Nieuwsbrief 2014-2 RUD Limburg Noord

Voor bestuurs-, raads- en statenleden
nummer 2014-2, april 2014
Dit is de nieuwsbrief voor bestuurs-, raads- en
In het bestuur is verder gesproken over de
statenleden van de RUD Limburg Noord. De
evaluatie, de kwaliteitscriteria en de decentralisatie
RUD Limburg Noord is een netwerkorganisatie
van de Provinciale VTH taken naar de gemeenten
waarin alle vijftien Noord- en Midden-Limburgse
per 1-1-2014.
gemeenten zijn vertegenwoordigd samen met
de Provincie.
Aan het einde van het jaar zal vanuit het Ministerie
van I&M een evaluatie uitgevoerd worden bij de
netwerk RUD’s. Op grond van deze evaluatie wordt
Namens de voorzitter en de directeur
bepaald of wij als netwerk RUD deze bijzondere
organisatievorm mogen behouden. Om hierop goed
U ontvangt deze nieuwsbrief om u op de hoogte te
voorbereid te zijn is het initiatief genomen om
houden van de belangrijkste ontwikkelingen van de
samen met de twee netwerk RUD’s van Overijssel
Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Limburg Noord. Deze
in het voorjaar van 2014 een soort voor-evaluatie
nieuwsbrief zult u telkens enkele weken na een
uit te voeren. Het bestuur heeft een toelichting op
bestuurlijk
de zogenaamde voor-evaluatie gekregen van de
overleg
van
de
RUD
Limburg
Noord
onderzoeker van de Universiteit van Twente.
ontvangen (2 á 3 keer per jaar).
In dit voorwoord willen we u informeren over het eerste
bestuurlijk voorjaarsoverleg van de RUD Limburg dat
Over de kwaliteitscriteria is het bestuur akkoord
heeft plaatsgevonden op 7 maart jongstleden.
gegaan
met
het
als
regio
Limburg
Noord
gezamenlijk opstellen van het verbeterplan én de
daadwerkelijke verbetering op het gebied van de
procescriteria, te starten met een gezamenlijke
risicoanalyse.
Verder
is
afgesproken
dat
de
komende maanden haalbare scenario’s worden
uitgewerkt voor een groeipad van de RUD Limburg
Noord binnen de geldende kwaliteitscriteria.
Tenslotte heeft het bestuurlijk overleg stil gestaan
bij de werkwijze t.b.v. de decentralisatie van de
Provinciale VTH taken naar de gemeenten. Hierin
wordt een transitieperiode en een structurele
borging onderscheiden. Met het oog op zorgvuldig
handelen in de richting van de betrokken bedrijven
en hun omgeving is voor de transitieperiode
Als formele documenten stonden het jaarverslag
afgesproken dat voor de werkzaamheden bij de
over 2013, de bijgestelde begroting voor 2014, de
betreffende bedrijven een beroep gedaan wordt op
meerjarenbegroting
de
de medewerkers van de afdeling Provincie van de
vaststelling van de tarieven en de verdeelsleutel op
RUD Limburg Noord. Voor de structurele borging
de agenda van het bestuurlijk overleg. Deze
heeft het bestuur de denkrichting onderschreven
formele documenten zijn alle nagenoeg conform
om bij één van de partners formatie te creëren waar
vastgesteld. Een exemplaar van het jaarverslag
vervolgens
over 2013 kunt u desgewenst opvragen via het
gedecentraliseerde
coördinatiecentrum van onze netwerkorganisatie.
Belangrijkste voordeel van deze denkrichting is dat
voor
2015-2019
en
versnippering
door
van
alle
taken
kennis
partners
worden
en
de
uitgevoerd.
ervaring
wordt
voorkomen, de kwaliteit voor de regio behouden
Dit is mede ontstaan door de overgangsafspraak.
blijft en er een eenduidige aansturing ontstaat voor
Lopende aanvragen (ingediend vóór 1-1-2013) zijn
de betrokken medewerkers. Deze denkrichting
niet door de RUD Limburg Noord afgehandeld,
wordt de komende tijd uitgewerkt tot een concreet
maar door het betreffende bevoegd gezag (dit
voorstel.
betreft een overgangsafspraak die eind 2012 is
gemaakt).
Ike Busser (voorzitter bestuurlijk overleg RUD
De geplande omzet van de RUD
betrof €
Limburg Noord)
4.818.790.
betrof
Karel Joosten (directeur RUD Limburg Noord)
3.371.721, zijnde 80% van de geplande omzet.
De
gerealiseerde
omzet
€
De eerste kwartalen van het jaar zijn met name
gebruikt
voor
opstart
en
ontwikkelingen
van
Eerste jaarverslag van de RUD
standaarden. Later in het jaar is gestart met de
We may all have come on different ships, but we
are in the same boat now (Martin Luther King Jr).
uitwisseling van personeel / deskundigen.
In het jaarverslag van de RUD Limburg Noord zijn
de ontwikkelingen die de RUD in het jaar 2013
heeft doorgemaakt, de gerealiseerde productie en
de financiële gegevens weergegeven.
Hierdoor is 6% van de omzet van de RUD
gerealiseerd door medewerkers van een partner.
Deze 6% is voor 18% gelegen in de advisering ten
behoeve van vergunningverlening en voor 82% in
toezicht.
Ontwikkelingen
In 2013 is er gewerkt aan een uniforme werkwijze
door het opstellen van vier primaire processen,
bedrijfsvoeringprocessen, formats en checklisten.
In het najaar is een nieuwe, Wabobrede, PDC voor
2014 opgemaakt, waardoor de mogelijkheid bestaat
om verzoektaken in te brengen.
Verder is er veel aandacht geweest voor het thema
kwaliteit. De zelfevaluatie-tool is ingevuld waardoor
een gezamenlijk beeld is ontstaan, de EVP
(ervaringsprofiel) trajecten zijn bij nagenoeg alle
Financiën
partners in gang gezet en er heeft een audit op
Het rekeningresultaat van 2013 bedraagt ruim €
basis van het OverheidsOntwikkelModel (OOM)
235.000,
plaats gevonden.
structurele middelen en € 152.000 aan incidentele
Als
bijzondere aandachtsvelden
zijn in 2013
bestaande
uit
bijna
€
83.000
aan
middelen.
communicatie en sturing gedefinieerd. Er zijn
De voordelen zijn o.a. ontstaan door een latere
diverse medewerkersbijeenkomsten georganiseerd,
invulling van de functie van programmacoördinator,
nieuwsbrieven
webportaal
verkregen subsidies en inzet van SKP-gelden,
www.rudlimburgnoord.nl ingericht en er is een start
lagere advieskosten, het nog niet aangaan tot
gemaakt met het communicatieplan.
aanschaf
verspreid,
het
van
(ICT)
middelen
en
het
geen
aanspraak hoeven maken op de post onvoorzien.
Dit rekeningresultaat blijft voorlopig binnen de RUD
Gerealiseerde productie
Het
realisatiepercentage
van
het
inrichting
Limburg Noord beschikbaar voor het ICT plan.
gebonden toezicht in 2013 is RUD breed 83%.
Het aantal verwachte vergunningaanvragen en
Het volledige jaarverslag van de RUD Limburg
meldingen werd in 2013 ingeschat op 521.
Noord is te vinden is op www.rudlimburgnoord.nl of
Het realisatiepercentage daarvan is 51%, zijnde
op te vragen bij het coördinatiecentrum.
265 werkelijke adviezen.
Op weg naar een optimale inzet van
kwaliteit binnen de regio
Nederweert en de MER Omgevingsdienst zijn
vervolgens de bedrijven verdeeld.
Naast het feit dat de inzet van goed opgeleide
Om tot een juiste inzet van capaciteit, ervaring en
medewerkers met voldoende ervaring en vlieguren
kennis te komen zijn in de afdelingen Midden en
binnen het betreffende vakgebied/branche een van
Zuid
Noord
de doelstellingen van de omgevingsdiensten is,
werkverdelingsafspraken gemaakt voor 2014. Voor
van
zorgt deze werkverdeling ook voor enthousiasme
zowel
en
en betrokkenheid (RUD-gevoel) bij de medewerkers
specialismen is gekeken bij welke partners de
omdat zij steeds meer bezig kunnen zijn met hun
meeste kennis en ervaring in huis is op welke
eigen specialisme.
toezicht
de
RUD
als
Limburg
vergunningverlening
vakgebieden. Dit hebben we vergeleken met de
uitvoeringsprogramma’s voor 2014. Op deze wijze
is er een voorlopige werkverdeling ontstaan waarbij
Informatieplan
de aanwezige kwaliteiten zo goed mogelijk worden
ingezet voor de regio en die daarnaast al zoveel
De RUD Limburg Noord heeft momenteel een
mogelijk
van
volledig ingerichte website, die bedoeld is als
de
intranet (extranet) voor de RUD-medewerkers. Via
Kwaliteitscriteria 2.1. Eén van de kaders bij deze
deze website wordt informatie verspreid, kunnen
werkverdelingen
medewerkers elkaar vinden en kan kennis worden
gebaseerd
is
kwaliteiten/medewerkers
is
dat
op
op
dit
de
grond
inzet
van
plaatsvindt
op
kostenneutrale wijze.
uitgewisseld.
Primair moeten de medewerkers van de RUD
Een medewerker die gelet op de werkvoorraad bij
zonder belemmeringen taken voor een andere
de eigen organisatie niet voldoende “vlieguren” kan
partner efficient kunnen uitvoeren, dit netekent dat
maken binnen zijn/haar specialisme kan deze uren
het mogelijk moet zijn tijd- en plaatsonafhankelijk te
nu wel maken bij een andere partner. Het tekort
kunnen werken.
aan uren dat bij deze organisatie ontstaat kan
vervolgens worden ingevuld door een medewerker
van een van de andere partners.
Daarnaast heeft de RUD Limburg Noord als
organisatie behoefte aan meer informatie, die niet
via deze site ingewonnen kan worden. Hiermee
Deze werkwijze heeft zich in 2013 al bewezen in de
bedoelen we met name informatie over uitgevoerde
afdeling Midden en heeft in 2014 een positief
taken en werkvoorraad / capaciteit. Van die
vervolg gekregen. In de afdeling Zuid is hiermee
uitgevoerde taken willen we weten wat er is
begin 2014 gestart door de toezichthouders op
uitgevoerd, met welke kwaliteit, door wie, en
basis van hun eigen specialismen en wensen het
wanneer.
werk uit de uitvoeringsprogramma’s globaal te
werkvoorraad er is, en welke capaciteit waar
verdelen. Door de lijnmanagers van Leudal, Weert,
aanwezig is. Op dit moment is het niet mogelijk die
Daarnaast
willen
we
informatie centraal in te zamelen.
weten
welke
Momenteel is een werkgroep aan de slag met een
informatieplan om oplossingsrichtingen en een
advies aan te geven in het volgend bestuurlijk
overleg in mei.
Overige informatie
Het volgende Bestuurlijk Overleg van de RUD
Limburg Noord wordt gehouden op 23 mei 2014.
Volgens planning sturen we een maand na elk
bestuurlijk overleg een editie van deze nieuwsbrief
aan raads-, bestuurs- en statenleden, waarin de
onderwerpen van dat overleg behandeld zullen
worden.
Half mei (voorafgaand aan het volgend Bestuurlijk
Overleg) worden informatieavonden georganiseerd
door het MT en het coördinatiecentrum van de RUD
Limburg Noord. Deze avonden zijn bedoeld voor
geïnteresseerde bestuurs-, raads- en statenleden.
Wilt u meer informatie over de RUD Limburg
Noord? Dan kun u zich registreren op de website
van de RUD Limburg Noord.
Deze
website
is
ons
samenwerkingsplatform
waarop allerhande informatie te vinden is en
uitgewisseld kan worden. Als u zich registreert
ontvangt u ook de maandelijkse nieuwsbrief die
over de ‘dagelijkse’ onderwerpen informeert.
Voor vragen kunt u terecht bij het coördinatiecentrum via [email protected]