt het advies van de deputatie zich tot het nagaan van de volledigheid van
de aangeleverde informatie in de screeningsnota. Dit advies bevat geen inhoudelijke standpunten noch
omtrent de in het RUP voorziene ruimtelijke opties, noch omtrent de verenigbaarheid met het GRS en
andere beleidsplannen. De inhoudelijke advisering zal gebeuren tijdens de procedure van opmaak van
het RUP.
Wat betreft het voorliggende verzoek tot raadpleging heeft de deputatie geen bijkomende
elementen toe te voegen aan de screeningsnota.
Hopende U hiermee van dienst te zijn geweest, verblijven we inmiddels.
Met oprechte hoogachting,
Namens de deputatie :
Voor de provinciegriffier:
De gedeputeerde voor ruimtelijke ordening,
De adviseur,
Stephaan Barbery
Franky De Block
Zitting deputatie, 21/08/2014
Provinciehuis Boeverbos ● Koning Leopold III-laan 41 ● B-8200 Sint-Andries ● Telefoon 050 40 31 11 ● Fax 050 40 31 00
onroerend
erf-,
goed
Belgium SGS
Polderdijkweg 16-HVN 407
2030 ANTWERPEN
uw bericht van
23/07/2014
uw kenmerk
140.264 SCRPL14121
contactgegevens
Wouter Deventer
[email protected]
050 24 81 76
-
Betreft:
ons kenmerk
4.002/31043/99.200
bijiagen
geen
datum
22/08/2014
Gemeente(n) KNOKKE-HEIST: RUP Marie Siska: Verzoek tot raadpleging in het
kader van een onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP
Geachte heer /mevrouw,
In toepassing van artikel 4.2.5 van het decreet van 05/04/1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid (D.A.B.M), zoals aangepast door het decreet van 27/04/2007, en van artikel 3
van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de
milieueffectrapportage over plannen en programma’s, verzocht u het agentschap Onroerend
Erfgoed om advies. Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft bovenvermelde adviesvraag
ontvangen op 24 juli 2014.
M.b.t. de discipline “landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie” worden de effecten voldoende
beschreven in het rapport en worden er geen aanzienlijke effecten verwacht.
Conclusie agentschap Onroerend Erfgoed
Het agentschap Onroerend Erfgoed is van oordeel dat het voorliggende plan in zijn huidige vorm
geen aanzienlijke milieueffecten zal genereren m.b.t. onroerend erfgoed.
Hoogachtend,
iek Goossen
Provinciaal Di cteur
C
Vlaamse Overheid - Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw - Koning Albert I-laan 1/2 bus 92 - 8200 Brugge
Tel. 050 24 81 50
-
Fax 050 24 82 05
-
e-mail [email protected]
-
www.onroerenderfgoed.be
Wonen-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1 /2 bus 93
8000 Brugge
Van en te 8550 Zwevegem
Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Van en te 8300 Knokke-Heist
Tel. 050-248 258
uw bericht van
uw kenmerk
ons kenmerk
Plan-Mer Marie Siska
vragen naar / e-mail
Pieter Van Vlaenderen
[email protected]
Telefoonnummer
050-248 258
datum
22/08/2014
Betreft:
bijlagen
Verzoek tot raadpleging in het kader van een onderzoek tot milieueffectenrapportage
van een plan of programma
Geacht College,
U raadpleegde het IVA Wonen Vlaanderen van de Vlaamse overheid om te onderzoeken of
voor het RUP Marie Siska te Knokke-Heist een milieueffectenrapportage noodzakelijk is,
zoals bepaald in artikel 4.2.5 van het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake
Milieubeleid (DABM). U vroeg naar de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van dit RUP.
Hieronder vindt u ons advies vanuit het oogpunt wonen en woningbouw.
Planinhoud
Het plangebied is volledig omgeven door woongebied. Aan de noordkant wordt het
plangebied begrensd door het Elzenpad en ten zuiden wordt het begrensd door de Zoutelaan.
Aan de oost- en de westzijde bevinden zich woningen die grenzen aan het A. Collinplein en
aan de M. Materlincklaan. Naast het plangebied is aan de westzijde een hotel gelegen.
www.vlaanderen.be/wonen
2
Algemeen advies
Daar waar het over wonen en woningbouw gaat, zijn de mogelijke milieueffecten voldoende
beschreven in het dossier en is er van een Plan-Mer geen bijkomende informatie te
verwachten. Een ontheffing tot opmaak van een Plan- Mer lijkt ons dan ook gerechtvaardigd.
Met vriendelijke groeten,
Pieter Van Vlaenderen
Directeur
www.vlaanderen.be
‘I
Kris Van den Belt
Diensthoofd Dienst Lokaal Waterbeheer
Afdeling Operationeel Waterbeheer
Koning Albert II laan 20 bus 16
1000 Brussel
Fax. (02)553 21 05
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
—
SGS Belgium NV
Environmental Services
Haven 407
Polderdijkweg 16
2030 Antwerpen
-i AUG. 2014
uw kenmerk
140.264 SCRPL14I21
-
dossier behandeld door
Sofie Willems
ons kenmerk
WT2014 M 0130
contact via
[email protected]
Tel. (02)5532111
Advies over de pIanMER-screening met betrekking tot RUP Marie Siska’ te Knokke-Heist
Aanvrager: gemeente
Geachte
Op uw verzoek werd onderzocht of de VMM afdeling Operationeel Waterbeheer akkoord kan gaan
met de effectinschatting zoals opgenomen is in de nota. Op basis van deze effectinschatting samen
met deze van de adviesinstanties zal de dienst MER beslissen of er al dan niet een MER dient
opgemaakt te worden.
—
De percelen zoals opgenomen
overstrom ingsgevoelig.
in
de
nota
zijn volgens de watertoetskaarten
mogelijk
Voor de historische horecazaak Marie-Siska langs de Zoutelaan wil het gemeentebestuur een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken. Op dit moment is de zaak volgens het BPA KI 1
Zuu1eki~iii gelegeii lii een ~uiie vuoi ééIIgeLliI~iwuiIlngeii ~ii dub LuIIevIu~IIId.
We merken op dat het plangebied gelegen is in centraal gebied op het zoneringsplan. Huishoudelijk
afvalwater dient gescheiden aangesloten te worden op de gescheiden riolering in de Zoutelaan.
Met betrekking tot het grondwateraspect worden er als gevoig van het plan geen significant negatieve
effecten
verwacht,
mits
de
bestaande
regelgeving
strikt
wordt
gerespecteerd
(hemelwaterverordening, Vlarem, zoneringsplan,
Het plan wordt bijgevolg gunstig geadviseerd
en is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid.
...).
Gelieve, conform artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 inzake de
watertoets, een afschrift van uw beslissing te bezorgen aan de VMM
afdeling Operationeel
Waterbeheer binnen de 10 kalenderdagen na het nemen van de beslissing.
—
Hoogachtend
Kris Van den Belt
Diensthoofd Dienst Lokaal Waterbeheer
Maatschappelijke zetel: A. Van de Maelestraat 96 - 9320 Erembodegem - www.vmm.be