Jaarplan en begroting

2015
Jaarplan en begroting
Stichting Pleegwijzer
Voor en door pleegouders
1
Inhoud
Inleiding
2
Activiteiten in jaaroverzicht
3
Activiteiten inhoudelijk toegelicht
4
Bereik van de Stichting
10
Speerpunten voor 2015 en verder
10
Colofon
11
Bijlage:
Missie en Visie Stichting Pleegwijzer
Inleiding
Jaarplan en begroting 2015 Stichting Pleegwijzer
2
Stichting Pleegwijzer is er voor alle pleeggezinnen in Groningen en Drenthe en opereert als een
vakbond. We werken voor en door pleegouders en beschouwen ‘verbinden’, ‘versterken’,
‘ondersteunen’, ‘informeren’ en ‘inspireren’ als onze belangrijkste kerntaken.
Het is niet voor niets dat in de nieuwe Jeugdwet staat dat plaatsing in een gezinsverband in principe
de voorkeur heeft als kinderen voor kortere of langere tijd niet thuis kunnen opgroeien. Dit past bij
de hedendaagse inzichten over effectieve jeugdhulp: kinderen een zo normaal mogelijke opvoeding
geven in een gewoon gezin bij gewone, liefdevolle ouders. Maar Pleegzorg past niet alleen goed bij
de huidige pedagogische opvattingen en jeugdbeleid, deze vorm van zorg is ook veel voordeliger dan
residentiële zorg. Pleegzorg wordt daarom ook wel ‘een parel in de jeugdzorg’ genoemd. Parels
groeien weliswaar vanzelf maar je kunt hun groei waarborgen en stimuleren door goede condities te
scheppen. En precies daar ligt de missie en expertise van onze organisatie.
Nu binnen de Jeugdzorg een grote verschuiving en daarnaast een forse bezuiniging plaatsheeft,
hebben we goede moed maar ook zorgen. Pleeggezinnen moeten goed verzorgd en gekoesterd
worden, willen we op deze waardevolle zorgsector kunnen blijven bouwen. En aan de condities
binnen pleegzorg moet zodanig worden gebouwd dat er structureel meer mensen pleegouder gaan
worden.
De komende tijd zet Stichting Pleegwijzer zich daar actief en gedreven voor in, samen met
gemeenten, zorgaanbieders en Centra voor Jeugd en Gezin, en in nauwe samenspraak met haar
achterban.
In het afgelopen jaar richting de Transitie naar gemeentelijk bestuur hebben we al ondervonden dat
onze activiteiten en ons aanbod aanzienlijk moesten worden aangepast en uitgebreid. Zowel onder
pleegouders als ook onder bestuurders die kennismaken met de sector pleegzorg, bestaat grote
vraag naar informatievoorziening-op-maat. In die zin breiden we in 2015 onze werkzaamheden uit op
de fundering die er al was en waarmee Stichting Pleegwijzer naadloos past in de filosofie van de
huidige transformatie: de kracht van regionale netwerken en onderlinge steun en versterking.
Daarnaast is essentieel dat er de komende tijd zorgvuldig wordt geïnvesteerd in
deskundigheidsbevordering van zowel bestuurders in gemeenten als onszelf, pleegouders-in-eennieuwe-tijd.
November 2014
Activiteiten in overzicht
Jaarplan en begroting 2015 Stichting Pleegwijzer
3
Activiteiten toegelicht
Jaarplan en begroting 2015 Stichting Pleegwijzer
4
Koffiecontactgroepen en het Pleegcafé
Al sinds de oprichting van onze Stichting functioneren er Koffiecontactgroepen. Een aantal groepen
uit die begintijd draait altijd nog, in de loop der jaren kwamen er ook nieuwe bij. Momenteel zijn er 8
actieve groepen, verdeeld over de beide provincies. De groepen zijn een laagdrempelige
mogelijkheid voor pleegouders om hun verhaal kwijt te kunnen aan elkaar, elkaar te helpen en te
ondersteunen in de breedste zin van het woord. De ochtenden of avonden hebben thuis bij
pleegouders plaats en blijken nog altijd essentieel voor zowel veel pleegouders als voor ons als
Stichting.
Want behalve dat de contactgroepen als onderlinge steunpilaar fungeren, leveren ze ons als bestuur
waardevolle en unieke informatie. Alle ideeën, behoeften, klachten en vragen die leven in de
dagelijkse praktijk van pleeggezinnen, komen via deze groepen tot ons en kunnen wij overbrengen
naar de betreffende instanties en plaatselijke bestuurders.
Het komende jaar willen we met één of meer van deze groepen gaan proberen om de bijeenkomsten
te verplaatsen naar een CJG of een gemeentehuis. Dit om te kijken of er op die manier zinvolle en
tegelijk gezellige, laagdrempelige ontmoetingen tussen pleegouders en bestuurders (en
hulpverleners) te organiseren zijn. Voor dit project krijgen we ondersteuning van een vrijwilligster.
Twee keer per jaar beleggen we kris kras door de provincies Groningen en Drenthe een Pleegcafé. Er
is dan in een gezellig café een stamtafel of aparte ruimte gereserveerd waar pleegouders welkom zijn
voor een kop koffie en een goed glas. Dit biedt hen de mogelijkheid om eens ad-hoc kennis te maken
met andere pleegouders en ongedwongen met elkaar van gedachten te wisselen. We zijn met dit
concept een aantal jaar geleden gestart om een meer laagdrempelige variant van de koffiegroepen
aan te bieden, zodat pleegouders en vooral ook aspirant pleegouders eens vrijblijvend hun licht
kunnen opsteken bij andere pleegouders.
Twee Thema-avonden (voorjaar & najaar)
Twee keer per jaar organiseren we een Thema-avond voor pleegouders. We kiezen daarvoor een
actueel thema of een onderwerp waarvan we weten dat het onder pleegouders leeft. We nodigen
daarvoor een deskundig spreker uit, met wie we de avond in overleg samenstellen.
Het zal de lezer niet verbazen dat in het afgelopen jaar de Transitie een onderwerp van één van de
avonden is geweest. Maar daarnaast is bijvoorbeeld ook de situatie van de eigen kinderen van
pleegouders momenteel een belangrijk item. Verder is Hechting door pleegkinderen een
veelgevraagd onderwerp en Dr. Martine Delfos heeft aangeboden als spreekster te willen komen.
Voor in het najaar staat een vervolg op de avond over de Transitie van de Jeugdzorg gepland, omdat
we pleegouders én bestuurders met elkaar in gesprek willen houden over hoe de situatie verandert
en zou moeten veranderen. Maar daarnaast wordt hard aan ons getrokken door pleegouders die
behoefte hebben aan een constructie waarin gebruik kan worden gemaakt van een zogenaamde
poule van ‘achterwacht-pleegouders’, gezinnen die het voor even (vakantie, weekendje) kunnen
overnemen als de last van pleegzorg in het gezin te zwaar dreigt te worden. Nu we deze roep steeds
vaker horen, willen we met de pleegzorgaanbieders in gesprek en kijken of we een experiment
kunnen opzetten dat deze pleeggezinnen hierin tegemoet komt. Dat, terwijl we ons hadden
voorgenomen om ieder jaar één Thema-avond een ‘luchtig’ onderwerp mee te geven. Daarvoor zijn
ook interessante mogelijkheden genoeg, het zal met andere woorden de komende tijd een kwestie
zijn van prioriteiten stellen en kiezen welke thema’s het meest wenselijk zijn.
Regionale Verdiepingsbijeenkomsten Pleegzorg voor bestuurders
Waar de eerste stap in juni 2014 voor is gezet, gaan we in 2015 intensief op door. In juni jl.
organiseerde de Stichting in de Puddingfabriek Groningen een Verdiepingsavond over Pleegzorg voor
Jaarplan en begroting 2015 Stichting Pleegwijzer
5
bestuurders in alle Groningse gemeenten. Veel diverse en complexe facetten uit de praktijk van
pleeggezinnen kwamen op tafel en bleken nieuw te zijn voor bestuurders in de jeugdzorg. Men was
open-minded en geïnteresseerd, de gesprekken inhoudelijk en intens, maar om te komen tot een
goede beeldvorming en passende beleidsvisie bleek een avond als deze te kort en te beperkt.
Frappant is dat na deze eerste bijeenkomst de verzoeken om verder te praten en meer van deze
avonden te organiseren, veelvuldig tot ons komen. Gepland staan nu:
Verdiepingsavond Pleegzorg voor Drentse gemeenten, op 10 februari 2015
Regionale Verdiepingsavond Pleegzorg in gemeente Eemsmond e.o. in februari 2015
Regionale Verdiepingsavond Pleegzorg in Gemeente Groningen i.s.m. CJG Beijum, voorjaar 2015
Regionale Verdiepingsavond Pleegzorg in Gemeenten Noordenveld, i.s.m. CJG Noordenveld, voorjaar
2015
Daarnaast zullen naar schatting nog eens 8 van deze bijeenkomsten worden georganiseerd in de
Provincies Groningen en Drenthe, verspreid over 2015.
We werken voor deze bijeenkomsten nauw samen met instanties als Elker, Yorneo, Leger des Heils
en vaak ook met individuele wethouders en raadsleden.
Contacten met Gemeenten, bestuurlijk en uitvoerend (CJG’s)
De contacten met gemeentelijke bestuurders in de Jeugdzorg en de uitvoerende organen als Centra
voor Jeugd en Gezin beperken zich niet tot bovengenoemde, officiële en grotere bijeenkomsten.
Steeds vaker worden we uitgenodigd door raadsleden, wethouders en ambtenaren om de structuur
rond pleegzorg met de huidige kwaliteiten en knelpunten uiteen te komen zetten. We waarderen de
betrokkenheid en interesse bij deze bestuurders en komen graag tegemoet aan hun behoefte aan
informatie vanuit de praktijk.
Andersom zien we zelf een essentiële taak in het opbouwen van nauwere contacten met Centra voor
Jeugd en Gezin en de diverse Wijkteams in beide provincies. Pleegouders en zeker ook aspirant
pleegouders moeten daar straks hun weg kunnen vinden naar (ervarings)deskundige hulp, onderling
contact en informatie over pleegzorg.
Uiteraard krijgt één en ander pas de benodigde kwaliteit als we hierin samenwerken met de
instanties die pleegzorg bieden en begeleiden, zoals Elker, Yorneo en ook de landelijk werkende
instellingen als het Leger des Heils en de William Schrikker Groep. We koesteren de huidige, prettige
werkrelatie met elk van de genoemde organisaties en zullen, waar nodig, investeren in de
continuering ervan.
Bovengenoemde werkzaamheden leggen veel druk op de huidige capaciteit van ons team en bracht
het afgelopen jaar al een hoge werkdruk voor bestuursleden en beleidsmedewerker met zich mee.
We voorzien dat dit in 2015 alleen maar zal toenemen. En we beschouwen deze contacten als een
essentieel nieuw onderdeel van ons takenpakket. Tegelijk hebben we ons voorgenomen dat ze niet
ten koste mogen gaan van ons ‘reguliere’ aanbod voor pleegouders. Om die reden zou een budget
dat inzet van meer mankracht mogelijk maakt, meer dan welkom zijn.
Symposium Pleegzorg i.s.m. Elker
Een mooie en praktische aanvulling op onze eigen Verdiepingsavonden voor bestuurders is de
afspraak met Elker om in 2015 gezamenlijk een Symposium over Pleegzorg te gaan organiseren. In
Jaarplan en begroting 2015 Stichting Pleegwijzer
6
het laatste 6Hoeks Overleg Pleegzorg Groningen van 2014 is bedacht om onze krachten te bundelen,
omdat bleek dat zowel onze inhoudelijke invalshoeken als de concrete doelgroepen die we bereiken
complementair zijn. Zowel voor bestuurders van gemeenten als voor pleegouders is het zinvol als in
een uitgebreid programma duidelijk wordt wie wat te bieden heeft, in het belang van het kwetsbare
kind.
De voorbereidingen voor dit Symposium gaan begin 2015 van start.
Communicatie per post, email, telefoon en website
Nog altijd bereikt Stichting Pleegwijzer ieder jaar meer pleeggezinnen. Dankzij de al eerder
genoemde goede samenwerking met de plaatsende en begeleidende pleegzorgaanbieders, kunnen
we voor al onze mailings en brieven beschikken over de volledige adressenbestanden van alle
regionale en landelijk werkende instanties. Met het oog op privacy-bewaking van de pleeggezinnen
beschikt onze Stichting niet over een eigen adressenbestand, behalve uiteraard dat van de eigen
donateurs. Zij en alle andere relaties binnen en buiten de noordelijke regio ontvangen minimaal 3
keer per jaar een Nieuwsbrief, met berichten over alle actuele ontwikkelingen in de pleegzorg en
activiteiten van onze Stichting.
Mailings per post versturen we gemiddeld 4 à 5 keer per jaar, zij kondigen o.a. onze Thema-avonden
en EKIP-activiteiten bij alle pleeggezinnen aan. Omdat deze mailings per post relatief erg duur en
bijna niet meer van deze tijd zijn, zouden we graag overgaan naar digitale mailings en uitnodigingen.
In de praktijk beschikken we nu enkel over de emailadressen van één kleine, landelijk werkende
instelling. We streven ernaar om in 2015 die van zoveel mogelijk andere pleeggezinnen te
verzamelen. Hiervoor is minimaal nog één grote postmailing noodzakelijk, waarin we pleegouders
zullen vragen of ze toestemming geven voor het gebruik van hun emailadres voor toekomstige
publicaties van onze Stichting. Deze mailing gaat in de vorm van een nieuwjaarsgroet begin januari
2015 de deur uit.
Hoe meer pleeggezinnen erin toestemmen om in het vervolg digitaal te worden aangeschreven, hoe
minder deze kostenpost op onze begroting zal gaan drukken.
Pleegouders bereiken telefonisch of per mail ook onze Pleitbezorgers. Pleitbezorging is onze term
voor hulp, advies, informatie en een luisterend oor voor pleegouders met vragen en problemen.
Vaak is in een of twee gesprekken weer nieuwe moed gevonden om verder te gaan. Maar soms
betreft het kwesties waarover met de betrokken instellingen moet worden gesproken. En soms zijn
de zaken al zo complex en hoog opgelopen, dat er moet worden doorverwezen naar een
intermediair. In een enkel geval gaat iemand van onze Stichting mee naar een rechtszaak.
Op onze website staat voor alle geïnteresseerden actuele informatie te lezen over de activiteiten van
onze Stichting, verslagen en extra verdiepingsmateriaal naar aanleiding van voorbije bijeenkomsten
en Thema-avonden, en uiteraard ook de ontwikkelingen in de transitie en transformatie van de
Jeugdzorg.
We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om voor pleegouders een forum of een andere
onderlinge chat-constructie op de site in te bouwen. Belangrijke kwestie hierbij is het waarborgen
van de privacy. Van onze landelijk werkende collega-organisatie NVP (Nederlandse Vereniging van
Pleeggezinnen) weten we dat ook zij momenteel kijken naar een dergelijk virtueel platform voor
pleegouders. Waar mogelijk en wenselijk werken we hierin met hen samen.
Ook voor EKIPers (Eigen Kinderen in Pleeggezinnen) zouden wij graag een dergelijke digitale
ontmoetingsplek creëren. Op dit moment wordt dit als project door een stagiaire voor ons verder
onderzocht en uitgewerkt.
Jaarplan en begroting 2015 Stichting Pleegwijzer
7
EKIP-Tour, activiteitenaanbod voor Eigen Kinderen van Pleegouders
Een paar jaar geleden vielen de biologisch eigen kinderen van pleegouders ons op als zijnde een
vergeten groep. Zij groeien in een bijzondere situatie op en hoewel dat geen indicatie voor
problemen hoeft te zijn, is het toch goed om aandacht en eventuele begeleiding voor hen te hebben.
Stichting Pleegwijzer is één van de weinige organisaties in het land die activiteiten organiseert voor
deze doelgroep. Dat er behoefte aan is blijkt uit het enthousiasme van de kinderen en de blijvende
groei van het aantal deelnemers.
We richten onze EKIP-activiteiten op kinderen van 10 jaar t/m 17 en er is ook een autonome groep
van 18+ ers. Jaarlijks starten we het seizoen met een Kick-off op een vaste locatie, de andere drie
activiteiten vinden plaats verspreid door beide provincies, vandaar een Tour. We hopen op deze
manier zoveel mogelijk kinderen in hun eigen buurt iets te kunnen bieden. We organiseren iedere
keer spannende, sportieve activiteiten waar voldoende ruimte is voor ontmoeting en als vast
onderdeel de ‘chat-groep’, waar de kinderen onder begeleiding van ervaringsdeskundigen (ex-Ekip)
met elkaar praten over hun thuissituatie. Iedere keer blijkt dat ze er behoefte aan hebben om hun
verhaal, ervaring en beleving te delen met andere kinderen die weten wat pleegzorg is.
Ondertussen zijn veel pleegouders maar ook professionals bij de instellingen zich bewust geworden
van het belang van aandacht voor deze groep. Het dringt tot ons allen door dat wanneer de eigen
kinderen een prominentere plaats krijgen binnen de pleegzorg, dat ten goede komt aan de plaatsing.
Overleg met DenkTank Stichting Pleegwijzer
Vorig jaar formeerde het bestuur een groep adviseurs die allen vanuit een eigen expertise betrokken
zijn bij pleegzorg. In principe op afroep, in de praktijk zo’n 3 keer per jaar, komen we samen en
bespreken we actuele plannen en dilemma’s binnen de Stichting. Deze DenkTank is in korte tijd al
heel nuttig gebleken en we hechten grote waarde aan deze overlegstructuur. Vanwege het feit dat
zowel vanuit gemeentelijke besturen, de wetenschap als ook hulpverlening en pleeggezinnen zelf,
mensen vertegenwoordigd zijn in deze groep, biedt dit overleg ons een stevige basis in besluitneming
en vormt ze tegelijk een zinvol klankbord.
Momenteel bestaat de DenkTank van Stichting Pleegwijzer uit:
- Drs. E. van Oosterhout, burgemeester Aa en Hunze en voormalig pleegouder
- Prof. Dr. H. Grietens, professor Orthopedagogiek met speciale aandacht voor Pleegzorg,
Rijksuniversiteit Groningen
- Mevr. T. Nieboer, raadslid gemeente Westerveld, voormalig pleegouder
- Mevr. M. de Jong, pleegouder en oprichtster expertisebureau FAS-Stichting
- Mevr. N. Vunderink, pleegouder en therapeutisch gezinscoach
- Mevr. A. Stalman, voormalig pleegkind
- Dhr. M. Post, eigen kind van pleegouders
Werkoverleg met professionele en collega-organisaties instanties in de regio
Al jaren hebben we met Elker, Yorneo, het Leger des Heils, de beide Bureau’s Jeugdzorg, Zorgbelang
Groningen, Zorgbelang Drenthe, twee keer per jaar een afspraak voor onderling overleg en
afstemming. Deze structuur werkt goed en houdt ons via korte lijnen dicht bij het beleid en de
uitvoering van de instanties die betrokken zijn bij pleeggezinnen. Belangrijk is dat we hierdoor het
vertrouwen hebben dat zowel in incidentele en individuele situaties als ook in meer algemene zin
kwesties van pleegouders concreet kunnen worden besproken en waar mogelijk opgelost. Daarnaast
is het onze bedoeling om met genoemde instanties waar mogelijk en wenselijk te blijven
samenwerken, om overlap van aanbod te vermijden en complementair te zijn.
Jaarplan en begroting 2015 Stichting Pleegwijzer
8
Ook met de POR (PleegOuderRaad) van Elker en Yorneo spreken we een paar keer per jaar. Dit zijn
gezamenlijke bijeenkomsten, waar dus de Groningse, de Drentse en tegenwoordig ook de Friese (!)
POR bij aanschuift. Op het eerste gezicht zijn dit organen die in hetzelfde werkgebied opereren als
onze Stichting. Toch is er wezenlijk onderscheid. Een POR is wettelijk verbonden aan de instelling
waaraan ze hangt. Ze is ‘toetser’ van het beleid van de instelling en in die functie een heel belangrijke
gesprekspartner voor ons. Ze is daarnaast een platform voor pleegouders die in het bestand van de
instelling staan ingeschreven. De achterban is daardoor niet gemêleerd en vaak ook niet al te groot.
Hierin is onze Stichting dan weer een belangrijke partner, omdat zij álle pleegouders bereikt en
onafhankelijk, autonoom namens hen kan optreden. De PORen kunnen met individuele vragen van
pleegouders niet veel doen en sturen die vaak door naar ons. Het organiseren van Thema-avonden is
ook geen taak voor een POR, wij stemmen wel graag de thema’s af op wat er bij de PORen leeft en
wordt aangedragen.
Het is duidelijk dat er in het komende jaar ook met nieuwe, andere instanties contacten zullen
moeten worden gelegd. We richten ons in eerste instantie op de Centra voor Jeugd en Gezin en de
Wijkteams. Daarnaast gaan we de contacten met gemeenten en de bestuurders in de Jeugdzorg
daar, actief uitbreiden. Daar waar dat kan, brengen we het liefst mensen uit beide hoeken
gezamenlijk met pleegouders in contact, een driehoek-meeting dus. Dit plan wordt concreter
beschreven onder het kopje Koffiecontactgroepen.
Werkoverleg met professionele en collega-organisaties landelijk
Ook buiten de noordelijke regio bestaat een voor onze Stichting belangrijk netwerk. Zo is er de
Zeeuwse collega-Stichting PleegouderSupport Zeeland. Met hen sparren we, doen we aan
deskundigheidsbevordering en we inspireren elkaar onderling.
Ook is er de landelijke variant van onze regionale organisatie, de NVP (Nederlandse Vereniging voor
Pleeggezinnen). Begrijpelijkerwijs gaat de NVP zich nu, in deze tijd van transitie naar gemeentelijk
bestuur, meer richten op ontwikkeling en ondersteuning van regionale netwerken van pleegouders.
Die zijn over het algemeen door het land heen nog niet actief van de grond gekomen. Tot dusver is
de NVP altijd wel dé partij geweest die namens pleegouders in den lande overleg voerde met het
Ministerie van VWS en het Haagse netwerk daar omheen. Onze Stichting hoopt dat men die rol zal
blijven vervullen, zodat wij vanuit de regio een competente woordvoerder in Den Haag kunnen
blijven inzetten. De communicatie met de NVP hierover, en zo ook met de LOPOR, heeft regelmatig
en in goede verstandhouding plaats.
Met de landelijk werkende Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN)
onderhouden we ook een goede werkrelatie. Op het gebied van netwerkpleegzorg en met name de
financiering en vergoeding rond pleegzorg zijn daar experts die wij regelmatig raadplegen.
Af en toe laten we ons ook graag informeren door het expertisebureau PleegzorgAdvies Nederland.
Inkoop van methodieken en modules bij deze organisatie is zeker zinvol maar ook duur.
In het afgelopen jaar zijn in het kader van de transitie ook nieuwe contacten gelegd met delegaties
van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) het Ministerie van VWS en Jeugdzorg
Nederland. Op deze ontwikkeling bouwen we door, omdat we weliswaar regionaal opereren maar
veel kunnen opsteken van hoe men in andere regio’s te werk gaat. Andersom is het goed om te zien
dat onze inbreng en ervaring wordt gevraagd wanneer genoemde organisaties brochures
samenstellen en symposia over pleegzorg organiseren.
Bestuursvergaderingen intern
Jaarplan en begroting 2015 Stichting Pleegwijzer
9
Maandelijks vergaderen we als team: bestuur met beleidsmedewerker. Een enkele keer schuift op
verzoek een deskundige of vrijwilliger aan, die ons op een specifiek onderwerp kan bijpraten dan wel
bijstaan. Altijd is de agenda meer dan vol. We evalueren de vorige actielijst en stellen de volgende
op. We bepalen visie op actuele ontwikkelingen en beleid en stemmen daar ons
activiteitenprogramma op af. We doen verslag van de vele overleggen die zijn bezocht of geïnitieerd
en bepalen ook voor elk van deze diverse contacten de koers en strategie. Voorop staat hierbij altijd
het belang van het pleegkind en het systeem waarin het opgroeit. Verder bespreken we
binnengekomen vragen van pleegouders en inventariseren we knelpunten, klachten en openstaande
vragen. Daar bepalen we vervolgens een passende actie op.
Al jaren constateren we tijdens dit interne overleg dat de werkzaamheden veel zijn en vaak onze
urencapaciteit te boven gaan. Het is daarnaast een feit dat onder pleegouders heel moeilijk
vrijwilligers te vinden zijn, juist vanwege hun pleegouderschap en de bijbehorende volle
gezinsagenda. Een uitbreiding van de 20 uur per week waarvoor de beleidsmedewerker nu wordt
betaald, is juist nu in deze nieuwe tijd, een haast onvermijdelijke stap.
Verjaardag, themabijeenkomst met donateurs/achterban
Ieder jaar tegen de zomer nodigen we onze donateurs en relaties uit ter viering van de verjaardag
van Stichting Pleegwijzer. We gieten deze dag in een vorm waarin we met de aanwezige pleegouders
en gasten een inhoudelijk thema bespreken en daarna gezellig lunchen. Voor de kinderen is er een
speciaal programma zodat hun ouders even de handen vrij hebben.
We zijn erg blij met onze donateurs en koesteren niet alleen hun financiële steun maar ook hun
inhoudelijke betrokkenheid. Het feest in juni is voor ons altijd een belangrijk evaluatiemoment en
een bron van inspiratie. Pleegouders worden meestal donateur als blijk van waardering voor onze
activiteiten of geboden hulp. Voor veel pleegouders is deze stap en de financiële consequentie ervan
niet aan de orde of zelfs onmogelijk en wij begrijpen dat volledig. Hoe blij we ook met onze
donateurs zijn, we zijn er voor de volle 100% voor álle pleegouders in Groningen en Drenthe.
Jaarplan en begroting 2015 Stichting Pleegwijzer
10
Bereik van de Stichting
Voor onze activiteiten worden altijd alle pleegouders uitgenodigd die staan ingeschreven bij de
instanties die in Drenthe en Groningen pleegzorg aanbieden. In totaal zijn dat bijna 1100 gezinnen.
We zijn de instanties erkentelijk voor het steeds weer leveren van hun meest recente
adressenbestanden. Tegelijk moeten wij in onze communicatie richting pleegouders blijvend en
zorgvuldig duidelijk maken dat Stichting Pleegwijzer zelfstandig en onafhankelijk opereert, los van de
instantie waar men als pleeggezin staat ingeschreven.
Het gebeurt wel dat pleegouders uit overige provincies ons benaderen voor hulp en advies. Die
verwijzen wij doorgaans door naar de NVP of naar de SBPN.
Speerpunten 2015 en verder
Tenslotte onze missie voor de komende jaren in een aantal kernpunten geformuleerd.
Netwerken van pleegouders zijn een waarborg voor goede onderlinge support en een stevige
steunpilaar onder soms zware omstandigheden. In de huidige transformatie van de Jeugdzorg willen
we deze netwerken blijven faciliteren maar ook gaan verbinden met wijkcentra, CJG’s en
gemeentehuizen.
Door bezuinigingen op diverse terreinen wordt de draaglast van pleegouders de komende jaren
onvermijdelijk zwaarder. De genoemde netwerken worden dus nog belangrijker. Daarnaast komt er
meer en meer behoefte aan een ‘back-up-poule’ van pleegouders. Stichting Pleegwijzer gaat zich
hiervoor sterk maken, de eerste oriënterende gesprekken met instanties zijn gevoerd.
Ook ten tijde van de Transformatie binnen de jeugdzorg moeten pleeggezinnen blijvend worden
gekoesterd en verzorgd. We kunnen niet zonder ze en een gezonde pleegzorg-sector behoedt onze
kinderen voor residentiële plaatsingen en onze gemeenten voor veel hogere kosten. In alle onrust en
hectische werkzaamheden die op onze Stichting afkomen, houden we tegelijkertijd ons inhoudelijke
aanbod voor pleegouders en hun kinderen op blijvend kwalitatief niveau en afgestemd op hun
behoeften en ideeën.
Onze ervaring en expertise wordt steeds vaker ingeroepen door gemeentelijke bestuurders en
hulpverleners. Naast de bestaande samenwerkingsstructuur met instanties en organisaties gaan we
namens pleegouders de komende tijd actief in gesprek in wijken, cjg’s en gemeentehuizen.
Belangrijke uitdaging in al onze plannen en activiteiten blijft het balanceren tussen een goede
samenwerking met alle betrokken instanties en besturen in de pleegzorg, en het autonoom en
onafhankelijk optreden voor en door pleegouders, als hun vakbond.
Jaarplan en begroting 2015 Stichting Pleegwijzer
11
Colofon
Bestuur
Voorzitter: Han Post
[email protected]
06-10701748
Penningmeester: Dick Groeneveld
[email protected]
06-57031836
Lid: Jocé van der Zee
[email protected]
06-33373352
Bezoekadres
Gorechtkade 8, kamer 309
9713 CA Groningen
[email protected]
06-22493016
Beleidsmedewerker: Hanneke Wierenga
[email protected]
Projecten
EKIP: Jocé van der Zee
0596-591407
[email protected]
Pleitbezorging: Jannie Wouda en Dick Groeneveld
[email protected]
06-57031836
Vrijwilligers voor projecten als Koffiegroepen, EKIP-team, Denktank, communicatie
website e.a.
www.pleegwijzer.nl
KvK. nr: 02 093986
Bank: SNS bank , IBAN: NL44SNSB0909523746, BIC: SNSBNL2A
Stichting Pleegwijzer heeft de ANBI status
Jaarplan en begroting 2015 Stichting Pleegwijzer