27 april - kerkdrunen.nl

LITURGIE 1STE ZONDAG NA PASEN en Samenvatting preek, Drunen 27 april 2014
Intochtslied : Lied 111 : 1, 2, 5, 6 “Van ganser harte loof ik Hem”
Votum en Groet
Zingen : Lied 195 “Ere zij de Vader en de Zoon”
Kyriegebed
Zingen : Lied 270a “Here God, ontferm U”
Glorialied 643 alle verzen, eventueel in wisselzang, “Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan.”
Gebed
Schriftlezing : Genesis 8 : 6 – 16 en Johannes 20 : 19 – 23
Zingen Lied 644 geheel “Terwijl wij Hem bewenen”
Kinderen naar nevendienst
Preek
Zingen : Lied 350 : 1, 2, 3, 5, 7 “Het water van de grote vloed”
Gebeden
Inzameling der gaven
Slotlied 634 geheel “U zij de glorie”
Zegen 3 x Amen
SAMENVATTING PREEK
De eerste zondag na Pasen heet met een oud-Nederlands woord “Beloken Pasen”. Daar zit het
woord luiken in, die je voor de ramen doet ter afsluiting. In de Oosters –orthodoxe kerken kent men
voorin de kerk de ikonostase, de ikonenwand, die het heiligdom met het altaar aan het gezicht
onttrekt, symbool van de hemel. In de Paasnacht worden de middelste deuren van die wand
weggehaald, zodat het volle zicht op het altaar zichtbaar wordt. Zo is Pasen een open deur of open
venster naar de hemel. Op Beloken Pasen worden de deuren weer aangebracht.
De Grote Zondag, de Dag des Heren in de volste zin van het woord blijft echter wel het volle
Evangelie : de Heer is waarlijk opgestaan….! Maar dan moet het toch nog Pinksteren worden , willen
de volgelingen van de Opgestane in beweging komen, wil dat Evangelie zijn loop nemen in de wereld
en in de geschiedenis. In die enkele verzen van Johannes 20 : 19 – 23 gebeurt dat dan ook. “Pasen en
Pinksteren op één dag “ , op die eerste volle dag . Alles werd anders ! Ze waren bijeen achter
gesloten deuren in de avond, bang, in verwarring. En dan ineens is Hij daar en zegt : Vrede /
Sjaloom! Tot twee keer toe. Het wachtwoord in de nacht : Vrede ! En Hij blies op hen, zoals de
Schepper in den beginne de mens/Adam de levensadem in de neus blies…. En Hij sprak : ontvang
de Heilige Geest . Het werd Pinksteren voor hen diezelfde nacht. Weg angst en onzekerheid. De
vensters gaan open, de dichte deuren naar de wereld wijken.
Het is als in het zondvloedverhaal in Genesis. Het is een verhaal vol van symboliek. In de grijze
oudheid moet er een geweldige ramp hebben plaats gevonden, want in tal van oude culturen kent
men een soortgelijk verhaal. In het verhaal van Noach en de ark, wanneer tenslotte de dieren en
Noach en de zijnen binnen zijn, is het de Heer God zelf die de deur achter hen sluit ! ( Gen. 7 : 16)
Alles gaat ten onder. Onder de titel “Noach en wij” heeft Jaap Zijlstra daar een mooi gedicht over
gemaakt. En dan na 40 ( ! ) dagen doet Noach het venster open en laat een raaf en later een duif uit
om te zien of er al droog land is en het water voldoende gezakt is. De duif komt eerst terug met een
een olijftak en blijft later weg. Er is weer toekomst voor mens en wereld. Een open venster ….. Het is
een echt Paasverhaal!
“Noach en wij”
Dat deed de deur dicht van de ark :
zij aten, zij dronken, zij trouwden
deden gewoon
of God er niet was
Toen is Gods water over Gods akker gelopen
God schreide hete tranen
tot de aarde er koud van werd
Maar na verloop van water en tijd
is vast komen te staan op de Ararat
dat God weer een open deur geeft
en bovendien een boog
met als doelwit de hemel
Zo werden Noach en wij
in de ruimte gesteld
Het is van de laatste dagen
dat de mensen weer gewoon doen
gewoon doen of God er niet is
Zij komen ons aan boord
met rake vragen
en wij slaan de plank vaak mis
maar dit moet gezegd worden
God heeft zelf de hand aan de blak geslagen
het is volbracht
Laten wij niet meer zagen
laten wij meer en meer zingen
laten wij scheep gaan met God
De duif is uitgelaten van vreugde
de wind waait waarheen hij wil
de koers staat vast :
er staat geschreven
O wonderlijk woord van God
wij hebben nog veel voor de boeg.
Ook in onze wereld anno 2014 zitten veel mensen in angst achter dichte deuren, letterlijk en
figuurlijk. Ook wij kennen de beangstigende vraag of niet door klimaatverandering en opwarming van
de aarde de ondergang in aantocht is. Maar het Evangelie van Pasen blijft recht overeind : er is een
open venster naar de hemel, waardoor wij niet alleen een liefdevolle Vader zien, maar Eén die zo ook
ons aanziet in de Opgestane Heer, die op ons blaast met zijn levensadem, de Geest die de deur naar
de toekomst en het leven in vrede openzet en houdt !
Ds A. de Jong