Addendum polisvoorwaarden IPAP Semi

Addendum polisvoorwaarden IPAP Semi-Collectief
Gemeente Den Haag
Dit addendum is een onlosmakelijk onderdeel van de polisvoorwaarden IPAP Semi-Collectief Gemeente (hierna de polisvoorwaarden) voor zover van toepassing op verzekeringsovereenkomsten door Loyalis op of na 1 april 2014 gesloten met (overheids)werknemers in actieve dienst van de Gemeente Den Haag.
Op grond van de overeenkomst “Raamovereenkomst aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering Gemeente Den Haag” zoals geldend tussen Loyalis en de Gemeente Den Haag met ingang van 1 april 2014, zijn de polisvoorwaarden van kracht met inachtneming van de volgende
wijzigingen/ beperkingen:
Algemene voorwaarden
Artikelen 2 en 12 zijn enkel van toepassing voor zover door het onderstaande
niet gewijzigd/ beperkt.
Speciale Voorwaarden voor dekking bij verzuim in het 3e ziektejaar
Deze aanvullende dekking maakt geen onderdeel uit van de polisvoorwaarden.
Speciale voorwaarden voor dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, geldend in
90.0519.14.A Addendum versie IPAPSCG-DH01042014
de situatie dat een dienstverband voor (on)bepaalde tijd is beëindigd
In afwijking van artikel 4 onderdeel a geldt ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA niet als voorwaarde voor de uitkering van
de aanvullingsrente. De overige voorwaarden zoals beschreven in artikel 4
zijn onverkort van kracht. In afwijking van artikel 5 vangt de uitkering aan
per de datum toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond
van de WIA maar niet eerder dan 104 weken na de eerste ziekteverzuimdag.
1
Speciale voorwaarden voor de aanvullende dekkingen bij gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid
De aanvullende dekkingen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zoals
beschreven in artikelen 1 en 2 zijn slechts van toepassing voor zover deze als
separate dekking zijn vermeld op het certificaat. In afwijking van artikel 3
geldt ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid niet als voorwaarde voor
de uitkering van de minimale aanvullingsrente.
Speciale voorwaarden voor de dekking bij volledige en (niet) duurzame
arbeidsongeschiktheid
In afwijking van artikel 4 onderdeel a geldt ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA niet als voorwaarde voor de uitkering van
de aanvullingsrente. De overige voorwaarden zoals beschreven in artikel 4
zijn onverkort van kracht. In afwijking van artikel 5 vangt de uitkering aan
per de datum toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond
van de WIA maar in het geval van niet-duurzame arbeidsongeschiktheid
niet eerder dan 104 weken na de eerste ziekteverzuimdag.
2