Hockeytechnisch beleid G.H.C. Rapid 2014

Hockeytechnisch beleid G.H.C. Rapid 2014-2016
Mei 2014
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Visie, uitgangspunten en ambities
3
1.1 Inleiding
3
1.2 Uitgangspunten hockey-technisch beleid
3
1.3 Doelen en ambities
3
1.4 Algemene zaken
5
1.4.1 Inleiding
5
1.4.2 Instroom nieuwe leden en wachtlijst
5
1.4.3 Invallen in andere teams
6
Hoofdstuk 2 Jongste Jeugd
8
2.1 Teamindeling
8
2.2 Training, coaching en spelbegeleiding
8
Hoofdstuk 3 Junioren
3.1 Teamindeling
10
10
3.2.1 Teamindeling selectieteams
10
3.2.2 Selectie keepers
12
3.2.2 Teamindeling overige teams
12
3.3 Training en coaching
Hoofdstuk 4 Senioren
12
14
4.1 Doelstellingen prestatie- recreatiehockey
14
4.2 Teamindeling
14
4.2.1 Teamindeling selectieteams: heren 1 en dames 1
14
4.2.2 Selectie keepers
15
4.2.3 Teamindeling recreatieteams
15
4.3 Integratie jeugdspelers bij seniorenteams
15
4.4. Training en coaching
16
Hoofdstuk 5 Trainingen
17
5.1 Uitgangspunten
17
5.2 Beloningsbeleid en budget
17
Hoofdstuk 6 Zaalhockey
19
Hoofdstuk 7 Rolstoelhockey
20
7.1 Algemeen
20
7.2 Doelstellingen Rapid Rollers
20
7.2.1 Teamindeling Selectie/ speel- en trainingscompetenties
Hoofdstuk 8 Organisatie T.C. en slotbepalingen
20
22
8.1 Organigram TC
22
8.2 Financiële kaders
23
8.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden TC leden
23
8.4 Slotbepalingen
25
2
Hoofdstuk 1 Visie, uitgangspunten en ambities
1.1 Inleiding
In dit stuk wordt het hockeytechnisch beleid van G.H.C.Rapid beschreven. Het hockeytechnisch
beleid komt voort uit de visie van hockeyvereniging Rapid en biedt een leidraad voor de
hockeytechnische activiteiten, zoals trainingsopzet, selectiebeleid, teamindelingen en de
begeleiding van trainers en coaches.
1.2 Uitgangspunten hockeytechnisch beleid
G.H.C. Rapid is een vereniging met een familiair karakter die de mogelijkheid biedt de
hockeysport te beoefenen in de regio rond Gorinchem op zowel recreatief en prestatief niveau
voor jong en oud. We dragen bij aan de sportieve en sociale vorming van de jeugd. We staan
open voor iedereen; met een sportieve en respectvolle opstelling naar onze leden, ouders en
begeleiders.
Onze vereniging is laagdrempelig. We zijn een vereniging voor en door leden. Op sportief gebied
hebben we een goede balans tussen recreatie en prestatie. Naast hockey gerelateerde activiteiten
organiseren we sociaal-recreatieve verenigingsactiviteiten. Daarbij is initiatief en inzet van onze
leden, ouders en begeleiders onmisbaar.
Ieder lid moet het gevoel hebben dat hij een gewaardeerd lid is van de vereniging en dat hij/zij de
sportieve ambitie en gezelligheid vindt waar hij/zij naar op zoek is.
Dit leidt tot de volgende uitgangspunten voor het hockeytechnisch beleid :
•
Maximaal speelplezier voor de individuele leden.
•
Spelen binnen de eigen leeftijdscategorie, waarbij spelers op het hoogst haalbare (eigen)
niveau ingedeeld worden in teams en competitie
•
Aandacht voor de sociale, motorische en hockeytechnische ontwikkeling van jongste
jeugd en junioren.
•
Aandacht voor sportiviteit en respect van onze leden, ouders en begeleiders, zowel
binnen de vereniging als naar andere verenigingen
•
Ruimte voor eigen initiatief voor nieuwe (hockey)activiteiten, mits passend binnen de visie
van Rapid
1.3 Doelen en ambities
De afgelopen jaren heeft Rapid veel aandacht besteed aan de trainingen voor de jongste jeugd en
de junioren, training en coaching van met name de juniorenselectieteams en een betere
aansluiting van de A-junioren naar de senioren (met name bij de heren). Daarnaast wordt er sinds
2007 structureel door de juniorenteams deelgenomen aan de zaalhockeycompetitie en wordt er
door de jongste jeugd in de winterstop in de zaal getraind. Dit heeft erin geresulteerd dat het
hockeytechnisch niveau van onze jeugd in de hele breedte is verbeterd.
Door Rapid worden er grote inspanningen geleverd om een derde veld, een waterveld, te
realiseren. Om de groei van het aantal (jeugd)leden aan te kunnen en om mee te groeien met de
3
hockeytechnische vaardigheden die het moderne hockey van spelers vraagt (op watervelden) is
een derde veld van groot belang. Op dit moment is nog onzeker of en wanneer een derde veld
gerealiseerd kan worden. Het spreekt vanzelf dat bij de realisatie van een derde veld, het
hockeytechnisch beleid weer een nieuwe impuls zal krijgen.
In afwachting van deze ontwikkelingen stelt de TC voor de komende jaren de volgende doelen:
-
Heren en Dames 1 spelen in 2013-2014 de derde klasse. De ambitie voor beide teams is om
e
te promoveren naar de 2 klasse.
-
In de seniorenlijn worden eerder geformuleerde prestatiedoelstellingen met betrekking tot de
e
e
tweede teams ( dames 2 en heren 2 reserve 2 klasse en 2 seniorenteams als
opleidingsteam voor de A-junioren) niet meer realistisch geacht. In plaats daarvan is de
ambitie om in te zetten op het recreatiehockey en, zeker als een derde veld kan worden
gerealiseerd, waar mogelijk nieuwe teams in de seniorenlijn op te richten. In de dameslijn
willen we in 2014-2015 een derde jong seniorenteam (her)oprichten. Ook initiatieven voor
nieuwe wedstrijd- of trainingsvormen voor seniorenleden, opstappers, veteranen/innen of
trimhockey zullen verwelkomd worden.
-
Nagenoeg alle selectieteams van de junioren (8) spelen in de eerste klasse, enkele teams
zelfs hoger (subtop en topklasse). De ambitie is om dit vast te houden en zo mogelijk meer
selectieteams mee te laten spelen in de subtop. De overgang van A-junioren van de
selectieteams naar heren 1 en dames 1 vraagt een goede begeleiding. De TC zal erop
inzetten dat coaches en trainers van de senioren en de A-jeugd hierover onderling afspraken
maken op welke wijze dit het beste kan plaatsvinden.
-
Met betrekking tot de trainingen is de ambitie om de kwaliteit van de trainingen jeugd en
junioren verder te vergroten, zowel van selectieteams als van niet-selectieteams. Spelers
van niet-selectieteams kunnen en willen zich, zeker in de D- en C-lijn ontwikkelen, om
aansluiting te vinden bij een selectieteam. Maar ook spelers die dit niet kunnen of niet
ambiëren, willen spelplezier beleven aan hun team, de wedstrijden en de trainingen.
Doelstelling is om de (jeugd)trainers van de juniorenelftallen intensiever te begeleiden: contact
tussen trainer en coach te bevorderen en trainers beter te instrueren met betrekking tot
trainingsopzet, - doelen en oefeningen.
-
Het zaalhockey heeft een vaste plek ingenomen binnen G.H.C.Rapid. Technieken, tactieken
en de handelingssnelheid die de jeugd leert in de zaal komen ten goede aan de
hockeytechnische-tactische prestaties op het veld. Daarnaast is voor jeugdteams de zaal een
goede afwisseling met de veldcompetitie. . De ambitie is om het zaalhockey voort te zetten.
Daarbij willen we geen bijzondere prestatiedoelen formuleren. Reden hiervan is dat, naar de
visie van de TC, het zaalhockey vooral ten dienste moet staan van de hockeytechnischetactische prestaties en ontwikkeling van spelers op het veld. Met betrekking tot zaalhockey is
de ambitie om de kwaliteit van de zaaltrainingen te verbeteren door het bieden van extra
opleiding/ instructie van de zaalhockeytrainers. Daarnaast willen we komende jaren de
zaalcoaches meer speltactieken aanreiken, Omdat Rapid, door het ontbreken van een
zaalhockeyverleden, niet veel zaalhockeyers in haar geledingen heeft, zal kennis van buiten
gehaald moeten worden.
-
Het tempo waarin het moderne hockey wordt gespeeld ligt steeds hoger. Een goede
looptechniek en conditie is een voorwaarde om een goede hockeyer/sporter te worden en is
tevens belangrijk voor een goede in het voorkomen van blessures. Om de motorische
ontwikkeling van jongste jeugd en junioren te ondersteunen zullen trainers van E-D en C-lijn
4
door een looptrainer extra getraind worden in het inbouwen van conditie en looptechniek in
de training.
-
In de jongste jeugd wordt de basis gelegd voor een goede sociale, sportieve, motorische en
tactische ontwikkeling van de kinderen. De ambitie is om de huidige training en begeleiding
van de jongste jeugd op niveau te houden en waar mogelijk met de nieuwste inzichten en
trainingstechnieken vanuit de KNHB te verbeteren.
-
In afwachting van een derde veld moeten we helaas de instroom van nieuwe benjamins en
jongste jeugd leden beperken in de meisjeslijn (zie 1.4.2). In de jongenslijn daarentegen
willen we meer jongste jeugdleden aantrekken, en de jongens in de C-lijn willen we graag
behouden.
-
In seizoen 2013-2014 zijn we gestart met Funkeyhockey voor de allerjongste jeugd (5 jaar)
die in het nieuwe seizoen (eventueel) gaat meedoen aan de Benjamins. Funkeyhockey is een
vorm van sport en spel voor de allerjongste jeugd met als doel om kinderen spelenderwijs
goed te leren bewegen, waarbij verschillende vormen van hockey gebruikt worden. Onder
voorbehoud van een positieve evaluatie willen we hier volgend jaar mee doorgaan.
-
Sportiviteit en respect is een belangrijke kernwaardes van onze vereniging. In samenwerking
met de arbitragecommissie zal, voor alle teams van Rapid, de line-up voor de wedstrijd
geïntroduceerd worden als uiting van deze kernwaarde. Daarnaast zal er bij
trainersbijeenkomsten, voorlichtingsavonden en coachavonden expliciet aandacht besteed
worden aan dit thema.
1.4 Algemene zaken
1.4.1 Inleiding
Het TC beleid is opgesplitst naar vijf lijnen:
1. Jongste jeugd ( Funkey, Benjamins, F, E)
2. Junioren (D t/m A)
3. Senioren (volledige heren en dameslijn inclusief Veteranen(innen)).
4. Zaalhockey
5. Rapid Rollers (gehandicapten rolstoelhockey)
Bovenstaande uitgangspunten en ambities worden in de hiernavolgende hoofdstukken
uitgewerkt. In deze paragraaf zullen een aantal lijnoverstijgende zaken worden benoemd
1.4.2 Instroom nieuwe leden en wachtlijst
Jongste jeugd en junioren
Nieuwe aanmeldingen worden door de ledenadministratie doorgegeven aan de coördinatoren
(jongste jeugd, senioren) of aan de lijncoördinatoren (junioren). In afwachting van een derde veld
moeten we op dit moment helaas de instroom van nieuwe benjamins en jongste jeugd leden
beperken in de meisjeslijn. In de jongenslijn daarentegen willen we meer jongste jeugdleden
aantrekken.
Kinderen kunnen zich vanaf 6 jaar aanmelden als lid. Vanaf de speelgerechtigde leeftijd (7 jaar,
groep 4) is het streven zoveel mogelijk kinderen direct te plaatsen in een team.
5
Voor jongste jeugd en de junioren geldt dat, als er geen uitzicht is op plaatsing in een geschikt
team, deze op de wachtlijst geplaatst worden. Zodra er zicht is op een definitieve plaatsing binnen
een team zal contact gezocht worden met het aspirant lid en hem/haar de mogelijkheid geboden
worden trainingslid te worden en mee te gaan doen met de trainingen. De lijncoördinator bepaalt,
na overleg met de betreffende coach/trainer, met welk team een trainingslid zal meetrainen.
Instroom vanaf de wachtlijst zal gaan op basis van datum van aanmelding. Behoudens overmacht
(op basis van aantallen) zal uiterlijk bij aanvang van het eerstvolgende seizoen een plaats in een
team worden aangeboden. Aspirant-leden met spelende gezinsleden krijgen voorrang.
Indien de omvang van de teams het niet toelaat dat jeugdspelers meedoen met de trainingen dan
wel de jeugdspelers op de wachtlijst nog niet structureel mee willen trainen, zal de TC zich bij
voldoende aanmeldingen (minimaal 6) inspannen om een (tijdelijke) trainingsgroep te creëren.
Aspirantleden wordt dan de mogelijkheid geboden om trainingslid te worden en deel te nemen aan
deze (tijdelijke) trainingsgroep , in afwachting van plaatsing in een team.
De lijncoördinator houdt contact met het aspirantlid of zijn/haar ouders.
Senioren voor wie geen ruimte is in een team kunnen het eerste jaar als opstapper lid worden
(zie hieronder) en daarna trainingslid worden of er voor kiezen op de wachtlijst te worden
geplaatst. De coördinator houdt hierover contact met het aspirantlid.
Opstappers /trimleden
Voor senioren die (hernieuwd) willen kennismaken met hockey, biedt Rapid de mogelijkheid om
1x per week te trainen. Het opstapperslidmaatschap is voor één jaar, daarna zal het
opstapperslidmaatschap worden omgezet in een trimlidmaatschap (waarbij de trainingen in de
opstappersgroep of een ander team kunnen worden voortgezet) of een trainingslidmaatschap.
Trainingslidmaatschap
Voor jeugd en senioren, die om moverende redenen niet (volledig) deelnemen aan de competitie,
wordt de mogelijkheid van een trainingslidmaatschap geboden. De lijncoördinator bepaalt, na
overleg met de betreffende coach/trainer, met welk team een trainingslid zal meetrainen, of
worden door de trainingscoördinator ingedeeld in een aparte trainingsgroep.
Trainingsleden kunnen maximaal zes competitiewedstrijden per seizoen meespelen.
1.4.3 Invallen bij andere teams
• Een lid kan/mag meer dan één wedstrijd spelen (per weekend) als dat niet ten koste gaat van
het eigen team van de speler/speelster en niet structureel ten koste gaat van (speeltijd van)
spelers/speelsters van het team waar wordt ingevallen.
• Jeugdleden mogen invallen in een hogere leeftijdscategorie. Invallen in een lagere
leeftijdscategorie is op grond van de regels van de KNHB niet toegestaan. Binnen de eigen
leeftijdscategorie is invallen in alle teams (dus hogere of lagere teams) toegestaan. Hierbij mag
geen sprake zijn van bewuste competitievervalsing (de bond houdt de afgelopen jaren de laatste
weken van de competitie extra regels aan, waaraan Rapid zich conformeert).
• Jeugdleden mogen invallen bij seniorenteams, mits zowel ouder(s), de coach van betrokken
speler/speelster en de lijnverantwoordelijke van de TC geen bezwaren hebben. Zie ook 4.3
6
• Indien seniorenteams een beroep doen op jeugdspelers worden in eerste instantie spelers uit de
A-jeugd benaderd en pas dan de B-jeugd, met inachtneming van voorgaande regel. Zie ook 4.3
• Senioren : invallen in een lager team is niet toegestaan bij senioren die boven de streep staan
(de eerste 8 spelers/speelster die bij de bond zijn opgegeven). Dit conform de regels van de
KNHB.
7
Hoofdstuk 2 Jongste Jeugd (benjamins, F t/m E-8)
2.1 Teamindeling
Vanuit de benjamins wordt er op sociale gronden ingedeeld naar de F tallen, deze zullen de
eerste twee periodes van de competitie 3 tegen 3 hockeyen. De laatste periode na de winterstop
spelen ze 6 tegen 6.
De F6 tallen zullen als compleet team overgaan naar de E6 tallen. We proberen de samenstelling
van een team zoveel mogelijk gelijk te houden.
Vanaf de E8 zal de samenstelling van de team veranderen. Om tot deze nieuwe indeling te komen
zal er informatie worden gewonnen bij coaches, trainers en de coördinator van de trainingen voor
de jongste jeugd. Op basis van hockeyvaardigheden, spelbeleving en sociale gronden zal er een
indeling gemaakt worden. In het eerste team worden de kinderen geplaatst die (op dat moment)
het meest ver zijn in hockeyvaardigheden en spelbeleving. De overige teams worden qua
hockeyvaardigheden en spelbeleving gelijkwaardig ingedeeld, waarbij rekening wordt gehouden
met sociale aspecten. Er worden geen selectiedagen georganiseerd. De lijnverantwoordelijke
vanuit de TC zal in voorkomende gevallen een principebesluit nemen dat ter bekrachtiging wordt
voorgelegd aan hoofd TC.
De E8 teams gaan door naar de D-11. De team indeling voor het D selectie 11-tal zal op basis
gaan van een selectie procedure (zie junioren).
2.2. Training, coaching en spelbegeleiding
Rapid zal voor de jongste jeugd de volgende trainingen aanbieden:
-
Funkey : Met ingang van seizoen 2013-2014 biedt Rapid, voor de kinderen die naar de
Benjamins gaan (5-jarigen), na de winterstop, een 8-tal funckeytrainingen. In deze training
staat vooral de motorische ontwikkeling, balgevoel, spelplezier en de eerste
basisvaardigheden voor een hockeyhouding en stickhantering centraal.
-
Benjamins: 1 x per week training
-
F jeugd: 1 x per week training
-
1ejaar E jeugd: 2 x per week training
-
2ejaars E 8 jeugd: 2 x per week training
Vanaf de F-tallen traint iedereen in principe met het eigen team. Uitzonderingen hierop zijn
uitsluitend mogelijk na toestemming coördinator Jongste Jeugd, die hoofd TC hiervan in kennis
stelt.
Bij de Jongste Jeugd staat in de opbouw van de trainingen de motorische ontwikkeling, het leren
hockeyen en het spelplezier voorop. Om een sterke basis te leggen voor de fysieke en
technische vaardigheden en het tactisch spelinzicht op latere leeftijd, zullen de volgende zaken
veel aandacht krijgen:
-
motorische ontwikkeling; looptechniek (rennen, springen, wendbaarheid)
-
stickhantering en hockeyhouding
-
basistechnieken
8
-
spelbegrip, spelinzicht, spelbeleving
-
opstellen ten aanzien van tegenstanders
-
mentaliteit, sportiviteit en respect
De trainingen voor de jongste jeugd worden veelal gegeven door jeugdleden van Rapid , onder
coördinatie van een gediplomeerd hockeytrainer. Ook (hockeyende) ouders kunnen hiervoor
worden ingezet. De jongste jeugd trainingscoördinator verzorgt de basisopzet van de trainingen,
alsmede de selectie en instructie van de trainers. De trainingsplannen worden voortdurend
gebaseerd op de meest recente aanbevelingen vanuit de KNHB.
Coaching
De coördinator Jongste Jeugd van de TC zal voor aanvang van het wedstrijdjaar voor de ouders
een voorlichtingsavond organiseren. Hierin zullen de volgende zaken aan de orde komen;
-
het hockeyspel
-
de rol van de coach
-
LISA
-
trainen
-
veiligheid/EHBO
-
spelbegeleiding
-
Rapid als club
-
Sportiviteit en respect
-
diverse commissies
-
de bijdrage van de ouder/verzorger
Tijdens de eerste bijeenkomst zal er een ouder worden gekozen die het coachschap op zich gaat
nemen en zullen spelbegeleiders worden gerekruteerd. Gezien het feit dat het bij de jongste jeugd
vooral gaat om het aanleren van de techniek heeft het de voorkeur dat de coach een
hockeyachtergrond heeft. Voor teambegeleiding en spelbegeleiding is dit geen vereiste. Bij de
eerste bijeenkomst zal standaard een vertegenwoordiger van de sponsorcommissie en/of het
bestuur worden uitgenodigd.
Gedurende het jaar zullen er in principe drie coachavonden worden georganiseerd; de eerste bij
het begin van het seizoen voor alle coaches. Een tweede aan het einde van de tweede periode
waarbij de overgang van 3 tal naar 6 tal en van 6 tal naar 8 tal op de agenda staat. Een derde
coachavond zal aan het einde van de derde periode worden gehouden om de coaches van de 6
tallen te begeleiden i.v.m. samenstelling en overgang naar de 8-tallen.
Spelbegeleiding
Spelbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens de wedstrijd. Naast
de tijdsbewaking is de spelbegeleiding bij de jongste jeugd een lichte vorm van arbitrage: de
spelbegeleider leidt de wedstrijd in goede banen, met als doel dat de kinderen spelplezier hebben
en de regels van het hockeyspel leren. Spelbegeleiders en coaches zullen moeten beschikken
over de didactische vaardigheden om kinderen op een positieve manier te stimuleren. In overleg
met de Coördinator Arbitrage zal de TC een actief beleid voeren om ouders te enthousiasmeren
om een scheidrechterskaart te halen. Tevens wordt nagegaan welke juniorenleden, die net de
scheidsrechterskaart hebben gehaald, in aanmerking komen voor deze vorm van spelbegeleiding
bij de jongste jeugd.
9
Hoofdstuk 3 Junioren (D-elftallen t/m A-jeugd)
3.1 Teamindelingen
Er wordt in het beleid bij de teamindeling van de jeugdelftallen een splitsing aangebracht tussen
prestatief hockey (alle eerste teams en teams die gelijkwaardig zijn ingedeeld zoals de eerste
teams) en de overige teams.
De teamindelingen worden gemaakt door de lijncoördinatoren en formeel vastgesteld door hoofd
TC.
Algemene richtlijnen met betrekking tot leeftijdgrenzen :
•Rapid wil elk lid op zijn/haar niveau laten hockeyen; dit betekent dat het incidenteel mogelijk is
om in een hogere leeftijdscategorie te spelen. We hanteren hierbij de volgende regels:
•Jongste jeugd en junioren spelen in leeftijdscategorieën volgens KNHB
•kinderen op basisschool (jongste jeugd en D 11 tallen) die een klas hoger zitten mogen in een
hogere leeftijdscategorie hockeyen.
•Vanaf de leeftijdsgrenzen voor de C worden de leeftijdsgrenzen gehanteerd. Dat betekent dat
kinderen die vervroegd doorstromen naar de C, langer in de C-categorie blijven. Kinderen mogen
dan alleen naar hogere leeftijdscategorie indien ze zo goed zijn dat ze deelnemen aan/ de
districtstraining van KNHB Zuid-Holland. We behouden ons echter altijd het recht voor om
uitzonderingen op de regels toe te passen. Om iedereen te plaatsen en om teams vol te krijgen
moet er soms immers geschoven kunnen worden. Voorstellen hiertoe moeten worden ingediend
bij de betreffende lijncoördinator, formele besluitvorming is een verantwoordelijkheid van hoofd
TC, die het besluit ter informatie ook doorgeeft aan het bestuur van de vereniging.
- De TC bepaalt welke spelers er zullen worden opgegeven voor district of andere
bondsgerelateerde teams.
3.1.1 Teamindeling selectieteams
Voor de eerste teams van de juniorenlijn, de selectieteams, worden jaarlijks spelers geselecteerd.
In het geval er genoeg spelers zijn voor een eerste en tweede selectieteam, beiden met de
potentie om eerste klasse te spelen, dan kunnen er twee selectieteams worden gevormd. Zulks
ter beoordeling aan de TC.
Leden die in een selectieteam willen spelen zullen zich conformeren aan het beleid dat hierna
wordt beschreven ten aanzien van de extra verplichtingen die het met zich meebrengt om in een
selectieteam te spelen.
Een selectie elftal bestaat uit minimaal twaalf en maximaal vijftien spelers. Het aantal
selectieteams en de omvang van de selectie wordt, in samenspraak met de lijncoördinatoren,
bepaald worden door de coördinator van de meisjes – en jongenslijn.
10
Voor de selectieprocedure (die direct na de competitie in gang wordt gezet) zullen er 15 tot 18
spelers worden geselecteerd (in geval van twee selectieteams 26 tot 28 spelers). Deze aantallen
kunnen verschillen, afhankelijk van het totaal aantal spelers in een bepaalde lijn.
Procedure:
-
Aan alle coaches en trainers zal 3x per jaar door de lijncoördinator worden gevraagd een
beoordelingsformulier in te vullen van de leden van hun team. Daarbij worden de volgende
elementen beoordeeld in een score van 1 tot 5:
opkomst trainingen en wedstrijden
techniek, balvaardigheid
spelinzicht, spelbegrip
mentaliteit, coachbaarheid
motoriek, beweging
fysiek, snelheid en kracht
-
Voor selectieteams geldt dat de hieruit verkregen informatie de weging 2 van coaches en
weging 1 van de trainers krijgt; voor niet-selectieteams is de weging van coaches en trainers
gelijk. Tevens kunnen de spelers door een onafhankelijke beoordelaar worden beoordeeld
(weging 1).
-
Op basis hiervan kunnen alle spelers, ook van niet-selectieteams, worden geselecteerd om te
mogen deelnemen aan de selectieprocedure. Spelers die deel uitmaken van de selectie, zijn
niet automatisch verzekerd van een plaats in de selectie van het daaropvolgende jaar.
-
Spelers en hun ouders/verzorgers zullen eind mei worden geïnformeerd over deelname aan
de selectieprocedure en er wordt gecommuniceerd wat het in zal houden indien zijn of haar
kind in een selectieteam komt. De speler en ouders/verzorgers beseffen dat binnen de eerste
teams prestatie hockey wordt gespeeld; dit betekent dat de opkomst, inzet, effectiviteit en
motivatie niet nadelig beïnvloed mag worden door andere sporten of activiteiten op trainingsen wedstrijddagen. De selectieteams nemen tevens deel aan de zaalhockeycompetitie.
Instemming van de spelers en hun ouders/verzorgers met deze voorwaarden is verplicht.
-
De selectieprocedure staat daarna, indien mogelijk, onder leiding van de nieuwe coach(es)
van het/de selectieteam(s). Tijdens de selectieperiode (juni) zullen er oefenwedstrijden
worden gespeeld en selectietrainingen worden gehouden. Op basis van deze
selectieprocedure zullen de nieuwe coaches een voorstel voor de voorlopige selectie doen
aan de verantwoordelijke lijncoördinator.
-
Na de doorlopen selectieprocedure maakt de lijncoördinator de balans op en deelt de teams
(voorlopig) in, in overleg met de coördinator van de meisjes – en jongenslijn. Naast de uitslag
van de selectieprocedure wordt hierbij ook naar de beoordelingen van coaches en trainers
van het voorgaande seizoen gekeken. Bij gelijke geschiktheid hebben eerste jaars spelers in
principe voorrang boven tweedejaars spelers. Bij twijfelgevallen dan wel bij uitslagen die
volledig uit elkaar liggen, kan de lijncoördinator om extra informatie of om een extra overleg
vragen. Indien er sprake is van twee selectieteams dan vindt de indeling zo plaats dat er bij
het eerste team de hoogste verwachtingen liggen. De selectie wordt uiterlijk eind juni bekend.
Over de uitkomsten van een selectieprocedure kunnen vragen worden gesteld aan de TC.
Deze zal alleen inhoudelijk kijken en beoordelen of het vigerende beleid goed is toegepast.
11
-
Voor de selectie teams geldt dat er na de voorcompetitie tot de herfstvakantie geswitcht kan
worden van spelers. Spelers die onverhoopt niet kunnen voldoen aan de selectiecriteria
kunnen alsnog worden overgeplaatst naar een lager team. Overigens vallen spelers die in een
lager team spelen, maar die eerder zelf hebben geweigerd om deel uit te maken van het
selectieteam hier buiten; zij krijgen geen herkansing.
3.1.2 Selectie Keepers
Voor de keepers zal er een aparte selectie worden opgezet, deze zal qua inhoud en timing
hetzelfde zijn. Uiteraard zal er op andere elementen worden beoordeeld. Deze elementen zijn:
- Oog-hand coördinatie
- Opstelling t.o.v. aanvaller
- Reflexen
- Traptechniek
- Conditie
- Organiserend vermogen
3.1.3 Teamindeling overige, niet-selectieteams
De niet-selectieteams (binnen een leeftijdscategorie) zullen in principe qua sterkte afnemend zijn,
dit op basis van de klasse waarin zij gaan spelen. Voor de niet-selectieteams zal er geen selectie
plaatsvinden. Wel worden de beoordelingsformulieren, zoals beschreven onder 3.1.1,
meegenomen. Bij de indeling zal gekeken worden naar de bestaande teamsamenstelling,
hockeyvaardigheden, sociale aspecten en hockeybeleving. De lijncoördinator maakt, op basis van
de beoordelingsformulieren en in overleg met de coaches een voorstel voor de teamindeling.
Deze wordt uiterlijk begin juli bekend gemaakt. Teams bestaan uit minimaal twaalf en maximaal
16 spelers. Afhankelijk van het aantal spelers per jaar kan hier vanaf geweken worden.
Spelers van niet-selectieteams kunnen, op basis van de beoordelingsformulieren, worden
uitgenodigd om deel te nemen aan de selectie. Zie 3.1.1.
3.2. Training en coaching
Training
Selectieteams trainen 2 x per week 1,5 uur.
Alle niet-selectieteams trainen 2x per week 1 uur.
Alle Keepers krijgen 1 x per week keeperstraining en nemen daarnaast minimaal 1 x per week
deel aan de trainingen van hun eigen team
De trainingscoördinator binnen de TC verzorgt de basisopzet van de trainingen, alsmede de
selectie en instructie van de trainers. De trainingsplannen worden voortdurend gebaseerd op de
meest recente aanbevelingen vanuit de KNHB. Zie ook Hoofdstuk 5 trainingsbeleid
Daarnaast zal er aan het begin van het seizoen door de lijncoördinator een contactmoment
georganiseerd worden tussen trainers en coaches, om de onderlinge samenwerking te
verbeteren.
12
Coachen
De coördinatoren van de meisjes – en jongenslijn zullen aan het begin van het seizoen voor de
ouders een voorlichtingsavond organiseren. Hierin zullen onder andere de volgende zaken aan de
orde komen;
-
het hockeyspel
-
de rol van de coach/trainer
-
LISA
-
trainen
-
veiligheid/EHBO
-
spelbegeleiding/scheidsrechters
-
Rapid als club
-
Sportiviteit en respect
-
diverse commissies
-
de bijdrage van de ouder/verzorger
Gedurende het jaar zullen er in principe drie coachavonden worden georganiseerd; de eerste bij
het begin van het seizoen voor alle coaches. Hierbij zal een vertegenwoordiger van de
sponsorcommissie en/of het bestuur worden uitgenodigd. Een tweede aan het einde van de
tweede periode, ter voorbereiding op het zaalhockey en ter bespreking van eventuele wijzigingen
tijdens het seizoen. Een derde coachavond zal aan het einde van de derde periode worden
gehouden om de coaches te begeleiden i.v.m. de selectie.
De coaches van de junioren kunnen in principe hockeyende ouders/verzorgers zijn. Bij de selectie
teams is het beleid erop gericht om minimaal vanaf de C lijn een coach aan te trekken die goed is
ingevoerd in de laatste spel- en speelontwikkelingen en die het didactische vermogen heeft om dit
over te brengen op de spelersgroep. Het streven is dat de coach 1 keer per week ook training
geeft aan het team, opdat de training maximaal afgestemd wordt op de beoogde technische en
tactische targets in de wedstrijden.
De trainingscoördinator zal dezelfde lijn volgen met betrekking tot het aanstellen van trainers ten
behoeve van de diverse lijnen. Indien mogelijk zal de trainer/coach van het selectieteam ook een
training geven aan het tweede team binnen de lijn. De coördinatoren van de meisjes – en
jongenslijn stellen in principe (in overleg met de trainingscoördinator) de coach/trainer aan (indien
het een betaalde coach betreft verloopt de aanstelling via hoofd TC).
Afspraken met trainer/coach van de selectieteams worden schriftelijk vastgelegd.
13
Hoofdstuk 4 Senioren (Dames, heren, veteranen, veterinnen)
4.1 Doelstellingen prestatie- recreatiehockey
De seniorenlijn is opgedeeld in prestatief en recreatief hockey, elk met zijn eigen doelstellingen,
structuur en begeleiding.
Doelstellingen prestatiehockey: verwezenlijking sportieve ambities, visitekaartje en imago van de
Vereniging, vergroten aantrekkingskracht sponsors, (sociale en commerciële) trekpleisterfunctie
op zondag, voorbeeldfunctie jeugd.
Doelstellingen recreatiehockey : invulling van sportieve functies en ambities op zondag binnen
sociale context, "iedereen doet mee” = op zijn eigen niveau, link met evenementen- en activiteiten,
voorbeeldfunctie voor de jeugd.
4.2 Teamindeling
Samenstelling van de selectieteams geschiedt op basis van een selectieprocedure, bij de
samenstelling van niet-selectie teams spelen naast hockeyniveau tevens sociale gronden een rol.
Deelname aan een selectieteam (H1 en D1) vergt van spelers ambities en commitment aan een
trainingsintensiteit en (gezonde) levenswijze; zij geven vooraf aan zich te conformeren aan de
Rapid hockeyagenda met alle verplichtingen en beperkingen voor hun eigen agenda. Hierin dient
de geselecteerde speler/ster zijn/haar eigen verantwoording te nemen en indien noodzakelijk een
alternatief trainingsprogramma af te werken, dit in overleg met de coach en trainer.
In tegenstelling tot de junioren wordt zaalhockey voor de selectieteams van de senioren wel
gestimuleerd, maar niet verplicht gesteld.
4.2.1 Selectiecriteria prestatieteams: heren 1en dames 1
In de huidige praktijk wordt er de laatste jaren geen aparte selectieprocedure gevolgd voor de
prestatieteams heren 1 en dames 1.
De TC streeft ernaar (zie ook doelen en ambities) om een goede overgang te bewerkstelligen van
de A-junioren van de selectieteams naar heren 1 en dames 1 (zie 4.3) ; onder andere door
afstemming tussen trainer/coach van A1 en dames/heren 1 en door een gezamenlijke training.
Op deze manier kunnen A-junioren, indien zij het niveau aankunnen, aansluiten bij de selectie van
dames en heren 1.
De trainer/coach van heren /dames 1 bepaalt de omvang en samenstelling van de selectie. Hij/zij
dient hierbij wel te handelen naar de visie en uitgangspunten van het TC-beleid, in het bijzonder
als het gaat om invallen (zie 1.4.3).
De coaches van Heren 1 en Dames 1 geven uiterlijk twee weken voor aanvang van de
selectietrainingen bij de coördinatoren senioren dames en heren aan welke spelers worden
uitgenodigd voor de selectietraining. TC en bestuur streven er naar bij aanvang van de
selectietrainingen duidelijkheid te hebben over de coaches voor de selectieteams voor het
komend seizoen.
De door hoofd TC en bestuur benoemde (beoogd) coach maakt de voorlopige selectie uiterlijk
eind juni bekend bij de coördinatoren senioren dames en heren. Indien nodig is er aanvullend
14
overleg. De definitieve selectie wordt uiterlijk eind augustus bekend gemaakt. Dit wordt gedaan
door de (beoogd) coach + trainer, in samenspraak met de coördinatoren senioren dames en
heren.
4.2.2 Keepers
Indien er voldoende keepers in aanmerking komen voor het seniorenselectieteam dan zal er voor
de keepers een aparte selectie worden opgezet, deze zal qua inhoud en timing hetzelfde zijn.
Uiteraard zal er op andere elementen worden beoordeelt. Deze elementen zijn:
- Oog-hand coördinatie
- Opstelling t.o.v. aanvaller
- Reflexen
- Traptechniek
- Conditie
- Organiserend vermogen
4.2.3 Teamindeling recreatieteams
Voor de overige teams geldt dat deze in principe zullen bestaan uit teams die op sociale gronden
zijn samengesteld. Ieder seniorenteam dient minimaal uit een vaste spelersgroep met 12 senioren
te bestaan. De aanvoerders of coaches zullen ieder jaar uiterlijk voor eind mei hun wensen
kenbaar maken bij de betreffende coördinator in de TC. Deze coördinator maakt een voorlopige
teamindeling die formeel bekrachtigd dient te worden door hoofd TC. Nieuwe leden worden altijd
via de coördinator dames/herenlijn van de TC ingedeeld, in overleg met de coach/aanvoerder. De
(sportieve) inspanningsverplichtingen bestaan ook voor de recreatieve teams. Trainings- en
andere faciliteiten zijn voor hen aanbevolen maar niet verplicht.
Veteranen/Veterinnenteams
Vanaf de leeftijd van 35 jaar kunnen seniorenleden overstappen naar de veteranen/ veterinnen.
Ook nieuwe leden, trainingsleden of opstappers ouder dan 30 komen, indien er voldoende plaats
is in de teams desgewenst in aanmerking om in een veteranen/veterinnenteam te spelen. Spelers
en aanvoerders zullen ieder jaar uiterlijk eind mei hun wensen kenbaar maken bij de betreffende
coördinator in de TC. In overleg met de aanvoerders van bestaande teams zal de indeling voor
(nieuwe) veteranenteams worden opgesteld.
Opstappers , trimleden en trainingsleden
Opstappers, trimleden en trainingsleden krijgen alleen trainingsfaciliteiten aangeboden.
Trainingsleden mogen maximaal 6 wedstrijden per seizoen meespelen bij wedstrijden van een
seniorenteam. Indien opstappers of trainingsleden spelend lid willen worden dan bepaalt de
coördinator van de dames/herenlijn in welk team er eventueel plaats is. De TC zal het ontstaan
van nieuwe seniorenteams ondersteunen.
4.3 Integratie jeugdspelers bij seniorenteams
In een vroeg stadium wordt oudere jeugd met ambities richting prestatiehockey via
trainingssessies, invalbeurten, oefenwedstrijden etc. betrokken bij het prestatiehockey. Dit met de
volgende doelstellingen:
15
1.Faciliteren de overgang van oudere junioren naar de senioren (zowel bij selectieteams als bij
niet-selectieteams)
2.Ontwikkeling van het spelniveau (jeugd ontwikkelt zich fysiek, inbreng snelheid, beweging –
kennismaking andere speelstijlen)
3.Verbreden teambuilding, aanpassingsvermogen, veldposities, taken
4.Ontwikkeling van commitment selectiejeugd naar prestatiehockey
Naast invalbeurten van de jeugd bij prestatieteams, kan de jeugd altijd invallen in de recreatieve
seniorenteams (Zie ook 1.4.3). Dit zorgt ervoor dat de jeugd binding krijgt met de senioren evenals
meer ervaring in een fysieker spel. Binnen de recreatieteams is in principe de aanvoerder van het
betreffende team verantwoordelijk voor goede begeleiding van de jeugdspeler.
Jeugdspelers doen alleen mee met seniorenteams als er afstemming heeft plaatsgevonden met
de coach van het betreffende jeugdteam en de ouders van het betreffende jeugdlid. In principe
wordt er in eerste instantie vanuit de A-jeugd ingevallen bij de seniorenteams. Echter, in overleg
met de coaches en spelers kan ook de B-jeugd meedoen in een seniorenteam. Spelers uit de Cjeugd komen niet in aanmerking om in te vallen bij de senioren.
4.4 Training en coaching
Training
-
Selectieteams (D1 en H1): 2 x per week 1,5 uur training
-
Niet selectieteams: 1 x per week trainingsmogelijkheid
-
Veteranen/ Veterinnen: 1 x per week trainingsmogelijkheid
-
Keepers: 1 x per week training plus de teamtrainingen
Voor de selectieteams (H1 en D1) wordt door de TC het coachschap ingevuld. Naar rato van
budget, spelniveau en beschikbare personen gaat het hier om een externe coach dan wel
(ex)hockeyer met voldoende coaching skills.
Het streven is om het coachschap en trainerschap te combineren in één persoon, opdat de
training maximaal afgestemd wordt op de beoogde technische en tactische targets in de
wedstrijden. Trainers beschikken bij voorkeur over een trainingsopleiding ; indien dat niet het
geval is dienen zij bereid te zijn daar (ook) zelf in te investeren.
Met de trainer/coach wordt een contract opgesteld. De coördinatoren senioren dames en heren
bewaken als "eigenaar” het coachingcontract op basis van de teamgebonden doelstellingen, de
geboekte vorderingen en resultaten en eventuele overige facetten. De benoeming van de coaches
en trainers van D1 en H1 wordt via hoofd TC altijd ter instemming voorgelegd aan het bestuur.
Bij de niet-selectieteams is coaching facultatief. Invulling en financiering daarvan zijn en blijven de
verantwoordelijkheid van het team. Dit geldt evenzeer voor de training, met uitzondering van de
tweede dames- en herenteams. Bij teams zonder coach is de aanvoerder het aanspreekpunt.
Uiteraard zal de vereniging de ontstane behoefte, in de geest van het beleid, invullen vanuit het
principe dat ieder team die dat wenst een trainer kan krijgen.
16
Hoofdstuk 5 Trainingsbeleid
5.1 Uitgangspunten
-
In de paragrafen 2.2, 3.2 en 4.4 is aangegeven hoe vaak teams de mogelijkheid wordt
geboden om te trainen. Het is ieder seizoen een forse opgave, zowel wat betreft veldbezetting
als wat betreft de inzet van trainers, om alle teams een goede trainingsmogelijkheid te bieden.
De inzet van onze eigen (jeugd)leden is daarbij onmisbaar.
-
Veldtrainingen starten 2 weken voor aanvang van de competitie tot einde competitie. Tijdens
winterstop en lopende de zaalcompetitie wordt er 1 keer per week op het veld getraind. Door
de jongste jeugd wordt tijdens de winterstop beperkt getraind; dit wordt in overleg met de
coördinator jongste jeugd en hoofdtrainer jongste jeugd bepaald. Tijdens schoolvakanties
wordt er niet officieel getraind, maar teams die dat willen kunnen op verzoek gebruik maken
van de faciliteiten.
-
De trainingscoördinator maakt, in overleg met de coördinatoren en de hoofdtrainer(s) jongste
jeugd en junioren, de indeling voor de trainingen. Voor de jongste jeugd en de junioren
worden trainers aangesteld, zowel voor de veld- als de zaaltrainingen. Voor de keepers zal
minimaal 1x per week een aparte keeperstraining worden verzorgd. De trainingscoordinator is
verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers. Voor dames en heren 1 zal de coach tevens
de trainingen verzorgen.
-
Jeugdtrainers (vanaf de B-leeftijd) beginnen hun trainersopleiding bij de jongste jeugd onder
leiding van een gediplomeerde hoofdtrainer jongste jeugd, waarmee jeugdtrainers op een
goede manier begeleid worden en tevens de kwaliteit van de jongste jeugdtrainingen
voldoende gegarandeerd is. Naast het gebruiken van goede oefenstof en – oefeningen, gaat
het ook om didactische vaardigheden en houding en gedrag van de trainer , de wijze waarop
kinderen leren zich te houden aan afspraken in en om de training en respect en sportiviteit.
-
Jeugdtrainers van de elftallen geven zelfstandig training. Trainers krijgen een plan aangereikt
welke vaardigheden en competenties in een seizoen dienen te worden bijgebracht. Er is een
trainingsplan voor de verschillende leeftijdscategorieën en voor de verschillende niveaus
(prestatief/recreatief). Dit plan volgt de richtlijnen en adviezen van de KNHB en zal jaarlijks
worden geactualiseerd. De trainers zullen minimaal 2x per jaar hierover worden geïnformeerd
op een aparte bijeenkomst. Trainers zullen actief worden ondersteund door een
hoofdtrainer,dit in het kader van "train de trainer”. Daarnaast zullen de trainers periodiek
worden beoordeeld door de hoofdtrainer of iemand die door de TC -trainingscoördinator
daartoe is aangesteld.
-
Indien dit binnen budgettaire kaders mogelijk is worden door de bond aangeboden
trainersopleidingen worden georganiseerd en/of worden trainer/coaches, die talent en ambitie
hebben zich als hockeytrainer verder te ontwikkelen, onder nader af te spreken voorwaarden,
ondersteund in het volgen van HT-opleiding
5.2 Beloningsbeleid en budget
Rapid stimuleert de jeugdspelers vanaf de B-lijn en de senioren om de eigen jongere jeugd te
trainen en te coachen. Rapid stelt hier een vergoeding tegenover, opdat hierbij bepaalde
verplichtingen kunnen worden opgelegd (opkomst, zelf vervanging regelen bij afwezigheid, volgen
17
trainersinstructies, onderhouden contacten met de coach). De vergoedingen worden jaarlijks
vastgesteld op basis van de TC begroting. De vergoeding voor de trainer kan hoger worden dan
de standaardvergoeding als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
•De trainer heeft aantoonbaar een goede beoordeling gehad over het afgelopen seizoen;
•De trainer is aanwezig geweest bij de door train-de-trainers bijeenkomsten of andere
aangeboden cursussen.
18
Hoofdstuk 6 Zaalhockey
Sinds 2007 wordt er tijdens de winterstop door G.H.C. Rapid meegedaan aan de
zaalhockeycompetitie. Het zaalhockey wordt door de TC gefaciliteerd op basis van de volgende
uitgangspunten:
Uitgangspunten
-
Zaalhockey wordt gefaciliteerd vanaf de E-jeugd. De E zestallen (eerste jaars E) krijgen
zaaltraining, vanaf de E-8 tallen wordt deelgenomen aan de competitie
-
Leden dienen zich apart aan te melden voor het zaalhockey.
-
Voor (spelers van) juniorenselectieteams is deelname aan de zaal competitie verplicht. Er
wordt geen aparte selectieprocedure gehouden.
-
Een zaalhockeyteam bestaat uit minimaal 7 spelers
-
Voor niet-selectieteams wordt deelname aan de zaal competitie gestimuleerd , maar het is
verplicht. Als er in zich van een team niet voldoende speelsters aanmelden (dus minder dan
7) dan wordt er door de zaalhockeycoördinator, in samenspraak met de (lijn)coördinatoren
en de betrokken veldcoaches, een samengesteld team gemaakt.
-
Voor de senioren wordt deelname aan de zaal competitie gestimuleerd , maar het is niet
verplicht. Begin september zal in overleg met de aanvoerders/coaches bepaald worden welke
seniorenteams deelnemen aan de zaalcompetitie
Coaching en training
-
Conform de regels van de bond worden zaalhockeycompetitiewedstrijden gefloten door 2
scheidrechters, één namens elk spelend team. Dit betekent dat zaalhockeyteams van Rapid
een eigen scheidrechter meenemen. Bij aanvang van het zaalseizoen wordt onder ouders
geïnventariseerd om te fluiten. Daar waar dit niet mogelijk is zoekt de arbitragecommissie
naar scheidsrechters.
-
Voor aanvang van de zaalcompetitie wordt door de zaalhockeycoördinator een coach- en
spelregelavond georganiseerd i.s.m. arbitragecommissie.
-
Aan het eind van het seizoen zal de zaalhockeycoördinator (per mail) contact hebben met de
coaches /arbitragecommissie om het seizoen te evalueren.
-
Voor het beschikbaar stellen van voldoende trainingsfaciliteiten worden door de
zaalhockeycoördinator jaarlijks afspraken gemaakt met de Stichting Gorinchemse
Sportaccommodatie. Omdat zaalhockeytrainingen maar een beperkt deel van het jaar
plaatsvinden, moeten we ons schikken in de uren die ons worden aangeboden. De trainingen
voor de junioren en senioren worden in de Hoefslag gegeven, de jongste jeugd traint in de
gymzaal van het Merewade College. Streven is dat alle teams 1x per week 3 kwartier trainen.
In de kerstvakantie wordt er geen training gegeven.
19
Hoofdstuk 7 Rolstoelhockey ; de Rapid Rollers
7.1 Algemeen
Er zijn twee aparte disciplines; het handvoortbewogen rolstoelhockey en het elektrisch
rolstoelhockey. Voor handvoortbewogen rolstoelhockey mag men deelnemen aan de competitie,
uitgeschreven door de KNHB; zowel als valide -c/q invalide sporter. Hiervoor zijn keuringen nodig.
Voor elektrisch rolstoelhockey dient men afhankelijk te zijn van een elektrische rolstoel om te
kunnen rolstoelhockeyen. Wil men meedoen aan de competitie, uitgeschreven door de KNHB is
de speler verplicht zich te keuren bij Gehandicapte Sport Nederland.
Alle spelers die deelnemen aan de rolstoeltrainingen en/of - competitie zijn lid van G.H.C. Rapid
Rapid heeft op de ALV van de KNHB stemrecht ook aangaande rolstoelhockey beleid.
Rapid Rollers spelen handvoortbewogen hockey en zijn sinds 1998 een onderdeel van G.H.C.
Rapid. Bestaan nu uit twee teams Rapid Rollers HI en Rapid Rollers H2. Beide teams zijn
ingeschreven voor de landelijke competitie. Er wordt 1x per week getraind op de dinsdagavond in
de Sporthal de Hoefslag.
Basisvoorwaarde voor een competitie spelend lid:
-
Spelregelkennis(naar vermogen)
-
Het kunnen uitvoeren van speldisciplines.
-
Op daarvoor gestelde leeftijd, het behalen van een scheidsrechterskaart.
-
Verplicht fluiten van wedstrijden.
-
Bereid zijn jongere rolstoelerhockeyers te coachen en te begeleiden d.m.v.
kennisoverdracht en trainer de trainer principe.
7.2 Doelstellingen Rapid Rollers
Doelstelling: Waar staan we nu en waar willen realistisch naar toe.
-
Rapid Rollers H1 naar de Hoofdklasse/Super league terug te keren.
-
Rapid Rollers H2 promoveren naar de 4de klasse.
-
Mogelijk een toekomstig Rapid Rollers H3
7.2.1 Teamindeling Selectie/ speel- en trainingscompetenties
Eisen ten aanzien van het eerste team Rapid Rollers
Mentaliteit:
-
Prestatief gericht met voorbeeld functie.
-
Volledig commitment t.a.v. verplichte trainingen, wedstrijden.
-
Bereid zijn tot het fluiten van wedstrijden.
-
Coachbaar zijn.
20
Fysiek:
-
Conditie :een volledige wedstrijd voluit kunnen spelen op minimaal 1e klasse niveau.
-
Rolstoelvaardigheid in relatie tot wendbaarheid, snelheid, kracht en uithoudingsvermogen.
Technisch:
-
Stickhandeling in combinatie met rijvaardigheid.
-
Balvaardigheid rijden met de bal
-
Spelen van de bal
-
In bezit komen van de bal(ontvangen)
-
Verdedigingtechnieken
Tactisch:
-
Technische implementatie van tactische situaties bij balbezit en balverlies, d.m.v. partij en
positie spelen te komen tot een basis spelconcept.
-
Het uitvoeren en herkennen van diverse spelsystemen. Dode spelmomenten toepassen.
Specificatie Rapid Rollers 2 en lager:
Dit zijn spelers die (nog)niet in aanmerking komen om in het eerste team te spelen. Zij zullen de
boven gestelde voorwaarden zo dicht mogelijk gaan benaderen met voorlopig een begeleiding
van eenmaal trainen per week.
21
Hoofdstuk 8 Structuur Technische Commissie
De TC bestaat uit 10 personen: een zestal coördinatoren die zich bezig houden met Jongste Jeugd, Junioren, Senioren en Trainingen. Daarnaast zijn er twee
coördinatoren die zich ontfermen over Zaalhockey en de Rapid Rollers. De TC wordt aangestuurd door een voorzitter en ondersteund door een coördinator
hockeytechnisch beleid (beiden zijn tevens lid van het bestuur). De Technische Commissie komt circa 6 keer per jaar bijeen. De coördinatoren van de
junioren worden ondersteund door lijncoördinatoren; zij maken geen deel uit van de TC. De coördinatoren binnen de jongens- en meisjeslijn komen met de
lijncoördinatoren ook circa 6 per jaar bijeen.
Hoofd TC
TC Beleid
Coördinator
Coördinator
Coördinator
Coördinator
Coördinator
Coördinator
Coördinator
Jongste Jeugd
Junioren Jongens
Junioren meisjes
Senioren Dames
Senioren Heren
Zaalhockey
Rolstoelhockey
Lijncoördinatoren
Lijncoördinatoren
D, C, B, A
D, C, B, A
Trainings-coördinator
22
8.2 Financiële kaders
Het budget van de TC wordt op voorspraak van de coördinator trainingen en de coördinatoren, via
hoofd TC jaarlijks ingebracht in het bestuur, in het kader van de begroting. Het TC-budget bestaat uit
de kosten voor betaalde trainer/coaches en voor trainingen: vergoedingen voor de trainers, de
cursussen en trainingen voor de trainers, en voor specifieke clinics
Na vaststelling van de begroting vindt budgetbewaking van de trainingen plaats door coördinator
trainingen. Afwijkingen in overleg met hoofd TC. Tijdens de winterstop en aan het eind van het
seizoen een evaluatie met hoofd TC en penningmeester.
8.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De TC heeft als gezamenlijke taak het hierboven omschreven beleid te bewaken en uit te dragen.
Daarnaast heeft elk TC lid de navolgende specifieke taken en verantwoordelijkheden.
Hoofd Technische Commissie
Taken:
-
Zorgen voor de uitvoering en bewaking van het TC beleid en overige bestuursbesluiten.
-
Communicatie met het bestuur.
-
Afstemmen met de coördinatoren
-
Initiëren van toekomstig beleid
-
Voorzitten van de reguliere TC vergaderingen
-
Opstellen van de gezamenlijke (voorstel) begroting
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
-
Bestuurslid
-
Beheren en bewaken van budgetten en begrotingen (na goedkeuring van bestuur en
eventueel de ALV)
-
Het nemen van besluiten indien de vergadering van de TC tot verdeeldheid leidt.
-
Corrigerende maatregelen nemen indien het beleid niet juist wordt uitgevoerd.
Coördinator hockeytechnisch beleid
Taken:
-
Voorzitter TC en coördinatoren ondersteunen bij de uitvoering en bewaking van het TC beleid
en van overige bestuursbesluiten
-
Geformuleerde ambities ten aanzien van hockeytechnische zaken uitwerken naar (voorstellen
voor) concrete activiteiten en begrotingsvoorstellen ; nieuwe initiatieven mede ondersteunen
-
Communicatie met het bestuur
-
Ondersteunen coördinatoren ten aanzien van hockeytechnisch beleid
-
Zorgen voor eenheid en (waar nodig) vernieuwing in de uitvoering van het TC beleid
-
Het actueel houden en zo nodig aanpassen van het TC-beleidsplan en ervoor zorgen dat het
actuele TC-beleid op de site vindbaar is
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
-
Bestuurslid
23
Coördinatoren Jongste Jeugd, Junioren Jongens, Junioren Meisjes, Senioren Heren,
Senioren Dames, Trainingen, Zaalhockey en Rapid Rollers.
Taken:
-
Zorgen voor de uitvoering van het TC beleid in al haar facetten.
-
Maken van voorstellen tot de teamindelingen (bij junioren op basis van voorstel lijn
coördinatoren)
-
Maken van voorstellen voor (betaalde) trainer/coaches voor selectieteams en organiseren van
coaches voor niet-selectieteams (i.s.m lijncoördinatoren)
-
Contact onderhouden met aspirantlid of zijn/haar ouders (jongste jeugd, senioren)
-
Plannen vergaderingen met lijncoördinatoren (in juniorenlijnen)
-
Bewaken jaarplanning m.b.t. coachavonden, beoordelingen en selectieprocedure
-
Initiëren van verbeteringen.
-
Voortgang terugkoppelen aan de TC en lijnoverstijgende zaken afstemmen
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
-
De plaatsing van nieuwe leden op de wachtlijst, een trainingsgroep en / of in een team
(jongste jeugd, senioren).
- Het nemen van besluiten indien de vergadering van de eigen lijn tot verdeeldheid leidt
(junioren).
- Corrigerende maatregelen nemen, binnen de eigen lijn, indien het beleid niet juist wordt
uitgevoerd.
Lijn coördinatoren Junioren Jongens (D-C-B-A-lijn) , Junioren Meisjes D-C-B-A-lijn)
Taken:
-
Het onderhouden van contact met coaches
-
Eerste aanspreekpunt zijn voor ouders met betrekking tot vragen, ideeën, klachten
aangaande teams, trainingen, coaching en alle zaken die betrekking hebben op hockey
-
Het uitzetten en bewaken van invullen van de beoordelingsformulieren
-
Het bevorderen van de communicatie tussen coaches en trainers
-
Het onderhouden van met aspirantlid of zijn/haar ouders
-
Het verzamelen van informatie bij coaches om te bepalen welke spelers er zullen worden
opgegeven voor district of andere bondsgerelateerde teams.
-
Contact onderhouden met de coach over de voortgang en resultaten van de
selectieprocedures
-
Deelnemen aan de lijnvergaderingen en (tijdig) informeren van coördinator over lopende
zaken
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
-
De plaatsing van nieuwe leden op de wachtlijst, een trainingsgroep en / of in een team
(jongste jeugd, senioren).
-
Het maken van voorstel voor de selectie van spelers die deelnemen aan de selectieprocedure
en het informeren van de spelers en zijn/haar/ouders
-
Maken van voorstellen tot de teamindelingen niet-selectieteams
24
8.4 Slotbepalingen
1. In alle voorkomende gevallen waarin het beleid niet toereikend is zal de eindverantwoordelijke
van de TC (in overleg met de coördinatoren) een besluit nemen, zonodig in samenspraak met het
bestuur. Zulks ter beoordeling aan hoofd TC.
2.Dit beleid is tot stand gekomen na overleg en goedkeuring van de leden van de TC en het
bestuur van Rapid.
3.Dit beleid is ten allen tijde voor leden te raadplegen op de site.
4.Alle teams zullen spelen in het clubtenue, de voorwaarden zijn beschreven in het huishoudelijk
reglement van de club. De eerste teams van de senioren spelen met rugnummers en eventueel
namen. Alle teams spelen verplicht met scheenbeschermers, dit is een verplichting van de KNHB.
Daarnaast acht Rapid het verstandig om te spelen met een bitje; bij de JJ en Junioren stellen wij
dit verplicht.
25