juli 2014 St Vrienden van Synagoge Amersfoort

Nieuwsbrief: Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort
Postbus 1039, 3800 BA AMERSFOORT
www.synagogeamersfoort.nl
[email protected]
IBAN NL31 ABNA 0400 307 944
t.n.v. Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort
Nieuwsbrief nr.5: Juli 2014
Beste vrienden van de Synagoge van Amersfoort
Bestuurdersnieuws
AFSCHEID VAN ROEL VAN PRAAG
Jarenlang heeft Roel zich ingespannen voor de vele belangen van de Joodse Gemeente in
Amersfoort (NIGA). Bij dit afscheid noemen we ook zijn vrouw Ahoeva, die evenzeer met
hart en ziel betrokken was bij al die activiteiten. Zij vertrekken naar Nieuw Zeeland. Alle
reden om hen uitdrukkelijk te bedanken en alle goeds toe te wensen.
Oprichting van de Stichting Vrienden Synagoge van Amersfoort, VSA
Roel is de oprichter van onze Stichting Vrienden Synagoge van Amersfoort. Wat was de
aanleiding? Dat is het beste te omschrijven in voetbaltermen: 'goede voorzet en doel'. De
'goede voorzet' kwam vanuit het Amersfoortse Gilde van de Stadsgidsen, die bij rondleidingen giften ontvangen van deelnemers. Van die inkomsten besteden ze jaarlijks een deel voor
een activiteit of groep in Amersfoort. In 2011 wilden ze dat beschikbaar stellen ten dienste
van de Synagoge als belangrijk historisch monument. Dat is 'het doel'.
Roel zorgde ervoor samen met o.a. Louk de Liever, dat deze gift als geoormerkt geld de
goede bestemming zou krijgen. Dat vroeg om een onafhankelijke stichting met een bestuur
waarin Amersfoorters zitting zouden hebben en twee leden van de Joodse Gemeente.
Op 15 maart 2012 werd de stichting opgericht.
Een goed bestuurder vertrekt
Roel was altijd onuitputtelijk in het aandragen van ideeën en suggesties. Hij is vanaf het
begin penningmeester geweest. Maar naast de zakelijke kant stond bij hem voorop de
aandacht voor de Joodse gemeenschap, de betrokkenheid bij sprekers en gasten, kortom de
mensen die hij dan ontmoette. In het verborgene heeft Roel voor heel wat mensen bijzonder
veel goeds gedaan in eigen kring en daarbuiten. Het bestuur zal hen een aandenken geven
aan deze tijd van goede samenwerking.
Roel en Ahoeva, als bestuur en ook namens anderen willen we jullie hartelijk danken. Het
was steeds geweldig, om met jullie samen te werken; in gemoedelijke en efficiënte sfeer.
Het goede werk zullen jullie ook elders wel niet kunnen laten, maar mogen het jaren worden
van genieten en een nieuw thuis. Vrede en alle goeds, namens ons allen,
Namens het bestuur van VSA
Frans Zwarts
1
BESTUURSWISSELING
Arjan Wendt
Het vertrek van Roel betekent ook zorg om nieuwe bestuursleden. Voor
zijn taak als penning-meester is gelukkig een nieuwe kracht gevonden in de
persoon van Arjan Wendt. Arjan is werkzaam bij 'Christenen voor Israël' te
Nijkerk. Hij gaat zich inwerken in het beheer en de werving van de
noodzakelijke gelden. Het 'doel' moet immers gewaarborgd blijven:
ervaarbare ondersteuning voor de Joodse Gemeente in hun zorg voor het
interieur van de Synagoge, het ontwikkelen van activiteiten gericht op informatie en
educatie aangaande de Joodse traditie en zo stimuleren dat Amersfoort zijn cultureel en
bijzondere historisch erfgoed voor ogen houdt.
Frans van den Akker
Tevens mogen we een andere kandidaat voor ons bestuur verwelkomen:
dhr. Frans van den Akker. Naast zijn zakelijke activiteiten is hij ook
dichter. Op een van de eerste bijeenkomsten droeg hij een mooi gedicht
voor over de Joodse Begraafplaats aan de Bloemendalsestraat. Verder
melden we nog, dat wordt omgezien naar een tweede bestuurslid vanuit
de Joodse Gemeente.
Activiteiten 2014
 Lezing door opperrabbijn Jacobs in het Beth Mediena
Datum: 2 september 2014, inloop vanaf: 19.00 uur
Aanvang: 19.30, duur ca: 2 uur
Bijdrage: voor niet-donateurs wordt een bijdrage gevraagd
Chassidiem in Jeruzalem
Het chassidisch Jodendom (chassidisme) is een
ultraorthodoxe stroming in het Jodendom. Het
chassidisme vindt zijn oorsprong in Oost-Europa, het
is een van de stromingen binnen het charedisch
Jodendom.
Het chassidisch Jodendom heeft ontelbaar veel
bewegingen ( chassidusen) die ieder een eigen leider
hebben, een Rebbe.
Een verdere uitleg wordt verstrekt op 2 september bij aanvang van de lezing
2
 Lezing door prof.dr. Hans Bloemendal in het Beth Mediena
3000 jaar Chazzanoet
Datum: 25 november 2014, inloop vanaf: 19.00 uur
Aanvang: 19.30, duur ca: 2 uur
Bijdrage: voor niet-donateurs wordt een bijdrage gevraagd
In oude tijden vervulde de chazan de plichten die tegenwoordig de sjammasj (synagogebewaarder) heeft.
In de geest van de Joodse voorschriften moeten degene die geregeld in het gebed voorgaan
zowel baäl tefilla (meester van het gebed) als een sjaliach tsibboer (vertegenwoordiger van
de gemeente) zijn.
In de volgende Nieuwsbrief meer over dit onderwerp.
Onderstaande activiteiten komen van ‘t Gilde Amersfoort, de Joodse gemeente en Open
Monumentendag



Wandelingen door Joods Amersfoort (’t Gilde) met aansluitend een rondleiding in de
synagoge op donderdag 14 augustus, aanvang 19.00 uur
Rondleidingen in de synagoge met mogelijkheid wandeling door Joods Amersfoort bij
’t Gilde, de 1e zondag van de maanden augustus en september
Op zondag 14 september Open Monumentendag
Bijzonderheden: van 12.00-17.00 elk uur een rondleiding in de synagoge
De begraafplaats aan de Bloemendalsestraat is ook te bezichtigen
Terugblik op de Seider: dat doe je zo
De Seideravond verzorgd door rabbijn S. Evers was
geslaagd te noemen. Het was een leuke leeravond.
Door rabbijn Evers werden “echte” matzes
uitgedeeld die door de aanwezigen met smaak
werden gegeten.
Met dank aan rabbijn Evers voor deze avond.
In de volgende nieuwsbrief meer over
 Lezing 3000 jaar chazzanoet door prof.dr. Hans Bloemendal
 Planning activiteiten 2015
 Eventueel kunt u uw wensen en ideeën voor activiteiten kenbaar maken
3
BESCHEIDEN GROEI AAN DONATEURS
We mogen ons gelukkig prijzen, dat er enige groei zit in het aantal donateurs. Om echter
onze doelstellingen waar te kunnen maken zal de geldwerving sterker moeten worden. Een
van de wegen is, om u als donateurs te vragen om met gebruikmaking van onze mooie
brochure zelf ook nieuwe donateurs te werven.
Bij ons secretaris mevr. M. van der Span [email protected] kunt u brochures
aanvragen.
U kunt ook verwijzen naar onze website www.synagogeamersfoort.nl met informatie over
onze Stichting.
Denken aan heden en toekomst
Graag willen wij u bedanken voor uw bijdragen.
Naast onze geplande activiteiten willen we ook onze aandacht gaan richten op groepen en
scholen. Juist in verband met informatie en educatie belangrijk. We weten alle van de ernst
van racisme en antisemitisme, waar allerlei factoren een rol in spelen, maar daarbij geldt dat
dit alleen middels inhoudelijk goede communicatie ( ontmoeting en gesprek) getemperd en
bestreden kan worden. Wellicht dat scholen zo onze doelstellingen daadwerkelijk kunnen
gaan steunen. Er wordt dus gewerkt aan plannen van aanpak. We houden u op de hoogte.
Als u hierin wat voor ons kunt betekenen; welkom voor nader overleg.
Dechargeren penningmeester
De Jaarrekening 2013 is in orde bevonden door het bestuur. De Jaarrekening is op onze
website gepubliceerd.
Namens het bestuur van VSA
Secretaris: Mirjam van der Span
BESTUUR:
Voorzitter: F. H. J. Zwarts, penningmeester: R. van Praag
Secretaris: M.van der Span
COMITÉ VAN AANBEVELING
Prof.drs. A.L.L.M. Asselbergs, drs. L.M.M. Bolsius, ds. W.J.J. Glashouwer,
drs. G.J.A.Raven, mr. A. Veldhuizen,dr. H. Vreekamp, mw. I.W.M. Vriens
4