Vestingkoerier - Ds. J. Fraanjeschool Barneveld

Vestingkoerier
10 april 2014
Algemeen
Voor u ligt weer een nieuwe Koerier. In de afgelopen weken werd de tweede rapportperiode
afgesloten en kon u als ouders spreken met de leerkrachten.
In de deze weken staat het lijden en sterven van de Heere Jezus centraal in de vertellingen.
Dat de verdienste van de Heere Jezus, door de werking van de Heilige Geest toegepast zou
mogen worden aan ons aller hart.
Deze weken zijn we bezig met het project rond schilderkunst.
Voor alle toekomstige data in deze Koerier geldt: zo de Heere wil en wij leven zullen.
Agenda
10 april
Verkeersexamen (theorie)
17 april
Type-examen
18 april
Goede Vrijdag
21 april
Tweede Paasdag
25 april
Viering koningsdag
28 april – 5 mei
Meivakantie
8 mei
Koerier
13 mei
Verkeersexamen (praktijk)
14 mei
Centrale ouderavond rond het thema seksuele vorming.
Personeel
Meester Van der Galiën kan zijn werk nog niet doen. Stapje voor stapje gaat hij wat vooruit,
maar voorlopig zal hij zijn werk nog niet oppakken.
Mijn vrouw blijft last houden van veel vermoeidheid. Mogelijk zou een ander soort hormoonpillen helpen, maar om dat uit te proberen wilde de arts eerst andere zaken uitsluiten.
Daarom is er weer een uitgebreid onderzoek gestart, waarin het bloed en de longen onderzocht werden. Ook werd er een uitgebreide scan gemaakt. Het was een hele opluchting om
te horen dat de uitslag van al deze onderzoeken goed was. Ook de hartpompfunctie zat
weer op het oude niveau. De Heere zorgde nog en gaf, in tegenstelling tot anderen, dat ze
mocht genezen. De vraag over de vermoeidheid blijft echter. Ze is intussen overgestapt op
andere hormoonpillen.
Juf Flipse kreeg op de contactavond een bloeding in haar oog, waardoor haar netvlies los
dreigde te gaan. Een laserbehandeling mislukte, zodat een operatie moest volgen. Deze
operatie lukte goed en ook het herstel ging goed, zodat ze deze week haar werk weer kon
doen.
In de klas van juf Polinder en juf Flipse is tijdelijk een nieuw gezicht: juf De Jong - Goudriaan. Juf De Jong doet de deeltijdpabo en gaat in deze groep tot ongeveer 16 mei haar
eindstage doen. Na een inwerkperiode deze week staat ze de komende weken volledig voor
de groep. Hieronder zal ze zich voorstellen. Haar gegevens:
J. de Jong – Goudriaan
Adres:
Corversbos 41
6718 HK Ede
Telefoon: 0318-743448
E-mail: [email protected]
Beste kinderen en ouders/verzorgers van
100
WOORDEN
de Fraanjeschool,
NUMMER 16
Ik vertelde in de familie dat
we in de bovenbouw van
school gemiddeld genomen
t.a.v. het gedrag de meeste
zorgen hebben over septemberleerlingen. Er waren
er twee beledigd. Toch is
In dit stukje wil ik mij graag aan jullie
voorstellen, omdat jullie mij de ko-
het zo. Ieder moet beseffen
mende weken vast wel een keer zullen
dat ‘late’ leerlingen altijd
tegenkomen op school.
jonger zijn dan hun klasgenoten. Zelfs twintig pro-
Ik ben juf De Jong en ik kom uit Ede.
Vanaf deze week ben ik bezig met mijn
laatste stage van de Pabo. Deze stage
cent in de kleuterklas. Ze
doe ik in groep 5b, de groep van juf Po-
moeten emotioneel altijd
linder en juf Flipse. Ik hoop dat ik het
op de tenen lopen om de
in deze klas erg naar mijn zin zal hebben. Dat denk ik wel, de eerste dagen
rest bij te benen. Dat valt
waren namelijk al erg gezellig!
niet mee. Kunt u dat? Op
Wat erg belangrijk voor mij is, is dat
tienjarige leeftijd hebben
ze geleerd om altijd te
alle kinderen het naar hun zin hebben
op school en natuurlijk wat leren. Daar
hoop ik ook een steentje aan bij te dra-
knokken of zich te verschui-
gen.
len. En dat vervormt. Ik ben
Als u / jullie nog meer van mij willen we-
daarom tegen klassen over-
ten, kom dan gerust langs in het lokaal
van groep 5b.
slaan. Want dan zijn ze nog
Hartelijke groet,
jonger.
Juf De Jong - Goudriaan
Jarigen:
15 april
:
juf Van Hoef
15 april
:
juf De Jongh
16 april
:
A. de Pater
4 mei
:
juf Blok (gr.3)
Ouders en kinderen
EAB.
Bij de familie van Dijk werd een dochter
geboren: Gertrude
Instroom van leerlingen
Graag willen we u als ouders informeren over hoe wij als school omgaan met de instroom
van leerlingen voor de groepen 1 in het nieuwe schooljaar.
In de achterliggende jaren hebben we als school geleerd, dat kinderen een bepaalde ontwikkeltijd nodig hebben om, zonder steeds op hun tenen te lopen, groep 8 te bereiken en
door te kunnen stromen naar de vervolgopleiding die past bij hun niveau. Om die reden
hebben we in de achterliggende jaren de 1 oktober grens vrij strikt aangehouden en zijn
alle oktober, november en decemberkinderen pas na de kerstvakantie naar de aanvangsgroep gegaan, met als doel dat ze na de zomervakantie gewoon naar een nieuwe groep 1
gaan.
Als school staan we achter deze regel en de ervaringen met jonge leerlingen bevestigen
steeds dat deze regel het beste is voor de ontwikkeling van kinderen. Echter: elke regel
heeft ook zijn uitzonderingen. Als een leerling op alle fronten voorloopt, moet hij of zij ook
de kans krijgen om door te gaan naar groep 2. Hiervoor zijn overgangsnormen vastgesteld.
Een aantal ouders verkijkt zich daar nogal eens op, omdat er kinderen zijn die heel goed
kunnen praten, maar op bijv. het gebied van de motoriek of rekenen niet voorlopen. Naast
het kijken naar de cognitieve ontwikkeling is het ook erg belangrijk om de sociaal-emotionele ontwikkeling mee te nemen. Daarom is het belangrijk dat we dit breed bekijken. Dit
doen we d.m.v. ons observatiesysteem KIJK, waar al deze ontwikkelgebieden bekeken worden. Daar is echter wel tijd voor nodig, omdat de eerste maanden de kinderen ook gelegenheid nodig hebben om te wennen aan school.
Daarnaast komen kinderen ook ‘wijzer’ op school en wordt er ook meer van de kinderen
verwacht. Het lijkt zelfs zo te zijn, dat wat 20 jaar geleden eind groep 2 werd beheerst, nu
voor eind groep 1 de normen zijn. In de groepen 1 en 2 werken we aan diverse tussendoelen
voor mondelinge taal, taakgerichtheid en zelfstandigheid, spelontwikkeling, beginnende geletterdheid en gecijferdheid enz.. Gelukkig gaat dit allemaal heel speels en de meeste kinderen leren dit allemaal met plezier.
We hebben in de achterliggende tijd ook gekeken naar het moment van de toelating van
leerlingen en de wettelijke regels, die daarvoor gelden. Ouders die al langer kinderen op
school hebben, merkten dat de kinderen die op de eerste schooldag nog geen 4 waren, niet
meer gelijk bij het begin van het schooljaar naar school gaan. Dat vinden wij ook niet zo
handig, maar wettelijk mogen kinderen niet voor hun 4e jaar naar school. Deze leerlingen
komen dus per 1 oktober.
Daarnaast willen we de toelating van de leerlingen die in oktober en november 4 jaar worden wat veranderen. Komend schooljaar is het aantal leerlingen in groep 1, zoals het er nu
naar uitziet, nog groter dan dit jaar. Dat betekent dat we gaan starten met een derde groep
1, die mogelijk later omgezet wordt in een combinatiegroep. We hebben besloten om de
leerlingen die in oktober 4 jaar worden in de bestaande groepen 1 in te laten stromen. Deze
kinderen blijven in die groepen, maar gaan het jaar daarna nog een keer groep 1 doen,
uitzonderingen daargelaten. Ook de kinderen die in november 4 jaar worden mogen in de
bestaande groepen instromen, maar gaan na de kerstvakantie naar de aanvangsgroep. U
kunt er als ouders ook voor kiezen om uw kind pas in januari direct naar de aanvangsgroep
te doen, zodat uw kind niet 2x hoeft te wennen aan een nieuwe groep en december een
korte en drukke maand op school is, i.v.m. kerstfeest. Het aantal dagen dat het kind van
de aanvangsgroep naar school gaat, is iets minder dan van de gewone groep 1.
Samengevat:

Algemene regel: Kinderen die na 1 oktober 4 jaar worden doen groep 1 nog een
keer. Er kunnen uitzonderingen zijn op die regel, maar daarvoor wordt het kind
uitgebreid bekeken d.m.v. ons observatiesysteem KIJK.

De kinderen die 4 jaar worden:
o
van mei tot de eerste schooldag beginnen na de zomervakantie in de reguliere groep 1.
o
tussen de eerste schooldag en eind september stromen in per begin oktober in de bestaande groepen.
o
in oktober stromen in per begin november in de bestaande groepen. Zij
blijven in deze groepen tot de zomervakantie. Op basis van het observatiesysteem KIJK wordt bepaald of zij nog een keer groep 1 doen, of een
voorsprong hebben en doorstromen naar groep 2.
o
in november mogen tijdelijk instromen in de bestaande groepen, maar
gaan na de kerstvakantie naar de aanvangsgroep. Ze gaan alleen de dagen naar school die ook de aanvangsgroep draait.
o
in december, januari, februari, maart en april gaan naar de aanvangsgroep. Ze stromen in aan het begin van de volgende maand nadat ze 4
zijn geworden.
Ouderpanel
Op de ontmoetingsavond is de vraag gesteld of er ouders zijn die mee willen denken met
de gang van zaken in de school. Samen met de MR willen we met u nadenken en praten
over hele praktische zaken, maar ook over het schoolbeleid. Voor dat laatste kijken we
ook wat vooruit naar het nieuwe schoolplan dat komend cursusjaar weer gemaakt moet
worden voor de daaropvolgende 4 schooljaren.
Als reactie op de oproep heb ik vier aanmeldingen gehad. Wie zou er nog meer mee willen
denken in het ouderpanel? Graag uw reactie! We denken aan een stuk of acht mensen.
Koningsdag
Op 25 april is de viering van de koningsdag. Zoals in één van de vorige koeriers aangegeven,
wordt deze dit keer gevuld met het ontbijt, het zingen bij de vlag en de bezichtiging van
de activiteiten rond schilderkunst
De dagindeling ziet er als het volgt uit:
Ontbijt en Bijbelverhaal
8:45 uur
Afronding schilderactiviteiten
9:45 uur
Zingen bij vlag
10:45 uur
Kijken van ouders in klas
11:30 uur
De kinderen van de groepen 5-8 hebben ’s middags gewoon school. Er zullen dan andere
activiteiten georganiseerd worden.
Via de kinderen of de klassenbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten die rond schilderkunst in de klassen ondernomen worden.
Het resultaat daar van kunt u op de koningsdag komen bekijken.
Om 10.45 uur bent u welkom om het zingen bij de vlag bij te wonen. In de bijlage de
liederen die we dan hopen te zingen. Ook nu zal het “orkest” van muziekinstrument bespelende leerlingen het zingen begeleiden.
Na het zingen bij de vlag gaan we eerste eindigen en dan krijgt u gelegenheid het gemaakte
werk te bekijken.
Schoolregels
Het is voor een school van groot belang dat een ieder die er bij betrokken is achter de regels
van de school staat. Dan staan we met elkaar sterk en stralen we uit dat we bij elkaar horen
en ons sterk maken voor dezelfde zaak.
Wij mogen ons verheugen in een heel grote betrokkenheid van ouders op onze school. Dat
is een voorrecht wat we niet mogen onderschatten. Dat besef je opnieuw heel scherp als je
wel eens van andere scholen hoort of op andere scholen komt.
Vanuit die waarneming dat u als ouder(s) heel erg betrokken bent op school, doen wij bij
deze een heel dringend beroep op u: houd u aan de regels van de school! Doet u dat dan
niet? In heel veel gevallen wel, maar als het gaat om de kleding veel minder. Daarom doen
wij mede ook met het oog op het voorjaar en de naderende zomer een beroep op u. We
vragen u om uw kinderen naar school te laten gaan met kleding die voldoet aan de gestelde
regels in de Schoolgids waarvoor u ook getekend hebt toen u uw kind aanmeldde.
Is het dan zo erg met de kleding van de kinderen? Wellicht niet als we het vergelijken met
andere scholen, maar wel als we de praktijk leggen naast wat er in de Schoolgids staat.
Degenen die kinderen op het Van Lodenstein College, het Hoornbeeck College en de Jacobus
Fruijtier Scholengemeenschap hebben, weten dat ook die scholen de ouders geïnformeerd
hebben over kleding en over wat ze van ouders en leerlingen daarin verwachten.
Het is naar onze overtuiging niet nodig om te herhalen wat in de Schoolgids staat. Leest u
het nog eens na. Maar we willen wel enkele concrete dingen noemen die zichtbaar niet
overeenstemmen met onze regels en afspraken. Het meest in het oog vallende zijn de korte
rokjes van de meisjes. Dat kan echt niet, zeker niet in de hogere groepen. Met het oog op
de lente en de aankomende zomer willen we ook wijzen op de legging en vergelijkbare
kledingstukken en op mouwloze shirts of blouses. Ook daarover hebben we met elkaar afgesproken dat de kinderen die niet dragen.
Wettisch? Nee. Het zijn de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Bijbels? Ja! Letterlijk? Nee, maar wel in lijn met wat de Bijbel ons voorhoudt over een eenvoudige, christelijke kledingstijl. Het gaat er om dat we beseffen en belijden en uitstralen dat we kleding
niet voor de sier dragen, maar om ons zondige lichaam te bedekken. Dat die kleding ook
niet mag verleiden. Het moet juist verleiding tegengaan. De reformatorische scholen in
Amerika en Canada hebben schooluniformen ingevoerd, juist ook om een eenvoudige en
kuise kledingstijl te krijgen. Misschien iets voor onze scholen..??
Makkelijk? Nee, we weten dat het voor kinderen en jonge mensen (en daarmee ook voor
hun ouders) heel moeilijk is om af te wijken van de kledingstijl van de ‘wereld’, om niet
mee te doen. Maar hoe moeilijk ook, het is onze plicht. Als we dat met elkaar doen en
elkaar daarin ook ondersteunen, wordt het makkelijker, althans dan hebben we niet het
idee alleen te staan.
Terug naar waar het werkelijk omgaat: Bijbelse normen aangaande kleding. Daarover is in
het begin van het jaar ook wat in het jongerenblad Daniël van de Gereformeerde Gemeenten geschreven. Met instemming nemen we een citaat daaruit over:
“Op de eerste bladzijden van de Bijbel lees je voor het eerst over kleding. Na de zondenval
ontdekken Adam en Eva dat ze naakt zijn. Ze bedekken zich met een gevlochten ‘rok’ van
vijgenbladeren. God zorgde later voor dierenvellen. In het Hebreeuws is het woord voor
‘rokken van vellen’ een woord dat betekent: een kleed dat het lichaam bedekt van nek tot
knieën en soms zelfs tot de enkels. Adam en Eva hadden ‘schortjes’ gemaakt, maar dat was
in Gods ogen duidelijk niet voldoende. Dit is ook voor jou een bewijs dat de Heere de kleding
gegeven heeft als bedekking van je lichaam en niet om de aandacht op jezelf te richten of
om iemand ermee te willen verleiden.”
Nieuws van MR De Vesting
Op dinsdag 25 februari zijn we als MR De Vesting weer in vergadering bij elkaar geweest.
Vooraf was er een overleg van de GMR, de overkoepelende MR van De Burcht en de Vesting.
Het doel van deze GMR is afstemmen tussen de beide scholen met betrekking tot schoolbrede onderwerpen.
Als MR De Vesting hebben we deze avond gesproken over de voorlopige cijfers van 2013, de
verwachte financiële situatie voor 2014 en het verslag van de laatst gehouden bestuursvergadering. In overleg met directeur G. Nieuwenhuis is het vakantierooster voor DV 2015 besproken en vastgesteld.
Heeft u een vraag aan de MR? Stel die gerust. U kunt uw vragen mailen naar:
[email protected]
Leden MR De Vesting
Uitnodiging!
D.V. 22 april hopen wij weer een creatieve-avond te organiseren. We willen een boek met
stof en lint, kant en dergelijke bekleden of 3 decoratieve cup cakes te maken. Beide workshops kosten € 12,50 en de opbrengst is voor de ons welbekende doelen; zending en evangelisatie!! Het wordt gehouden in een van de zalen van Barneveld-Centrum en we hopen om
half 8 te beginnen, een ieder is hartelijk welkom! Voor info bel of mail met Jolanda van
Leeuwen; [email protected] / 0342-422603. Hartelijke groet van Vrouwenvereniging
Fébe.
Plezier op school
Misschien kent u de cursus Plezier op school. Al enkele jaren biedt Eleos deze cursus voor
aanstaande brugklassers aan. Ook dit jaar geven ze deze cursus weer op verschillende locaties. De cursus is bedoeld voor kinderen die bij het leggen van sociale contacten een extra
steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Enkele scholen voor voortgezet onderwijs werken samen met Eleos bij het verzorgen van de
cursus. De school stelt ruimte beschikbaar en de cursus wordt gegeven door een medewerker van Eleos in samenwerking met een leerlingbegeleider of zorgcoördinator van de school.
Ook het Van Lodenstein College Barneveld doet hieraan mee.
De cursus vindt plaats op 27 en 28 augustus. Op 25 augustus is er voor de ouders een ouderavond. De kosten bedragen € 150,Actuele informatie over het samenwerken van Eleos met scholen is te vinden op de website:
www.eleos.nl
Als u zich afvraagt of uw kind hiervoor in aanmerking komt, is het verstandig dit te bespreken met de leerkracht van uw kind, juf Top of meester Vogelaar.
Als u er een folder over wilt hebben kunt u deze krijgen bij meester Besselsen.
Kinderuitspraken
De klas is in de boekjes van ‘informatie
Junior’ aan het werken.
Komt er een jongen naar de juf toe:
"Juf, er staan dingen in die niet
waar zijn (1000 miljoen jaar….),
moet ik die wel in mijn schrift opschrijven?"
Tenslotte
Hieronder vindt u het leerlingenwerk van de groep van juf Krijgsman, the english corner,
en een informatiebrief passend onderwijs.
Met vriendelijke groet,
namens het personeel,
G. Nieuwenhuis
Terwijl het Wilhelmus wordt gespeeld door trompet en orgel, hijst meester Nieuwenhuis de vlag.
1.
Hij zelf komt tot de val.
Rood, wit en blauw
Gezongen door groep 1, 2, 3, 4
Voorspel: eerste 2 regels door allen met d als laatste noot
6.
Rood, wit en blauw zijn de kleuren van de vlag,
Oranje is de wimpel die ik wapp’ren zag.
Wit is de stok en oranje is de knop,
Groen is het gras en daar sta ik op.
2.
Wij zingen vrolijk, zing maar mee
Voorspel orkest
Zingen allen 1x; daarna canon allen 2x; 6,7,8 doorzingen als canon.
Wij zingen vrolijk, zing maar mee
Voor onze koning, roep hoezee!
Nu hij zijn verjaardag weer vie-ren mag
Is het voor ons allen een blijd-e dag
Dat hij nog lang regeren mag.
Dat hij nog lang regeren mag.
3.
7.
8.
Gedicht
5.
Gelukkig is het land
Voorspel: allen laatste 2 regels, met 2e stem
Gelukkig is het land,
Dat God de Heer’ beschermt;
Als daar met moord en brand,
De vijand rondom zwermt.
En dat hij meent hij zal
‘t Schier overwinnen al.
Dat dan, dat dan, dat dan,
Voorspel: laatste regel door allen, met tweede stem
Psalm 72:6, 11
Voorspel: laatste 2 regels door panfluit en dwarsfluit
Ja, elk der vorsten zal zich buigen,
En vallen voor Hem neer;
Al ’t heidendom Zijn lof getuigen,
Dienstvaardig tot Zijn eer.
’t Behoeftig volk, in hunne noden,
In hun ellend’ en pijn,
Gans hulpeloos tot Hem gevloden,
Zal Hij ten redder zijn.
Leven in een land van vrede,
Hand in hand te mogen gaan,
Om eendrachtig saam te leven
Met Oranje hoog in ’t vaan.
Koning Willem-Alexander
Máxima, de koningin.
God, schenkt U hun moed en krachten
Voor ons volk en hun gezin.
4.
Psalm 134: 1 en 3
Dat ’s HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;
Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER’.
Voorspel: orkest. Daarna allen.
En ook onze drie prinsessen
Bidden wij een zegen toe:
Dat de God der voorgeslachten
Zijn genâ herleven doe!
Koning Willem-Alexander
Máxima, de koningin.
God, schenkt U hun moed en krachten
Voor ons volk en hun gezin.
Voorspel: fluiten
O God, Die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een Gids in storm en nacht,
en eeuwig ons Tehuis!
Leven in een land van vrede
Wat is beter toe te wensen,
Deze mooie koningsdag
Dat de allerhoogste Koning
U de wijsheid geven mag?
Koning Willem-Alexander
Máxima, de koningin.
God, schenkt U hun moed en krachten
Voor ons volk en hun gezin.
O God Die droeg ons voorgeslacht
Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov’ Hem vroeg en spa;
De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen,
Met Amen, Amen, na.
9.
Wilhelmus, vers 1, 6
Voorspel: laatste 2 regels door allen
Staand gezongen door alle aanwezigen
Wilhelmus van Nassouwe,
Ben ick van Duitschen bloet;
Den Vaderlant ghetrouwe,
Blijf ick tot in den doet.
Een prince van Oranjen
Ben ick vrij onverveert;
Den Coninck van Hispanjen
Heb ick altijd gheëert.
Mijn schild en de betrouwen,
Sijt Ghy, o Godt, mijn Heer!
Op U so wil ick bouwen,
Verlaat mij nimmermeer!
Dat ick doch vroom mach blijven,
U dienaer t’allerstont,
Die tyranny verdrijven,
Die mij mijn hert doorwont