Download - Gemeente Lisse

Adresgegevens & openingstijden
VERGADERINGEN
Gemeenteraad
Dag en tijd:maandag 22 september,
20.00 uur
Plaats:gemeentehuis, raadzaal
Agenda:
De burger aan het woord
Burgers kunnen reageren op onderwerpen die op de raadsagendavoorkomen. Er zijn enkele uitzonderingen.
Bijvoorbeeld op onderwerpen waartegen bezwaar en beroep mogelijk is
kan niet gereageerd worden. Aanmelden moet bij de raadsgriffier mevrouw
Verhoev (0252-433121).
1. Vragenronde raadsleden
Raadsleden kunnen vragen
stellen over de beantwoording
doorburge­meester en wethouders
van gestelde schriftelijke vragen.
Ook kunnen vragen gesteld worden die een spoedeisend actueel
karakter hebben.
2. Vaststelling agenda
Bespreekstukken
3.Opiniërende behandeling concept
nota Bezuinigingen Opiniërende
behandeling concept nota
Accommodaties.
Commissie Regionale Zaken
Dag en tijd:dinsdag 23 september,
19.00 uur
Plaats:
gemeentehuis, raadzaal
Agenda:
1.Opening
2. Vaststelling agenda
3. Burger aan het woord
Burgers kunnen vragen stellen of
zaken inbrengen die betrekking
hebben op het beleidsterrein van
deze commissie. Aanmelden kan
bij de commissiegriffier mevrouw
M. Verhoev (0252-433120 of [email protected]).
4.Vaststelling besluitenlijst
vergadering 13 mei
Adresgegevens
Gemeentehuis
Bezoekadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse
Postadres:
Postbus 200, 2160 AE Lisse
Telefoon:
14 0252 of (0252) 433 222
E-mail:[email protected]
Website:www.lisse.nl
Milieustraat
De milieustraat is gevestigd aan de Vennestraat 3. U kunt er terecht op
maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Openingstijden gemeentehuis
Wij werken volledig op afspraak. Dus heeft u iets nodig van de gemeente of wilt u een medewerker spreken, dan maakt u daarvoor eerst
een afspraak. Dat kan:
• telefonisch via 14 0252
• op www.lisse.nl
• bij de receptie
• via de Lisse-app.
5. Vragenronde commissieleden
Commissieleden kunnen bij dit
agendapunt het college vragen
stellen over onderwerpen die tot
het beleidsterrein van deze raadscommissie behoren.
6.Ingekomen stukken en mededelingen/informatie college
De aan deze commissie gerichte
mails en brieven zijn hier aan
de orde. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt
actuele informatie over zaken die
betrekking op het beleidsterrein
van deze commissie.
7.Mededelingen uit de veiligheidsregio
8.Bespreking agenda’s portefeuillehoudersoverleggen Holland
Rijnland die op 26 september en
1 oktober worden gehouden
Besproken wordt het advies van
het college van burgemeester en
wethouders over de voorstellen op
de diverse (regionale)beleidsterreinen die in de komende portefeuillehouders overleggen aan de orde
komen.
9.Sluiting.
De vergaderingen zijn openbaar, dus
u bent van harte welkom!
PRAAT MEE
OVER DE ONTWIKKELING
VAN SCHIPHOL EN OMGEVING!
Ga naar WWW.OMGEVINGSRAADSCHIPHOL.NL
en meld* je aan bij de Omgevingsraad
Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle
vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol
en omgeving bij elkaar komen.
*Aanmelden kan tot 31 oktober 2014.
Onze openingstijden zijn:
• maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 tot 17.00 uur
• donderdag van 09.00 tot 20.00 uur
• vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
Bij het Lokaal Loket Lisse kunt u wel elke dag tussen 09.00 en 12.00 uur
zonder afspraak terecht.
Deze wekelijkse informatierubriek vindt u ook op www.lisse.nl.
U komt er snel via de knop bestuur/bekendmakingen en regelgeving.
Nog makkelijker is het om u te abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Dan krijgt u de bekendmakingen uit deze krant elke week gemaild. Meld u aan onderaan de homepage via Aanmelden nieuwsbrief.
Heeft u vragen over de gemeenteraad en raadsvergaderingen?
Neemt u dan contact op met griffier Marianne Verhoev.
Haar telefoonnummer is (0252) 433 120.
NIEUWE GEMEENTELIJKE WEBSITE
Sinds deze week is onze nieuwe website in de lucht. De vormgeving is vernieuwd, maar nog steeds herkenbaar als Lisse. Verder biedt de nieuwe website
meer gerichte informatie, waardoor deze overzichtelijker is. Uiteraard staat de
ontwikkeling niet stil. Deze website kan eenvoudig worden aangepast aan de
klantvraag op ieder moment.
De homepage is eenvoudig en toegankelijk van opzet. U ziet blokken die vervolgens toegang geven tot dieperliggende informatie of externe websites. Op de
homepage vindt u ook het zoekvenster, zodat u snel informatie kunt vinden zonder
de site te doorzoeken. De website is verder zo opgebouwd dat u binnen enkele
clicks bent waar u wilt zijn. Wist u dat u via het gemeentelogo op iedere pagina terug kunt naar de homepage? En uiteraard kunt u ook vanaf elke pagina door naar
andere pagina’s. Dat kan via de blokken aan de rechterkant. Een extra handigheidje
om het gemak van deze nieuwe site te ervaren.
Virtuele rondleiding
Om u op een prettige manier kennis te laten maken met onze nieuwe site vindt u
op de homepage een uitnodiging naar een virtuele rondleiding. Aan de hand van
vragen die u kunt hebben, wordt u door de website geleid. Zo bent u sneller thuis
op onze website.
Wat u vraagt!
We hebben ervoor gekozen om alleen die informatie van de oude site mee te
nemen die voor u interessant is en waarvoor u naar onze website komt. Veel informatie is achterwege gelaten en ook zijn de teksten grotendeels herzien. Dit maakt
de website overzichtelijker. Om deze lijn door te trekken, bevat onze nieuwe site in
beginsel geen informatie meer over andere organisaties. Wel worden regelmatig
externe links naar anders websites aangeboden. Bovendien heeft de website nu
een link naar het webarchief. Daar vindt u alle oudere informatie terug.
Digitale gemeentewinkel
Ook de nieuwe website heeft natuurlijk een digitale gemeentewinkel. Hier vindt u
alle producten en diensten waarvoor u de gemeente nodig heeft. U kunt verschillende producten al helemaal digitaal aanvragen en betalen.
verkeer en
vervoer
Wegafsluiting Barentszstraat en
Van Linschotenstraat
Op 29 september start de herinrichting van de Barentszstraat (doodlopende gedeelte vanaf de
Van Speykstraat) en de gehele Van
Linschotenstraat. Dit betekent dat
beide wegen worden afgesloten voor
het verkeer van 29 september tot en
met 21 maart.
Wegafsluiting Bartokstraat
Voor het uitvoeren van een rioolvervanging wordt de Bartokstraat
gedeeltelijk afgesloten. Van maandag
22 tot en met vrijdag 26 september
wordt deze weg afgesloten ter hoogte
van de huisnummers 1 tot met 7.
Baggeren
Eind september wordt in onze opdracht begonnen met baggerwerkzaamheden in de gemeentelijke
watergangen. Een groot aantal watergangen, zowel binnen als buiten
de bebouwde kom, wordt hierbij
gebaggerd. Het baggeren van de watergangen draagt bij aan een goede
waterhuishouding en een goede
waterkwaliteit. Deze werkzaamheden
zijn gepland tot begin december 2014.
Direct betrokkenen worden vooraf
gedurende het project schriftelijk
van de werkzaamheden op de hoogte
gesteld.
BOUWEN EN WONEN
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Wij zijn van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verplaatsing van een sloot aan ‘t Lange
Rack, achter de huisnummers 17 - 25.
De gronden zijn kadastraal bekend als
gemeente Lisse, sectie E, onder nummer 3808.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning bestaat uit
de activiteit ‘Afwijken van het bestemmingsplan’ (artikel 2.1 lid 1 onder c
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Ter inzage
Het ontwerpbesluit, de ruimtelijke
onderbouwing en andere relevante
stukken liggen vanaf donderdag 18
september zes weken ter inzage in de
gemeentewinkel. U vindt de stukken
ook op www.lisse.nl.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen gemotiveerd,
mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Uw zienswijze
moet voldoende gemotiveerd zijn en
voorzien van een datum en handtekening. Vermeld hierbij altijd uw naam
en adresgegevens. Anonieme zienswijzen worden niet in behandeling genomen. Wij maken u erop attent dat
slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking en men
belanghebbende is.
Zienswijzen kunt u sturen naar het
college van burgemeester en wethouders van Lisse, Postbus 200, 2160
AE Lisse. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de heer R.
Koelman, telefoon (0252) 433222.
Ontwerp bestemmingsplan Achterweg Zuid 86
Voor de locatie Achterweg Zuid 86
zijn wij van plan om een bestemmingswijziging mogelijk te maken.
Het ontwerpbestemmingsplan
Achterweg Zuid 86 voorziet in:
• het wijzigen van een gedeelte van
de huidige agrarische bedrijfsbestemmingen in een woonerfbestemming;
• het wijzigen van de bestemming van
de ter plaatse aanwezige agrarische
bedrijfswoning in een woonbestemming.
Het bestemmingsplan heeft identifi-
VERKEERSMAATREGELEN TIJDENS FEESTWEEK
De feestweek staat voor de deur en de Harddraverijvereniging Lisse & Omstreken heeft weer vele activiteiten georganiseerd. Het programmaboekje is huis aan
huis bezorgd. Het overzicht hieronder laat zien welke verkeersmaatregelen er worden genomen en waarvoor.
Donderdag 18, vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 september: jeugd djparty
• Afsluiting parkeerterrein achter de Gewoonste Zaak (Heemskerkplein) van
09.00 tot 02.00 uur,
• 09.00 - 23.00 uur: afsluiting (deel) parkeerterrein achter de Hoogvliet
Zaterdag 20 september: wedstrijd manege Puntenburg, tractor ringsteken,
sprietlopen en scootersprint
• 9.00 – 18.00 uur: instellen eenrichtingsverkeer Loosterweg-Zuid ter hoogte
van de Essenlaan en de Spekkelaan ter hoogte van de Van Lyndenweg.
Verkeer naar Loosterweg-Zuid is mogelijk. Het verkeer komende vanaf de
Loosterweg-Zuid wordt omgeleid via de Essenlaan en Achterweg-Zuid
• 13.30 – 15.30 uur: afsluiting Randmeerstraat (van de Rooversbroekdijk tot
aan de Grundelstraat), Rooversbroekdijk (van de Randmeerstraat tot aan de
Centaurstraat), Centaurstraat en Grundelstraat
• 07.30 - 19.30 uur: afsluiting 1e Poellaan vanaf Fazantstraat/Poelwaaidreef
tot kruising Laan Van Rijckevorsel
• 09.00 - 17.00 uur: afsluiten Nassaupark (zuidelijk deel, huisnummres 9-43)
Donderdag 25 september: kortebaandraverij
• 07.00 - 21.00 uur: afsluiting Heereweg (van Vuursteeglaan t/m Bondstraat)
Zondag 21 september: wedstrijd manege Puntenburg, wielerwedstrijden,
panna knock-out, ringsteken, skelterparcours en muziekpodium
• 9.00 – 18.00 uur: afsluiting Loosterweg-Zuid ter hoogte van de Essenlaan tot
aan de Spekkelaan ter hoogte van de Van Lyndenweg
• 09.00 – 20.00 uur: afsluiting Heereweg (van de Lindenlaan tot aan de Vuursteeglaan), Lindenlaan, Achterweg en Vuursteeglaan inclusief de fietstunnel
• 09.00 – 20.00 uur: afsluiting parkeerterrein Heereweg/Bondstraat
(Agathakerk)
• 09.00 – 20.00 uur: afsluiting Heereweg van Vierkant tot Grachtweg
• 10.00 - 18.00 uur: afsluiting parkeerterrein Heemskerkplein Zondag 21 t/m vrijdag 26 september: kermis
• 21 september van 24.00 uur tot 26 september 12.00 uur: afsluiting Haven,
kruising Ruishornlaan/Grachtweg, Schoolstraat tussen Grachtweg en Hobahostraat en parkeerterrein op voormalig Heemskerkterrein
Maandag 22 september: jaarmarkt
• 05.00 - 20.00 uur: afsluiting Kanaalstraat (van de Julianastraat tot aan de
Heereweg), Koninginneweg, Berkhoutlaan, Heereweg (van de Berkhoutlaan
t/m ’t Vierkant), Grachtweg, Kapelstraat en Meer en Houtstraat
Vanaf zondag 21 september 24.00 uur mag er in deze straten al niet meer
worden geparkeerd omdat de jaarmarkt moet worden opgebouwd.
• 05.00 tot 20.00 uur: opheffing eenrichtingsverkeer Tulpenstraat en Lisbloemstraat
Dinsdag 23 september: vuurwerk, tonknuppelen
• 17.00 – 21.30 uur: afsluiting Bondstraat en Heereweg (Raadhuisplein)
Woensdag 24 september: stiletto-run
• 20.00 - 22.00: afsluiting Heereweg vanaf Den Oude Heere tot Het Café
Busomleidingen
Zondag 21 september t/m vrijdag 26 september
• Lijnen 50, 250 en Qliner 361 rijden in deze periode tussen de haltes Hannie
Schaftlaan en Nassaupark om via de 1e Poellaan, Laan van Rijckevorsel en
Gladiolenstraat. De haltes Uitermeer en Hyacinthenstraat vervallen.
• Lijn 57 rijdt in deze periode (behalve donderdag 25 september) tussen de
haltes Eikenlaan en Nassaupark om via de Heereweg, Laan van Rijckevorsel
en Gladiolenstraat. De haltes Bondstraat en Hyacinthenstraat vervallen.
• Buurtbus 723 rijdt niet via de Molenstraat maar via de Julianastraat.
Eindpunt is Nassaupark.
Donderdag 25 september (hele dag)
• Lijn 57 rijdt deze dag niet verder dan de halte Keukenhofdreef. De haltes
Eikenlaan, Bondstraat, Hyacinthenstraat, Nassaupark en Blokhuis vervallen.
Doorgang hulpdiensten van levensbelang
De wegen en parkeerterreinen worden afgesloten met dranghekken. Verkeer mag
hier niet doorrijden. Tegen en voor deze hekken mogen geen fietsen worden geplaatst en auto´s geparkeerd. De hulpdiensten verliezen namelijk veel (kostbare)
tijd met het verplaatsen van fietsen als zij op weg zijn naar een melding. Op deze
plekken is de wegsleepregeling van toepassing. Dat staat ter plaatse met een bord
aangegeven. Wij verzoeken u dus dringend geen fietsen en auto´s bij drang­
hekken te plaatsen!
Laden en lossen Grachtweg
Het eenrichtingsverkeer op de Grachtweg wordt tijdelijk opgeheven tussen de
Heereweg en Schoolstraat. Hetzelfde geldt voor de Achterweg tussen de Heereweg en Lindenlaan. Dit speelt van dinsdag 23 september 07.00 uur tot vrijdag
26 september 12.00 uur. Zo kan er toch geladen en gelost worden bij winkeliers.
(Vracht)auto’s kunnen vanuit de Heereweg de Grachtweg.
Bereikbaarheid milieustraat
De milieustraat (de Meerlanden) aan de Vennestraat is zaterdag 20 september
van 8.00 tot 12.00 uur bereikbaar via de Heereweg (N208). U neemt de rotonde
nabij tuincentrum Overvecht in de richting Vennestraat.
catiecode NL.IMRO.0553.bpachterwegzuid86-onx1.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt
voor iedereen in de gemeentewinkel
ter inzage van 19 september tot en
met 30 oktober. Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast digitaal in te
zien via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijzen
U kunt van 19 september tot en met
30 oktober gemotiveerd uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan
indienen. Dit kan mondeling, maar wij
geven de voorkeur aan een schriftelijke zienswijze. Vermeld altijd uw naam
en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling.
Zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad van Lisse, Postbus 200,
2160 AE Lisse. Voor meer informatie
hierover kunt u contact opnemen met
Renate van de Nes via telefoonnummer (0252) 433222. Dat geldt ook
voor mondelinge zienswijzen.
Aanvragen
Aangevraagde omgevingsvergunningen:
- Veldhorststraat 51 – het bouwen van
een woning
- Kanaalstraat 73 – het plaatsen van
een reclame-uiting
- Heereweg 159 – het kappen van een
boom
- Sportlaan 3 - het bouwen van een
schoolgebouw Paviljoen Fioretti College (naast bestaand schoolgebouw)
Als blijkt dat er een inspraakprocedure nodig is, dan kondigen wij dat
aan op deze informatiepagina. In dat
geval kunt u de aanvraag inzien. Op
dit moment liggen de aanvragen niet
ter inzage.
Verlengen beslistermijn
Aangevraagde omgevingsvergunning:
- Oranjelaan 22- het vergroten van de
woning
Ontwerpbesluit (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Aangevraagde omgevingsvergunning:
- Keukenhof 1 – het brandveilig gebruiken van kasteel Keukenhof
Het ontwerpbesluit ligt van 18 september tot en met 29 oktober ter inzage.
Gedurende deze periode kunt u eventuele zienswijzen (uw mening) tegen
het ontwerpbesluit schriftelijk indienen bij het college van burgemeester
en wethouders.
Besluiten
Verleende omgevingsvergunning /
gebruiksvergunningen:
- Ringvaartzijde 7 – het vergroten van
de woning
- Heereweg 245 - het brandveilig in
gebruik nemen van een terrein voor
een muziekevenement (18 tot en
met 21 september)
- diverse locaties in het centrum - het
brandveilig gebruiken van een terrein voor een kermis
- diverse locaties in het centrum - het
brandveilig in gebruik nemen van
een terrein voor jaarmarkt, pakwoonwagenterrein, vuurwerk tijdens
Feestweek
- Heereweg 279 - het brandveilig in
gebruik nemen van een tent voor
een wielerronde (21 september)
Vindt u dat u door een besluit in uw
belang bent getroffen? Dan kunt u een
bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders.
Reageren op ieder besluit moet u
doen binnen zes weken nadat de vergunning naar de aanvrager is verzonden. Wilt u weten wanneer dat is geweest? Neemt u dan contact op met
de gemeentewinkel, telefoon (0252)
433 222.
Sloopmeldingen
Geaccepteerde sloopmelding:
- Heereweg 347 TRAF – het slopen
van een trafostation
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is
geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Welstand
Op donderdag 18 september houdt de
plaatselijke vertegenwoordiger van de
welstandscommissie voor de gemeente Lisse vanaf 11.00 uur een openbare
vergadering in het gemeentehuis van
Lisse.
De agenda met de bouwplannen die
tijdens de vergadering worden beoordeeld, ligt vanaf woensdag 17 september ter inzage. U kunt deze inzien bij
de gemeentewinkel / Vergunningen.
Wilt u meer informatie? Belt u dan
naar (0252) 433 222.
Voor alle informatie over bouwen,
bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen
(omgevingsvergunning) kunt u een
afspraak maken met de Gemeentewinkel / Vergunningen via telefoonnummer (0252) 433 222. Afspraken
zijn mogelijk op maandag, dinsdag
en woensdag van 9.00 tot 17.00 uur,
donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
DIVERSEN
Gemeentehuis gesloten
Op donderdag 25 en vrijdag 26 september is het gemeentehuis gesloten.
Heeft u rond die data een reisdocument nodig? Houd er dan rekening
mee dat het aanvragen ongeveer vijf
werkdagen in beslag neemt.
Het onderdeel burgerzaken is deze
dagen geopend tussen 09.00 en
10.00 uur voor het aangeven van geboorten en overlijden.
Beschikking Wet algemene bepalingen
De Omgevingsdienst West-Holland
heeft namens ons op 16 september 2014 een omgevingsvergunning verleend aan Shell Nederland
Verkoopmaatschappij BV voor een
inrichting (milieu) gelegen aan Gladiolenstraat 39, 2161 KM Lisse.
Het betreft een verzoek om een
vergunning voor het oprichten en in
werking hebben van een onbemand
tankstation.
De vergunning (weigeringsbeschikking) is ten opzichte van het ontwerp
niet gewijzigd.
Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van
donderdag 18 september tot en met
woensdag 29 oktober in het gemeentehuis van Lisse. Kom langs op
afspraak door te bellen naar (0252)
433222 of maak een afspraak op
www.lisse.nl.
Beroep instellen
Tegen de beschikking kan tot en met
donderdag 30 oktober 2014 een beroepschrift worden ingediend bij de
rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den
Haag of bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Dit kunnen belanghebbenden doen
die aantonen dat zij redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest schriftelijk of
mondeling zienswijzen in te brengen
tegen de ontwerpbeschikking.
Indien u een beroepsschrift digitaal
wilt indienen moet u beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.
Voorlopige voorziening
Als u beroep heeft ingesteld kan,
in spoedeisende gevallen, ook een
verzoek om voorlopige voorziening
worden gedaan. Hiermee voorkomt u
dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het
beroepschrift. U stuurt uw verzoek
om voorlopige voorziening naar de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht,
postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht, onder de hierboven genoemde
voorwaarden. Wij verzoeken u een
afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, per
adres Omgevingsdienst West-Holland,
postbus 159, 2300 AD Leiden.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw D. van Dongen (procedureel): 071-4083117, [email protected] of de heer M.
van Leeuwen (inhoudelijk):
071-4083285.
Collectes
14 t/m 20 september – Nierstichting
21 t/m 27 – Fonds Verstandelijk
Gehandicapten
Lisse, 17 september 2014
College van burgemeester en
wethouders van Lisse
Beursvloer Bollenstreek
Op 12 november is er weer een Beursvloer. De locatie is deze keer het
Teylingen College, locatie Leeuwenhorst in Noordwijkerhout.
De Beursvloer is een ontmoetingsplaats voor maatschappelijke organisaties,
verenigingen en het bedrijfsleven. Het doel is om elkaar te vinden om klussen
te realiseren met gesloten beurs.
Startavonden
Is uw vereniging of organisatie van plan om mee te doen aan de Beursvloer op
12 november? Dan is deelname aan een van de startavonden een vereiste.
U kunt kiezen uit de volgende data:
• maandag 29 september in het gemeentehuis Lisse;
• woensdag 1 oktober in de Muze in Noordwijk;
• donderdag 2 oktober in ’t Onderdak in Sassenheim;
• maandag 6 oktober in het gemeentehuis in Noordwijkerhout;
• woensdag 8 oktober in de Hoeksteen in Hillegom.
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom!
Meer informatie
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.beursvloerbollenstreek.nl of
stuur een e-mail naar [email protected]