Advies Deltaplan Zoetwater 2014

Advies Deltaplan Zoetwater
Deltaprogramma | Zoetwater
Advies Deltaplan Zoetwater
Uitvoeringsprogramma bij de Voorkeursstrategie Zoetwater
Opgesteld door het Deltaprogramma Zoetwater
September 2014
2
Inhoud
1
Inleiding
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
Uitvoeringsprogramma 2015-2028
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
5
5.1
5.2
6
7
Bijlage I Bijlage II Bijlage III Pilots klimaatadaptatie
Beschrijving Europese subsidiefondsen
Meekoppelkansen met andere projecten en programma’s
55
55
55
55
56
59
59
61
61
63
63
70
Governance Deltaprogrammabreed
Governance Zoetwater
Verankering van zoetwatermaatregelen en instrumenten
Bronvermelding
13
13
15
21
25
33
39
45
49
Voorstel gezamenlijke programmering en financiering
Het Deltafonds
Governance en verankering
6.1
6.2
6.3
Onderzoeksagenda
Meerjarig kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat
Langetermijnagenda: agendering zoetwatermaatregelen van 2028 tot 2100
Financiering
5
5
5
9
11
11
Inleiding
Voorzieningenniveau
Internationale afstemming
Innovatieve pilots klimaatadaptatie
Onderzoeks- en langetermijnagenda
4.1
4.2
4.3
Toelichting
Hoofdwatersysteem
IJsselmeergebied (Noord-Nederland, Noord-Holland en Flevoland)
Hoge Zandgronden
West Nederland
Zuidwestelijke Delta
Rivierengebied
Gebruiksfuncties
Instrumenten zoetwater
3.1
3.2
3.3
3.4
4
Toelichting van het Advies Deltaplan Zoetwater
Totstandkoming van het Advies Deltaplan Zoetwater
Status van het Deltaplan Zoetwater
Systematiek van programmeren en agenderen
Leeswijzer
73
73
74
77
80
82
88
89
Figuur 1.1 Samenhang rapportage en achterliggende documenten deelprogramma Zoetwater fase 4
Bestuurlijke rapportage
Advies Deltabeslissing Zoetwater
Voorkeursstrategie Zoetwater
Advies Deltaplan Zoetwater
(deel A)
(deel B en D)
(deel C)
Synthesedocument
4
Landelijke investeringsagenda
Regionale uitvoeringsprogramma’s
Bijdragen gebruiksfuncties
1 Inleiding
1.1 Toelichting bij het Advies
Deltaplan Zoetwater
Aan de bestuurlijke rapportage, inclusief dit Advies Deltaplan
Zoetwater, liggen verschillende achtergronddocumenten ten grondslag, zoals het Syntheserapport Zoetwater en de
Regionale Uitvoeringsprogramma’s Zoetwater.
Dit Advies Deltaplan Zoetwater betreft het Uitvoerings­
programma behorend bij de Voorkeursstrategie Zoetwater. Het
geeft inzicht in de manier waarop Rijk, regionale overheden en
gebruikers de voorkeursstrategie de komende jaren realiseren.
Het plan beschrijft op hoofdlijnen de acties van de betrokken
1.2 Totstandkoming van het
Advies Deltaplan Zoetwater
partijen in onderling verband. Voor de korte termijn (van 2015
tot 2028) is een concreet investeringsprogramma opgesteld
voor maatregelen in het hoofdwatersysteem, in het regionaal
Het uitvoeringsprogramma is in een intensief traject van
watersysteem en maatregelen bij enkele gebruiksfuncties. samenwerking en gemeenschappelijke kennisontwikkeling tot
In dit plan is ook een onderzoeksprogramma opgenomen.
stand gekomen. De bestuurders van de zoetwaterregio’s
Daarnaast is voor de middellange en lange termijn een agenda
committeerden zich met enthousiasme aan het proces en
opgesteld met kansrijke maatregelen. Tot slot beschrijft het
stelden regionale voorstellen op waarin vermeld staat welke
plan hoe de betrokken partijen in de toekomst met elkaar
maatregelen zij zelf treffen, hoe gebruiksfuncties betrokken
blijven samenwerken om de Voorkeursstrategie Zoetwater zijn en wat ze van het Rijk verwachten (zie figuur 1.2). Met deze
te realiseren.
regionale voorstellen is een concretiseringslag gemaakt.
Vervolgens is tijdens verschillende synthesesessies met alle
Het Advies Deltaplan Zoetwater is onderdeel van de Bestuur-
partijen de stap gezet naar een gezamenlijk uitvoeringspro-
lijke Rapportage Zoetwater fase 4. Hierin staan onder meer
gramma.
adaptatiepaden voor de verschillende zoetwaterregio’s. De
adaptatiepaden maken duidelijk op welke manier geanticipeerd
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een
kan worden op klimatologische en sociaaleconomische
review uitgevoerd op de regionale uitvoeringsprogramma’s.
ontwikkelingen. Het Advies Deltaplan Zoetwater vormt hier de
De reviewers spreken grote waardering en bewondering uit
praktische uitwerking van. Daarnaast beschrijft de bestuurlijke
voor de enorme inspanning die alle partijen hebben geleverd.
rapportage ook de voorkeursstrategie en het voorstel voor de
De reviewers constateren dat de uitvoeringsprogramma’s
Deltabeslissing Zoetwater.
moeilijker te beoordelen zijn dan het Synthesedocument
5
Figuur 1.2 Regionale voorstellen
Partijen
zw Regio noordnederland
zw Regio noordholland
flevoland
IJsselmeergebied
zw Regio oost
zw Regio zuid
hoge
gronden
zw Regio west
dp rd
dp zwd
west
zw Regio zwd
(zonder aanvoer)
zw Regio zwd
(met aanvoer)
dp zwd
zuid-
westelijke
delta
zw Regio rivieren­
gebied
rivierengebied
dpIJ
6
Voorstellen
Totstandkoming regionale voorstellen
Vanuit de zeven zoetwaterregio’s hebben de regionale
Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht, en van
besturen, in samenwerking met een aantal regionale deel­
Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland.
programma’s, in totaal vijf regionale voorstellen opgesteld.
Deze voorstellen hebben geleid tot een concretisering van Regio Hoge Zandgronden, bestaande uit zoetwaterregio’s
het uitvoeringsprogramma. De voorstellen bestaan uit een
Oost en Zuid, stelde met meerdere partijen een maatregelen-
uitwerking van te nemen maatregelen met een passende
pakket met bijbehorend financieringsarrangement op onder
organisatiestructuur en een financieel arrangement.
verantwoordelijkheid van Lambert Verheijen, dijkgraaf van
Onderstaand figuur toont een overzicht van de regionale
Waterschap Aa en Maas, en van Bert Boerman, gedeputeerde
voorstellen en de betrokken partijen.
van de Provincie Overijssel. Bij het voorstel is uitgegaan De uitvoeringsprogramma’s van de regio’s West Nederland programma Zoetwater, aangevuld met inzichten vanuit de
en Zuidwestelijk Delta zijn opgesteld onder verantwoordelijk-
Hoge Zandgronden.
van de meest actuele resultaten en besluiten uit het Delta­
heid van respectievelijk Patrick Poelmann, dijkgraaf van
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, en Han Weber,
De regio IJsselmeergebied, bestaande uit de zoetwaterregio’s
gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Voor Patrick
Noord Nederland, Noord-Holland, Flevoland en het Deel­
Poelmann lag het accent bij de KWA/Gouda en bij de Bernisse;
programma IJsselmeergebied, stelde een maatregelen-
Han Weber vulde aan voor het overige deel van de Zuidweste-
pakket op onder verantwoordelijkheid van Bert Boerman,
lijke Delta en de optie van een ‘zout’ Volkerak-Zoommeer. Bij
gedeputeerde van de Provincie Overijssel, Bert Gijsberts,
de voorstellen is uitgegaan van de meest actuele resultaten en
gedeputeerde van de Provincie Flevoland, Paul van Erkelens,
besluiten uit het Deltaprogramma Zoetwater, aangevuld met
dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, en Theo van de Gazelle, HID
inzichten vanuit de regio’s Zuidwestelijke Delta, Rijnmond
van Rijkswaterstaat Midden Nederland. Bij het voorstel is
Drechtsteden en West Nederland.
uitgegaan van de meest actuele resultaten en besluiten uit het
Deltaprogramma Zoetwater, aangevuld met inzichten vanuit
Het maatregelenpakket en het daarbij behorende financierings-
IJsselmeergebied.
arrangement van regio Rivierengebied, bestaande uit meerdere
partijen, is opgesteld onder verantwoordelijkheid van Roelof
Het landelijke investeringsprogramma is tot stand gekomen in
Bleker, dijkgraaf van Waterschap Rivierenland. Het voorstel is
nauw overleg tussen de landelijke Dienst Water, Verkeer en
gedaan door de Stuurgroep Zoetwater Rivierengebied, die
Leefomgeving en de regionale diensten van Rijkswaterstaat.
bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincies
7
Figuur 1.3 Zoetwaterregio’s en deelprogramma’s
Legenda
de 7 Zoetwaterregio’s
DEELPROGRAMMA”S
NOORD-NEDERLAND
DERLA
Rivieren
Kust
IJsselmeer
Rijnmond-Drechtsteden
Zuidwestelijke Delta
EN
FL
FLE
L EVOLAND
ND E
Waddenzee
OORD--H
ND
ND
NO
HOLLAN
H
OLLAND
AN
Veiligheid
Zoetwater
Nieuwb. & herstr.
-NEDERLAND
L
OOS
S T-N
ST
-
Hoofdwatersysteem
DERLAN
D
ERL
LAND
ND
MIDDEN
DEN
DE
N WEST-N
T N ED
RIVIEREN
RIVIE
R
ERE
GE
BIED
IVIE
IV
E R E NG
NGEBIED
EBIED
ES
ST
ST
E DELT
DELTA
DEL
DE
EL
EL
LTA
LT
TA
A
ZUIDWE
TELIJKE
TELIJK
ELIJKE
ZUID-NEDERLA
ID NEDERLA
AND
A
N
8
Zoetwater, omdat de regio’s de programma’s niet hebben
De partijen zullen een bestuursakkoord tekenen, waarmee opgesteld met het oogmerk om het gehele proces, van
ze zich formeel committeren aan de uitvoering van de eerste
knelpuntenanalyse tot en met voorkeursstrategie, samen te
tranche maatregelen uit het Deltaplan. De partijen verankeren
vatten. De aanbevelingen uit de review worden benut voor het
de voor hen relevante maatregelen in hun plannen, reserveren
vervolgtraject bij de uitvoering van het Deltaplan.
daarvoor de financiële middelen op hun begroting, en gaan
– al dan niet gezamenlijk – over tot uitvoering. Daarbij geldt
dat de geraamde kosten inschattingen zijn die in de vervolg-
1.3 Status van het
Deltaplan Zoetwater
fase nader zullen worden gepreciseerd. Tevens geldt dat het
voorgestelde tijdpad van uitvoering voor sommige maat­
regelen afhankelijk is van de bijdrage uit het Deltafonds.
Mocht de daadwerkelijke toekenning van middelen uit het
Deltafonds lager uitvallen dan in het financieel arrangement is
opgenomen, dan moet gezocht worden naar andere middelen,
Het Deltaplan Zoetwater is onderdeel van het Deltaprogram-
met vertraging in de uitvoering als mogelijk gevolg. Het
ma 2015 (DP2015), dat met Prinsjesdag 2014 aan de Tweede
Deltaplan Zoetwater heeft het karakter van een voortrollend
Kamer wordt aangeboden als bijlage bij de rijksbegroting. programma. Er vindt jaarlijkse actualisatie plaats, waarbij
Het Deltaplan Zoetwater bevat een gezamenlijk voorstel voor
nieuwe inzichten in het programma worden verwerkt.
programmering en financiering zoals door de Stuurgroep
Deltaprogramma van 4 juni 2014 is goedgekeurd (zie hoofd-
Naast het Deltaplan Zoetwater is er ook een Deltaplan
stuk 5). Het beschrijft alle zoetwatermaatregelen die de
Waterveiligheid, dat de uitvoering van de waterveiligheids-
verschillende partijen de komende jaren zullen treffen. maatregelen beschrijft. Om synergie tussen de maatregelen Het gaat hierbij ook om maatregelen die horen bij de Delta­
te waarborgen, vindt de programmering van het Deltaplan
beslissingen en voorkeursstrategieën van andere programma’s,
Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater in samenhang
zoals IJsselmeergebied, Nieuwbouw en Herstructurering en
plaats. De Deltacommissaris bewaakt de samenhang en Rijn-Maasmonding. Dit Advies Deltaplan Zoetwater is input
ziet toe op de voortgang van de uitvoering. De Minister van
geweest voor het Deltaplan Zoetwater en geeft een uit­
Infrastructuur en Milieu draagt de politieke verantwoordelijk-
gebreide beschrijving en onderbouwing van het uitvoerings-
heid.
programma.
9
10
Amsterdamse
gracht
1.4 Systematiek van
programmeren en
agenderen
1.5 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 van dit advies beschrijft het uitvoerings­
programma voor de periode van 2015 tot 2028, waarbij de
maatregelen in het hoofdwatersysteem, het regionaal
watersysteem en bij gebruikers in verschillende paragrafen
Het Advies Deltaplan Zoetwater kent twee sporen. Voor de
staan toegelicht.
korte termijn staan uit te voeren maatregelen geprogram-
Hoofdstuk 3 zet de taakverdeling en de procesafspraken
meerd, voor de (middel)lange termijn staan kansrijke maat­
uiteen voor de uitwerking van het voor­zieningenniveau, gaat
regelen geagendeerd.
in op internationale afstemming en beschrijft de innovatieve
pilots die een impuls krijgen.
Programmeren (2015-2021) en agenderen (2022-2028)
Hoofdstuk 4 geeft de langetermijnagenda weer voor zoet­
De tijdshorizon van de kortetermijnmaatregelen loopt
watermaatregelen die na 2028 aan de orde zijn.
synchroon met de planperiode van het Deltafonds die loopt
Hoofdstuk 5 gaat in op de financiering van zoetwatermaatre-
van 2015 tot 2028. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de
gelen, waaronder de inzet van het Deltafonds.
perioden 2015–2021 en 2022–2028. De eerste periode is in
Hoofdstuk 6, ten slotte, beschrijft de governance en de wijze
detail geprogrammeerd, dit wordt de eerste tranche maat­
van verankering van de zoetwatermaatregelen in plannen en
regelen genoemd. De tweede periode (tweede tranche
programma’s.
maatregelen) is met een doorkijk geagendeerd (adaptief). Agenderen (middel)lange termijn (2028–2100)
Voor de middellange (2028-2050) en lange termijn (2050-2100)
zijn gewenste maatregelen geagendeerd. Hierbij wordt een
adaptieve aanpak gehanteerd: daadwerkelijke uitvoering en
moment van uitvoering van deze maatregelen hangt af van
klimatologische en sociaaleconomische ontwikkelingen. Dit met als doel om Nederland zowel voor te bereiden op de toekomst als de houdbaarheid van het watersysteem te
verlengen.
11
12
Aardbeienteelt nabij Erp.
2 Uitvoeringsprogramma 2015-2028
2.1 Toelichting
aanpakken van de huidige knelpunten en het benutten van
kansen via ‘no regret’-maatregelen die het gehele water­
systeem meer flexibel en robuust maken, en daarmee minder
In het Uitvoeringsprogramma Zoetwater 2015-2028 zijn alle
kwetsbaar voor extremen, zonder daarmee ambities voor de
zoetwatermaatregelen in het hoofdwatersysteem, in de
lange termijn te blokkeren. Innovaties en veranderingen gericht
regionale watersystemen en bij de gebruiksfuncties gebundeld.
op zuinig en effectief omgaan met water worden gestimuleerd.
Het uitvoeringsprogramma is samengesteld op basis van een
In gebieden zonder aanvoer uit het hoofdwatersysteem vindt
landelijke investeringsagenda met maatregelen in het hoofd-
een verandering plaats van een systeem gericht op water­
watersysteem, op basis van regionale uitvoeringsprogramma’s
afvoer naar een systeem gericht op water vasthouden. In
van de zoetwaterregio’s en op basis van enkele uitvoerings­
gebieden met wateraanvoer wordt de aanvoer veiliggesteld
programma’s van gebruiksfuncties. Het Uitvoeringsprogramma
en verzilting tegengegaan. Voor de korte termijn betekent dit
bevat zowel concrete maatregelen en instrumenten voor de
voor de verschillende regio’s het volgende:
uitvoering als studies, verkenningen en pilots. Daarbij geldt dat
in het uitvoeringsprogramma alleen de zogenaamde ‘extra’
• IJsselmeergebied (Noord-Nederland, Noord-Holland en
maatregelen zijn opgenomen: Rijkswaterstaat en de water-
Flevoland)[1]: de strategische functie van het IJsselmeer­
schappen voeren in hun regulier werk ook nu al taken en
gebied als zoetwaterreservoir wordt versterkt door op
maatregelen uit die bij de doelen van de zoetwatervoorziening
korte termijn in te zetten op een structureel beschikbare
passen. Per jaar gaat het daarbij voor heel Nederland om
extra bufferschijf van 20 centimeter, in samenhang met
ongeveer 100 tot 400 miljoen euro (Sterk Consulting). maatregelen in het regionaal watersysteem en bij gebruikers.
Typering van maatregelen op hoofdlijnen
De Bestuurlijke Rapportage beschrijft de zoetwaterstrategie
voor de verschillende zoetwaterregio’s. Met het hieronder
• West Nederland: in West Nederland wordt naast maat­regelen
in het regionale systeem ingezet op het tegengaan van
beschreven maatregelenpakket wordt invulling gegeven aan
verzilting door het vergroten van de capaciteit van de
deze strategie voor de periode van 2015 tot 2028. Het investe-
Kleinschalige Wateraanvoer (KWA). De capaciteit wordt in
ringsprogramma voor de korte termijn is vooral gericht op het
twee stappen uitgebreid van 7 naar 15 m3 /s en van 15 naar
[1] Regio IJsselmeergebied is inclusief Markermeer en andere randmeren. Een deel van de randmeren betreft een apart compartiment dat echter wel meegaat in flexibilisering. Bij een bufferschijf van 20 centimeter (flexibilisering) spreken we dus van IJsselmeergebied en bij 50 centimeter alleen van IJsselmeer.
13
24 m3 /s. Tevens worden maatregelen getroffen voor het
Volkerak-Zoommeer te realiseren[3]. In de Rijksstructuurvisie
vergroten van de robuustheid van het Bernisse-Brielse-
Grevelingen en Volkerak-Zoommeer bereidt het kabinet een
Meersysteem [2].
besluit voor over de toekomst van het Volkerak-Zoommeer:
zoet of zout. Bij een besluit voor een zout Volkerak-Zoom-
• Hoge Zandgronden: in die gebieden in Oost en Zuid Nederland
meer dienen compenserende maatregelen getroffen te
waar geen aanvoer vanuit het hoofdwatersysteem plaats-
worden in het regionaal systeem. De huidige zoet-zout­
vindt, wordt ingezet op een verandering van een systeem
scheiding wordt sowieso aangepast omdat deze aan
dat gericht is op waterafvoer naar een systeem dat (ook)
vernieuwing toe is. In het deel van de Zuidwestelijke Delta
gericht is op het vasthouden en besparen van water. Voor
zonder wateraanvoer vanuit het hoofdwatersysteem zet de
deze systeemverandering is een omvangrijk maatregelen-
regio in op zuiniger en efficiënter omgaan met zoetwater en
pakket op met diverse typen relatief kleinschalige maatre-
meer zelfvoorzienendheid. Het gebied geldt als proeftuin
gelen opgesteld . Voor gebieden in de Hoge Zandgronden
voor een economie die zich moet aanpassen aan situaties
die wel van water uit het hoofdwatersysteem worden voor-
waarin watertekorten en verzilting frequenter zullen
zien, geldt dat de huidige wateraanvoer behouden blijft,
voorkomen.
met de mogelijkheid van een beperkte uitbreiding.
• Rivierengebied: In het Rivierengebied wordt gelijktijdig
• Zuidwestelijke Delta: in de Zuidwestelijke Delta met aanvoer
ingezet op het optimaliseren van de wateraanvoer richting
vanuit het hoofdwatersysteem) wordt ingezet op het
de regio, het vergroten van de zelfvoorzienendheid en het
behoud van de zoetwateraanvoer via de Biesbosch, het
toepassen van innovaties om spaarzaam met zoetwater
Hollands Diep en het Haringvliet. In het regionale systeem
om te gaan. Met ‘slim watermanagement’ in het hoofd­
worden maatregelen getroffen om de vraag aan het hoofd-
watersysteem wordt het regelbereik in dit systeem
watersysteem te beperken, de buffercapaciteit te vergroten
optimaal benut.
en om een robuuste wateraanvoer voor gebieden rond het
[2]
[3]
14
De regio’s West Nederland en Zuidwestelijke Delta hebben er in overleg voor gekozen om de maatregelen in het Bernisse-Brielse-Meersysteem op te nemen in het voorstel van regio West Nederland. In de voorkeursstrategie staan de maatregelen beschreven in het adaptatiepad van de Zuidwestelijke Delta.
In het adaptatiepad, gebaseerd op knelpunten, staat het verder vergroten van de robuustheid rond het Volkerak-Zoommeer (VZM) op de middellange termijn. De regio ziet hier echter kansen voor een economische impuls en zet zich er daarom voor in om de robuustheid rond het VZM al op korte termijn verder te vergroten.
Uitvoerbaarheid van het maatregelenpakket
functies. Er is voor gekozen om de maatregelen in het
Partijen hebben zich ingezet voor realistische maatregelen-
hoofd­watersysteem zowel in een eigen paragraaf te pakketten die ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden
beschrijven, als op te nemen bij de betreffende regio’s, zodat
in de eerste planperiode van het Deltafonds. De regio’s
per regio een compleet overzicht ontstaat. De maatregelen hebben veelal gekozen voor de uitvoering van eenvoudig te
en toelichtingen zijn dus dubbel in de tekst opgenomen.
realiseren maatregelen in de eerste periode van 2015 tot 2021.
Tegelijkertijd kiezen ze voor het opstarten van processen die
meer tijd vergen, zodat ze deze maatregelen in de periode van
2022 tot 2028 kunnen gaan uitvoeren. Daarbij geldt dat het
voorgestelde tijdpad van uitvoering afhankelijk is van de
2.2 Hoofdwatersysteem
(uitvoerings)besluiten en verankering in nationale, provinciale
en regionale plannen, met inachtneming van de bijbehorende
Tabel 2.1 laat het Uitvoeringsprogramma 2015–2028 zien voor
procedures voor advies, inspraak en bezwaar.
het hoofdwatersysteem. Hierbij is onderscheid gemaakt
tussen de eerste fase van de begrotingscyclus voor het
Hydrologisch en economisch rendement van het
maatregelenpakket
Deltafonds (2015–2021) en de periode erna (2022-2028). In de
De maatregelen in het hoofdwatersysteem en het regionaal
de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud opgenomen.
watersysteem zijn doorgerekend met het Deltamodel. Op
Tenzij anders vermeld in de voetnoten, zijn de getallen in de
basis hiervan kunnen tot op zekere hoogte uitspraken gedaan
tabellen gebaseerd op het investeringsprogramma van
worden over het hydrologisch rendement van de individuele
Rijkswaterstaat en op de regionale investeringsprogramma’s.
tabel zijn zowel de investeringskosten van elke maatregel als
maatregelen of maatregelenpakketten. Tevens is een economische analyse uitgevoerd. Hieruit bleek dat de baten van de
Het Rijk investeert op korte termijn in de uitvoering van een
maatregelen zeer moeilijk kwantitatief zijn uit te drukken. Het aantal maatregelen in het hoofdwatersysteem, met als doel
is dan ook voor lang niet alle maatregelen mogelijk gebleken
een grotere leveringszekerheid van zoetwater voor de
kwantitatieve uitspraken te doen over het economische
gebruikers. Voor andere maatregelen is nog een verkenning
rendement van maatregelen. Daar waar dit wel mogelijk was,
nodig voordat tot uitvoering wordt besloten.
staat dit beschreven in de tekst.
In de volgende paragrafen volgt een beschrijving voor het
hoofdwatersysteem, de zoetwaterregio’s en de gebruiks­
15
Tabel 2.1 Uitvoeringsprogramma Zoetwater 2015–2028 hoofdwatersysteem
Maatregeltabel hoofdwatersysteem
(bedragen x € 1.000) [4]
Onderzoek
Totale investering
B&O
per jaar
2015/
2021
2022 /
2028
Uitvoering
31.000 [5][6]
Flexibiliseren bufferschijf IJsselmeergebied 20 cm
Bypass/omloopriool Prinses Irenesluizen (t.b.v. KWA+ en
mogelijk t.b.v. tegengaan verzilting Amsterdam-Rijnkanaal)
200
Zoet-zoutscheiding Krammersluizen (scheepvaartsluizen), zie ook pilot jachtensluis
Variant Volkerak-Zoommeer zout:
- Beperking zoutlek Volkeraksluizen
- inclusief monitoringsysteem chloride HV-HD-Spui
- waterakkoorden afsluiten
Wateraanvoer Noordervaart (capaciteitsuitbreiding van 4,3 m3 /s naar 5,4 m3 /s)
Eerste stap uitwerken voorzieningenniveau hoofdwatersysteem
2.000 [7]
60
16.000 - 17.500
1.000 - 1.700
22.756
63
60
1.600
22.600
210
2200
Onderzoek/verkenning
Wateraanvoer van de Waal naar de Maas bij laagwater
150
Langsdammen Waal en IJssel: onderzoek geschikte trajecten (zie ook pilot onder lopende projecten)
100
p.m.
Zoutbeperkende maatregelen zijkanaal C (Noordzeekanaal),
inclusief mitigerende maatregelen bij zeesluizen IJmuiden
80
500 + p.m.
Zoet-zoutscheiding Delfzijl
p.m.
p.m.
Waterdoorvoer sluis 15/16; Zuid Willemsvaart
100
8.000 -10.000 [8]
Systeemstudie lange termijn IJsselmeergebied in relatie tot
landelijke waterverdeling + effecten
500
p.m.
Maatregelen Maas t.b.v. scheepvaart (pompen, hevels, of
spaarbekkens) [9]
150
Systeembenadering zoetwater en stresstest Rijn- Maasmonding
250 - 350
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
16
p.m.
200
De opbouw van de kostengetallen verschilt, waardoor de getallen niet in alle gevallen vergelijkbaar en optelbaar zijn. Het Expertisecentrum Kosten en Baten (ECKB) heeft de kostenraming van enkele maatregelen gecheckt .
Dit bedrag is opgebouwd uit het volgende: in fase 1 (2015-2021) wordt circa 18 miljoen euro gereserveerd. Voor de hele periode (2015-2028) staat een bedrag van ongeveer 12,5 miljoen voor de maatregel vooroevers dijkversterking IJsselmeergebied voor fase 1 en fase 2.
Het ECKB raamt de totale investering op € 29.800.000 (en voor beheer en onderhoud € 113.000 per jaar.
Het ECKB raamt de totale investering op € 5.900.000 en voor beheer en onderhoud € 61.000.
Dit is exclusief 5.700 euro voor waterkrachtcentrales.
De investeringskosten van deze maatregelen voor de (middel)lange termijn schat Rijkswaterstaat op 50 miljoen euro.
Maatregeltabel hoofdwatersysteem
Onderzoek
Totale investering
B&O
per jaar
2015/
2021
2022 /
2028
Slim watermanagement: fijnregeling beheer op basis van gedeelde informatie en sturing door waterschappen en Rijkswaterstaat
Samen leren en innovatie
1.000
IJsselmeer: watervoorziening bij waterschaarste; optimaliseren pompen en spuien IJsselmeer in relatie tot pompen en spuien IJmuiden
1.950
Hoge Zandgronden: Optimaliseren beheer Limburgse en
Brabantse kanalen
700
West Nederland en Zuidwestelijke Delta: Optimaliseren water­
management op basis van chloridegehalten, model aanpassing LSM, rekenregels en koppeling BOS en in IWP
100
700
p.m.
West Nederland: Optimaliseren beheer hoofdwatersysteem
Midden-Nederland (stuw Hagestein, stuw Driel)
100
_
p.m.
West Nederland: Optimalisatie watermanagement en bekijken
andere verhouding aanvoer Amsterdam-Rijnkanaal via Lek/
Schellingwoude/ Muiden/ Diemendammersluis
_
150
15
West Nederland: Effectiviteit zoetwaterbel in Hollandse IJssel
(gestart) (kalibratie 3D model)
100
West Nederland: Optimalisatie chloridemonitoring en
voorspellingen Rijn-Maasmonding t.b.v. optimalisatie watervoorziening Brielse Meer
250
250
p.m.
West Nederland: Slim watermanagement gebiedsmodellering
Rijn-Maasmonding en beslis- en stuurinformatie
500
Lopende projecten
Behouden huidige wateraanvoer Twentekanalen (inclusief
renovatie gemaal Eefde)
Kosten gedekt
Gemaalcapaciteit Afsluitdijk
p.m.
Pilot Langsdammen Waal
35.000 (kosten gedekt)
Zoet-zoutscheiding Krammersluizen (pilot jachtensluis)
Kosten gedekt /
geprogrammeerd
Internationaal: Zoet-zoutscheiding Terneuzen
Kosten gedekt
onderzoek
uitvoering
pilot
17
Figuur 2.1 Aan- en afvoer zoetwater tussen hoofdwatersysteem en regionaal systeem
Belangrijke inlaat- en
verdeelwerken
watersysteem
Hoofdwatersysteem
Hoofdwatersysteem
bestaand regelwerk
Zoet water
Zout water
m
eze
Bo
ese
Zuidwestelijke Delta (geen aanvoer)
Rivierengebied
Hoge zandgronden (geen aanvoer)
Hoge zandgronden (beperkte aanvoer)
Stevinsluizen
1
l
8
Me
ppe
lerd
iep
Lemmer 7
IJSSELMEER
Krabbersgatsluis
arte
Zw eer
m
Houtribsluis
Overijsselse
Vecht
ng
Ri
H.
hie
e Rijn
Haringvlietsluizen
B 28
Merielse
er
NIEUWE MAAS
mm
eer
Vel
u
we
11
9
10
Krom
21 Rijn me
Prinses stuw
22
Irene- AmeGouda
23
sluizen rongen
stuw Driel
26
stuw Hagestein
i
20
24
L E K / NEDERRIJN Linge
Stuw
18
25
19
MuskusARK (Betuwepand)
houw
27 SPUI
GV
LIE
T
Biesbosch
NDSCH
HOLLDAIEP
Afg
eda
Mamde
as
34
MAAS
t
va a r
llems
Wi
idZu
32
Pannerdenschekop
RIJN
Niers
lhe
lm inak
anaal
31
Prins
Bernhardsluis
L
P
KA ANN
NA ER
AL DE De Liemers
N
17 SCH
13
Wi
AK R
ER EE VolkerakLK M sluizen
VO OM
ZO
33
WAAL
Schwalm
n
-Rij
elde g
Sch bindin
ver
erord
No art
va
15
Grensm
Julia aas
naka
naa
l
Zuid-Willemsvaart
14 Panheel
MAAS
16
Roer
len
na
Twente ka
SE
IJS
al
Wa
asMaanaal
K
29
30 HAR
IN
Krammersluizen
Ee
Ho
IJss ll.
el
west-nederland
26 Inlaat Gouda (gemaal Pijnacker Hordijk)
27 Bernisse
28 Brielse meer (gemaal Winsemius)
o
Oud
ren
me
nd
Ra
eer
va
4 Gooimeer
RK)
AMS-RIJNKAN A AL (A
art
5
3
IJm
Oranjesluizen
l Almel
spuisluis
IJmuiden
rivierengebied
17 Inlaat Doornenburg (Pannerling)
18 Inlaat Kuijk
19 Gemaal H.A. van Beuningen
20 Inlaat Kromme Rijn (Wijk bij Duurstede)
21 Weerdsluis
22 Noordergemaal
23 Oude sluis Vreeswijk
24 Gemaal De Kooekoek
25 Gemaal Krimpenerwaard
18
12
ik
Ketelmeer
Ha
and
r
MARKERMEER
De
2
Hoogeveensche
Vaart
6
Kanaa
Hoge zandgronden (Oost en Zuid)
9 Gemaal Ankersmit
10 Sluis Eefde
11 Aadorp
12 Gemaal de Haandrik
13 Inlaat Oosterhout
14 Gemaal Panheel
15 Lozen
16 Sluis Bosscherveld
zuidwestelijke delta
29 Noodinlaat Beerenplaat
30 Scheelhoek
31 Gemaal De Eendracht
32 Landbouwwaterleiding (Evides)
33 Gat van de Kerksloot
34 Inlaat Genderen
Lorentzsluizen
West-Nederland (verzilting)
Fri
anaa
IJsselmeergebied
1 Stonteler(keer)sluis (inlaat Amstelmeerboezem)
2 Inlaat Schermerboezem
3 Inlaat Zeeburg
4 Inlaat Muiden
5 Zuidersluis
6 Inlaten Rogatsluis en Paradijssluis
7 Gemaal Lemmer
8 Gemaal Hoogland
Knelpuntengebieden
Noord-Nederland / IJsselmeergebied
NH K
watersystemen
inlaatpunt winning
drinkwater
Sc
sk
Eem
Roode
Vaart
REGIONAAL watersysteem
inlaatpunt regionale
Delfzijl
al
ana
Vech
t
e
Figuur 1.3 Hoofdlijnen zoetwaterstrategie
Uitvoering
Dit is aan de orde bij Delfzijl en bij de nieuwe zeesluis IJmuiden,
Rijkswaterstaat start in samenwerking met de gebruikers waar het zoutlek naar het Noordzeekanaal via de sluis bij
- waterschappen en gebruiksfuncties in het hoofdwater­
Spaarndam Rijnlands boezemwater verzilt. In beide gevallen
systeem - met het operationaliseren van het voorzieningen-
voeren Rijkswaterstaat en de waterschappen, respectievelijk
niveau voor het hoofdwatersysteem. Met een kwantitatieve
Hunze en Aa’s en Rijnland, op korte termijn in nauwe samen-
uitwerking brengen de waterbeheerders zowel voor de
werking onderzoek uit naar de beste aanpak. Ook bij de
gebruikers als voor het beheer van het hoofdwatersysteem in
aanleg van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen moeten we de
beeld wat wanneer, waar en met welke frequentie wel of niet
zoutindringing in het kanaal beperken.
te verwachten is.
In de Zuidwestelijke Delta zal het besluit over de toekomst van
In samenwerking met verschillende beheerders start Rijks­
het Volkerak-Zoommeer de ligging van de zoet-zoutovergang
waterstaat met de voorbereiding van flexibel peilbeheer voor
bepalen. Kiest het kabinet in de Rijksstructuurvisie Grevelingen
het structureel beschikbaar krijgen van een buffer van en Volkerak-Zoommeer voor een zout Volkerak-Zoommeer,
20 centimeter in het IJsselmeergebied. Daarbij voeren de
dan komt de zoet-zoutovergang bij de Volkeraksluizen te
waterbeheerders enkele mitigerende maatregelen uit en
liggen en treft Rijkswaterstaat daar zoutmitigerende maat­
treffen ze nu reeds enkele maatregelen ten behoeve van
regelen. Voordat een zout Volkerak-Zoommeer is gerealiseerd,
mogelijke verdere flexibilisering van het peil. Het is van is waarschijnlijk ook nog een zoet-zoutscheiding in de
belang dat de waterbeheerders criteria afspreken aan de hand
Krammersluizen nodig. Kiest het kabinet voor een blijvend
waarvan ze het flexibel peilbeheer kunnen operationaliseren.
zoet Volkerak-Zoommeer, dan is herstel van de zoet-zout-
In het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) legt Rijkswaterstaat een
scheiding in de Krammersluizen noodzakelijk om aan de
omloopriool of bypass bij de Prinses Irenesluis aan, zodat het
huidige beheerafspraken en het waterakkoord te kunnen
schutten of het schutproces door kan gaan als de waterdoor-
voldoen. Een van de opties voor de zoet–zoutscheiding is voer naar het ARK voor de Kleinschalige Wateraanvoer Plus
de aanleg van een innovatief bellenscherm met eventueel
(KWA+) dreigt te leiden tot te hoge stroomsnelheden door de
aanvullende maatregelen. Rijkswaterstaat test deze nieuwe
sluis. Deze maatregel is direct gekoppeld aan de KWA+ en zal
techniek momenteel bij de Krammerjachtensluis. Bij een
volgens planning in 2020 zijn uitgevoerd.
blijvend zoet Volkerak-Zoommeer is ook optimalisatie van het
beheer van dit meer aan de orde. De effectiviteit van winter-
Bij enkele sluiscomplexen langs de kust, waar sprake is van
doorspoeling is onderzocht en heeft een beperkt effect. Nader
een overgang van zoet naar zout, bereidt Rijkswaterstaat
onderzoek is nog nodig naar de effecten van doorspoeling op
maatregelen voor om zoutlek door de sluizen tegen te gaan.
de waterkwaliteit en ecologie van het Volkerak-Zoommeer.
19
De wateraanvoer naar de Hoge Zandgronden vanuit het
Onderzoek
hoofdwatersysteem is beperkt, maar speelt wel een belang-
Rijkswaterstaat start op korte termijn een integrale systeem-
rijke rol in de zoetwatervoorziening van de regio. Bij gemaal
studie IJsselmeergebied. Daarin wordt zowel beperkt mee-
Eefde en in de Twentekanalen verbetert Rijkswaterstaat
stijgen in het kader van veiligheid, als verdere flexibilisering
momenteel de aan- en doorvoer van zoetwater. Op korte
voor zoetwater onderzocht. Ook worden de opties voor de
termijn gebeurt dat ook voor de Noordervaart. Voor sluis
lange termijn uit het adaptatiepad meegenomen.
15/16 in de Zuid-Willemsvaart start Rijkswaterstaat een
verkenning. Daarbij wordt onderzocht of het mogelijk is om
Op korte termijn start Rijkswaterstaat een verkenning naar
een verbeterde wateraanvoer te combineren met de aanleg
flexibilisering van het peilbeheer van het IJsselmeergebied,
van waterkrachtcentrales, en of dat ook tot kostenbesparing
met uitzondering van de Veluwerandmeren, ten behoeve van
kan leiden. Bij alle hiergenoemde ingrepen gaat het om een
een verdere vergroting van de buffer tot 50 cm. Daarnaast
beperkte extra aan- of doorvoercapaciteit.
worden jaarlijks de effecten van de strategie van het Deel­
programma IJsselmeergebied gemonitord en geëvalueerd.
In de uitvoeringsperiode zetten Rijkswaterstaat en de
waterschappen in op het operationaliseren van ‘slim water-
In het Rivierengebied lijkt de aanvoer van water van de Waal
management’. Hierbij staat niet investering in de infra­
naar de Maas een kansrijke maatregel voor de (middel)lange
structuur centraal, maar de gezamenlijke operationele termijn. Deze maatregel is met name gericht op het voor­
sturing: registreren en voorspellen, informatiedeling,
komen van schade voor de landbouw en de drinkwatersector,
systeemmodellering en beslisregels. Bij slim water­
maar kan ook leiden tot schade voor de scheepvaart. Op korte
management gaat het om het beter benutten van het
termijn onderzoeken betrokken partijen nut en noodzaak van
beschikbare water in situaties van (dreigend) watertekort.
de maatregel, de globale inschatting voor de investerings­
Daarmee kunnen we naderende problemen zolang mogelijk
kosten bedraagt 9,5 miljoen euro.
voorkomen of beperken. Het gaat bij slim watermanagement
dus om optimale samenwerking bij het operationele beheer.
Een andere maatregel waar Rijkswaterstaat onderzoek naar
Door gebruik te maken van voorspellingen, in combinatie met
doet, is het aanleggen van langsdammen in de Waal en
systeemmodellering, kunnen we bovendien beter sturen.
eventueel in de IJssel. Deze maatregel is zowel voor laagwater
Hierdoor zal de inzet van de
LCW[10]
minder snel nodig zijn.
als voor hoogwater relevant en levert naar verwachting ook
een bijdrage aan het bereiken van doelstellingen van de
[10] De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) maakt bij watertekorten een verdeling van het beschikbare rijkswater onder de sectoren die van zoetwater afhankelijk zijn.
20
Kaderrichtlijn Water in de rivieren. Op dit moment loopt er
onder de naam WaalSamen een pilot in de Waal, die in 2018
tot conclusies moet leiden. In 2015, parallel aan de uitvoering
2.3 IJsselmeergebied
(Noord-Nederland, Noord-Holland en
Flevoland)
van de pilot, zet het Rijk onderzoek in gang naar trajecten in
de Waal en de IJssel die geschikt zijn voor de aanleg van
langsdammen. De kosten voor de pilot zijn al gedekt, het
Tabel 2.2 laat een overzicht zien van de maatregelen die op
onderzoek naar de toepassing nog niet.
korte termijn worden uitgevoerd in het IJsselmeergebied.
Tenzij anders vermeld in de voetnoten, zijn de getallen in de
Rijkswaterstaat wil na de Deltabeslissing een systeemstudie
tabellen gebaseerd op het investeringsprogramma van
voor West Nederland uitvoeren die voortbouwt op het
Rijkswaterstaat en op de regionale investeringsprogramma’s.
onderzoek uit het Deltaprogramma Zoetwater en die het
maatregelenpakket uit het Deltaplan als uitgangspunt
Maatregelen in het hoofdwatersysteem
hanteert. Hiermee wil Rijkswaterstaat inzicht krijgen in het
Uitvoering
cumulatieve effect van het totaal aan geprogrammeerde
In samenwerking met verschillende beheerders start Rijkswa-
maatregelen en mogelijke ontwikkelingen voor het hoofd­
terstaat met de voorbereiding van flexibel peilbeheer voor het
watersysteem, zoals een zout Volkerak-Zoommeer, verdieping
structureel beschikbaar krijgen van een buffer van 20
van de Rotterdamse haven en de nieuwe zeesluis IJmuiden.
centimeter in het IJsselmeergebied. Daarbij treffen de
Ook zal Rijkswaterstaat een stresstest uitvoeren, waarbij ook
beheerders enkele mitigerende maatregelen voor flexibel
aandacht is voor het aspect ‘kleine kans, groot gevolg’.
peilbeheer en treffen ze nu al enkele maatregelen voor
mogelijk verdere flexibilisering van het peil.
Financiering
In samenwerking met de waterschappen zet Rijkswaterstaat
Voor bovenstaande maatregelen in het hoofdwatersysteem
in op slim watermanagement. Dit gedeeld ‘slim manage-
zijn de kosten geraamd op circa 105 miljoen euro, waarvan
ment’-systeem is gericht op watervoorziening bij dreigend
ongeveer 5,1 miljoen voor slim watermanagement en 1 miljoen
watertekort, maar ook op peilbeheer bij dreigende waterover-
euro voor onderzoek. Dit is inclusief de maatregelen in het
last of veiligheidsproblemen door slim te pompen en spuien.
hoofdwatersysteem voor een zout Volkerak-Zoommeer (22,8 miljoen euro) en de capaciteitsuitbreiding van de
Onderzoek
Noordervaart (22,6 miljoen euro), maar exclusief de kosten
Rijkswaterstaat start op korte termijn een integrale systeem-
voor lopende projecten. Deze zijn echter al gedekt uit de
studie IJsselmeergebied. Daarnaast worden jaarlijks de
huidige middelen.
effecten van de strategie van het Deelprogramma IJsselmeergebied gemonitord en geëvalueerd.
21
Tabel 2.2 Uitvoeringsprogramma Zoetwater 2015–2028 IJsselmeergebied Maatregeltabel hoofdwatersysteem
IJsselmeer (bedragen x € 1.000) [11]
Onderzoek
Totale investering
B&O
per jaar
2015/
2021
2022 /
2028
31.000 [12][13]
Flexibiliseren bufferschijf IJsselmeergebied 20 cm
Zout beperkende maatregelen zijkanaal C (Noordzeekanaal),
inclusief mitigerende maatregelen bij zeesluizen IJmuiden
80
500
Zoet-zoutscheiding Delfzijl
p.m.
p.m.
Systeemstudie lange termijn IJsselmeergebied in relatie tot
landelijke waterverdeling + effecten
500
p.m.
Slim watermanagement: IJsselmeer (watervoorziening bij
waterschaarste; optimaliseren pompen en spuien IJsselmeer in
relatie tot pompen en spuien IJmuiden)
1950
Gemaalcapaciteit Afsluitdijk
p.m.
Maatregeltabel regionaal watersysteem
IJsselmeer
Totale investering
p.m.
B&O
per jaar
2015/
2021
2022 /
2028
Noord Nederland
Vermindering zoutindringing zeesluizen
Afstemmen zeesluisbeheer met zoetwaterbeheer ter voorkoming van zoutindringing. - onderzoek
25
Technische maatregelen in sluizen ter voorkoming van zoutindringing zeesluizen - onderzoek
150
Technische maatregelen in sluizen ter voorkoming van zoutindringing zeesluizen
2.200
Buffervorming door peilbeheer (opzetten en uitzakken) - onderzoek
172
Buffervorming door peilbeheer (opzetten en uitzakken) - pilots
63
Buffervorming door peilbeheer (opzetten en uitzakken)
4.500
onderzoek
uitvoering
pilot
[11] De opbouw van de kostengetallen verschilt, waardoor de getallen niet in alle gevallen vergelijkbaar en optelbaar zijn. [12] Het ECKB raamt de totale investering op 29,8 duizend euro en voor beheer en onderhoud 113 duizend euro.
[13] Dit bedrag is opgebouwd uit het volgende: in fase 1 (2015-2021) wordt circa 18 miljoen gereserveerd. Daarnaast is een bedrag van ongeveer 12,5 miljoen euro nodig voor de maatregel Vooroevers dijkversterking IJsselmeergebied’.
22
Maatregelen in het regionaal watersysteem
daarbij samen met de agrarische sector in het kader van het
Uitvoering
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het Hoogheemraadschap
De regio’s in het IJsselmeergebied voeren maatregelen uit om
Hollands Noorderkwartier en de Provincie Noord-Holland
externe verzilting bij zeesluizen tegen te gaan, bijvoorbeeld
hebben een eigen programma, waarbij ze met verschillende
door slim te schutten. Naast technische maatregelen kijken ze
pilots onderzoek doen naar de mogelijkheden voor zelfvoor-
ook naar scheepvaartmanagement. Ook voeren alle regio’s
zienendheid, waterbesparing en innovatie. Doel hiervan is
diverse maatregelen uit ten behoeve van buffervorming door
gebruikers te inspireren om maatregelen te nemen op het
peilbeheer en eventueel aanpassing van de inrichting van het
eigen perceel.
watersysteem. Tot slot zijn er enkele projecten gericht op
verbetering van de waterhuishouding en het optimaliseren
De regio’s gaan ervan uit dat gebruikers zelf een fors bedrag
van het zoet-zoutbeheer.
investeren voor de zelfvoorzienendheid.
Onderzoek
Financiering
Voor verschillende sluizen in regio Noord-Holland en regio
Voor alle voorgenomen maatregelen in het regionale systeem
Noord-Nederland doet Rijkswaterstaat onderzoek naar
en het stimuleren van water(be)sparing door gebruikers zijn
mogelijkheden om zoutindringing te verminderen. Daarnaast
de kosten geraamd op circa 18 miljoen euro.
starten alle regio’s in het IJsselmeergebied onderzoek naar de
praktische uitrol en opschaling van pilots op het gebied van
buffervorming door peilbeheer.
Hydrologisch en economisch rendement van de
maatregelen
Op dit moment is er vrijwel nooit een (oppervlakte)watertekort
Stimuleren zelfvoorzienendheid bij gebruikers
in het IJsselmeergebied[14]. Het huidige peilbesluit staat een
Het IJsselmeergebied wil zelfvoorzienendheid bij gebruikers
kortstondige peilopzet van maximaal drie weken toe tot
stimuleren en implementeren. Daarbij worden enkele
maximaal 15 centimeter. Deze opzet wordt zeer zelden
innovatieve projecten ondersteund. De regio’s zijn met de
toegepast en vraagt per individuele gebeurtenis om besluit-
agrarische sector in dialoog om projecten en pilots op te
vorming, verantwoording en afstemming. Met het oog op het
zetten. De regio Noord-Nederland en Flevoland werken
zeker stellen van wateraanvoer vanuit het hoofdwatersysteem
[14] ‘IJsselmeergebied’ betreft het IJsselmeer inclusief Markermeer en deel van de randmeren. De Zuidelijke Randmeren, het deel van de randmeren
dat in open verbinding staat met het Markermeer gaat mee in flexibilisering (dit geldt dus niet voor de Veluwerandmeren). Bij een bufferschijf van
20cm spreken we van ‘ IJsselmeergebied’ en bij 50 cm alleen van IJsselmeer.
23
Vervolg tabel 2.2 (IJsselmeergebied)
Maatregeltabel regionaal watersysteem
IJsselmeer
Totale investering
B&O
per jaar
2015/
2021
2022 /
2028
Waterhuishouding
Verbetering waterhuishouding zoet/zout - onderzoek
126
Transitie gebruikers
Stimuleren zelfvoorzienendheid gebruikers - onderzoek
60
Stimuleren zelfvoorzienendheid gebruikers - pilots
250
Implementatie zelfvoorzienendheid gebruikers - onderzoek
450
Implementatie zelfvoorzienendheid gebruikers - pilots
165
Implementatie zelfvoorzienendheid gebruikers
1.000
Innovatie Innovatieve projecten - onderzoek
450
Innovatieve projecten - pilots
50
Flevoland en Noord-Holland
Vermindering zoutindringing zeesluizen
Afstemmen zeesluisbeheer met zoetwaterbeheer ter voorkoming van zoutindringing - onderzoek
20
Technische maatregelen in sluizen ter voorkoming van zoutindringing zeesluizen - onderzoek
40
Technische maatregelen in sluizen ter voorkoming van zoutindringing zeesluizen
2.760
Peilbeheer
Buffervorming door peilbeheer (opzetten en uitzakken) - onderzoek
120
Buffervorming door peilbeheer (opzetten en uitzakken)
3.816
Waterhuishouding
Verbetering waterhuishouding zoet/zout - onderzoek
105
Transitie gebruikers
Stimuleren zelfvoorzienendheid gebruikers - onderzoek
100
Stimuleren zelfvoorzienendheid gebruikers - pilots
1.500
Implementatie zelfvoorzienendheid gebruikers
p.m.
onderzoek
uitvoering
pilot
24
is structurele beschikbaarheid gewenst. Hiervoor dient het
huidige peilbesluit te worden aangepast en zijn onder meer
2.4 Hoge Zandgronden
(mitigerende) inrichtingsmaatregelen nodig om natuurschade
te voorkomen. Voor een complete economische onderbouwing
Tabel 2.3 laat een overzicht zien van de maatregelen die op
door het Deltaprogramma Zoetwater is te weinig informatie
korte termijn worden uitgevoerd in het gebied van de Hoge
beschikbaar over de huidige schade.
Zandgronden. Tenzij anders vermeld in de voetnoten, zijn de getallen in de tabellen gebaseerd op het investerings­
Er is relatief veel onzekerheid over de toekomstige tekorten in
programma van Rijkswaterstaat en op de regionale het IJsselmeergebied. Bij weinig klimaatverandering is er
investeringsprogramma’s.
vrijwel geen knelpunt. Bij snelle klimaatverandering kunnen er
wel knelpunten ontstaan. De partijen in het IJsselmeer­gebied
Maatregelen in het hoofdwatersysteem
geven aan dat het flexibiliseren van het peil van het IJssel-
Het hoofdwatersysteem speelt op de Hoge Zandgronden
meergebied een eerste stap richting een mogelijk grotere
slechts een bescheiden rol in de zoetwatervoorziening. Voor
buffer op langere termijn is en bovendien een effectieve
een derde van het gebied is wateraanvoer mogelijk. Door
maatregel in de zoetwatervoorziening naar de omliggende
optimalisatie van de huidige wateraanvoer zal de watervraag
regio’s op korte termijn.
van de regio aan het hoofdwatersysteem op termijn in beperkte mate stijgen tot maximaal 10 procent.
Om niet alleen afhankelijk te zijn van de aanvoer uit het
IJsselmeergebied, zet de regio ook in op maatregelen in het
Uitvoering
regionale systeem. Uit regionale studies, waarin deskundigen
Bij gemaal Eefde en in de Twentekanalen verbetert Rijkswater-
van waterschappen en provincies maatregelen opgesteld en
staat momenteel de aan- en doorvoer van zoetwater. Op korte
beoordeeld hebben, komt naar voren dat de maatregelen die
termijn gebeurt dat ook voor de Noordervaart.
in het watersysteem binnen de regio genomen kunnen worden
het meest kosteneffectief zijn. Het gaat om het tegengaan van
Onderzoek
zoutindringing, om het verbeteren van de waterhuishouding
Voor sluis 15/16 in de Zuid-Willemsvaart start Rijkswaterstaat
gericht op een betere scheiding van zoet en zout water, om het
een verkenning, waarbij wordt onderzocht of het mogelijkheid
optimaliseren van de doorspoeling in polders, om het flexibeler
is om een verbeterde wateraanvoer te combineren met de
omgaan met peilbeheer en om het eventueel aanpassen van
aanleg van waterkrachtcentrales, en of dat ook tot kosten­
de inrichting.
besparing kan leiden. Bij al deze ingrepen gaat het om een
beperkte extra aan- of doorvoercapaciteit.
25
Tabel 2.3 Uitvoeringsprogramma Zoetwater 2015–2028 Hoge Zandgronden Maatregeltabel hoofdwatersysteem
Hoge Zandgronden (bedragen x € 1.000) [15]
Onderzoek
Wateraanvoer Noordervaart (capaciteitsuitbreiding Noordervaart van 4,3 m3 /s naar 5,4 m3 /s)
Waterdoorvoer sluis 15/16 Zuid Willemsvaart
100
Totale investering
B&O
per jaar
22.600
210
2022 /
2028
2015/
2021
2022 /
2028
8.000 - 10.000 [16] 200
Slim watermanagement Hoge Zandgronden Brabant/Maas
700
Behouden huidige wateraanvoer Twentekanalen (inclusief renovatie gemaal Eefde)
Kosten gedekt
Maatregeltabel regionaal watersysteem
Hoge Zandgronden
Totale investering
B&O
per jaar
Behouden huidige wateraanvoer
N.v.t.*
-
Programmatische aanpak stikstof (PAS)
N.v.t.*
-
Uitvoeren KRW-maatregelen
N.v.t.*
-
Tijdelijke peilopzet voorafgaand aan een droge periode
0
120
Peil optimaliseren: dynamisch peilbeheer door slimmer ontwerp/
sturing watersysteem
7.500
1.013
Seizoensberging in wateraanvoergebieden: in detailwaterlopen
(niet in beekdalen) door middel van stuwtjes
121.440
16.394
Optimaliseren wateraanvoer (capaciteitsuitbreiding Noordervaart van 4,3 m3 /s naar 5,4 m3 /s)
8.850
1.593
Verbeteren bodemstructuur grasland
0
-
Verbeteren bodemstructuur akkerbouw
0
3.750
Efficiënter/slimmer beregenen op basis van veld- of satellietwaarnemingen
0
170
Conservering: vergroten grondwatervoeding op perceelniveau
176.000
22.320
Naaldbos buiten Natura 2000 deels omzetten in heide of loofbos
5.400
729
Hergebruik spoelwater voor drinkwaterwinning
500
72
Geen spijt maatregelen
Kansen en innovaties [15] De opbouw van de kostengetallen verschilt, waardoor de getallen niet in alle gevallen vergelijkbaar en optelbaar zijn. [16] Dit is exclusief 5.700 euro voor Wwaterkrachtcentrales.
26
2015/
2021
Maatregeltabel regionaal watersysteem
Hoge Zandgronden
Totale investering
B&O
per jaar
Optimaliseren wateraanvoer (capaciteitsuitbreiding Noordervaart van 5,4 m3 /s naar 6,1 m3 /s)
41.800
3.762
Optimaliseren wateraanvoer ( 5 procent capaciteitsuitbreiding)
11.550
1.040
Afkoppelen verhard oppervlak
96.000
5.760
Conservering in vrij afwaterende gebieden: drainagebasis
verhogen in detailwatergangen (niet in beekdalen)
85.560
8.446
Beekdalen robuust inrichten: drainagebasis + aanpassen
peilbeheer + tijdelijke waterberging op maaiveld
45.000
5.832
Waterberging in oppervlaktewater in gebieden met minder
kritische natuurdoelen
2.000
216
Water vasthouden in grondwater in gebieden met minder
kritische natuurdoelen
30.960
4.180
Vergroten wateraanvoer naar laagveenreservaten
0
0
Waterbuffers/waterbergingsgebieden bij kleine stedelijke kernen
4.000
540
Graften herstellen
2.500
225
Toename bestaande beregening met 5 procent
0
1.360
Uitbreiden beregening uit oppervlaktewater
10.000
1.575
Uitbreiden beregening uit grondwater
40.000
5.287
Efficiënter beregenen - druppelirrigatie i.p.v. beregenen
4.800
1.200
waterbuffers lokaal op percelen bij agrariërs
15.150
2.039
0
7.800
2015/
2021
2022 /
2028
Robuust watersysteem
Economisch perspectief Accepteren en adapteren
optimalisatie gewaskeuze
onderzoek
uitvoering
27
Vervolg tabel 2.3 (Hoge Zandgronden)
Maatregeltabel regionaal watersysteem
Hoge Zandgronden
Totale investering
B&O
per jaar
Verbinden van natuurgebieden (robuustheid vergroten)
25.000
2.250
Aanleg van gescheiden stelsel in nieuw stedelijk gebied
N.v.t.*
-
Groenblauwe structuren in nieuw stedelijk gebied
N.v.t.*
-
Groenblauwe structuren in bestaand stedelijk gebied
3.250
383
Wateraanvoer t.b.v. bevaarbaar houden (en stabiliteit kades)
N.v.t.*
-
Zuinig schutten bij sluizen
N.v.t.*
-
Renovatie scheepvaartsluis en gemaal Eefde
N.v.t.*
-
Optimaliseren waterhuishouding + inrichting zwemplassen
20.400
2.754
Niet-fysieke maatregelen: beleidskaders, planvorming,
communicatie/educatie, themakaarten stedelijk gebied
0
2.000
Onderzoek
24.000
-
Reallocatie waterproductiebedrijf Macharen
N.v.t.*
-
Maatregelen WML
N.v.t.*
-
Bosstroken aanleggen op hellingen
5.000
450
2015/
2021
2022 /
2028
Overige maatregelen
onderzoek
uitvoering
28
Slim watermanagement wordt ook toegepast bij het water­
systeem. Hierbij wordt gedacht aan de robuuste inrichting systeem Brabant/Maas. Transparantie staat hierbij centraal:
van beekdalen, conservering van water in vrij afwaterende
data- en informatie-uitwisseling tussen alle partijen en een
gebieden, het vergroten van de grondwatervoeding op
gezamenlijk monitoringsplan. De ambitie is een operationeel
perceelniveau, seizoenberging in oppervlakte- en grondwater
werkend, en door beheerders van Rijkswaterstaat en van
in gebieden met minder kritische natuurdoelen, het vergroten
waterschappen Aa en Maas, Peel en Maasvallei en De Dommel
van wateraanvoer naar laagveengebieden, het optimaliseren
gedeeld systeem voor informatiewisseling en besturing, zowel
van de wateraanvoer en het afkoppelen van verhard oppervlak.
bij watertekort als bij wateroverlast.
Om het economisch perspectief van de regio te bevorderen,
Maatregelen in het regionaal watersysteem
zijn maatregelen opgenomen zoals het uitbreiden van
Uitvoering: De regio Hoge Zandgronden zet in op maatregelen
bestaande beregening, het uitbreiden van beregening uit
om de watervraag te beperken, water te besparen, water te
oppervlakte- of grondwater en efficiënter beregenen.
conserveren en de wateraanvoer te optimaliseren. Daarnaast
Daarnaast neemt Hoge Zandgronden ook enkele maatregelen
is ook aandacht voor het adapteren aan of accepteren van
die gericht zijn op accepteren of adapteren. droogteschade.
Onderzoek
Hoge Zandgronden richt zich met het maatregelenpakket op
Voor onderzoek heeft de regio twee miljoen euro per jaar
het behouden en optimaliseren van de huidige wateraanvoer,
gereserveerd, bestemd voor de volgende categorieën:
op tijdelijke peilopzet voorafgaand aan een droge periode, • Het blijven volgen van de klimaatontwikkeling;
en op peiloptimalisatie. Deze maatregelen zijn als ‘no regret’
• Onderzoek naar kansrijkheid van nieuwe oplossingen;
gedefinieerd.
• Onderzoek naar kosten en baten van maatregelen;
• Onderzoek naar de inzet van (nieuwe) instrumenten.
Verder benoemde de regio maatregelen die bijdragen aan
kansen en innovaties, zoals het verbeteren van de bodem-
Stimuleren zelfvoorzienendheid bij gebruikers
structuur, grasland en de akkerbouw, het efficiënter of slimmer
De maatregelen voor gebruikers zijn gericht op het streven
beregenen, hergebruik van spoelwater, en het omzetten van
naar meer zelfvoorzienendheid. Het gaat bijvoorbeeld om het
naaldbos naar loofbos of heide (buiten Natura 2000).
verbeteren van de bodemstructuur voor grasland en akkerbouw, of het efficiënter beregenen met behulp van satelliet-
Daarnaast richt de regio Hoge Zandgronden zich op maat­
beelden. Of het gaat om het hergebruik van spoelwater bij de
regelen ten behoeve van een robuust en veerkrachtig water-
drinkwaterwinning, het omzetten van naaldbos in loofbos of
29
30 boer maakt zogenaamde aardappelruggen op zijn zeer droge akker in Sprang-Capelle.
Een
de ontwikkeling van klimaatbuffers. Een deel van deze
Transitie is een integraal onderdeel van de aanpak, zowel in
maatregelen betreft (een brede uitrol van) innovatieve
het waterbeheer als bij de gebruikers. De huidige droogte­
maatregelen die de testfase al voorbij zijn.
problematiek maakt transitie nu al urgent voor water­
Financiering
uitvoeringstermijn lang is, bestaat er in de regio urgentie Voor de maatregelen in het regionale systeem en bij om nu te beginnen. Investeren in zoetwatervoorziening ziet
gebruikers zijn de investeringen geraamd op 290 miljoen euro
de regio daarbij als kans voor (boven)regionale economie.
beheerders en gebruikers. Omdat de voorbereidings- en
voor de periode 2016–2021. Voor de periode 2022–2028 zijn de investeringen voorlopig geraamd op 473 miljoen euro.
Hydrologisch en economisch rendement van de maatregelen
De knelpunten in deze regio zijn urgent: er treedt nu al
droogteschade op. Uit de landelijke analyse van het Delta­
programma Zoetwater blijkt dat regionale maatregelen
hydrologisch effect hebben, onder meer doordat ze de daling
van de grondwaterstand beperken. De regionale maatregelen
vereisen echter een verdere regionale en lokale uitwerking.
De regio heeft getracht om het economische rendement
kwantitatief te beschrijven. Hiervoor is onder meer een
berekening gemaakt voor een deelgebied in Noord Limburg.
Daarbij gaat de regio ervan uit dat de verhouding tussen
kosten en baten in het meest gunstige geval positief uitvalt. De regio stelt dat bij extrapolatie van deze resultaten naar de hele regio de baten waarschijnlijk gunstiger uitvallen. De maatregelen leveren een positieve bijdrage aan de
kwaliteit van de leefomgeving, aan duurzaamheid door zuinig
omgaan met water, en aan het veiligstellen van de voedselproductie.
31
Tabel 2.4 Uitvoeringsprogramma Zoetwater 2015–2028 West Nederland Maatregeltabel hoofdwatersysteem
West Nederland (bedragen x € 1.000) [17]
Onderzoek
Totale investering
B&O
per jaar
Bypass/omloopriool Prinses Irenesluizen (t.b.v. KWA+ en
mogelijk t.b.v. tegengaan verzilting Amsterdam Rijnkanaal)
200
2.000 - 2.500
60
Systeembenadering zoetwater Rijn Maasmonding
250 - 350
Optimaliseren beheer hoofdwatersysteem midden Nederland
(stuw Hagestein, stuw Driel)
100
_
p.m.;
afhankelijk van
uitkomsten
onderzoek
2015/
2021
2022 /
2028
Slim watermanagement: fijnregeling beheer op basis van gedeelde informatie en sturing door Rijkswaterstaat en waterschappen [18]
Optimaliseren beheer hoofdwatersysteem Midden-Nederland
(stuw Hagestein, stuw Driel)
100
_
p.m.
Optimalisatie watermanagement en bekijken andere verhouding aanvoer Amsterdam-Rijnkanaal via Lek/Schellingwoude/Muiden/ Diemendammersluis
_
150
15
Effectiviteit zoetwaterbel in Hollandse IJssel (gestart) (kalibratie 3D model)
100
Optimalisatie chloridemonitoring en voorspellingen Rijn-Maasmonding t.b.v. optimalisatie watervoorziening Brielse Meer
250
250
p.m.
Slim watermanagement gebiedsmodellering Rijn-Maasmonding en beslis- en stuurinformatie
500
Maatregeltabel regionaal watersysteem
West Nederland
Totale investering
B&O
per jaar
37.500
500
27.500-60.000
250-1200 2015/
2021
2022 /
2028
KWA+ (Gefaseerd)
Stap 1 (van 7 naar 15 m3 /s)
Stap 2 (van 15 naar 18 tot 24
m3 /s)
onderzoek
uitvoering
[17] De opbouw van de kostengetallen verschilt, waardoor de getallen niet in alle gevallen vergelijkbaar en optelbaar zijn. [18] In West Nederland en de Zuidwestelijke Delta maken de regio een optimalisatie op basis van chloridegehalten, modelaanpassing LSM, rekenregels
en koppeling BOSenBOS en in IWP. Deze maatregel en de totale kosten zijn opgenomen in de tabel van HWShet hoofdwatersysteem ( tabel 2.1.).
32
2.5 West Nederland
van het Amsterdam-Rijnkanaal een rol spelen? Hoe kan de
optimalisatie van de watervoorziening Brielse Meer, onder
meer door het zoutgehalte in het Haringvliet beter te meten
Tabel 2.4 laat een overzicht zien van de maatregelen die op
en voorspellen, een rol spelen?
korte termijn worden uitgevoerd in West Nederland. Tenzij
anders vermeld in de voetnoten, zijn de getallen in de tabellen
Onderzoek
gebaseerd op het investeringsprogramma van Rijkswaterstaat
Na de Deltabeslissing wil Rijkswaterstaat voor West en op de regionale investeringsprogramma’s.
Nederland een systeemstudie uitvoeren die voortbouwt op het onderzoek uit het Deltaprogramma Zoetwater en die
Maatregelen in het hoofdwatersysteem
het maatregelenpakket uit het Deltaplan als uitgangspunt
Uitvoering: Rijkswaterstaat en de waterschappen in West
hanteert. De reden hiervoor is dat de ontwikkelingen in het
Nederland zetten gezamenlijk in op het vergroten van de
gebied invloed hebben op elkaar en op gebieden beneden-
aanvoercapaciteit door middel van de Kleinschalige Water­
strooms. Hiermee wil Rijkswaterstaat inzicht krijgen in het
aanvoer plus (KWA+) voor West Nederland. Door het water
cumulatieve effect van het totaal aan geprogrammeerde
meer bovenstrooms in te laten wordt het inlaatwater nog maatregelen en mogelijke ontwikkelingen voor het hoofd­
niet door verzilting vanuit zee beïnvloed. Dit vergt met name
watersysteem, zoals een zout Volkerak, verdieping van de
maatregelen in het regionale watersysteem. In het hoofd­
Rotterdamse haven en de nieuwe zeesluis IJmuiden.
watersysteem dienen hiervoor de Irenesluizen te worden
aangepast. Deze aanpassing is geprogrammeerd voor de
Maatregelen in het regionaal systeem
periode 2015–2021. Op de korte termijn zal geen verder
onderzoek worden gedaan naar bellenpluimen in de Nieuwe
Uitvoering
Waterweg. Door de hoge risico’s en kosten is het op korte
De regionale waterbeheerders en de provincie bestendigen
termijn geen kansrijk alternatief.
hun investeringen van circa 30 miljoen euro per jaar tot 2028
voor het beschikbaar maken en houden van water van
Rijkswaterstaat en waterschappen zetten onder de noemer
voldoende kwaliteit. Daarbovenop investeert de regio op de
‘slim watermanagement’ acties in gang om na te gaan of ze
korte termijn in het verder beperken van het watergebruik,
het beheer in laagwatersituaties verder kunnen optimaliseren.
het beter vasthouden van zoetwater en het tegengaan van de
Concreet gaat het om vragen als: Wanneer zet je de KWA in?
zoutindringing. De waterschappen voeren hiervoor een breed
Wanneer zijn andere aanvoeren, bijvoorbeeld vanuit de Lek,
palet van maatregelen uit, zoals peilopzet, flexibel peilbeheer
gewenst? Hoe en wanneer kan het zoutgehalte in de monding
en het realiseren van een meer efficiënte doorspoeling. 33
Vervolg tabel 2.4 (West Nederland)
Maatregeltabel regionaal watersysteem
West Nederland
Totale investering
B&O
per jaar
2015/
2021
2022 /
2028
Optimaliseren robuustheid Bernisse-Brielse Meer Automatisering van inlaatpunten en alternatieve inlaat bij
Spijkenisse
2.000
Optimaliseren regionale wateraanvoer
Verbeteren watergangen
4.000
Nieuw gemaal
6.000
Optimaliseren doorspoelen
Operationele sturing op basis van gemeten waterkwaliteit
1.500
Isolatie; reductie interne verzilting door peilopzet
3.000
Remmen brakke kwel
3.000
Drinkwater
Investeringen drinkwatersector 50.000
Innovatie
Delft Blue Water
25.000
600
Buffering
Flexibel peilbeheer
7.500
Bodemopslag
2.500
Onderzoek
Onderzoek, oner meer joint fact finding permanente oostelijke
aanvoer, verdere optimalisatie Brielse Meer
6.000
onderzoek
uitvoering
34
De provincies zetten waar nodig hun ruimtelijk instrumenta-
waaronder een eventuele permanente oostelijke aanvoer.
rium in om deze maatregelen mogelijk te maken. In diepe
Op basis hiervan wordt een keuze gemaakt over de start en
droogmakerijen bijvoorbeeld, wordt mede met het instrument
over de uitvoering van de maatregelen voor stap 2.
voorzieningenniveau ingezet op het verminderen van kritische
watervragende gebruiksfuncties. Hiermee kan de regio de
Onderzoek
doorspoelbehoefte verminderen.
Waterschappen, provincies en het Ministerie van IenM onder-
zoeken de wenselijkheid van gedifferentieerde voorzieningen-
In droge tijden is de regio afhankelijk van aanvoer uit het
niveaus die zijn aangepast aan de reële eigenschappen van
hoofdwatersysteem, veelal via bovenregionale routes. De
beoogd agrarisch gebruik en natuurdoelen.
volgende maatregelen worden hiervoor specifiek benoemd:
• Maatregelen voor het vergroten van de robuustheid van het
Bernisse-Brielse-Meersysteem.
In het project Delft Blue Water is de afgelopen jaren onderzocht hoe met innovatieve technologieën oppervlaktewater
Er zijn meerdere mogelijkheden om de watervoorziening
van voldoende kwaliteit of gietwater voor de glastuinbouw
vanuit het Brielse Meer te optimaliseren ten behoeve van
kan worden geproduceerd uit effluent (zie ook paragraaf 3.4.).
landbouw, glastuinbouw en industrie. Voor de korte termijn
zet de regio in op een verbeterd meting- en monitorings-
Stimuleren zelfvoorzienendheid bij gebruikers
systeem en op de inzet van een alternatief inlaatpunt bij
De bedrijven in de industrie en landbouw gaan door met het
Spijkenisse om de beschikbaarheid van zoetwater te ver-
nemen van waterbesparende maatregelen en maatregelen om
groten en onderzoek naar mogelijke vervolg maatregelen.
zo doelmatig mogelijk met zoetwater om te gaan. Maatregelen
• Maatregelen ten behoeve van de KWA+.
zijn onder meer de inzet van hemelwaterbassins bij de
De regio zet in op het vergroten van de KWA in twee
Greenports, peilgestuurde drainage, en het gebruik van de
stappen. Met stap 1 wordt de capaciteit uitgebreid van ondergrond voor hemelwateropslag. Landbouwbedrijven
7 tot 15
tot 24
m3 /s
m3 /s.
en met stap 2 loopt de capaciteit verder op
passen de bedrijfsvoering aan, onder meer door recirculatie
Dit vergt diverse maatregelen in het regionaal
en druppelbevloeiing. Industriële bedrijven passen hun systeem. In de eerste stap verbetert de regio de door­
koel- en proceswatersystemen aan. Op diverse locaties met
stroming van enkele belangrijke regionale watergangen,
kapitaalintensieve teelten vinden pilots plaats waar de
zoals de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Oude- en
haal- en betaalbaarheid van ondergrondse en bovengrondse
Leidsche Rijn. Voor stap 2 zijn verschillende alternatieven
waterberging op bedrijfsniveau worden getest. De uitkomsten
voorhanden. De komende jaren wordt in een proces van
laten zien dat deze aanpak kansrijk is. Afhankelijk van de
gezamenlijk onderzoek naar kennis en feiten (joint fact
verdere resultaten zullen deze pilots worden opgeschaald en
finding) nader onderzoek gedaan naar de alternatieven,
in praktijk worden gebracht.
35
36
Recreatie
in de Alblasserwaard.
door het water in natuurgebieden beter vast te houden.
Hydrologisch en economisch rendement van de
maatregelen
Lokaal kan de regio hoge zoutconcentraties accepteren. Het
De knelpunten in de regio zijn actueel. In extreem droge De regio gaat verdroging tegen en brengt de watervraag terug
vasthouden en conserveren van gebiedseigen zoetwater
jaren is er watertekort als gevolg van verzilting. Bij klimaat-
combineert de regio waar mogelijk met natuurontwikkeling,
verandering neemt de verzilting toe, wat kan leiden tot
al dan niet gekoppeld aan de ontwikkeling van andere
toenemende schade. Uit de landelijke analyse van het
gebiedsfuncties, zoals recreatie en innovatieve landbouw.
Deltaprogramma Zoetwater blijkt dat uitbreiding van de KWA
Ook de drinkwaterbedrijven Oasen en Dunea investeren om
van 7 tot 15 m3 /s) het meest doelmatig is om de knelpunten op
een duurzame kwaliteit van drinkwater te garanderen, nu en
te lossen. Geconcludeerd wordt dat de KWA+ kosteneffectief
in de toekomst. De overheid moet de zoetwatervoorziening
is ten opzichte van andere maatregelen, zoals bellenpluimen
voor drinkwater als een publieke functie veiligstellen (zorg-
in de Nieuwe Waterweg, en ‘niets doen’.
plicht). Bedrijven nemen maatregelen ter verbetering van de
waterkwantiteit en kwaliteit om continue goed drinkwater te
De maatregelen voor het vergroten van de robuustheid van
leveren, bijvoorbeeld door de zuivering te verbeteren. Zo is
het Bernisse-Brielse-Meersysteem vergen relatief geringe
Oasen een proef gestart waarbij met behulp van omgekeerde
investeringen van 2 miljoen euro, die zich binnen maximaal
osmose (reverse osmosis) brak water direct in de ondergrond
enkele jaren terugverdienen.
wordt gezuiverd tot zoetwater.
De regio verwacht dat met het project Delft Blue Water in
Financiering
droge perioden tot 3 m3 /s kan worden bespaard op de aanvoer
De extra investeringen voor de maatregelen in het regionale
uit het hoofdwatersysteem.
systeem raamt de regio op 27,5 miljoen euro. De kosten voor
stap 1 van de de KWA+ zijn geraamd op 39,5 miljoen euro en
voor het optimaliseren van het Bernisse-Brielse Meer op 2 miljoen euro. De beoogde investering van de drinkwater­
sector bedraagt 50 miljoen euro. Voor de pilot Blue Water gaat
de regio uit van 25 miljoen euro. De investering voor stap 2
van de KWA+ schat de regio op een bedrag tussen de 30 en 60 miljoen euro.
37
Tabel 2.5 Uitvoeringsprogramma Zoetwater 2015–2028 Zuidwestelijke Delta met aanvoer
Maatregeltabel hoofdwatersysteem
Zuidwestelijke Delta (met aanvoer)(bedragen x € 1.000)[19][20]
Onderzoek
Totale investering
B&O
per jaar
Zoet-zoutscheiding Krammersluizen (scheepvaartsluizen) zie ook pilot jachtensluis
16.000 - 17.500
1.000 - 1.700
Variant Volkerak-Zoommeer zout:
- Beperking zoutlek Volkeraksluizen inclusief monitoring­s ysteem
chloride HV-HD-Spui en waterakkoorden afsluiten
22.756
63 + 60
1.600
Zoet-zoutscheiding Krammersluizen (pilot jachtensluis)
Kosten gedekt /
geprogrammeerd
Internationaal: zoet-zoutscheiding Terneuzen
Kosten gedekt
Maatregeltabel regionaal watersysteem
Zuidwestelijke Delta (met aanvoer)
Totale investering
B&O
per jaar
Roode Vaart (fase 1) [21] : Aanvoer Noordwest-Brabant via
de Roode Vaart inclusief de optie voor doorvoer 22.000
440
Krekenvisie West-Brabant
35.000
700
Nieuwe Dordtse Biesbosch
26.000
520
Waterbeheerplan Putten
19.000
380
Watergebiedsplan Tholen en St. Philipsland
1.750
35
Verleggen inlaatpunten Oost-Flakkee 8.000
160
Roode Vaart (fase 2): Extra gemaal Roode Vaart, doorvoer vanuit
MarkVliet-stelsel naar PAN-polders Tholen en St. Philipsland en verplaatsen inlaatpunten op Mvstelsel
56.613
1.132
Alternatieve zoetwateraanvoer Reigersbergsche Polder
1.363
27
2015/
2021
2022 /
2028
2015/
2021
2022 /
2028
Vergroten robuustheid (boven)regionaal systeem
Optimaliseren doorvoer Krimpenerwaard in periode(n) met lage rivierafvoeren
(valt onder regio West Nederland KWA fase 2)
Optimaliseren robuustheid Benisse Brielse Meer (zie regio West Nederland)
onderzoek
uitvoering
pilot
[19] De opbouw van de kostengetallen verschilt, waardoor de getallen niet in alle gevallen vergelijkbaar en optelbaar zijn. [20]In West Nederland en de Zuidwestelijke Delta maken de regio een optimalisatie op basis van chloridegehalten, modelaanpassing LSM,
rekenregels en koppeling BOS en in IWP. Deze maatregel en de totale kosten zijn opgenomen in de tabel van het hoofdwatersysteem (tabel 2.1).
[21] Bedragen gedekt.
38
2.6 Zuidwestelijke Delta
noodzakelijk om aan de huidige beheerafspraken en het
waterakkoord te kunnen voldoen. Een van de opties voor de
zoet–zoutscheiding is de aanleg van een bellenscherm met
2.6.1 Zuidwestelijke Delta met aanvoer uit het hoofdwatersysteem
eventueel aanvullende maatregelen. Rijkswaterstaat test deze
innovatieve techniek op korte termijn bij de Krammerjachtensluis. Bij een blijvend zoet Volkerak-Zoommeer is ook
Tabel 2.5 laat een overzicht zien van de maatregelen die op
optimalisatie van het beheer van het meer zelf aan de orde.
korte termijn worden uitgevoerd in het deel van de Zuidweste-
Hiervoor is nader onderzoek nodig naar de effectiviteit en
lijke Delta met aanvoer uit het hoofdwatersysteem[22]. Hierbij is
mogelijke neveneffecten van winterdoorspoeling op het
onderscheid gemaakt tussen maatregelen die getroffen worden
chloridegehalte in het Volkerak-Zoommeer.
ongeacht de keuze voor een zoet of zout Volkerak-Zoommeer
en maatregelen die alleen nodig zijn indien het kabinet kiest
‘Slim watermanagement’ in het benedenrivierengebied komt
voor een zout Volkerak-Zoommeer. Tenzij anders vermeld in de
aan de orde hoofdstuk 2.5 (West Nederland).
voetnoten, zijn de getallen in de tabellen gebaseerd op het
investeringsprogramma van Rijkswaterstaat en op de regionale
Maatregelen in het regionaal systeem
investeringsprogramma’s.
Uitvoering
Maatregelen in het hoofdwatersysteem
het regionale systeem en in robuuste watervoorziening rond
Uitvoering: In de Zuidwestelijke Delta zal het besluit over de
het Volkerak-Zoommeer door directe aanvoer te realiseren
toekomst van het Volkerak-Zoommeer de ligging van de
vanuit het Haringvliet en het Hollandsch Diep. Daarmee kan
zoet-zoutovergang bepalen. Kiest het kabinet in de Rijks­
de regio de vraag uit het hoofdwatersysteem verminderen
De regio investeert in het vergroten van de robuustheid van
structuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer voor een
- of de toename beperken - en de buffercapaciteit van het
zout Volkerak-Zoommeer, dan komt de zoet-zoutovergang regionale systeem vergroten. Het realiseren van alternatieve
bij de Volkeraksluizen te liggen en treft Rijkswaterstaat daar
aanvoer rond het Volkerak-Zoommeer sluit aan bij de lopende
zoutmitigerende maatregelen. Voordat een zout Volkerak-
investeringen om de robuustheid van het regionale water­
Zoommeer is gerealiseerd, is waarschijnlijk ook nog een
systeem te vergroten. Bij de keuze voor een zout Volkerak-
zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen nodig. Kiest het
Zoommeer dienen deze maatregelen mogelijk eerder te
kabinet voor een blijvend zoet Volkerak-Zoommeer, dan is
worden gerealiseerd.
herstel van de zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen
[22]In het adaptatiepad, gebaseerd op knelpunten, staat het verder vergroten van de robuustheid rond het Volkerak-Zoommeer (VZM) op de middellange termijn. De regio ziet hier echter kansen voor een economische impuls en zet zich er daarom voor in om de robuustheid rond het VZM al op korte termijn verder te vergroten.
39
Vervolg tabel 2.5 (Zuidwestelijke Delta met aanvoer)
Maatregeltabel regionaal watersysteem
Zuidwestelijke Delta (met aanvoer)
Totale investering
B&O
per jaar
Verbetering wateraanvoer Tholen, St. Philipsland (Maatwerk
Zoetwater)
100
170
Drinkwater: robuuster maken spaarbekkensysteem Biesbosch d.m.v.
nieuw inlaatpompstation
50.000
500
Inrichting kwelsloten langs Volkerak-Zoommeer
2.646
53
Zoutbestrijding sluis Dintelsas en Benedensas
2.520
184
Aanpassing drinkwatervoorziening Ouddorp aan hogere piekbelasting
chloride
12.800
426
Afspraken ten behoeve van de noodinlaat bij Berenplaat
-
-
Ontmanteling inlaatpunten (Tholen, St Philipsland)
714
Ontmanteling inlaatpunten (West Brabant)
117
2015/
2021
2022 /
2028
Maatregelen gebruikers
Specifieke maatregelen bij zout Volkerak-Zoommeer
onderzoek
uitvoering
pilot
40
Bij de keuze voor het weer zout maken van het Volkerak-
circa 170 miljoen euro. Dit bedrag is exclusief de kosten voor Zoommeer zijn daarnaast nog aanvullende maatregelen nodig
de optimalisatie van het Bernisse-Brielse-Meersysteem en in het regionale systeem, zoals het inrichten van kwelsloten
de eerdergenoemde 50 miljoen van de drinkwatersector.
langs het Volkerak-Zoommeer, zoutbestrijding bij de sluizen
Enkele maatregelen zijn reeds gefinancierd en in uitvoering,
Dintelsas en Benedensas, het verplaatsen van inlaatpunten waaronder de Roode Vaart (fase 1).
en de ontmanteling van inlaatpunten bij Tholen, St. Philipsland
en West Brabant.
Hydrologisch en economisch rendement van de maatregelen
In de landelijke analyse van het Deltaprogramma Zoetwater is
Het vergroten van de robuustheid van het Bernisse-Brielse-Meer-
uitgegaan van de bestaande zoetwatervoorziening rond het
systeem staat beschreven in hoofdstuk 2.5 (West Nederland).
Volkerak-Zoommeer. Op basis van deze landelijke analyse kan daarom niets worden gezegd over de effectiviteit van het
Maatregelen bij gebruikers
maatregelenpakket.
De drinkwatersector investeert in het robuust maken van de
inlaat van zoetwater uit het hoofdwatersysteem. Evides
De regio verwacht dat de maatregelen voor een robuust
investeert 50 miljoen euro in een nieuw inlaatpompstation
zoetwatersysteem voor de gebieden rond het Volkerak-
voor de spaarbekkens in de Biesbosch. Daarnaast maakt Evides
Zoommeer jaarlijks resulteren in 7 miljoen euro aan baten voor
gebruik van nieuwe financieringsconstructies door verdieping
de landbouw. [23] Het besluit over een zoet of zout Volkerak-
van de spaarbekkens te financieren uit de opbrengsten van
Zoommeer is aan het kabinet, dat hiertoe de Rijksstructuur­
zandwinning. Evides voert beide investeringen, die het
visie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer voorbereidt.
spaarbekkensysteem robuuster maken, uit, ongeacht de
beslissing voor een zoet of zout Volkerak-Zoommeer.
2.6.2 Zuidwestelijke Delta (zonder
aanvoer uit het hoofdwatersysteem)
Bij een zout Volkerak-Zoommeer zijn er aanvullende maat­
regelen door gebruikers nodig, zoals een aanpassing van de
Tabel 2.6 laat een overzicht zien van de maatregelen die op
drinkwatervoorziening Ouddorp (Evides).
korte termijn worden uitgevoerd in het deel van de Zuid­
westelijke Delta zonder aanvoer uit het hoofdwatersysteem.
Financiering
Tenzij anders vermeld in de voetnoten, zijn de getallen in de
Voor alle voorgenomen maatregelen in het regionale systeem
tabellen gebaseerd op het investeringsprogramma van
en bij gebruikers raamt de regio de totale investering op Rijkswaterstaat en van de regionale investeringsprogramma’s.
[23] Bron: Maatschappelijke kosten-baten­analyses (MKBA) Rijksstructuurvisie, versie die voorligt bij CPB.
41
Tabel 2.6 Uitvoeringsprogramma Zoetwater 2015–2028 Zuidwestelijke Delta zonder aanvoer
Maatregeltabel regionaal watersysteem
Zuidwestelijke Delta (zonder aanvoer) (bedragen x € 1.000)[24]
Totale investering
B&O
per jaar
2015/
2021
2022 /
2028
Innovaties - Proeftuin Zuidwestelijke Delta (zonder aanvoer)
Kartering en monitoring
1.000
Waterconservering in de bodem (tot 2017)
450
Waterconservering in oppervlaktewater
3.000
Opwerking van effluent of ander gebiedseigen water (milde ontzilting)
1.000
Veredeling gewassen op hogere zouttolerantie
440
Optimalisatie watertoediening
p.m.
Verkenning zoutgevoeligheid klassieke landbouw p.m.
Switch naar zoute of zouttolerante gewassen
p.m.
onderzoek
uitvoering
pilot
[24]De opbouw van de kostengetallen verschilt, waardoor de getallen niet in alle gevallen vergelijkbaar en optelbaar zijn.
42
Maatregelen in het regionaal watersysteem en bij
gebruikers
5 De veredeling van aardappels op hogere zouttolerantie.
Aardappelveredelaar Meijer voert hier al jaren onderzoek
Het maatregelenpakket voor het gebied zonder aanvoer uit
naar uit, maar dat lopende onderzoek wordt nu verrijkt met
het hoofdwatersysteem duiden we aan met de naam “Proef-
de studie naar de zoutdynamiek in de wortelzone door
tuin Zuidwestelijke Delta”. De regio zet in op twee aanpakken,
Deltares.
namelijk het vergroten van lokale waterbuffers en het
In aanvulling op het voorstaande zijn er ideeën om (1) de
beperken van de watervraag. De uitvoering ligt zowel bij de
watertoediening te optimaliseren, (2) te verkennen of de
overheden als bij de gebruikers.
zoutgevoeligheid in de praktijk niet lager ligt dan waar in de
praktijk vanuit wordt gegaan en (3) de overstap naar zilte
Uitvoering
teelten te maken, daar waar het zoet niet langer te bestendigen
In de Zuidwestelijke Delta voert de regio maatregelen uit die
is. Deze ideeën vergen echter nog nadere uitwerking. De ZLTO
overwegend gericht zijn op het bestendigen van zoete
zal hierbij een belangrijke adviserende partij zijn.
landbouwcondities. De focus ligt op het conserveren of
uitbreiden van zoetwatervoorraden. Op de korte termijn zet
Financiering
de regio in op vijf maatregelen:
De kosten voor alle voorgenomen maatregelen in het regionale
1 Het in kaart brengen van de zoet-zoutverdeling in de
systeem en bij gebruikers bedragen circa 6 miljoen euro.
bodem. Deze kartering kan worden beschouwd als
onderlegger voor alle andere maatregelen.
2 Het uitvoeren van praktijkproeven op het vlak van water-
Hydrologisch en economisch rendement van de
maatregelen
conservering in de bodem. GO-Fresh, een kennisconsor-
Het maatregelenpakket heeft een experimenteel karakter. tium van verschillende kennisinstellingen, voert dit uit.
Het doel is om kennis op het gebied van verzilting en zilte
3 Waterconservering in oppervlaktewater. Waterschap
landbouw te genereren. Hier is veel vraag naar in binnen en
Scheldestromen voert dit in directe samenwerking uit met
buitenland en deze kennis kan vervolgens vermarkt worden.
individuele gebruikers. ZLTO en kennisinstituten als
Wanneer de maatregelen effectief blijken, kunnen ze bijdragen
Deltares en Aequator begeleiden het werk.
aan de borging van de bestaande zoetwaterlandbouw, die 4 Het zoveel mogelijk benutten van municipaal RWZI effluent
en het ontzilten van omgevingswater. Deze maatregel
60 procent van het gebied beslaat en voorkomt daarmee
schades op lange termijn.
wordt uitgevoerd door gebruikers en private partijen in
Zeeuws-Vlaanderen.
43
Tabel 2.5 Uitvoeringsprogramma Zoetwater 2015–2028 Rivierengebied Maatregeltabel hoofdwatersysteem
Rivierengebied (bedragen x € 1.000) [25]
Onderzoek
Totale investering
Wateraanvoer van de Waal naar de Maas bij laagwater
150
Langsdammen Waal en IJssel: onderzoek geschikte trajecten (zie
ook pilot onder lopende projecten)
100
p.m. (3500 per km)
Optimaliseren beheer hoofdwatersysteem midden Nederland
(stuw Hagestein, stuw Driel)
100
_
B&O
per jaar
2015/
2021
2022 /
2028
2015/
2021
2022 /
2028
p.m.
Pilot Langsdammen Waal
35.000 (kosten gedekt)
Maatregeltabel regionaal watersysteem
Rivierengebied
Totale investering
B&O
per jaar
Beperken doorspoelen in combinatie met optimaliseren
verdeling
500
10
Aanpassen inlaatwerken met watertekort
10.000
340
Verplaatsen inlaat Alblasserwaard
1.600
32
Tijdelijke peilopzet
500
10
Gebiedsontwikkeling Zoetwater
8.900
178
6.000
120
Optimalisatie wateraanvoer en waterdoorvoer
Conserveren in de regio Rivierengebied
Zuinig gebruik in de regio Rivierengebied
Uitwerken voorzieningenniveau
Bevorderen doorwerking innovaties bij gebruikers
Toepassen innovaties op bedrijfsniveau
Onderzoek
Onderzoek duurzaam gebruik ondiep grondwater
200
onderzoek
uitvoering
pilot
[25]De opbouw van de kostengetallen verschilt, waardoor de getallen niet in alle gevallen vergelijkbaar en optelbaar zijn.
44
2.7 Rivierengebied
de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water in de rivieren.
Op dit moment loopt er onder de naam WaalSamen een pilot
in de Waal, die in 2018 tot conclusies moet leiden. In 2015,
Tabel 2.7 laat een overzicht zien van de maatregelen die op
parallel aan de uitvoering van de pilot, zet het Rijk onderzoek
korte termijn worden uitgevoerd in het Rivierengebied. Tenzij
in gang naar trajecten in de Waal en de IJssel die geschikt zijn
anders vermeld in de voetnoten, zijn de getallen in de tabellen
voor de aanleg van langsdammen. De kosten voor de pilot zijn
gebaseerd op het investeringsprogramma van Rijkswaterstaat
al gedekt, het onderzoek naar de toepassing nog niet. De voor-
en op de regionale investeringsprogramma’s.
verkenning is een gezamenlijk initiatief van de Deelprogramma’s
Rivieren en Zoetwater. Rijkswaterstaat neemt het voortouw. Maatregelen in het hoofdwatersysteem
Onderzoek: In het Rivierengebied lijkt de aanvoer van water
Maatregelen in het regionaal watersysteem
van de Waal naar de Maas een kansrijke maatregel voor de
De regio Rivieren zet in op diverse maatregelen om de aan- en
lange termijn. Deze maatregel is met name gericht op het
doorvoer van water te optimaliseren, om water te conserveren
voorkomen van schade voor de landbouw en de drinkwater-
c.q. voorraden te vormen, en op zuinig gebruik van water. sector, maar kan ook leiden tot schade voor de scheepvaart.
De ambitie van de regio is te voorzien in een toenemende
Betrokken partijen onderzoeken op korte termijn nut en
behoefte ter versterking van de regionale economie, en
noodzaak van de maatregel (zie hoofdstuk 4). Als het onder-
gelijktijdig in te zetten op een hoge mate van innovatie en
zoek tot uitvoering leidt, zal dat pas op de (middel)lange
zelfvoorzienendheid, waarbij alle partijen hun verantwoorde-
termijn zijn. De investeringskosten worden geschat op lijkheid nemen.
9,5 miljoen euro.
Uitvoering
In het kader van ‘slim watermanagement’ maakt Rijkswater-
Het Waterschap Rivierenland voorziet zeven vrije inlaten - van
staat het stuwbeheer tijdens laagwater van met name de
het hoofdwatersysteem naar het regionaal watersysteem -
stuwen in de Nederrijn/Lek duidelijk aan allen die met de
van gemalen en breidt het gemaal aan het begin van de Linge
gevolgen ervan van doen hebben.
uit om te anticiperen op de toenemende waterbehoefte.
Vooruitlopend op het in de toekomst verder verziltende
Rijkswaterstaat doet ook onderzoek naar het aanleggen van
inlaatpunt Kinderdijk, dat de hele Alblasserwaard bedient,
langsdammen in de Waal en eventueel in de IJssel. Deze maat-
benut de regio huidige meekoppelingen om het inlaatpunt
regel is zowel voor laagwater als voor hoogwater relevant en
bovenstrooms naar de Beneden-Merwede te verplaatsen.
levert naar verwachting ook een bijdrage aan het bereiken van
45
46
Een door langdurige droogte droogvallende poel langs de IJssel, bij de Bontekoeweg in Baak.
Daarnaast past Rivierenland de maatregel van tijdelijke
brede gebiedsverkenning in de Provincie Noord-Brabant waar
peilopzet toe. Het peil in het regionale watersysteem wordt
invloed vanuit rivier en zee samenkomen. Het geprogram-
vlak voor het begin van droge perioden opgezet met water dat
meerde onderzoek, ten slotte, richt zich op het gebruik van
uit het hoofdwatersysteem afkomstig is of in het regionale
ondiep grondwater. watersysteem kan worden vastgehouden of gevonden.
Verder werkt Waterschap Rivierenland de mogelijkheden
Stimuleren zelfvoorzienendheid bij gebruikers
verder uit van het beperken van de doorspoeling, in combina-
Rivierengebied wil de gebruikers stimuleren en motiveren tie met het optimaliseren van de verdeling van het water in
tot meer zelfvoorzienendheid. De regio wil dit doen via het regionale systeem. Op basis van de uitwerking worden
enkele projecten in aansluiting op het Deltaplan Agrarisch
kansen in de praktijk toegepast.
Waterbeheer. Rivierengebied en regiopartners gaan deze
innovatieve toepassingen, zoals efficiënt beregenen, Op regionaal niveau staan nog drie maatregelen en een
gezamenlijk vormgeven. Voorbeelden hiervan zijn het
onderzoek geprogrammeerd. Het gaat om de planuitwerking
stimuleren van zelfvoorzienende Agrihotspots en het
van drie gebiedsontwikkelingen zoetwater. Daarbij worden toepassen van innovaties op bedrijfsniveau.
de opgaven van het waterschap op het gebied van zoetwater,
Kaderrichtlijn Water, wateroverlast, ecologische verbindings-
Financiering
zones, waterketen en meerlaagsveiligheid gekoppeld aan de
Voor de korte termijn (2015-2021) raamt Rivierengebied de
gebiedsopgaven van andere partijen, zoals provincie,
kosten voor alle voorgenomen maatregelen in het regionale
gemeenten en Rijkswaterstaat. De regio brengt hierbij systeem en bij gebruikers op 22,9 miljoen euro. Het aanpassen
- volgens ketenbeheer - water, energie en grondstoffen in
van inlaatwerken loopt door tot in de tweede periode van de
samenhang met elkaar in verband.
korte termijn (2022-2028) [26].
Samenhang met Klimaat Actieve Stad en de tweede laag van
Kop van de Betuwe aanwezig. Gebiedsontwikkeling Lindenholt-
Hydrologisch en economisch rendement van de
maatregelen
Dukenburg richt zich op water- en klimaatdoelen in deze
Voor de maatregelen in het hoofdwatersysteem geldt dat er
Nijmeegse stadsdelen door bij het flexibiliseren van het peil
op korte termijn verder onderzoek gedaan wordt naar het
de grenzen van het toelaatbare peilbeheer op te zoeken.
rendement. Uit een voorverkenning van Rijkswaterstaat
Gebiedsontwikkeling Land van Heusden en Altena betreft een
Zuid-Nederland blijkt dat met een nieuw gemaal in het
meerlaagsveiligheid zijn met name in de gebiedsontwikkeling
[26]Voor de middellange termijn (2029-2050) is 7 miljoen euro geagendeerd voor het aanpassen van de inlaatwerken.
47
Maas-Waalkanaal - in de voorverkenning geraamd op ontwikkelingen en dat de verhouding tussen kosten en baten
10 miljoen euro - in een extreem droog jaar in het Rivieren­
gunstig lijkt.
gebied 14 miljoen euro aan droogteschade wordt voorkomen.
De neveneffecten op de scheepvaart in de Waal, en mogelijk
Een kwalitatieve baat van de maatregelen is dat de innovaties
verdere zoutindringing, moeten nader worden onderzocht.
bijdragen aan het waterbewustzijn van gebruikers en andere
Langsdammen kunnen een positief effect hebben bij zowel
publieke en private partners. Tot slot draagt het maatregelen-
laag- als hoogwatersituaties. Voor de scheepvaart kan de
pakket ook bij aan de deelprogramma’s Nieuwbouw en
aanleg van langsdammen mogelijk een bijdrage leveren aan
Herstructurering en Waterveiligheid.
het vergroten van de vaardieptes. Op basis van een pilot
bekijkt Rijkswaterstaat of het wenselijk is deze maatregel
grootschalig in te zetten.
Het Rivierengebied kan grotendeels blijven worden voorzien
vanuit de grote rivieren. In de Rijntakken - Waal, Nederrijn en Lek - is voldoende water aanwezig om in de huidige en toekomstige waterbehoefte te voorzien. De regio heeft de
ambitie om te voorzien in een toenemende zoetwater­
behoefte. Gelijktijdig wil de regio inzetten op het vergroten
van de zelfvoorzienendheid en het toepassen van innovaties
die spaarzaam omgaan met zoetwater bevorderen. Uit de
landelijke analyse van het Deelprogramma Zoetwater komt
naar voren dat de regionale maatregelen positieve effecten
kunnen hebben op gebruiksfuncties, maar dat per gebied
verdere uitwerking nodig is (maatwerk). De regio stelde met
zeer globale vuistregels vast dat het regionale maatregelenpakket bij grote klimaatverandering kan leiden tot 8 procent
zelfvoorzienendheid. Dit is de mate waarin de waterbehoefte
vanuit de eigen regio kan worden voorzien. Ook stelt de regio
vast dat er geen hoge kosten zijn verbonden aan de gebieds-
48
2.8 Gebruiksfuncties
kan worden teruggebracht en de efficiëntie van mineraalbenutting wordt verhoogd. Dit onderzoek loopt al en laat
veelbelovende resultaten zien. Tegelijkertijd roept het
De gebruiksfuncties landbouw, drinkwater, industrie en
onderzoek vervolgvragen op waarvoor verder wetenschap-
natuur gaan op korte termijn investeren in de zoetwaterstra-
pelijk onderzoek nodig is.
tegie. Andere gebruiksfuncties, zoals scheepvaart, recreatie
en visserij, zijn wel bij het Deltaprogramma betrokken, maar
dienden geen investeringsplan in.
• LTO stimuleert de ontwikkeling van nieuwe systemen voor
slimmer beregenen. • LTO investeert in een programma voor kennisontwikkeling
en kennisverspreiding van de verbetering van de bodem-
2.8.1 Landbouw
kwaliteit om de bodem als waterbuffer te optimaliseren.
Daardoor neemt de weerbaarheid van gewassen waar-
LTO Nederland heeft het stimuleringsprogramma ‘Zuinig
schijnlijk toe en vermindert tegelijkertijd de externe
watergebruik in de land- en tuinbouw’ opgesteld. Het
waterbehoefte.
stimuleringsprogramma komt voort uit het Deltaplan
• LTO zet in op een maatregel die moet achterhalen in
Agrarisch Waterbeheer (DAW) en richt zich op water­
hoeverre peilgestuurde drainage op droogtegevoelige
besparende technieken. Ook richt het programma zich op
zandgronden ook positief werkt op andere grondsoorten.
opties om de zelfvoorzienendheid te vergroten met water­
Dat geldt zowel voor de boer (technische aspecten) als voor
conservering en management, en om kennis te ontwikkelen
de waterbeheerder (governance aspecten).
en uit te rollen in de agrarische sector, zowel op bedrijfs- als
• LTO stimuleert maatregelen op het gebied van wateropslag
gebiedsniveau. Voor de korte termijn (2014-2021) voert LTO in kwetsbare gebieden in de kustzone. Hierbij gaat het
elf maatregelen uit in samenwerking met de waterschappen,
vooral om bestaande initiatieven die een lange doorloop-
onderzoeksinstellingen en het MKB. Ondernemers worden
tijd nodig hebben om te kunnen opschalen en de resultaten
gestimuleerd om bedrijfswaterplannen te maken, waarin zij
zichtbaar te maken (kennisverspreiding).
beschrijven wat hun concrete bijdrage kan zijn. Er worden
• LTO realiseert enkele showcases van het hergebruik van
eerste aanzetten voor pilots gedaan, waarbij de sector voor waterstromen van andere gebruiksfuncties. Voorbeelden
de uitvoering ook naar overheidsbijdragen kijkt. Het gaat om
zijn het restwater van huishoudens of processen uit de
de volgende maatregelen:
verwerkende industrie die ook geschikt zijn voor gebruik in
• Op de korte termijn onderzoekt LTO de mogelijkheden van
de land- en tuinbouw of voor droogtebestrijding van
druppelirrigatie in de akkerbouw en vollegrondsgroente-
natuurgebieden.
teelt, waardoor de hoeveelheid te geven water (watergift)
49
50
Slimmer
beregenen: met behulp van sensortechnologie
• LTO zet het onderzoek naar het verbeteren van het
2.8.2 Drinkwater
hergebruik van het proceswater de komende jaren voort.
• Via het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof
De VEWIN stelde namens de sector een sectorbrede investerings­
loopt al enkele jaren onderzoek naar de ontwikkeling en
agenda op. Op korte termijn zetten de drinkwaterbedrijven in
inzet van lysimeters, vochtsensoren en verdampings­
op maatregelen voor voldoende doorspoeling, optimalisering
modellen (sensortechnologie) om de watergift en van de waterverdeling en uitvoering van het principe bemesting af te stemmen op het gewas en de emissie van
‘de vervuiler betaalt’. In totaal zijn negen maatregelen in het
meststoffen te verminderen. Verdere ontwikkeling van
investeringsprogramma benoemd. Elk drinkwaterbedrijf voert
sensoren kan leiden tot een grotere nauwkeurigheid en
één of meerdere maatregelen uit. Het betreft investeringen lagere kosten van de sensoren.
in maatregelen die de drinkwaterbedrijven daadwerkelijk op
• Op het gebied van adaptatie ziet LTO enkele vraagstukken
korte termijn nemen. Vijf bedrijven - PWN, Vitens, Water­
die op korte termijn aandacht nodig hebben, zoals het
leidingmaatschappij Drenthe, Waterbedrijf Groningen en
verlagen van de watervraag, het voorkomen van het
Waternet - zeggen voor de korte en middellange termijn geen
opzettelijk onder water zetten van landbouwgebieden
daadwerkelijke investeringen te doen voor de zoetwater­
(inundatie) en de opvang van regenwater.
strategie, omdat ze op dit moment geen directe aanleiding
• LTO stimuleert enkele praktijkproeven voor het slim
zien.
scheiden van zoet en zout water.
• LTO wil, tot slot, zelfvoorzienendheid stimuleren met een
nieuwe techniek voor de zuivering van aanvullend water,
zodat oppervlaktewater kan dienen als gietwater.
Uitvoering
Drinkwaterbedrijf Evides zet in op twee maatregelen: het
verplaatsen van innamepunt Brabantse Biesboschbekkens ter
verbetering van de waterkwaliteit die door klimaatverandering
Financiering
kan verslechteren, en uitbreiding van de capaciteit van bekken
Het programma is erop gericht om bij 30 duizend boeren en
De Gijster om de watervoorraad te vergroten. Drinkwater­
tuinders resultaten te boeken in investeringen in het water- en
bedrijf Brabant Water voert één maatregel uit: het verplaatsen
bodemsysteem. Deze zullen voor rekening zijn van de
van de grondwaterwinning in Macharen. Waterleidingmaat-
agrarische grondeigenaren, al of niet gesteund door gelden uit
schappij Limburg investeert op de korte termijn in drie maat-
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (POP). LTO vraagt
regelen. Ten eerste in de aanleg van een puttenveld in de
een bijdrage uit het Deltafonds voor ontwikkeling, onderzoek
gemeente Heel, als back-upvoorziening voor een strategische
en communicatie van resultaten binnen de sector. grondwatervoorraad (inmiddels gerealiseerd). Ten tweede in
het noodzakelijk aanpassen van een puttenveld en een
51
reductie van winningscapaciteit in de gemeente Roosteren,
2.8.3 Industrie
vanwege werkzaamheden aan de Grensmaas. En ten derde in
het aanhouden van overcapaciteit om belasting door kalk-
De industrie in Nederland heeft veel aandacht voor de
steen te voorkomen. Drinkwaterbedrijf Oasen breidt drie
afhankelijkheid van water voor productieprocessen. zuiveringen uit vanwege verzilting en klimaatontwikkelingen.
De door de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW)
Drinkwaterbedrijf Dunea voert twee maatregelen uit: uit-
ontwikkelde ladder voor duurzaam industrieel watergebruik is
breiding en verbetering van de huidige zuivering ter voor­
een belangrijk hulpmiddel voor het identificeren van kansen
bereiding op de huidige en toekomstige veranderingen in de
en mogelijkheden om het watergebruik verder te verduur­
waterkwaliteit, en de in gebruik name van Bergambacht als
zamen. Door de ladder in de bedrijfsvoering toe te passen,
tweede anker in het kader van de leveringszekerheid en een
kunnen industriële watergebruikers onder meer de efficiëntie
robuust productiesysteem door inname van oppervlaktewater
van het watergebruik verhogen, bijvoorbeeld door hergebruik
uit de Lek.
van water. Bovendien kunnen ze de milieubelasting verder
verminderen. De afgelopen decennia is veel bereikt op het
Onderzoek
gebied van efficiency. Goede voorbeelden hiervan zijn:
Voor drinkwater worden op korte termijn in het kader van het
• Het gebruik van leidingwater stijgt niet meer, ondanks de
Deltaprogramma Zoetwater geen onderzoeken uitgevoerd.
groei van de bevolking en de economie [27]. Door efficiencymaatregelen daalde het gebruik van leidingwater per
Financiering
persoon sinds 1990 met gemiddeld 0,7 procent per jaar. Drinkwaterbedrijven investeren op basis van leveringszeker-
Het bedrijfsleven verbeterde de efficiency van het leiding-
heid, zowel in waterkwantiteit als in waterkwaliteit. Deze
watergebruik in dezelfde periode met gemiddeld ruim drie
investeringen dragen voor een deel bij aan de zoetwater­
procent per jaar.
strategie van het Deltaprogramma. Alle investeringen worden
door de drinkwatersector zelf gedragen.
• In de papiersector is het gebruik van water per ton
geproduceerd papier sinds 1985 gedaald met 30 procent.
De Nederlandse papier- en kartonsector reduceerde de
afgelopen 40 jaar haar waterverbruik sterk: van ruim 500 miljoen kubieke meter in 1972 naar 73 miljoen kubieke
meter in 2012[28].
[27]http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/natuur-milieu/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3768-wm.htm
[28]Bron: jaarverslag VNP
52
• De VEMW geeft aan dat Bierbrouwerijen het waterverbruik
Daarnaast kan de afhankelijkheid van IJsselmeerwater in
ook aanzienlijk reduceerden. Grolsch bracht het water­
natuurgebieden worden verminderd. Waar dit past bij de
verbruik tussen 2008 en 2011 terug van 4,6 tot 3,9 hectoliter
natuurdoelen, kan de natuursector bijdragen door in en om
water per hectoliter bier. Tussen 2010 en 2012 ging
natuurgebieden flexibel peil toe te passen en door verdroging
Heineken van 4,4 tot 4,1 hectoliter. Nederlandse bier­
op te lossen en verdere verdroging te voorkomen. Dat komt
brouwerijen blijken op het punt van waterbesparing bij ook de waterkwaliteit ten goede. Ook kunnen plaatselijk zilte
de top tien van de wereld te behoren.
omstandigheden worden geaccepteerd.
• Aardappelverwerkend bedrijf Aviko reduceerde het
watergebruik sinds 2005 met 17 procent per kilo product.
• Akzo Nobel verminderde het gebruik van leidingwater
tussen 2007 en 2012 van 16,0 tot 15,3 kubieke meter water
per ton product, wat neerkomt op een totale reductie van
21 miljoen kubieke meter water.
2.8.4 Natuur
Voor de natuur is een structurele verbetering van de beschikbaarheid vangrond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit
onmisbaar. Natuurgebieden kunnen ook bijdragen aan de
regionale buffers, zeker als adaptatie van natuurdoeltype
mogelijk is. De bijdrage van natuurorganisaties zit in het
initiëren van projecten, het leveren van (gebied- en systeem)
kennis en het benoemen van (meekoppel)kansen. Klimaat­
bufferprojecten vormen goede voorbeelden van innovaties in de waterinfrastructuur. Vanuit de natuurorganisaties zijn 20 meekoppelkansen benoemd. Twee hiervan zijn opgenomen
bij het flexibiliseren van het IJsselmeerpeil. De natuur langs de oevers van het IJsselmeer is van internationale waarde
(Natura 2000), maar verkeert niet in een goede toestand. Om
dit te verbeteren is het aanpassen van het peilbeheer cruciaal.
53
Figuur 3.1 Procesafspraken voorzieningenniveau
2014
Het Rijk stelt een plan van aanpak op met daarin aandacht voor de
nationale coördinatie en voor het opstellen van het voorzieningenniveau
voor het hoofdwatersysteem. Hierbij schenkt het aandacht aan:
• Het proces; wie doet wat, besluit­vorming, tijdslijn
• De uitgangssituatie en methodiek­ontwikkeling
• De relatie met andere trajecten, bijvoorbeeld VONK
Tot eind 2017
Uitwerking van het voorzieningenniveau voor de
eerste groep gebieden. Deze processen zijn al
gestart of worden deels parallel met het maken
van de plannen van aanpak opgestart.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Tot eind 2015
2018
Tot eind 2021
Provincies en waterschappen stellen een gezamenlijk
Evaluatie gericht op
Vervolg uitwerking
plan van aanpak op, waarin onder meer is opgenomen:
proces, tijdspad,
voorzieningen­
• Gebieden die als eerste in aanmerking komen voor
toepasbaarheid en
niveaus
het vaststellen van voorzieningen­niveaus
• De benodigde diepgang per gebied, voor zover dat
vooraf te bepalen is
• De rolverdeling per gebied; wie trekt het gebieds­
proces, et cetera
54
praktijkervaringen
3 Instrumenten zoetwater
3.1 Inleiding
3.3 Internationale afstemming
De overheid zet instrumenten in om een veranderingsproces
Het Rijk heeft de afgelopen periode sterk ingezet op inter­
naar meer zelfvoorzienendheid en zuinig en efficiënt water­
nationale agendering van de zoetwaterproblematiek in de
gebruik te stimuleren. Het gaat hierbij met name om de
internationale riviercommissies, met name voor het Maas- en
introductie van het voorzieningenniveau en het stimuleren
Rijnstroomgebied. Het Rijk zal dit continueren, omdat het
van innovatieve pilots. Verder gaat dit hoofdstuk in op
belangrijk is om draagvlak te creëren bij de andere landen
internationale afstemming die voor de zoetwatervoorziening
binnen de stroomgebieden om gezamenlijk de mogelijke
van belang is.
internationale bijdrage aan het oplossen van het zoetwaterprobleem in Nederland te verkennen. Bij de Rijnministers­
conferentie in 2013 zijn afspraken gemaakt om de droogte­
3.2 Voorzieningenniveau
problematiek te onderzoeken als onderdeel van een in
Rijnverband op te stellen klimaatadaptatiestrategie. Ook in de
Internationale Maascommissie is een start gemaakt met een
verkennende studie op basis van modelberekeningen. Verder
In alle regio’s en voor het hoofdwatersysteem gaan partijen
kan Nederland de internationale Permanente Grenswater-
de komende jaren aan de slag met het uitwerken van voor­
commissie gebruiken voor overleg, met name om afspraken
zieningenniveaus. Het Rijk zorgt hierbij voor nationale
op regionaal niveau te realiseren. Bij al deze internationale
coördinatie door een gezamenlijk afstemmingsoverleg op te
onderhandelingen worden zowel de opgaven voor water-
zetten en kennis en ervaring te delen. Tevens neemt het Rijk
kwantiteit als voor waterkwaliteit en temperatuur ingebracht.
het initiatief voor het uitwerken van voorzieningenniveaus
voor het hoofdwatersysteem. De provincies doen dit voor Daarnaast volgt Nederland actief de ontwikkeling van
het regionale watersysteem. De initiatiefnemers betrekken relevante Europese leidraden in het kader van de Blueprint.
de waterschappen, gemeenten en de gebruikers daarbij. Ook in Brussel is aandacht voor de droogteproblematiek. En
In figuur 3.1 staan de procesafspraken voor de uitwerking wordt onder meer bekeken of er behoefte is aan richtsnoeren
van de voorzieningenniveaus.
op het gebied van hydrologische condities. De Nederlandse
inzet hierbij is om enerzijds kansen te benutten om tot een
gezamenlijke Europese aanpak te komen, en anderzijds de
eventuele risico’s van Europese ontwikkeling die niet in
overeenstemming zijn met de zoetwaterstrategie zoveel
mogelijk te beperken.
55
56
Wateropslag
op bedrijfsniveau in de glastuinbouw.
3.4 Innovatieve pilots
de hydrologie (de zoetwaterlenzen), en ten slotte voor het
vergroten van het waterbergend vermogen van de bodem.
klimaatadaptatie
• Veredeling gewassen op zouttolerantie
Zoete gewassen zijn te veredelen op tolerantie voor wat
Innovaties doorlopen verschillende fasen: van idee, naar pilot,
minder zoete omstandigheden. Dit onderzoek vindt al
naar opschaling tot (grootschalige) implementatie. Voor het
bedrijfsmatig plaats, maar er zijn kansen de proeven te
Deltaplan Zoetwater is de toepassing van innovaties in de
verrijken met bodemonderzoek naar de zoutdynamiek
praktijk belangrijk. Bovendien dient er ruimte te zijn voor
tijdens het groeiseizoen. nieuwe ontwikkelingen. Voor de korte termijn zijn vanuit de
regionale uitvoeringsprogramma’s enkele innovatieve pilots
• Efficiënter en slimmer beregenen
geselecteerd die dienen als goede voorbeelden en een extra
impuls krijgen.
Op basis van veld- of satellietwaarnemingen zijn continu
de vochttekorten in de bodem en de watertekorten van
gewassen te monitoren. Met behulp van deze gegevens is
Om tot de selectie van pilots te komen is gekeken naar de
gerichte beregening voor met name grasland en akker-
volgende factoren:
bouw mogelijk. Deze maatregel levert mogelijk niet alleen
• Draagt de pilot bij aan één of meerdere doelen van
een waterbesparing op, maar ook een kostenbesparing.
zoetwater?
• Draagt de pilot bij aan de thema’s (zie bijlage 1b)?
• Pilot hergebruik effluent
• Zijn er mogelijkheden voor landelijke spreiding?
• Wat is de fase /mate van concreetheid van de pilot?
Doel van dit project is om water van de afvalwater­
zuiveringsinstallatie te benutten om op duurzame manier
zuiver water te produceren.
Onderstaande vijf innovatieve pilotprojecten zijn op basis van
bovenstaande criteria geselecteerd. In bijlage 1 is een nadere
• Duurzaam gebruik ondiep grondwater
uitwerking van de projecten te vinden.
Het op een duurzame en verantwoorde wijze inzetten van
ondiep grondwater is een nader te onderzoeken mogelijkheid.
• Spaarwater
Tijdens perioden met een neerslagoverschot kunnen we
Het project Spaarwater richt zich op maatregelen die
eerst voorraden in de ondergrond opbouwen, die we in droge
zorgen voor het efficiënter omgaan met zoetwater, het
tijden benutten. Op basis van de studie kunnen we het
vergroten van de zoetwatervoorraad en het versterken van
onttrekkingsbeleid voor het ondiepe grondwater aanpassen.
57
De
58 dubbele Wiericke. Vanwege langdurige droogte besproeit Marikco van Rossum van het waterschap De Stichtse Rijnlanden vanaf een boot de langsliggende veendijken. Dit om scheurvorming en verzakking te voorkomen.
4 Onderzoeks- en langetermijnagenda
4.1 Onderzoeksagenda
De benodigde kennis en innovatie voor de uitvoering van de
Deltabeslissing Zoetwater is in acht thema’s gegroepeerd. Dit zijn geen losstaande thema’s maar thema’s met een grote
Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, starten alle partijen de
onderlinge afhankelijkheid. De specifieke kennisvragen staan
komende jaren met het uitvoeringsprogramma. Maar
in de onderzoeksagenda. Op hoofdlijnen gaat het om de
zoetwater is een complex vraagstuk met vele onderlinge
volgende vragen:
afhankelijkheden en onzekerheden. Het vaststellen van het voorzieningenniveau, het uitvoeren van slim water­
• Maatregelen in het watersysteem:
management, het verkennen van de tweede en volgende
De kennis over de werking van het systeem en het model-
stappen in het adaptatiepad als (middel)langetermijn­
instrumentarium op peil houden. Hiermee kunnen de maatregelen, en het werken aan de zoetwaterdoelen brengt
systeemanalyses uitgevoerdged worden, wat input levert
nog vele kennis- en innovatieuitdagingen met zich mee.
voor de verdere uitwerking van de kortetermijnmaatregelen,
Specifiek voor het Deelprogramma Zoetwater is een memo [29]
waaronder de KWA+ en het flexibiliseren van het IJsselmeer-
opgesteld met alle kennis- en innovatievraagstukken. Hierin
peil. Deze kennisvragen dragen ook bij aan de volgende
staan de kennisvragen benoemd die voor de uitvoering van
stap(pen) in de adaptatiepaden. De maatregelen voor de
het Deltaplan Zoetwater benodigd zijn. De kennis- en
volgende stap zijn vaak ingrijpend(er) en voor de uitvoering
innovatieagenda focust vooral op het uitvoeren van het
is voldoende kennis nodig over de werking van de onder­
onderzoek dat nu gestart moet worden voor de uitvoering liggende systemen.
van de maatregelen in 2022-2028 en verder, waarbij, voor de
uitvoeringsbesluiten van de eerste tranche maatregelen
• Maatregelen op lokaal en bedrijfsniveau:
zoveel mogelijk afgetapt zal worden van de kennis die de
komende vijf jaar beschikbaar komt.
Om zo goed mogelijk aan de zoetwaterdoelen te voldoen,
zetten gebruikers onder meer in op mogelijke optimalisaties
en waterbesparende maatregelen op bedrijfsniveau. De
Een prioriteitstelling en programmering van de individuele
laatste jaren is ingezet op waterbesparende technologieën
kennisvragen moet nog plaatsvinden. Deze is ook afhankelijk
en op technologieën om efficiënt om te gaan met het
van cofinanciering en van het enthousiasme van (regionale)
beschikbare water. De komende jaren is er behoefte aan
partners om bepaalde kennis- en innovatievragen gezamenlijk
het doorontwikkelen en opschalen van deze technologieën.
op te pakken.
Hierbij bestaan nog kennisvragen betreffende rendement,
financiering en uitrol.
[29]Memo “Verder met kennis en innovatie: Zoetwatervraagstukken na de Deltabeslissing”, juni 2014
59
• Slim watermanagement (real-time sturen)
• Governance
Om adequaat te kunnen acteren en anticiperen, zullen de
Afspraken maken over voorzieningenniveaus en nieuwe
gezamenlijke waterbeheerders moeten kunnen inspelen op
manieren van operationeel beheer vragen andere samen-
de vraag naar zoetwater van gebruikers en de belangen van
werkingsvormen. In het waterbeheer zullen nieuwe
de gebruiksfuncties in relatie tot het beschikbare aanbod
bestuurlijke, maatschappelijke en private arrangementen
uit het watersysteem. Gelijke informatie en kennis van
(moeten) ontstaan. Ook zal er bewustwording bij gebruikers
sturingsmogelijkheden kan een maatschappelijk optimaal
gecreëerd moeten worden over de risico’s van watertekort.
gebruik van de capaciteit van het systeem bewerkstelligen.
Het werken aan voorzieningenniveaus kan hieraan bij-
In de eerste fase van de uitvoering van ‘slim water­
dragen. Maar hoe ga je om met de brede communicatie
management’ voor de nu in het beeld zijnde projecten
hierover? En moeten burgers hier ook bij betrokken
liggen de belangrijkste uitdagingen op het gebied van de
worden? En op basis van welke argumenten?
governance, informatie, operationele modellen en
beslissingsondersteunende systemen.
• Bevorderen en delen van kennis, innovaties en systeemsprongen
Het verduurzamen van het zoetwatergebruik en het • Voorzieningenniveau
verbinden van de watervoorziening met mondiale vraag-
Het uitwerken van het voorzieningenniveau is een belang-
stukken zoals energie- en voedselvoorziening, vraagt naast
rijk besluit uit de Deltabeslissing Zoetwater. Bij dit instrument
innovatieve pilots (paragraaf 3.4), om een proces- en
spelen nog verschillende kennisvragen: op de korte termijn
gedragsverandering. Hiervoor kunnen voorwaarden­
is een onderbouwing van voorzieningenniveaus nodig
scheppende instrumenten worden ingezet. Vragen die
gebaseerd op risicoanalyses. Voor de besluitvorming over
hierbij een rol spelen zijn: Welke arrangementen en tools
het voorzieningenniveau is het nodig dat we de kosten en
zijn denkbaar als innovatieversnellers of om bottlenecks baten op een gestructureerde wijze kunnen vergelijken. bij innovaties op te lossen? En hoe delen we beschikbare Dat geldt dan op verschillende tijd- en schaalniveaus.
en nieuw ontwikkelde kennis?
• Economische aspecten (kosten en baten van zoetwater)
• Inspelen op (langetermijn)veranderingen
60
De belangrijkste uitdagingen liggen op het gebied van Tot slot is een belangrijke vraag bij het uitvoeren van de
het vertalen van fysieke schade aan gebruiksfuncties in
adaptatiestrategieën hoe de uitvoering van de strategieën
economische schade - inclusief keteneffecten, prijselasticiteit
in tijd en omvang geplandged en ingepastget gaat worden
en andere economische effecten - ten behoeve van het
(triggers in deltamanagamenta). Op basis van welke criteria
uitvoeren van maatschappelijke kosten-batenanalyses
besluit je de volgende stap uit de adaptatie-strategie in
(MKBA’s).
gang te zetten?
4.2 Meerjarig kennis- en
innovatieprogramma
Water en Klimaat
4.3
Langetermijnagenda:
agendering
zoetwatermaatregelen
van 2028 tot 2100
Staf Deltacommissaris, het Ministerie van IenM, water­
schappen, Rijkswaterstaat, NWO en de Topsector Water
Afhankelijk van (de mate van) klimaatverandering en sociaal-
denken na over de scope, opzet, organisatie en aansturing economische ontwikkelingen kan het in de toekomst nodig
van een meerjarig kennis- en innovatieprogramma Water en
blijken aanvullende zoetwatermaatregelen te treffen. In de
Klimaat, waarin ze een deel van de vraagstukken opnemen Voorkeursstrategie Zoetwater zijn voor verschillende regio’s die aan het Deltaprogramma zijn gerelateerd. Het kan gaan om
in Nederland zogeheten adaptatiepaden opgenomen die fundamenteel en strategisch onderzoek en praktijkgerichte
deze middellange- en langetermijnmaatregelen beschrijven.
pilots en innovaties. Hieronder valt ook de monitoring van de
Het voorzieningenniveau biedt de basis voor toekomstige
klimaatscenario’s. MIRT-achtige onderzoeken vallen hierbuiten.
programmering en uitvoering van maatregelen. Bij nieuwe
De betrokken partijen willen voor de zomer 2014 over zo’n
inzichten zal in de toekomst bekeken worden of de inzet van
programma besluiten. Vanuit het Deelprogramma Zoetwater
maatregelen opportuun is en welk adaptatiepad daarbij het
wordt gedacht aan suggesties voor samenwerking met andere
beste doorlopen kan worden. Ook wordt in de periode 2015
innovatietrajecten, aan intensievere samenwerking tussen
– 2028 verder onderzoek gedaan en worden pilots uitgevoerd.
kennisinstituten, bedrijfsleven en overheden, en aan het
De uitkomsten hiervan zijn mede bepalend voor de agende-
benutten van EU-subsidies.
ring van maatregelen voor de lange termijn.
61
Medewerkers
van een aannemer repareren met aarde en water scheuren in de veendijk langs de Zweth bij Den Hoorn.
62
De scheuren zijn ontstaan door langdurige droogte.
5 Financiering
5.1 Voorstel gezamenlijke
programmering en
financiering
en uitvoerbaarheid. Op hoofdlijnen ziet het financiële
arrangement er als volgt uit:
• Gebieden met knelpunten en zonder aanvoer (Hoge Zandgronden,
Zuidwestelijke Delta)
Transitie naar het optimaal benutten van het beschikbare
water door voorraadvorming in het bodem- en oppervlakte-
Financiële opgave Zoetwater
watersysteem en bij gebruikers. Het Ministerie van
In de periode 2015 - 2021 start de eerste tranche maatregelen.
Infrastructuur en Milieu draagt bij aan die transitie, Daarbij ligt de focus op een betekenisvolle start. De totale
evenals de regio en gebruikers en een bijdrage voor investeringskosten voor de eerste tranche bedragen circa diverse pilots en innovatietrajecten.
470 tot 510 miljoen euro. De minister heeft besloten om • Gebieden met (verziltings)knelpunten en aanvoer vanuit het
voor die eerste tranche 150 miljoen euro te reserveren voor
hoofdwatersysteem (West Nederland, IJsselmeergebied en
zoetwater. Dit bedrag is beschikbaar op de begroting van het
Rivierengebied)
Deltafonds. De komende jaren wordt benut om te komen tot
een realistische (financiële) programmering, waarbij ook de
Regio en gebruikers dragen zelf de regionale maatregelen,
ook voor autonome ontwikkelingen zoals bodemdaling en
reservering op het Deltafonds zal worden betrokken. Voor verbrakking. De investeringen in aanvoer uit het hoofd­
de tweede tranche maatregelen, die start na 2022, staan
watersysteem voor het tegengaan van verzilting en het
maatregelen geagendeerd voor totaal 605 tot 635 miljoen
veiligstellen van aanvoer komen, vanwege het overstijgen
euro (zie tabel 5.3). Voor de tweede tranche maatregelen heeft
van de bovenregionale draagkracht en vanwege de bijdrage
de regio een voorlopige vraag aan het Deltafonds van 240 tot van de maatregelen aan nationale en regionale belangen,
270 miljoen geformuleerd. Voor de tweede tranche maat­
voor rekening van het Deltafonds. Bij nieuwe ontwikkelingen
regelen heeft geen van de geld gereserveerd. Een voorlopige
in het hoofdwatersysteem, zoals verdieping van de
schatting van zoetwateropgave in de periode 2029 tot 2050 is Rotterdams haven, de nieuwe zeesluis in IJmuiden en het
circa 2 miljard euro.
weer zout maken van het Volkerak-Zoommer, hebben ook
initiatiefnemers een financiële verantwoordelijkheid. Gezamenlijk maatregelpakket eerste tranche
(2015-2022)
Deze gedeelde verantwoordelijkheid benut het Rijk bij de
De opbouw van de maatregelpakketten is tot stand gekomen
vanuit de regio zijn. Tussen de verantwoordelijke partijen vanuit de inhoud per regio. Hierbij zijn de volgende criteria
is nog afstemming nodig over het te voeren beleid
gebruikt: urgentie, commitment, synergiekansen, rendement
betreffende de verzilting via de Nieuwe Waterweg.
financiering. De onderhoudskosten kunnen wel een bijdrage
63
Tabel 5.1 Pakket per gebied
[30]
Hoge Zandgronden
Motivatie
• Noodzaak tot omslag van systeem gericht op afvoer naar meer buffering
• Vergaand commitment bij regio en sectoren
Pakket
• Kleinschalige maatregelen (beekherstel, peilgestuurde drainage, optimaliseren aanvoer), grootschalig
uitgerold
(financieel)
Arrangement
• Stimulering bijdrage uit Deltafonds (€ 60 miljoen eerste tranche)
• Regio en gebruikers leggen minstens zelfde bedrag bij
• Pilot efficiënt beregenen (bijdrage Deltafonds 20% = € 0,1 miljoen)
West Nederland
Motivatie
• De knelpunten in de regio zijn actueel, in extreem droge jaren is er watertekort als gevolg van verzilting. Bij klimaatverandering neemt de verzilting toe, wat kan leiden tot toenemende schade.
• Er zijn nieuwe ontwikkelingen die de zoetwateropgave kunnen vergroten zoals haven­verdieping, zout
VZM, zeesluis IJmuiden.
• Uit de landelijke analyse van het Deltaprogramma Zoetwater blijkt dat uitbreiding van de KWA (van 7 tot 15 m3 /s) het meest doelmatig is om de knelpunten op te lossen.
Geconcludeerd wordt dat de KWA+ kosteneffectief is ten opzichte van andere maat­regelen (o.a. bellenpluimen in de Nieuwe Waterweg) en ‘niets doen’.
• De maatregelen voor het vergroten van de robuustheid van het Bernisse-Brielse-Meersysteem vergen
relatief geringe investeringen (2 miljoen euro) die zich binnen maximaal enkele jaren terugverdienen.
Pakket
• Verbeteren bovenregionale aanvoerroutes KWA (15 m3 /s) en Bernisse
(financieel)
Arrangement
• Regio en gebruiker nemen en financieren alle regionale maatregelen zelf (ca € 6 miljoen/jaar nieuwe investeringen en € 24 miljoen/jaar onderdeel reguliere watersysteembeheer ≈ 15%).
• Investering KWA uit Deltafonds (43 miljoen) en bijdrage optimaliseren Bernisse 1 miljoen voor eerste tranche. Kansen voor meefinanciering uit Haven/zeesluis.
• Levensduur kosten regio (+ alle overige maatregelen regio/gebruikers)
• Pilot hergebruik effluent (bijdrage Deltafonds € 0,5 miljoen)
[30]alle IenM-bijdragen zijn inclusief BTW.
64
• Kansen voor beter benutten aanvoer hoofdwatersysteem
(Zuidwestelijke Delta, Rivierengebied)
staan opgenomen in de tabel.
Voor deze ontwikkelingen is een (bestuurlijke) maatwerkoplossing uitgewerkt op basis van een gedeelde Status financieel arrangement
verantwoordelijkheid tussen het Rijk en de regio.
Door middel van een intentieverklaring zeggen partijen toe
• Pilots klimaatadaptatie (breed uitdraagbaar) en
de te agenderen maatregelen voor de tweede tranche, deze
zich in te zullen zetten voor de financiering en uitvoering van
slim watermanagement (alle gebieden)
de eerste tranche maatregelen uit de gezamenlijke program-
Betreft een samenhangende set van vijf pilots gekozen mering van het Deltaplan. Conform de spelregels van het
op basis van inhoud. De pilots leveren een bijdrage aan
MIRT moet eerst een verkenning en planuitwerkingsfase
innovatie en kennisontwikkeling gericht op klimaat­
worden uitgevoerd voordat een project echt in uitvoering kan
adaptatie. Ze worden uitgevoerd per regio, maar de
worden genomen. Afhankelijk van het reeds uitgevoerde
resultaten zijn breder toepasbaar. Daarmee dragen ze onderzoek, kunnen die fases voor sommige maatregelen snel
bij aan de nationale zoetwateropgave.
doorlopen worden. Een voorwaarde voor de start van een
verkenning is zicht op dekking. Dit ontstaat door de financiële
Agendering maatregelenpakket tweede tranche
(2022 en verder)
arrangementen. Voor een bijdrage uit het Deltafonds stelt het
Voor de tweede tranche maatregelen, die start na 2022, staan
Het financieel arrangement is weergegeven in tabel 5.2. maatregelen geagendeerd voor totaal 605 tot 635 miljoen
Tabel 5.3 met de tweede tranche maatregelen maakt geen
euro. Voor de tweede tranche maatregelen heeft de regio onderdeel uit van het arrangement.
Rijk als voorwaarde dat de regio in voldoende mate bijdraagt. een voorlopige vraag aan het Deltafonds geformuleerd van
240 tot 270 miljoen euro (zie tabel 5.3). Hiervoor is echter nog
In tabel 5.1 is per gebied het pakket en het financieel geen geld gereserveerd. Er resteert op dit moment geen
arrangement nader toegelicht.
ruimte meer op het Deltafonds tot 2028 voor zoetwater. Er is nog beleidsruimte, het is aan een volgende kabinet om te beslissen over de inzet van deze middelen. Tijdens de
informele Stuurgroep Deltaprogramma in april 2014 is de
suggestie gedaan om een maatregelpakket te agenderen voor
het volgende kabinet van 100 miljoen euro. In het Bestuurlijk
Platform Zoetwater is gesproken over een eerste invulling van
65
Vervolg tabel 5.1
Rivierengebied
Motivatie
• Knelpunten bij inlaatpunten en kansen voor benutten beschikbare aanvoer
• Dragen regionale maatregelen (besparing, kansen) volledig zelf
Pakket
• Meer regionale zelfvoorzienendheid en optimaliseren aanvoer
(financieel)
Arrangement
• Start onderzoek Maas-Waalkanaal (volledig Deltafonds € 0,25 miljoen)
• Pilot duurzaam gebruik ondiep grondwater (bijdrage Deltafonds 30% = ca. €0,2 miljoen).
• Start maatregelen voor rivierengebied Zuid (bijdrage Deltafonds 30% = ca. €0,5 miljoen).
IJsselmeergebied
Motivatie
• Geen actuele tekorten maar huidige ad hoc peilopzet bij droogte niet conform natuur wetgeving
• Op termijn kan meer benutten strategische buffer relevant worden
Pakket
• Stapsgewijs pakket meer regionale zelfvoorzienendheid en mogelijk maken benutten buffer
(financieel)
Arrangement
• Regio en gebruikers dragen regionale maatregelen grotendeels zelf Bijdrage voor betekenisvolle start
maatregelen voor efficiënter en zuiniger gebruik (bijdrage Deltafonds €1 miljoen).
• Pilot Spaarwater fase 2 (Bijdrage Deltafonds €0,5 miljoen).
• Eerste fase vooroever en beschikbaar maken buffer 20 cm volledig Deltafonds ca. €11,5 miljoen (+ programmering 9 miljoen tweede fase i.v.m. samenhang maatregelen)
66
Zuidwestelijke Delta
Motivatie
• (autonome) verzilting gebieden / aanvoerpunten en dreigend verlies aan leveringszekerheid zijn knelpunten.
• Gebieden zonder aanvoer vergen transitie naar meer benutten zelfvoorzienendheid (regenwaterlenzen)
• Gebieden met aanvoer zien kansen voor economische impuls (batig MKBA volgens structuurvisie
Grevelingen VZM)
• Bij verzouten VZM aanleiding voor compensatie
Pakket
• Zonder aanvoer benutten regenlenzen en efficiëntie
• Deze fase herstel zoet-zoutscheiding (Krammersluis).Tweede fase aanvoer verbeteren en benutten buffers.
• De 1e tranche start met verder optimaliseren aanvoerroutes (Roode vaart fase 2; doorvoer West
Brabant en Zeeland). In de tweede tranche: Krekenvisie West Brabant, verleggen inlaatpunten
Oostflakkee en Reigersbergsche Polder.
(financieel)
Arrangement
• Pilot Proeftuin ZWD voor gebieden zonder aanvoer hoofdwatersysteem (bijdrage Deltafonds in 1e fase
50% = € 1,5 miljoen)
• Aanpak Krammersluis: volledig rijk B&O (€ 17.5 miljoen)
• Optimaliseren aanvoer (Roode Vaart Fase 2; doorvoer West Brabant en Zeeland en Oostflakkee) totale
kosten € 58,8 miljoen waarbij de regio ongeveer 50% voor haar rekening neemt. De Deltafonds
bijdrage is € 10 miljoen voor de eerste tranche.
• Krekenvisie West Brabant (Vraag Deltafonds € 10 miljoen na 2021)
• Alternatieve zoetwateraanvoer Reigersbergsche Polder (Deltafonds € x miljoen na 2021)
• In de eerste raming Deltafonds voor de periode na 2021 gaat het voor vergroten robuustheid regionaal
systeem om een totaal bedrag van € 20 miljoen opgenomen.
• Aanvullende maatregelen bij zout VZM (compensatie): circa € 59 miljoen.
• Er is nog nadere afstemming nodig: De regionale overheden stellen als voorwaarde voor hun bijdrage
dat gekozen wordt voor een zout VZM, omdat die de waterkwaliteit, natuur en regionale economie
een impuls geeft. Het Rijk stelt als voorwaarde voor een bijdrage uit het Deltafonds dat de regio in
voldoende mate bijdraagt.
67
Tabel 5.2 Financieel arrangement
Regio
Programmeringsvoorstel 2015-2021
Maatregel
Hoge Zandgronden
West NL
ZW Delta
Financieel arrangement (mln)
Totaal Regio
Deltafonds
250-290 1)
193
60
Klimaatpilot: efficiënter en slimmer beregenen
0,4
0,3
0,1
Maatregelen regionaal watersysteem
Aanpassen aanvoer (KWA fase 1) Aanpassen Irenesluis (t.b.v. KWA fase 1)
Optimaliseren Bernisse (inlaat Spijkenisse)
27,5
40
3
2
27,5
0
0
0
0
40
3
1,5
Klimaatpilot: Haalbaarheidstudie nazuiveren effluent (Delft Blue Water)
pm
pm
0,5
Maatregelen regionaal watersysteem
Krammersluizen (beheer en onderhoud)
Roode Vaart doorvoer West Brabant en Zeeland
70
17,5
25
70
0
15
0
B&O
10 2)
3
1,5
1,5
Beschikbaar maken 20 cm buffer 1e fase Vooroevers eerste fase
Hoge gronden Noord
18
2,5
2,7
0
0
1,7
18
2,5
1
Start efficiënt en zuinig watergebruik incl.
Klimaatpilot: Spaarwater fase 2
2,6
2,1
0,5
Onderzoek Maas Waal Kanaal/Langsdammen
Start maatregelen rivierengebied Zuid
0,25
1,5
0
1
0,25
0,5
Klimaatpilot: Duurzaam gebruik ondiep grondwater
0,6
0,4
0,2
6
0
6
Ca. 470-510
Ca. 315
Ca. 145
Ca. 470- 510
Ca. 315
Ca. 145
Watersysteem adapteren fase 1
(incl. uitbreiden aanvoer Noordervaart)
Klimaatpilot: Proeftuin ZW Delta voor gebieden zonder aanvoer
IJsselmeer
Rivieren
Onderzoek
(landelijk)
Voorzieningenniveau & Slimwatermanagement (IJsselmeer 2mln,
West 1mln, ZWDelta 1mln, Rivieren 0,1mln, Hoge gronden 0,7mln)
Totaal
Maatregelen 2015-2021
Totaal
cumulatief
Innovatie
Klimaatpilots / Innovatie-programma Water en Klimaat
1)
Ambitie is € 290 mln., op basis van regionaal bod is in deze fase financiering voorzien tot € 253 mln.
2)
Over de rijksbijdrage is nog nadere afstemming nodig in verband met voorwaarden aan toezegging van de regionale bijdrage. Zie tekst bij Pakket per gebied.
3)
Op basis van voorstel besproken op 14 april in overleg SGDP met de Minister en BPZ memo besproken d.d. 14 mei 2014
68
2,8
Tabel 5.3 Agenderingsvoorstel
Regio
Agenderen 2022-2028
2029-2050
Maatregel
Raming Kosten (mln)
Totaal vraag DF
1e raming DF 3)
Inschatting opgave
Hoge Zandgronden
Watersysteem adapteren fase 2
473
158
60
pm
West NL
Aanpassen aanvoer (KWA fase 2)
30-60
30-60
10
pm
ZW Delta
Vergroten robuustheid regionaal systeem o.a.
- Roode Vaart doorvoer West Brabant en Zeeland
- Krekenvisie West Brabant
- Verleggen inlaatpunten Oostflakkee
- Alternatieve zoetwateraanvoer Reigersbergsche Polder
20
pm
25
20
8,8
1,5
12,5
10
6,8
1,1
3
1,5
Zie fase 1
10
18
4,6
1,6
Zie fase 1
10
4
2,3
0,8
Pilot Proeftuin gebied zonder aanvoer
2e fase 1,5
pm
IJsselmeer
Beschikbaar maken 20 cm buffer
Vooroevers tweede fase
Maatregelen regionaal watersysteem
Maatregelen Hoge gronden Noord
Stimuleren gebruikers: pilots/innovatie
Rivieren
Maatregelen regionaal systeem o.a.
- Maatregelen Rivierengebied Zuid
5
2,5
2,5
Onderzoek
(landelijk)
Voorzieningenniveau, slim watermanagement
3
3
3
pm
Totaal
Maatregelen 2022-2028
Ca 605-635
Ca 240-270
Ca 105
Ca 1,1 mld
Ca 400
Ca 250
Ca 2 mld (w.v. 0,5 DF)
Ca 3,1 mld (w.v. ca 0,8 mld DF)
Totaal
cumulatief
10
pm
Innovatie
N.B. Compenserende zoetwater maatregelen bij het weer zout maken van het VZM zijn 59 mln. Deze zijn niet opgenomen in de tabel.
N.B. Voor IJsselmeer zijn de maatregelen in de tweede fase gekoppeld aan die in de eerste fase, daarom totale budget in 1e fase opgenomen.
N.B. Een aantal maatregelen zijn nog in onderzoek en op dit moment niet te begroten. Dit betekent dat het bedrag van ca. 105 mln moet worden gezien als een voorlopige raming. 69
5.2 Het Deltafonds
(circa € 0,8 miljard euro) waar het huidige kabinet over kan
beschikken en een beleidsruimte (circa 275 miljoen euro)
waarover een volgend kabinet kan beslissen. In de ontwerp-
Doel en omvang Deltafonds
begroting 2015 is de programmaruimte nader ingevuld. Het Deltafonds bevat financiële middelen voor de bekostiging
De programmaruimte is onder meer beschikbaar om een
van waterveiligheid, en zoetwatermaatregelen van nationaal
betekenisvolle start te kunnen geven aan de voorstellen voor
belang, van waterkwaliteitsmaatregelen die hier rechtstreeks
deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. Het kabinet heeft
mee samenhangen, en van het beheer en onderhoud dat hier
besloten om 200 miljoen euro voorlopig te reserveren voor betrekking op heeft. De Deltafondsbegroting is verdeeld in de meerkosten van rivierverruiming en 150 miljoen euro voor
7 begrotingsartikelen:
zoetwater.
Artikel 1
investeren in waterveiligheid
Artikel 2
investeren in zoetwatervoorziening
Deltaprogramma 2015
Artikel 3
beheer, onderhoud en vervanging
In het komende Deltaprogramma, DP2015, zullen de voor­
Artikel 4
experimenteren conform artikel III Deltawet stellen voor maatregelen voor het eerst gebaseerd zijn op de
(het integraliteitsartikel van het Deltafonds)
deltabeslissingen (waaronder de Deltabeslissing Zoetwater).
Artikel 5
netwerkgebonden kosten en overige uitgaven.
Het gaat dan om een Deltaplan Waterveiligheid en een
Artikel 6
Bijdragen andere begrotingen Rijk
Deltaplan Zoetwater als uitvoeringsplannen. Conform de
Artikel 7
investeren in waterkwaliteit
Deltawet wordt daarbij zes jaar meer in detail en de daarop
Net als het Infrastructuurfonds heeft het Deltafonds een
volgende twaalf jaar met een doorkijk geprogrammeerd
looptijd tot en met 2028. In de totale periode van 2014 tot
(adaptief). Het voorstel wordt gebaseerd op adviezen vanuit
2028 is ruim 16 miljard euro beschikbaar, waarmee het
de stuurgroepen van de deelprogramma’s en de Stuurgroep
jaarlijks budget op circa 1 miljard euro uitkomt.
Deltaprogramma. Hierin zijn alle deelprogramma’s, de
koepels en de departementen bestuurlijk vertegenwoordigd.
De stand van het Deltafonds
De Stuurgroep Deltaprogramma is op 24 april en 4 juni bij
In de ontwerpbegroting [31] van het Deltafonds 2014 was de
elkaar gekomen. Daarna volgt het bestuurlijk-politieke proces
resterende investeringsruimte (artikel 05.03) nog een kleine richting kabinet en Tweede Kamer (Prinsjesdag).
€ 1,1 miljard euro. Deze is verdeeld in een programmaruimte
[31] http://www.rijksbegroting.nl/
70
Overige financieringsbronnen
Naast financiering uit het Deltafonds, inzet van regionale
middelen en investeringen door gebruiksfuncties, kunnen er andere financieringsbronnen worden aangewend, zoals
Europese subsidies. Vanuit het zoetwaterperspectief zijn
voornamelijk het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het plattelandsontwikkelingsprogramma
(POP3) interessant. In bijlage 2 is een korte beschrijving van de Europese subsidiemogelijkheden opgenomen.
Ook het Topsectorenbeleid biedt mogelijkheden voor het
stimuleren en faciliteren van innovatie op het gebied van
zoetwater. Doel van het topsectorenbeleid is het versterken
van de sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt. Om
dat te bereiken, werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten
en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie. De
afspraken hierover zijn vastgelegd in zogeheten innovatie­
contracten. Water is als één van de negen topsectoren
aangewezen. De Topsector water richt zich op de maritieme
sector, op deltatechnologie en op watertechnologie. Om de
doelen in de innovatiecontracten te behalen, kunnen subsidies
worden verstrekt. Indien dit het geval is, kan een topsector
besluiten een oproep te publiceren. De voorwaarden en
bijdragen verschillen sterk.
71
72 bij Heel
Sluis
6 Governance en verankering
6.1 Governance
Deltaprogrammabreed
belang voor de nationale bestuurlijke inbedding en de
advisering van de deltacommissaris. Op termijn is het
Nationaal Bestuurlijk Overleg voor het Deltaprogramma te verbinden met de Stuurgroep Water die de voortgang van het Bestuursakkoord Water bespreekt.
In het Deltaprogramma 2015 staan de belangrijkste ontwerp-
In de uitvoering is meer samenhang nodig tussen water en
criteria beschreven voor de organisatie en werkwijze in de
ruimte, onder meer door het Hoogwaterbeschermings­
volgende fase van het Deltaprogramma. Dat zijn:
programma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infra­
• het belang en de meerwaarde van een nationaal structuur, Ruimte en Transport (MIRT) beter te verbinden. programma in stand houden, door intensieve interactie
Een praktische werkwijze is dat bestuurders alle initiatieven tussen Rijk en regio op basis van gezamenlijke doelen;
in een gebied aan één bestuurlijke tafel bespreken voordat • ruimte en water verbinden en meekoppelkansen realiseren,
zij keuzen maken in de betreffende besluitvormende gremia. onder meer door een gezamenlijke adaptatiestrategie uit
Het streven is binnen enkele jaren toe te groeien naar één
te werken;
nationale structuur waar alle deltavraagstukken integraal • adaptief maatregelen programmeren, met aandacht voor
de lange termijn;
• verbinding leggen met bestaande interbestuurlijke
aan de orde komen volgens de werkwijze van het MIRT. Op regionaal niveau ligt het voor de hand toe te groeien naar
één bestuurlijk verband voor veiligheid en zoetwater.
overleggen;
• verbinding leggen met bestaande en nieuwe uitvoerings­
organisaties voor waterveiligheid en zoetwater;
• continue uitwisseling tussen realisering, beleidsontwikkeling
en monitoring.
De staf deltacommissaris (Staf DC) blijft een kleine organisatie
die zorgt voor de verbinding tussen de regio’s onderling,
tussen de regio’s en het Rijk en tussen de programma’s
Veiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Liaisons van Staf DC onderhouden contacten met de (regionale)
Na 2014 blijft een nationale aanpak essentieel, met ruimte
inter­bestuurlijke verbanden en alle betrokken partijen. voor regionale invulling en betrokkenheid van alle partijen.
De deltacommissaris en zijn staf bewaken de samenhang, Gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld eigenaarschap van
de integraliteit en de consistentie in de adaptieve aanpak Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen vormen de basis
bij de uitwerking van de deltabeslissingen en voorkeurs­
van deze aanpak. Dit past bij de huidige verantwoordelijkheids­
strategieën en bij de voortgang van de geprogrammeerde
verdeling van deze partijen en is in lijn met het Bestuurs­
maatregelen en de Kennisagenda.
akkoord Water. De Stuurgroep Deltaprogramma blijft van
73
6.2 Governance Zoetwater
Samenwerking in de zoetwaterregio’s
In de regionale uitvoeringsprogramma’s zetten de regio’s
uiteen hoe zij op dit moment het vervolg van de regionale
De uitvoering van zoetwatermaatregelen zal veelal regionaal,
governance zien. Daarbij hanteren zij een aantal uitgangs­
en voor het hoofdwatersysteem door Rijkswaterstaat,
punten, te weten:
gebeuren. Daarbij is nationale coördinatie wenselijk. Een
• aansluiten op bestaande structuren,
programmastructuur met een ambtelijk programmabureau
• verantwoordelijkheden zo laag mogelijk houden,
Zoetwater zal deze coördinatie op zich nemen, evenals de
• positieve punten en samenwerking binnen het Delta­
monitoring van de voortgang van het Deltaplan Zoetwater programma Zoetwater vasthouden,
en verdere beleidsontwikkeling ten aanzien van de adaptatie-
• samenhang tussen schaalniveaus versterken,
paden. Ook is een programmastructuur wenselijk voor het
• gebruikers als partner betrekken.
(jaarlijks) programmeren en stellen van prioriteiten in maat-
regelen, inclusief afspraken over financiering, zeker waar het
Uit de programma’s blijkt de inzet voor eigen regionale
Deltafondsbijdragen betreft. Het jaarlijkse Deltaprogramma
verantwoordelijkheid bij de uitvoering. De regio’s willen de
biedt daarvoor een basis. Van belang is tevens dat maatregelen
bestaande bestuurlijke stuurgroepen behouden dan wel
integraal ruimtelijk worden beschouwd en synergiekansen
gebruik maken van de Regionale Bestuursorganen (RBO’s).
worden benut. Dit vergt een integrale inbedding. (Hierboven
Onderstaand een overzicht van de regionale voorstellen.
zijn de MIRT gebiedsagenda’s al genoemd als mogelijk
arrangement.)
De regio IJsselmeergebied bestaat uit de zoetwaterregio’s
Voor bestuurlijke aansturing van het programmabureau en
Deelprogramma IJsselmeergebied. Partijen hebben een
advisering van de Deltacommissaris over zoetwater blijft het
voorkeur voor gecombineerde samenwerking rond het
Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ) van belang. Het BPZ
IJsselmeer voor zoetwater en het peilbeheer in IJsselmeer en
Noord-Holland, Flevoland en Noord-Nederland en het
wordt gevoed vanuit het ambtelijk programmabureau. De
Markermeer. Hoe deze samenwerking vorm krijgt, is nog een
intensiteit van het bestuurlijk overleg kan afnemen tot een
open vraag die de komende periode nader wordt uitgewerkt.
frequentie van twee à drie keer per jaar.
De zoetwaterregio Noord-Holland Flevoland denkt aan een
verdere samenwerking onder de vlag van een BKIJ-XL in een
afgeslankte vorm. De regio Noord denkt aan samenwerking
volgens de structuren van de Kaderrichtlijn Water. Hierbij zal
regelmatig worden afgestemd met het IJsselmeergebied.
74
doen zij met alle samenwerkende overheden, gebruikers en
De regio Rivierengebied is georganiseerd volgens het
sectoren. Daarnaast blijven de regio’s Oost en Zuid in
stuurgroep-projectgroep model, bestaande uit vertegen­
gezamenlijkheid de regie voeren op de realisatie van het
woordigers van Waterschap Rivierenland, vier provincies en
uitvoeringsprogramma met behoud van ieders bestuurlijke
Rijkswaterstaat. Korte lijnen, zowel binnen dit model als naar
verantwoordelijkheid en maatschappelijke rol. Daarbij achten
de participanten, hebben ervoor gezorgd dat gedegen en
de regio’s het van belang toe te werken naar integratie met
gedragen werk is geleverd. Dit maakt dat de zoetwaterregio
het reguliere waterbeheer.
voor zichzelf een belangrijke rol ziet na de Deltabeslissing om
invulling te geven aan de strategie voor zoetwater. Temeer
De regio Zuidwestelijke Delta is georganiseerd in de Stuur-
daar de interactie met de rivieren, bijvoorbeeld wat betreft
groep Zuidwestelijke Delta. De stuurgroep blijft na de
afvoeren en waterstanden, kenmerkend is voor het Rivieren-
Deltabeslissingen bestaan. In de loop van 2014 bespreekt de
gebied. Hoe de uitvoering van het regionale uitvoerings­
stuurgroep haar takenpakket en samenstelling voor de periode
programma wordt gewaarborgd in een vorm die voor een
na de Deltabeslissingen. De uitvoering van maatregelen vindt
langere periode blijft bestaan (tot 2028), is een punt van
zoveel mogelijk plaats onder de eigen bestuurlijke verant-
nadere uitwerking. Voor zoetwater zal de regio bestaande
woordelijkheid. De drie provincies en drie waterschappen in de
structuren benutten.
Zuidwestelijke Delta zorgen voor borging van de kortetermijnmaatregelen (tot 2021) via de eigen programma’s en plannen.
Het gebied van de Hoge Zandgronden kent twee (sub)regio’s,
De Stuurgroep Zuidwestelijk Delta vervult een coördinerende
Zuid- en Oost-Nederland, bestuurlijk georganiseerd in
en aanvullende rol ten aanzien van:
respectievelijk de Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden en
• Maatregelen of ontwikkelingen die meerdere bestuurs­
het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost. In de toekomst
achten de samenwerkende partijen in deze beide (sub)regio’s
zich blijvend eigenaar van het gezamenlijke Regionaal Bod
(het regionaal uitvoeringsprogramma Hoge Zandgronden,
februari 2014) en voelen zij zich verantwoordelijk om de
zoetwateropgave te verankeren in hun planvormen en
projecten. In goede onderlinge afstemming werken de beide
regio’s op de Hoge Zangronden het financiële arrangement,
voortvloeiend uit het Regionaal Bod, uit in intentieverklaringen
(juni 2014) en bestuursovereenkomsten (2015) per regio. Dat
organen of organisaties raken, binnen of buiten de regio.
• Ontwikkelingen waar gezamenlijk optrekken meerwaarde
heeft, bijvoorbeeld in overeenkomsten of convenanten
met sectoren.
• Het openhouden en agenderen van langetermijn­
maatregelen, zoals monitoring, onderzoek en innovatie.
• Het zoeken en stimuleren van synergie met economische
en ecologische kansen en ontwikkelingen.
• Terugkoppeling naar Rijk en Deltacommissaris over de
voortgang en de adaptatiepaden.
75
Tabel 6.1 Overzicht van plannen waarin de zoetwatermaatregelen worden verankerd
Lange tijdhorizon
Korte termijn
(2015- 2021)
76
Ruimtelijk-fysieke domein (breed)
Water (specifiek)
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
MIRT-Gebiedsagenda’s
Nationale Omgevingsvisie
Partiële herziening Nationaal Waterplan 1
Provinciaal Omgevingsplan
Gemeentelijke structuurvisie en bestemmingsplan
Waterbeheerplan waterschap
Gemeentelijk rioleringsplan / stedelijk waterplan
Stroomgebiedbeheerplannen KRW
Beheerplan voor de Rijkswateren
In de regio West Nederland zetten de regionale overheden
voor de periode na de Deltabeslissing in op het voorkomen
van onnodige bestuurlijke drukte. Ze pakken de uitvoering
van het zoetwaterprogramma zo veel mogelijk op binnen de
6.3 Verankering van
zoetwatermaatregelen en
instrumenten
eigen organisaties. De regio voorziet wel in een gezamenlijke
coördinatie, zeker waar dat het monitoren van de adaptatiepaden en het uitwerken van de voorzieningenniveaus betreft,
De maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn
alsook de afstemming met het Rijk, het hoofdwatersysteem
die zijn opgenomen in het Deltaplan Zoetwater, worden
en met het Deltaprogramma. Daarvoor zal de regio de huidige
verankerd in het beleid en de plannen van Rijk, waterschappen,
structuur van West Nederland in afgeslankte vorm benutten.
provincies en gemeenten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
Voor de uitvoeringsmaatregelen, waarbij samenwerking met
tussen strategische en meer operationele verankering. Tabel 6.1
het Rijk is vereist, zoals de uitbreiding van de KWA, ziet de
laat een overzicht zien van de plannen. Per plan volgt een
regio MIRT als de voor de hand liggende route.
korte beschrijving.
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en
MIRT-Gebiedsagenda’s
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) heeft het
Rijk zijn ambities voor 2040 en doelen voor 2028 voor het
ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid verwoord. Deze ambities en
doelen zijn gericht op het realiseren van een concurrerend,
bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. De uitvoering
hiervan gebeurt gezamenlijk met andere overheden via de
MIRT-procedure. Het Rijk richt zich daarbij op dertien
nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een
degelijk wegennet en waterveiligheid. Het SVIR-beleid staat in principe voor de komende jaren vast, ook voor zoetwatermaatregelen. De uitvoering krijgt vorm via het MIRT-proces.
Naar verwachting zal in 2018 de Omgevingswet in werking
treden. Vanaf dat moment is het Rijk verplicht om voor het
gehele grondgebied een omgevingsvisie te hebben. Die
77
nieuwe visie vervangt onder meer de structuurvisies, het
Daarna zijn de deltabeslissingen, gebiedsgerichte strategieën,
milieubeleidsplan, strategische gedeelten uit het waterplan maatregelen en instrumenten beleidsmatig verankerd. In 2015
en het verkeer- en vervoersplan.
volgt de vaststelling van het Nationaal Waterplan 2 voor de
periode 2016 - 2021.
De MIRT-Gebiedsagenda’s schetsen een beeld van de
termijn, waarbij samenhang wordt aangebracht tussen
Provinciaal omgevingsplan en gemeentelijke
structuurvisies en bestemmingsplannen
ruimtelijke opgaven op de korte, middellange en lange
wonen, werken, bereikbaarheid, water, natuur en landschap.
De meeste provincies in Nederland hebben sinds de nieuwe
Het is een gezamenlijk product van Rijk en regio. De MIRT-
Wet ruimtelijke ordening van 2008 een provinciaal omgevings-
Gebiedsagenda’s zijn recentelijk geactualiseerd, waarbij plan. Daarin zijn streekplan, waterhuishoudingsplan, milieu-
ook de zoetwateropgave is beschreven. Bij een volgende
beleidsplan en mobiliteitsplan voor de hele provincie samen-
actualisatieronde - naar verwachting in 2016 - dienen de
gevoegd. Een provinciaal omgevingsplan beschrijft de
MIRT-Gebiedsagenda’s aangevuld te worden met informatie
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de provincie. Het plan
omtrent de deltabeslissingen en uitvoeringsprogramma’s vormt daarmee de schakel tussen het rijksbeleid en het
van het Deltaprogramma.
concrete beleid op gemeentelijk niveau. In een omgevingsplan
of -visie komen vrijwel alle onderwerpen aan bod die iets te
Herziening Nationaal Waterplan 1
maken hebben met de ruimte in de provincie. Het gaat onder
In de Waterwet en de Deltawet is bepaald dat in de opvolger
meer over landbouw, natuur en water. Het gaat ook over de
van het Nationaal Waterplan (NWP) als één van de hoofdlijnen
vraag waar nieuwe ontwikkelingen een plaats kunnen krijgen,
van het nationale waterbeleid een langetermijnvisie dient te
bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken en recreatie.
worden vastgelegd op de gewenste ontwikkelingen inzake
De looptijd van provinciale omgevingsplannen verschilt per
waterveiligheid en zoetwater. De deltabeslissingen en de
provincie. Elke provincie hanteert hiervoor een eigen proces.
daarmee samenhangende gebiedsgerichte strategieën,
Veel provincies - Drenthe, Flevoland, Friesland, Noord-Brabant,
maatregelen en instrumenten worden derhalve, als invulling
Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland - hebben
van deze langetermijnvisie, in de opvolger van het NWP
in 2015 een actualisatie of herijking op de agenda staan.
vastgelegd. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt
hiertoe een partiële herziening voor op het NWP 1. De inspraak-
Gemeenten stellen structuurvisies en bestemmingsplannen
periode loopt van 17 september tot 31 oktober 2014. vast. Bij zoetwatermaatregelen met ruimtelijke consequenties
De definitieve partiële herziening van het NWP 1 stellen de
gaan de gemeenten na of de maatregelen passen binnen de
ministers van IenM en EZ uiterlijk 15 december 2014 vast.
geldende bestemmingsplannen. Deze hebben een geldig-
78
heidsduur van tien jaar, maar kunnen tussentijds worden
de stroomgebiedbeheerplannen is grotendeels in 2013
aangepast.
ambtelijk voorbereid. De waterschappen brachten daarbij ook de zoetwatermaatregelen in. Begin 2014 volgt bestuurlijke
Waterbeheerplannen, Stroomgebiedbeheer­
plannen KRW en Beheerplan voor de Rijkswateren
afstemming in de RBO’s. Op 22 december 2014 start de ter
inzage legging van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen.
De Wet op de waterhuishouding verplicht waterbeheerders
eens in de zes jaar een waterbeheerplan op te stellen. In dit
Het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW)
plan verwoorden zij hoe zij het rijks- en provinciebeleid op het
beschrijft het beheer van de rijkswateren voor een periode
gebied van water uitwerken in concrete doelen en maatregelen
van zes jaar. Rijkswaterstaat voert het beheer uit. Het BPRW is
voor hun beheergebieden. Het gaat hierbij om alle watertaken
een gebiedsgericht programma waarin onder meer de beheer-
van het waterschap: waterkwantiteit, waterkwaliteit, water-
opgave is opgenomen van Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn
kering (dijken) en waterkringloop (riolering en zuivering). Water en Natura 2000. In 2014 moet het Tweede ontwerp
De huidige generatie waterbeheerplannen (WBP2) loopt tot
Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) voor
eind 2015. Op 22 december 2015 moet een nieuw en actueel
de periode 2016-2021 klaar zijn. In het BPRW moeten de
plan - Waterbeheerplan 3 - zijn vastgesteld voor de periode
(kortetermijn)zoetwatermaatregelen in het hoofdwater­
2016-2021. Het concept WBP3 dient eind 2014 bestuurlijk te
systeem worden verankerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
worden vastgesteld ten behoeve van inspraak in 2015. Deze
bellenscherm in de Nieuwe Waterweg, om flexibel peil in het
planning biedt ruimte om de regionale zoetwatermaatregelen
IJsselmeer (in eerste instantie 20 centimeter peilfluctuatie), op te nemen in het WBP3.
en wellicht ook om maatregelen voor de Kleinschalige
Wateraanvoer Plus (KWA+).
Sinds eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2027 op orde is.
De KRW vraagt om het opstellen van beheersplannen en
doelstellingen per stroomgebied. Nederland heeft plannen
opgesteld voor de stroomgebieden Rijn, Maas, Schelde en Eems voor de periode 2010 - 2015. Elke zes jaar worden de plannen vernieuwd. Momenteel wordt gewerkt aan de
volgende generatie stroomgebiedbeheerplannen voor de
periode 2016-2021. Op 22 december 2015 dienen deze bij de Europese Commissie te zijn ingediend. De inhoud van 79
7 Bronvermelding
• Hoge Zandgronden (2014, februari A), Aanbod Hoge Zandgronden.
• Hoge Zandgronden (2014, februari B), Strategie en Uitvoeringsprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden, Op weg naar een strategie en uitvoeringsprogramma voor de regio’s Oost en Zuid:
sparen, aanvoeren, accepteren/adapteren (90%-versie, dd 15 februari 2014).
• LTO (2014, februari) Stimuleringsprogramma “Zuinig watergebruik in de land- en tuinbouw”, Voorstel voor het Uitvoeringsprogramma Deltaplan Zoetwater (DPZ) 3e concept.
• Regio IJsselmeergebied (2014, februari A), Maatregelenprogramma IJsselmeerregio Deelprogramma
Zoetwater Fase 4. Zoetwaterregio’s Noord-Holland, Flevoland en Noord-Nederland.
• Regio IJsselmeergebied (2014, februari B) Maatregelentabel met samenvatting zoetwater, Zoetwaterregio’s Noord-Holland, Flevoland en Noord-Nederland.
• Regio West Nederland (2014, februari A), Uitvoeringsprogramma zoetwaterregio West-Nederland.
• Regio West Nederland (2014, februari B), Basis uitvoeringsplan Zoetwater West-Nederland
• Regio West Nederland (2014, februari C) Maatregelen West-Nederland, aanpassingen nav synthesedagen, 03-05-2014.
• Regio Zuidwestelijke Delta (2014, mei) Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta.
•
Regio Rivierengebied (2014, februari A), Uitvoeringsprogramma / Investeringsagenda Zoetwaterregio
Rivierengebied.
• Regio Rivierengebied (2013, februari), werkschrift: Op weg naar kansrijke strategieën in het Rivieren­gebied. Waterschap Rivierenland, Robert de Koning Landschapsarchitect BNT.
• Rijkswaterstaat (2014, februari), Uitvoeringsmaatregelen hoofdwatersysteem zoetwater.
• Vewin (2014, januari) Investeringsagenda van drinkwaterbedrijven voor het Deltaplan Zoetwater.
80
Bijlagen
1
Pilots klimaatadaptatie
2 Beschrijving Europese subsidiefondsen
3 Meekoppelkansen met andere projecten en programma’s
81
Bijlage 1 Pilots klimaatadaptatie
Titel
Spaarwater
Initiatiefnemer
Regio Noord
Doel zoetwater
Alle doelen van zoetwater, maar met name het zo effectief en zuinig mogelijk gebruiken van het beschikbare water.
Subthema
Verbetering bodemstructuur
Innovatie / Maatregel
Het project spaarwater richt zich op de maatregelen die zorgen voor het efficiënter omgaan met zoetwater,
het vergroten van de zoetwatervoorraad, het versterken van de hydrologie (de zoetwaterlenzen), en ten
slotte het vergroten van het waterbergend vermogen van de bodem. Het project bestaat uit drie pilots die verbonden zijn aan de agrarische netwerken, zoals de KAVB en LTO Noord/Pootaardappelacademie in
Groningen, Friesland en Noord-Holland.
Doel
Dit project beoogt om:
• de zoetwatervoorraden te vergroten door zoetwater ondergronds op te slaan door middel van infiltratie in oorspronkelijk zout grondwater;
• de zoetwaterlenzen te versterken en het waterbergend vermogen van de bodem te vergroten door het optimaliseren van de drainagemiddelen, niet alleen tegen natschade, zoals oorspronkelijk het geval was, maar ook tegen verzilting en eventueel nutriëntenafspoeling;
• efficiënter om te gaan met zoetwater, onder meer door het gebruik van precisiegift in de vorm van druppelbevloeiing.
Fase van innovatie
Pilot
Betrokken partijen
Provincies Groningen, Fryslan en Noord-Holland, de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest,
Fryslan en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, en LTO, STOWA en Interpolis.
Randvoorwaarden
Kennis delen, goede communicatie richting gebruikers.
Risico’s
Onder mee beperkt draagvlak bij gebruikers, beperkte doorlooptijd, negatieve resultaten, heterogeen
perceel
Planning
Juli 2013 tot en met april 2016
Financieel
De kosten zijn begroot op circa 1,5 miljoen euro, exclusief btw. De kosten zijn in de huidige aanpak gedekt.
Eindproduct
Eindrapport met onder meer een kosten-batenanalyse, advies over maatregelen, en aanbevelingen.
Organiseren van diverse bijeenkomsten, een website en publicaties.
82
Titel
Efficiënter/slimmer beregenen
Initiatiefnemer
Hoge Zandgronden
Doel zoetwater
• Het zo effectief en zuinig mogelijk gebruiken van het beschikbare water.
• Het (stimuleren van) het ontwikkelen van waterkennis, kunde en innovatie
Subthema
Opbrengstverbetering Innovatie / Maatregel
Met veld- of satellietwaarnemingen worden continu de vochttekorten in de bodem en de watertekorten
van de gewassen gemonitord. Met deze gegevens kan gericht worden beregend. Deze maatregel is met
name toepasbaar voor grasland en akkerbouw waar in de huidige situatie al beregend wordt.
Doel
Doel is om water te besparen bij het beregenen van gewassen. In de regio Zuid wordt ongeveer 60.000 ha
van het areaal landbouw beregend. Het uitgangspunt is dat alle kapitaalintensieve teelten beregend
worden (17.000 ha). Het areaal grasland en akkerbouw dat beregend wordt is dan ongeveer 43.000 ha. Een seizoensabonnement op Agroactueel.nl - de website met de satellietbeelden - kost 100 euro per jaar.
Dat is per bedrijf van gemiddeld 50 ha. Aanname is dat hiermee gemiddeld een halve beregeningsbeurt (10 mm) per jaar kan worden bespaard.
De verwachting is dat de extra kosten om gebruik te kunnen maken van de veld- of satellietwaarnemingen
ruim gecompenseerd worden door de lagere beregeningkosten. Deze maatregel levert daarom niet alleen
een waterbesparing op maar ook een kostenbesparing. Voor deze studie zijn daarom geen kosten
opgenomen. De maatregel kan lokaal overigens ook tot een verhoging van de watervraag leiden, omdat droogtestress eerder zichtbaar is en er eerder en vaker beregend gaat worden.
Fase van innovatie
Pilot
Titel
Proeftuin Zuidwestelijke Delta
Initiatiefnemer
Hoge Zandgronden
Doel zoetwater
• Het bevorderen van de concurrentiepositie van Nederland.
• Het (stimuleren van) het ontwikkelen van waterkennis, kunde en innovatie.
Subthema
Doelmatigheid en duurzaamheid: innovaties kunnen bij toepassing in andere regio’s de zoetwateropgave
in het hoofdwatersysteem beperken.
• Legitimiteit: beschermen gebruiksfuncties en regionale economie, kennisontwikkeling.
• Effectiviteit: meer zelfvoorziening, zuiniger omgaan met water, waterconservering, kennisontwikkeling
• Haalbaarheid: diverse pilots al in uitvoering
83
Innovatie / Maatregel
Een aanzienlijk deel van de Zuidwestelijke Delta kent geen aanvoer vanuit het hoofdwatersysteem en dat
vraagt om andere maatregelen. Acht sets van maatregelen zijn in beeld met een overwegend kleinschalig
en innovatief karakter. Ze zijn samengebracht in een innovatief programma: de “Proeftuin Zuidwestelijke
Delta”. De uitvoering ligt zowel bij overheden als gebruikers. Op de korte termijn zet de regio in op vijf
maatregelen:
1 Het in kaart brengen van de zoet-zoutverdeling in de bodem. Deze kartering kan worden beschouwd als onderlegger voor alle andere maatregelen.
2 Het uitvoeren van praktijkproeven op het vlak van waterconservering in de bodem. GO-Fresh, een kennisconsortium van verschillende kennisinstellingen, voert dit uit.
3 Waterconservering in oppervlaktewater. Waterschap Scheldestromen voert dit in directe samenwerking uit met individuele gebruikers. Het werk wordt begeleid door de ZLTO en kennisinstituten, waaronder Deltares en Aequator.
4 Het zoveel mogelijk benutten van municipaal RWZI effluent en het ontzilten van omgevingswater. Deze maatregel wordt uitgevoerd door gebruikers en private partijen in Zeeuws-Vlaanderen.
5 De veredeling van aardappels op hogere zouttolerantie. Aardappelveredelaar Meijer voert hier al jaren onderzoek naar uit, maar dat lopende onderzoek wordt nu verrijkt met de studie naar de zoutdynamiek in de wortelzone door Deltares.
In aanvulling op het bovenstaande zijn er ideeën om (1) de watertoediening te optimaliseren, (2) te
verkennen of de zoutgevoeligheid in de praktijk niet lager ligt dan waar in de praktijk vanuit wordt gegaan
en (3) de overstap naar zilte teelten te maken, daar waar het zoet niet langer te bestendigen is. Deze
ideeën vergen echter nog nadere uitwerking. De ZLTO zal hierbij een belangrijke adviserende partij zijn.
Doel
Innovatieve maatregelen onderzoeken op haalbaarheid, effectiviteit en toepasbaarheid om de zelfvoorzienendheid van het gebied te versterken. Bij gebleken toepasbaarheid zijn de maatregelen
mogelijk nationaal en internationaal in te zetten.
Fase van innovatie
Deels pilot, deels implementatie, deels onderzoek
Betrokken partijen
Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, kennisinstellingen (onder meer Deltares en Aequator),
ZLTO, DOW, telers.
Randvoorwaarden
Financiering en medewerking van regionale overheden (vergunningen).
Planning
2014 - 2021
Financieel
Bij de cofinanciering wordt uitgegaan van 50 procent regionale bijdrage en 50 procent rijksbijdrage.
Rijksbetrokkenheid bij deze maatregelen is gepast, omdat voedselproductie van nationaal strategisch
belang is. Daarnaast draagt het bij aan een economisch level playing field en is de opgedane kennis
mogelijk evenzeer toepasbaar in andere verziltende gebieden op aarde en daarmee potentieel vermarktbaar. Tenslotte kunnen deze maatregelen ook bijdragen aan besparing in gebieden met aanvoer uit het
hoofdwatersysteem.
Eindproduct
Rapportage per deelproject. Veldonderzoeken
84
Titel
Hergebruik effluent (Delft Blue Water)
Initiatiefnemer
West Nederland
Doel zoetwater
• Het beschikbare water zo effectief en zuinig mogelijk gebruiken.
• Streven naar een gezond en evenwichtig watersysteem.
• Het (stimuleren van het) ontwikkelen van waterkennis, kunde en innovatie.
Subthema
Vrije ruimte
Innovatie / Maatregel
In het beheergebied van Delfland is een grote potentiële zoetwaterbron beschikbaar in de vorm van effluent
dat nu op de Noordzee wordt geloosd. Door dit effluent met innovatieve technieken vergaand na te zuiveren,
kan de regio het inzetten voor de zoetwatervoorziening. Hierdoor kan de regionale zelfvoorzienendheid
worden vergroot en wordt het zoetwatersysteem robuuster.
Doel
In het project Delft Blue Water is de afgelopen jaren onderzocht hoe uit RWZI-effluent betrouwbaar
oppervlaktewater of gietwater voor de glastuinbouw geproduceerd kan worden. Met het beschikbare
effluent kan op deze manier in de regio West Nederland op duurzame wijze bespaard worden op de aanvoer
uit het hoofdwatersysteem, tot wel 3 m3/s in droge perioden. Deze transitie kan stapsgewijs worden uit-
gevoerd en deels worden gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Om de stap van onderzoek en pilots naar brede toepassing te kunnen maken, is een bijdrage uit het Deltafonds noodzakelijk.
Fase van innovatie
Implementatie. Uitvoering van Delft Blue Water levert direct een bijdrage aan een duurzamer zoetwatersysteem.
Betrokken partijen
Hoogheemraadschap van Delfland, Evides Industriewater, Delfluent Services.
Randvoorwaarden
Hoge eindkwaliteit van het nagezuiverde effluent, aansluitend bij de strenge eisen die de zoetwatervragende gebruiksfuncties stellen.
Planning
P.m., afhankelijk van financiering.
Technisch is start van het project op korte termijn mogelijk.
Financieel
Begroting inzet volledig debiet Delft Blue Water:
- Investeringskosten: 25 miljoen euro
- De variabele kosten voor de nazuivering bedragen ca € 0,045 per m3, de geschatte jaarlijkse extra kosten
bedragen 600 duizend euro.
In het regionale bod van West Nederland is een bijdrage van het deltafondsvan 100 procent van de investeringskosten gevraagd. Om het financiële plaatje en de mogelijkheden van cofinanciering concreter te
maken, kan op korte termijn een business case worden uitgewerkt.
Eindproduct
Opschaling van het hergebruik van nagezuiverd effluent en daadwerkelijke toepassing voor aanvulling van
de boezem gedurende het zomerhalfjaar.
85
Titel
Duurzaam gebruik ondiep grondwater
Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland
Doel zoetwater
Pilot draagt bij aan alle doelen van zoetwater
Subthema
•
•
•
•
Innovatie / Maatregel
Tijdens perioden met een neerslagoverschot kunnen eerst voorraden in de ondergrond worden opgebouwd
die in droge tijden benut worden. Op basis van de studie is het onttrekkingsbeleid voor het ondiepe
grondwater aan te passen.
Het waterschap onderzoekt de samenhang met het diepe grondwater en onttrekkingen uit zowel het diepe
als ondiepe grondwater. Provincies, drinkwaterbedrijven en industriële onttrekkingen worden bij het
onderzoek betrokken.
De provincie en het waterschap zullen de uitkomsten benutten voor praktijkgericht en toekomstbestendig
beleid, waarbij ze de verschillende instrumenten zoals vergunningen, convenanten, Keur, Ruimtelijke
Ordening, et cetera, zullen analyseren en gericht ontwikkelen en toegepassen.
Doel
Het op een duurzame en verantwoorde wijze inzetten van ondiep grondwater.
Sowieso zien we het gebruik van ondiep grondwater als een laatste mogelijkheid nadat andere mogelijkheden voor zelfvoorzienendheid in het regionaal watersysteem en op perceelniveau bij de gebruikers ten
volle zijn benut. Op basis van de studie zal het onttrekkingsbeleid voor het ondiepe grondwater worden
aangepast.
Fase van innovatie
De studie richt zich op het Rivierengebied dat de overgang tussen hoog en laag Nederland vormt. Het
gebied heeft een oost-westgradiënt van hoge zandgronden (stuwwallen), via klei naar het veengebied in het westen (Groene Hart). Daarmee kunnen de aanbevelingen uit de studie de opmaat vormen voor
verdieping in zowel Hoog als Laag Nederland. Sowieso is de verbreding over Nederland gewaarborgd via de analyse naar te gebruiken instrumenten, dat voortbouwt op het werk van DP Zoetwater. Betrokken partijen
Stuurgroep Zoetwater Rivierengebied, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Utrecht,
Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Drinkwaterbedrijven Vitens, Evides, Dunea, Oasen, Vertegenwoordiging van industriële onttrekkers, Waterschap Rivierenland
Randvoorwaarden
Geschiktheid van bestaand modelinstrumentarium.
Risico’s
Het ontbreken van voldoende middelen (euro’s en fte’s).Ook grote omvang van het aantal betrokken
partijen kan een risico inhouden.
86
verbeteren bodemstructuur
opbrengst per watereenheid vergroten/beschikbaar water beter benutten
ook verzilting: externe (vanuit hoofdwatersysteem) en interne (vanuit ondergrond) verzilting speelt in Alblasserwaard.
vrije ruimte voor nieuwe innovaties
Planning
2016-2018
Financieel
0,4 miljoen
Dit betreft een kostenraming die niet verder is uitgesplitst.
De opbrengst is de beschikbaarheid van relatief goedkoop water uit ondiep grondwater, ordegrootte van
0,10-0,30 euro per m3 water. Dat is een hogere kostprijs dan water uit het hoofdwatersysteem, maar
goedkoper dan andere alternatieve waterbronnen. Opgave is in de kern het op duurzame wijze inzetten
ervan zonder dat de (strategische) grondwatervoorraad uitput of grondwaterstanden dalen in gebieden
die daarvoor gevoelig zijn.
Waterschap Rivierengebied voorziet een extra investering van het Deltafonds (50 procent), omdat de regio dit ziet als een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de zoektocht naar klimaatrobuuste watervoorziening. De andere helft (0,2 miljoen euro) is door de regio gedekt. Eindproduct
Rapportage met:
• modellen die de mogelijkheden voor duurzame onttrekking van ondiep grondwaterlaten zien;
• een analyse van in te zetten instrumenten;
• aanbevelingen voor toepassing van de studie in de rest van Nederland;
• aanbevelingen voor praktijktoepassing van de inzet van instrumenten.
87
Bijlage 2 Beschrijving Europese subsidiefondsen
Beschrijving Europese subsidiefondsen
met de herziening van het GLB voor de periode na 2013.
Naast financiering uit het Deltafonds, inzet van regionale
Voorafgaand aan de start van de nieuwe beleidsperiode
middelen en investeringen door gebruiksfuncties kunnen ook
hebben de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) en andere financieringsbronnen worden aangewend, zoals
de provincies besloten om een samenhangend nationaal
Europese subsidies. Vanuit het zoetwaterperspectief zijn
programma op te stellen, bestaande uit ambities van Rijk en
voornamelijk het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling
provincies. Op 1 januari 2014 is het POP3 van start gegaan.
(EFRO) en het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)
Vanuit het POP3 zullen fondsen beschikbaar worden gesteld
interessant. In deze bijlage is een korte beschrijving van de
voor het versterken van de landbouwsector, het verbeteren
subsidiemogelijkheden opgenomen.
van natuur en milieu, de leefbaarheid op het platteland en de
diversificatie van de plattelandseconomie.
De verschillende Europese fondsen
Aanknopingspunten voor zoetwater zitten met name in de
De groeistrategie van de EU voor de komende tien jaar wordt
verbetering van natuur en milieu en het versterken van de
Europa 2020 genoemd. De EU moet een slimme, duurzame en
landbouwsector.
(sociale) economie worden in een snel veranderende wereld.
De EU stelde hiertoe vijf ambitieuze doelstellingen vast voor
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale samenhang Ook het nieuwe EFRO-programma is nog in ontwikkeling.
en klimaat/energie. Om deze doelstellingen te bereiken, zijn
Belangrijke uitdagingen voor Nederland zijn het verhogen van
voor de periode 2014-2020 Europese middelen beschikbaar:
de investeringen in innovatie, onderzoek en ontwikkeling en
•
Structuurfondsen: ESF en EFRO
het verhogen van het aandeel duurzame energie. Het opstellen
•
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)
van de zogenaamde Operationele Programma’s voor EFRO ligt
•
EVF (visserijfonds).
bij de landsdelen Noord, Oost, Zuid en West, aangezien de
Iedere lidstaat moet een overkoepelende strategie
programma’s zich moeten richten op de bijdrage van de regio
- het Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) - opstellen,
aan de topsectoren. Het bedrijfsleven, waaronder topteams,
waarin zij ingaat op de inzet van deze middelen. Hoewel de
en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, steden
middelen dus moeten samenhangen, zijn vanuit het zoet­
en andere partners worden actief betrokken bij de uitwerking
waterperspectief voornamelijk EFRO en POP interessant.
van de hoofddoelen in de Operationele Programma’s. Binnen
EFRO bestaan voor zoetwater vooral subsidiekansen vanuit
POP3
Het POP is een onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de EU. De Europese Commissie is bezig
88
innovatieperspectief.
Bijlage 3 Meekoppelkansen met andere projecten en programma’s
Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en Waterbeheer
21ste eeuw
31 procent is land. Ze maken deel uit van een samenhangend
De realisatie van zoetwatermaatregelen heeft mogelijk
aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn.
effecten op te behalen doelstellingen en effectiviteit van
Alle Natura2000-gebieden liggen in een KRW-stroomgebied,
maatregelen uit andere programma’s. En visa versa. maken onderdeel uit van een oppervlakte- of een grond­
Hierbij wordt met name gedoeld op de Kaderrichtlijn Water,
waterlichaam en zijn opgenomen in het register Beschermde
Natura 2000 en het beleid omtrent Waterbeheer 21ste eeuw.
Gebieden van de KRW.
Deze effecten kunnen zowel positief als negatief uitpakken.
Voor alle Natura2000-gebieden moet het bevoegd gezag een
Zo kan het vergroten van de grondwatervoorraad of het
beheerplan opstellen in samenspraak met alle betrokken
vasthouden van water in een gebied leiden tot positieve
partijen in en om het gebied. Deze beheerplannen moeten
effecten voor natuur (Natura 2000) en de waterkwaliteit
eind 2013 zijn ingediend en hebben een looptijd van zes jaar.
netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn
(KRW), maar bergt het ook een risico in zich van wateroverlast
(WB21). De zoetwaterregio’s brachten in beeld welke inhoude-
Waterbeheer 21ste eeuw
lijke samenhang er bestaat tussen de zoetwatermaatregelen
Het Waterbeleid voor de 21e eeuw (WB21) richt zich op de
en andere wateropgaven. Hieruit blijkt dat er geen algemene
aanpak van wateroverlast en watertekort en op water­
regels te formuleren zijn, maar dat de interactie tussen de
kwaliteit. De basis voor het WB21-beleid is het Nationaal
maatregelen per gebied kunnen verschillen. Het betreft dus
Bestuursakkoord Water (NBW) uit 2003 dat in 2008 is
maatwerk, waarbij we de maatregelen vanuit de verschillende
geactualiseerd. Maatregelen om wateroverlast te voorkomen,
programma’s op gebiedsniveau moeten uitwerken. Dit gebeurt
nemen de beheerders op in de waterbeheerplannen van de
momenteel al in het kader van de Stroomgebiedbeheerplannen
waterschappen en Rijkswaterstaat. Het NBW-actueel geeft
(KRW) en waterbeheerplannen (KRW, Natura 2000 en WB21).
2015 als einddatum voor de aanpak van wateroverlast. In de praktijk wordt deze einddatum niet gehaald en krijgen
Natura 2000
maatregelen om wateroverlast tegen te gaan ook in de nieuwe
Het doel van Natura 2000 is het behoud en herstel van de
waterbeheerplannen - voor de periode 2016-2021 - een plek.
biodiversiteit in Europa. In de Natura2000-gebieden worden
bedreigde en waardevolle soorten en hun leefgebieden
Vervangingsopgave Natte Kunstwerken
behouden en zo nodig hersteld. De staatssecretaris van EZ
In totaal beheert Rijkswaterstaat ongeveer 650 ‘natte
heeft voor Nederland ruim 160 Natura2000-gebieden
kunstwerken’, zoals spuisluizen, stuwen, gemalen en aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim
stormvloedkeringen. Een groot aantal hiervan is in het begin
1,1 miljoen hectare. Ongeveer 69 procent is water, de overige
of halverwege de vorige eeuw aangelegd. Deze kunstwerken
89
naderen het einde van hun levensduur. Om ook in de toekomst de functies in voldoende mate te kunnen vervullen,
renoveert of vervangt Rijkswaterstaat deze kunstwerken. De kosten hiervan zullen de komende decennia sterk oplopen.
Voorbeelden van kunstwerken die Rijkswaterstaat de
komende jaren zal vervangen of renoveren zijn de zeetoegang
IJmond, de stuwen in de Nederrijn en de Lek, en de zout­
scheidingsinstallatie Volkerak-sluizen. Rijkswaterstaat brengt
de vervangingsopgave voor de langere termijn samen in beeld
met het Deltaprogramma. Daarvoor is in 2012 het project
Vervangingsopgave Natte Kunstwerken (VONK) gestart. Doel is het ontwikkelen van een systematiek om besluiten
over de vervanging van natte kunstwerken te onderbouwen.
In deze systematiek worden ook de voorkeursstrategie en de
adaptatiepaden voor zoetwater meegenomen. Deze kunnen
immers invloed hebben op de (langetermijn)functionaliteit
van de kunstwerken. Ook kunnen ze het besluit over (de eisen aan en het tijdstip van) vervanging of renovatie
beïnvloeden.
90
91
Colofon
92
Redactie
Hans de Rond
Vormgeving
CO3
Fotografie
Theo Bos, Henri Cormont
Cartografie
Nieuwe Gracht
Het Deltaprogramma is een nationaal programma.
Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen
werken hierin samen met inbreng van de maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland
ook voor de volgende generaties te beschermen tegen
hoogwater en te zorgen voor voldoende zoet water.
Het Deltaprogramma kent negen deelprogramma’s:
• Veiligheid
• Zoetwater
• Nieuwbouw en Herstructurering
• IJsselmeergebied
• Rijnmond-Drechtsteden
• Zuidwestelijke Delta
• Rivieren
• Kust
• Waddengebied
www.delta-programmazoetwater.nl
www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma
Dit is een uitgave van
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20904 | 2500 EX Den Haag
September 2014