TNO Prestatietoets GAS 35 M AFC

Samenvatting van onderzoek
Prestatietoets
Van Mourik Broekmanweg 6
Postbus 49
2600 AA Delft
Rapportnummer: TNO-2014-R10020
STOFVRIJWERKEN.TNO.NL
F 088 86 63023
T 088 86 63410
Het kwaliteitssysteem van
TNO is gecertificeerd
overeenkomstig ISO 9001.
BOSCH STOFZUIGER GAS 35 M AFC IN COMBINATIE MET
125 MM HAAKSE SLIJPER EN TNO/DUSTTOOL AFZUIGKAP
Opdrachtgever:
Robert Bosch B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO.
Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene
Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende ter zake tussen de partijen gesloten overeenkomst.
Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.
© 2014 TNO
TNO richt zich de laatste jaren intensief op innovaties van gereedschappen, processen en
werkplekinrichtingen in de industriële werkomgeving. De belangrijkste doelstelling is het realiseren
van stofarme productieprocessen en -middelen. Naast de bouwnijverheid zijn ook de metaalindustrie,
de vliegtuigindustrie en de houtindustrie speerpunten voor product-/procesontwikkeling. In deze
trajecten wordt samengewerkt met werkgeversorganisaties, vakbonden, overheid, werkgevers,
werknemers en fabrikanten/producenten. TNO heeft een instrument ontwikkeld waarmee een
proces/gereedschap wordt beoordeeld op functionaliteit in de praktijk. De bedoelde TNO
Prestatietoets beschrijft innovatieve productieprocessen en productiemiddelen. Bij het gebruik van
deze processen/gereedschappen zullen de relevante publieke/private grenswaarden van schadelijke
stoffen (zoals kwartsstof, houtstof (hardhout), zeswaardig chroom en andere) in de dagelijkse
praktijk in de ademzone van de werknemers niet worden overschreden.
De Inspectie SZW heeft deze TNO Prestatietoets expliciet in de “Basisinspectiemodule
Kwartsstof” opgenomen. Citaat: “Indien u besluit om de werkzaamheden uit te voeren met de
maatregelen zoals staan aangegeven in een TNO Prestatietoets zoals vermeld op de website
van TNO (stofvrijwerken.tno.nl) beschouw ik de blootstelling als doeltreffend beheerst”.
Dit betekent voor de werkgevers dat zij éénduidig kunnen communiceren met de inspecteurs van
de Inspectie SZW en er geen aanvullende blootstellingsmetingen behoeven te worden overlegd. De
werkgevers en werknemers krijgen hiermee een objectief beoordelingsinstrument in handen voor
een juiste afweging bij een komende investering. Ook innovatieve producenten/leveranciers van
productieprocessen en -middelen (gereedschappen) kunnen zich kwalitatief onderscheiden.
Toetsingscriteria
De blootstelling aan schadelijke stoffen in de ademzone van de werknemer op de werkplek wordt
beoordeeld. De volgende norm wordt toegepast:
- blootstelling aan betreffende stof: publieke/private Grenswaarde Stoffen op de Werkplek
(GSW) (zie website http://www.ser.nl/nl/taken/adviserende/grenswaarden.aspx).
Projectomschrijving TNO Prestatietoets
TNO heeft onderzoek verricht naar de emissie van respirabel kwarts tijdens slijpwerkzaamheden in
kalkzandsteen met een haakse slijper voorzien van een TNO/Dusttool afzuigkap, aangesloten op
een Bosch stofzuiger GAS 35 M AFC.
Specificaties Bosch gereedschapsysteem.
Het geteste systeem bestaat uit een Bosch stofzuiger GAS 35 M AFC (of gelijkwaardig*) in combinatie
met een 125 mm haakse slijper, voorzien van een TNO/Dusttool afzuigkap. De afzuigkap is geschikt
voor de meest voorkomende haakse slijpers (Makita, Metabo, Bosch, DeWalt, KGS, Hitachi, Flex,
Fein) en wordt door een flexibele slang (5,0 meter, diameter 36 mm) verbonden met de stofzuiger.
In figuur 1 is het complete systeem afgebeeld.
Stofzuigers worden als gelijkwaardig beschouwd met gelijkwaardige tot hoogwaardiger specificaties t.o.v.
het geteste type. De capaciteit, stofopvang, filterreiniging en recirculatie zijn hiervoor maatgevend.
*
Rapportnummer:
TNO-2014-R10020
Bladnummer:
2 van 6
Paraaf:
Bosch stofzuiger GAS 35 M AFC met 5,0 meter,
Ø 36 mm afzuigslang
Metabo 125 mm haakse slijper type WE-9 125
900W met TNO/Dusttool afzuigkap
Figuur 1. Het complete gereedschap- en stofafzuigsysteem
In tabel 1 zijn de specificaties van de Bosch stofzuiger GAS 35 M AFC (of gelijkwaardig) vermeld.
Tabel 1. Technische specificaties Bosch stofzuigers
Kenmerken
GAS 35 M AFC
GAS 55 M AFC
Opgenomen vermogen [W]
1.380
1.380
Spanning [V]
230 (AC 50/60 Hz)
230 (AC 50/60 Hz)
Maximale volumestroom [m³/uur]
266
266
Maximale onderdruk [kPa]
25,4
25,4
Filterrendement
99,9% (M)
99,9% (M)
Filteroppervlak [cm²]
6.150
6.150
Reservoirvolume [l]
35
55
Afmetingen (L x B x H) [mm]
515 x 450 x 575
570 x 450 x 865
Massa [kg]
12,4
16,2
Rapportnummer:
TNO-2014-R10020
Bladnummer:
3 van 6
Paraaf:
TNO Prestatietoets
De belangrijkste specifieke testomstandigheden zijn vermeld in tabel 2.
Tabel 2. Testomstandigheden “Worst Case”
Materiaalsoort: kalkzandsteen CVK L100/198
Percentage respirabel kwarts in kalkzandsteen: 25%
Bronsterkte: 30 meter per 30 minuten slijpen
(480 meter per 8-urige werkdag)
Productie: 100% inschakeltijd
Blootstellingtijd werknemer: 8-urige werkdag
Compartimentering afzuigsysteem: “semi volledig”
Afzuigcapaciteit stofzuiger met slang:
106 m³/uur (begin meting) tot 102 m³/uur (einde meting)
Filterrendement: 99,9% (M)
Reinigingssysteem stofzuiger: automatisch
Sleufbreedte: 2 mm
Sleufdiepte: 22 - 24 mm
Stofopvang in open reservoir
Stoffilters “open”
Verspreidingsrichting stof: loodrecht op afzuiging
Snelheid verspaning: maximaal 69 m/s
Lengte afzuigslang: 5 m
Diameter afzuigslang: 36 mm
Testresultaten
Situatie
Grenswaarde
GSW TGG-8u
100% inschakeltijd
Concentratie
respirabel kwartsstof in mg/m³
0,075
0,267; 0,317
0,258; 0,300
0,258; 0,292
“Zwaar gebruik”
0,141
“Licht gebruik”
0,035
Buitenlucht
-
Praktijk
-
Toetsing blootstelling respirabel kwarts aan grenswaarde
Rapportnummer:
TNO-2014-R10020
Bladnummer:
4 van 6
Paraaf:
Conclusie
TNO heeft de blootstelling aan respirabel kwarts gemeten bij het gebruik van de Bosch
GAS 35 M AFC stofzuiger tijdens het slijpen van kalkzandsteen met een 125 mm haakse slijper
voorzien van een TNO/Dusttool afzuigkap.
Bij een inschakeltijd van 100% (8 uur gebruik per 8-urige werkdag) bedraagt de blootstelling aan
respirabel kwarts in de ademzone van de werknemer gemiddeld 0,282 mg/m³. Deze waarde ligt
boven de wettelijke grenswaarde van 0,075 mg/m³ (GSW TGG-8h) en daarmee voldoet het
gereedschapsysteem in deze situatie niet aan de geldende norm voor blootstelling aan respirabel
kwarts.
TNO definieert naast “100% inschakeltijd” ook de volgende praktijkreferenties:
- zwaar gebruik: 4 uur slijpen per 8-urige werkdag
- licht gebruik: 1 uur slijpen per 8-urige werkdag
Ook in de situatie “zwaar gebruik” wordt de grenswaarde overschreden en voldoet het totale
systeem niet aan de norm. Bij “licht gebruik” blijft de blootstelling aan respirabel kwartsstof wel
onder de wettelijke grenswaarde.
TNO hanteert een massafractie van 25% voor respirabel kwarts in kalkzandsteen. Voor beton en
baksteen wordt 15% aangehouden. Dit betekent dat met het geteste gereedschapsysteem langer
mag worden geslepen in beton of baksteen. Bij een inschakeltijd van 100% wordt de grenswaarde
ook overschreden bij het slijpen in beton of baksteen. In de situaties “zwaar gebruik” en “licht
gebruik” voldoet het totale systeem wel aan de norm.
In de onderstaande labels zijn de prestaties van het totale systeem weergegeven. In het ronde label
is de verantwoorde inschakeltijd in uren per 8-urige werkdag van het gereedschapsysteem
aangegeven. In het rechthoekige label zijn de verschillende praktijksituaties nader gespecificeerd.
Groen geeft een gebruik aan onder de betreffende grenswaarde gedurende een 8-urige werkdag.
keltijd per
cha
8u
ins
28
uur
uur
S to
f v rij W e r k e
erkdag
ew
rig
Verantwoor
de
Label bij slijpen in kalkzandsteen
Referentie: 100% inschakeltijd (8 uur slijpen/dag)
n
Geen maatregelen
100% inschakeltijd (8 uur slijpen/ 8u)
Zwaar gebruik (4 uur slijpen/ 8u*)
Licht gebruik (1 uur slijpen/ 8u*)
* bij evenredige inschakelduur
over een 8-urige werkdag
0
2
4
6
8
Verantwoorde inschakeltijd per 8-urige werkdag
Rapportnummer:
TNO-2014-R10020
Bladnummer:
5 van 6
Paraaf:
keltijd per
cha
8u
ins
48
S to
erkdag
ew
rig
Verantwoor
de
Label bij slijpen in beton/baksteen
Referentie: 100% inschakeltijd (8 uur slijpen/dag)
uur
uur
f v rij W e r k e
n
Geen maatregelen
100% inschakeltijd (8 uur slijpen/ 8u)
Zwaar gebruik (4 uur slijpen/ 8u*)
Licht gebruik (1 uur slijpen/ 8u*)
0
* bij evenredige inschakelduur
over een 8-urige werkdag
2
4
6
8
Verantwoorde inschakeltijd per 8-urige werkdag
100 - 150 m³/uur
< 100 m³/uur
Automatische reiniging (mechanisch/luchtpuls)
of vervanging filter
Handmatig
Geen
Stofopvang
g
Filterreiniging
e
err
Filt
150 - 200 m³/uur
H-classificatie volgens IEC-norm 60335-2-69
M-classificatie volgens IEC-norm 60335-2-69
L-classificatie volgens IEC-norm 60335-2-69
Recirculatie
n
va
op
of
St
g
gin
ini
Recirculatielucht
stofzuiger
Capaciteit
Capaciteit
(operationeel)
Label stofzuiger gecombineerd met 125 mm haakse slijper met TNO/dusttool stofkap
5 meter afzuigslang (Ø 36 mm) met open opvangbak
Gesloten systeem (stofzak)
Open systeem (stofbak)
N.B. In deze test wordt geen uitspraak gedaan over het langdurig gebruik van stofzuigers.
Rapportnummer:
TNO-2014-R10020
Bladnummer:
6 van 6
Paraaf: