gemeentebestuur - Raad Purmerend

PURMEREND
gemeentebestuur
Postbus 15
1440 AA Purmerend
telefoon 0299-452452
telefax
0299-452124
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Team Projecten
Aan de gemeenteraad van Purmerend
uw brief van
uw kenmerk
ons kenmerk
1114554
datum
17 februari 2014
onderwerp
Stand van zaken herontwikkeling Hoornsebuurt
Geachte leden van de Raad,
Eind 2010 is het herontwikkelingsplan gepresenteerd voor de Hoornsebuurt. In
samenspraak met belangstellenden, bewoners en particuliere woningeigenaren is
Wooncompagnie nu tot een definitief plan gekomen voor herontwikkeling van de
Hoornsebuurt. (zie bijlage: "nieuwsbrief bewoners Wooncompagnie")
De vernieuwing van dit historische gebied aan de Where geeft een extra meerwaarde aan
onze mooie binnenstad. Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden, vandaar dat ik u
met deze brief informeer.
Volgens planning wordt de grond in de eerste helft van 2014 bouwrijp gemaakt, daarna start
de bouw. Een groot deel van de woningen komt in 2015 op de markt als sociale
huurwoning. Het totale project zal naar verwachting eind 2015 zijn afgerond.
Wooncompagnie laat hier een aantal vooroorlogse woningen plaatsmaken voor 28 nieuwe
stadswoningen. Niet alleen is gekeken naar het realiseren van nieuwe woningen, maar ook
naar hoe de sloop-en bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd. Om voor zo min mogelijk
overlast te zorgen zal het bouwverkeer niet via de Hoornsebuurt maar vanaf de
Hoornselaan naar het bouwterrein worden geleid. In overleg met de bewoners heeft
Wooncompagnie gekozen voor een speciaal heisysteem ter voorkoming van schadelijke
trillingen. Ook zal vooruitlopend aan de sloop- en bouwwerkzaamheden door
Wooncompagnie een bouwkundige opname plaatsvinden van de aangrenzende woningen.
De aanbevelingen, zoals die gedaan zijn in het "Feitenonderzoek De Boonacker" in de
Nieuwstraat, zullen zoveel mogelijk worden opgevolgd. Wellicht ten overvloede wijs ik u er
in dit verband op dat er in de Hoornse Buurt geen sprake zal zijn van de bouw van
ondergrondse parkeervoorzieningen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit van 15 oktober 2013 het
wijzigingsplan 'Hoornsebuurt 2012' ongewijzigd vastgesteld.
bijlage(n): 1
behandeld door:
N. Bogicevic-Vujocevic
bezoekadres:
rekeningnummer:
Stadhuis
Purmersteenweg 42
NL35 BNGH 0285 0069 67
telefoonnummer
0299-452481
Werkplein Purmerend
Waterlandlaan 22-36
geadresseerde
ons kenmerk
1114554
datum
17 februari 2014
Voor de beantwoording van de ingediende zienswijzen verwijs ik naar de volgende link:
http://purmerend.nl/sites/home/files/attachments/2013/algemene%20pagina's/memorie
van antwoord - hoornsebuurt geanonimis.pdf
Tegen de memorie van antwoord is alleen door één reclamant een hoger beroep ingediend.
Hierbij gaat het voornamelijk om de parkeernorm.
De kade aan het Molenplantsoen wordt opgeknapt en verfraaid. Zo komt de groenstrook
terug en wordt het binnengebied autoluw. De parkeervoorzieningen worden verplaatst naar
het binnengebied. Hier wordt nieuw openbaar groen aangelegd. Met het oog op de sociale
veiligheid wordt het gebied ook overzichtelijker gemaakt.
Het nieuwbouwplan bestaat uit 28 drie- en vierkamerappartementen, waarvan 5 met een
inpandige garage aan het Molenplantsoen. Het restant van de benodigde parkeervakken zal
op twee parkeerterreinen, op het maaiveld, worden aangelegd. Het geheel krijgt de
uitstraling van individuele panden die passen bij de structuur van de binnenstad.
Hoogachtend,
Wethouder Hans Krieger
blz.
2
woon
—
iani
NIEUWSBRIEF
Geachte buurtbewoner.
Ï
Eind 2010 hebben wij onze pionnen gepresenteerd voor de Hoornsebuurt
Op deze goerj bezochte Informatieavond in Hotel Purrnerend heeft u kennis kunnen nemen van onze
plannen. Tijdens deze bijeenkomst zijn er diverse reacties gegeven en suggesties gedaan. Een aantal
hiervan hebben we kunnen verwerken In de definitieve plannen.
Zo is de poort naar het binnengebied verplaatst richting de hoek Hoornsetean/Molenplanispen..
Bij dte inrknting van het binnenterrein zijn beide parkeergebieden met elkaar verbonden iodat het
mogelijk blijft om rond te kunnen rijden.
Ook ts er overleg gevoerd met particuliere wonlngelgfinaren. Daarbij Is uitgebreid bekeken boe de
werkzaamheden worden uitgevoerd. Bet zware bouwverkeer zal niet via die Hootinsebuuft maar
vanaf de Hoormetean naar net bouwterrein worden geteld,
Het plan:
Hoe ziet het deftnitÈeve plan er nu uit?
Totaal stuiten 28 woningen worden gereageerd; 6 royale vierkaroer koopwoningen en 22 driekamer
huurwoningen, ln het gebouw komt een Hft De hoofdentree is gelegen aan de Koornselaart
De voorrijde van Trip wordt herbouwd tot één karakteristieke koopwoning. De Ingang van die
WOfling komt aan de Hoornsebuurt.
De vijf overige koopwoningen hebben de voordeur aan het Molenplantsoen, Deze woningen hebben
ook een inpand ige garage.
Artist impressïm van het Malmplmtsoen
De Inrichting van het Nrtrwngébtedt
In het gehele gebied ïai de openbare ruimte opnieuw worden ingericht.
Aan het Motenplarrtsoén wordt het gebied autohw gemaakt Het parkeren word t naar het rutaief
gemaakte brnnengebned 'verplaatst,
Daarbij zai een aaruienlijk dec! van de bestrating worden vernieuwd, in het gebied worden twee
parkpprlsrreinen aangelegd. Één achter de bebouwing Venediën en één terrein bij de nieuwbouw
Deze parkeerterreinen blijven onderling verbonden 2odat rondrijden mogelijk blijft.
De niéuwe inrichting openbare ruimte
De vijf koopwoningen met de entree aan het Moienplantsoen gaan hun auto verplicht parkeren in
de inpandige garages,
In het plangebied worden parkeervoorzieningentoegevoegd.Sovendienrijnexfcra parkeerplaatsen
langs het Venediën beschikbaar gekomen voor vergunning parkeren.
In het gebied wordt de groenvoorziening aangepakt.
Er komen greenfefijvendê hagen lang* de parkeervakken, in het gebied worden leilinden geplaatst.
Ook 7 al er een afgeschermd Speelterreintjc worden gemaakt.
FSC
Het bouwterrein
nie
Tijdens de sloop» en bouwwerkzaamheden kan bet böuwterrein vanaf de Hoomselaan worden
bereikt. De Hoqfnsebuwrt wordt niet toegankelijk yppr bouwverkeer.
Uiteraard zaI net gehele bouwterrein met hekken worden afgezet (zie het geei gekleurde vlak).
De sloop- en bouwwerkzaamheden zullen met grote zorgvuldigheid worden uitgevoerd ter
voorkoming van schadelijke trillingen. Om die reden word t er ook een speciaal beisysteem
toegepast.
Voorafgaand aan de werkzaamheden, in de loop van de maand maart, zal een bouwkundige opname
plaatsvinden van de bestaande woningen in de directe omgeving. De betrokkenen ontvangen
daarover nog een brief.
De planning:
De sloopwerkzaamheden zullen omstreeks april 2DJ4 starten Voorafgaande aan die werkzaamheden
zullen enkele bomen worden verwijderd.
Aansluitend zullen sanerinpwerkzaamheden en archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
Tevens zal een deei van hetrioolstelselen de kabels en leidingen worden aangepast. Daarna vqigen
de bouwwerkzaamheden. De sociale huurwoningen worden in de loop van 2015 via woningnet
aangeboden.
Hettotaleproject zal naar verwachting eind 2015 zijn afgerond.
Vragen of informatie:
Voor eventuele vragen kum v terecht Wj Woorrómpagnie/via telefoonnummer O900 20 22 373
(lokaal tarief) of via e-maiI infoiPwponcqmpagnfe.rt.
HX
.52£i FSCC0»1T*S