3.C.1 Communicatie-uiting 8 – Nieuwe schepen

Organisatie
Baggerbedrijf de Boer B.V.
Dr. Langevelplein 11
3361 HE Sliedrecht
Postbus 262
Telefoon: (0184) 41 19 99
Fax: (0184) 41 19 98
E-mail: [email protected]
Het mooie van deze CO2-reductiemaatregelen is dat ze als ze goed uitgevoerd worden,
ze nog geld opleveren ook. We nodigen ook u van harte uit bij te dragen aan onze CO2-
01-09-2014
Jaargang 4, nr. 1
reductie. Heeft u een idee hoe Baggerbedrijf De Boer of Zandhandel Van der Waal CO2reductie kan bereiken, dan nodigen we u van harte uit dit te mailen naar:
[email protected]
vloot is toege-
maar daarover meer
Zandhandel en Overslagbedrijf
Van der Waal B.V.
Ketelweg 8
3356 LE Papendrecht
(De footprints van de Holding, Baggerbedrijf de Boer, Van der Waal en de EMVI pro-
nomen. Onder-
verderop in deze nieuws-
jecten zijn op aanvraag beschikbaar en/of te zien op onze website)
tussen is het
brief. Na het VoortVa-
Interessante informatie:
jaar 2014 al
rend Besparen initiatief

Telefoon: (078) 615 12 86
Fax: (078) 641 06 82
E-mail: [email protected]
Bezoek onze
vernieuwde website:
www.dutchdredging.nl
weer aardig
wat vorig jaar is afge-
NIEUW INITIATIEF VOOR
BAGGERBEDRIJF DE BOER
onderweg en is
rond, heeft Baggerbedrijf

NIEUW EMVI PROJECT
VOOR DE BOER
de footprint
de Boer zitting genomen

GEMIDDELDE EFFICIËNTIE
Led TL verlichting
In de loop van het eerste
semester van 2014 heeft
Baggerbedrijf de Boer haar
doelstellingen en maatregelen herzien en zijn er nieuwe doelstellingen en maatregelen om de respectievelijk 4% en 8% reductie te
behalen opgesteld. Het is
namelijk gebleken dat er
bepaalde maatregelen al
waren doorgevoerd en dat
anderen niet effectief zijn
gebleken. Om het reductieprogramma levendig te
houden volgen hieronder
de vernieuwde maatregelen:
Energiegebruik onderdeel
maken van het inkoopbeleid. Op termijn LED TL verlichting aanbrengen op het
terrein en CC&T.
&
Energiebewust aankopen
schepen en onderdelen.
Door niet alleen naar de
aanschafprijs te kijken,
maar ook met het energieverbruik van de aan te
schaffen schepen en onderdelen te rekenen zullen we
energie-efficiënter gaan
inkopen. Deze manier van
inkopen zal ook gelden voor
de facilitaire inkoop.
Binnenvaartvloot in het
weekend op walstroom laten draaien. Door de binnenvaartvloot in het weekend op walstroom te laten
draaien hoeft de generatormotor in het weekend niet
te blijven draaien.
Brandstofverbruiksmeters
op de brug van schepen
plaatsen. Dit is ook weer
Bezoek onze
vernieuwde website:
www.vanderwaalbv.nl
een stukje bewustwording
voor stuurlui om op het
brandstofverbruik te letten.
Leasewagens voor medewerkers. Stimulatie van
medewerkers om te kiezen
voor een auto met een lage
CO₂ uitstoot
VGM bijeenkomsten. Bewustwording voor personeel
om mee te werken aan het
omlaag brengen van de CO₂
uitstoot.
Aandacht voor CO₂ reductie
binnen EMVI projecten. In
de projectplannen voor deze projecten aandacht
schenken aan CO₂ reductie
en dit door middel van
(pre-)job meetings overbrengen op de varende
personeelsleden.
In de vorige nieuwsbrief
voor de eerste helft van
in een heel ander initia-
konden we al met trots
2014 weer vastgesteld.
tief, namelijk “Nederland
melden dat er twee nieu-
In vergelijking met de
CO₂ Neutraal”. Hieron-
we schepen in de vaart
footprint van het eerste
der meer daarover en
zijn gekomen waardoor
half jaar van 2013 is
ook de cijfers van H1-
de efficiëntie van onze
deze iets toegenomen,
2014.
VAN DE SCHEPEN GESTABILISEERD

NIUEWE DOELSTELLINGEN
OPGESTELD

RESULTATEN EMVIPROJECTEN
In dit nummer:
“Nederland CO₂ Neutraal” is een initiatief van
CO2seminar.nl. Dit is
gestart door Thijs Lindhout. In de paar jaar die
hij nu bezig is, is dit uitgegroeid tot een adviesbureau met vijf werknemers. Sinds dit jaar organiseert hij gratis avond
seminars waarin hij zoveel mogelijk van zijn
kennis deelt met zijn
toehoorders. Zo heeft hij
inmiddels meer dan 300
bedrijven bereikt. Vrijdag
11 april 2014 was het
tijd voor de eerste bij-
eenkomst van het initiatief “Nederland CO₂ Neutraal”. Het doel van dit
initiatief is zo veel mogelijk bedrijven uitdagen
om aan CO₂ reductie te
doen volgens de Trias
Energetica. Op basis
hiervan zijn er verschillende stappen die doorlopen kunnen worden
om CO₂ neutraal te worden, namelijk het verbruik beperken, het gebruik maken van duurzame energiebronnen, fossiele brandstof efficiënt
gebruiken en het com-
penseren van de resterende CO₂ uitstoot.
Daarnaast waren er op
deze middag nog twee
indrukwekkende sprekers. Peter Hermsen van
De Rooy transport heeft
in 5 jaar tijd de uitstoot
met 28% gereduceerd.
Daarnaast heeft ook Helga van Leur een boeiende lezing gehouden over
het opwarmen van onze
aarde.
NEDERLAND CO2 NEU-
1
TRAAL
CO2-FOOTPRINT H1
2014
2
CO2-FOOTPRINT VAN
VAN DER WAAL B.V.
3
EMVI PROJECTEN
3
NIEUWE DOELSTELLINGEN
3
CO2-REDUCTIE
4
TSHD Albatros aan het werk in
Scheveningen.
De footprint van het eerste semester van 2014
is inmiddels bekend en
komt op 17051 ton CO₂.
Dit is 1800 ton meer dan
het eerste semester van
2013 maar is wel 200
ton minder dan het eerste semester van 2012
en zelfs 1800 ton minder
dan het eerste semester
van 2011. De voorgaande jaren hebben geleerd
dat er in het tweede semester van een jaar minder CO₂-uitstoot is. De
uitstoot van het vliegverkeer en het materieel is
nagenoeg gelijk gebleven
in vergelijking met een
jaar terug. Wat wel opvalt
is dat de uitstoot van gas
met ongeveer 30 ton is
verminderd. Dit valt simpel te verklaren doordat
het begin 2013 lange tijd
erg koud was en dit jaar
hebben we een warme
winter gehad.
Zoals verwacht zit ook nu
weer rond de 95% van
de uitstoot in de schepen
wat dus ook aangeeft dat
we de reductie het beste
hierin kunnen zoeken.
De schepen hebben in
totaal 16174 ton CO₂
uitgestoten waarvan Baggerbedrijf de Boer er
14590 heeft uitgestoten
en Van der Waal 1584
ton. In het eerste semester van 2013 hadden de
schepen 14306 ton CO₂
uitgestoten en dit is dus
gelijk al die vermeerdering van 1800 ton CO₂.
Deze verhoging is voor
een deel te “wijten” aan
de Seine. Deze heeft in
het eerste semester van
2014 bijna vijf keer zo
veel uren gedraaid dan
het eerste semester van
vorig jaar, en de uitstoot
van dit schip is derhalve
met 800 ton CO₂ omhoog
gegaan. Verder zijn er
begin 2014 veel werken
gestart voor ons stationaire materieel. Deze
werktuigen vallen onder
de overige schepen en
dit is ook te zien in de
uitstoot van deze groep
“kleinere” schepen/
werktuigen. De uitstoot is
vergeleken met vorig jaar
met zo’n 350 ton CO₂
omhoog gegaan. Andere
schepen zijn daarentegen efficiënter gaan varen, zoals de Elbe en de
Amazone. Dit kunnen we
goed terugzien wanneer
we de semesters van de
afgelopen jaren gaan
vergelijken. De toename
van de uitstoot komt ook
doordat we twee nieuwe
schepen in de vaart hebben genomen, namelijk
de nieuwe Albatros
(sleephopperzuiger) en
de Kees Jr. (ploegboot).
Over het algemeen gezien is het verbruik en de
CO₂-uitstoot per gewerkt
uur gelijk gebleven aan
het eerste semester van
vorig jaar. Wel zien we
dus de trend, vanaf
2011, dat dit gemiddelde verbruik en de gemiddelde uitstoot dalend is.
Om dit te continueren
zijn er nieuwe doelstellingen opgesteld waarin
dieper wordt ingegaan op
de volgende pagina.
De totale uitstoot in het
eerste semester van
2014 voor Zandhandel
Van der Waal bedraagt
2009 ton CO₂. Dit is 270
ton meer in vergelijking
met dezelfde periode
vorig jaar. Dit valt voor
een groot deel te verklaren doordat de Cornelis
Sr. meer is gaan varen
nadat dit schip vorig jaar
in de vaart is gekomen.
Het schip heeft in vergelijking met vorig jaar 140
ton meer CO₂ uitgestoten
in dit semester. Dat is
dus al de helft van de
verhoging in de uitstoot.
Verder is in vorige communicatie uitingen ook al
uitgebreid stil gestaan bij
de aanhoudende crisis
bij de doelgroep van de
zandhandel. Dit duurt
nog steeds voort waardoor de schepen nog
steeds de lange afstanden moeten varen om
handel te kunnen blijven
drijven. Doordat de footprint van de zandhandel
in beginsel niet erg groot
is valt zo’n verhoging
meteen op. Een samenvatting van de footprint is
op te vragen of op de
website te bekijken onder invalshoek A.
Verdeling footprint over de schepen van Van der Waal.
In het eerste semester
van 2014 heeft Baggerbedrijf de Boer gewerkt
aan één EMVI project,
namelijk het Grote Geulen project in Zeeland.
Wel kunnen we mededelen dat we een nieuw
EMVI project gegund
hebben gekregen. Dit is
het Baggerspeciedepot
in het Hollandsch Diep.
Tot medio 2017 exploiteren we dit depot in samenwerking met Bagger-
maatschappij Van der
Kamp. Dit project zal dus
ook apart gevolgd gaan
worden in de toekomst.
In 2011 hebben we
bedrijfsbreed een aantal doelstellingen opgesteld om zodoende ons
streven om 4% CO₂reductie te behalen in
de Scope 1 uitstoot en
8% reductie in de Scope 2 uitstoot. Eind
2015 willen we die reductie hebben bereikt.
Een aantal doelstellingen
zijn reeds afgerond en
een andere bleek geen
effect te sorteren. We
hebben daarom gemeend om voor de resterende tijd, tot eind 2015,
nieuwe doelstellingen op
te stellen. Het gaat hierbij dan vooral om de Scope 1 uitstoot omdat de
De footprint voor het Grote Geulen project is in
het eerste semester uitgekomen op 444 ton
CO₂. Dit is 150 ton minder uitstoot dan in het
eerste semester van
2013. Dit komt doordat
er in het eerste semester
van 2014 alleen met één
hopper is gevaren en de
overige werkzaamheden
vooral uit het surveyen
van het werkgebied bestond. Vorig jaar daarentegen heeft ook de grote
hopper Amazone op het
project gevaren. Het is
logisch dat de uitstoot
dan wat hoger wordt.
Daarentegen wordt er
dan ook meer werk verzet.
doelstelling van 8% reductie in Scope 2 al behaald is. Middels de vernieuwing van de doelstellingen willen we de reductie ook weer “nieuw
leven inblazen”. Een wat
uitgebreidere uitleg van
de doelstellingen is te
vinden op de volgende
pagina.
Pagina 3
Verdeling van de footprint over de schepen van Baggerbedrijf de Boer.
Baggerspeciedepot
Hollandsch Diep