Download dan het strategisch uivoeringsplan

Brug naar
2012-2015
het groene
leven
www.groenewelle.nl
WWW.GROENEWELLE.NL
strategisch uit voeringsplan
de groene welle
Voor u ligt ons strategisch uitvoeringsplan 2012-2015 ‘De Groene Welle: brug naar Het Groene
Leven’, een vervolg op ons vorige beleidsplan ‘We gaan voor goud’. In dit nieuwe strategische
uitvoeringsplan geven wij op hoofdlijnen weer in welke richting wij ons de komende jaren
ontwikkelen en welke kernwaarde en pijlers hierbij centraal staan. Het strategisch uitvoeringsplan helpt ons keuzes te maken; keuzes die richtinggevend zijn voor iedereen die bij
De Groene Welle betrokken is.
Jaarlijks stellen wij een activiteitenplan op, gebaseerd op dit strategisch uitvoeringsplan.
Alleen op deze manier kunnen wij de goede dingen kiezen en onze doelstellingen op
een correcte manier realiseren. Met concrete prestatieafspraken laten wij zien
waar we voor staan en waar we op kunnen worden aangesproken.
1
BESTE V3AN DE
ONDERGWROENE
INSTELLI IJSVAN 20N15GEN
Wie zijn wij?
De Groene Welle is een groene school voor vmbo- en mbo-onderwijs.
Wij werken aan de ontwikkeling van mensen en bieden hen een duidelijk
perspectief op een (vervolg)loopbaan in de (internationale) groene sector
of sectoren geënt op het groen. Dit doen wij door in een groene context
activiteiten uit te voeren gericht op leren en innoveren. Hierbij richten
wij ons vanuit Zwolle en Hardenberg op verschillende doelgroepen
in Noordoost Nederland. De kern van ons werk is het aanbieden van
voorbereidend beroepsonderwijs, kwalificerende opleidingen en cursussen
en het uitvoeren van projecten gericht op innovatie. Dit doen wij samen
met het bedrijfsleven, andere scholen in de regio en binnen de groene
kolom van vmbo-mbo-hbo-wo.
Onze kernwaarden en pijlers
Respect, in nauwe relatie met ons groene karakter, is de kernwaarde
van De Groene Welle. Leerlingen, studenten, medewerkers en andere
samenwerkingspartners hebben respect voor zichzelf en hun individuele
mogelijkheden, respect voor elkaar en respect voor hun school- en
werkomgeving.
Onze school is een veilige school met een gestructureerde werkwijze.
Wij denken en werken vanuit de grondgedachte zorgvuldig en respectvol
om te gaan met alles wat we tot de natuur kunnen rekenen. Denk hierbij
aan onderwerpen als gezondheid, duurzaamheid, biobased, groene
technologie en groene economie.
In het strategisch uitvoeringsplan staan drie pijlers centraal:
ondernemerschap, vakmanschap en samenwerking.
Alle activiteiten die we uitvoeren koppelen we aan één van deze pijlers.
Zo zijn alle doelstellingen en activiteiten van De Groene Welle herkenbaar
en dragen ze bij aan een grotere samenhang tussen de activiteiten.
De gekozen pijlers passen bij onze medewerkers en studenten,
ze geven focus en energie en sluiten goed aan bij ons onderwijs.
Onze expertise ligt in Zwolle van oudsher met name op de terreinen
paardenhouderij, groene ruimte (incl. water en aquacultuur), boomteelt en
tuinbouw. De andere werkvelden waarvoor wij opleiden zijn agribusiness,
bloemdesign, groene techniek en dierverzorging. Ook daarin bieden we
goed onderwijs, omdat onze docenten hun vak verstaan.
//
Maatschappelijke functie
De Groene Welle is een school met een maatschappelijke
functie in de regio. Wij zijn een brug voor mensen naar een
loopbaan in Het Groene Leven. We hebben oog voor ieder individu en zijn
ondersteuningsbehoefte als het om leren gaat. Wij kenmerken ons door
een degelijke onderwijsbenadering met veel ruimte voor de inbreng
van docenten, die in nauw contact willen staan met het bedrijfsleven.
De Groene Welle is een school waar, op een eigentijdse manier
en in teamverband, het principe van leermeesterschap de basis
is voor de relatie tussen docenten en leerlingen.
Op de locatie Hardenberg hebben wij een breed scala opleidingen.
Dit sluit aan bij de kracht van onze organisatie. Uniek voor deze locatie
is het groot aantal activiteiten rondom de multifunctionele landbouw
en ondernemerschap; onderwerpen die een goede (en natuurlijke)
aanvulling vormen op onze opleidingen in de primaire sector.
Strategisch uitvoeringsplan 2012-2015
2
Het beste uit jezelf halen
Onze kerntaak is het opleiden van mensen voor een (internationale) groene
functie/beroep of een vervolgopleiding in de (groene) onderwijskolom.
In alle gevallen nemen ze de kennis, inzichten en vaardigheden mee, die zij
bij ons hebben geleerd. Wij zijn op deze manier een brug naar Het Groene
Leven. De student en zijn toekomstperspectief zijn voor onze organisatie
altijd het uitgangspunt.
Basiskwaliteit op orde
Om mensen goed te kunnen opleiden, moet de basiskwaliteit van de
organisatie en de medewerkers op orde zijn. Deze basiskwaliteit zit in
grote en kleine zaken en gaat iedereen aan. Wij nemen de kwaliteit
van onze onderwijsorganisatie en onze manier van onderwijs
organiseren heel serieus. Daarom blijven we ook de komende
jaren werken aan het versterken van de basiskwaliteit van onze
organisatie en medewerkers.
✔ In 2013 en 2014 willen wij in het vmbo een groei van 5% per jaar
realiseren. Alleen met deze omvang van de leerlingenpopulatie
hebben wij een goede basis voor een gezonde bedrijfsvoering,
zeker wanneer in 2015 in de regio de demografische ontwikkelingen
leiden tot vermindering van het leerlingenaantal.
✔ D
e rendementen voor het mbo laten de komende jaren een
stijgende lijn zien. De resultaten van het vmbo, nu onvoldoende,
krijgen in 2015 een voldoende beoordeling van de inspectie.
De doorstroom naar het hbo stijgt tot 15% voor niveau 4 in 2015,
een deel daarvan doet ook mee aan de Associate degree
opleidingen. De interne doorstroom vmbo-mbo neemt toe.
✔ A
lle acties voeren wij uit met de financiële middelen die ons
hiervoor ter beschikking worden gesteld. Wij hebben jaarlijks
een sluitende exploitatiebegroting, inclusief een jaarlijks door de
Raad van Toezicht vast te stellen percentage voor investeringen.
Dit investeringsbudget wordt planmatig ingezet om de doelen
uit dit strategisch uitvoeringsplan te realiseren.
Wat betekent dit concreet?
✔ In 2015 leiden wij in het mbo minimaal net zoveel mensen op als in
2011. Wel zien wij een verschuiving optreden. Het niveau waarop onze
studenten de school verlaten zal hoger zijn; de samenleving vraagt dat
van ons. Vanaf 2014 werken we ook met minder kwalificatiedossiers,
een gerichte profielinvulling op basis van onze expertise en een
keuzedeel dat in dialoog met het regionale bedrijfsleven tot stand
is gekomen. Gekoppeld aan de nieuwe driejarige mbo-opleiding
niveau 4 bieden wij ook Associate degree opleidingen aan.
✔ In ons vmbo maken wij een nieuwe indeling met een Vakcollege en
Het Groene Lyceum. In het Vakcollege stromen leerlingen door naar
mbo-niveau 1, 2 en 3 en vervolgens naar de groene arbeidsmarkt.
Met Het Groene Lyceum bieden wij leerlingen een (groen) alternatief
voor de route havo-hbo. De instroommogelijkheid in het derde jaar
brengen wij nog meer onder de aandacht bij leerlingen van andere
scholen.
✔ O
m te weten of we de goede dingen goed doen, maken we
werkprocessen expliciet en zorgen we ervoor dat er (regelmatig)
momenten zijn waarop we toetsen of we nog op de gekozen
weg zitten. Een eenvoudig kwaliteitszorgsysteem, ontwikkeld in
eigen beheer, zorgt er voor dat iedereen in onze organisatie
op een systematisch manier werkt aan verbeteringen.
✔ O
nze leerlingen en studenten willen we nadrukkelijk laten werken
vanuit onze kernwaarde ‘respect’. Daarom besteden we in alle
onderwijsprogramma’s en in de loopbaanbegeleiding hieraan
expliciet aandacht. Een voorbeeld is de training Rots en Water
voor alle leerlingen in de vmbo-onderbouw.
Strategisch uitvoeringsplan 2012-2015
7
Vakmanschap is meesterschap
Wij leiden vakmensen op, jong en oud, die (kwalitatief en kwantitatief)
voldoen aan de wensen van de (groene) arbeidsmarkt en
die het beste uit zichzelf halen. Vakmensen, met liefde voor hun vak,
intrinsiek gemotiveerd om aan hun ontwikkeling te blijven werken en
die energie krijgen van de resultaten die zij behalen.
Wij realiseren ons dat de arbeidsmarkt dynamisch is en moeilijk te voorspellen. Wij weten ook dat elke leerling en student, die bij ons een
opleiding volgt om (later) actief te zijn in Het Groene Leven, uniek is. Wij
willen een meerwaarde leveren voor het bedrijfsleven en onze studenten
en leerlingen. Dit doen wij door in ons vmbo te werken met verschillende
niveaus. In het mbo geven we samen met het (internationale) bedrijfsleven
invulling aan het profiel en de keuzedelen van onze opleidingen.
Dubbel vakmanschap
Om goede vakmensen te kunnen afleveren, moeten onze
medewerkers ook vakmensen zijn. Daarom investeren wij op een
planmatige manier in onze medewerkers en onze medewerkers in
zichzelf, bijvoorbeeld door een traject competentiemanagement.
Ook stimuleren wij het dubbele vakmanschap van docenten:
vakkundig in een vak en vakkundig als docent. Op onze expertisegebieden werken wij met topdocenten, die, naast hun taak
als docent, onderwijs ontwikkelen of een inhoudelijke bijdrage
leveren aan het kwaliteitsprofiel van onze organisatie. Ze zijn
vakinhoudelijk leidend in de teams en werken nauw samen
met andere scholen en het regionale bedrijfsleven.
Wat betekent dit concreet?
✔ D
e Groene Welle wil dat leerlingen, studenten, medewerkers en
het bedrijfsleven tevreden zijn over de organisatie. Tevredenheid is
namelijk één van de indicatoren voor de kwaliteit van een organisatie.
Met verschillende tevredenheidsonderzoeken en resultaatonderzoeken
monitoren we de ontwikkelingen. Hierbij sluiten we waar mogelijk aan
bij landelijke onderzoeken.
✔ S
amen met drie andere AOC’s in Noord- en Oost-Nederland werken
we in het mbo aan flexibiliteit en keuzemogelijkheden in de inhoud
van de opleidingen, uiteraard in nauw overleg met het regionale
bedrijfsleven. Hierdoor blijven we onze studenten de mogelijkheid
bieden om te kiezen voor kleine opleidingen in de primaire sectoren,
zoals veehouderij, akkerbouw en boomteelt. De uitvoering start in
september 2014; 2012 en 2013 gebruiken we voor de voorbereiding.
✔ O
m de kwaliteiten van onze medewerkers in beeld te brengen
werken we met een professionaliteitsscan. Deze is de basis van
een Persoonlijk OntwikkelingsPlan, waarmee alle medewerkers
werken aan hun eigen ontwikkeling.
✔ D
e Groene Welle stimuleert dat docenten zich inschrijven in het
lerarenregister; investeren in het eigen vakmanschap moet op
die manier een tweede natuur worden.
✔ Een deel van de topdocenten werkt actief samen in kenniskringen
in de groene kolom. Op deze manier halen we actief nieuwe
kennis in de school en delen we onze expertise met derden.
Strategisch uitvoeringsplan 2012-2015
3
In de regio Zwolle hebben alle mbo- en hbo-instellingen elkaar gevonden
op het thema ondernemerschap. In navolging van de regionale overheid
en het bedrijfsleven richten we ons op het stimuleren van startende
ondernemers in alle sectoren. Samen werken we aan diverse faciliteiten,
die studenten moeten ondersteunen ondernemer te worden. Hierbij is er
aandacht voor het starten van een nieuw bedrijf en de mogelijkheden
van bedrijfsopvolging.
In het aanbod van Associate degree opleidingen bieden wij ook ‘onder­
nemende’ opleidingen aan. Studenten die willen doorstromen naar het
hbo kunnen op deze manier hun ondernemerschap verder ontwikkelen.
De komende jaren laten wij zien dat wij dé plek zijn voor ondernemende
mensen. Studenten met een ondernemende werkhouding en studenten
die een eigen bedrijf willen starten kunnen goed bij ons terecht. Op deze
manier dragen wij bij aan de economische groei van de regio en de
ontwikkeling van bedrijven in de groene sectoren.
Ondernemerschap
Wat betekent dit concreet?
Ondernemerschap komt in al onze opleidingen aan bod en staat voor het
zoeken van kansen en mogelijkheden. Bij ondernemerschap hoort het
onderzoeken van de risico’s, het afwegen van kansen, het inschatten van
bedreigingen en het maken van keuzes. Zo moeten jonge mensen die
een bedrijf willen overnemen, al vroeg in hun loopbaan tot wel vijf keer
een strategische keuze maken. Daarop willen wij ze voorbereiden.
Het samenspel tussen een ondernemende houding, het hebben van
kennis en het oefenen van vaardigheden komt in de leersituaties van
de opleiding aan bod.
✔ H
et concept ‘Mini-onderneming’, dat op dit moment bij verschillende
opleidingen wordt ingezet, bouwen we uit. In het concept laten we
studenten ervaren wat het betekent om een eigen onderneming
te hebben. Ze ontwikkelen zo als toekomstig medewerker een
ondernemende houding.
Ook voor studenten die geen eigen bedrijf ambiëren, is een ondernemende werkhouding belangrijk. Als medewerker van een bedrijf moeten zij
zich ervan bewust zijn dat een bedrijf kansen en bedreigingen kent en dat
zij daarin hun rol moeten oppakken. Onze afgestudeerden zijn daarom
betrokken bij hun bedrijf en kunnen snel handelen wanneer nodig.
Ze zijn zich bewust van de bedrijfsrisico’s.
✔ S
tudenten van al onze mbo-opleidingen kunnen een certificaat
‘Ondernemerschap’ halen in het keuzedeel van de opleiding,
dat na 2014 ontstaat.
✔ S
amen met het hbo bieden we vanaf 2013 Associate degree
opleidingen gericht op ondernemerschap en bedrijfskunde.
✔ W
e starten in 2013 met de Ondernemersacademie, waarin zowel
regulier onderwijs als cursus- en contractonderwijs worden opgenomen.
Internationaal ondernemerschap
De Groene Welle kijkt bij het ondernemerschap over de grenzen. We
stimuleren alle studenten om tijdens de opleiding internationale
ervaring op te doen. Dit kan tijdens een excursie naar het buiteland,
maar uiteraard ook door een internationale stage. Hierin werken wij
samen in verschillende Europese netwerken.
Strategisch uitvoeringsplan 2012-2015
4
Samen staan we sterk
Samenwerking is voor ons een voorwaarde om goed werk te leveren.
Allereerst werken we binnen onze organisatie met elkaar samen. Werken
in teams is hierbij de basis. Kennis delen, samen verantwoordelijkheid
nemen en het samen ontwikkelen van beleid zijn aspecten die een
belangrijke rol spelen in de teams. Teams en medewerkers werken zo aan
de invulling van de professionele ruimte. Verantwoordelijkheid krijgen en
nemen zijn de insteek.
Wat betekent dit concreet?
✔ In
de teams worden taken verdeeld op basis van profielen van mensen.
Medewerkers met dezelfde taken in de verschillende teams werken
samen om de doelen van de organisatie te realiseren en leveren input
voor de ontwikkeling van beleid en werkprocessen.
✔ J aarlijks zijn wij actief in vier innovatieprojecten, waarin we samen met
het groene bedrijfsleven en andere kennisinstellingen werken aan
het inbrengen van kennis in het onderwijs. De projecten hangen altijd
nauw samen met het strategisch uitvoeringsplan en worden actief
aangestuurd en geëvalueerd.
✔ T
opdocenten worden ingezet als expert voor (ontwikkeling van)
onderwijs, waar wenselijk ook buiten onze school. Docenten van andere
scholen, die expert zijn op hun vakgebied, zullen in onze opleidingen
worden ingezet. Soms fysiek, soms met behulp van ICT. Met deze
expertnetwerken halen we het beste uit onszelf en anderen naar
boven ten behoeve van ons onderwijs. De netwerken zijn gekoppeld
aan de groene kolom.
Daarnaast werken we samen met het (regionale) bedrijfsleven aan
innovatie. Innovatie op het gebied van bijvoorbeeld productontwikkeling.
Wij maken hiermee een dubbelslag: we ondersteunen de innovatie die
kan worden ingezet bij de bedrijven en we leiden mensen op die de
innovatie kennen en kunnen toepassen.
✔ D
e Groene Welle doet actief mee in het samenwerkingsprogramma
‘Focus op vakmanschap’ van de vier AOC’s in Noord- en
Oost-Nederland om zo de vernieuwende kwalificatiestructuur
te benutten en een intensiever en korter onderwijsprogramma
te realiseren.
✔ S
amen met andere AOC’s geven we invulling aan ons groene
profiel door actief mee te doen aan ‘Voorop in de Vergroening’,
een strategische lijn van de AOC Raad.
Uiteraard werken we ook samen met andere scholen. Alleen op deze
manier kunnen wij als kleinere organisatie (onderwijs)activiteiten uitvoeren
en kunnen wij zorgen voor kwalitatieve opleidingen en vakmensen.
Vakmensen waar de (internationale en regionale) arbeidsmarkt om vraagt.
Als groene school maken we onderdeel uit van de groene kolom: een
samenwerking van wo, hbo, mbo en vmbo om innovatie via het groene
onderwijs naar het bedrijfsleven te brengen. Deze samenwerking is uniek
in onderwijsland. Door te participeren in kennisnetwerken en programma’s
van De Groene Kennis Coöperatie (GKC) kunnen wij aansluiten bij de
nieuwste ontwikkelingen en die in onze onderwijsprogramma’s opnemen.
De verbinding van onze topdocenten aan de landelijke kenniskringen
en lectoren is hierbij van groot belang.
Strategisch uitvoeringsplan 2012-2015
5
Prestatieafspraken 2012-2015
Met concrete prestatieafspraken maken wij inzichtelijk welke doelen wij onszelf de komende periode stellen. De doelstellingen zijn tot
stand gekomen door gesprekken met verschillende stakeholders en zijn gebaseerd op wettelijke eisen en/of de trends uit de afgelopen
periode. Uiteraard willen wij werken aan realistische doelstellingen. Doelstellingen die motiveren en die een bijdrage leveren aan onze
core business: het leveren van goed vmbo- en mbo-onderwijs en het uitvoeren van innovatieve projecten in de regio.
Prestatieafspraken Strategisch uitvoeringsplan 2012-2015
Historie
Nul-meting
Planperiode
2013
2009
2010
2011
2012
aantal
aantal
aantal
aantal
2014
2015
gewenst behaald gewenst behaald gewenst behaald
Basiskwaliteit
1. Het studentenaantal mbo is het aan het einde
van de periode minimaal gelijk aan die van 2011
2. We verhogen de instroom in het vmbo
3. Het Groene Lyceum: groei van het leerlingenaantal
4. Het aantal gediplomeerden in het vmbo stijgt
5. Jaarrendement mbo blijft stabiel
6. Het aantal VSV’ers daalt
7. De interne doorstroom (vmbo-mbo) neemt toe
8. De doorstroom naar het hbo neemt toe
(incl. Associate degree)
1328
1332
1349
1300
1320
1340
1350
471
484
444
375
395
415
435
nvt
nvt
nvt
0
20
35
60
94,6%
92,6%
91,8%
91,2%
92,5%
93,5%
95%
73%
77,6%
73,7%
73%
73%
73%
73%
61
56
57
53
53
52
51
49%
45%
32%
42%
42%
45%
50%
9%
7%
8,3%
8,3%
9%
12%
15%
nvt
7
6,7
6,5
6,7
6,9
7
nvt
nvt
7,1
7
7,2
7,4
7,5
6,3
nvt
nvt
6,1
6,4
6,7
7
nvt
nvt
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
nvt
nvt
nvt
75%
80%
85%
90%
nvt
nvt
nvt
21,8%
22%
23%
25%
nvt
nvt
nvt
0%
30%
60%
90%
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
15%
nvt
nvt
nvt
0%
75%
90%
100%
Vakmanschap
1. Studenttevredenheid in het mbo neemt toe
2. Leerlingtevredenheid in het vmbo neemt toe
3. Het bedrijfsleven is tevreden over de kwaliteit
van het vakmanschap van onze afgestudeerden
4. De medewerkerstevredenheid blijft stabiel
5. Medewerkers hebben een professionaliteitsscan
en een persoonlijk ontwikkelplan (POP)
6. Meer docenten vbmo en mbo in een LC-functie
7. Meer docenten hebben zich ingeschreven in
het lerarenregister
Samenwerking
1. Jaarlijks zijn wij actief in vier innovatieprojecten,
waarin we samen met het groene bedrijfsleven en
andere kennisinstellingen werken aan het ‘kennis
inbrengen in het onderwijs’
Ondernemerschap
1. Mbo-studenten kiezen voor certificaat
‘Ondernemerschap’ in hun opleiding
2. Mini-onderneming is onderdeel van alle
mbo-opleidingen
3. Samen met het hbo bieden we vanaf 2013
AD-opleidingen gericht op ondernemerschap
en bedrijfskunde
Strategisch uitvoeringsplan 2012-2015
6
Meer informatie
De komende jaren vragen wij onder meer
in onze jaardocumenten nadrukkelijk
aandacht voor ons strategisch uitvoeringsplan. De activiteiten en doelstellingen
brengen wij onder de aandacht en de
resultaten meten wij regelmatig. Met passie
laten wij u graag zien dat wij achter de uitgezette lijnen staan en wat onze prestaties
zijn. Hierbij zullen de pijlers altijd herkenbaar
terugkomen en maken wij inzichtelijk hoe
onze organisatie zich ontwikkelt. Ook via
www.groenewelle.nl/brugnaarhetgroeneleven
houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Heeft u na het lezen van ons strategisch
uitvoeringsplan nog vragen? Wilt u uw mening
en/of ervaringen met ons delen? Neem dan
contact op met Marketing en Communicatie,
telefoon (038) 467 11 20 of mail
[email protected]
De Groene Welle Zwolle
Koggelaan 7
8017 JN Zwolle
Postbus 552
8000 AN Zwolle
De Groene Welle Hardenberg
Parkweg 1-2
7772 XP Hardenberg
Postbus 423
7770 AK Hardenberg
Tel. (038) 467 11 20
Tel. (038) 467 11 49
Kijk ook op onze site www.groenewelle.nl of mail [email protected]
Volg ons op Facebook en Twitter.