Weekbrief - Beusichem

Weekbrief
Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond
16 november 2014
_______________________________________________________________________________
Voorganger
Ouderling
Organist
Koster
: Ds. Th. Wegman uit Den Haag
: Jannie de Heus
: Jilles Koedoot
: Bert van Lunteren
Liturgie voor de Eredienst van zondag 16 november 2014 in Beusichem.
Orgelspel
Welkom namens de kerkenraad en afkondigingen
Stil gebed
Psalm 84:1,2 en 4
Votum en groet
Lied: Gez. 434:1,2 en 5
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging (zie achterzijde)
Lied: Gez. 460:1,4 en 5
Gebed
Schriftlezing 1: Psalm 70
Schriftlezing 2: Lukas 7:1 t.m. 10
Tekstlezing: Lukas 7:7 (thema: “Het Woord is aan Jezus”)
Lied: Gez. 75:1,2 en 8
Verkondiging
Lied: Gez. 427:1,6 en 7
Dankgebed en voorbeden (o.a. jeugd, daarna stil gebed en Onze Vader)
e
e
e
Collecte: 1 diaconie, 2 kerkrentmeesters, 3 (extra) is bestemd voor de Eredienst.
Slotlied (staande): Gez. 296:1,2 en 3
Zegen met afsluitend zingen: Gez. 456:3
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
1e boeket gaat met een bemoediging en beterschap wensen naar:
Mevr. A. Koedoot, Rijksstraatweg 201, Leersum.
2e boeket gaat met een hartelijke felicitatie naar: Hr. en Mevr. L. de Jong – van Ooijen, Prov.weg 2, Beusichem.
Gisteren waren zij 35 jaar getrouwd.
Bloemendienst: Frieda Tulp
Oppasdienst in de consistorie van Zoelmond:
Zondag 23 november: Clarinda van Lunteren en Leanne de Ronde
Zondag 23 november is er om 10.00 uur dienst (Kerkelijk Oudjaar) in Zoelmond, waarin voor zal gaan Ds. Ruben
e
Werrie, in deze dienst is de 3 (extra) collecte is bestemd voor onderhoud orgels, na afloop van deze dienst is er
gezamenlijk koffie, thee of iets fris te drinken.
Gemeenteavond
17 november in de Kerk van Beusichem
Vanaf 19.45 uur zijn de deuren geopend en wordt u verwelkomd met een kopje koffie of thee.
Aanvang van het programma is 20.00 uur.
Moment van bezinning, rust en gebed
Op woensdagavond 19 november houden we in de kerk van Beusichem weer een moment van bezinning, rust
en gebed. We zingen twee liederen, staan kort stil bij een tekst en doen vooral voorbeden voor de wereld, de
gemeente en voor elkaar. De kerk is open vanaf 18.45 uur (ingang achterzijde) en we beginnen om 19.00 uur.
Van harte welkom!
Houdt u ook onze site in de gaten: www.kerkbeusichemzoelmond.nl
Weekbrief
Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond
16 november 2014
_______________________________________________________________________________
Schuldbelijdenis
(Laten we de Heer onze zonden belijden)
Barmhartige God en Vader, we erkennen dat we geboren zondaren zijn en uit onszelf niets goeds
kunnen doen. Daardoor zijn we niet in staat het goede te doen. Met ons denken en spreken, ons doen
en laten hebben we uw geboden overtreden. We staan schuldig tegenover u en onze naasten en vallen
terecht onder uw oordeel. Maar over onze overtredingen berouwen ons en we willen met de zonde
breken. Van harte verlangen we naar een nieuw leven, een leven waarin we u gehoorzaam zijn. Met
een beroep op uw genade en trouw smeken we u: ontferm u over ons en spreek ons vrij. Was ons
schoon met het bloed van Jezus Christus, onze Heer. Vernieuw ons steeds meer door de kracht van uw
heilige Geest en laat ons lijken op uw Zoon. Dan zullen we met blijdschap leven tot uw eer. [Amen]
Genadeverkondiging
Onze Vader in de hemel bewijst zijn genade in overvloed aan allen die hem daarom vragen. Als u eerlijk
uw schuld hebt beleden en met vertrouwen een beroep hebt gedaan op het lijden en sterven van onze
Heer Jezus Christus, mag u erop rekenen dat al uw zonden werkelijk door God vergeven zijn. Als u echt
met uw zonden wilt breken en oprecht de hulp van de heilige Geest verlangt om God en uw naaste lief
te hebben, mag u verwachten dat God uw gebed verhoort en u zijn Geest geeft.
Houdt u ook onze site in de gaten: www.kerkbeusichemzoelmond.nl