Bereikbaarheidsplan

Type hier het chapeau
Bereikbaarheidsplan
renovatie Velsertunnel
Inhoud
Samenvatting4
1 Inleiding
6
1.1 De belangrijkste keuzes
1.2 Coproductie met ondernemers, omgeving en overheden
1.3 De belangrijkste maatregelen
1.4 Wat leveren de maatregelen op?
1.5Kosteneffectiviteit
1.6 Hoe nu verder?
1.7 Connecting Mobility en Beter Benutten
7
7
9
9
9
10
10
2 Maatregelen op de weg
12
2.1 Maatregelen per locatie
2.2 Verkeersmanagement en regionale afstemming
16
19
3 Mobiliteitsmaatregelen
20
3.1Mobiliteitsmakelaar
3.2 Fietsgebruik aantrekkelijker
3.3 Bedrijventerreinen beter bereikbaar via ov
3.4 Onderzoek mogelijkheden bus
3.5 Extra hulp aan transportsector
3.6 Beperken woon-werkverkeer over het kanaal
3.7 Belonen van gedragsverandering
3.8 Maatregelen om bezoekers te blijven trekken
20
20
21
22
23
23
23
24
4 Communicatie: werken aan vertrouwen
25
5 Reisinformatie
27
5.1Maatregelen
27
6 Afgevallen opties
30
7 Bijlage: bereikbaarheidsstrategie en regionale kaders
33
7.1 Randvoorwaarden bereikbaarheidsplan
7.2Bereikbaarheidsstrategie
33
33
Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel | 3
Samenvatting
Om de regio IJmond bereikbaar te houden tijdens de
renovatie van de Velsertunnel (2016), hebben
Rijkswaterstaat, ondernemers en partners in de regio dit
bereikbaarheidsplan uitgewerkt. Hierin staat een
samenhangend pakket maatregelen dat ervoor zorgt dat
het verkeer zo goed mogelijk kan blijven doorrijden.
Coproductie met regio IJmond
Het issue bereikbaarheid leeft sterk in de regio. Omdat de
Velsertunnel tijdens de renovatie in 2016 negen maanden
dicht gaat, vrezen mensen voor een verkeerschaos met
dagelijks veel vertraging en opstoppingen. Daarom hebben
ondernemers, de transportsector, inwoners, overheden en
verschillende organisaties uit de regio actief meegewerkt
aan de totstandkoming van dit plan. Zij krijgen immers
direct met de verkeershinder te maken. Via zogeheten
focusgroepen heeft de regio zijn bijdrage geleverd.
De belangrijkste maatregelen
De meest effectieve manier om het verkeer tijdens de
renovatie van de Velsertunnel te laten doorrijden, is het
spreiden van de verkeersstromen. Rijkswaterstaat kiest
daarom voor twee hoofdomleidingen:
• Lokaal en regionaal verkeer dat nu door de Velsertunnel
rijdt, gaat tijdens de renovatie via de Wijkertunnel en
de A9.
• Lange-afstandsverkeer dat nu door de Wijkertunnel rijdt,
kan tijdens de renovatie via verschillende routes kiezen
voor de Coentunnels.
• Is er genoeg ruimte in de Wijkertunnel, dan wordt
verkeer niet actief richting de Coentunnels gestuurd.
De route over de Coentunnels gebruiken we dus alleen
als het nodig is.
4 | Rijkswaterstaat
Gerichte maatregelen op en langs deze routes zorgen er
vervolgens voor dat het verkeer zo goed mogelijk kan
blijven rijden. Dat zijn onder meer:
• Een tijdelijke extra rijstrook door de Wijkertunnel, met in
beide richtingen een voorkeursstrook voor vrachtverkeer
• Extra verbindingswegen op de knooppunten Velsen
en Beverwijk
• Permanente inzet calamiteitenbogen
• Optimalisatie van kruispunten op het lokale wegennet
• Een gelijkmatiger toestroom van verkeer de snelweg op
Enkele belangrijke voorstellen op het gebied van mobiliteitsmanagement en communicatie:
• Een extra pont voor fietsverkeer
• Een spitsshuttle vanaf station Beverwijk
• Ruimere mogelijkheden voor de transportsector om bij
de planning van routes rekening te houden met de
situatie op de weg
• Beloning voor mensen die uit de spits blijven
• Proactieve en tijdige (reis)informatie
Resultaat
Zonder bereikbaarheidsmaatregelen heeft de renovatie van
de Velsertunnel een flinke impact op verkeer in de regio; het
is een project van hindercategorie ‘zeer ernstige hinder’.
Zelfs binnen deze hoogste categorie kent de Velsertunnel
bijzonder veel impact op de bereikbaarheid.
Zonder maatregelen: veel hinder
Berekeningen tonen inderdaad aan dat zonder maatregelen
de hinder tijdens de spits fors is: een half uur tot een uur
extra reistijd in de spitsrichting. Buiten de zomerperiode
komt dat neer op zo’n 10 tot 15 kilometer file. In de
ochtendspits zou de file vanaf de Wijkertunnel helemaal
terugslaan tot aan de aansluiting Uitgeest. ’s Avonds staat
het verkeer dan vast in de andere richting: de file komt dan
tot knooppunt Rottepolderplein. Deze opstoppingen
zorgen er ook voor dat de doorstroming op toevoerende
wegen matig is.
De afsluiting van de Velsertunnel is dus voornamelijk een
spitsprobleem. Drukke punten in de spits blijven er
natuurlijk wel: dit zijn naar verwachting vooral de aansluiting IJmuiden (A22) en de weg door bedrijventerrein
De Pijp.
Samenwerken aan resultaat
In het bereikbaarheidsplan staan de voorstellen waar de
omgeving en Rijkswaterstaat voor willen gaan. Niet alle
plannen zijn al even ver uitgewerkt. De komende maanden
gaan alle betrokken partijen aan de slag om samen de
voorstellen definitief te maken.
Met maatregelen: 10 minuten extra vertraging
plus omrijden
Inzet van de maatregelen in dit plan vermindert deze
verkeersoverlast aanzienlijk. De maatregelen werken het
grootste deel van de hinder weg, zo’n 60 tot 70 procent.
De overgebleven overlast doet zich bijna uitsluitend voor
tijdens de drukste momenten in de spits:
• De hinder in de spits komt neer op zo’n 10 minuten extra
reistijd plus de benodigde omrijtijd.
• Buiten de spitsuren (overdag en later op de avond) is de
vertraging te verwaarlozen en blijft de hinder beperkt tot
het omrijden via de alternatieve routes.
‘Als transportondernemers
vinden we de renovatie
natuurlijk niet leuk, maar
we snappen het wel.’
Transportondernemer IJmond
Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel | 5
1 Inleiding
De Velsertunnel is een belangrijke verbinding voor de regio
IJmond. Dagelijks rijden er zo’n 65 duizend voertuigen
doorheen. De tunnel, met een leeftijd van bijna 60 jaar de
oudste snelwegtunnel van Nederland, is toe aan een flinke
renovatie.
Vrijwel dagelijks veroorzaken te hoge vrachtwagens schade
aan het tunneldak. Ook moeten veel installaties, zoals het
blussysteem en de ventilatie, worden vervangen zodat deze
voldoen aan scherpere veiligheidseisen. Daarom geeft
Rijkswaterstaat de Velsertunnel in 2016 een grootschalige
onderhoudsbeurt. De tunnel gaat daarbij in beide richtingen negen maanden dicht. Dat is nodig om de veiligheid
van weggebruikers en wegwerkers te kunnen garanderen.
Wat gaat er gebeuren?
• We vergroten de doorrijhoogte met 12 centimeter, zodat
vrachtwagens minder snel schade veroorzaken en er
minder hinder is op de weg.
• Tunnelinstallaties worden grondig gemoderniseerd
of helemaal vervangen (zoals de ventilatie en het
blussysteem).
• We passen de vluchtwegen aan. De Velsertunnel krijgt
onder meer vluchtdeuren die
op kortere afstand van elkaar liggen.
• Het wegdek in de tunnel wordt helemaal voorzien van
nieuw asfalt.
Impact
Zonder aanvullende maatregelen heeft de renovatie van de
Velsertunnel een flinke impact op verkeer in de regio; het is
een project van hindercategorie ‘zeer ernstige hinder’.
Zelfs binnen deze hoogste categorie kent de Velsertunnel
bijzonder veel impact op de bereikbaarheid.
6 | Rijkswaterstaat
Bereikbaarheidsplan
Rijkswaterstaat beseft hoe belangrijk het is voor de
economie van de IJmondregio om de bereikbaarheid tijdens
de werkzaamheden op peil te houden. Vandaar dit bereikbaarheidsplan: een reeks samenhangende maatregelen die
Rijkswaterstaat, ondernemers, inwoners en overheden
hebben ontwikkeld om de verkeershinder tijdens de
renovatie van de tunnel te verminderen. Het plan bestaat uit
een mix van maatregelen waarmee we de verkeershinder
kunnen beperken:
• Een extra rijstrook door de Wijkertunnel
• Verbeteren van alternatieve routes
• Mobiliteitsmaatregelen om anders reizen aantrekkelijker
te maken (zoals ov-gebruik, pont, fietsen, spitsmijden)
• Maatwerk voor het bedrijfsleven (slim plannen,
citymarketing)
• Communicatie
1.1
De belangrijkste keuzes
Om een samenhangend pakket maatregelen te ontwikkelen, hebben de betrokken overheden eerst een bereikbaarheidsstrategie opgesteld (zie bijlage). Deze vormt de
leidraad om vervolgens de meest effectieve maatregelen te
bepalen. Dit zijn de belangrijkste keuzes:
• Spreid de grootste verkeersstromen.
• Geef prioriteit aan de belangrijkste omleidingsroutes en
houd deze beschikbaar.
• Geef prioriteit aan het zakelijk verkeer (inclusief
goederenvervoer).
• Stem wegwerkzaamheden goed af.
• Beperk de fileterugslag en bevorder de doorstroming op
lokale wegen.
• Zet vol in op maatregelen om niet noodzakelijk autoverkeer uit de spits te halen.
1.2
Coproductie met ondernemers,
omgeving en overheden
Ondernemers, de transportsector, overheden en verschillende organisaties uit de regio zijn nauw betrokken bij het
tot stand komen van dit plan. Zij krijgen immers direct met
de verkeershinder te maken. Via zogeheten focusgroepen
heeft de regio aan het plan meegewerkt. Hun wensen,
zorgen en input vindt u hieronder beknopt weergegeven.
Focusgroep transport
In deze focusgroep zijn de transport- en distributiebedrijven
uit de regio vertegenwoordigd, samen met brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). Binnen de
groep is veel aandacht voor de verkeersmaatregelen op de
weg. De deelnemers toonden zich bezorgd over de
doorstroming op het lokale wegennet (het onderliggend
wegennet). Ook vroegen zij aandacht voor:
• venstertijden (verruiming mogelijkheden aan- en afvoer,
nachtdistributie)
• openstellen van een tijdelijke extra rijstrook in de
Wijkertunnel
• slim plannen van distributieroutes
• opstelplaatsen voor vrachtwagens om onnodige ritten
door de regio te voorkomen
• realtime reisinformatie
Focusgroep werkgevers
De focusgroep werkgevers zag vooral kansen op het gebied
van (elektrisch) fietsen en het beter ontsluiten van bedrijventerreinen met pendeldiensten. Daarnaast gaven de
bedrijven aan dat zij open staan voor onderlinge afspraken
over aanvangs- en sluitingstijden en de uitwisseling van
werkplekken. Daarnaast willen bedrijven die met veel
flexwerkers werken, rekening houden met de woonlocatie
van de werknemers.
Focusgroep recreatie
Deze groep ondernemers, waaronder horeca, strandexploitanten en de Beverwijkse Bazaar, verwacht geen grote
problemen door de tunnelrenovatie. Voor deze groep is de
doorstroming op het lokale wegennet een belangrijk issue.
Goede bewegwijzering en actuele reisformatie zijn voor hen
essentieel. Belangrijk is dat een groot deel van hun klanten
buitenlandse toeristen zijn die de regio niet of slecht
kennen. Gele omleidingsborden zijn voor deze mensen
moeilijk te begrijpen. De recreatieondernemers pleiten
Informatiebijeenkomst in de Velsertunnel (voorjaar 2014)
ervoor om zoveel mogelijk aangepaste blauwe borden (in
meer talen) te gebruiken. Zij stellen hun communicatiekanalen graag beschikbaar om klanten ook al voor vertrek
te informeren.
Focusgroep detailhandel
Binnen de Beverwijkse detailhandel leeft één grote vrees:
dat de klanten ten zuiden van het Noordzeekanaal straks
wegblijven. Voor sommige bedrijven is dit misschien wel
40% van de klandizie. Na een aantal economisch moeilijke
jaren rekenen sommige ondernemers met een faillissement
als de tunnel negen maanden dicht gaat. Men vreest de
gevolgen van een te negatieve beeldvorming over de
bereikbaarheid. Dit is mogelijk schadelijker dan de feitelijke
situatie op de weg. De detailhandel verwacht van
Rijkswaterstaat daarom een sterke inzet op communicatie,
zodat klanten weten waar ze aan toe zijn.
Focusgroep zorg
Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en andere zorginstellingen, zoals Heliomare, zijn in belangrijke mate
afhankelijk van een goede verbinding over het Noordzeekanaal. In de eerste plaats voor het vervoer van hun
patiënten en cliënten. Bij het Rode Kruis Ziekenhuis
leeft bovendien de zorg dat negatieve beeldvorming over
bereikbaarheid leidt tot een (forse) omzetdaling; bijvoorbeeld omdat huisartsen geen patiënten meer doorverwijzen of omdat ambulances het Noordzeekanaal niet
meer willen kruisen.
1.3
De belangrijkste maatregelen
De meest effectieve manier om het verkeer tijdens de
renovatie van de Velsertunnel te laten doorrijden, is het
spreiden van de verkeersstromen. Rijkswaterstaat kiest
daarom voor twee hoofdomleidingen:
• Lokaal en regionaal verkeer dat nu door de Velsertunnel
rijdt, gaat tijdens de renovatie via de Wijkertunnel
en de A9.
• Lange-afstandsverkeer dat nu door de Wijkertunnel rijdt,
kan tijdens de renovatie via verschillende routes kiezen
voor de Coentunnels.
• Is er genoeg ruimte in de Wijkertunnel, dan wordt verkeer
niet actief richting de Coentunnels gestuurd. De route
over de Coentunnels gebruiken we dus alleen als het
nodig is.
8 | Rijkswaterstaat
Gerichte maatregelen op en langs deze routes zorgen er
vervolgens voor dat het verkeer zo goed mogelijk kan
blijven rijden. Dat zijn onder meer:
• Een tijdelijke extra rijstrook door de Wijkertunnel, met in
beide richtingen een voorkeursstrook voor vrachtverkeer
• Extra verbindingswegen op de knooppunten Velsen
en Beverwijk
• Permanente inzet calamiteitenbogen
• Optimalisatie van kruispunten op het lokale wegennet
• Een gelijkmatiger toestroom van verkeer de snelweg op
Daarnaast krijgen mobiliteitsmanagement en communicatie veel aandacht. Zo willen Rijkswaterstaat, de provincie
Noord-Holland, samenwerkingsverband IJmond Bereikbaar
en betrokken wegbeheerders onder meer zorgen voor:
• Een extra pont voor fietsverkeer
• Een spitsshuttle vanaf station Beverwijk
• Ruimere mogelijkheden voor de transportsector om
bij de planning van routes rekening te houden met
de situatie op de weg
• Beloning voor mensen die uit de spits blijven
• Proactieve en tijdige (reis)informatie
1.4
Wat leveren de maatregelen op?
Zonder bereikbaarheidsmaatregelen heeft de renovatie van
de Velsertunnel een flinke impact op verkeer in de regio; het
is een project van hindercategorie ‘zeer ernstige hinder’.
Zelfs binnen deze hoogste categorie kent de Velsertunnel
bijzonder veel impact op de bereikbaarheid.
Zonder maatregelen: veel hinder
Berekeningen tonen aan dat zonder maatregelen de hinder
tijdens de spits inderdaad fors is: een half uur tot een uur
extra reistijd in de spitsrichting (buiten de zomerperiode is
dat zo’n 10 tot 15 kilometer file). In de ochtendspits zou de
file vanaf de Wijkertunnel helemaal terugslaan tot aan de
aansluiting Uitgeest. ’s Avonds staat het verkeer dan vast in
de andere richting: de file komt dan tot knooppunt
Rottepolderplein. Deze opstoppingen zorgen er ook voor
dat de doorstroming op toevoerende wegen matig is.
Met maatregelen: 10 minuten extra vertraging plus
omrijden
Inzet van de maatregelen in dit plan vermindert deze
verkeersoverlast aanzienlijk. De maatregelen werken het
grootste deel van de hinder weg, zo’n 60 tot 70 procent.
De overgebleven overlast doet zich bijna uitsluitend voor
tijdens de drukste momenten in de spits:
• De hinder in de spits komt neer op zo’n 10 minuten extra
reistijd plus de benodigde omrijtijd.
• Buiten de spitsuren (overdag en later op de avond) is de
vertraging te verwaarlozen en blijft de hinder beperkt tot
het omrijden via de alternatieve routes.
De afsluiting van de Velsertunnel is dus voornamelijk
een spitsprobleem. Drukke punten in de spits blijven
er natuurlijk wel: dit zijn naar verwachting vooral de
aansluiting IJmuiden (A22) en de weg door bedrijventerrein De Pijp.
1.5
Kosteneffectiviteit
Zorgt het maatregelenpakket in dit plan er aantoonbaar
voor dat de bereikbaarheid van de regio op niveau blijft?
Om op deze vraag een antwoord te krijgen, heeft Rijkswaterstaat de kosteneffectiviteit van de maatregelen laten
doorrekenen. Hiervoor is een zogeheten value engineeringanalyse gebruikt. Dat is een systematische methode om te
bepalen wat een project precies oplevert.
In de analyse zijn verschillende scenario’s doorgerekend,
van geen extra bereikbaarheidsmaatregelen tot uitvoeren
van het hele pakket. Uit het onderzoek blijkt dat het hele
pakket inclusief mobiliteitsmaatregelen het beste scoort
(oordeel ‘goed’). Ook laat de analyse zien dat het voor de
bereikbaarheid van de regio minimaal nodig is om een
tijdelijke extra rijstrook in de Wijkertunnel en extra
keerlussen op de knooppunten Beverwijk en Velsen aan
te leggen. De mobiliteitsmaatregelen zijn vooral belangrijk
voor de doorstroming op de lokale wegen.
Hoewel de mobiliteitsmaatregelen nog verder moeten
worden uitgewerkt, is dus al wel duidelijk dat zij een
kosteneffectieve investering zijn.
‘We hebben nu al heel
vaak te maken met
opstoppingen in de
Velsertunnel, dus we zijn
wel wat gewend.’
Inwoner Beverwijk
Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel | 9
1.6
Hoe nu verder?
Dit bereikbaarheidsplan laat zien welke maatregelen
Rijkswaterstaat, de provincie, gemeenten, ondernemers
en de omgeving willen nemen om de IJmond tijdens de
renovatie van de Velsertunnel bereikbaar te houden. Het is
een document dat richting geeft; de komende maanden
worden de verschillende voorstellen verder geconcretiseerd. Deze verdere uitwerking vindt plaats in de tweede
helft van 2014 en in 2015.
Uitwerking maatregelen op de weg
Voor verkeer is een aantal grote maatregelen al concreet
benoemd en onderzocht. Dit omdat deze maatregelen de
basis vormen voor de rest van het pakket; bovendien kent
de aanpassing van infrastructuur een langere realisatietijd.
De noodzaak is daarmee groter om deze zo snel mogelijk
tot in detail uit te werken en vervolgens aan te leggen.
Ook worden de volgende zaken verder geconcretiseerd:
• Realisatie van extra digitale routeborden (dynamische
route- informatiepanelen of DRIPs), doseerinstallaties
en het opstellen van regelscenario’s voor de aansturing
hiervan. Waar komen extra DRIPs te staan? Welke tekst
komt erop? Wanneer moeten de doseerinstallaties
worden ingezet?
• Aanpassingen van kruispunten (zoals nieuwe belijning,
extra opstelvakken en optimaliseren van groentijden).
Welke kruispunten moeten worden aangepast en wat is
er mogelijk?
• Op belangrijke routes meer data verzamelen over
reistijden. Deze data willen we beschikbaar maken via
service providers zoals TomTom, VID en de ANWB.
Op welke routes is meer reistijdinformatie wenselijk?
Hoe kunnen we deze informatie breed delen?
• Uitwerken incidentmanagementplan. Op welke routes
moeten extra voorzieningen worden getroffen?
Uitwerking mobiliteitsmaatregelen
Veel van de voorgestelde mobiliteitsmaatregelen (zie
hoofdstuk 3) werken wij samen met het bedrijfsleven verder
uit. Doel is om al zoveel mogelijk maatregelen vanaf eind
2014/begin 2015 uit te voeren. Hiervoor is een taskforce
in het leven geroepen, bestaande uit Rijkswaterstaat,
IJmond Bereikbaar en een aantal vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven.
We gebruiken het komende half jaar (vanaf de zomer van
2014) om in overleg met individuele bedrijven de voorgestelde maatregelen af te stemmen op hun specifieke
situatie. De mobiliteitsmakelaar (zie paragraaf 3.1) speelt
een belangrijke rol in dit proces. Hij onderhoudt de
contacten en ondersteunt de bedrijven bij het uitrollen
van de maatregelen.
10 | Rijkswaterstaat
Planning en vervolg
Maatregelen op de weg
Uitwerking en voorbereiding Tweede helft 2014
Uitvoering2015
Mobiliteitsmaatregelen
Uitwerking en voorbereiding
Uitvoering
2014 - 2015
2015 - 2016
1.7
Connecting Mobility en Beter
Benutten
Bij de renovatie van de Velsertunnel werkt Rijkswaterstaat
samen met twee landelijke programma’s op het gebied van
verkeersmanagement en doorstroming: Connecting
Mobility en Beter Benutten. Connecting Mobility is de
uitvoerder van de Routekaart Beter Geïnformeerd Op Weg.
Deze Routekaart vormt samen met het programma Beter
Benutten de kern van de innovatieve aanpak waarmee
minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu
samen met Rijk, regio en bedrijfsleven de bereikbaarheid in
de drukste regio’s over weg, water en spoor wil verbeteren.
N203
Aansluiting
Uitgeest
Uitgeest
Aansluiting
Heemskerk
Aansluiting
Beverwijk
Wijk aan Zee
Heemskerk
Rode Kruis
Ziekenhuis
Knp.
Beverwijk
Woonboulevard
Beverwijkse Bazaar
Tata Steel
Aansluiting
Beverwijk-Oost
N197
Bedrijventerrein
Velsen-Noord
N246
Velserpont
IJmuiden
Krommenie
Beverwijk
N197
Haven
IJmuiden
N203
Bedrijventerrein De Pijp
Wijkertunnel
Velsertunnel
Aansluiting
IJmuiden
N208
N202
N246
Buitenhuizerpont
Knp.
Velsen
Velserbroek
Noordzeekanaal
Bloemendaal
Haarlem
Knp.
Rottepolderplein
N200
2 Maatregelen op de weg
Maatregelen op de weg zorgen voor veruit de grootste
afname van verkeershinder in de regio IJmond: 50 tot
60 procent minder. In dit hoofdstuk leest u om welke
maatregelen het gaat en welk idee erachter zit.
De meest effectieve manier om ervoor te zorgen dat het
verkeer tijdens de afsluiting van de Velsertunnel kan blijven
rijden, is het spreiden van verkeersstromen. Rijkswaterstaat
en de wegbeheerders in de regio pakken dit aan door het
verkeer via de Wijkertunnel, en wanneer nodig, door de
Coentunnels te laten rijden:
• Lokaal en regionaal verkeer dat nu door de Velsertunnel
rijdt, gaat tijdens de renovatie via de Wijkertunnel en
de A9.
• Lange-afstandsverkeer dat nu door de Wijkertunnel rijdt,
kan tijdens de renovatie via verschillende routes kiezen
voor de Coentunnels.
• Is er genoeg ruimte in de Wijkertunnel, dan wordt
verkeer niet actief richting de Coentunnels gestuurd.
De route over de Coentunnels gebruiken we dus alleen
als het nodig is.
Op knooppunten en aansluitingen langs de omleiding via
de Wijkertunnel (A9) legt Rijkswaterstaat extra verbindingswegen aan. Kruispunten op het onderliggend wegennet
worden waar mogelijk aangepast om de nieuwe verkeersstromen goed te kunnen verwerken. Ook zorgt
Rijkswaterstaat in samenwerking met betrokken wegbeheerders voor een gelijkmatiger toestroom van verkeer
vanuit aansluitende lokale wegen. Dit gebeurt door het
plaatsen van extra bewegwijzering, toeritdosering en het
aanpassen van verkeerslichten.
12 | Rijkswaterstaat
‘ Als de bewegwijzering maar goed
is, dan zijn we al erg geholpen.’
Ondernemer Beverwijk
Rijden via Wijkertunnel
De Wijkertunnel is tijdens de renovatie grotendeels bedoeld
voor weggebruikers die anders door de Velsertunnel zouden
rijden. Het gaat om lokaal noord-zuidverkeer tussen
Beverwijk/Heemskerk, IJmuiden, Haarlem en Alkmaar.
De belangrijkste maatregel hier is het inrichten van een
tijdelijke extra rijstrook in beide richtingen (de huidige
vluchtstrook). Ook komen er nieuwe verbindingswegen bij
op de aansluiting IJmuiden en de knooppunten Velsen en
Beverwijk. De nieuwe verbindingen zorgen ervoor dat lokaal
verkeer zo makkelijk mogelijk de Wijkertunnel in kan;
omrijden via knooppunt Rotterpolderplein of afrit 9 (bij
Heemskerk) is dan niet nodig.
Rijden via Coentunnels
Tijdens de renovatie van de Velsertunnel rijdt het langeafstandsverkeer via meerdere routes naar de Coentunnels
(over verschillende provinciale wegen en de A8). Zo kan het
lange-afstandsverkeer zo goed mogelijk blijven doorrijden
en ontstaat er meer ruimte in de Wijkertunnel. Daar
profiteert het lokale en regionale verkeer weer van.
De Coentunnels zijn tijdens de renovatie van de Velsertunnel vooral belangrijk voor verkeer vanuit Heerhugowaard, Alkmaar, Heiloo, Castricum en Uitgeest richting
Schiphol/Amsterdam en omgekeerd. Rijkswaterstaat
verwacht dat deze alternatieven na de volledige opening van
de Coentunnel medio 2014 al aantrekkelijker worden.
Om het verkeer richting Coentunnels beter te laten
doorrijden, zetten Rijkswaterstaat en de provincie vooral
in op het beter benutten van verschillende kruispunten
en aansluitingen.
Andere routes
De route via het Sluizencomplex, via de pontjes bij Velsen,
Spaarndam-Buitenhuizen en de Hemkade heeft maar een
beperkte capaciteit. Vandaar dat de betrokken overheden
ervoor kiezen om verkeer niet actief over deze alternatieve
route te leiden. Er is op deze route straks ook geen extra
reisinformatie te zien. Desondanks trekt de sluizenroute
waarschijnlijk veel verkeer aan, wat gepaard gaat met
overlast voor de directe omgeving. Samen met de gemeentes IJmuiden en Velsen onderzoekt Rijkswaterstaat hoe deze
overlast beperkt kan blijven.
Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel | 13
Renovatie Velsertunnel: overzicht maatregelen op de weg
13
Legenda
10
routes via de Wijkertunnel
routes via de Coentunnel
11
De nummering van de tekstblokken
komt overeen met de nummering van
de maatregelen uit paragraaf 2.1
7
3
Shuttlebus station
14
Extra fietspont
1
2
5
12
8
3
4
5
2
1
15
2
6
3
4
9
16
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10
14 | Rijkswaterstaat
Tijdelijke extra rijstrook
Voorkeursstrook
vrachtverkeer
Calamiteitenboog
Keerlus knooppunt Velsen
Keerlus knooppunt Beverwijk
Turborotonde
Verbeteren kruispunten
Kleinere aanpassingen
Aanpassen bewegwijzering
richting Wijkertunnel
Extra DRIP(s)
Toeritdosering
Aanpassen afrit
Betere doorstroming
Aanpassingen o.a. extra
opstelstrook
Aanpassen bewegwijzering
richting Haarlem
Toeritdosering
A22
Velsertunnel
A9
Wijkertunnel
2.1
Maatregelen per locatie
1. Tijdelijke extra rijstrook Wijkertunnel
In de Wijkertunnel liggen twee rijstroken en een vluchtstrook. Tijdens de
renovatie van de Velsertunnel richt Rijkswaterstaat de vluchtstrook in de
Wijkertunnel in als extra rijstrook. Deze tijdelijke extra rijstrook wordt in
beide richtingen aangelegd tussen de knooppunten Beverwijk en Velsen.
Zo is er in de Wijkertunnel tijdens de afsluiting van de Velsertunnel meer
ruimte om al het verkeer te verwerken.
1. Tijdelijke extra rijstrook Wijkertunnel
2. Voorkeurstrook vrachtverkeer Wijkertunnel
Om de doorstroming door de Wijkertunnel te optimaliseren, wordt één
van de drie rijstroken in de Wijkertunnel ingericht als voorkeurstrook voor
vrachtwagens. Dit zorgt ervoor dat vrachtwagens minder van rijstrook
hoeven te wisselen, wat de doorstroming verbetert.
A22
Velsertunnel
A9
Wijkertunnel
3. Permanente inzet calamiteitenbogen
4. Keerlus op knooppunt Velsen
16 | Rijkswaterstaat
• Richting Alkmaar is de voorkeurstrook de rechter rijstrook. Zo kunnen
vrachtwagens makkelijk de afrit Beverwijk Oost nemen.
• Richting Haarlem is de middelste rijstrook de voorkeurstrook voor
vrachtverkeer. De vrachtauto’s rijden dan al goed voorgesorteerd, omdat
de rechter rijstrook overgaat in de calamiteitenboog naar de A22 richting
IJmuiden. Dit voorkomt onnodige weefbewegingen van het verkeer bij
de Wijkertunnel, is veiliger en beter voor de doorstroming.
3. Permanente inzet calamiteitenbogen
Vanaf mei 2014 legt Rijkswaterstaat zogeheten calamiteitenbogen aan op
de knooppunten Beverwijk en Velsen. Dit zijn extra binnenbochten die het
mogelijk maken via de Wijkertunnel om te rijden als de Velsertunnel is
gestremd. Tijdens de renovatie van de Velsertunnel worden deze nieuwe
verbindingswegen gebruikt om ervoor te zorgen dat het lokale verkeer
makkelijker via de Wijkertunnel kan.
4. Keerlus op knooppunt Velsen
De uitdaging op de route via de Wijkertunnel is om verkeer vanuit IJmuiden
en Velserbroek snel richting de Wijkertunnel te leiden. Dit bereiken we door
de aanleg van een tijdelijke verbinding - een keerlus - op het knooppunt
Velsen (niet te verwarren met de extra calamiteitenboog op dat knooppunt,
zie punt 3). Dankzij deze verbinding van de A22 direct met de A9/knooppunt
Velsen, hoeft lokaal verkeer vanuit IJmuiden richting de Wijkertunnel niet
helemaal om te rijden via knooppunt Rottepolderplein. Na de renovatie van
de Velsertunnel wordt de verbinding weer verwijderd, omdat deze dan zijn
functie verliest.
5. Keerlus op knooppunt Beverwijk
Ook aan de noordkant van de Wijkertunnel, bij knooppunt Beverwijk, legt
Rijkswaterstaat een tijdelijke verbindingsweg - een keerlus - aan. Deze weg,
die de A9 direct met de A22 verbindt, is uitsluitend bestemd voor personenauto’s en zorgt ervoor dat bedrijventerrein De Pijp wordt ontlast. Dit omdat
er meer ruimte komt op de Wijkermeerweg. Ook is omrijden via afrit 9 (bij
Heemskerk) dan niet nodig. Na de renovatie van de Velsertunnel wordt de
verbinding weer verwijderd, omdat deze dan zijn functie verliest.
6. Turborotonde bij zuidelijke tunnelmond
De aansluiting IJmuiden op de A22 is druk en heeft een maar een beperkte
capaciteit. Daarom wil Rijkswaterstaat iets ten zuiden van de Velsertunnelmond een soort turborotonde aanleggen. Die zorgt ervoor dat verkeer
vanuit Velserbroek en IJmuiden (en omgekeerd) eenvoudiger van
en naar de Wijkertunnel kan rijden. Rijkswaterstaat onderzoekt met de
milieudienst IJmond of de capaciteit van de aansluiting verder kan
worden vergroot.
7. Verbeteren kruispunten N197 en N246
Tijdens de afsluiting van de Velsertunnel rijdt er meer verkeer via de N197
en de N246 van en naar de A9. Daarom kijken Rijkswaterstaat, Beverwijk,
Velsen en de provincie samen hoe we de kruispunten op deze route kunnen
aanpassen, zodat ze meer verkeer in deze richting kunnen verwerken.
Dat kan bijvoorbeeld door vergroten van de opstelcapaciteit of door langer
groen te geven aan verkeer van en naar de A9.
5. Keerlus op knooppunt Beverwijk
8. Kleinere aanpassingen op de aansluiting A22 Beverwijk
Tijdens de renovatie kan verkeer op de aansluiting A22 Beverwijk makkelijker van de N197 de A22 op, omdat er geen verkeer vanuit de Velsertunnel
komt. Om dit in goede banen te leiden, komt er op de A22 ter hoogte van
de Velsertraverse een doorsteek van de toerit direct naar de hoofdrijbaan.
Aanleggen van de doorsteek is mogelijk vanaf het moment dat de provincie
Noord-Holland klaar is met eigen aanpassingen aan de traverse; de
voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. De provinciale werkzaamheden zijn ervoor bedoeld om het verkeer op de toerit naar de A22 beter te
laten doorstromen. Voordat de renovatie van de Velsertunnel begint, is de
provincie klaar met haar werkzaamheden.
Wijk
9. Aanpassen bewegwijzering richting Wijkertunnel
Tijdens de afsluiting van de Velsertunnel rijdt het lokale verkeer via de
Wijkertunnel. De borden langs de weg zijn hier alleen nog niet op ingesteld.
Rijkswaterstaat past de bebording daarom zo aan, dat het lokale verkeer
snel naar de Wijkertunnel wordt geleid. Dit gebeurt in samenwerking met
de provincie, de gemeente Velsen en de gemeente Beverwijk.
10. Extra DRIPs
Elektronische informatieborden, voluit dynamische route-informatiepanelen (DRIPs), zijn belangrijk om weggebruikers snel van essentiële
reisinformatie te voorzien. Daarom worden er extra DRIPs ingezet op de
belangrijke keuzepunten langs de wegen in de regio. Deze maatregel
werken Rijkswaterstaat, de provincie en betrokken gemeentes samen uit.
6. Turborotonde bij zuidelijke tunnelmond
Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel | 17
N246
Krommenie
11. Dosering op A9
Om het verkeer op de A9 ter hoogte van de Wijkertunnel door te laten
stromen en filevorming te voorkomen, beperken Rijkswaterstaat, de
provincie en betrokken gemeenten de verkeersinstroom op de A9. Het gaat
in eerste instantie om instroom van lange-afstandsverkeer vanaf de A9
Uitgeest en/of de A9 Rotterpolderplein richting Wijkertunnel; deze is tijdens
de werkzaamheden immers bestemd voor het lokale en regionale verkeer.
Mocht het nodig zijn de instroom verder te beperken, dan wordt ook het
verkeer vanaf aansluiting A9 Beverwijk gedoseerd.
12. Aanpassen afrit A9 Beverwijk (rotonde)
Momenteel wordt onderzocht of de rotonde onderaan de afrit A9 Beverwijk
voldoende capaciteit heeft. Om fileterugslag op de snelweg te voorkomen,
kan aanpassen van de rotonde uitkomst bieden.
14. Aanpassingen aansluiting N203-246
13. Een betere doorstroming op de N8, N203 en de N246
De verkeerslichten op de N8, N203 en N246 in de regio Zaanstad en Uitgeest
moeten zo worden ingesteld dat het verkeer zo vlot mogelijk kan doorrijden
van de A9 Uitgeest naar de Coentunnels (en omgekeerd). Dit zoeken
Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en betrokken gemeenten
samen uit.
14. Aanpassingen aansluiting N203-N246
De aansluiting van de N203 met de N246 is een belangrijk punt op de
omleidingsroute: hier slaat verkeer op de N203 af richting de A8 en de
Coentunnels. Op dit moment is er maar één opstelvak beschikbaar voor
verkeer dat wil afslaan richting de Coentunnels (N246/A8). Tijdens de
renovatie kan het verkeer hier gebruik maken van een extra opstelvak.
Dat wordt aangelegd door de provincie Noord-Holland, die het extra vak
gebruikt voor eigen werkzaamheden aan de Zaanbrug (die wordt tijdens
de renovatie van de Velsertunnel aangepakt) en de brug bij Krommenie
(dat werk is vóór de renovatie klaar).
‘Het aandeel vrachtverkeer is in
deze regio veel hoger dan in de rest
van het land. Geef dus extra
aandacht aan de transportsector.’
Ondernemer IJmond
Door een rijstrook op de N246 (tussen de Kerkstraat en de aansluiting
N203-N246) ter beschikking te stellen aan het verkeer op de omleiding,
kunnen weggebruikers vanaf de N203 vrij invoegen. Het verkeer richting
de Coentunnels kan dan vlotter doorrijden; voor de doorstroming op de
N246 heeft dit nauwelijks gevolgen. De provincie Noord-Holland en
Rijkswaterstaat onderzoeken samen of deze maatregel kan worden ingezet.
15. Aanpassen bewegwijzering richting Haarlem
Dankzij de opening van de Coentunnels is het verkeer vanuit Zaanstad
sneller via de A8 - A10 - A5 in Haarlem dan via de N246. De borden langs de
weg geven dit alleen nog niet aan. Rijkswaterstaat past de bebording
daarom zo aan, dat verkeer in de regio meer gebruik maakt van de route
via de Coentunnels. Dit gebeurt in samenwerking met de provincie en
betrokken gemeenten.
16. Mogelijk toeritdosering
Momenteel onderzoekt Rijkswaterstaat het nut van toeritdosering langs de
A8. Toeritdosering – via verkeerslichten bij de opritten naar de snelweg –
zorgt ervoor dat verkeer gelijkmatiger de snelweg op komt, zodat invoegen
makkelijker gaat en het verkeer beter door blijft rijden.
18 | Rijkswaterstaat
2.2
Verkeersmanagement en regionale
afstemming
Onder verkeersmanagement vallen alle maatregelen die
Rijkswaterstaat kan nemen om verkeer op de weg bij te
sturen, zoals matrixborden, tekstkarren en doseerlichten.
Het operationeel verkeersmanagement wordt tijdens de
renovatie van de Velsertunnel aangestuurd vanuit de
verkeerscentrale ‘de Wijde Blik’ van Rijkswaterstaat in
Velsen-Zuid en de verkeerscentrale van de provincie
Noord-Holland. Hiervandaan wordt de verkeerssituatie
24 uur per dag in de gaten gehouden.
Afstemmen werkzaamheden: RegioRegie
Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de samenwerkende wegbeheerders en ProRail stemmen hun
verschillende werkzaamheden zo af, dat zij niet bijten met
de renovatie van de Velsertunnel. Op die manier zorgen we
ervoor dat weggebruikers niet te maken krijgen met allerlei
werkzaamheden die tegelijk in de regio plaatsvinden.
De afstemming gebeurt via RegioRegie: een werkvorm met
een regiegroep (wegbeheerders) en een klankbordgroep
(bedrijfsleven, hulpdiensten, openbaar vervoer, transportsector). Na afstemming en vastleggen van de uitvoering
worden de werkzaamheden voor advies voorgelegd aan de
klankbordgroep.
Verkeersteam samenwerkende overheden
hulpdiensten besloten dat brandweer, politie en ambulance
bij een calamiteit wél door de Velsertunnel heen kunnen.
Zij hoeven dus niet om te rijden via de Wijkertunnel.
Het verkeersgedeelte in het Crisisbestrijdingsplan van
luchthaven Schiphol en het Rampenbestrijdingsplan van
Tata Steel in IJmuiden wordt ook aangepast aan de nieuwe
situatie op de weg tijdens de renovatie.
2.Bergingsvoertuigen op snelwegen én lokale wegen
Ongevallen en gestrande vrachtwagens hebben tijdens de
renovatie van de Velsertunnel een groot effect op de
doorstroming. Daarom gaat er bij ongevallen direct een
bergingsvoertuig op uit. Dit gebeurt op snelwegen,
provinciale én gemeentelijke wegen.
3.Extra bergingsvoertuigen paraat
De Wijkertunnel is tijdens de werkzaamheden erg belangrijk
voor de doorstroming in de IJmond. Wanneer hier een
ongeval gebeurt, stromen de wegen snel vol en kunnen
bergingsvoertuigen moeilijk de plek van het incident
bereiken. Daarom zet Rijkswaterstaat op strategische
plaatsen bergingsvoertuigen klaar die snel ter plaatse
kunnen zijn.
Verkeersregelaars
Rijkswaterstaat heeft goede ervaringen met de inzet van
verkeersregelaars tijdens grootschalige wegwerkzaamheden. De verkeersregelaars worden alleen op de drukste
momenten van de dag ingezet en aangestuurd door het
verkeersteam en de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.
Gecoördineerde inzet van verkeersmaatregelen (zoals
toeritdosering en een verlaagde maximumsnelheid) wordt
tijdens de werkzaamheden uitgevoerd door een centraal
verkeersteam. Dit team bestaat uit verkeersdeskundigen van
de gemeenten in de IJmond, de Milieudienst, de provincie
en Rijkswaterstaat. Het verkeersteam monitort de effectiviteit van de maatregelen en stelt deze bij om het verkeer zo
goed mogelijk te laten doorrijden.
Incidentmanagement
Tijdens de afsluiting van de Velsertunnel zijn er bij incidenten minder alternatieve routes beschikbaar. Bij incidenten
op en langs de route is het belangrijk dat nood- en hulpdiensten snel ter plaatse kunnen komen en dat de weg vlot
weer wordt vrijgemaakt. Hieronder leest u hoe we hiervoor
willen zorgen. Deze maatregelen worden verder uitgewerkt
in een incidentmanagementplan.
1. Nood-en hulpdiensten
De bereikbaarheid van de regio voor nood- en hulpdiensten
is van het grootste belang en moet te allen tijde gewaarborgd zijn. Daarom hebben Rijkswaterstaat en de betrokken
Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel | 19
3 Mobiliteitsmaatregelen
De verkeers- en verkeersmanagementmaatregelen zijn
bedoeld om het autoverkeer zo goed mogelijk te laten
doorstromen op het wegennet. Daarnaast zet
Rijkswaterstaat vol in op mobiliteitsmaatregelen. Dit zijn
maatregelen waarmee we zoveel mogelijk auto’s uit de
spits willen halen die daar niet per se hoeven te zijn.
Bij de mobiliteitsmaatregelen werken IJmond Bereikbaar,
Rijkswaterstaat en bedrijfsleven intensief samen. We richten
vooral op het autoverkeer dat straks in de spits gebruik
maakt van de Wijkertunnel en de wegen ernaar toe. Hier is
het verwachte oponthoud immers het grootst. Doel van
deze maatregelen is om 1000 auto’s met een herkomst of
bestemming in de IJmond uit de spits te halen. Hiermee
ontlasten we de Wijkertunnel en neemt het aantal auto’s
op de lokale wegen af. Doel is om al zoveel mogelijk
maatregelen vanaf eind 2014/begin 2015 uit te voeren.
3.2
Fietsgebruik aantrekkelijker
Voor een deel van het lokale verkeer in de IJmond is de fiets
straks een goed alternatief voor de autorit via de
Wijkertunnel. Dit geldt zeker in de spits. Rijkswaterstaat
neemt daarom een aantal maatregelen om het fietsgebruik
tijdens de renovatie aantrekkelijk te maken.
Extra fietspont
3.1
Mobiliteitsmakelaar
De uitwerking en uitvoering van de mobiliteitsmaatregelen
vergen veel kennis, overleg en afstemming met het bedrijfsleven. Hiervoor willen we gebruik maken van een mobiliteitsmakelaar. Dit is een bemiddelaar die bedrijven ondersteunt
bij het succesvol invoeren van maatregelen.
Denk aan effectieve inzet van communicatie en maatregelen
gericht op het veranderen van reisgedrag onder werknemers. De mobiliteitsmakelaar gaat in het najaar van
2014 aan de slag en voert namens IJmond Bereikbaar zijn
werkzaamheden uit.
20 | Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat zet tijdens de renovatie daarom een extra
pont in. Een fietspont, uitsluitend voor fietsers en voetgangers, heeft daarbij de voorkeur. De aanmeervoorzieningen zijn al aanwezig. Wel is het nodig om de
wachtvoorzieningen te verbeteren: er moet in elk geval
een overdekte plek komen waar fietsers en voetgangers
beschut kunnen wachten.
De extra pont zorgt ervoor dat de fiets een aantrekkelijk
alternatief kan zijn voor een rit met de auto. Zonder de
extra pont is de fiets namelijk nauwelijks sneller dan de
auto, zelfs als die via de Wijkertunnel rijdt. Bovendien is
de capaciteit van de huidige pont in de spits al aan de
krappe kant.
Verbeteringen fietsnetwerk
Om fietsen aantrekkelijk te maken, is het belangrijk om
fietspaden op een aantal punten te verbeteren.
Rijkswaterstaat overlegt op dit moment met gemeenten
om te kijken welke knelpunten er zijn binnen het fietsnetwerk en hoe we deze kunnen aanpassen.
Fietsstimulering via bedrijven
Een actieve bijdrage van bedrijven is essentieel voor het
stimuleren van het fietsgebruik. Zij kunnen immers hun
werknemers het beste bereiken. Daarom stellen Rijkswaterstaat, IJmond Bereikbaar en het bedrijfsleven samen
een fietsstimuleringsplan op. Essentie van dit plan is een
beloning voor het gebruik van de fiets. Denk aan aanschafpremies en inkoopvoordeel bij lokale fietsleveranciers.
De beloning is afhankelijk van het feitelijke gebruik.
3.3
Bedrijventerreinen beter bereikbaar
via ov
De trein kan een goed alternatief zijn voor autoverkeer over
het Noordzeekanaal.
Uit gesprekken met werkgevers komt naar voren dat we er
dan wel voor moeten zorgen dat de bedrijventerreinen
vanaf de stations goed bereikbaar zijn. Dit is nu onvoldoende het geval. De meest effectieve maatregel om de trein voor
meer mensen aantrekkelijk te maken, bestaat dan ook uit
het verbeteren van het zogeheten natransport: het vervoer
vanaf het station naar de werkplek. Hiervoor maken
Rijkswaterstaat en IJmond Bereikbaar zich sterk.
Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel | 21
Shuttlebus in de spits
Een spitsshuttle vanaf de stations (met name station
Beverwijk) kan eraan bijdragen dat het openbaar vervoer
voor werknemers een aantrekkelijke optie wordt. Als de
exploitatie van de shuttle sluitend te maken is, kan de
spitsbus ook na de renovatie van de Velsertunnel blijven
rijden. Daarom bekijkt Rijkswaterstaat samen met de
werkgevers in de regio of het loont om werknemers
ov-arrangementen aan te bieden. Ook willen we ervoor
zorgen dat werknemers hun auto of fiets goed bij het
vertrekstation kwijt kunnen, zodat zij makkelijker de trein
nemen. Mogelijk is hiervoor een uitbreiding van de
P+R-voorzieningen nodig.
Meer ov-fietsen
De ov-fiets is een mooi alternatief mochten werknemers
onverhoopt de spitsshuttle missen; het is een reismogelijkheid die mensen altijd ter beschikking staat. Station
Beverwijk beschikt al over een selfservice uitgifte van
ov-fietsen. Samen met IJmond Bereikbaar en ondernemers
onderzoekt Rijkswaterstaat mogelijkheden om deze
dienstverlening uit te breiden: denk aan meer ov-fietsen
en het reserveren van ‘eigen’ ov-fietsen voor werknemers.
Treincapaciteit
De verwachting is dat het aantal treinreizigers op de
verbinding Uitgeest-Haarlem tijdens de renovatie toeneemt, maar dat NS de extra drukte met het bestaande
materieel aankan. Mocht daar toch aanleiding toe zijn,
22 | Rijkswaterstaat
dan gaat Rijkswaterstaat met de NS in gesprek over de
mogelijkheden om extra capaciteit aan te bieden.
3.4
Onderzoek mogelijkheden bus
Rijkswaterstaat, de provincie en de busvervoerder (nu
Connexxion) onderzoeken op dit moment wat de beste
manier is om de bus te laten rijden tijdens de renovatie van
de Velsertunnel. Als die dicht is, kunnen de lijnen 73 en 74
hun normale route immers niet rijden. Daarom zijn er twee
mogelijkheden in beeld:
• De bussen rijden via de Wijkertunnel.
• Reizigers maken een overstap op de pont IJmuidenVelsen. Dit zou betekenen dat beide lijnen worden
opgeknipt en aan de noord- en zuidzijde worden
aangesloten op de pont. Dankzij de inzet van een extra
fietspont (zie 3.2) blijft de extra reistijd bij deze optie
binnen de perken.
Wel is het zo dat in beide gevallen de reistijd langer wordt
voor reizigers die met de bus het Noordzeekanaal over
willen. Daarom verwachten wij dat de bus tijdens de
tunnelafsluiting niet echt een alternatief is voor de auto.
Onze ambitie is er op gericht in ieder geval het huidige
aantal busreizigers te behouden.
3.5
3.6
Extra hulp aan transportsector
Beperken woon-werkverkeer over
het kanaal
Rijkswaterstaat wil bedrijven binnen de transportsector
helpen om de hinder op de weg te verminderen. Datzelfde
geldt voor zorginstellingen die veel werken met vervoer
van zorgbehoevende mensen van en naar woon- en dagbestedingslocaties. Dit kan door hun planning zo in te
richten dat het aantal ritten over het Noordzeekanaal zo
klein mogelijk blijft. Rijkswaterstaat denkt hierbij aan de
volgende maatregelen:
• Actueel verkeersbeeld
Rijkswaterstaat zorgt voor actuele informatie en webcams
op een aantal cruciale punten. Hiermee kunnen de
logistieke bedrijven (maar ook de planners van het
zorgvervoer) op tijd kiezen voor een andere route.
Ook zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat veelgebruikte
routeplanners ruim op tijd kunnen worden aangepast
aan de gewijzigde situatie. Zo heeft Transport en Logistiek
Nederland al aangegeven het (lokale) weggennet rond de
Velsertunnel in haar routeplanner aan te kunnen passen
tijdens de werkzaamheden.
• Verruimen venstertijden
Nagaan of venstertijden verruimd kunnen worden.
Op een aantal specifieke plaatsen in de regio gelden
regels over de tijden waarop mag worden geladen en
gelost, de zogeheten venstertijden. Samen met de sector
en betrokken overheden gaan wij na welke venstertijden
verruimd kunnen worden, zodat vervoerders beter
kunnen inspelen op de actuele verkeerssituatie.
• Extra opstelruimte en parkeerplaatsen vrachtwagens
Nagaan of het mogelijk is om extra opstelruimte voor
vrachtverkeer te realiseren, zodat vrachtwagens veilig
kunnen wachten op het moment dat ze mogen door rijden, zonder dat omrijden nodig is. Ook wil Rijkswaterstaat onderzoeken of het mogelijk is aan
beide zijden van het kanaal beveiligde parkeerplaatsen
voor vrachtwagens aan te leggen. Dit om onnodige
ritten door de tunnel en op het onderliggend wegennet
te voorkomen.
Rijkswaterstaat en de mobiliteitsmakelaar (zie 3.1) werken
deze maatregelen samen met de transportsector en
overheden uit tot een uitvoeringsplan.
Bedrijven aan weerszijden van het kanaal hebben aangegeven slim te kunnen samenwerken om tijdens de renovatie
de hoeveelheid autoverkeer over het Noordzeekanaal te
beperken. Ze hebben de volgende maatregelen voorgesteld:
• Stimuleren van thuiswerken en eerder/later reizen.
Samen met de werkgevers gaan wij na wat ervoor nodig is
om werknemers te verleiden eerder of later van huis/werk
te gaan, zodat ze niet in de spits terecht komen. Naast het
verstrekken van actuele reisinformatie gaat het vooral om
het verruimen van de mogelijkheden voor werknemers
om vaker thuis of op een andere locatie te werken.
• Uitwisselen van flexplekken
Bedrijven en gemeenten aan weerszijden van het kanaal
maken afspraken over het beschikbaar stellen van elkaars
werkplekken.
• Onderling afstemmen van werktijden
Door werktijden van verschillende bedrijven op elkaar af
te stemmen (bijvoorbeeld op bedrijventerreinniveau) kan
de hoeveelheid autoverkeer beter worden verspreid over
de dag. Dit verbetert de bereikbaarheid van
bedrijventerreinen.
• Gericht werven van tijdelijke krachten
Een aantal bedrijven in de regio heeft veel tijdelijke
krachten via uitzendbureaus in dienst. Bij de werving van
deze krachten willen we samen met de uitzendbureaus de
woonlocatie beter afstemmen op de werklocatie.
De uitwerking van deze maatregelen maakt deel uit van de
werkgeversaanpak, die in samenwerking met IJmond
Bereikbaar wordt opgezet.
3.7
Belonen van gedragsverandering
Veel van de mobiliteitsmaatregelen zijn gericht op
(duurzame) gedragsverandering van automobilisten in
de regio. Om mensen te stimuleren anders te gaan reizen,
willen we samen met IJmond Bereikbaar en het bedrijfsleven één overkoepelend loyaliteitsprogramma opzetten
met bijbehorende communicatieaanpak. Dat betekent dat
we mensen belonen als zij bijvoorbeeld meer thuiswerken,
de fiets of het openbaar vervoer pakken, of op en andere
manier de spits mijden.
Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel | 23
Het hoeft overigens niet per se om een financiële beloning
te gaan. Uit het rapport ‘Grip op Gedrag’ (Platform Beter
Benutten, december 2013) blijkt zelfs dat grote beloningen
vaak averechts werken. Kleine, soms immateriële vormen
van beloning spreken de eigen motivatie veel meer aan,
zodat mensen minder snel terugvallen in het oude gedrag
als de beloning wegvalt.
Belangrijk is ook dat we binnen het overkoepelende
programma werken met verschillende, kleinere doelgroepen die we een passende beloning kunnen aanbieden
(denk aan korting bij fietsaankoop, een persoonlijke
loyaliteitspas, of een communitycard die recht geeft op
kortingen en het gebruik van voorzieningen). Hiermee
willen IJmond Bereikbaar en Rijkswaterstaat al ruim voor
de start van de werkzaamheden beginnen.
3.8
Maatregelen om bezoekers te blijven
trekken
Voor de detailhandel en recreatiesector in de regio IJmond
is het van levensbelang dat hun klanten tijdens de renovatie
van de Velsertunnel blijven komen. De angst leeft dat
klanten die het Noordzeekanaal over moeten, straks kiezen
voor de concurrent aan de andere zijde van het kanaal.
Ook het Rode Kruis Ziekenhuis vreest dat patiënten
wegblijven, mede omdat huisartsen hen niet meer zo snel
doorverwijzen en ambulances voor een ander ziekenhuis
kiezen. Omdat er buiten de spits straks nauwelijks sprake is
24 | Rijkswaterstaat
van extra reistijd, is de beeldvorming over de bereikbaarheid dus mede bepalend voor de vraag of klanten inderdaad
weg blijven.
• Een reëel beeld
Samen met de omgeving gaat Rijkswaterstaat daarom na
hoe we ervoor kunnen zorgen dat inwoners en bezoekers
van de regio een realistisch beeld hebben van de
bereikbaarheid van de regio. Bijvoorbeeld door de juiste
informatie aan te leveren, en samen met de sector
communicatiekanalen optimaal te benutten.
• Citymarketing
Daarnaast wil de detailhandel, in overleg met de
gemeenten, op zoek naar manieren om het aanbod en
de stad juist nu aantrekkelijker te maken en daarmee de
afname van de bereikbaarheid als het ware ‘te compenseren’. Hierbij denkt men onder andere aan het slim
inspelen op de parkeerbehoefte van klanten en het
optimaal benutten van de kansen van citymarketing.
‘Als gemeente proberen we
steeds kritisch te zijn op
wat Rijkswaterstaat doet.’
Wethouder Velsen
4 Communicatie:
werken aan vertrouwen
Openheid en transparantie, dialoog en eerlijkheid zijn
essentieel om ervoor te zorgen dat de omgeving weet wat zij
kan verwachten. Rijkswaterstaat geeft bij de renovatie van de
Velsertunnel daarom veel aandacht aan communicatie.
Maatschappij, politiek, lokale bestuurders, ondernemers
en inwoners in de IJmond verwachten van Rijkswaterstaat
transparante communicatie over de renovatie van de
Velsertunnel. Daarbij gaat het om informatie over de
noodzaak van de renovatie, de impact op de omgeving en
de uitvoeringsplanning. Maar het gaat vooral over de vraag:
wat gaan we er met elkaar aan doen? Mensen vrezen
immers voor de gevolgen voor de bereikbaarheid en
verwachten dat Rijkswaterstaat er alles aan doet om hun
gemeente, bedrijf en woning bereikbaar te houden.
Men is bereid om mee te denken over de oplossingen.
omgeving weet wat zij kan verwachten. Modern omgevingsmanagement samen met de betrokken stakeholders, daar
gaat het Rijkswaterstaat om. We hebben het hier immers
over werkzaamheden in de hoogste hindercategorie.
Minder hinder-aanpak
Communicatie is een essentieel onderdeel van onze
Minder Hinder-aanpak. Een belangrijke bron van ergernis
en hinderbeleving is immers onduidelijke of ontbrekende
informatie. Dat geldt zowel vóór als tijdens de werkzaamheden. Wat kan de regio IJmond van Rijkswaterstaat
verwachten?
Modern omgevingsmanagement
Vanuit de omgeving is er inmiddels iets meer begrip voor
de renovatie en de daarbij gepaard gaande afsluiting van de
Velsertunnel. Maar dit begrip is broos. We hebben nog een
lange en intensieve weg te gaan. Rijkswaterstaat zorgt
daarom op alle niveaus voor een duidelijk verhaal en een
concrete aanpak, die we samen met ondernemers,
bewoners, overheden en andere organisaties in de IJmond
en daarbuiten opstellen. Hiervoor is samen met gemeenten
en provincie een overkoepelend communicatieplan
opgesteld. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat de
• Proactieve en tijdige informatie. Goed en tijdig
informeren is een effectieve maatregel om hinder te
voorkomen of te beperken.
• Oprechte openheid in strategie en uitvoering.
• Verbindende communicatie die werkt aan vertrouwen.
• Veel ruimte voor interactie en luisteren.
Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel | 25
Communicatie-uitingen
RWS heeft de afgelopen jaren een brede mix van
communicatie-uitingen ontwikkeld die effectief is
bij het beperken van verkeershinder. Voor de
renovatie van de Velsertunnel wordt een breed
scala aan middelen en uitingen ingezet. Hieronder
leest u een beknopte selectie.
Online
www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel
www.vananaarbeter.nl
www.IJmondbereikbaar.nl
Twitter
Facebook
Digitale nieuwsbrief
Video’s
Reisinformatie/mobiele app
Digitaal magazine
Vertalingen voor buitenlandse bezoekers in de regio
Gedrukte media
Advertenties in landelijke en regionale media
Brieven en factsheets
Informatiepakketten voor diverse doelgroepen
Flyers (verspreiden via benzinestations)
Posters
Op en langs de weg
Elektronische routeborden (DRIPs)
Tekstkarren
Bouwborden langs weg
Informatieschermen belangrijke hotspots
Radio
Commercials landelijke en regionale radiozenders
Landelijk informatienummer
Gratis informatielijn 0800-8002
(06.00 tot 22.30 uur)
Bijeenkomsten
Focusgroepen (met ondernemers, scholen,
zorginstellingen)
Omwonenden gemeenten
Tunnelbijeenkomsten/rondleidingen
Events
Speciale voorlichtingsbijeenkomsten in
supermarkten/winkelcentra
‘Het is belangrijk dat
Rijkswaterstaat en betrokken
wegbeheerders duidelijkheid
scheppen. We willen graag weten
waar we aan toe zijn.’
VNO-NCW
Naast het communicatieplan en de Minder Hinder-aanpak,
wordt er nog een specifieke communicatieaanpak ontwikkeld voor de mobiliteitsaanpak.
5 Reisinformatie
Tijdens de renovatie van de Velsertunnel is het belangrijk dat
we zo effectief mogelijk gebruik maken van de beschikbare
wegen en omleidingsroutes. Dit bevordert de doorstroming
op zowel het hoofd- als het onderliggend wegennet rond de
Velsertunnel.
Daarom wil Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat zoveel
mogelijk reizigers toegang hebben tot dynamische
reisinformatie. Dat is actuele reisinformatie die rekening
houdt met veranderingen in de verkeerssituatie, zoals
opstoppingen of langere rijtijden. Ook is dynamische
reisinformatie vaak multimodaal: gericht op meerdere
vormen van vervoer, zoals auto, bus en trein. Mensen
kunnen deze informatie gebruiken via apps op mobiele
telefoons, via grote informatieschermen op belangrijke
locaties of met reisplanners in de auto.
terrein van marktpartijen als TomTom, de ANWB en de VID.
Rijkswaterstaat gaat met deze organisaties in gesprek om de
informatiediensten die zij aanbieden, specifiek te maken
voor de situatie rond Velsertunnel. Uiteraard zorgt
Rijkswaterstaat er dan voor dat de marktpartijen de
beschikking hebben over de juiste data die rekening houden
met de veranderde situatie op de weg.
5.1
Wat hebben weggebruikers aan actuele reisinformatie?
Maatregelen
• Ze krijgen meer inzicht in alle mogelijkheden vóór
vertrek, zodat mensen hun reis optimaal kunnen
plannen.
• Ze hebben de mogelijkheid om tijdens de reis de route
aan te passen om drukte te ontwijken, of om gebruik te
maken van overstapmogelijkheden.
Verschillende reizigers hebben verschillende behoeftes.
Het aanbod aan maatregelen op het gebied van reisinformatie (zogeheten informatiediensten) willen we
daarom zo veel mogelijk afstemmen op de behoefte van de
reiziger. Hieronder leest u per doelgroep aan welke informatiediensten Rijkswaterstaat denkt:
Stimuleren bedrijfsleven
1. Woon-werkverkeer
Dit zijn mensen die meerdere malen per week in de spits
rijden, vaak op hetzelfde moment en via dezelfde route.
De belangrijkste manier om onder deze groep het gebruik
van actuele reisinformatie te stimuleren, is via werkgevers. Verder kunnen communicatie over de informatiediensten en regionale community building bijdragen aan
het gebruik van de informatiediensten.
Rijkswaterstaat wil het gebruik van apps en reisinformatie
actief stimuleren bij bedrijven en andere organisaties.
Dit om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen van
de informatiediensten gebruik kunnen maken.
Rol marktpartijen
Een belangrijke kanttekening is dat Rijkswaterstaat zelf geen
actuele reisinformatie verspreidt. Dat is wettelijk gezien het
Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel | 27
Maatregelen tijdens renovatie Velsertunnel:
• De inzet van de beste actuele informatiediensten
voorafgaand én tijdens de reis (pre-trip en on trip).
Denk hierbij aan routeplanners en navigatieapplicaties.
• Narrowcasting op locatie: op grote werklocaties kan een
reisinformatiescherm uitkomst bieden voor de terugweg.
Werknemers en gasten zien in één oogopslag de actuele
situatie op de weg (rondom de locatie) en de vertrektijden
van het openbaar vervoer in de buurt.
• Het is ook mogelijk om reisinformatiediensten toe te
passen binnen een overkoepelende aanpak om het
woon-werkverkeer te beïnvloeden. Een voorbeeld
daarvan is een beloningssysteem waarbinnen slimme
informatiediensten de deelnemers helpen hun reisgedrag
aan te passen. Ook houden de informatiediensten bij
of de deelnemers inderdaad alternatieve reisadviezen
ook opvolgen.
2.Zakelijk verkeer
Deze doelgroep kenmerkt zich door zowel frequente als
incidentele reizigers. Zij reizen de hele dag (in de spits en
in de daluren). Veel zakelijke reizigers hebben een
voorkeur voor de auto, al is hoogwaardig openbaar
vervoer vaak een alternatief. De belangrijkste manieren
om bij deze doelgroep gebruik van actuele reisinformatie
te stimuleren, zijn de werkgevers en communicatie over
28 | Rijkswaterstaat
informatiediensten. Tijdens de renovatie van de
Velsertunnel zet Rijkswaterstaat voor deze mensen
dezelfde maatregelen in als voor het woon-werkverkeer.
3.Vrachtverkeer
Binnen de doelgroep vrachtverkeer richt Rijkswaterstaat
zich in de eerste plaats op de planners en de chauffeurs
die regelmatig in de IJmond moeten zijn of daarvandaan
komen. Deze doelgroep is het best te bereiken via de
werkgevers, ontvangende partijen en belangen behartigers in het goederentransport. Voor de concrete
maatregelen verwijzen wij naar paragraaf 3.5.
4.Recreatief verkeer
Deze doelgroep bestaat vooral uit incidenteel verkeer
van buiten de regio. Het gaat zowel om Nederlands- als
anderstaligen. Omdat deze mensen meestal minder
bekend zijn met de regio, plannen zij hun reis over het
algemeen goed. Dat maakt hen ook ontvankelijker voor
reisinformatie die op gedragsverandering is gericht.
De groep recreatieve en incidentele reizigers is zeer
gevarieerd, maar kent één gemene deler: de bestemmings locatie. Uit ervaring is gebleken dat deze groep via hun
bestemming dan ook het best te bereiken is. Denk aan
winkelcentra, DFDS Seaways, de cruiseterminal, de
Beverwijkse Bazaar, het strand, hotels en campings, het
Rode Kruis Ziekenhuis en recreatiegebied Spaarnwoude.
Maatregelen tijdens renovatie Velsertunnel:
• Voor deze doelgroep is het belangrijk dat men op tijd op
de plaats van bestemming is (denk aan op tijd inchecken
of tijdig aanwezig zijn bij een festival in recreatiegebied
Spaarnwoude). Rijkswaterstaat wil deze doelgroep
bereiken via hun bestemmingslocatie: met e-tickets,
mailcontact of de website.
• Op publiekstrekkende of evenementenlocaties, zoals de
Beverwijkse Bazaar, winkelcentra of recreatiegebied
Spaarnwoude, blijven bezoekers via narrowcasting of
tekstkarren op de hoogte.
• Specifiek inzetten op informatiediensten die in staat zijn
de actuele verkeerssituatie op het onderliggend wegennet
rondom een knelpunt weer te geven.
• Het inrichten van een community van omwonenden.
Dit levert een bijdrage aan de betrokkenheid van
de bewoners en bevordert het uitwisselen van
slimme ideeën.
5.Omwonenden / lokaal verkeer
Omwonenden maken dagelijks gebruik van het lokale
wegennet in de IJmond. Voor deze mensen is fietsen vaak
een kansrijk alternatief.
Slimme informatiediensten, wat zijn dat precies?
De afgelopen jaren zijn vijf informatiediensten
gelanceerd die als voorbeeld kunnen dienen:
• Mobile Ninja (Be Mobile): Persoonlijke reis-
assistent voor onderweg waarbij gebruikers in de
community elkaar kunnen helpen.
• Go About: Reisplanner die gebruikers in één
oogopslag laat zien wat de actuele reistijden zijn
van openbaar vervoer, auto en fiets.
• Filejeppen (Spits Piek Community): file-ontwijk
app waarmee reizigers worden geadviseerd
wanneer en met welk vervoermiddel te reizen.
Ook wordt hulp geboden bij gewijzigde omstandigheden onderweg.
• TimesUpp (Innovactory): Multimodale app die
ervoor zorgt dat automobilisten op tijd vertrekken
en de juiste vervoerskeuze maken. Is gekoppeld aan
de agenda van de gebruiker.
• VID-app: weggebruikers die intensief gebruik
maken van de auto worden aan de hand van hun
persoonlijke voorkeuren geadviseerd.
Maatregelen tijdens renovatie Velsertunnel:
• Pre- en on-trip reisinformatiediensten. Specifiek voor
omwonenden kunnen eventuele lokale, voor de regio
IJmond relevante, functionaliteiten worden toegevoegd.
Kansrijke voorbeelden
Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel | 29
6 Afgevallen opties
Rijkswaterstaat heeft veel verschillende mogelijkheden
bekeken bij het onderzoek naar kansrijke maatregelen om
de doorstroming te verbeteren. Sommige maatregelen zijn
onderzocht omdat de omgeving daarom vroeg, andere
omdat ze in eerste instantie veelbelovend leken.
Hieronder leest u de alternatieven die het niet gehaald
hebben en waarom.
1. Inzet dienstwegen brug over zijkanaal C
Zonder extra verbinding naar de Wijkertunnel vanuit IJmuiden/Velserbroek moeten mensen omrijden via
kooppunt Rottepolderplein om de Wijkertunnel te bereiken. Dit betekent dat weggebruikers altijd veel
moeten omrijden. Ook wordt het op het Rottepolderplein zo druk dat daar problemen ontstaan.
Om de omleiding in te korten, is gekeken of er niet al eerder een mogelijkheid is om te draaien richting de
Wijkertunnel. Hiervoor zouden de dienstwegen van de brug over zijkanaal C geschikt gemaakt kunnen
worden. De dienstwegen bevinden zich helaas vrij dicht bij de brug, waardoor er weinig afstand is om af te
remmen of vaart te maken. Daarnaast is met de extra verbinding bij knooppunt Velsen (zie 2.1) een betere,
veiligere en snellere oplossing gevonden.
Zijkanaal C tussen knooppunt Velsen en knooppunt Rottepolderplein
30 | Rijkswaterstaat
2. Inzet dienstwegen Wijkertunnel als toe-/afrit
De extra verbindingen tussen de Wijkertunnel met IJmuiden/Velserbroek en Beverwijk worden gerealiseerd
in knooppunt Velsen en knooppunt Beverwijk. Een alternatief hiervoor is het inzetten van de dienstwegen
van de Wijkertunnel.
De dienstwegen zijn een soort toe- en afritten vlak voor en na de tunnel. Ze zijn bedoeld om bijvoorbeeld te
hoge vrachtwagen of vrachtwagens met gevaarlijke stoffen voor de tunnel weg te kunnen voeren. Daarnaast
hebben ze een belangrijke functie voor de nood- en hulpdiensten om bij calamiteiten de tunnel te kunnen
bereiken. Omdat het mogelijk is de verbinding van en naar de Wijkertunnel in de knooppunten te realiseren, is het niet nodig om de dienstwegen hiervoor in te zetten. Deze behouden hun huidige functie.
N246
N202
3. Verbindingsboog vanuit de N208 naar de A22 richting Haarlem
Rijkswaterstaat heeft onderzocht of er een extra verbindingsboog kan komen in de ‘oksel’ van de N208-A22.
Deze verbindingsboog is ook in de politiek van Velsen een terugkerend thema. Toch heeft Rijkswaterstaat
ervoor gekozen om de boog nu niet aan te leggen. Dit komt vooral door de complexe ruimtelijke inpassing
van de nieuwe verbinding - vlak in de buurt liggen enkele huizen en loodsen. De inpassing en bijbehorende procedures kosten te veel tijd om de boog te kunnen realiseren voordat de renovatie van de
Velsertunnel begint.
N208
Knooppunt Velsen
Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel | 31
4. Doortrekken extra rijstrook Wijkertunnel
Het toevoegen van een extra rijstrook in de Wijkertunnel betekent dat er ook meer verkeer richting
IJmuiden en Haarlem wil rijden. Er gaan twee rijstroken vanuit de tunnel rechtdoor richting Haarlem,
de tijdelijke extra rijstrook gaat over in de calamiteitenboog richting IJmuiden en Velserbroek.
Het is ook mogelijk om de tijdelijke extra rijstrook door te laten lopen tot knooppunt Velsen waar deze
overgaat in de spitsstrook. Hiervoor moet dan wel een uitvoegstrook gemaakt worden naar de calamiteitenboog. Ook wordt de boog zelf een stuk krapper, zodat er minder voertuigen doorheen kunnen en de kans
op file stijgt. Omdat er al twee volledige rijstroken richting Haarlem beschikbaar zijn, is het wenselijker dat
de verbinding via de calamiteitenboog zo goed mogelijk doorstroomt en de derde rijstrook dus niet
doorgetrokken wordt.
5. Pont vrachtverkeer zijkanaal A
Tijdens de afsluiting van de Velsertunnel is de kortste (niet de snelste) verbinding vanuit Beverwijk naar de
A9 en Wijkertunnel via het bedrijventerrein De Pijp tussen de A22 en de A9. Hierdoor zou het zeer druk
worden op de Parallelweg en de Wijkermeerweg. Om te zorgen dat vrachtverkeer op tijd (verse) goederen
kan ophalen en bezorgen is gekeken of het een optie is een pont over zijkanaal A te laten varen. Door de
extra verbinding in knooppunt Beverwijk en het gebruik van de calamiteitenboog heeft verkeer van en naar
Beverwijk een betere en snellere route. Hierdoor wordt het bedrijventerrein ontlast en is er meer ruimte
voor het vrachtverkeer om op tijd te kunnen rijden.
6. Eenrichtingsverkeer Wijkermeerweg
Om verkeer vlot te laten doorstromen, is het goed als verschillende verkeersstromen elkaar zo min mogelijk
kruisen. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van een viaduct, zodat de ene stroom de andere overlangs
passeert. Een andere oplossing is om bepaalde routes eenrichtingsverkeer te maken. Bijv. de Wijkermeerweg alleen in de richting van de A9 naar de A22. Verkeer dat vanaf daar naar de Wijkertunnel wil moet dan
via de A22 en de calamiteitenboog rijden. Dit betreft slechts een kleine extra omrijdtijd en kan opstoppingen rondom de Wijkermeerweg voorkomen. Aan de andere kant wordt de route in deze richting daardoor
ook drukker, waardoor er netto geen effect behaald wordt en de ondernemers langs de Wijkermeerweg
moeilijker bereikbaar zijn.
Beverwijk
7. Strook voor vrachtwagens en hulpdiensten Velsertraverse
Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland hebben onderzocht of het reserveren van een extra rijstrook
voor vrachtwagens en hulpdiensten op de Velsertraverse de doorstroming verbetert. Een dergelijke
doelgroepenstrook blijkt een averechts effect te hebben. Met name in de avondspits is het kruispunt
Velsertraverse-Velserweg al overbelast en slaat de wachtrij terug tot aan de Rijk de Waalweg. Door de aanleg
van de doelgroepenstrook wordt deze wachtrij nog langer worden en kan het vrachtverkeer door de file de
doelgroepenstrook niet bereiken.
32 | Rijkswaterstaat
7 Bijlage: Bereikbaarheidsstrategie
en regionale kaders
7.1
Randvoorwaarden bereikbaarheid
Voor dit bereikbaarheidsplan gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Verkeersmaatregelen moeten verkeersveilig zijn en
binnen de kaders voor tunnelveiligheid worden
uitgevoerd en ingezet.
2.De verkeershinder moet zo veel mogelijk beperkt blijven
tot een regionaal schaalniveau. Dit is A9 tussen knooppunt Rottepolderplein en aansluiting Uitgeest en het
direct aangrenzende onderliggende wegennet.
Er moet voorkomen worden dat het probleem een
netwerkschaal krijgt.
3.De doorstroming op de belangrijkste omleidingsroutes
moet zo goed mogelijk worden gefaciliteerd om de
doorstroming op het gehele wegennetwerk te waar borgen. Dit betreft met name de hoofdomleidingsroutes
via de Coentunnels en de Wijkertunnel.
4.De kaders van de regelstrategie GGB IJmond en Zuid
Kennemerland moeten blijven gelden. Deze zijn
bestuurlijk vastgesteld. Hierin is o.a. aangegeven dat de
relatie ‘regio Alkmaar’ – ‘Schiphol en verder’ (en vice
versa) de hoogste prioriteit heeft, gevolgd door diverse
relaties van en naar Tata Steel.
5.Fileterugslag op het onderliggend wegennet moet zoveel
mogelijk beperkt worden en mag niet voorbij vastgestelde grenzen komen, tenzij de situatie niet anders toelaat.
6.De bereikbaarheid van de economisch belangrijke
gebieden in de IJmond en Kennemerland moet zo veel
mogelijk gefaciliteerd worden tijdens de renovatie.
7.Maatregelen moeten zoveel mogelijk een toekomstvast
karakter hebben, dat wil zeggen dat ze ook functioneel
zijn na de renovatie van de Velsertunnel.
8.De kaders van de GGB IJmond zijn te vinden in de
rapportage Gebieds Gericht Benutten 2012 (vastgesteld
24 januari 2013).
7.2
Bereikbaarheidsstrategie
De randvoorwaarden zijn het kader voor de bereikbaarheidsstrategie. Hieronder leest u de hoofdlijnen van
deze strategie.
A.Spreiden van de belangrijkste verkeersstromen:
Voor bepaalde belangrijke (lange-afstands) relaties zijn
er alternatieve routes, zoals de relatie Regio Alkmaar
richting Schiphol en verder. Door deze stroom zoveel
Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel | 33
mogelijk om te leiden via de Coentunnels ontstaat er
meer ruimte in de regio IJmond voor verkeer via de
Wijkertunnel. Dit kunnen we niet afdwingen, maar wel
aantrekkelijker maken. Om te zorgen dat het doorgaand
verkeer de A9 mijdt, moet de doorstroming op de routes
via de Coentunnels geoptimaliseerd worden. Hiervoor is
een herprioritering van de regelstrategie in de netwerkvisie nodig. Dit kan op piekmomenten betekenen dat
andere primaire assen zoals de A7 een lagere prioriteit
krijgen. Er dienen maatregelen (zoals dosering, aanpassing verkeerslichtenregeling, kruispuntconfiguraties)
getroffen te worden op de omleidingsroutes om de
doorstroming te bevorderen.
B.Doorstroming op hoofdomleidingsroutes:
Het is zaak om de hoofdomleidingsroutes zo lang
mogelijk beschikbaar te houden. Als er verkeersstromen
zijn die de doorstroming van deze omleiding bedreigen,
moet er worden ingegrepen. Bijvoorbeeld: als de file op
de A9 voor de Wijkertunnel terugslaat tot de aansluiting
N203/Uitgeest, dan is de hoofdomleidingsroute via de
Coentunnels niet meer goed bereikbaar. Zodra dit dreigt
te gebeuren, moet er prioriteit worden gegeven aan de
doorstroming op (en uitstroom van) de A9. Dit betekent
dat er tijdelijk gedoseerd moet worden op de toeritten
vanuit de IJmond. Voor het verkeer vanuit het zuiden ligt
de kritische grens van fileterugslag bij knooppunt
Rottepolderplein. Ook op andere punten in het NoordHollandse wegennet moeten dergelijke keuzes worden
gemaakt t.b.v. de hoofdomleidingsroutes.
C.Beperken fileterugslag en bevorderen doorstroming onderliggend wegennet:
Door de inzet van (nog te realiseren) infra- en DVMmaatregelen kan de instroom op het hoofdwegennet
gereguleerd worden en daarmee tot op zekere hoogte de
fileterugslag op het onderliggend wegennet. Indien de
vertraging op het onderliggend wegennet afgesproken
grenswaarden overschrijdt, kan de instroom op het hoofd wegennet vergroot worden, mits dit past binnen de rand voorwaarden voor het hoofdwegennet en de omleidingsroutes. Overige doorstromingsmaatregelen op het
onderliggend wegennet kunnen zorgen voor prioritering
van bepaalde doelgroepen en verkeersstromen.
D.Beschikbaar houden van omleidingsroutes:
Alle routes die mogelijk als omleiding dienen, dienen
volledig beschikbaar te zijn. Er mogen dus geen werkzaamheden op de omleidingsroutes plaatsvinden.
Incidenten zijn nadelig voor de beschikbaarheid van het
netwerk en de omleidingen. Daarom zal er extra inzet op
incident management plaatsvinden.
34 | Rijkswaterstaat
E.Prioriteit voor zakelijk verkeer:
Om de bereikbaarheid van de economisch belangrijke
gebieden in de regio zoveel mogelijk te faciliteren wordt
prioriteit gegeven aan het zakelijk verkeer (goederenvervoer en ander verkeer met de economisch hoogste
prioriteit) boven personenverkeer (zoals woon-werkverkeer en sociaal-recreatief verkeer). Het zakelijk verkeer
heeft vaak weinig mogelijkheden voor alternatieven.
F.Voorkomen van verkeersbewegingen in de spits:
Door spreiden in tijd en benutten van andere vervoer wijzen kunnen knelpunten worden beperkt. Voor alle
doelgroepen en verkeersstromen proberen we weggebruikers te verleiden tot alternatieven. Voor het verkeer
met een lokale herkomst en/of bestemming in de IJmond
zetten we hier extra op in. Deze groep moet immers
ruimte maken voor verkeer dat geen alternatieven heeft.
Tevens betreft dit een grote groep wat maatregelen
kansrijker en kosteneffectiever maakt en biedt potentie
voor toekomstvaste bereikbaarheidsverbeteringen.
De strategische hoofdlijnen geven richting aan het uitwerken van een maatregelenpakket en regelscenario’s.
In regelscenario’s wordt uitgewerkt hoe de verkeersstromen worden beïnvloed om te voorkomen dat de
grenswaarden op hoofdwegennet en onderliggend
wegennet worden bereikt, en hoe er wordt ingegrepen
wanneer dit wel gebeurt.
Colofon
Uitgegeven door Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Informatie
Ilkel Taner
Telefoon
06-15854508
Fax
Uitgevoerd door
Opmaak
Datum
juli 2014
Status
Versienummerdefinitief
Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel | 35
Dit is een uitgave van
Rijkswaterstaat
www.rijkswaterstaat.nl
0800 - 8002
(gratis, dagelijks 06.00 - 22.30 uur)
juli 2014 | wnn0714tp127