Download PDF - Sint Lambertuskerk Rotterdam

Van de pastoor
Vlak voor de vakantie werd bekend, dat onze bisschop een nieuw thematisch jaar heeft uitgeroepen.
Op 15 november begint een jaar dat in het teken staat van de patroon van ons bisdom, SintLaurentius. Dit jaar loopt van 15 november 2014 tot 2 februari 2016. Op die datum zal het 60 jaar
geleden zijn dat het bisdom Rotterdam werd opgericht, zoals u kunt lezen op pagina 11 van dit blad.
Wat dit jaar precies zal inhouden, is op het moment dat ik dit schrijf niet bekend. In het kader van dit
jaar gaan de geloofsavonden van dit najaar over de diaken, u leest hierover meer in deze aflevering.
In de vorige aflevering hebt u kunnen lezen dat pater Hoogland zijn activiteiten heeft verlegd en niet
langer in de Lambertuskerk zal voorgaan. Wat dit met zich meebrengt, laat zich nog niet zeggen.
Voorlopig zullen ook andere leden van het pastorale team in de eucharistievieringen voorgaan. Na het
vertrek van vicaris Egging naar de Liduinabasiliek in Schiedam bestaat het pastorale team uit twee
priesters: plebaan Ch. Bergs en ondergetekende, en twee pastorale werkers: Gerda Martens en Rob
Lijesen. Op dit moment maakt ook pastor Biesjot tot 31 december halftime deel uit van het team.
In onze federatie is de komende tijd de kwestie van de gebouwen aan de orde. De bisschop heeft een
bouwcommissie ingesteld, die de kerkgebouwen heeft geïnventariseerd en dit najaar met een rapport
komt over de toekomst van de kerkgebouwen. Van meet af aan was duidelijk dat de toekomst van de
kathedraal en de Lambertuskerk zeker is.
De gebouwenproblematiek speelt al jaren een rol in Hillegersberg/Schiebroek. Toen de vier parochies
(Liduina, Verrijzenis van de Heer, Paulus, Christus Koning) fuseerden tot één parochie De Vier
Evangelisten (DVE), werd het plan opgevat tot afstoting van de bestaande kerkgebouwen en op een
centrale plaats een nieuwe kerk te bouwen. In twee kerkgebouwen (Paulus en Christus Koning)
werden geen vieringen meer gehouden. De opzet van een nieuw kerkgebouw moest echter worden
verlaten en er werd besloten dat een van de bestaande gebouwen de nieuwe parochiekerk zou
worden. Inmiddels is de kogel door de kerk en wordt de Verrijzenis van de Heer de parochiekerk. In de
aanloop daar naartoe is per 1 september in de Liduinakerk alleen op zaterdagavond een
eucharistieviering, en wordt de eucharistie op zondag gevierd in de Verrijzenis van de Heer op het
nieuwe tijdstip van 10 uur. Volledigheidshalve vermeld ik dat de parochie DVE met de parochie in
Overschie is gefuseerd tot de parochie H. Bernadette.
Als Lambertuskerk mogen we ons rijk voelen met de drie eucharistievieringen in het weekend. Ik
constateer dat niet zonder trots, maar ook in het bewustzijn dat inzet nodig is om onze
kerkgemeenschap zo vitaal te houden. Gelukkig hebben we een flinke groep vrijwilligers die zich
hiervoor in willen zetten en melden zich nieuwe vrijwilligers. Zo kunnen we met vertrouwen een nieuw
seizoen beginnen.
Er zijn niet alleen pluspunten. Een nadeel van onze kerk is het gebrek aan parkeerplaats. Ik zie het
kerkplein steeds voller worden, maar het is geen parkeerplaats. Slechts bij uitzondering en met
speciale toestemming kan een kerkganger zijn of haar auto daar parkeren. Teveel auto's op het
kerkplein bemoeilijkt de toegankelijkheid van parochiehuis en pastorietuin. Bovendien kan het
gevaarlijke situaties opleveren als kerkgangers tussen auto's door over het plein moeten lopen, terwijl
anderen met hun auto wegrijden. En dan heb ik het nog niet over situaties waarin hulpdiensten bij de
kerk moeten zijn. Er is voldoende parkeerplaats iets verder weg op de Oostzeedijk Beneden ter hoogte
van de laagbouw tussen de Aegidiusstraat en de Rubensstraat. Ook de parkeerplaats aan de
Honingerdijk bij Arboretum Trompenburg is een mogelijkheid. Gelukkig willen vele mensen onze kerk
bereiken, laten we haar ook bereikbaar houden.
R.G.M. Gouw, pastoor
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
1
Parochie updates
Start Alpha-cursus in het najaar
Alpha is een wereldwijde basiscursus waarin je op een ongedwongen manier kennis
maakt met het christelijk geloof. In de Lambertuskerk worden in rooms-katholieke
context tien avonden en een hele zaterdag thema’s behandeld zoals ‘Wie is Jezus’
‘Wat is bidden’ etc.
Tien dinsdagavonden: vanaf 18.30 uur inloop, om 19.00 uur warme maaltijd,
vervolgens vertelt een gastspreker over het thema, dan is er koffie, daarna wordt in kleine groepjes
nagedacht en gediscussieerd over het thema tot 21.30 uur. Een hele zaterdag op 8 november waarvan de
tijden later worden bekendgemaakt. De cursus is gratis, voor de maaltijden wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd. Op zaterdag 8 november wordt een bijdrage van 20 euro gevraagd.
De cursus is voor iedereen die geïnteresseerd is in het christelijk geloof, die er nog niets van weet, of
bij wie de kennis wat is weggezakt en die deze wil opfrissen.
Dinsdag 30 september
Dinsdag
7 oktober
Dinsdag 14 oktober
Dinsdag 28 oktober
Dinsdag
4 november
Zaterdag 8 november (€ 20,-)
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
11 november
18 november
25 november
2 december
9 december (slot)
Aanmelding
U kunt zich aanmelden via het formulier onder ‘catechese’ op de website www.lambertuskerkrotterdam.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging van inschrijving. Aanmelding kan ook
schriftelijk met de Alpha-formulieren die achterin de kerk liggen. Voor meer informatie:
[email protected]
Na afloop van de cursus is er geen enkele verplichting om zich aan een kerk te binden. Van de cursisten
wordt verwacht dat zij alle avonden bijwonen. Schroom? Zet de stap! Ruim 200.000 mensen gingen u
voor.
Het Alpha-team
Aanmeldingen eerste heilige Communie en heilig Vormsel
Voor de voorbereiding op de eerste heilige Communie komen kinderen vanaf groep
4 van de basisschool in aanmerking. De eerste heilige Communie wordt altijd
gevierd op Beloken Pasen (eerste zondag na Pasen). Komend seizoen is dit op 12
april 2015. Op zondag 14 december wordt een communicantenmiddag
georganiseerd om kennis te maken met elkaar en materialen af te halen. In januari
2015 wordt gestart met de voorbereiding op zondagen tijdens de 10 uur mis.
Voor het heilig Vormsel komen in aanmerking jongeren uit groep 8 van de basisschool. Ook zij die al
voortgezet onderwijs volgen, kunnen meedoen. Het heilig Vormsel wordt door onze bisschop tijdens
een viering in de kathedraal aan de Mathenesserlaan toegediend aan vormelingen uit een aantal
parochies van onze stad. Deze viering zal in mei of juni 2015 plaatshebben. De voorbereiding start
medio april 2015.
Aanmeldingsformulieren voor de voorbereiding op de eerste heilige Communie en het heilig Vormsel
liggen vanaf eind september achterin de kerk. Aanmelden kan ook op de website
www.lambertuskerk-rotterdam.nl/jeugd. Degenen die zich opgeven, krijgen t.z.t.
bericht over de data, waarop ouderavonden en voorbereidingen plaatsvinden.
Uiterste inschrijfdatum voor beide sacramentenvoorbereiding is 5 december 2014.
Meer info op www.lambertuskerk-rotterdam.nl
2
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
Lambertuscafe: naar de kroeg om (geloof) op te frissen!
Na een seizoen succesvol CaFE 30+ gaan we in september verder onder een andere naam, Lambertuscafe.
Hiertoe gebruiken we het format CaFE-2 van het Katholiek Alpha-centrum, een opfriscursus katholiek
geloven. CaFE staat voor Catholic Faith Exploration – het Katholieke geloof verkennen. Deze cursus bestaat uit
een dvd-serie met acht inleidingen om de Katholieke Kerk beter te leren kennen en biedt een goede
gelegenheid om de achtergrond van sacramenten en gebruiken in de katholieke kerk te verkennen. Vanaf 30
september 2014 starten we de volgende serie inleidingen van CaFE-2 tijdens avonden die informatief, gezellig
en laagdrempelig zijn. Hoewel het een cyclus is, staat elke avond op zichzelf en is het niet noodzakelijk om aan
elk keer aanwezig te zijn. U leert er ook uw medeparochianen en geloofsgenoten beter kennen en ontmoet
elkaar in een andere setting.
Engelstalig
Aangezien de inleidingen op dvd in het Engels gesproken zijn en Nederlands ondertiteld, is het aantrekkelijk
Engelssprekende kerkbezoekers uit te nodigen. Daarom willen we u vragen Engelstalige medeparochianen op
deze verdiepende mogelijkheid te attenderen. De informatie op de website en op de flyer is tweetalig. Ook
wordt op de avonden een Engelstalige gespreksgroep gevormd.
U bent allen van harte welkom en u kunt ook andere belangstellenden naar het Lambertuscafé meenemen.
U kunt niet komen maar wil wel wat doen?
Dat kan! Heel graag zelfs! U kunt voor ons allen bidden. Achterin de kerk liggen gebedskaarten of ga naar de
digitale versie: http://www.rk-alphacentrum.nl/bid-mee/voor-cafe-en-youth-cafe. Alvast hartelijk dank.
Voor wie is het Lambertuscafe?
Voor iedereen die zich verder in het geloof wil verdiepen:
• Parochianen als opfriscursus, ook voor belangstellenden uit de federatie Rotterdam Rechter
Maasoever
• Mensen op weg naar of na opname in de RK-Kerk
• Belangstellenden die het geloof willen verkennen
• Vervolg op de (RK) Alpha-Cursus
• Vrienden en kennissen die mee willen komen zijn van harte welkom.
Onderwerpen
29 september:
27 oktober:
24 november:
26 januari:
23 februari:
23 maart:
27 april:
18 mei:
Hebben we de kerk nodig?
De Doop
Het Vormsel
Persoonlijk gebed
Wat is de Mis?
Hoe de Mis meer te beleven?
Het hart zuiver houden
Maria en de heiligen
Aanmelden
Wilt u graag deelnemen aan (een van) deze avonden? Meldt u zich aan door het invullen van bijgaande
folder. In verband met de organisatie (inkopen, drukwerk, etc.) is het voor ons handig om te weten hoeveel
mensen wij straks mogen verwelkomen.
Informatie
Wilt u meer informatie over het Lambertuscafe mail dan naar: [email protected] of
telefonisch 010-412 36 90
RK-Alphacentrum: Meer informatie op de website van het RK Alphacentrum: http://www.rkalphacentrum.nl/cafe/cafe-1-en-2 waar het concept CaFE in het Nederlands is uitgewerkt. De originele CaFE
formule komt, zoals u in de verklaring van de titel al ziet, uit Engeland.
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
3
Nieuwe catechesefolder met aanmeldingsformulier
De nieuwe catechesefolder met het volledige aanbod van catechese, geloofsverdieping, ouderavonden
en inleidingen die in de Lambertuskerk plaatsvinden, is verschenen. Een aparte folder met de
activiteiten in de andere kerken in de federatie Rotterdam Rechter Maasoever RRM liggen achterin de
kerk en kunt u desgewenst meenemen.
Alle folders liggen achterin de kerk, worden uitgedeeld op het Lambertusfeest en de catechesefolder is
bij deze editie van ‘Lambertusberichten’ gevoegd.
U vindt er een aanmeldingsformulier voor alle avonden waarop u uw keuze kunt invullen.
Voor de kinderactiviteiten wordt de nieuwe jaarfolder Kinderactiviteiten bij de eerste ‘Kids-info’ van
dit seizoen gevoegd. Uiteraard liggen deze folders ook achterin de kerk. Neem ze gerust mee voor
belangstellenden in uw omgeving.
RK2j in het nieuwe seizoen
Henri Nouwen “U bent geliefd!” preken in nieuwe seizoen RK2j
Het nieuwe RK2j seizoen gaat van start met het Lambertusfeest op 21 september,
waarop het gehele aanbod wordt gepresenteerd.
Op 30 september gaan we van start met de introductie op de inspirerende
preken van Henri Nouwen. Wij verheugen ons die avond op de komst van
Laurent Nouwen die ons laat kennismaken met het inspirerende spirituele leven
van zijn broer Henri. Laurent beheert de Henri Nouwen Stichting
(www.nouwen.org) en is onder meer actief in de Oekraïne. Op 7, 21 en
28oktober worden de ‘Hour of Power’ preken van Henri Nouwen getoond.
De preken zijn pakkend van begin tot einde en gaan over de liefde van God. Op een gepassioneerde en
inzichtelijke manier vertelt hij over de liefde van God en waarom wij de geliefden van God zijn. Na
iedere preek staan we in Nederlandstalige en Engelstalige gespreksgroepjes stil bij de boodschap van
Henri Nouwen.
Naast deze avonden staat er nog veel meer op het programma. Zie voor het volledige RK2j-aanbod de
website: http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/rk2j.html of kom naar het Lambertusfeest!
Tot ziens bij RK2j
21 september: Lambertusfeest
Dit jaar vieren we op zondag 21 september het feest van de patroon van onze
kerk, de heilige Lambertus. Na de extra feestelijke Hoogmis zal het inmiddels
traditionele parochiefeest in de pastorietuin plaatsvinden.
Voor koffie, thee en limonade zorgen de vrijwilligers van de koffiegroep, voor
de versnaperingen vragen we weer uw bijdrage, bijvoorbeeld zelf gebakken
zoete taart en koek: u mag het zelf verzinnen en meenemen.
Overhandig voor de Hoogmis uw bijdrage, het liefst voorgesneden, aan de
vrijwilligers van de koffiegroep. U doet dat het beste aan de deur van de pastorie: Hoflaan 121.
Behalve een gezellig samenzijn om met elkaar kerkgemeenschap te vieren zullen de
vrijwilligersgroepen zichzelf presenteren met het programma voor het komende seizoen. Vrijwilligers
kunnen u ook verder informeren over de werkzaamheden die zij in de Lambertuskerk verrichten.
Wellicht zit er een taak voor u bij waarmee u uw aandeel aan de bloeiende kerkgemeenschap van de
heilige Lambertus kunt leveren.
Dit parochiefeest is een prima gelegenheid om uw medeparochianen en kerkgangers te ontmoeten en
informatie te krijgen over bijvoorbeeld het catecheseaanbod van het komende seizoen.
U bent van harte welkom en wij kijken uit naar uw komst!
4
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
Catechese: Geloofsavonden voor Volwassenen
Ook dit najaar is een viertal geloofsavonden gepland, bestemd voor allen die zich willen verdiepen in
het geloof. In het kader van het door de bisschop afgekondigde Laurentiusjaar, gaan deze avonden
over de diaken in de Schrift, de jonge Kerk en de Kerk van vandaag.
De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur
op de pastorie, Hoflaan 121 en worden geleid door pastoor Gouw en diaken
Franck Baggen.
13 oktober
20 oktober
03 november
17 november
Aanmelden
Voor deze cursus kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier dat u achterin de kerk vindt en het
af te geven aan of op te sturen naar: secretariaat Lambertuskerk, Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam. U
kunt ook het formulier op de website invullen: www.lambertuskerk-rotterdam.nl bij ‘Catechese’ of een
e-mail sturen naar: [email protected] Aanmelden tot uiterlijk 10 oktober 2014.
Geloofsverdieping in RRM
In de andere parochiekernen in de federatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM) vinden ook geloofs
verdiepende activiteiten plaats. Op onze website vindt u hiervan een overzicht met de beschrijving en
de manier waarop en bij wie u zich kunt aanmelden.
Achterin de kerk liggen brochures die u kunt meenemen naar huis.
Voor aanmelding van deze activiteiten dient u zich te wenden tot de secretariaten van de
organiserende locatie. Dit staat per activiteit duidelijk aangegeven. Ook daar bent u van harte welkom.
Open Monumentendag: 13 september in de Lambertuskerk
Ook dit jaar zal de Lambertuskerk de deuren openen tijdens Open Monumentendag op zaterdag 13
september tussen 10:00 – 17:00 uur.
Programma
Rondleidingen vinden doorlopend plaats en tussen 14:00-15:00 uur is er een orgelconcert uit het
programma van de Nationale Orgeldag. Onze organist Eric Koevoets bespeelt het monumentale
Maarschalkerweerdorgel. Aansluitend is onder zijn leiding een demonstratie van het orgel. Een mooie
kans om het orgel van dichtbij te bekijken, een niet alledaagse gebeurtenis.
Behalve de rondleidingen is er uiteraard gelegenheid voor stil gebed, om een kaars op te steken, of om
gewoon rustig te genieten van het mooie interieur en van de glas-in-lood ramen.
Informatie
De folder over OMR ligt achterin de kerk. Voor meer informatie:
www.openmonumentendagrotterdam.nl en de link op onze website www.lambertuskerk-rotterdam.nl
of op ons eigen parochiesecretariaat.
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
5
Gezamenlijke voorbereiding ontvangen van sacramenten
Het pastorale team van de RRM-federatie heeft de catechetische voorbereidingen op een aantal
sacramenten gebundeld. De voorbereidingen betreffen het ontvangen van de sacramenten van
doopsel en huwelijk. Voor het ontvangen van de initiatie sacramenten (doopsel, vormsel en eerste
heilige communie) door volwassenen wordt de basiscursus Katholiek Geloven georganiseerd. Deze
voorbereidingen worden gegeven door pastoraal werker Gerda Martens en vinden plaats in de
parochiezaal van de kathedraal. Voor alle aanmeldingen contact opnemen met de pastoor, via het
eigen parochiesecretariaat.
Doopvoorbereiding
De doopvoorbereiding bestaat uit twee bijeenkomsten: een gezamenlijk
catechetische over de betekenis van het doopsel en een liturgische over de
doopviering. In deze laatste hebben ouders een gesprek met de geestelijke die het
doopsel zal toedienen. Hierin komt de liturgie van de doop aan de orde en worden
afspraken gemaakt over datum en plaats van het doopsel.
Voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – van kinderen die in de RRMfederatie
worden
gedoopt,
is
er
maandelijks
een
gezamenlijke
catechetische
voorbereidingsbijeenkomst. Uitwisseling van eigen geloofservaringen en de geloofsopvoeding van de
kinderen staan centraal. Daarnaast krijgen ouders uitleg over het sacrament van het doopsel. De
avond wordt begeleid door pastoraal werker Gerda Martens en vindt plaats op maandagen van 20.00
tot 22.00 uur in de parochiezaal van de kathedraal.
Eerst volgende data in 2014: maandag 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december.
Data in 2015: maandag 12 januari, 9 februari, 9 maart, 20 april, 11 mei, 8 juni
Huwelijksvoorbereiding
Voor mensen van de parochies binnen de RRM-federatie die willen trouwen is er –
naast de gesprekken met de geestelijke die het huwelijk inzegent – een cyclus van
twee gezamenlijke voorbereidingsavonden. Ook als u bijvoorbeeld in het buitenland of
buiten uw eigen parochie voor de RK-Kerk wilt trouwen, dient u deze gezamenlijke
huwelijksvoorbereiding te volgen. Neem bijtijds, liefst een jaar van tevoren, contact op
met het parochiesecretariaat.
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de
parochiezaal van de kathedraal op 18 september en 16 oktober 2014 (dit is één cyclus).
In 2015 drie cycli:
Cyclus I: Donderdag 22 januari en donderdag 19 februari
Cyclus II: Donderdag 19 maart en donderdag 30 april
Cyclus III: Donderdag 28 mei en donderdag 25 juni
Basiscursus Katholiek Geloven
Deze cursus is bestemd voor:
- mensen die katholiek willen worden;
- katholieken die gedoopt zijn, maar geen andere
sacramenten (vormsel, communie) hebben ontvangen;
- katholieken die zich in het geloof willen verdiepen.
De cursus wordt jaarlijks gegeven en begint met het meevieren van de Eucharistieviering van
Aswoensdag in de kathedraal. Er zijn vervolgens tien maandelijkse bijeenkomsten op donderdagavond.
De nieuwe cursus start op 18 februari 2015 en loopt tot Pasen 2016. Voor deze cursus dient u zich vóór
1 februari 2015 aan te melden. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in de parochiezaal van de kathedraal.
6
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
Vervolg op basiscursus Katholiek Geloven: Geloof onder woorden
- voor iedere gelovige, die zijn geloofsweg wil verankeren in de BijbelBent u (ook) op zoek naar de Bijbelse wortels van het katholiek geloof op uw weg om uw geloof in God
te leren verstaan, te verdiepen en in de praktijk te brengen? Het boek ‘Geloof onder woorden’ geeft
goede en begrijpelijke informatie vanuit de teksten van de Bijbel. De teksten bestudeert u thuis aan de
hand van richtvragen. De deelnemers wordt gevraagd om ‘Geloof onder woorden’, Katholiek
basisboek voor volwassenen aan te schaffen bij Adventiat geloofseducatie bv. Baarn (ISBN 978 94
91042 18 8). Daarnaast heeft iedere deelnemer een bijbel die hij/zij meeneemt naar de
bijeenkomsten.
Elke bijeenkomst begint met een Bijbeltekst ter bezinning en stilte. De teksten uit het
boek ‘Geloof onder woorden’ en de geciteerde Bijbelteksten worden uitgelegd door de
inleider, pastoraal werker Gerda Martens. Daarop worden gezamenlijk de individuele
kennis en studievragen doorgenomen. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst
worden de groepsvragen inhoudelijk besproken. Na een Bijbeltekst ter bezinning en
stilte wordt de avond afgesloten.
In september start de eerste serie bijeenkomsten op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in een van de
pastoriezalen van de Lambertuskerk:
dinsdag 2 en 23 september
dinsdag 7 en 14 oktober
In onderling overleg worden de vervolgdata (voor de volgende twee series van vier bijeenkomsten)
gepland. Aanmeldingen via de website of de catechese/verdiepingsfolder.
http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/geloof-onder-woorden.html
Oktober = Rozenkransmaand
In oktober staat de rozenkrans centraal in de katholieke kerk. Ook de kinderen in
de Lambertuskerk bidden weer de rozenkrans. Er wordt gebeden voor zieke
kinderen die aangemeld en bekend zijn bij de ‘Stichting Kinderen bidden voor
Kinderen’ (KBVK) en de kinderen bidden ook intenties die ze zelf inbrengen. Na
elke 10 uur Mis op de zondagen in oktober wordt samen met alle gelovigen in de
kerk een tientje van de rozenkrans gebeden en worden Marialiederen gezongen.
Ook de kinderwoorddienst staat in het teken van de rozenkrans. De kinderen
krijgen uitleg over dit sterke gebed waartoe Maria ons allen bij verschillende
verschijningen heeft opgeroepen. Door het overwegen van de geheimen of
mysteries leren de kinderen Jezus steeds beter kennen. Als werkje maken de kinderen een
‘rozenkrans creditcard’. Tijdens de gezinsmis op 26 oktober wordt de rozenkransmaand afgesloten en
worden de zelfgemaakte ‘creditcards’ gezegend.
Op de Mariatafel achter in de kerk zijn verschillende rozenkransen, gebedenboekjes en devotionalia te
verkrijgen.
Elly Benner-Poiesz, coördinator kinderactiviteiten
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
7
Rotterdam gaat weer op bedevaart
Rotterdam gaat weer op bedevaart, niet naar Lourdes, niet naar
Banneux, zelfs niet naar Brielle! Deze keer een driedaagse bedevaart
dwars door het Brabantse Land, het glooiende landschap van Zuid Limburg en het mooie Vlaamse land. Overnachten doen we in de abdij
Rolduc, ons vervoermiddel is de bus.
Bedevaartprogramma
Dinsdag 7 oktober: dag van de volksdevotie!
U vertrekt om 9.00 uur vanaf de Spido-parkeerplaats op het Willemsplein of de Open Hof, Hesseplaats,
Ommoord. De eerste dag bezoeken we de kapel en het museum van het Heilig Bruurke van Megen.
We stappen weer in de bus waar we ons zelf meegenomen lunchpakket nuttigen. Vervolgens gaan we
naar Molenschot, naar Sint Anneke. Naar Molenschot komt ieder manneke om een Anneke en ieder
Anneke om een manneke. Daarna vervolgen we onze weg naar de Heilige Eik in Oirschot. Van hieruit
rijden we naar de abdij Rolduc in Kerkrade. Hier dineren en overnachten we.
Woensdag 8 oktober: dag van de heilige Paters
Om 9.00 uur vertrekken we met de bus naar de benedictijnerabdij van Vaals, bidden met de monniken
de Terts en vieren met hen de Eucharistie. Aansluitend maken we (opnieuw) kennis met het
monastieke leven. Na een inspirerende wandeling bidden we met de monniken de Sext. We krijgen
weer een lunchpakket aangereikt en vervolgen onze weg naar Wittem waar we Gerardus Majella
ontmoeten. We bezoeken de kapel en de boekwinkel en rijden daarna naar het graf van pater Karel
Houben in Munster Geleen. In de kapel bidden we het Rozenkransgebed en rijden vervolgens terug
naar ons overnachtingsadres voor het diner. Na het diner is er tijd voor ontspanning.
Donderdag 9 oktober: dag van Ora en Labora!
Na het ontbijt rijden we naar de zusters van Schoten die de prachtigste iconen vervaardigen en we
kunnen ze bekijken. Na het nuttigen van het lunchpakket rijden we naar Brecht in België. Om in hun
levensonderhoud te voorzien maken de zusters heerlijke zeep. Vervolgens gaan we naar de abdij van
Postel en ook hier weten ze wat werken is. Na de rondleiding in de abdij sluiten we onze bedevaart af
met een afscheidsdiner.
Goed om te weten:
We hebben geprobeerd om de prijs zo laag mogelijk te houden. Dat lukt door u te vragen om voor de
eerste dag zelf een lunchpakket mee te nemen, maar ook door onze keuze van een sobere locatie voor
de overnachtingen. Overal waar we komen, kunt u een kaars opsteken. Er zijn momenten waarop u in
de gelegenheid wordt gesteld een souvenir te kopen. Voor de één kan dat een eenvoudig kruisje zijn,
voor de ander een prachtige icoon en voor weer een ander een geurend stuk zeep. Ga daar verstandig
mee om. Omdat het een busreis is en u regelmatig in en uit dient te stappen, moet u goed ter been
zijn. Het meenemen van rollators en/of rolstoelen is helaas niet mogelijk.
Inclusief
• Vervoer per luxe touringcar gedurende de gehele reis
• Koffie en thee in de bus
• Twee overnachtingen in abdij Rolduc op basis van een
tweepersoonskamer en halfpension (ontbijt en diner)
• Twee lunchpakketten
• Pastorale begeleiding gedurende de gehele reis.
• Alle excursies zoals vermeld in het programma
• Pelgrims- en informatieboekje
8
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
Exclusief
• Reis- en annuleringsverzekering.
• Reis van uw woonplaats naar de opstapplaats en terug
• Aankoop van souvenirs, kaarsen etc.
• Lunchpakket voor eerste dag zelf meenemen
• Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen daartoe aanleiding
geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims.
Vertrekdatum en reisnummer 2014
7 oktober 2014 (NL1404)
Reissom per persoon € 259,- Toeslag eenpersoonskamer € 40,Ter voorbereiding op deze bedevaart wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd op zaterdag 27
september, van 10.30 tot 12.00 uur in de Open Hof aan de Hesseplaats in Rotterdam-Ommoord.
U kunt zich tot uiterlijk 27 september inschrijven via het aanmeldingsformulier of via de website bij:
VNB www.vnbpelgrimsreizen.nl. Het formulier is ook op het parochiesecretariaat verkrijgbaar.
Meer Informatie bij
• Rita Schoolenberg, 010-4214174 of [email protected]
• Rob Lijesen, 06 40 94 81 79 of [email protected]
Gedenken aan het begin van de Eerste Wereldoorlog
Op vrijdagmiddag 8 augustus vond in de Laurenskerk van Rotterdam de herdenking plaats van het
begin van de Eerste Wereldoorlog, precies een eeuw geleden. In onze streken begon die oorlog met de
inval in België in augustus 1914, met veel geweld en vernietiging.
Het werd een drama dat in gruwelijkheid en vernietiging spoedig zou worden overtroffen door de
Tweede Wereldoorlog. De effecten van de eerste oorlog hebben doorgewerkt op alle terreinen van het
leven, politiek, economisch, maar ook cultureel en spiritueel. De grote machten van voor 1914 stortten
in elkaar: het Ottomaanse Rijk, het Russische Tsarenrijk, de Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije en
het Duits-Pruisische Keizerrijk.
De herdenking vond plaats in de reeks wekelijkse vieringen om Vrede en Verzoening op vrijdagmiddag,
in Rotterdam en op 180 andere plaatsen over de hele wereld die verbonden zijn met de Communion of
the Cross of Nails in Coventry. De dienst werd verzorgd
door vertegenwoordigers van verschillende, ook
buitenlandse, kerken. De Canadese soldaat Mc Crae
schreef in Ieper een huldegedicht aan de soldaten en
burgers die vielen door het geweld van de oorlog.
Klaprozen zijn het symbool geworden van de eerste
wereldoorlog, omdat deze rode bloem op de meest
onvruchtbare bodem, ook langs de met bloed
doordrenkte loopgraven, blijft bloeien.
Restanten van de Lakenhalle in Ieper na 1918.
In Vlaanderens velden (Vert. Herwig Verleyen, 1994)
In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen
tussen de kruisen, rij aan rij, die onze plaats aanwijzen.
En aan de hemel blijven de leeuweriken vliegen
en dapper kwelen, tussen 't geschut beneden, nauwelijks te horen.
Wij zijn de doden. Enkele dagen geleden nog
leefden we, voelden de ochtendstond, zagen de gloed van de avondzon,
beminden en werden bemind en nu liggen wij, gevelden,
in Vlaanderens velden.
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
9
Buitengewone bisschoppensynode over het gezin
Het werkdocument instrumentum laboris voor de gezinssynode
in oktober is eind juni officieel gepresenteerd. In het lijvige
document zijn de resultaten verwerkt van de uitgebreide
consultaties die wereldwijd plaatsvonden over de huidige
uitdagingen voor het gezin.
Instrumentum Laboris
Het 75-pagina tellend document is op internet in diverse talen te vinden, maar nog niet in het
Nederlands. Ook wat de berichtgeving betreft is het in het Nederlands taalgebied nog rustig.
Internationaal is er al veel over gezegd en geschreven. Tijden de persconferentie van 26 juni was het
vooral kardinaal Lorenzo Baldisseri, secretaris-generaal van de synode, die het woord voerde. Het
werd duidelijk dat de katholieke Kerk bezig is aan een zoektocht om het Evangelie en de kerkelijke leer
over het gezin te verkondigen op een manier die aansluit bij de situatie waarin gezinnen momenteel
verkeren.
De Gezinssynode
Paus Franciscus heeft op 8 oktober 2013 de derde Bijzondere Bisschoppensynode aangekondigd over
het onderwerp ‘De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van evangelisatie’. Het algemeen
secretariaat van de Bisschoppensynode is toen begonnen met de voorbereidingen, onder andere door
een voorbereidend document aan alle bisschoppenconferenties te sturen. Belangrijk onderdeel
hiervan was de vragenlijst over de lokale situatie van het gezin, waarop veel respons is gekomen.
Hoewel niet helemaal de eerste keer, was het een bijzondere manier om de lokale
bisschoppenconferenties bij de voorbereidingen te betrekken.
Pastorale richtlijnen
De resultaten van deze raadpleging zijn opgenomen en gerepresenteerd in het Instrumentum Laboris,
het werkdocument. Paus Franciscus heeft bepaald dat het werk van de bisschoppensynode zal
plaatsvinden in twee fasen, die samen een organische eenheid vormen. In de derde Bijzondere
Bisschoppensynode (5-19 oktober 2014), zullen de synodevaders de informatie, getuigenissen en
aanbevelingen grondig onderzoeken en analyseren, die het secretariaat heeft ontvangen van de
particuliere Kerken. Daarin konden zij reageren op de huidige uitdagingen voor het gezin. Op de
Gewone Algemene Vergadering in 2015 zal verder worden nagedacht over de besproken punten om zo
de juiste pastorale richtlijnen te formuleren.
Veel respons
Instrumentum Laboris is gebaseerd op de antwoorden, gegeven op de vragen in het voorbereidend
document. Daarbij was al een onderverdeling gemaakt in acht groepen van vragen over huwelijk en
gezin. In november 2013 werd dit document wereldwijd gedistribueerd. Een groot aantal
gedetailleerde antwoorden op de vragen werd ingediend door de synodes van de Oosterse Katholieke
Kerken, de bisschoppenconferenties, de departementen van de Romeinse Curie en de Unie van
algemene oversten. Ook andere reacties - gecategoriseerd als observaties – zijn opgenomen. Deze zijn
door een groot aantal bisdommen, parochies, bewegingen, groepen, kerkelijke verenigingen en
gezinnen, en niet te vergeten academische instellingen, specialisten, zowel katholieke als nietkatholieke, rechtstreeks aan het algemeen secretariaat gestuurd.
Drie delen
De huidige tekst is verdeeld in drie delen. Het eerste deel, gewijd aan het Evangelie van het Gezin,
behandelt het goddelijk plan en de roeping van de mens in Christus. Binnen dit perspectief wordt
aangegeven - zowel met positieve als negatieve voorbeelden – wat bij de gelovigen de kennis en
acceptatie is van relevante leringen over het gezin uit de Bijbel en de documenten van leergezag van
de Kerk, evenals over het begrip dat gelovigen hebben van de natuurwet. Het tweede deel gaat over
10
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
de verschillende uitdagingen en concrete situaties die verband houden met de pastorale zorg van het
gezin. Het derde deel betreft het onderwerp van ‘openheid voor het leven’ en de verantwoordelijkheid
van de ouders in de opvoeding van hun kinderen, met bijzondere aandacht voor moeilijke pastorale
situaties. Bij de presentatie werd benadrukt dat dit document het resultaat is van een gezamenlijke
inspanning en dat het een breed, maar niet uitputtend, perspectief biedt op de huidige situatie van het
gezin en de uitdagingen vandaag de dag. W
[We houden u op de hoogte zodra er meer informatie hierover beschikbaar komt; red].
Katholiekgezin.nl en Kerknet.be
Themajaar Daden van Liefde bisdom Rotterdam afgesloten
Op 24 november 2013 sloot het bisdom Rotterdam het Jaar van het Geloof af en begon een periode
waarin het bisdom heel concreet aandacht vroeg voor daden van liefde. Mgr. Van den Hende lichtte
daarbij toe: “Ons geloof in de liefde van Christus is de bron van daden van liefde. Daden van liefde
mogen onderstrepen dat ons geloof vrucht mag dragen. We willen daarom de daden van liefde
opnieuw benadrukken en inoefenen met elkaar”.
Brielle en de martelaren van Gorcum
Het Jaar van Daden van Liefde eindigde op 12 juli 2014 met de Nationale Bedevaart Brielle, een plaats
die op bijzondere manier verbonden is met daden van liefde. Tijdens de Nationale Bedevaart Brielle
2013 preekte de bisschop over Brielle als plek van geloof. In de encycliek ‘Licht van het geloof’ (Lumen
fidei) schrijft paus Franciscus dat ons geloof gaat over blijdschap en vreugde, maar ook betrekking
heeft op moeilijke tijden, als wij doorzetten en vasthouden aan Gods belofte. Geloof, zo zegt paus
Franciscus, is het licht op je pad, dat onze stappen gidst op de weg door duisternis en moeilijkheden
heen. De martelaren van Gorcum, negentien priesters en religieuzen die in Brielle hun leven hebben
gegeven, hebben in de momenten van ondervraging, gevangenschap en pijniging, de schaduwkant van
het leven ervaren.
Geloof en inspiratie om anderen te steunen en te troosten
De martelaren hebben hun geloof vastgehouden ten koste van hun leven. Ze hebben angst gekend,
twijfel en verdriet, maar zij wisten dat geloven in de liefde van God betrekking heeft op heel het leven,
zowel de momenten van vreugde als de momenten van verdriet. Bisschop Van den Hende: “Door het
geloof weten wij dat God naast ons staat, dat de Heer Jezus naast ons staat, en dat Hij onze
tochtgenoot is door lijden en duisternis heen. Ons geloof mag zich ook uiten in daden van liefde, in
zorg voor onze naaste. Dat hoort bij ons leven in geloof. Zeker ook in tijden van lijden is geloof nodig
en is het de inspiratie om anderen te steunen en te troosten.” Bovendien, geen grotere liefde kan
iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden (Joh. 15, 13).
Laurentiusjaar opstap naar 60 jaar bisdom Rotterdam
Bij de afsluiting van het Jaar van Daden van Liefde tijdens de Nationale Bedevaart Brielle op 12 juli
2014 meldde de bisschop: “ Dit moment willen we graag aangrijpen om alvast een nieuw thema aan te
kondigen voor het bisdom Rotterdam. Na het Jaar van het Geloof en de Daden van Liefde, willen we in
het komende jaar heel bijzonder stil staan bij de patroon heilige van het bisdom Rotterdam, de heilige
Laurentius. In het leven van de heilige diaken Laurentius komen geloof en daden van liefde op
inspirerende wijze bij elkaar.
Maar we gunnen onszelf en u eerst een kleine adempauze en starten dit nieuwe thema pas in het
najaar van 2014. Aandacht in heel het bisdom voor de heilige diaken Laurentius zal een goede
voorbereiding zijn op het 60-jarig jubileum van het bisdom Rotterdam. Dat vieren we in 2016. Ik hoop
dat de bijzondere aandacht voor de heilige diaken Laurentius velen in het bisdom zal inspireren, om in
geloof en liefde op weg te blijven gaan als pelgrims van de Heer, en te bouwen aan de Kerk, in
antwoord op de uitdagingen en vragen die de huidige tijd ons stelt”.
+ J. van den Hende, bisschop van Rotterdam
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
11
Kruisverheffing - 14 september
Het feest van Kruisverheffing heeft zijn oorsprong in oude tijden en houdt verband met de verering
van de reliek van het kruis van Jezus. Volgens de overlevering zou het kruis door de heilige keizerin
Helena, moeder van keizer Constantijn de Grote op 14 september 320 in Jeruzalem zijn gevonden. Op
13 en 14 september 335 werden de Constantijnse basilieken van Golgota en van het Heilig Graf
ingewijd. Daaruit ontstond het jaarlijkse wijdingsfeest van deze dubbele kerk, waarop tegelijkertijd de
‘vinding van het heilig Kruis’ werd herdacht. De voornaamste plechtigheid bij deze kruisviering
bestond in het tonen van het kruishout (Exaltatio Crucis of ‘Kruisverheffing’).
In het Westen ontstond later ook een feest van het heilig Kruis op 3 mei. De Perzen hadden de
kruisreliek geroofd en in 628 kreeg keizer Heraclitus het kruis van de Perzen terug. Op 3 mei 629 zou
de keizer dan de kruisreliek aan patriarch Zacharias van Jeruzalem hebben gegeven. In de Romeinse
liturgie werd 3 mei het feest van ‘Kruisvinding’, totdat het door de liturgiehervorming van het Tweede
Vaticaans Concilie werd afgeschaft.
De liturgische viering van Kruisverheffing is geen feest van een historische gebeurtenis maar richt
onze aandacht op de betekenis van het kruis in ons leven. In het Johannes-evangelie duidt Jezus zijn
kruisdood door deze te vergelijken met een gebeurtenis tijdens de tocht van het Joodse volk door de
woestijn. Toen dit zich tegen God keerde, stuurde Hij giftige slangen op het volk af. Vele Israëlieten
vielen ten prooi aan hun giftige beten. Daarop kwam het volk tot inkeer en smeekte om genade.
Mozes maakte een bronzen slang en zette die op een paal. Ieder nu die na een slangenbeet opkeek
naar de bronzen slang bleef in leven. In zijn gesprek met Nicodemus zegt Jezus: De Mensenzoon moet
omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slag omhoog hief in de woestijn opdat een ieder die
gelooft in Hem eeuwig leven zalf hebben (Joh. 3,14). Het feest van Kruisverheffing herinnert ons in de
herfst aan het grote feest tijdens de lente: Goede Vrijdag en Pasen.
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten - 15 september
In de Middeleeuwen en vooral in de twaalfde eeuw ontstond een grote devotie voor het lijden van
Christus. Met name Franciscus van Assisi (1182-1226) droeg daar veel aan bij. Bernardus van
Clairvaux (1090-1153) en Bonaventura (1217-1274) betrokken in die devotie voor de lijdende Christus
ook het lijden van zijn moeder Maria. Pas in 1688 kwam er een apart feest van de Zeven Smarten van
Maria op 14 september. Pius VIl verbreidde dit feest in 1814 over de hele Kerk.
Piëtà
Als de climax in Maria's lijden geldt dat zij stond onder het kruis. Zo wordt tijdens de kruiswegoefening
dikwijls het 'Stabat Mater' gezongen: Maria stond onder het kruis en bleef haar Zoon trouw tot in de
dood. Vanaf de veertiende eeuw was er al de afbeelding van de Piëtà in miniaturen: Maria heeft haar
gestorven Zoon op haar schoot. Het meest bekende kunstwerk met dit tafereel is de Piëtà van
Michelangelo in de Sint Pieter te Rome. In de Lage Landen wordt dit lijdenstafereel ook 'Onze Lieve
Vrouw ter Nood Gods' genoemd.
Zeven
Het getal 'zeven' was vanouds een heilig getal. Daarom zijn er zeven sacramenten en is er het feest
van de Zeven Smarten van Maria. Hoe men aan die zeven smarten komt? Men is de rol van Maria in
de evangelieverhalen nagegaan en vond dan:
de voorspelling van Simeon dat door het hart van Maria een zwaard
van droefheid zou gaan;
de vlucht naar Egypte;
het achterblijven van de twaalfjarige Jezus in de tempel;
de ontmoeting van Maria en Jezus op de kruisweg;
de kruisdood van Jezus;
Jezus' lichaam wordt in de schoot van Maria gelegd;
Jezus wordt begraven.
Jos Berkelmans
12
Olieverf op doek; Antwerpen (?); einde 18e eeuw
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
Misintenties
Katholieke gelovigen kennen het gebruik om aan de priester een geldelijke gave of misstipendium te
geven voor een misintentie. Dit betekent dat op een bepaalde datum voor die intentie(s) de
eucharistieviering wordt opgedragen.
Geschiedenis
Het gebruik van het misstipendium vindt zijn oorsprong in de liturgie zelf. Bij het gereedmaken van de
gaven (de offerande) in de eucharistieviering brachten de gelovigen hun gaven (aanvankelijk in natura
en later in geld) naar voren. Deze offergaven, als teken van het persoonlijk deelnemen aan de
eucharistieviering, van het delen in de zelfgave van Christus, waren bestemd voor het werk van de
kerk, de zorg voor de behoeftigen en voor het levensonderhoud van de priester.
De afdracht van het misstipendium is dus deelnemen aan de gaven, voorafgaand aan de
eucharistieviering. Zo heeft deze geldelijke gave een eigen liturgische betekenis die te onderscheiden
is van de geldelijke gaven in andere liturgische vieringen, zoals de communieviering of de kerkelijke
getijden. In de misintentie willen wij door ons gebed de persoon of de zaak die ons lief is, laten delen
in de geestelijke vruchten, Gods genadegaven, van de eucharistieviering.
Misintentie opgeven
Misintenties moeten bijtijds worden opgegeven, in ieder geval vóór de donderdag voorafgaand aan de
week waarin u de mis gelezen zou willen hebben, dit in verband met de administratieve verwerking. In
geval van een onvoorziene intentie zoals bij overlijden, plotselinge ziekenhuisopname en
"noodsituaties" kunt u telefonisch contact (010 - 412 36 90) opnemen of de koster aanspreken.
Misintenties kunnen op drie manieren worden opgegeven:
- Telefonisch (010 - 412 36 90) bij het secretariaat op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend tussen
9.30 - 12.30 uur
- Met het Misintentie opgaveformulier op onze website. Hier kunt u twee verschillende misintenties
per formulier opgeven. Heeft u meer dan twee intenties? Dan meerdere formulieren verzenden. Wilt
u bijvoorbeeld elke zondag om 10:00 uur het hele jaar door dezelfde misintentie opgeven kunt u
volstaan met dit eenmaal op te geven en in het mededelingenveld bij de omschrijving uw opgave
toelichten. De betaling kan uiteraard gebundeld worden.
- Bij de koster na de missen
Stipendium
Het stipendium bedraagt minimaal € 10,- per intentie (een hoger bedrag mag ook) te betalen:
- contant bij de koster of pastoor
- of op een van de bankrekeningen, zie voor de nummers daarvan achterin dit blad. Bij het overmaken
van het stipendium graag onder vermelding van: misintentie + datum van aflezen + omschrijving.
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
13
Gezangen tijdens de Hoogmis
Een nieuw seizoen ligt voor ons. Ook het Sint Gregoriuskoor pakt na een welverdiende vakantie weer de
draad op.
Lambertusfeest 2014
Als eerste uitdaging ligt de viering op zondag 21 september van het jaarlijkse Sint Lambertusfeest voor
ons. Tijdens de hoogmis van 10.00 uur zal dan worden uitgevoerd de Missa in honorem Sancti
Lamberti van Aart de Kort. Vorig jaar beleefde deze prachtige mis de eerste uitvoeringen tijdens het
Lambertusfeest van september 2013 en het benefietconcert voor Mercy Ships, toen in diezelfde
maand. Het werk is gecomponeerd volgens het cyclisch principe, d.w.z. dat alle delen gebouwd zijn op
een zelfde muzikaal motief. In deze mis dat een heel kernachtig motief: re-fa-do-re, dat op elke door
hem gewenste toonhoogte door de componist gehanteerd wordt, bijvoorbeeld d-f-c-d of f-as-es-f.
Men zou kunnen zeggen het motto van de gehele mis. Dit motto duikt steeds weer op in diverse
ritmische gedaantes, soms ook verpakt in een ogenschijnlijk nieuw thema.
Op 20 september kan u naast deze mis ook het Posuisti, Domine van ondergetekende horen. Dit motet
is gecomponeerd op de tekst van het gregoriaanse offertorium dat bij het Lambertusfeest hoort. Het
is, net als de mis van Aart de Kort in opdracht van de Stichting Venster op Muziek in de Lambertus
gecomponeerd en werd al gezongen tijdens de Lambertusfeesten vanaf 2011. In de concertante
orgelpartij kan men een verwijzing horen naar de zinsnede ‘Gij hebt, Heer, op zijn hoofd een kroon
met edelstenen geplaatst’. De inspiratie voor de diverse sprankelende, virtuoze motieven vindt zijn
oorsprong in de glinstering van de edelstenen in de kroon waarover de tekst het heeft.
Nieuw repertoire
Het plezier dat we beleefd hebben aan de Missa Brevis van L.B. Est inspireerde me tot een verdere
zoektocht naar een nieuwe mis met een ‘Mozartiaans’ idioom geschikt voor de bezetting van ons koor:
sopraan, alt en één mannenstem met orgel. Dat bleek een nog niet eenvoudige opgave. Je komt dan
namelijk terecht in een reservoir van allerlei miscomposities van totaal onbekende componisten.
Componisten die vaak, met wisselend succes, voor hun eigen praktijk componeerden. Complicerende
factor is hierbij dat in de 18e en 19e eeuw men in Zuid-Duitsland en Oostenrijk het geen probleem vond
om de tekst van het Gloria heel stevig in te korten, terwijl ik bij voorkeur graag met het koor een
volledig Gloria uitvoer.
Het is echter weer gelukt om met enige creativiteit een heel mooie mis te vinden.
Eigenlijk wordt het een combinatie van twee missen van (voor mij) inderdaad
volslagen onbekende componisten: van Max Keller (1770-1855) worden Kyrie,
Sanctus, Benedictus en Agnus Dei uit diens Missa no. 2 gecombineerd met het
Gloria uit de Missa no. 4 van Joseph Ohnewald (1781-1856).
De mis van Keller (leerling van Michaël Haydn) is zeer aantrekkelijk en erg goed
gecomponeerd maar heeft als nadeel dat het Gloria qua tekst zeer onvolledig is:
slechts enkele flarden tekst uit de Gloria-tekst worden gebruikt. Omdat ik de
andere delen van deze mis eigenlijk de beste keuze voor ons koor vond ben ik op
zoek gegaan naar een Gloria dat stilistisch het beste past bij deze muziek. Het
Gloria uit de mis van Ohnewald heeft wel een volledige tekst en is met enige
aanpassingen goed inpasbaar tussen de delen van de mis van Keller.
Het ligt in de bedoeling deze mis met Kerstmis uit te voeren.
Eric Koevoets, dirigent-organist
Max Keller (1770-1855)
14
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
Venster op muziek in de Lambertus
Onze eerste internationale ster verscheen op dinsdag 26 augustus. Prof.
Matthias Dreiβig, organist van de Predigerkirche in Erfurt, Duitsland vereerde
onze kerk met een concert van Duitse barok en romantiek.
Zaterdag 13 september is het orgel weer in volle glorie te horen op Open
Monumenten- en Nationale Orgeldag. Onze organist Eric Koevoets geeft om
14:00 uur een concert en aansluitend vertelt hij aan belangstellenden alle ins
en outs van het bijzondere Maarschalkerweerdorgel.
De Internationale Muziekzomer Lambertus eindigt op 23 september. De tweede gast uit Duitsland,
Krystian Skoczowski, is dan te horen! Hij brengt een afwisselend programma van romantiek en barok
met werken van Händel, Liszt, Hindemith en Bach.
INTERNATIONALE MUZIEKZOMER LAMBERTUS
Zaterdag 13 September 2014, 14:00 uur; toegang vrij, deurcollecte
OPEN MONUMENTEN- EN NATIONALE ORGELDAG
Orgelconcert door Eric Koevoets met aansluitend orgelbezichtiging
Dinsdag 23 september 2014, 20:00 uur; toegang vrij, deurcollecte
Krystian Skoczowski, organist te Hanau, Duitsland
____________________________________________________________________________________
CD ‘Voix Céleste’ van uw eigen organist Eric Koevoets op het orgel van de Sint Lambertuskerk. Nog
steeds verkrijgbaar bij het parochiesecretariaat voor de gereduceerde prijs van € 15,-.
Kerk Open: wij hebben u(w) hard(t) en inzet nodig.
Sinds vijf jaar is er in de Sint-Lambertuskerk een vrijwilligersgroep actief die zorgt dat de kerk elke
zaterdag van 9.30-13.00 uur open is. Voor wie dat wil is er de gelegenheid om een kaars op te steken,
te bidden of even een stiltemoment te ervaren in een sacrale ruimte. Heel belangrijk.
Al eerder deden we een oproep en wij hopen van harte dat het ook nu weer lukt enkele mensen
enthousiast te maken: door omstandigheden is het groepje tot acht geslonken, zodat de planning wat
krap dreigt te worden. We zijn op zoek naar extra vrijwilligers om gedurende 4 uur op één
zaterdagochtend in de maand aanwezig te zijn, samen met een andere vrijwilliger, om toezicht te
houden en bezoekers gastvrijheid te bieden. Voor het beantwoorden van eventuele vragen, ligt het
handzame boekje ‘Rondje door de Lambertus’ klaar.
Wat krijg je er voor terug?
Lees de positieve ervaring van een van onze vrijwilligers:
“Ik vind het leuk om te doen, elke keer is weer anders en je hoort veel. Vooral buitenlandse gasten heb
ik als zeer enthousiast en nieuwsgierig ervaren. Ik merk dat de kerk meer en meer gaat aantrekken,
met name ook bij bezoekers van buiten onze parochie. Ze vertellen me sinds lange tijd niet in de kerk
geweest te zijn maar dit nu toch als iets bijzonders te ervaren. Ik ervaar voor mezelf deze 4 uur stilte en
tijd om na te denken elke keer weer als een verademing”. De andere vrijwilligers sluiten zich hier graag
bij aan. Die uurtjes zijn echt een verrijking. Zij ervaren dat als je met bezoekers in gesprek bent en
hoort wat het hen doet, je zelf ook een positieve impuls krijgt.
Kerk zijn we samen, we hebben God nodig en we hebben elkaar nodig. Kerk Open biedt je de kans om,
jong of oud, man of vrouw, betrokken of wat minder betrokken, bij te dragen aan het parochieleven
door het delen van ons geloofsgoed in gastvrijheid en openheid. Voel je er voor om mee te helpen,
geef je dan op bij het secretariaat op tel: 010-4123690, je bent meer dan welkom!
Namens de ‘Kerk Open’ groep Ina Geenen
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
15
Sint Laurentius
Sint Laurentius stierf op 10 augustus 258 de marteldood in Rome. Hij werd aan de Via Tibutina in de
daar uitgegraven catacomben bijgezet door de rijke eigenares van het grondgebied Cyriaca. Op zijn
graf liet keizer Constantijn in 330 een kerk bouwen; die kennen wij nu als de ‘San Lorenzo buiten de
muren’. Een van de zeven hoofd- of pelgrimskerken. Vanaf de 4e of 5e eeuw hield de paus er statie op
woensdag in de Goede Week. Dat wil zeggen dat de paus die kerk uitkoos om er voor te gaan in de
liturgie, vergezeld van de gehele Romeinse clerus en een grote toeloop van gelovigen.
De verering van Laurentius is heel oud. Grote kerkvaders als Ambrosius († 397), Prudentius († na 405),
Augustinus († 430) en Leo de Grote († 461) wijden preken, hymnen en overwegingen aan zijn
nagedachtenis. De oudste ons bekende afbeelding stamt uit de eerste helft van de 5e eeuw: een
mozaïek in het mausoleum van Galla Placida in de toenmalige keizerstad Ravenna. We zien Laurentius,
gekleed in de dalmatiek van de diaken: in de rechterhand een kruis dat op zijn schouder rust, in de
linker een opengeslagen boek; aan zijn voeten een rooster waaronder een vuur brandt; daarnaast een
kast waarvan de geopende deurtjes ons een blik gunnen op de heilige boekrollen. De zorg voor de
liturgische boeken berustte immers bij de diaken. Die afbeelding vertelt in wezen zijn hele verhaal. De
vertellers van toen waren niet zozeer geïnteresseerd in een objectieve weergave van de feiten. We
mogen aannemen dat hun verhaal vaak een afspiegeling is van hun geloofsovertuiging: Laurentius lijkt
op Christus. Zo moet zijn verhaal dan ook worden verstaan.
Aartsdiaken
Hoewel de geleerden het er niet over eens zijn, gaat men er meestal van uit dat Laurentius afkomstig
was uit de Spaanse landstreek Aragon. Volgens de traditie was hij een zoon van de heilige martelaren
Orientus van Huesca en Patientia. Door zijn opgewekt en levendig karakter zou hij de aandacht hebben
getrokken van de latere paus Sixtus II, toen deze onderweg was naar een bisschoppenconferentie in de
Spaanse stad Toledo. Op dat moment was Sixtus nog aartsdiaken te Rome. In 257 werd Sixtus tot
bisschop van Rome gekozen. Onmiddellijk wijdde hij Laurentius tot zijn opvolger als aartsdiaken:
eerste van de zeven stadsdiakens.
Intussen heeft keizer Valerianus de maatregelen tegen de christenen verscherpt. Op 6 augustus 258
wordt Sixtus gearresteerd, tezamen met vier diakens. Daar behoort Laurentius niet bij. Volgens de
overlevering was Laurentius in tranen. Hij riep: "Vader, u gaat toch niet weg, terwijl u mij, uw zoon,
achterlaat? Als bisschop was u toch nog nooit zonder uw diaken? Nog nooit hebt u het heilig offer
opgedragen zonder dat ik u diende aan het altaar. Waarom nu dan wel? Heb ik iets verkeerd gedaan?
Toets mij dan nog eens, en kijk of ik inderdaad als dienaar te onwaardig ben om het Heilig Bloed van
de Heer rond te delen." Maar Sixtus riep terug: "Ik verlaat je niet, mijn zoon. Maar er zal van jou een
grotere beproeving worden gevraagd. Je zult ook een grotere overwinning behalen. Ik ben al oud, en jij
bent nog in de kracht van je jaren. Over drie dagen zul je mij volgen. Zorg intussen dat de schatten van
de kerk bij de armen terecht komen."
Onmiddellijk ging er een bericht naar de keizer dat de christenen blijkbaar over grote schatten
beschikten. Laurentius werd bij de keizer ontboden. Deze zou hem volgens Prudentius als volgt hebben
toegesproken: "Jullie, christenen, klagen er vaak over dat jullie zo hardvochtig behandeld worden.
Maar wees gerust, we hebben het vandaag niet over martelingen. Ik vraag u in alle vriendelijkheid mij
te geven wat u in bezit hebt. Ik weet dat jullie priesters drinken uit gouden kelken, dat ze het Heilig
Bloed schenken in zilveren bekers en dat jullie in je nachtelijke bijeenkomsten echte waskaarsen
branden die op gouden kandelaars staan. Geef mij die schatten. Uw vorst heeft ze nodig om weer een
beetje op krachten te komen. Naar ik heb gehoord, wordt aan jullie geleerd dat je aan de keizer moet
geven wat aan de keizer toebehoort. Ik denk wel niet dat jullie God munten laat slaan met zijn
beeltenis erop. Toen Hij in de wereld kwam, is Hij ook vast geen geld komen brengen. Geef mij dus
jullie materiële rijkdommen en stellen jullie je tevreden met de rijkdom van het woord." Daarop zou
Laurentius geantwoord hebben: "Uwe majesteit heeft gelijk. De Kerk is onnoemelijk rijk. Uw schatten
hálen het gewoonweg niet bij die van ons. Ik zal ze u laten zien. Gun me alleen een paar dagen de tijd
om ze bij elkaar te halen."
16
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
Marteldood
Er zijn historici die menen dat Laurentius die tijd gebruikte om de heilige vaten van
de kerk te verkopen en ze om te zetten in zilver en goud. Dat gebruikte hij om
voedsel, geneesmiddelen, dekens en andere noodzakelijke dingen te kopen voor
het levensonderhoud van zijn mensen. Tegelijk nodigde hij ze uit om overmorgen
naar de plaats van samenkomst te komen. Op de afgesproken dag waren ze er
allemaal: weduwen en wezen, armen en zieken, lammen en blinden, kreupelen en
stumpers, sommigen afschuwelijk om aan te zien. Met een brede armzwaai zei hij
tegen de prefect: "Daar hebt u de schatten van de kerk!" Dreigend vroeg de prefect
om opheldering. "Bent u boos?" antwoordde Laurentius. "Het goud waar u zo tuk
op bent, is een armzalig metaal, en bovendien maar al te vaak oorzaak van
allerhande misdaden. Het ware goud is het licht uit de hemel, waarin deze arme
drommels zich mogen verheugen. Zij verdragen met geduld hun kwalen en lijden,
en doen daar hun voordeel mee, zonder dat ze lijden aan die veel ergere kwalen die
goud en zilver vaak met zich meebrengen. Zij zijn de ware schatten van de Kerk. En om u een plezier te
doen zal ik er nog wat kostbare parels en edelstenen aan toevoegen: de weduwen en maagden die
zich geheel en al aan God toewijden. Zij vormen de kroon op de Kerk en zijn een bron van vreugde
voor Jezus Christus. Ze zijn een zegen voor Rome; de keizer zou er trots op moeten zijn."
Maar de prefect schreeuwde: "U denkt zeker dat u de waardigheid van de keizer en de stad Rome op
deze manier belachelijk kan maken? U verlangt kennelijk naar een afschuwelijke dood. U kunt krijgen
wat u hebben wilt!" Daarop gaf hij bevel een rooster klaar te maken en er onder zacht gloeiende kolen
aan te steken. De marteling moest lang duren. Vervolgens werd Laurentius tot op het blote lijf
uitgekleed en op het rooster gedrukt. Omstanders gruwden bij de stank en de verminkingen die het
gevolg waren. Maar gelovigen bezweren dat ze alleen maar een heerlijke geur hebben geroken, en dat
Laurentius straalde van vreugde. Op een goed moment zou hij tegen de beulen hebben gezegd: "Deze
kant is gaar draai me maar om, als de keizer vanavond tenminste lekker vlees op zijn bord wil." Hij zou
nog enkele gebeden hebben gepreveld voor hij tenslotte de geest gaf.
Verering & Cultuur
Er zijn geleerden die menen dat het niet Laurentius was die op een rooster de marteldood stierf, maar
zijn Spaanse landgenoot Vincentius, eveneens diaken. Laurentius zou dan met het zwaard om het
leven zijn gebracht. Hoe dan ook, Laurentius is de geschiedenis ingegaan als de heilige met het rooster.
Zo vinden we hem door de eeuwen heen afgebeeld in vele kerken over de hele wereld. Hij wordt
vereerd als patroon van de armen; van diakens en bedienend personeel (een diaken was immers een
kerkelijke bediende van de bisschop), dus ook van wasvrouwen, strijksters en daardoor eveneens van
textielarbeiders, alsmede van traiteurs, herbergiers en hotelhouders; van bibliothecarissen en
archivarissen (omdat hij als diaken de heilige boeken in bewaring diende te houden); van andere
beroepen die met boeken te maken hebben, zoals scholieren, studenten en informatici (vanwege zijn
rooster?), advocaten, rechtsgeleerden, schrijvers, klerken, administrateurs en boekhouders; van
bierbrouwers en kroegbazen (vanwege zijn jolige humor?); van beroepen waar vuur een rol bij speelt,
zoals brandweerlieden, glazeniers en glasblazers, kolenbranders, koks en koekenbakkers. Zijn
voorspraak wordt ingeroepen tegen brandwonden, huiduitslag, huidziekten, ischias, jeuk, kiespijn,
koorts, pest, puisten, rugpijn, spit. Zijn voorspraak wordt ook gevraagd voor de zielen in het vagevuur
(omdat hij weet wat branden is); tegen aardappelziekten, en voor een goede groei van de wijnoogst...
Stefanus en Laurentius
Op een 3e augustus halverwege de 5e eeuw kwam het stoffelijk overschot van Sint-Stefanus vanuit
Jeruzalem naar Rome. Men wilde hem bijzetten in de kerk van Sint Petrus' Banden. Maar - aldus de
legende Aurea uit de 13e eeuw - toen zij de kerk van Laurentius passeerden, konden de dragers
opeens geen stap meer verzetten. Daarop krijste een meisje: "Snappen jullie niet waarom je niet
verder kunt? Sint-Stefanus heeft zichzelf natuurlijk een plaatsje uitgekozen aan de zijde van broeder
Laurentius." Dus brachten ze Stefanus naar Sint-Laurentius. Die wilde laten zien hoe blij hij was met de
komst van zijn medediaken, en schoof een beetje opzij in zijn graf, zodat Stefanus ernaast kon liggen.
Dries v.d. Akker sj
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
17
Kroniek
Gedoopt:
15-6 Luke Damen,
29-6 Daniel AlexanderToufexis,
Vormsel:
15-6 Oliver Collignon
zoon van dhr en mw Damen-O’Connell
zoon van dhr en mw Toufexis-Pereira Faceto
Tessa van de Pas
Sofie van de Sandt
Getrouwd:
17-5 Sylvia Blind en Jan-Dietert Brugma
31-5 Eleanore Kröner en Maarten Lindner
07-6 Heleen Rovers en Stephan Sluiter
Overleden:
31-5 Adriana Maria van der Heijden-van Dijk, in de leeftijd van 101 jaar.
31-5 Lisette Wolfhagen, in de leeftijd van 84 jaar.
01-7 Johanna van Rooij-Roldaan, in de leeftijd van 72 jaar.
07-7 Herman Hendrik Jan Lelieveldt, in de leeftijd van 86 jaar.
WWWeetjes
Kennismaken in 1000 seconden
De Bijbel valt niet te lezen in 1000 seconden, maar je kunt wel in 1000
seconden kennismaken met een stuk tekst uit de Bijbel dat in de
eucharistieviering wordt voorgelezen.
Wie met die teksten aan de slag wil in een kinderviering of
kinderwoorddienst, een jeugdgroep, een klasgroep, een groep vormelingen, een gebeds- of
bezinningsgroep... of als ’een gewone parochiaan’, vindt hiervoor inspiratie in de suggesties die bij elke
tekst op deze site staan. Wie zoekt naar informatie over bepaalde onderwerpen (doopsel, ijsheiligen,
enz.), personen (Jesaja, Franciscus, enz.), Bijbel, kunstwerken of didactische werkvormen, kiest uit de
mogelijkheden onder "Zoeken naar".
Wie zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief, krijgt hem elke week waarin speciale aandacht voor
bijbeltekst(en) van de volgende zondag en eventuele extra informatie.
http://www.bijbelin1000seconden.be/ of via links op onze website.
16e Henri Nouwen lezing - praktische spiritualiteit
Jan de Cock – Hotel Pardon – 15 november 2014
Jan de Cock bezocht als backpacker wereldwijd gevangenissen op zoek
naar het leven achter de tralies dat hij wekenlang met de gevangenen
deelde. Hij kreeg de bijnaam tralietrotter. Over zijn ervaringen schreef hij
het boek Hotel Prison. In 2006 stichtte Jan WITHIN-WITHOUT-WALLS,
strijdend tegen psychisch en fysiek martelen, mensonwaardige straffen en
de doodstraf, vechtend voor dialoog tussen dader en slachtoffer,
menselijker gevangenisbeleid en slachtofferbijstand. Tegenover de
aanzwellende en destructieve roep om vergelding en wraak, stelt de Cock
compassie ten aanzien van eenieder centraal, alsook de helende kracht van
vergeving. Dit thema behandelt hij in zijn nieuwe boek Hotel Pardon.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het VAN AMSTERDAM DUO,
Vincent en Jeanine op accordeon en viool.
Info: Zaterdag 15 november 2014 19:30 – vrije toegang – collecte na afloop –
Janskerk – Janskerkhof – Utrecht.
Reserveren: [email protected] of Avenue Concordia 117, 3062 LG Rotterdam
18
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
Uit de agenda augustus-november
Za
Zo
Za
Za
Zo
Za
06-09 19.00 uur
07-09 10.00 uur
12.00 uur
13-09 10-17 uur
13-09 19.00 uur
14-09 10.00 uur
12.00 uur
20-09
16:00 uur
16:30 uur
Za
Zo
20-09 19.00 uur
21-09 10.00 uur
Za
Zo
12.00 uur
27-09 19.00 uur
28-09 10.00 uur
12.00 uur
Wo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
1 t/m
29-10 19:30 uur
04-10 19:00 uur
05-10 10:00 uur
12:00 uur
11-10 19:00 uur
12-10 10:00 uur
12:00 uur
18-10
16:00 uur
16:30 uur
18-10 19:00 uur
19-10 10:00 uur
12:00 uur
26-10 19:00 uur
27-10 10:00 uur
12:00 uur
01-11 10:00 uur
19:00 uur
02-11 10:00 uur
12:00 uur
Vooravondmis
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst en crèche
Eucharistieviering
Open Monumentendag Rotterdam, alleen op zaterdag kerk open voor
bezichtiging. Van 14.00-15.00 uur orgelconcert met bezichtiging van het orgel.
Vooravondmis
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst en crèche
Eucharistieviering
Karmelgemeenschap van St. Jozef
Aanbidding van het Heilig Sacrament en aansluitend
Vesperviering
Feest H. Lambertus, patroon van onze kerk
Vooravondmis
Hoogmis met parochiekoor, hierna parochiefeest in de tuin met
presentatie parochieactiviteiten.
Eucharistieviering
Vooravondmis
Eerste gezinsmis van het seizoen met kinderwoorddienst en crèche; na de
mis koffiedrinken in tuin of parochiehuis.
Eucharistieviering
Oktober - Rozenkransmaand
Elke woensdagavond rozenhoedje bidden
Vooravondmis
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst en crèche; na elke
(hoog)mis in oktober tientje van het rozenkransgebed.
Eucharistieviering
Vooravondmis
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst en crèche.
Eucharistieviering
Karmelgemeenschap van St. Jozef
Aanbidding van het Heilig Sacrament en aansluitend
Vesperviering
Vooravondmis
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst en crèche.
Eucharistieviering
Vooravondmis
Gezinsmis: afsluiting rozenkransproject met kinderwoorddienst en crèche;
Koffie en limonade in Parochiehuis
Eucharistieviering
Allerheiligen – Gezongen eucharistieviering
Vooravondmis van Allerzielen
Allerzielen – Plechtige Requiemmis voor alle overleden parochianen en
alle overledenen die vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd;
kinderwoorddienst en crèche.
Eucharistieviering
Voor meer informatie over de verschillende activiteiten verwijzen wij u naar de website van de
Lambertuskerk. Ook wijzigingen van bijvoorbeeld de weekvieringen worden daarop bijtijds bekend
gemaakt. Alle wijzigingen van vieringen zijn ook te vinden in het mededelingenkastje bij de ingang van
de kerk.
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
19
Hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad? Wij gaan weer met veel plezier
beginnen met alle kinderactiviteiten: Vanaf 7 september is er iedere week op zondag
om 10 uur kinderwoorddienst en is ook de crèche weer open voor kleine kinderen tot 5
jaar. De eerste gezinsviering van het seizoen is op 28 september, de laatste zondag
van de maand. Natuurlijk is dan ook de wekelijkse crèche en kinderwoorddienst en
bovendien is er na deze viering koffie en limonade in het parochiehuis en bij mooi
weer in de tuin. Komen jullie ook?
Op 21 september is het jaarlijkse Lambertusfeest:
Na de mis van 10 uur organiseren we een
parochiefeest met speciaal voor jullie leuke
spelletjes. Nemen jullie ook wat lekkers mee?!
(taart, koekjes, bolletjes of iets anders) wij zorgen
voor leuke spelletjes en maken er een mooie dag
van! Wij hopen dat jullie allemaal komen.
Net zoals wij bijvoorbeeld naar het Lambertusfeest
gaan, ging Jezus in zijn tijd ook naar een feest: een bruiloftsfeest. Daar waren heel
veel gasten, maar er was niet genoeg wijn voor iedereen. Maria, zijn moeder, vroeg
Jezus om te helpen. Welk wonder hij precies deed, dat zie je in het plaatje hieronder,
als je alle stippen met elkaar verbindt.
Je kunt het verhaal lezen in de Bijbel bij Johannes 2: 1-11.
20
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
Kerk en pastorie
Kerk
Pastorie
Telefoon
Internet
E-mailadres
Secretariaat
Kerkbijdrage
Oostzeedijk 3 (geen brievenbus aanwezig, zie voor postadres hieronder)
Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam
010 – 412 36 90
www.lambertuskerk-rotterdam.nl
[email protected]
Dinsdag- woensdag- en vrijdagochtend: 9.30 – 12.30 uur
NL08 INGB 0000 2897 12
NL90 ABNA 0500 0304 48
Ten name van kerkbestuur H Lambertus Rotterdam
Pastoor
Dr. R.G.M. Gouw
Pastorie
Hoflaan 121
3062 JE Rotterdam 010 – 412 36 90
Privé
Schultz van Hagenstraat 56
3062 XJ Rotterdam 010 – 212 02 29
Spreekuren
dinsdag- en vrijdagochtend
9.30 – 12.00 uur
op de pastorie
Indien er wijzigingen in het vieringenrooster zijn, zie informatiekastje bij de ingang en op de
website, komt op deze dagen het spreekuur te vervallen.
Eucharistievieringen en Kerkdiensten
Weekend
Weekdagen
Aanbidding &
Vespers
Biechtgelegenheid
Kerk Open
zaterdag
zondag
19:00 uur
10:00 uur
12:00 uur
9:00 uur
maandag
t/m
zaterdag
donderdag
21:00 uur
3e zaterdag 16:00 uur
in de maand 16:30 uur
Vooravondmis met zang
Hoogmis met parochiekoor, crèche en
kinderwoorddienst
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Oecumenisch avondgebed
Aanbidding H. Sacrament
Vesperviering
Iedere dag voor aanvang van de Mis. Laat de koster van tevoren weten dat u
wilt biechten. U kunt daarna plaatsnemen in de kerk, de priester komt zo
spoedig mogelijk.
Kerk is iedere zaterdagochtend vanaf de ochtendviering open tot 13:00 uur
Kinderactiviteiten
Crèche
Kinderwoorddienst
9:50 uur
10:00 uur
Kindercatechese
10:00 uur
Gezinsviering
10:00 uur
Iedere zondag in het parochiehuis (tegenover kerkingang)
Iedere zondag voor kinderen die rustig naar een verhaal kunnen
luisteren (vanaf 3 jaar).
Tijdens gezinsmissen, Advent, Veertigdagentijd en feesten. Voor
jeugd na hun eerste Heilige Communie.
Laatste zondag van de maand met alle kinderactiviteiten.
Nadien koffiedrinken in het parochiehuis.
Lambertusberichten verschijnen zes keer per jaar.
Voor meer inlichtingen over het inleveren van kopij voor editie 23.2, neemt u contact op met het
secretariaat van de Lambertuskerk, zie contactgegevens hierboven.
23.1 - LAMBERTUSBERICHTEN
21
Gaudeamus omnes in Domino,
diem festum celebrantes sub honore
beati Lamberti martyris,
de cujus solem-nitate gaudent angeli
et collaudant Filium Dei.
Exsultate, iusti, in Domino;
rectos decet collaudatio.
Laten wij ons allen verblijden in de Heer,
nu wij feest vieren ter ere van de
heilige martelaar Lambertus,
om wiens feestdag
de engelen zich verheugen
en Gods Zoon prijzen.
Jubelt, gerechtigen, voor de Heer;
rechtschapenen past een lofzang.
Introitus uit de mis op het patroonsfeest van de H. Lambertus