Knooppunt Rijnlandroute - Noordhollands Dagblad

ZATERDAG 8 NOVEMBER 2014
41
N4
06
N2
44
N
Hoorzitting
Rijnlandroute
Is de aanleg van de Rijnlandroute tussen A4
en de Bollenstreek een gelopen race? Wat
de provinciale coalitie (D66,VVD, CDA, SP)
betreft wel. Het lijkt ook onwaarschijnlijk
dat provinciale staten volgende maand nog
tegen stemmen. Tijdens de hoorzittingen
die de provincie deze woensdag en vrijdag
hield mochten mensen formeel ook alleen
verbeteringen aandragen. Niettemin
pleitten velen voor herbezinning, andere
tracés of het in eerste instantie alleen
verbeteren van bestaande knelpunten.
1
Knooppunt
Rijnlandroute
Binnert Jan Glastra
[email protected]
’Zeg ja, hoe het er
dan ook uitziet’
Tegenstanders vinden dat de provincie
de aanleg op zijn minst kan besluiten te
beginnen met het aanpakken van bestaande knelpunten. ,,Probeer het! Als de
Rijnlandroute daarna toch nodig blijkt,
kan dat alsnog’’, daagde onder meer S.
Dessens (Vereniging Behoud groen en
leefbaar Voorschoten) de politici uit.
Een andere grief is voor tegenstanders de
manier waarop de coalitie doordendert
omdat dat nu eenmaal zo is afgesproken.
Halverwege de procedure bleek dat een
geboorde tunnel, eerder te duur geacht,
stukken goedkoper kon. Dus die zit er
nu toch in.
,,Die had u vervolgens ook voor eerder
afgevallen tracés moeten doorrekenen’’,
aldus de Leidse ingenieur Jaap van Meijgaarden. Hij en anderen zijn ervan overtuigd dat er op verscheidene plekken in
Leiden routes te vinden zijn die niet
alleen veel goedkoper zijn dan het huidige plan, maar ook korter en dus sneller
voor het verkeer.
Voorstanders vinden dat de provincie nu
eens moet ’doorpakken’ met het toch al
vaak vertraagde project. Zij vrezen dat de
tegenstanders de boel alleen maar proberen te rekken tot de verkiezingen volgend jaar, in de hoop op een wel gelijkgestemde coalitie op het pluche. ,,Het
roept herinneringen op aan de Rijn
Gouwe Lijn’’, aldus Ruud Santing van
het Leidse Proxy Laboratories. ,,Op het
allerlaatste moment is die na verkiezingen afgeblazen. Nog steeds moet het Bio
Science Park in Leiden het doen met vijf
personenbusjes, door ondernemers zelf
betaald. Dus zeg ja tegen het plan, hoe
het er dan ook uitziet!’’
Fly-overs, een
verschuiving
van de A4 en
het schrappen
van geluidsschermen; het is
’dramatisch’
voor recreatiecentrum Vlietland, stelt Bart Carpentier Alting,
gesteund door de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hij pleit voor
schermen en een A4-aansluiting
onderlangs. ,,En omwille van het
open landschap is er veel bomenkap. Vanuit Vlietland kijk je dan
dus op een vierbaansweg. Niet op
open landschap.’’
4
N4
4
Velen pleiten
voor een onaangetaste Oostvlietpolder.
Melkveehouder
Wilbert van der
Post wil dat ook
wel, maar pleit
ervoor om - als
dat er dan niet in zit - in ieder
geval het fietspad langs de Hofvlietweg rechtdoor te trekken, en
niet met een boog over zijn land.
,,De Rijnlandroute komt voor
meer dan helft over onze percelen.
Met ook het fietspad hebben we te
weinig hectares over en moeten de
koeien het hele jaar door op stal.’’
100m
maps4news.com/©J.C.L.
06
N2
4
4
A4
Een van de
grote pleitbezorgers van
herbezinning
over de noodzaak van de
Rijnlandroute,
is Milieudefensie. En niet
alleen uit afschuw van landschapsaantasting. ,,Al blijft weinig over
van de polders’’, aldus W. Both.
Hij wijst erop dat de ooit verwachte verkeersgroei er niet meer is.
,,De werkelijkheid is veranderd,
maar het plan is niet bijgesteld. U
hoeft niet vast te houden aan
informatie van zes jaar geleden.’’
’Koeien hele
jaar op stal’
N4
A4
4
Veel mensen
nabij het tracé
klagen over de
provinciale
handelwijze.
,,Wat ons overkomt kun je
niet verzinnen’’,
zegt R. Moorman uit Wassenaar. Buurhuizen
worden gesloopt, het zijne niet.
,,Wij blijven als enige van een heel
buurtje over, krijgen de weg door
de voortuin maar geen geluidsschermen omdat het maar voor één
huis is... Ik zit al zes jaar met twee
hypotheken. En er komt nog twaalf
jaar ellende. Schofterig.’’
4
’Dramatisch
voor Vlietland’
N2
’Als enige van
buurtje over’
N4
’Niet vasthouden
aan oude info’
06
Een mooi project, maar de
weg bij Katwijk
laten eindigen
op stoplichten
lijkt dom. Een
ongelijkvloers
kruispunt met
de N441 en het
verlengde van de weg horen erbij,
vindt wethouder Klaas Jan van der
Bent, die daarvoor veel steun krijgt
van ondernemers en bewoners.
,,Een oplossing is er, maar nog geen
plan. Het zou zonde zijn als dit
mooie project stukloopt op een
flessenhals van enkele honderden
meters.’’
A4
Leiden ✱ Beter ten halve gekeerd dan ten
hele gedwaald. Die boodschap hadden
veel tegenstanders van de weg voor de
leden van de statencommissie Verkeer.
Zij stellen dat de verwachte groeicijfers
voor het regionale autoverkeer veel te
rooskleurig en inmiddels ook volstrekt
achterhaald zijn. Voorstanders, vooral te
vinden bij gemeenten en in het bedrijfsleven, bestrijden dat. Zij wijzen op een
groot economisch belang voor de regio
en het
bestrijden
van dagelijkse files.
Dat belang
staat volgens de
tegenstanders dan
weer niet in proportie met de kosten van
bijna 1 miljard euro en de hoge jaarlijkse
onderhoudskosten.
Maar formeel ging het er bij de hoorzittingen om op- en aanmerkingen te maken over de manier waarop gedeputeerde staten de weg willen aanleggen. De
coalitiepartijen wezen insprekers daar zo
af en toe op, terwijl oppositiepartijen
(met name PvdA en GroenLinks) de
insprekers juist stimuleerden om zoveel
mogelijk dingen tégen de Rijnlandroute
te zeggen. Want wat de oppositie betreft
kan de provincie er nog best van afzien.
PS nemen op 10 december een besluit.
’Niet stuklopen
op flessenhals’
ZATERDAG 8 NOVEMBER 2014
’Brug A44 moet
beweegbaar zijn’
Mc Donald’s: ’Plan
is onrechtmatig’
Een beweegbare
brug over de Oude
Rijn is veel beter dan
een vaste. De provinA44
cie stelt dat dit 47
miljoen euro goedkoper is, en dat de
brug door zijn hoogte toch bijna nooit
open hoeft. ,,Wij houden niet van fake argumenten’’, zegt Henk Oostingh van de Katwijkse ondernemersvereniging, die een contra-expertise liet maken en uitkwam op een
verschil van hooguit 7 miljoen. Hij bestrijdt
ook dat bedrijven geen financiële schade
zouden ondervinden van het verdwijnen van
een beweegbare brug.
,,Als je de brug vastmaakt, zet je de ontwikkeling van het hele gebied op slot’’, zegt
verder Mevrouw G. Krijger namens de
A44
ANWB, Hiswa en de
stichting Recreatievaart.
Zij ziet kansen, bijvoorbeeld met het oog op
een mogelijke zeejachthaven bij Katwijk.
Nalco Europe en Mc
Donald’s nemen de
juridische stellingen
in. Hun gebouwen
liggen midden in de
’knoop Leiden-West’,
bij het huidige transferium. Het hamburgerrestaurant moet
worden gesloopt en de provincie heeft volgens jurist G. Aarts onvoldoende gedaan om
een vervangende gelijkwaardige plek te vinden, al dan niet in combinatie met schadeloosstelling. Dat moet, stelt zij. Zoals het nu
gaat, is het volgens haar ’onrechtmatig’.
Ook Nalco suggereert een gang naar de rechter. J. Lameijer wijst namens het bedrijf op de
vele trillingsgevoelige apparatuur in het
waterexpertisecentrum. Nog los daarvan
betekent het moeten verplaatsen van de
ingang naar de achterkant (omdat de weg
bijna langs de huidige voordeur loopt) ’een
grote waardedaling’.
Hoorzitting
Rijnlandroute
’Leiden snakt naar
de Rijnlandroute’
,,De Rijnlandroute is
heel erg nodig om
stad en regio te
kunnen laten concurreren’’, stelt Gerda Geenjaar van de
stichting Ondernemend Leiden. ,,Leiden snakt ernaar.
Alleen al het Bio Science Park kan erdoor
groeien naar 16.000 banen. En elke baan
leidt indirect ook weer tot drie banen, heb
ik me laten vertellen.’’
Bovendien is de weg nodig in de strijd
tegen de files. ,,En de economie trekt weer
aan. Aantal files en lengte nemen weer
toe’’, aldus Sjoerd Boot van Transport &
Logistiek Nederland.
N2
06
A44
’Wegwerken in de
Papenwegsepolder’
4
Niet horen, zien of
ruiken. Dat was en is
de boodschap van
wijkraad Stevenshof
over de nieuwe weg,
als die dan niet
tegen te houden is.
En dat kan beter,
stelt Hans Nuhoff.
Hij vreest dat er straks toch allerlei hekjes,
installaties en serviceweggetjes te zien
zullen zijn. ,,De provincie moet (...) afdwingen dat de weg volledig opgaat in de
Papenwegsepolder.’’ Verder pleiten hij en
Stevenshofbewoners voor extra maatregelen om geluid en vervuiling te weren.
Bijvoorbeeld door middel van een langere
tunnel en geluidwerende wanden.
A4
47
N4
N206
9
E1
N2
06
06
A4
N2
Molenstichting: ’Pas
uw eigen regels toe’
9
E1
A4
9
E1
A4
De Rijnlandse Molenstichting verzet
zich tegen de ’trompetaansluiting’ van
de Rijnlandroute op
de A4, die bestaat uit
onder meer twee
fly-overs. En die
zitten, zo stelt W.
Bos van de stichting vast, de windvang van
molen Zelden van Passe (1642) danig in de
weg. Hij pleit voor ’fly-unders’. De molen
is een rijksmonument en heeft het grootste
scheprad van Nederland. Hij wordt nog
echt gebruikt als de moderne gemalen het
niet aankunnen. ,,Maar een poldermolen
heeft wind nodig. U heeft daar uitstekende
regels voor. Pas ze toe, dan komt het goed.’’
9
E1