Nieuwsbrief Bestuurlijke toekomst Giessenlanden_def

N
I
E
U
W
S
B
R
I
E
F
BESTUURLIJKE TOEKOMST
GIESSENLANDEN
E E N U I TG AV E VA N G E M E E N T E G I E SS E N L A N D E N • J U N I 2 01 4
Als u het regionale nieuws volgt, ziet
u de volgende begrippen de laatste tijd
vaak voorbij komen: commissie Schutte,
gemeentelijke herindeling, fuseren en
regionale samenwerking. Niet voor niets.
Want dit zijn belangrijke zaken voor de
gemeente Giessenlanden. Wat betekent
dit allemaal? En wat merkt u ervan?
Hierover praten we u graag bij. Daarom
organiseren we binnenkort in elk dorp
een bijeenkomst over de bestuurlijke
toekomst van Giessenlanden. Uiteraard
bent u van harte welkom. Want we vinden
het belangrijk samen van gedachten te
wisselen over deze actuele thema’s. In
deze nieuwsbrief leest u meer over de
achtergronden.
Waar en wanneer?
Donderdag 19 juni Hoogblokland, Dorpshuis “De
Hoeksteen”
Dinsdag 24 juni
Giessenburg, De Til
Woensdag 25 juni
Arkel, Dorpshuis “De Hoeksteen”
Hoogblokland
In verband met de verbouwing van
de Lingehal is voor Arkel gekozen
de bijeenkomst in de Hoeksteen in
Hoogblokland te houden.
Dinsdag 1 juli
Hoornaar, Het Bruisend Hart
Woensdag 2 juli
Giessen-Oudekerk, De Oude School
Donderdag 3 juli Noordeloos, Dorpshuis Noordeloos
Maandag 7 juli
Schelluinen, Ons Dorpshuis
De bijeenkomsten starten om 19.30 uur.
De zaal is om 19.20 uur geopend.
Voor onze gemeente is een belangrijke periode
aangebroken. Met het advies van de commissie Schutte in de hand gaan we in gesprek
om een nieuwe gemeente te vormen. Een
gemeente die in staat is om de taken die op de
ons afkomen op een goede manier het hoofd
te bieden. Ook een gemeente die blijft zorgen
voor goede dienstverlening en ervoor waakt
dat de identiteit van de dorpen blijft bestaan.
Die gesprekken gaan we niet zomaar in. De
gemeente dacht in de afgelopen 4 jaar na over
wat voor gemeente we willen zijn en stelde
een visie vast. We maakten een flinke slag
om de financiën op orde te krijgen. We voeren
een takendiscussie om helder te krijgen welke
taken de gemeente nog wel uitvoert en welke
niet. En er is een onderzoek gedaan naar de besteding van het vermogen van onze gemeente.
Er is dus al heel veel gebeurd. Zo weten we
nu als gemeente waar we voor staan en wat
we in hoofdlijnen belangrijk vinden voor de
toekomst
van onze
dorpen. Deze
bagage is het
uitgangspunt bij het
vervolgproces. Tijdens
de bewonersavonden
praten we
u hierover uitgebreid bij. Maar college en gemeenteraad geven u ook de kans om vragen te
stellen en aan te geven wat u belangrijk vindt
voor de nieuwe gemeente. Deze input nemen
we als college mee in het voorstel dat in september aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ik hoop daarom dat velen van u naar de
avonden zullen komen. Graag tot dan!
Werner ten Kate, burgemeester
UITNODIGING
Bijeenkomsten ‘Bestuurlijke toekomst’
De gemeente Giessenlanden is voorstander
van een herindeling. Dit is noodzakelijk om
ook in de toekomst onze taken goed te blijven
uitvoeren. In het advies van Commissie Schutte
wordt aan de gemeenteraad gevraagd om in
het najaar een richtinggevende uitspraak te
doen over welke gemeenten samen verder
zouden moeten gaan.
Wij willen u graag informeren over de stappen
die tot nu toe zijn gezet en over het vervolgproces. Ook zijn wij natuurlijk benieuwd wat
u belangrijk vindt voor de nieuwe gemeente.
Daarom is er op korte termijn een bijeenkomst
in elk dorp van onze gemeente. Komt u ook?
Kunt u die avond niet? Dan mag u uiteraard
ook op een andere datum komen. Aanmelden
is niet nodig.
Samen met dorpsraden
We organiseren deze bijeenkomsten in overleg
met de dorpsraden. Want ook zij hebben
aangegeven dat zij betrokken willen zijn en het
belangrijk vinden dat inwoners goed worden
geïnformeerd en kunnen meedenken.
Daarom zijn ook de dorpsraden onmisbaar
bij deze bijeenkomsten.
Hopelijk bent u er ook!
Schutte in een notendop
•De Commissie Bestuurlijke Vormgeving AlblasserwaardVijfheerenlanden (AV) is ingesteld door het dagelijks bestuur
van de regio AV. Deze commissie is genoemd naar de voorzitter
de heer G.J. Schutte oud-Tweede Kamerlid en kreeg de opdracht
drie bestuurlijke modellen uit te werken voor de toekomstige
bestuurlijke inrichting van de regio.
• D
e Commissie Schutte stelt de volgende toekomstige indeling van
gemeenten voor:
-G
emeente Vijfheerenlanden (Zederik/Vianen/Leerdam,
evt. Lingewaal)
-G
emeente Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden
-G
emeente Molenwaard krijgt de tijd een keuze te maken tussen
Gemeente Giessenlanden is
voorstander van een herindeling.
Wat vindt u belangrijk voor een
toekomstige gemeente?
aansluiting bij de Drechtsteden of de Alblasserwaardse gemeenten. Dit in verband met de recente fusie van Molenwaard.
Het eindrapport ‘Waard om te besturen’ vindt u op www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl
• Commissie Schutte sprak tijdens het onderzoek met
verschillende partijen binnen en buiten de regio AlblasserwaardVijfheerenlanden, waaronder: gemeentesecretarissen, colleges
B&W, gemeenteraden, maar ook buurgemeenten (te weten:
Vianen, Lingewaal, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam en
de regio Drechtsteden).
• Ook inwoners konden hun opvattingen kenbaar maken
via e-mail. Daarnaast ging de commissie in gesprek met
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het
bedrijfsleven over de opgaven in de regio en de bestuurlijke
organisatie die daar het beste bij past. Deze inbreng verwerkten
ze in hun eindrapportage.
Indeling volgens advies Schutte
-> c
om
van miss
sta ie Sc
rt
hut
te
-> c
om
me miss
pelenteli ie spr
ijke jke eek
par /ma t ge
tije atsc n
hap
-> t
eru
tijd gkop
se a pel
nal ing
yse tus
com senmis
sie
-> p
re
comsenta
t
‘Wa misieie ein
ard Sc dad
om hutt vies
te b e:
-> v
est
erk
ure
i
n’
e
tiev zin
toe ormi gen e
n n
bel koms g. Be coal
ang t is stu irijk hie urli
the rbij jke
ma een
.
-> b
ijee
lijk nko
e to ms
eko ten
ms ‘bes
t’
tuu
r-> G
em
sen eent
gevlande eraad
besende n doe Giestuu uits t ric
rlijk pra htin
e to ak o geko ver
ms
t
Tijdschema
25 sept
2013
okt/nov
2013
16 jan.
2014
13 feb
2014
apr/mei
2014
Meer informatie
Via de gemeentepagina in het Kontakt, onze site www.giessenlanden.nl en de digitale
nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de bestuurlijke toekomst.
Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via www.giessenlanden.nl > Actueel >
Aanmelden nieuwsbrief. De eerstvolgende nieuwsbrief krijgt u dan automatisch gemaild.
juni/juli
2014
sept
2014
Colofon
Dit is een uitgave van gemeente Giessenlanden
Groeneweg 33 • 4223 ME Hoornaar
T 0183 58 38 38 • www.giessenlanden.nl
Druk: GCC personal printers Gorinchem