Protestants Zoetermeer

Protestantse wijkgemeente
Zoetermeer-Noord
Wijkkerken
Olijftak, Antigoneschouw 33, tel.
3315723. Coördinator beheer: F. v.d.
Bos, tel. 3520579,
[email protected]
Ichthuskerk, Parkdreef 258, tel.
3413620. Beheerder: Rita
Berkhuijsen, tel. 3416175
Predikanten
ds. Rein Algera, Lissenvaart 140,
2724 SP, tel. 3426261,
[email protected] Werkdagen:
maandag, dinsdag, woensdagmorgen
en donderdag. (pastoraat
Buytenwegh en De Leyens).
ds. Jaap van den Akker, Velddreef
281, 2727 CH, tel. 3317133,
[email protected]
Werkdagen: maandag, dinsdag,
woensdag, vrijdag (pastoraat
Noordhove en Oosterheem).
ds. Nico de Lange, Toscaschouw 23,
2726 JJ, 3603101, e-mail:
[email protected]
Werkdagen: maandag, dinsdag,
woensdag, vrijdag (pastoraat:
Seghwaert).
Scriba: Ad Janse de Jonge,
p/a Kerkelijk Bureau PGZ,
Nassaulaan 1, 2712 AT Zoetermeer,
tel. 3616500,
e-mail: [email protected]
Redactie Zondagsbrief: Jaap Sneep
(tel. 3311116) en Jacqueline van
Heerden (tel. 3431211),
[email protected], voor
donderdag 18.00 uur
Wijkredactie Protestants
Zoetermeer: Hans van Oort (tel.
3423673), [email protected]
Vóór maandagavond 18.00 uur
voorafgaand aan kopijdatum
Internet
www.pgzoetermeer.nl/noord
www.facebook.com/Protestantse
WijkgemeenteZoetermeerNoord
BIJ DE DIENSTEN
Middenin de veertigdagentijd zijn er
twee diensten van afscheid en
ingebruikneming van onze
kerkgebouwen. We hebben ze
geconcentreerd rond de vierde
zondag in deze periode: Laetare – dat
betekent: ''Zing vrolijk'' Door het paars
van de veertigdagentijd heen schijnt
al het licht van Pasen.
Zondag 23 maart
De vroege dienst (09.00 uur) wordt
samen voorbereid met
gemeenteleden die betrokken zijn bij
de vrouwenvieringen en bij de
meditatieve vieringen. Hier is het
thema: ‘Bij de bron’. Op een
bijzondere manier wordt het verhaal
van de Samaritaanse vrouw bij de
bron (Johannes 4) verteld en gaan wij
op zoek naar onze eigen bron.
Hierna volgt om 10.30 uur de laatste
morgendienst van onze gemeente in
de Olijftak. We vieren in deze dienst
de Maaltijd van de Heer. Gevoed
gaan we daarna met elkaar naar de
vernieuwde Ichthuskerk, om daar de
dienst met een korte lezing en het
delen in de zegen af te sluiten.
Zo is deze vorm van de dienst een
drieslag geworden: net als bij het
vertrek uit de 'oude' Ichthus en bij het
afscheid van het ONC nemen we zo
ook afscheid van de Olijftak.
We verwachten dat we rond 12.15 uur
aan zullen komen bij de vernieuwde
Ichthuskerk, waar de kosters en de
vertegenwoordigers van de
verbouwings- en inrichtingsgroep de
deuren zullen openen.
De tocht van de Olijftak naar de
Ichthuskerk wordt een bijzondere
optocht. Voor wie wil zullen we een
vrolijke stoet vormen met door de
kinderen versierde vervoermiddelen.
Fietsen, kinderwagens, buggy’s,
éénwielers (voor wie daarop rijden
kan…), bolderkarren of andere
transportmiddelen, neem ze gerust
mee! De kinderen versieren ze in de
Margrietschool.
Wie niet met deze optocht meegaat,
kan uiteraard met auto of fiets naar de
Parkdreef afreizen.
Een kleine pelgrimage. In
dankbaarheid voor wat goed was. En
met hoop op wat opnieuw goed zal
zijn!
Zondag 30 maart
We vieren een heel bijzondere
kerkdienst in onze nog jonge
(wijk)kerkgeschiedenis. De
Ichthuskerk is in 9 maanden een
andere kerk geworden dankzij de
grote inzet van vele vrijwilligers die
nauw hebben samengewerkt met de
bedrijven die aan het werk zijn
geweest. In de vergrote en veel lichter
geworden kerkzaal zullen we het
nieuwe liturgische meubilair
“toewijden” voor de liturgische taak.
Toewijden hangt nauw samen met
aandacht en betrokkenheid. Dat is
ook waartoe de liturgie er is.
Het stiltecentrum wordt eveneens
toegewijd. En speciaal voor de
kinderen zijn er bankjes zodat zij hun
eigen vaste plek kunnen hebben in
onze diensten.
Aandacht zal er zijn voor jong en oud,
voor alle liturgische voorwerpen,
muziek, beeld, geluid. Wij rekenen op
een hoge opkomst. We beginnen op
wat het vaste tijdstip zal worden:
10.00 uur.
Na afloop van de dienst is er koffie
voor een ieder en kunnen de andere
ruimten worden bezichtigd. Ter
afsluiting van deze bijzondere dag zal
een sobere maaltijd worden
gehouden.
Meditatieve Vieringen
In de meditatieve
vieringen staat de vraag
centraal “Welk lied raakt
mijn hart en geeft mij
kracht?” Op 23 maart is
dat het lied “Een land om van te
dromen” (Olijftakbundel 109) en het
begin van Psalm 65. Deze viering
wordt voorbereid door Roeland van
der Kruk en ds. Jaap van den Akker.
We vieren deze avond ook de Maaltijd
van de Heer. Danielle Vonk verzorgt
de muzikale begeleiding. De
meditatieve viering van 30 maart
wordt voorbereid door Ruth Gijbels.
Psalm 23, ‘De Heer is mijn herder’,
staat dan centraal.
De liederen die centraal staan worden
verder uitgewerkt met andere
liederen, stilte, en gebed. Dit gaat
naar het model van de Taizé
vieringen. Van harte welkom om dit
wellicht voor het eerst of opnieuw een
keer mee te komen vieren. De
vieringen beginnen om 19.30 uur. De
viering van 23 maart vindt nog plaats
in de Olijftak. De viering van 30 maart
is de eerste meditatieve viering in de
Ichthuskerk.
MEELEVEN
In Chennai, India is op 3 maart
Kimaya Svana geboren. Dochter voor
Vinod Muthukrishnan en Mirjam
Dijkxhoorn en een zusje voor Annika!
Op het geboortekaartje staat het
prachtige Oosterhuis' lied: "Uit vuur en
ijzer".
Wij wensen het gezin van de andere
kant van de wereld veel geluk!
Kaartjes kunnen gestuurd worden
naar de trotse grootouders:
Meteoorsteen 2, 2719 CG
Zoetermeer.
HULPDIENST
‘HELP EEN HANDJE’
Anja Koffijberg
Tel. 079-3424671
IN DE KRING
Focus speelt dit jaar “Mag ik even
rondkijken”.
Het is een stuk dat zich afspeelt rond
en in een antiquariaat. Het gaat niet
zozeer over de boeken, echter veel
meer over de mensen, hoe ze op
elkaar reageren en met elkaar
omgaan. Uniek stuk, geschreven door
de regisseur, Gijs Sieben zelf. Maar
weer op en top Focus! U/ je bent van
harte uitgenodigd. We spelen op
donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag
29 maart om 20.00 uur in de Olijftak,
(zaal open: 19.30 uur). De kaarten zijn
voor € 1,- te bestellen/reserveren via
[email protected] Ook zullen wij
de komende tijd in de wijkkerken
staan met kaartjes, of u kunt via
bestuur of spelers reserveren. De
kaartjes zijn meteen een
consumptiebon voor een eerste
drankje.
Stampen voor de voedselbank!
Een nieuw initiatief met twee doelen:
een gezamenlijke maaltijd met een
zo’n groot mogelijke groep gemeente
leden en niet-gemeenteleden én geld
ophalen voor de voedselbank! Dat is
ambitieus maar het is waar de leden
van gesprekgroep Bijbellijnen samen
met catechisanten en andere
vrijwilligers voor gaan. We doen dit
onder de titel: “Stampen voor de
voedselbank”. Datum: vrijdagavond
21 maart om 18:00 uur. Locatie: de
Olijftak. Omdat het veertigdagentijd is
kent deze maaltijd een sober maar
voedzaam en gezellig karakter. We
gaan namelijk verschillende
smakelijke stamppotten eten. Een
toegangsprijs is er niet. Wel is er de
mogelijkheid een vrijwillige bijdrage te
geven waarvan de opbrengst deze
keer voor 90% naar de voedselbank
gaat en 10% ten goede komt aan de
inrichting van de verbouwde
Ichthuskerk. Voor een keertje
andersom dus.
Natuurlijk hopen we ook op een grote
groep gasten. Iedereen is welkom.
Voor meer informatie:
[email protected] of te
bellen naar Annelies op 079-7851773.
Glazen kerk
Zoals u weet zijn de jongeren van de
catechesegroep 15+ aan het sparen
voor de inrichting van de jeugdruimte
op de eerste verdieping van de
Ichthuskerk.
Op 6 april kunt u na de kerk, tijdens
de koffie, uw auto laten wassen voor
€ 7,50. U kunt daarvoor op 30 maart
en op 6 april een kaartje kopen en dat
achter uw raam liggen als u op 6 april
bij de kerk parkeert.
Van 12 tot 13 april vasten de jongeren
24 uur voor het goede doel. U kunt
hen daarvoor per uur of voor een vast
bedrag sponsoren. Bovendien is er op
zondag 13 april een speciale
kerkdienst van de jongeren om 11.45
uur en om 13.00 uur een
'pub/bijbelquiz' en om 17.00 uur een
uitvoering 'improvisatie toneel' o.l.v.
van Focus. U bent alleen van harte
welkom!
Maria, de musical
Paulus de musical, Ester de
musical… namen die herinneringen
oproepen aan musicals die de
Protestante Gemeente Zoetermeer
Noord op de planken heeft gezet. Na
die successen is opnieuw besloten
een musical uit te voeren: ‘Maria, de
kracht van de liefde’.
Om de musical over een jaar voor het
voetlicht te brengen hebben we
mensen nodig van alle leeftijden (van
10 tot 88) met verschillende
kwaliteiten. Koorleden, acteurs,
decorbouwers, koffie- en
theeschenkers, kostuummakers en
mensen die een instrument bespelen.
Er is genoeg te doen en voor
iedereen is wel een plek te vinden.
Behalve dat het bijzonder is om aan
een musical mee te doen, je kennis
over Maria te vergroten en een
gezamenlijk doel te bereiken is het
leuk om andere mensen uit de
gemeente te leren kennen. Heb je
interesse of twijfel je nog om mee te
doen, kom dan naar de informatieavond op 11 april.
Hier zijn alvast een paar belangrijke
data om in je agenda te zetten:
Op 6, 13, 20 en 27 april kan iedereen
zich aanmelden na de dienst, achterin
de kerk. Op 11 april 2014:
Informatieavond in de Ichthuskerk,
20:00 uur
Audities: vrijdag 16 mei 2014
Repeteren: elke vrijdagavond vanaf 5
september van 19:30 tot 21:30 uur in
de Ichthuskerk, Parkdreef 258
Première: vrijdag 10 april 2015,
voorstellingen op zaterdag 11 april
2015. Informatie bij Carla van Vliet
([email protected]) en Gea
Bouwman ([email protected])
OMZIEN EN VOORUITZIEN
Avond Mantelzorg uitgesteld
Voor woensdagavond 12 maart stond
een avond gepland met een gesprek
over mantelzorg bij dementie.
Dit kon helaas deze avond niet
doorgaan maar we hopen op een
ander moment wel. Dat wordt dan
tijdig bekend gemaakt!
Waardering
Juist ook bij een afscheid van wat
lang vertrouwd is, realiseer je beter
wat dat voor jou betekende. En ook
wat je je zult blijven herinneren.
Dat ervoeren gemeenteleden bij het
vertrek uit de ‘oude’ Ichthuskerk en uit
het ONC en dat zullen
gemeenteleden ook weer ervaren bij
het afscheid van de Olijftak. Een deel
van onze geloofsgemeenschap in
Noord heeft er lang gekerkt, maar de
laatste tijd – zo voelt het – is het ook
echt een plek van ons allen
geworden.
Het is een intense tijd geweest, met
de dubbele diensten. Dat heeft ook
het nodige extra’s van de vrijwilligers
gevraagd!
Sommigen hebben zich al jaren zo
ingezet. Bij stoelen sjouwen,
schoonmaken, opknappen,
koffieschenken, noem maar op. Na
het samengaan van onze drie
wijkdelen zijn er gelukkig steeds
breder samengestelde teams
gekomen.
Op initiatief van Frans van den Bos,
die de laatste jaren met bezieling en
inzicht beheerder van de Olijftak is
geweest, is er eind februari een avond
voor de vrijwilligers geweest. Daar zijn
zij door kerkenraads-voorzitter Henk
Geut van harte bedankt voor hun
inzet!
Wel, inzet is er ook op een nieuwe
manier voor onze vernieuwde
Ichthuskerk. In schuren, verven,
tegelen, monteren, schoonmaken,
maar ook in nadenken over hoe in te
richten en hoe daarvoor financiën bij
elkaar te krijgen. Enorm, enorm, wat
een creativiteit en inzet!
Enkelen hebben heel veel werk
verzet, maar velen uit de gemeente
zijn er bij betrokken geweest. Breed
hebben gemeenteleden hun steentje
bijgedragen en zijn bij de vele
bijzondere activiteiten gekomen.
Mooi voorbeeld daarvan was de
Culturele dag op zaterdag 8 maart.
Wat een variatie, wat een divers talent
onder mensen uit de gemeente. Ook
langs deze weg: dank aan allen, hier
kun je alleen maar met grote
waardering over praten en over
schrijven!
Aanspreekpunt
Juist omdat het afscheid en het thuis
raken op een nieuwe plek, met een
nieuwe inrichting, veel kan betekenen
voor gemeenteleden, willen we
iedereen die hier graag over door
willen praten van harte uitnodigen dat
aan te geven aan één van de
predikanten of een ander lid van de
kerkenraad.
Workshop ‘digitaal fotograferen’ op de
culturele markt in de Olijftak.
‘Huis van God, thuis voor velen’,
bankrekening
NL31INGB0009431548
Ten name van Wijkkas PWZN
UIT DE KERKENRAAD
Open Huis Ichthuskerk
Zaterdag 29 maart is iedereen van
harte welkom om een kijkje nemen in
de Ichthuskerk aan de Parkdreef. De
Protestantse Wijkgemeente
Zoetermeer-Noord (PWZN) viert deze
dag de heropening van de verbouwde
kerk. De officiële opening is om 15:00
uur. Vervolgens is er muziek met een
ludiek intermezzo waarna het gebouw
kan worden bezichtigd. Tot slot is er
gelegenheid na te praten met een
drankje.
Het afgelopen half jaar is de
Ichthuskerk drastisch verbouwd. De
entree van het gebouw is verplaatst,
waardoor het ruimer en uitnodigend
is. De nieuwe keuken maakt het
mogelijk om voor een grotere groep
maaltijden te bereiden. Daarnaast zal
de voedselbank een inname- en
uitgiftepunt vanuit de kerk hebben.
De kerkzaal is ruim, licht en
multifunctioneel. Het podium is groter
gemaakt en is er de mogelijkheid het
podium verder uit te breiden en
voorzieningen voor beeld en geluid
aan het plafond te bevestigen.
Hierdoor kan de kerk ook gebruikt
worden voor bijvoorbeeld concerten,
musicals en toneeluitvoeringen. In de
kerkzaal staan stoelen, waardoor de
inrichting aangepast kan worden.
Het stiltecentrum is een kleinere
ruimte waar men een kaars kan
aansteken en de rust ervaren.
U en jullie zijn van harte welkom op
zaterdag 29 maart tussen 14:30 en
17:30 uur in de Ichthuskerk, Parkdreef
258. Vanaf zondag 30 maart bent u,
ben je iedere zondag om 10:00 uur
welkom. Meer informatie kunt u lezen
op www.pwzn.nl.