Samenvatting aanvraag Ad Sociaal Werk in de Zorg (Ad SWZ)

Samenvatting aanvraag Ad Sociaal Werk in de Zorg (Ad SWZ)
Algemeen
Soort aanvraag:
Naam instelling
Contactpersonen en
Contactgegevens
□ Nieuwe opleiding
X Nieuw Ad programma
□ Nieuwe hbo master
□ Nieuwe joint degree
□ Verplaatsing bestaande opleiding
□ Nevenvestiging bestaande opleiding
Christelijke Hogeschool Windesheim
Aanvrager College van Bestuur:
Prof. dr. A.W.C.A. Cornelissen
E-mail: [email protected]
Christelijke Hogeschool Windesheim
Domein: Gezondheid en Welzijn
Postbus 10090
8000 GB Zwolle
Tel: 088-469 9451
Contactpersoon instelling
W.A.J. van Uden
Beleidsadviseur kwaliteitszorg
E-mail: [email protected]
Tel: 088-4697913
Contactpersonen opleiding:
Drs. M.E. Jansen
Projectleider aanvraag Ad SWZ
E-mail: [email protected]
Tel: 088-469 7841
Drs. J.J.M. Uitdewilligen
Opdrachtgever en hoofd opleiding SPH
E-mail: [email protected]
Tel: 088-469 9527
Opleiding
Naam
In geval van een Ad: van
welke bacheloropleiding
maakt het Ad deel uit
In geval van een Ad, indien
van toepassing: welke bveinstelling verzorgt mede het
programma
Graad
Inhoud (korte beschrijving
programma)
1
Associate degree Sociaal Werk in de Zorg (Ad SWZ)
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
n.v.t.
Associate degree of Social Work
De Ad SWZ leidt op tot sociaal werker in de zorg. Dit is een nieuw
gedefinieerd niveau dat past binnen de bestaande beroepenstructuur
van de sector Zorg en Welzijn.
Als gevolg van het gewijzigd overheidsbeleid (o.a. Wet
maatschappelijk ondersteuning, transitie AWBZ naar de gemeente,
Wet werken naar vermogen) en maatschappelijke ontwikkelingen,
neemt de diversiteit van ondersteunings- en begeleidingsvragen bij
de doelgroepen binnen de gehandicaptenzorg, geestelijke
gezondheidszorg en ouderenzorg toe. Drie ontwikkelingen komen
samen binnen de huidige transformatie in de samenleving1.
1. de doorontwikkeling van een netwerksamenleving;
2. de druk op de overheidsfinanciën, en
3. de decentralisatie van sociaal beleid
Deze veranderingen zijn van invloed op de toekomstige wijze van
functioneren van de beroepsgroep en vraagt een nieuw type sociaal
werker. De Ad SWZ speelt in op deze veranderde arbeidsmarkt van
Zorg en Welzijn.
De Ad SWZ richt zich op de professionalisering van
beroepsbeoefenaars die begeleidende en coördinerende taken
uitvoeren binnen de sector Zorg en Welzijn in het algemeen, en
specifiek binnen het kader van de Wet maatschappelijk
ondersteuning (Wmo). Begeleiding wijst op begeleiding van cliënten,
netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers. Coördinatie heeft betrekking
op de organisatie van de hulpverlening en begeleiding rondom de
cliënt zoals het betrekken van netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers en
andere disciplines.
De studenten leren over verschillende vormen van begeleiding
waarbij sociaal agogisch werk en zorg samen gaan. De ondersteuning
is er op gericht om cliënten zodanig te begeleiden dat zij de situatie
waarin zij verkeren, zo zelfstandig mogelijk vorm kunnen geven.
Er zijn 15 Ad SWZ-eindkwalificaties door het werkveld geformuleerd
in het Beroeps- en opleidingsprofiel Ad SWZ, bijlage I:
1.Versterken van de cliënt; 2. Benutten van de context; 3. Hanteren
van de relatie; 4. Methodisch hulpverlenen; 5. Ontwerpen van
programma’s; 6. Verantwoorden van handelen; 7. Professioneel
samenwerken; 8. Sturen;
9. Signaleren en initiëren; 10. Innoveren; 11. Organiseren en beheren;
12. Kritisch reflecteren; 13. Onderzoeken; 14. Profileren en
legitimeren; 15. Professionaliseren.
Verkenningscommissie HSAO ( 2014). Meer van waarde. Kwaliteitsimpuls en ontwikkelrichting voor het hoger sociaal agogisch onderwijs.
Samen vormen deze de basis van kennis, vaardigheden en
competenties die het programma van de Ad SWZ in ieder geval
omvat. De eindkwalificaties geven een beschrijving van het
toekomstige beroepsmatig handelen, vormen samen het eindniveau
van de Ad SWZ en zijn leidend voor de inrichting van het curriculum.
De eindkwalificaties zijn verdeeld over drie sociaal agogische
beroepssegmenten. Het betreft de segmenten:
1. hulpverlening aan en ten behoeve van cliënten;
2. het werken binnen en vanuit een hulpverleningsorganisatie;
3. het werken aan professionalisering.
Studielast
Vorm van de opleiding
Gemeente of gemeenten
waar de opleiding wordt
gevestigd
Doelgroep van de opleiding
Croho (sub)onderdeel en
motivering
Geplande startdatum
opleiding
Indien nadere
vooropleidingseisen worden
gesteld: voorstel daartoe.
Indien een
capaciteitsbeperking wordt
ingesteld: hoogte en
motivering.
Korte beschrijving
arbeidsmarktmogelijkheden
120 EC
deeltijd
Zwolle
Volwassenen die werkzaam zijn binnen de sector Zorg en Welzijn en
zich aanvullend op hbo-niveau willen scholen om hun
werkzaamheden uit te kunnen voeren conform de veranderende
eisen die daaraan gesteld worden ten gevolge van de
maatschappelijke ontwikkelingen.
De Ad SWZ behoort tot het onderdeel Gedrag en Maatschappij,
waar ook de bachelor SPH onderdeel van is.
1 september 2015
De student, moet bij de toelating/instroom een relevante werkkring
hebben. Centraal staan: de relevantie van de werkzaamheden voor
het beroep, het kunnen ontwikkelen van de Ad-eindkwalificaties en
het kunnen werken op hbo-Ad- niveau. In de vorm van een
werkplekscan wordt de relevantie jaarlijks door de opleiding
beoordeeld.
n.v.t
De inhoud van de Ad SWZ richt zich op diverse functies binnen de
sector Zorg en Welzijn waar de gehandicaptenzorg, geestelijke
gezondheidszorg en zorg voor ouderen deel van uitmaken. De
functienamen zijn divers en niet voorbehouden aan een specifiek
opleidings- of handelingsniveau. Wel komt in de functiebeschrijving
van de beroepen naar voren dat het gaat om een werk- en
denkniveau op hbo-Ad niveau. Dit wordt omschreven als een mbo
plus+ of mbo/hbo denkniveau.