Verslag vergadering 7 oktober 2014

Stadsbestuur Nieuwpoort
Stedelijke adviesraad : gezinsraad
BEKNOPT VERSLAG VERGADERING d.d. 7 oktober 2014
Dit verslag is uitsluitend van informatieve aard en kan geen enkele verbintenis vanwege het stadsbestuur Nieuwpoort tot stand
brengen. Dit kan enkel via officieel ondertekende briefwisseling overeenkomstig art.182 p ar.4 van het gemeentedecreet.
Aan dit beknopt verslag kunnen geen rechten ontleend worden.
De toelichtingen betreffende juridische kwesties worden gegeven op basis van representatieve, originele als betwistbare
uitspraken in geschillen. Voor alle duidelijkheid dient er aangestipt te worden dat wanneer soortgelijke gevallen worden aan de
rechtbanken worden voorgelegd, ze niet perse altijd in dezelfde zin worden beoordeeld. Een uitspraak kan steeds worden
beïnvloed door de plaats en het ogenblik van de feiten, de betrokken partijen, de pleidooien alsook de persoon van de rechter.
Aanwezig :
stemgerechtigde leden:
Hilde Mechels, voorzitter
An Claes, namens de de Ouderraad Stella Maris
Hilde Couvreur, Gezinsbond Nieuwpoort
Marleen Cuffez; KVLV Ramskapelle
Katrien Decoene, namens de doelgroep
Marc Desnouck, namens de doelgroep
Karine Goens, Ouderraad School St Joris
Kathleen Vanhooren gezinsbond Ramskapelle - St Joris
leden zonder stemrecht :
Antoon Blomme, St Bernardsucollege
Ilse Cranskens, sociaal huis
Barbara Wyseure, stedelijke preventie- en veiligheidsdienst
Els Vanlandschoot, schepen gezinsbeleid
Marcel Madou, secretaris
afwezig met melding
Pascal Vanderbeken, GO Vierboete, Ann Peel, GS De PagaaierMieke Mortier, politie WestkustSharon
Poley, jeugddienst , Fernand Dasseville , gehandicaptenraad
1 . Goedkeuring verslag vorige vergadering :
Het verslag van de vergadering d.d. 3 juni 2014 geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
2 . Kinderarmoedebestrijding in Nieuwpoort :
De subsidie kinderarmoedebestrijding (€ 25.000 p.j. tot 2019) werd door de Vlaamse Overheid op 18
juli 2014 toegekend. Het voorgelegde actieplan werd goedgekeurd, maar er waren wel enkele
opmerkingen:

Vanaf de eerste jaarlijkse rapportage moet aangetoond worden dat Nieuwpoort werk maakt
van het participatief proces (d.i. de doelgroep moet bij elke fase betrokken worden).

Er moet een evaluatieproces ontwikkeld worden: in het jaarlijks rapport moet vermeld staan
hoe de acties zullen geëvalueerd worden en hoe de voortgang ervan zal worden gemeten.
Er wordt zo snel mogelijk werk gemaakt van de aanstelling van een ervaringsdeskundige in armoede
en sociale uitsluiting. Dat is iemand die vaak zelf nog in armoede leeft, maar een intensieve opleiding
van 4 jaar heeft gevolgd. Deze persoon kan ingezet worden als brugfiguur tussen de organisatie
(stad/OCMW) en de doelgroep. Daarnaast is het zijn/haar taak om het gevoerde beleid en de
bestaande dienstverlening kritisch te evalueren en hieromtrent aanbevelingen te doen.
3. Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning :
4. Brochure specifiek gericht tot gezinnen:
Vergadering 27 augustus 2014 en 28/8/2014 met werkgroep Gezinsgids
Schepen van gezin Els Filliaert-Vanlandschoot
Voorzitter Gezinsraad Hilde Mechels
Karine Goens
Fernand Dasseville
An Cles
Opmaak verslag : Els Filliaert-Vanlandschoot
Brainstormen over inhoud en vorm om de vergadering van 28/8/2014 voor te bereiden
Voorstel:
1.
Papieren versie met uitgavedatum
kladversie via de werkgroep
Drukklare opmaak via de jeugddienst
kopiëren via de stadsdienst ( zoals Toegankelijk Nieuwpoort)
digitale versie op de website :
te bespreken met systeembeheerder en diensthoofd communicatie over het automatisch aanpassen
als er iets veranderd wordt
2.
Visuele voorstelling:
Inhoudstafel visualiseren :Algemene voorstelling en dan herhaling per onderdeel als tussenblad
(kleurnuance)
Paginanummering :geen aparte paginanummering (zorgt voor praktische moeilijkheden als er iets
moet veranderd worden, maar per hoofdstuk (dus niet : pg1 – pg 2 … maar hoofdstuk 1 (voor alle
pagina’s die onder hoofdstuk 1 vallen)
Werken per kleur (kleuren van de regenboog??) per hoofdstuk?
De tekenacademie zorgt voor tekening voorblad van de gezinsgids;
Els maakt de structuur en na aanvullingen/verbeteringen van de werkgroep wordt het naar de
jeugddienst en Ilse Cranskens voor nazicht en eerste lay-out.
5. Verkeersveiligheid - Sluizenring - fietspad.
Wat betreft rijrichting enkelrichtingsverkeer is de richting van monument naar P. Deswartelaan
weerhouden als toegelaten rijrichting. (mede voor de vertrekkende geladen vrachtwagens van de
zandwinning naar E40. Zo zijn er ook meer rechtsafbewegingen in plaats van linksaf.
Tevens is het zo dat het kruispunt Ring sluizen met P. Deswartelaan zal heringericht worden met
voorrang “rechtdoor” en voorrang geven vanuit de Ring sluizen, zodat er geen onduidelijke
voorrangsbewegingen meer zijn voor de fietsers.
Administratie Wegen en Verkeer - Vlaamse overheid deelde mee dat het dossier nog in Brussel ligt
voor goedkeuring.
De werken worden ten vroegste in het voorjaar 2015 aangevat. De gezinsraad dringt aan bij het
schepencollege dat de werken aan de Sluizenring prioritair op de werken Ramskapellestraat
uitgevoerd worden, gelet op het gebruik van deze ring door de fietsers.
Wordt vervolgd en gevolgd.
6. Leopold II park – verlichting
De openbare LED verlichting in dit park werd uitgeschakeld. Het niet verlichte park geeft een
on,veiligheidsgevoel. De gezinsraad vraagt dat het Leopold II park voorzien wordt van een minimale
verlichting die op zijn minst aanblijft tot een halfuur na de activiteiten in de sporthalle of zwembad.
7. Nieuwpoort en het afschakelplan electriciteit
Op dinsdag 14.10 wordt om 19u30 in het cc Ysara wordt door de stad een infomoment voorzien
betreffende het afschakelplan bij elektriciteitstekort. Mevr. Barbara Wyseure van de stedelijke
preventie- en veiligheidsdienst , belast met het opstellen van het noodplan , geeft enige uitleg nopens
de opstart en de werking van het noodplan. Ongetwijfeld zal er bij het opstarten van het noodplan
beroep gedaan worden op de solidariteit onder de burgers . Ook zullen er extra maatregelen genomen
worden door de overheid teneinde "misbruik" van de duisternis te voorkomen.
Bij het noodplan i.v.m. de eeuwwisseling werd de aanwezigheid van fysieke aanspreekpunten in de
deelgemeenten en wijken als positief ervaren.
Meer gegevens betreffende het noodplan o.m. op het info moment. .
De leden van de gezinsraad denken mee met de gemeentelijke overheid over een duiurzaam ge- en
verbruik van electriciteit., teneinde het in werking treden van het noodplan te voorkomen.
8. Subsidieaanvragen - advies
– aanvraag van Ouderraad De Pagaaier : 7 activiteiten – aantal leden 19 : voorstel subsidie : basis
subsidie voor socio-culturele verenigingen (nog niet gekend, doch € 112,59 in 2013) + overeenkomstig
reglement gezinsraad 17.12.13 : € 10 + 2 x €50 *
– aanvraag van Oudercomité St Bernarduscollege : 6 activiteiten – aantal leden 45: voorstel subsidie :
basis subsidie voor socio-culturele verenigingen (nog niet gekend, doch € 112,59 in 2013) +
overeenkomstig reglement gezinsraad 17.12.13 : 3 x € 10 + 2 x €50 *
* € 10 per begonnen schijf van 10 leden + €50 per open activiteit ( max.2)
- de palliatieve dienst Diksmuide – Westkust gunstig advies ( 1060 euro voor 2013 )
9.activiteiten kalender :
Gezinsbond Ramskapelle St Joris ( in dorpshuis d' Oude Schole, ) zie ook www.gezinsbondrs.blogspot.be
21 oktober '14: informatieve gespreksavond: 'Kwaadheid als bron van energie' ism KVLV.
15 november '14: familievoorstelling 'Dom' door De Charel.
18 november '14: 'De Groote Oorlog' met Miguel Bouttry als spreker ism KVLV.
02 december '14: kerstbloemschikken ism KVLV.
Ouderraad Gemeentelijuke basisschool St Joris
28 november '14 : kaarting
0 8 februari '15 : ontbijt levering aan huis
06 maart '15 : disney-festival
20maart '15 : Quiz
30 mei '15 : schoolfeest met eetfestijn
26 juni ' 15 : kinderfuif
10..nieuwe aandachtspunten:
- Brugse steenweg , snelheidsbeperking tot 50 km/u tussen dorpskom en Sluizenring.
of
- Plaatsen van dynamische informatieborden snelheid, op dit traject.
volgende vergadering : dinsdag 2 juni 2015 om 19u30 in de raadszaal.