RegeeRakkooRd Vlaamse RegeRing 2014-2019

vooruitgaan
verbinden
vertrouwen
visietekst
Regeerakkoord
Vlaamse Regering
2014-2019
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Vlaanderen staat voor een moeilijke en tegelijk uitdagende periode. We worstelen nog met de gevolgen
van de economische crisis. Daarnaast verschaft de zesde staatshervorming ons extra bevoegdheden,
maar anderzijds staan we meteen ook voor grote budgettaire uitdagingen. Tegelijk staan we op sociaal
vlak voor grote uitdagingen, niet het minst in de zorg en in ons onderwijs. Even belangrijk is de nood aan
meer jobs, een verdere uitbouw van onze inclusieve gemeenschap, een betere kwaliteit van water,
bodem en lucht, dringende infrastructuurwerken en een bloeiend ondernemingsklimaat. En dat alles
met een begroting in evenwicht.
Die uitdagingen beantwoorden wij met een drieluik. De Vlaamse drieluiken zijn bekend historisch erfgoed.
Wij schetsen een Vlaams drieluik voor de toekomst: vertrouwen, verbinden, vooruitgaan.
Vertrouwen in ons eigen kunnen. Want Vlaanderen heeft álle kwaliteiten en talenten om onze ambitie
te realiseren: tegen 2020 tot de Europese top behoren op vlak van welvaart en welzijn.
Maar ook vertrouwen in elkaar. Moeilijke klippen neem je niet alleen, maar wel schouder aan schouder.
Vertrouwen betekent dus ook verbinden, met elkaar en met elkaars talenten en kwaliteiten, zodat we samen
kunnen vooruitgaan. We laten niemand achter.
Vertrouwen begint bij duidelijkheid. En dus zeggen we waar het op staat. We zullen met z’n allen
inspanningen moeten leveren. Zeker de eerste twee jaar zal iedereen dat voelen. Maar we snoeien
om te groeien, zodat we over enkele jaren de vruchten kunnen plukken.
Zo kunnen we onze economie én onze zorg een stevige boost geven. Onze ondernemingen geven we
vertrouwen door hen maximaal te bevrijden van administratieve en andere lasten. We concentreren op wat
we zelf kunnen doen, met focus op innovatie, onderzoek en ontwikkeling en andere ondernemingssteun.
We geven een ongeziene impuls voor onze economie oplopend tot een half miljard euro tegen het einde
van deze regeerperiode.
Met eenzelfde bedrag geven we ook onze zorg en hulpverlening een stevige impuls. Vanaf dag één
investeren we extra in wie onze zorg het meest nodig heeft, eerst en vooral voor personen met een
beperking.
Dankzij de inspanningen die we de eerste jaren leveren, kunnen we eveneens investeren in hoogstaand
onderwijs, in de verbetering van onze mobiliteit en enkele toonaangevende culturele en andere
infrastructuurprojecten; maar ook in natuur, landbouw, cultuur, sport... Wie inspanningen vraagt,
moet zelf het voorbeeld geven. Daarom zal de Vlaamse overheid in de eerste plaats ingrijpend besparen
op het eigen apparaat. Tegelijkertijd geven we onze ambtenaren meer vertrouwen en verantwoordelijkheid.
We verminderen drastisch het aantal entiteiten. We geven meer autonomie en vertrouwen aan de
gemeenten, in het bijzonder onze grootste steden, en beperken de taken van de provincies tot de
grondgebonden bevoegdheden. Ons doel is een kleinere, slagkrachtige overheid: minder administratieve
lasten en meer klantvriendelijkheid.
2
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Vertrouwen en verbinden slaat vanzelfsprekend ook op het verenigingsleven en het middenveld.
We geven meer vertrouwen door minder regeltjes zodat verenigingen zich meer kunnen bezighouden met
hun werking, minder met administratieve procedures. Meteen nemen we datzelfde verenigingsleven ook
mee in onze ambitie om te verbinden, om mee het draagvlak te creëren voor ons toekomsttraject,
om samen vooruit te gaan.
Dit regeerakkoord is onze verbintenis voor vooruitgang. Wij hebben vertrouwen in onze gemeenschap
en vertrouwen in de toekomst. Samen kunnen we verbinden en vooruitgaan.
Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan: ons drieluik voor de toekomst, om de weg in te slaan van
moeilijk naar morgen.
3
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
innovatie
werk
economie
landbouw
toerisme
sociale
economie
verbinden
voor groei
4
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Deze regering wil in de eerste plaats een stroomstoot geven aan onze economie én aan onze zorg.
Een Vlaanderen dat conform het Pact 2020 en ViA een plaats bij de top 5 van de EU ambieert op vlak van
welvaart én welzijn, steunt op een sterke economie. We focussen op onze eigen bevoegdheden én op onze
sterktes. En dus op innovatie en ondernemerschap.
We zetten resoluut in op een vraaggericht en marktgedreven overheidsbeleid dat vertrouwen wekt
en vertrouwen geeft. En dus ondernemers waardeert en hen rechtszekerheid biedt.
We verbinden ondernemers en overheidsbeleid sterker met elkaar door minder en eenvoudigere structuren
en instrumenten met snellere en eenvoudigere procedures, meer transparantie en een klantvriendelijke
één-loketfunctie. Daarom fuseren we ook het Agentschap Ondernemen en het IWT tot één Agentschap
voor Ondernemen en Innovatie met één steunkader. Voor de investeringen in onderzoeksinfrastructuur
brengen we de Hercules-Stichting onder bij het FWO.
Met een clusterbeleid zal de Vlaamse regering de transformatie van ons industrieel weefsel versnellen en
het kennisgedreven karakter van onze economie versterken. Via digitale infrastructuren en netwerken
bereiden we Vlaanderen voor op de vierde industriële revolutie. En omdat industriële vernieuwing in
belangrijke mate wordt gedragen door nieuwe en jonge bedrijven, zullen we de achterstand in innovatie bij
de kleine en middelgrote ondernemingen aanpakken, hen beter begeleiden en de toegangsdrempel tot
innovatiesteun verlagen.
Ook met het oog op het behalen van de 3%-norm voor Onderzoek en Ontwikkeling tegen 2020,
verbinden we ondernemers en overheid. We bieden alvast een stevig budgettair groeipad voor innovatie
en ondernemingssteun.
Ondernemen is ook een kwestie van cultuur. Met gerichte initiatieven in de media en het onderwijs willen
we bijdragen aan een grotere waardering voor ondernemingszin en ondernemerschap. We ondersteunen
KMO’s in cruciale levensfasen en waken erover voor dat falen geen stigma is. We onderzoeken bovendien
hoe we de win-winlening nog aantrekkelijker kunnen maken.
Ook op vlak van het overheidsinstrumentarium kunnen we meer verbinden om vooruit te gaan.
Geen overlappende werking meer tussen PMV en LRM, maar wel samenwerking. LRM concentreert zich op
de uitvoering van het SALK. Met een subsidie- en participatiedatabank vermijden we zowel meervoudige
subsidiëring als meervoudige participaties.
Boeren en tuinders zijn ondernemers in het kwadraat. Ook hier trachten we maximaal te Verbinden voor
Groei. Duurzame groei voor een duurzame en economisch leefbare landbouw. We verhogen enerzijds de
weerbaarheid van de sector maar doen ook de globale milieudruk dalen.
5
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Met de agrovoedingssector verbinden we ons om Vlaanderen te laten vooruitgaan richting dé Food Valley
van Europa. Daarom is het ook hier van cruciaal belang te innoveren, met vernieuwende processen
producten van topkwaliteit maken. En zo passen we ook de regelgeving voor investeringssteun door het
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) aan om de sector weerbaarder, innovatiever en duurzamer te
maken. We richten een Strategisch Innovatieplatform (SIP) voor de agro-voedingssector op.
Landbouw vergt natuurlijk ruimte, rechtszekere ruimte. Ook hier kunnen we meer en beter verbinden om
vooruit te gaan door onder meer te zorgen voor een gebiedsgerichte en projectmatige aanpak met een
procesmanager om te zorgen voor samenhang bij de uitvoering van dooreenlopende beleidsagenda’s in het
buitengebied zoals mobiliteitsplannen, bekkenbeheersplannen, milieu- en natuurbeleidsplannen enz..
Economie en groei, dat is zeker ook toerisme en cultuur. In uitvoering van het Toerismepact 2020 trachten
we toerisme meer te verbinden met andere beleidsdomeinen en brengen we meer samenwerking en
coördinatie tot stand binnen de toeristische sector zelf. We selecteren enkele toeristische hefboomprojecten
die het verschil kunnen maken voor de aantrekkingskracht van onze bestemmingen en concentreren de
overheidsmiddelen op die projecten. De kernattracties van elk van de drie macrobestemmingen
(Vlaamse Kust, Vlaamse regio’s en Kunststeden) vormen het uitgangspunt bij de selectie.
We onderzoek of we het maritieme en nautische verleden van Vlaanderen toeristisch
kunnen ontsluiten en als troefkaart uitspelen, onder meer in Antwerpen en aan de Kust.
Naar analogie van het fietsknooppuntennetwerk, ontsluiten we heel Vlaanderen met
een wandelknooppuntennetwerk.
Tot 2018 blijven we “100 jaar Groote Oorlog herdenken”. Onder meer door de beoogde
erkenning van de belangrijkste begraafplaatsen en gedenktekens in de frontstreek als Werelderfgoed,
willen we van Vlaanderen ook nadien een preferentiële bestemming voor vredes- en herdenkingstoerisme
maken. Intussen bereiden we de viering voor, in 2020, van de vijfhonderdste verjaardag van Pieter Breugel
de Oude als groot cultureel-toeristisch evenement.
Wie wil Verbinden voor Groei, wil vanzelfsprekend meer mensen aan het werk en op de arbeidsmarkt
aanbod en vraag maximaal met elkaar verbinden. We houden vast aan de doelstelling om de
werkzaamheidsgraad tegen 2020 op te trekken tot 76%. Daartoe zullen we onze bestaande en
nieuwe bevoegdheden op een samenhangende en effectieve manier inzetten. In opvolging van
het Loopbaanakkoord sluiten we daarover met de sociale partners een Banenpact.
In datzelfde overleg versterken we het activeringsbeleid door nog meer in te zetten op maatwerk
en competentiegerichte matching. Alle jonge werkzoekenden krijgen binnen vier maanden een aanbod
op maat. De activering van oudere werkzoekenden breiden we uit tot de leeftijd van 65 jaar.
We scherpen de opvolging en controle van de beschikbaarheid van de werklozen aan.
6
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Van de overdracht van het doelgroepenbeleid maken we gebruik om te wieden in het grote aantal
doelgroepen. Een beperking tot jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap leidt tot veel
meer efficiëntie en effectiviteit. Zo creëren we extra ruimte om de loonkosten van deze doelgroepen te
verlagen en hen zo meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Voor de gesubsidieerde tewerkstelling
ontwikkelen we één programma van tijdelijke werkervaring. Als onderdeel daarvan gaan we het
PWA-stelsel grondig hervormen.
Om een coherent beleid van arbeidsmarktgerichte opleiding te kunnen voeren, verbinden we de
verschillende instrumenten (opleidingscheques, betaald educatief verlof en opleidingskrediet) tot één stelsel.
De ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage, aanvullend verlof of een combinatie van beide.
De verantwoordelijkheid over de dienstencheques geeft ons een bijkomend instrument om de combinatie
van arbeids- en gezinstaken te faciliteren. We behouden daarom ook de prijs en de fiscale aftrekbaarheid.
We ontwikkelen één systeem van thematisch zorgverlof, dat complementair is aan de federale uitkering
ter zake. De niet-thematische verloven laten we uitdoven.
7
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
welzijn
gezondheid
verbinden
voor zorg
8
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
De uitbouw van het zorg- en hulpverleningsaanbod is een tweede prioriteit voor deze regering.
De noden zijn groot, de kosten ook. En net daarom zijn de budgetten die wij uittrekken, dat eveneens.
Alle Vlamingen maximaal ondersteunen en in staat stellen volwaardig te participeren aan de samenleving,
daar gaat het over. De zesde staatshervorming geeft ons daar nieuwe bevoegdheden voor.
In het nieuwe beleid willen we inzetten op het overleg met alle betrokken partners om te zorgen voor
meer zorg. Basis is het zgn. tripartite of VESOC-model met dus vertegenwoordigers van de werkgevers,
de werknemers en de Vlaamse regering. Andere middenveldorganisaties die gebruikers of verstrekkers
vertegenwoordigen, zitten mee aan tafel. Bij gebreke aan consensus, beslist de regering.
We bouwen een volwaardige Vlaamse Sociale Bescherming uit; een die Vlaams is, sociaal en zeker.
Ze gaat uit van het maximaal verhogen van zelfredzaamheid en van thuiszorg en preventie. Basis vormt een
volksverzekering met rechten en persoonsgerelateerde uitkeringen, toegekend op basis van inwonerschap en
met betaling van een premie. Voor de Vlaamse Brusselaars komt er een aangepast stelsel. In Vlaanderen is
de toetreding tot de volksverzekering verplicht. De Vlaamse Brusselaars treden vrijwillig toe.
De bevoegdheidsoverdracht van de gezinsbijslagen geeft ons de kans om het stelsel grondig te
vereenvoudigen. Omdat we vinden dat elk kind gelijk is, geven we een gelijke basiskinderbijslag.
We schaffen de rangorderegeling en leeftijdstoeslag af, behouden een toeslag voor kinderen met bijzondere
zorgnoden en voor wezen, en voeren een sociale toeslag in voor kinderen die opgroeien in een gezin met
een laag inkomen, waarbij we rekening houden met de gezinsgrootte. De Vlaamse overheid neemt zo snel
als mogelijk de uitbetaling van de gezinsbijslag over van FAMIFED.
Op het vlak van kinderopvang breiden we het aanbod verder uit, zetten we meer in op de financiële
leefbaarheid van de sector via een geleidelijke gelijkschakeling van de subsidiebedragen en verbinden we
ouders en opvang via de kinderopvangzoeker. We geven absolute voorrang aan kinderen van ouders die
werken en/of een beroepsgerichte opleiding volgen en verzekeren de toegankelijkheid voor kinderen uit
kwetsbare gezinnen. We evalueren in welke mate in het decreet geen onbedoelde belemmeringen zitten
voor een flexibele kwaliteitsvolle kinderopvang.
We ontwikkelen een nieuw jeugd(sanctie)recht. Bij het opleggen van maatregelen houden we rekening met
de ernst van de feiten en de maturiteit van de minderjarige en respecteren we het proportionaliteitsbeginsel.
We consolideren de integrale jeugdhulp.
In ons gezondheidsbeleid versterken we de eerstelijnszorg en vereenvoudigen en integreren we
de structuren.
9
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Verbinden voor zorg, gaat bij uitstek over noden van personen met een beperking. Vanaf dag één van
deze regering, kunnen zij rekenen op extra ondersteuning. De inspanningen om mensen met de grootste
ondersteuningsnoden te helpen, drijven we op.
Het armoedevraagstuk gaat tot slot alle beleidsniveaus aan en vraagt dus om een zgn. horizontale aanpak.
De realisatie van de armoededoelstellingen van het Pact 2020 is dan ook een taak van elke Vlaamse
minister. De Vlaamse regering gaat in tegen alle mechanismen die armoede veroorzaken en stimuleert de
zelfredzaamheid van mensen.
10
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
binnenlands
bestuur
bestuurszaken
toerisme
Vlaamse
rand
Brussel
Vlaanderen
verbinden
11
buitenlands
beleid
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Het drieluik Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan is volledig van toepassing op de toekomstige organisatie
van ons Vlaams binnenlands bestuur. Voortbouwend op de interne staatshervorming uit de vorige
bestuursperiode, geven we de gemeenten en steden nog meer vertrouwen en meer verantwoordelijkheid.
We versterken hun bestuurskracht en autonomie. En dus krijgen ze bijkomende bevoegdheden,
taken en verantwoordelijkheden.
De Vlaamse overheid is een ‘kaderstellende’ overheid die de grote doelstellingen van het Vlaamse beleid
bepaalt. De gemeenten krijgen het vertrouwen om deze doelstellingen binnen hun eigen lokale context te
realiseren en bepalen welke middelen en mensen ze daarvoor inzetten. Ze rapporteren niet langer tot op
het operationele niveau maar wel op hoofdlijnen.
Bestuurskracht gaat samen met schaalgrootte. Daarom worden gemeenten die willen fuseren,
gestimuleerd met een financiële bonus. De grootste, maar ook middelgrote, steden en gemeenten krijgen
grotere autonomie en extra bevoegdheden tot, wat betreft de grootste steden (+100.000 inwoners),
zelfs de mogelijkheid om af te wijken van Vlaamse regelgeving, als dat gemotiveerd kan worden vanuit
efficiëntie-oogpunt of de grootstedelijke context.
We integreren de sectorale subsidies aan lokale besturen (cultuurbeleid, jeugd, sport, ontwikkelingssamenwerking…) in het gemeentefonds, wat hen meer autonomie en minder planlast oplevert.
We geven de steden en gemeenten ook meer autonomie op vlak van hun interne organisatie.
Ook inzake vereenvoudiging zetten we door. We integreren de OCMW’s volledig in de gemeentebesturen
(vrijwillig voor de centrumsteden). We schaffen het stedenfonds af en voegen de middelen toe aan de
bijzondere financiering voor de centrumsteden van het huidige Gemeentefonds.
De nieuwe verhoudingen tussen Vlaamse overheid en lokale besturen, verankeren we in een nieuw
decreet “lokaal bestuur”, dat de bestaande decreten (Gemeentedecreet, OCMW-decreet en decreet
Intergemeentelijke Samenwerking) vervangt en leidt tot en drastische inperking en vereenvoudiging van
de bestuurlijke regels en meer gemeentelijke democratie.
We slanken de provincies verder af. Ze focussen vanaf nu op de grondgebonden bevoegdheden.
De persoonsgebonden bevoegdheden verliezen ze, net zoals de mogelijkheid om opcentiemen te heffen
op de onroerende voorheffing. De opbrengst hiervan wordt omgezet in een dotatie rekening houdend met
de uitgavenvermindering wegens het niet langer uitoefenen van de persoonsgebonden bevoegdheden.
In steden met meer dan 200.000 inwoners, oefenen de provincies niet langer bovenlokale taken uit en
nemen ze geen gebiedsgerichte initiatieven meer. De opbrengsten die de eigen provinciebelastingen
genereren in steden met meer dan 200.000 inwoners, worden doorgestort aan die steden.
We halveren, rekening houdend met inwonersaantal van elke provincie,
het totale aantal provincieraadsleden en beperken het aantal gedeputeerden tot vier.
12
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Vlaanderen Verbinden slaat vanzelfsprekend ook op de relatie met onze hoofdstad Brussel en met
onze groene Vlaamse Rand. We blijven de banden versterken en blijven investeren in infrastructuur en
dienstverlening ten behoeve van de Brusselaars. We ontwerpen één herkenbaar logo voor alle Vlaamse
instellingen in de hoofdstad en laten Muntpunt uitgroeien tot ontmoetingsplaats van Vlamingen en tot
venster van Vlaanderen in Brussel.
Ten aanzien van de Vlaamse Rand nemen we nieuwe initiatieven zoals een decretale regeling voor het
taalgebruik bij de opmaak van notariële akten. In alle voorzieningen en diensten die onder de toepassing
van het Kwaliteitsdecreet vallen, garanderen we de patiënt of cliënt een Nederlandstalige dienstverlening
en we treden op wanneer die essentiële kwaliteitseis niet wordt nageleefd.
Voor de Vlaamse overheidscommunicatie blijven we in de faciliteitengemeenten de principes van de
omzendbrieven hanteren: Franstalige inwoners moeten uitdrukkelijk vragen om de toepassing van de
taalfaciliteiten.
Wij wensen de zesde staatshervorming met de nodige samenwerkingsakkoorden te implementeren en dit
in het belang van alle Vlamingen. We maken maximaal gebruik van onze eigen bevoegdheden, binnen het
grondwettelijk en wettelijk kader. We hanteren de wettelijke instrumenten wanneer andere overheden op
onze bevoegdheidsdomeinen ageren.
We trachten Vlaanderen ook meer dan ooit te verbinden met het buitenland. Als open samenleving en open
economie willen we sterk en zelfbewust in de wereld staan. Het Departement internationaal Vlaanderen
bewaakt, als volwaardig Vlaams ministerie van buitenlandse zaken de internationale beleidscoherentie van
Vlaanderen. We bouwen het netwerk van vertegenwoordigers in het buitenland en van FIT verder uit.
We vergroten de interactie tussen de Vlaamse en de Europese instellingen, onder meer door rechtstreeks
aan de EU te rapporteren.
Economische zendingen van FIT zijn van groot belang voor onze export en voor het aantrekken van
buitenlandse investeringen. De zendingen van het Agentschap voor Buitenlandse Handel kunnen enkel
aanvullend zijn. We beperken hun aantal daarom tot twee per jaar en verminderen overeenkomstig
onze dotatie.
En vanzelfsprekend willen wij maximaal de Vlamingen onderling verbinden, inclusief de Vlamingen met
een migratie-achtergrond. Ons inburgerings- en integratiebeleid wil eenieder, vanuit haar of zijn eigenheid
en op basis van gedeelde waarden, rechten en vrijheden, in staat stellen onze samenleving en onze
toekomst mee vorm te geven.
Zodra het Agentschap Integratie en Inburgering operationeel is, vervangen we voor de verplichte
inburgering de inspanningsverplichting door een resultaat verbintenis. We spannen ons in voor de invoering
van een verplicht integratietraject in Brussel en voor EU-onderdanen die zich in Vlaanderen vestigen.
13
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Omdat kennis van het Nederlands de toegangspoort is tot volwaardige deelname aan de samenleving,
stemmen we het aanbod Nederlands als tweede taal beter af op de noden en behoeften.
De Vlaamse overheid wordt volgende regeerperiode een voorbeeld van het drieluik vertrouwen, verbinden,
vooruitgaan. We geven de ambtenaren meer vertrouwen en verantwoordelijkheid. Daarnaast verbinden
we tal van overheidsinstellingen met elkaar met een omvattende fusie van entiteiten. Doel is een kleinere,
slagkrachtige overheid met minder administratieve lasten en meer klantvriendelijkheid.
Met een selectief vervangingsbeleid laten we het aantal personeelsleden verder significant dalen.
We stellen paal en perk aan de verkokering. We verminderen het aantal entiteiten en voegen
bepaalde beleidsdomeinen samen.
Samenwerking tussen de diensten onderling en een intensievere samenwerking met de regering worden
de regel. De Vlaamse overheid zal zich beter organiseren om met één stem te spreken, en daardoor meer
duidelijkheid en zekerheid te bieden aan burgers, ondernemingen, lokale besturen en verenigingen.
Tegen 2020 kunnen alle administratieve transacties tussen overheid en burgers, lokale besturen
en ondernemingen langs digitale weg.
14
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
mobiliteit
openbare
werken
verbinden
om vooruit
te gaan
15
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Een degelijke verkeersinfrastructuur, een vlotte bereikbaarheid en een soepele doorstroming zijn cruciaal
voor onze economie, maar ook voor onze private verplaatsingen. Zeker hier komt het er maximaal op aan
om letterlijk en figuurlijk te verbinden, om vooruit te kunnen gaan. De budgettair moeilijke tijden zullen
ons niet beletten om extra middelen te investeren in mobiliteit en openbare werken.
Met het oog op een efficiënter en performanter verkeerswegennet, maken we werk van een reeks grote,
probleemoplossende infrastructuurprojecten met focus op de grootste congestiepunten, Brussel en
Antwerpen.
Conform het intergewestelijk samenwerkingsakkoord voeren we in 2016 een kilometerheffing in voor het
vrachtvervoer over de weg. Voor personenwagens onderzoeken we of en onder welke voorwaarden op
termijn en op budgetneutrale wijze een kilometerheffing kan worden ingevoerd of een wegenvignet.
Op het traject naar 0 verkeersdoden, mag het verkeer tegen 2020 in Vlaanderen aan niet meer dan 200
mensen het leven kosten. Met een ambitieus Verkeersveiligheidsplan zullen we de krachten bundelen en
de nieuwe bevoegdheden maximaal inzetten om die doelstelling te halen. Alle verkeersveiligheidsactiviteiten
verbinden we met elkaar in een Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.
Met de realisatie van de Deurganckdoksluis voor Antwerpen, de nieuwe zeesluis in Terneuzen voor Gent
en het Ship-project, verzekeren we de toegankelijkheid van onze zeehavens. Bij de verdere uitbouw van het
waterwegennet geven we bijzondere aandacht aan de hinterlandontsluiting van de zeehaven van Brugge.
Het openbaar vervoer moet aantrekkelijker worden, met comfortabele voertuigen, optimale frequenties,
concurrentiële snelheid (o.a. door betere tramverbindingen) en eenvoudig geïntegreerde dienstverlening en
tarieven. Het concept basismobiliteit wordt basisbereikbaarheid. We verhogen de kostendekkingsgraad van
De Lijn, zodat die vergelijkbaar wordt met buitenlandse voorbeelden. We stappen af van de ‘gratis’-politiek
en beperken de uitgaven voor de interne organisatie bij De Lijn, zorgen voor extra inkomsten uit reclame,
controle op zwartrijden, commercieel medegebruik van infrastructuur en meer rechtvaardige en
gedifferentieerde tarieven.
16
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
ruimtelijke
ordening
wonen
natuur
milieu
verbinden
voor het leven
17
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Het is goed leven in Vlaanderen. Maar in ons dichtbevolkt land moeten we alsmaar doordachter en zuiniger
omgaan met de ruimte. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen geeft aan hoe we de waardevolle open ruimte
maximaal vrijwaren, mogelijkheden creëren voor een kwalitatief woonaanbod en voldoende ruimte laten
om te ondernemen.
We ambiëren 93.000 bijkomende woongelegenheden tegen 2020, voor een belangrijk deel te realiseren
door verdichting, renovatie en hergebruik. Daarnaast voeren we, in samenspraak met de andere besturen en
private partners, een actief grondbeleid met twee sporen: meer kavels in woonzones op de markt brengen
en woonuitbreidingsgebieden verantwoord aansnijden. Met inbreiding, activering en herontwikkeling van
bestaande terreinen en de valorisatie van black- en brownfields creëren we ruimte voor bedrijven en
handelszaken. Vraag en aanbod volgen we permanent op, om bestaande bedrijventerreinen snel te
kunnen realiseren en waar nodig nieuwe terreinen te bestemmen.
Met het oog op omgevingsplanning moderniseren we het planologisch instrumentarium. Volgend jaar
implementeren we de omgevingsvergunning, die de milieuvergunning en de stedenbouwkundige
vergunning integreert. We verminderen de administratieve lasten en verhogen de efficiëntie door ook de
socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning te integreren. In dit kader onderzoeken we
ook de mogelijke toepasbaarheid van een “lex silentio”. En we brengen de bevoegdheden ruimtelijke
ordening en milieu samen bij één beleidsdomein.
Verbinden voor het Leven, gaat natuurlijk ook over natuur. Met de principes van rentmeesterschap,
duurzame ontwikkeling, ecologische voetafdruk en transitiedenken als leidraad, is het onze opdracht om,
samen met andere overheden, ondernemingen en burgers, onze leefomgeving te beschermen en gestaag
te verbeteren.
Door middel van vergroening van de economie in het algemeen en van de fiscaliteit in het bijzonder
ontraden en bestraffen we milieuvervuiling, en belonen en bevorderen we milieuzorg. Voor waterafvoer
en -zuivering voeren we een vaste maar gezinsgecorrigeerde vergoeding in en verminderen we de
variabele vergoedingen.
We voeren onze inspanningen verder op om fijn stof, stikstofoxide, broeikasgassen en ozon te beperken.
We relateren de autofiscaliteit aan de impact op de luchtkwaliteit.
Vlaanderen behoort inzake afvalbeleid tot de Europese top - en dat willen we zo houden door ons in te
schrijven in een innovatieve kringloopeconomie. Zo laten we een impactanalyse doen van de invoering
van statiegeld op (plastic) flessen en blik.
In het kader van behoud en versterking van de natuur verbinden we via groenblauwe netwerken stedelijk
en landelijk gebied met ruimte voor recreatie, toerisme, lokale economie en sociale of educatieve projecten.
We voorzien bijkomende middelen voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en flankerend
beleid. We beschermen de bijzonder waardevolle historisch permanente kustpolder-graslanden op basis van
de na het openbaar onderzoek vastgestelde kaart.
18
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
In het verlengde van de milieubevoegdheid worden we ook verantwoordelijk voor dierenwelzijn.
We brengen de beleidsbevoegdheid en de inspectie onder in het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.
We zullen een coherent beleid ontwikkelen en op basis daarvan een goed georganiseerd en gericht
controlesysteem tot stand brengen, zodat inbreuken op de regelgeving niet langer ongestraft blijven.
We zetten een responsabiliseringscampagne op over het houden van huisdieren (inclusief exotische dieren).
Verbinden voor het Leven handelt ook over wonen, een bevoegdheid die in deze regering, gelet op de
geplande hervormingen, bijzondere aandacht zal krijgen. We willen eigendomsverwerving verder stimuleren.
Daarom ontwikkelen we een integrale woonfiscaliteit. Voor lopende leningen handhaven we de
woonbonus zoals die vandaag bestaat. Maar om de woonbonus ook voor de toekomst te vrijwaren,
voeren we een beperkte hervorming door, uitgaande van onder meer marktstabiliteit en budgettaire
beheersbaarheid. We onderzoeken tevens de mogelijkheid om, binnen de contouren van het
budgettaire kader, een keuzemogelijkheid te voorzien in de woonfiscaliteit waarbij belastingplichtigen bij de verwerving van hun woning kunnen opteren voor ofwel de toepassing van
de woonbonus ofwel voor een verminderd registratierecht.
We objectiveren het stelsel van sociale leningen, door onder meer regionale diversificatie van
huizenprijzen in rekening te brengen, en we beperken de toekenningsvoorwaarden door private
nieuwbouw, grondaankoop en herfinanciering uit te sluiten. We herstellen het beginsel
“wonen in eigen streek”, rekening houdend met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof.
Inzake woninghuur verzekeren we in een eerste fase de continuïteit, maar we maken ook werk
van een Vlaamse Huurcodex die eigen accenten zal leggen. Onze doelstelling zijn: betaalbaarheid,
woonzekerheid en bescherming van de woonkwaliteit voor de huurders en garanties en betaalzekerheid
voor de verhuurders. We nemen maatregelen opdat sociale huurwoningen ter beschikking komen van
de meest behoeftige mensen.
In het energiebeleid trekt de Vlaamse regering voluit de kaart van de energie-efficiëntie.
Verstandiger omgaan met energie doet niet alleen onze energiefactuur minder snel oplopen,
het helpt ook om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. De middelen uit het Klimaatfonds zetten
we prioritair in voor energiebesparende maatregelen in gebouwen, met bijzondere aandacht voor
sociale huurwoningen.
Aangezien de ‘gratis stroom’ de oorspronkelijk bedoelde sociale en ecologische doelstellingen niet haalt,
schaffen we de maatregel af. We maken daarentegen de maatregelen die energiearmoede tegengaan
efficiënter. We versterken het sociaal dakisolatieprogramma en starten een sociaal programma voor
hoogrendementsglas en spouwmuurisolatie op.
We verhogen het minimaal aandeel hernieuwbare energie bij nieuwbouw en bij grondige renovatie van
woningen en niet-residentiële gebouwen, rekening houdend met een kostenoptimaal niveau.
19
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
We hervormen en vereenvoudigen het certificatensysteem voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling,
en nemen maatregelen om het certificatenoverschot af te bouwen. Ter voorbereiding van een volledige
integratie van hernieuwbare energieproductie in het marktsysteem, bouwen we de steun voor nieuwe
installaties af.
Om hun energierekening betaalbaar te houden, krijgen gezinnen de mogelijkheid om hun vraag aan
te passen aan de energiekostprijs op verschillende tijdstippen van de dag.
Om de concurrentiepositie van energie-intensieve bedrijven te vrijwaren, zorgen we ervoor
dat de som van de meerkosten en nettarieven niet hoger ligt dan in de buurlanden.
We hervormen de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas tot een zuiver netgerelateerd tarief
per doelgroep dat de capaciteit die een klant reserveert reflecteert.
20
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
jeugd
cultuur
media
cultuur
verbindt
21
sport
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Vlaanderen heeft een bloeiende cultuursector, van hoge kwaliteit en bijdragend aan onze internationale
uitstraling. In deze regeerperiode krijgt het Kunstendecreet, dat versnippering en overproductie moet
tegenaan, volle uitwerking. Het beleid zal focussen op initiatieven met impact, bereik en uitstraling op
Vlaams en internationaal niveau, en op relevante presentatieplekken, organisaties en publicaties die het
publiek confronteren met gevestigd en nieuw Vlaams talent, en met wat buiten Vlaanderen leeft.
Als topambassadeurs krijgen grote kunstinstellingen meer armslag. We investeren in toonaangevende
kunst- en cultuurprojecten zoals het kasteel van Gaasbeek, De Singel, het M HKA en de stedelijke
operagebouwen van Antwerpen en Gent.
We bewaken en stimuleren de daadwerkelijke uitoefening van eenieders recht op culturele uitplooiing.
De UiTpas maken we beschikbaar in heel Vlaanderen, zodat we alle kortings-, voordeel-, klanten- en
kansenpassen tot één geautomatiseerd systeem integreren.
Verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen brengen mensen bij elkaar en werken actief en creatief
aan gemeenschapsvorming en zelfontplooiing. We ondersteunen de sociaal-culturele sector zodat die zijn
voortrekkersrol kan blijven spelen en houden daarbij rekening met de gewijzigde en diverse vormen
waarop de Vlamingen zich maatschappelijk engageren.
Met een gereglementeerde boekenprijs, in de vorm van een maximaal kortingsplafond gedurende de eerste
zes maanden, geven we de sector ademruimte om te blijven investeren in een rijk en divers boekenaanbod.
Samen met Nederland zijn we in 2016 gastland op de Frankfurter Buchmesse.
Daarvan maken we gebruik om ons cultureel partnerschap met Nederland te verstevigen.
De Vlaamse regering wil dat iedereen in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare
manier kan sporten, een leven lang. Rekening houdend met een steeds sneller evoluerend sportlandschap,
zal de Vlaamse Regering een nieuw decreet op de sportfederaties uitwerken, dat de federaties stimuleert om
zich efficiënter te organiseren en meer doelgericht te werken. Verder moeten clubs alle kansen krijgen om
voluit te investeren in kwaliteitsvolle sportbegeleiding. We willen dan ook in overleg gaan met het federale
niveau voor een nieuw statuut voor de sportbegeleiders. Ten slotte zet de Vlaamse Regering gericht in op
sportinfrastructuur, met prioritaire aandacht voor de zwembadproblematiek. Ook hier gaan we voor een
verhaal van samenwerking en cofinanciering.
De Vlaamse mediawereld is in grondige transformatie. We voeren een beleid dat een pluriform en
evenwichtig landschap garandeert, dat de negatieve gevolgen van concentratie, verticale integratie en
cross-mediale actie bestrijdt, dat verarming en verschraling van de content tegengaat, en dat de toegang
tot een divers en kwaliteitsvol aanbod voor alle Vlamingen garandeert en betaalbaar houdt. We geven de
Vlaamse Regulator voor de Media de nodige ruimte opdat hij nauwgezet zijn taken kan vervullen.
22
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Alvorens een nieuwe beheersovereenkomst te sluiten, zullen we met een benchmarking de publieke
opdracht van de VRT in het gewijzigd medialandschap evalueren. Het derde net zal nog uitsluitend gebruikt
worden voor de ontkoppeling van Ketnet en Canvas. We stellen eisen met betrekking tot een gewaarborgd
aanbod aan Vlaamse en Nederlandstalige producties en muziek, in verschillende genres, ook op zenders
en tijdens zenduren met een ruim bereik.
23
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
leraren
onderwijs
capaciteit
onderwijs
aanbod
hervorming
onderwijs
verbinden
voor de
toekomst
24
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Het onderwijs in Vlaanderen is van excellent niveau - en daar mogen we trots op zijn. Op al het goede
kunnen we verder bouwen, de knelpunten moeten we gericht en verstandig oplossen. En dus investeren
we alvast extra middelen in schoolgebouwen en maken we werk van een moderne, kwaliteitsvolle
didactische uitrusting voor (nijverheids-) technische en beroepsgerichte opleidingen in het
secundair onderwijs
De kwaliteit van ons onderwijs hangt in hoge mate af van de kwaliteit van de leerkrachten:
onderwijs gebeurt in de klas en in de school. Met dat doel voor ogen hervormen we de lerarenopleiding en
verwachten we van de pedagogische begeleidingsdiensten dat ze zich bijsturen. Instromers zullen moeten
deelnemen aan een niet-bindende toelatingsproef. Met de onderwijsverstrekkers en de vakorganisaties
sluiten we een pact om de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en beroepsuitval te verminderen.
We willen directies en leerkrachten het nodige vertrouwen geven.
Net daarom maken we ook werk van een forse reductie van de planlast, op alle niveaus.
We streven ernaar kinderen vanaf 3 jaar zoveel mogelijk daadwerkelijk naar school te laten gaan.
Het masterplan hervorming secundair onderwijs voeren we uit in dialoog met het onderwijsveld.
We streven naar minder, maar wel betere studierichtingen, die aansluiten op de arbeidsmarkt en het hoger
onderwijs. Onze nieuwe bevoegdheid “industrieel leerlingwezen” gebruiken we om een duaal stelsel van
leren en werken uit te bouwen. Schooluitval en jeugdwerkloosheid pakken we krachtdadig met opleiding
aan.
We voeren de initiatieven om de kennis van het Nederlands te versterken uit en geven scholen daartoe
de nodige aanmoediging. Ook de ouders zetten we aan om Nederlands te leren.
We voeren een actief talenbeleid om de talenkennis van het Standaardnederlands en moderne
vreemde talen te versterken. Daarom moeten de eindtermen vreemde talen (Frans, Engels of Duits)
ambitieuzer worden geformuleerd. Taalinitiatie in het lager onderwijs kan in het Engels, Frans en Duits
worden aangeboden wanneer de leerlingen het Standaardnederlands voldoende onder de knie hebben.
Projecten rond het gebruik van vreemde talen in zaakvakken in het secundair onderwijs blijven
verder mogelijk.
We stimuleren scholen om in grotere verbanden bestuurlijk samen te werken, met respect voor de
eigenheid van de pedagogische entiteiten. Met een masterplan scholenbouw creëren we bijkomende
plaatsen, in de eerste plaats in de steden en gemeenten waar de druk het grootst is. In heel Vlaanderen
pakken we de schoolgebouwen op de wachtlijst aan die zich in de meest urgente situatie bevinden.
Nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen moeten multifunctioneel zijn en ter beschikking staan van
de lokale gemeenschap en in de vakantieperiodes voor speel-, jeugd- en sportpleinwerking.
25
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Een nieuwe en eenvoudige regeling voor schoolinschrijvingen maximaliseert de keuzevrijheid van de ouders.
In afwachting zoeken we een oplossing voor de meervoudige aanmeldingen en inschrijvingen en zorgen
we ervoor dat het buitengewoon onderwijs niet meer onder de huidige regelgeving van het inschrijvingsdecreet valt.
Voor het hoger onderwijs voeren we gefaseerd en uiterlijk in 2018-2019 niet-bindende toelatingsproeven
voor alle richtingen in. Met de associaties, hogescholen en universiteiten maken we afspraken om
ongewenste effecten van de flexibilisering weg te werken en rationaliseren we het hogeronderwijsaanbod.
Dit ambitieus programma vertaalt zich jaar na jaar in de begroting, in inkomsten en uitgaven.
Die inkomsten en uitgaven willen we in balans houden terwijl we de uitdagingen toch aanpakken.
Vanaf 2015 zal de begroting in evenwicht zijn. Door dit evenwicht op korte termijn te realiseren,
kunnen we snel nieuwe beleidsruimte creëren en zo een ambitieus programma tot stand brengen.
Dat evenwicht willen we bereiken en vergt zware inspanningen van iedereen, zowel aan inkomstenzijde
maar vooral aan de uitgavenkant. We nemen structurele maatregelen en voeren hervormingen door die
resulteren in een betere dienstverlening. We leggen de klemtoon op efficiëntiewinst in de werking van
overheid en de door de overheid gefinancierde instellingen. Soms kan dat door het aantal diensten en
instellingen te verminderen, soms door hun taken samen te voegen, soms door ze af te slanken tot
hun kerntaken en ondersteunende taken elders onder te brengen.
Om verwijlinteresten te vermijden doen alle ministers en beleidsdomeinen een inspanning om
niet-betwiste facturen binnen 30 dagen te betalen. Daartoe introduceren we een uniform
boekhoudsysteem met intelligent scanning van facturen en e-invoicing.
De terugbetalingen van KBC en de eventuele valorisatie van andere participaties
gaan integraal naar schuldafbouw.
Met het oog op het behoud van onze gunstige rating en de duurzaamheid van de Vlaamse financiën,
beperken we tegen het einde van de regeerperiode de geconsolideerde schuld, PPS-schuld en
waarborgen tot een te bepalen percentage van de ontvangsten.
We maken werk van een budgetneutrale vereenvoudiging van de registratierechten. We verlengen de
tijdelijke verlaging van de schenkingsrechten op bouwgronden, alsook de koppeling aan de bouwverplichting binnen een bepaalde termijn. Daarnaast vereenvoudigen we de schenkingsrechten
voor onroerende goederen. Eenvoudige tarieven zetten minder aan tot belastingontwijking.
We passen het verdeelrecht aan, zodat koppels die uit elkaar gaan hoogstens 1 procent
verdeelrecht betalen.
Fiscale verminderingen, vrijstellingen en bestaande ondersteuningssystemen zullen we
maximaal integreren om de tegemoetkomingen door de overheid eenduidiger en
transparanter te maken.
26
REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2014 - 2019
Deze regering staat klaar om voor vijf jaar aan de slag te gaan,
met dit regeerakkoord, onze verbintenis voor vooruitgang.
Wij beseffen ten volle dat we niet alleen goed nieuws brengen, zeker niet op de korte termijn.
Wij verbloemen de werkelijkheid niet. Er moet bespaard worden. Het zijn besparingen op weg naar groei
met onder meer een fikse stroomstoot voor onze economie én voor onze zorg.
Wij belijden met dit regeerakkoord dan ook een standvastig geloof en vertrouwen
in onze gemeenschap, een standvastig geloof en vertrouwen in het pad dat voor ons ligt.
Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan: dat is ons drieluik voor de toekomst van de Vlamingen,
het drieluik om de weg in te slaan van moeilijk naar morgen.
Dit regeerakkoord is onze verbintenis voor vooruitgang.
Wij hebben vertrouwen in onze gemeenschap en vertrouwen in de toekomst.
Samen kunnen we verbinden en vooruitgaan.
27
vertrouwen
verbinden
vooruitgaan