Vragen van het Algemeen Dagblad over justitiële

Vragen van het Algemeen Dagblad over justitiële jeugdinrichtingen
Klachten
Het aantal klachten tegen justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) dat gegrond is verklaard, is met 58
procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hieronder een aantal instellingen die eruit springen
qua stijging in het aantal gegronde klachten.
2013
2012
De Hartelborgt Spijkenisse
90
58
De Hunnerberg Nijmegen
10
2
20
6
4
2
Intermetzo (voorheen LSG-Rentray Zonnehuizen)
Teylingereind Sassenheim
Lelystad
Vragen:
•
Hoe verklaart u deze grote stijging?
•
Wat is daarvan volgens u de oorzaak?
•
Zijn er afgezien van het niet doorgaan van verlof en dagprogramma nog andere oorzaken
voor de stijging van het aantal gegronde klachten?
•
Wat gaat u eraan doen om deze stijging een halt toe te roepen?
Antwoorden:
De verklaringen voor de stijging zijn divers en variëren van onbekendheid van nieuwe medewerkers
met de procedures, moeite om het dagprogramma rond te krijgen tot uitspraken van de Raad voor
Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming in beroepszaken waardoor het beleid aangepast diende
te worden. Indien procedures onvoldoende vast lagen is dit aangepast en indien ze niet goed werden
nageleefd, zijn de directies hier strakker op gaan sturen. De verwachting is dat het aantal gegronde
klachten naar aanleiding van de genomen maatregelen weer zal dalen.
Ziekteverzuim
De gedetineerde jeugd blijkt de dupe van personeelstekorten, die mede ontstaan zijn door
grootscheepse organisaties. Er ontstaat meer onrust op de groepen door wisselende bezetting,
met onder meer uitzendkrachten. Het ziekteverzuim blijkt met 7,9 procent ruim twee keer zo hoog
als het landelijk gemiddelde. Bij drie instellingen ligt het gemiddelde boven de tien procent, De
Hartelborgt (Spijkenisse), Den Hey-Acker (Breda) en Intermetzo (Lelystad). Onder het
groepspersoneel van de jeugdgevangenis De Hartelborgt in Spijkenisse is het verzuim op tot bijna
één op de vijf werknemers (18 procent). Bovendien melden mensen zich ook steeds langer achter
elkaar ziek. De gemiddelde verzuimduur verdubbelde bij Spirit, werkzaam in de regio Amsterdam,
binnen 3 jaar van 13 dagen in 2010 naar bijna 26 dagen in 2013.
Vragen:
•
Wat is uw oordeel over het hoge arbeidsverzuim?
•
Hoe verklaart u dit cijfer?
•
Wat gaat u eraan doen om dit hoge arbeidsverzuim omlaag te krijgen?
•
Erkent u dat de bezuinigingen op de JJI’s nu de tol eisen van het personeel?
•
Ondanks vacatures die er waren bij De Hartelborgt en boventalligen bij andere JJI’s toch
uitzendkrachten ingehuurd als personeel. Wat is uw oordeel hierover?
•
Hoe verklaart u het dat er ondanks boventallige personeelsleden in andere JJI’s geen
mensen zijn geworven voor De Hartelborgt?
Antwoorden:
Jullie tekst is zeer suggestief. De conclusies delen wij niet.
Er is een verschil in verantwoordelijkheid voor aanpak van het ziekteverzuim tussen de
rijksinrichtingen en particuliere inrichtingen. Het ministerie heeft met de particuliere inrichtingen een
subsidierelatie en geen zeggenschap over de manier waarop deze instellingen hun ziekteverzuim
aanpakken.
Tussen het ministerie en Rijksinrichtingen wordt doorlopend over ziekteverzuim gesproken en
afspraken gemaakt. In 2013 werd een ziekteverzuim norm van 7,5% of lager gehanteerd, deze norm
is in 2014 verscherpt naar 6,5%. De ziekteverzuim norm in een zware sector, zoals de JJI’s, wordt
mede bepaald door type werkzaamheden, leeftijdsopbouw, opleidingsniveau en ligt daarmee dus
hoger dan die in andere sectoren waar bureau werk meer kenmerkend is. Dus twee keer zo hoog als
landelijk gemiddelde, zoals door jullie gesuggereerd, gaat hier niet op.
Omdat terugdringing van arbeidsverzuim een speerpunt is, hebben alle Rijksjeugdinrichtingen medio
2012 de opdracht gekregen een plan van aanpak op te stellen gericht op terugdringen van verzuim.
Die plannen vormden een belangrijk onderdeel van de jaarplannen 2013 en 2014. Ter ondersteuning
kunnen de inrichtingen onder meer een beroep doen op zogenaamde verzuimcoaches. Deze voeren
gesprekken met leidinggevenden en beoordelen de algemene verzuimaanpak van de inrichting. Onze
indruk is dat deze aanpak aanslaat, zoals de cijfers over het eerste half jaar van 2014 laten zien. De in
2013 ingezette positieve trend wordt voortgezet.
Het is een feit dat de sector de afgelopen vier jaar geconfronteerd is met krimp als gevolg van de
teruglopende instroom van de jongeren. Desondanks is succesvol ingezet op handhaving van de
kwaliteit in de inrichtingen hetgeen bevestigd wordt door positieve rapporten van de Inspecties.
Wat betreft de vacatures bij de Hartelborgt: De Hartelborgt heeft de opengevallen functies
geprobeerd te vervullen door zowel bij andere JJI’s als bij penitentiaire inrichtingen te werven, maar
dit heeft tot onvoldoende resultaten geleid. Om het dagprogramma toch draaiende te kunnen
houden en de kwaliteit te waarborgen zijn uitzendkrachten ingehuurd, waarbij opgemerkt moet
worden dat het om zo’n vijf vaste medewerkers van één uitzendorganisatie ging die in de Hartelborgt
ook aan vaste teams verbonden zijn geweest. Deze professionals hebben voldoende kennis en
ervaring in huis heeft om adequate en professionele zorg te bieden aan de doelgroep in de JJI’s.
Bezuinigingen op de JJI’s
Verschillende instellingen erkennen dat gedetineerde jongeren bijvoorbeeld geen verlof of
dagprogramma krijgen, terwijl ze daar wel recht op hebben. De druk op de begroting in De
Hartelborgt was zo groot dat geen extra mensen ingezet konden worden. Vooral de groepsleiding
stond onder druk. De Hartelborgt eindigde het jaar met min 1,2 miljoen op de begroting. Volgens
verschillende ex-medewerkers van JJI’s is er sprake van financieel wanbeleid, maken de
bezuinigingen de situatie in de JJI’s erger, maar wordt er intussen ook nog geld ‘over de balk
gegooid’?
Vraag
•
Erkent u dat u te veel hebt bezuinigd op de Justitiële Jeugdinrichtingen?
Antwoord
Wederom een zeer suggestieve tekst, die geheel voor jullie rekening is.
De jeugdcriminaliteit daalt in Nederland, met als logisch gevolg dat de instroom in de JJI’s blijft dalen.
Dit heeft geen gevolgen van de kwaliteit van de geleverde zorg, het op peil houden van de kwaliteit is
altijd leidend. Recente inspectierapporten bevestigen dit ook.
Vraag
•
Erkent u dat de jeugdige gedetineerden hiervan de dupe zijn doordat zij bijvoorbeeld geen
verlof of dagprogramma krijgen?
Antwoord
Nee, dat erkennen we niet.
Zorg en kwaliteit stonden, staan en blijven, ook in tijden van krimp, hoog in het vaandel staan (zie
ook de beantwoording van de VKC VenJ vragen van 25 juni 2014, kenmerk 531325). De re-integratie
activiteiten (zoals verlof) en het activiteiten/dagprogramma zijn vaste onderdelen in het
toetsingskader van de Inspecties. De recente doorlichtingen van de Inspecties tonen aan dat het
kwaliteitsniveau van de sanctietoepassing in de JJI’s op orde is.
Vraag
•
Erkent u dat er verscherpte controle nodig is bij JJI’s, waaronder De Hartelborgt?
Antwoord
Nee.
De Inspecties (reactie op voortgangsbrief 7 april 2014) oordelen positief over de inspanningen die De
Hartelborgt heeft gepleegd om de eerder geconstateerde verbeterpunten op te lossen. Een
voorbeeld hiervan is dat per 1 maart 2014 het personeelstekort bij De Hartelborgt structureel is
opgelost. Wat betreft de training van medewerkers in de-escalerend en fysiek optreden bij agressie
en geweld en de controle op contrabande zien de Inspecties dat de plannen voor de uitvoering
inmiddels gereed zijn. De uitvoering en registratie van de training van medewerkers is per 2014
gestart. In het nieuwe dagrooster dat per 1 april 2014 ingevoerd wordt, zijn de uitvoering van urineen kamercontroles op vaste momenten ingeroosterd. De Inspecties zijn van oordeel dat het niet
nodig is om De Hartelborgt te bezoeken voor een vervolgonderzoek.
Incidenten De Hartelborgt:
11 december 2013: jongen steekt kast en bankstel in de brand, vijf gedetineerden ademen rook in
.. oktober 2013: 26-jarige mentor ontslagen wegens relatie met 19-jarige gedetineerde
19 augustus 2013: drie tieners ontsnapt, maar in de bosjes nabij De Hartelborgt weer gepakt
14 maart 2011: 20-jarige gedetineerde pleegt gewapende woningoverval bij bejaard echtpaar in
Rotterdam-Zuid tijdens een dag verlof
.. 2011: 20-jarige gedetineerde spuit brandslang leeg op zijn laatste dag in De Hartelborgt
18 februari 2011: 17-jarige gedetineerde gijzelt een psychiater, omdat hij boos is dat zijn verlof is
ingetrokken. Hij zette tijdens een gesprek een stanleymes op de keel van de psychiater.
7 oktober 2010: gedetineerde raakt gewond bij val van trap
21 juni 2010: 18-jarige gedetineerde ontsnapt tijdens verlof, een dag later gepakt in Den Haag
Vraag:
Deze incidenten hebben de afgelopen jaren in De Hartelborgt plaatsgevonden. Wat is hierop uw
reactie?
Antwoord
Ik wil uitdrukkelijk vermelden dat alleen een absoluut aantal incidenten niets zegt over het
functioneren van een JJI. In de justitiële jeugdinrichtingen verblijft de zwaarste doelgroep jongeren in
Nederland die veelal zware strafbare feiten hebben gepleegd zoals gewapende overvallen,
zedendelicten, mishandelingen en zelfs levensdelicten.
Het gaat hier om een groep jongeren met ernstige en meervoudige problematiek. Hun ouders zijn
niet opgewassen tegen de opvoedingstaak, kampen vaak zelf met problemen. Vaak is er sprake van
verwaarlozing, mishandeling, alcohol en drugsgebruik. Daarnaast heeft het merendeel van de JJI
populatie verstandelijke beperkingen, een slecht ontwikkeld probleembesef en geweten,
psychiatrische problematiek en weinig sociale vaardigheden. Het is dus niet verwonderlijk dat er
binnen justitiële jeugdinrichtingen regelmatig incidenten voorkomen.
Om incidenten te voorkomen zijn de afgelopen tijd de leefgroepen verkleind, is het opleidingsniveau
van de pedagogisch medewerkers verhoogd en wordt ingezet op verbetering van het leefklimaat in
de inrichtingen. Ondanks alle maatregelen zullen er altijd jongeren in de JJI’s zijn die, onder andere
vanwege hun agressie- en autoriteitsproblemen incidenten zullen veroorzaken en is het realistisch
ervan uit te gaan dat ook in de toekomst zich incidenten zullen voordoen.
Vraag
Overigens is bij één instelling (Spirit) besloten om alle gedragswetenschappers te ontslaan (zie p19
jaarverslag Spirit Algemeen), terwijl dit vaak juist de mensen zijn met de hoogst genoten opleiding.
Wat vindt u ervan dat Spirit ervoor gekozen heeft om Zo heftig te snijden in één bepaalde
beroepsgroep? Actie?
Antwoord
Klopt niet.
Spirit is een van de grootste jeugdzorginstellingen in Nederland, dus meer dan alleen JJI
Amsterbaken. De organisatie heeft in 2013 besloten dat er in alle Spiritonderdelen, dus ook in JJI
Amsterbaken, niet meer wordt gewerkt met leidinggevenden maar met zogenaamde zelfsturende
teams. Binnen deze nieuwe structuur is de functienaam gedragswetenschappers veranderd in
jeudhulpspecialist.
Dit betekent niet dat er geen gedragswetenschappers meer werken in de JJI, die zijn er nog
weldegelijk. Zoals ook uit het jaarverslag van JJI Amsterbaken blijkt.