Nieuwsbrief 5 september 2014

School met de Bijbel
De Open Poort
NIEUWSBRIEF 5 september 2014
Algemeen
• Het schooljaar is weer van start gegaan. De
kinderen zijn aan hun nieuwe leerjaar begonnen.
Het team heeft alle organisatiepunten en
activiteiten voor dit schooljaar uitgelijnd. We
gaan er dit jaar weer iets moois van maken
waarbij we de kinderen een schooljaar lang
mogen begeleiden in hun groei en ontwikkeling.
• Alle ouders ontvangen in de tweede schoolweek
het nieuwe infoboekje met activiteitenkalender,
groeps en namenlijsten en kleine organisatiezaken. Op vaste data komt er een nieuwsbrief uit
die naar alle ouders als email wordt verzonden.
Deze staat ook digitaal op de website. Op de
website is eind volgende week de jaarkalender
gevuld.
• Aan het begin van de ochtend van de eerste
maandag van elke nieuwe maand komen ouders
in het TSO-lokaal bij elkaar als oudergebedsgroep. Er zijn altijd weer redenen om te danken
en voorbede te doen. Behalve dat het team
professioneel inhoud geeft aan ons onderwijs
willen we juist ook telkens om de zegen van onze
hemelse Vader vragen. En soms zijn er ook
moeilijke zaken aan God voor te leggen waarbij
wijsheid en draagkracht gevraagd worden. We
hebben ouders nodig die de school helpen
dragen in gebed. Als u wilt meedoen, kunt u
contact opnemen met Gertjan Pors. U bent
welkom.
• Op woensdagen is ondergetekende niet op
school. Juf Noor is aanspreekpunt voor zaken die
mij betreffen. Op andere dagen zijn bij mijn
afwezigheid meester Erik-Jan (bovenbouw) en juf
Irma (onderbouw) aanspreekpunt.
Kwaliteitsbeleid
• Maandag is het eerste luizenpluismoment voor
alle groepen geweest. We waren blij met de zeer
‘beperkte vangst’. We herhalen dit na elke
vakantie. De ouders die hieraan meewerken
doen dit integer. Zij ondernemen zelf geen
informatie-stappen richting ouders. Dat loopt
• betreffende ouders. Ook dit is weer een
onderdeeltje van een ‘veilige’ en schone school.
• Nog even op een rijtje: de fietsen worden als volgt
neergezet:
Groep 8: bij zwarte hek langs Leerdamseweg,
Groep 6,7: fietsenstalling langs Leerdamseweg,
Groep 4: fietsenhok bovenbouwplein,
Groep 1,2,3,5: naast kleuterberging (gr 5 bij de
haag, de anderen naast de berging).
Hiermee willen we de doorgang naar het GHC
fietsvrij houden. Als fietsen goed staan en niet
uitsteken kan niemand er over vallen. En nog even
voor de duidelijkheid: fietsen op het plein doen
we niet. Kinderen (en ouders!) gaan ook hierbij
voor veiligheid.
• Nu we het toch over fietsen hebben: de kinderen
(en ouders) die vanuit oud-Asperen het hoogje
afrijden komen op de hoek tussen de paaltjes de
stoep op, stappen daar af en lopen over de stoep.
Hiermee kunnen kinderen en ouders (met
kinderwagens) veilig over het zebrapad
oversteken.
• Ouders die kinderen met de auto naar school
brengen vragen we nogmaals dringend de
kinderen op het parkeerterrein achter de school te
laten uitstappen. (Liefst achteruit inparkeren).
Voor de schoolingang aan de Leerdamseweg (kort)
parkeren belemmert het zicht op het kruispunt.
Als we dit verkeersgedrag allemaal naleven draagt
dit bij slecht weer en in de donkere wintertijd
zeker bij aan veiligheid. Dat doen we dan zelf!
• Alle ouders ontvangen deze week een email
waarin eea wordt toegelicht waaraan we dit jaar
gaan werken. We willen hiermee helderheid
geven over beleidsontwikkeling en besluiten die
we nemen.
• De informatieavonden zijn ingeroosterd. We
beperken het aantal informatieavonden voor
ouders met meerdere kinderen op school: we
zetten meerdere bijeenkomsten op eenzelfde
avond. We berichten u nu alvast de data en
tijden:
1
altijd via de directeur die contact opneemt met
Dinsdag 23/9: 19.00 uur gr. 5/6,
20.15 uur gr. 6/7 en 8,
21.30 uur: VO-info (ouders gr 7,8).
Donderdag 25/9: 19.00 uur gr. 1,2.
20.15 uur gr. 3,4
In de tussenliggende tijd is er in de ontmoetingsruimte
(bovenbouw)
of
kleuterentree
(onderbouw) gelegenheid een kopje koffie / thee
te drinken.
• Er zijn dit schooljaar weer diverse activiteiten
waarbij we ouderhulp vragen. We denken dat
samenwerking in de ontwikkeling van uw
kind(eren) ook betekent: samenwerking met de
school waarop uw kind zit. Dat kost u dan wat
tijd en wij kunnen meer doen voor en met de
kinderen. U krijgt daar ook contact met andere
ouders voor terug. Met van alles kunt u helpen:
een schoon lokaal,
gerepareerd / geverfd
speelgoed, een gewiede plantenborder, een
gesnoeide haag, een kind dat weer met lezen
geoefend heeft, gekopieerde oefeningen,
organiseren van excursies, voorbereiden van
projecten, ………… Wat zou u willen doen? De
groepsleerkrachten vragen het u nog apart. Ze
zien uw reactie graag tegemoet.
• Mag ik drie ‘nieuwe’ gezichten aan u voorstellen?
Nina Pin gaat op de woensdag groep 8 lesgeven
als meester Erik-Jan thuis zijn vaderrol naar zijn
kinderen toe invult. Nina werkt op de Wilhelminaschool in Leerdam en nu ook bij ons. Voor
ons is ze geen nieuw gezicht.
Dorieke van Zandwijk geeft op maandag en
dinsdag (woensdag) les aan groep 5/6. Ook zij is
voor ons geen nieuw gezicht want ze heeft een
jaar geleden bij ons haar eindstage in groep 5
gedaan. Tot volle tevredenheid.
Suzanne Dingemans zal op donderdag en vrijdag
in groep 1 er voor de kleuters zijn. Op woensdag
vervangt ze meester Sjoerd in groep 4 als hij een
niet-lesdag heeft. Suzanne is voor ons wel een
nieuw gezicht. Alle drie hebben veel tijd
geïnvesteerd in voorbereidingen van de groep.
We wensen hen veel werkplezier bij ons toe met
de kinderen op De Open Poort.
We gaan aan het gebouw en op het plein een
aantal vernieuwingen aanbrengen. Het eerste
dat we op het plein gaan neerzetten zijn de
chillbanken rondom het slakmozaïk. Verder gaan
we met kleur het pleinspel aantrekkelijk maken.
• We gaan een sponsorloop organiseren om de
vervanging van de rubberen tegels te bekostigen.
Van veel tegels gaan de randen omhoog staan. Als
ze dat nog meer gaan doen worden het struikelblokken. Daar willen we niet op wachten. Weer
een punt van veiligheid. We gaan daarin
samenwerken met een deskundige ouder op dit
terrein.
• Op het terrein van ICT staan we dit jaar voor
nieuwe keuzes. We gaan cijfers die kinderen voor
toetsen halen digitaal opslaan in het
administratieprogramma. Dit gaat zijn positieve
gevolg hebben in het maken van leerlingrapporten. Daarnaast oriënteren we ons op het
gebruik van tablets. We willen daarin verstandige
keuzes maken: verantwoorde invoering van ictvernieuwingen in ons onderwijs. Het kost veel
geld en het moet (!) goed werken. Een deskundige
ouder helpt ons bij dat proces. We verwachten
voor de herfstvakantie definitieve keuzes te
hebben gemaakt.
• Donderdag fruitdag. Gezond eten is in de
opvoeding een bewust item. Helpt u mee daar
met elkaar voor te gaan?
Groep 1-4
• Op vrijdag 19 september gaan de kinderen van
groep 3 t/m 8 op schoolreisje. De kinderen van
groep 1 en 2 hebben die dag geen school. Er volgt
nog meer informatie.
Groep 5-8
• De ouders van groep 7 en 8 krijgen
een
informatiepakketje over typen. We gaan verder
met de cursusaanbieder van vorig schooljaar.
Daar waren de ouders en kinderen tevreden over.
Er is echter een probleem: de computers in de
ontmoetingsruimte zijn allemaal opgeruimd. Ze
waren niet meer voldoende beveiligd en waren
niet meer krachtig genoeg om programma’s
fatsoenlijk te laten draaien. De oplossing voor het
typecursusaanbod is het gebruik van laptops.
‘Juistlerentypen’ heeft er een aantal dat gebruikt
kan worden tijdens de les. En we vragen kinderen
thuislaptops mee te nemen.
Met vriendelijke groet,
J.H. de Man
2
Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling
3