Binnen de maatschap Interne Geneeskunde, MDL en

te Utrecht, Zeist en Doorn
Met 170 medisch specialisten biedt het Diakonessenhuis kwalitatief hoogwaardige zorg op de locaties
Utrecht, Zeist en Doorn. Het ziekenhuis ontvangt hiervoor regelmatig erkenningen van onafhankelijke
instanties. In 2013 ontving het Diakonessenhuis wederom de NIAZ accreditatie. Voor veertien
specialismen wordt een deel van de opleiding tot medisch specialist verzorgd. Daarnaast bestaat er
een affiliatieovereenkomst met de Universiteit Utrecht voor de medische studenten.
De maatschap Interne Geneeskunde, Maag-Darm-Leverziekten en Klinische Geriatrie bestaat uit tien
internisten, zeven MDL-artsen en drie Geriaters. De maatschap verzorgt voor een deel de opleiding
aan coassistenten en AIOS Interne Geneeskunde binnen de opleidings- en onderzoeksregio Utrecht.
De maatschap en het Diakonessenhuis hebben een langdurige samenwerkingsovereenkomst met
Dianet dialysecentra. Vanuit de maatschap wordt de volledige nefrologische zorg aan de
dialysepatiënten van Dianet verzorgd. Binnen dit samenwerkingsverband kan de volledige keten van
nefrologische-, pre-dialyse- en dialyse zorg worden aangeboden. Voor de transplantatie geneeskunde
bestaat een langjarige samenwerking met de afdeling nefrologie van het UMC Utrecht.
Door uitbreiding van werkzaamheden ontstaat er ruimte voor het aanstellen van een derde nefroloog
(1,0 FTE).
Wij zoeken een breed opgeleide jonge nefroloog m/v met aantoonbare affiniteit voor
nierfunctievervangende therapie en goede communicatieve en organisatorische vaardigheden.






U zult participeren in de werkzaamheden in het Diakonessenhuis en bij Dianet dialysecentra
locatie Utrecht.
U neemt actief deel aan alle patiëntenzorg gerelateerde werkzaamheden waaronder (poli)
klinische zorg en onregelmatigheidsdiensten
Naast de taken binnen het aandachtsgebied zult u ook de algemene Interne Geneeskunde
blijven uitoefenen, zoals zaalsupervisie, supervisie SEH en algemene diensten
U neemt actief deel aan het opleiden van arts-assistenten en coassistenten en levert een
bijdrage aan ziekenhuisactiviteiten
Wetenschappelijke belangstelling in de vorm van een reeds voltooid of binnenkort te voltooien
promotieonderzoek heeft de voorkeur.
U voldoet aan de CanMEDS competenties, met bijzondere aandacht voor samenwerking
Toetreding tot de maatschap vindt plaats volgens de richtlijnen van de Orde van Medisch Specialisten.
Er zal een toelatingscommissie worden samengesteld uit de Medische Staf en het management van
het ziekenhuis.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dr. T.J.M. Tobé, internist-nefroloog, of dr. F.T.J.
Boereboom, internist-nefroloog, beiden te bereiken via 088-250 5078 of met de voorzitter van de
toelatingscommissie, de heer drs. R. Florijn, voorzitter Raad van Bestuur, 088 250 6774.
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw curriculum vitae, kunt u tot en met 2 november 2014
sturen naar het Diakonessenhuis t.a.v. mevrouw drs G.M.A. Verschuren, beleidsadviseur Raad van
Bestuur, Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht.
Zorg met ambitie
Kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke zorg bieden. Dat is de doelstelling van het Diakonessenhuis,
een moderne ziekenhuisorganisatie met vestigingen in Utrecht, Zeist en Doorn. Zo'n doelstelling is
alleen te realiseren in een open en stimulerend werkklimaat, waar samenwerking, opleidingen, scholing
en ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Bij het Diakonessenhuis krijgt u dan ook ruimte om te komen met
initiatieven. Want elk idee om de zorg te verbeteren is waardevol. Zorg met ambitie: daar geven we
samen vorm aan.