Nieuwsbrief Nr. 4 - 20 februari 2014

Nr. 4
20 februari 2014
Van het bestuursbureau
Introductie gedragscode
Op dinsdagmiddag 4 februari is op basisschool De Duif in Heiloo de nieuwe gedragscode van Tabijn gepresenteerd.
Tabijn streeft naar kwalitatief hoogstaand
onderwijs waarbij elk kind de kans krijgt
om zich naar eigen vermogen te ontwikkelen. Een veilige en stimulerende leeromgeving is essentieel om tot goede leerprestaties te komen. De gedragscode steunt
op vier kernwaarden die aansluiten bij de
visie van Tabijn: veiligheid, verantwoordelijkheid, respect en ontwikkeling en moet
helpen om dit streven te realiseren. De
kernwaarden en de daarbij behorende afspraken dienen als leidraad voor alle leerlingen, leerkrachten, ouders en andere bij
Tabijn betrokkenen om op een wenselijke
en integere manier met elkaar om te gaan.
Om de gedragscode ook visueel te verankeren staat straks in elk klaslokaal van
Tabijn een kartonnen kubus met daarop
afgebeeld de kernwaarden en afspraken.
De leerlingen zullen zich aan de hand van
v.l.n.r.: Wim Noom, Jonne Gaemers en Franciska Loth delen de kubussen uit.
verschillende werkvormen en lessen over de
code en de kernwaarden buigen. Ook de ouders zullen over de nieuwe gedragscode geïnformeerd worden. Op deze manier denkt Tabijn
een professionele werk- en leeromgeving te creëren waar het normaal is om elkaar aan te spreken op gedrag.
Tabijn-Academie geopend tijdens de Nieuwjaarsreceptie
Een gezamenlijke aftrap van het nieuwe
jaar: heel veel collega’s kwamen naar de
Nieuwjaarsborrel van Tabijn, dit jaar gehouden op de Bareel in Heemskerk. Lekkere hapjes, muziek, gezelligheid en vooral
gelegenheid om weer eens met de collega’s van de andere scholen te kletsen. En
last but not least – een voorproefje op de
Tabijn-Academie! De muzikale omlijsting
werd verzorgd door de band “Het mag
geen naam hebben” (maar het geeft wel
iets extra’s). En het gaf zeker iets extra’s, de
stemming zat er meteen goed in!
Omdat het parkeren in de buurt van de
Bareel erg lastig is, heeft de organisatie
ervoor gezorgd dat de bezoekers hun
auto op het parkeerterrein van voetbalvereniging Odin (gratis) neer konden
zetten. En vervolgens bracht een door
Kornak beschikbaar gesteld pendelbusje
de bezoekers tot aan de voordeur en later weer terug naar het parkeerterrein.
Tussen de hapjes door vond de officiële
lancering van de Tabijn-Academie plaats.
Met één muisklik knipte Jonne Gaemers
(CvB) het virtuele lint door.
Via de Tabijn-Academie is het straks voor
alle medewerkers mogelijk om zich in te
schrijven voor (korte) cursussen, netwerkbijeenkomsten en andere bij- en nascholingsactiviteiten.
De website van de academie is al in de
lucht. Het aanbod aan activiteiten is echter
nog niet compleet en zal in de loop van de
tijd steeds verder worden uitgebreid.
De academie is te vinden op www.tabijnacademie.nl. Om gemakkelijk en snel naar
de site te kunnen surfen is een nieuwe
knop aan de Tabijnsite en de scholensites
toegevoegd, herkenbaar aan de
‘graduation-hat’.
Tabijn - postbus 280, 1960 AG Heemskerk - www.tabijn.nl
blz. 2
NIEUWSBRIEF NR. 4
√
Driehoeksmeting
2
1
3
In de periode van 20 januari tot 3 februari is op alle Tabijnscholen wederom een zogenaamde
driehoeksmeting afgenomen. Daarbij worden aan ouders, leerkrachten en leerlingen zoveel
mogelijk dezelfde vragen gesteld. Dit maakt het mogelijk om de antwoorden met elkaar te
vergelijken en met elkaar in gesprek te gaan over opvallende uitslagen.
Tabijn streeft naar een zo hoog mogelijk responspercentage onder alle doelgroepen. Om
met name de deelname van ouders te stimuleren heeft Tabijn drie geldprijzen van respectievelijk € 750.-, € 500.- en € 250.- en een wisselbeker uitgeloofd aan de scholen met de hoogste
ouderrespons. Sommige scholen bleken bijzonder creatief om de ouders ertoe te bewegen
om de vragenlijst in te vullen.
Qua responspercentage was het een spannende race tussen de Molenhoek en de Binnenmeerschool, beide uit Uitgeest. Op het nippertje wist de Molenhoek te winnen van de Binnenmeerschool, met 88% vs. 87%. Op de derde plaats is de Otterkolken geëindigd.
De drie scholen zullen binnenkort hun prijzen in ontvangst mogen nemen. Op dit moment
worden de rapporten uitgewerkt. Naar verwachting zullen deze in de tweede helft van maart
klaar zijn.
Tabijn op Facebook
Er is nog geen ruchtbaarheid aan gegeven
maar sinds enige tijd heeft Tabijn ook een
Facebook-pagina. Op deze pagina vindt u
korte berichtjes en actueel nieuws. Op termijn zal de Facebook-pagina (een deel van)
de nieuwsbrief vervangen. We denken daarbij met name aan het ‘luchtige’ nieuws vanuit
Tabijn en de scholen. De nieuwsbrief zal dan
minder frequent verschijnen en zich meer
richten op interne zaken en bedrijfsmatige
informatie voor alle medewerkers, kortom
zaken die in onze visie niet op Facebook
thuishoren.
Heeft u zelf al een Facebook-account, dan
kunt u het beste onze pagina ‘leuk vinden’.
Hierdoor worden automatisch alle nieuw geplaatste Tabijn berichten in uw startpagina
weergegeven.
Nog geen Facebook-account? Dan kunt u
heel eenvoudig vanaf de website van Tabijn de berichten op Facebook lezen via het
icoontje rechts boven het oranje vak.
En nog steeds zijn we natuurlijk benieuwd
naar alle leuke activiteiten van onze scholen.
Dus blijf vooral melden als er iets bijzonders
gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.
Met een klein bericht op Facebook bereiken
we immers een groot publiek!
U vindt de pagina op
https://www.facebook.com/Tabijn.
Opleiding en scholing/personeelszaken
Perspectief - maakt beter!
Met ingang van 1 januari 2014 werkt Tabijn samen met arbodienst Perspectief. Doelstellingen van de samenwerking tussen Tabijn en Perspectief zijn
het zoveel mogelijk voorkomen van verzuim (preventie) en een vroegtijdige reïntegratie. Bij Perspectief kunt u terecht voor al uw werkgerelateerde
gezondheidsklachten en voor adviesgesprekken.
De heer Mark van Wendel de Joode (verzuimconsultant) en mevrouw Leila Wijnschenk (bedrijfsarts) zijn voor Tabijn de vaste contactpersonen. Geheel in lijn met de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en het vernieuwde verzuimbeleid stimuleert Tabijn een vroegtijdige reintegratie van zieke medewerkers. (Het nieuwe verzuimbeleid is reeds goedgekeurd door de
GMR en zal binnenkort stichtingsbreed worden gecommuniceerd). Samen gaan medewerker, leidinggevende en Perspectief actief op zoek naar een geschikte oplossing. Uitgangspunt daarbij zijn niet de beperkingen, maar juist de mogelijkheden om het werk weer op te
pakken.
Niet voor alle werkgerelateerde klachten is het nodig om een bedrijfsarts te zien. Het eerste
aanspreekpunt is daarom de verzuimconsultant. Bij elke nieuwe middellange of lange verzuimsituatie beoordeelt hij of ziekteverlof noodzakelijk en passend is. Hij bespreekt dit met
de medewerker en eventueel met de leidinggevende. Indien nodig zal hij verwijzen naar de
bedrijfsarts. Deze beoordeelt of er sprake is van ziekte of gebrek die grond geeft voor een
(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en bespreekt dit met de medewerker. Uiteraard werken consultant en bedrijfsarts nauw samen en overlegt de consultant alle lopende dossiers
met de bedrijfsarts.
Hoe maakt u een afspraak?
Als u een afspraak met de verzuimconsultant wilt maken, neemt u contact op met Emmy Kieft
via e-mail [email protected] of telefoon 0251-783289. Emmy werkt op maandag, dinsdag en
donderdag.
Let op: het e-mailadres [email protected] is niet meer in gebruik!
Afspraken met de verzuimconsultant vinden als vanouds plaats op maandag op het bestuurskantoor. Afspraken met de bedrijfsarts vinden eens in de drie weken plaats op vrijdag.
blz. 3
NIEUWSBRIEF NR. 4
En wat ik nog wilde zeggen... Mentoren verdiepen zich in het voeren van slechtnieuwsgesprekken
Op de laatste twee bijeenkomsten voor mentoren hebben de deelnemers zich verdiept in het
voeren van slechtnieuwsgesprekken als onderdeel van het begeleiden van stagiaires. De training, verzorgd door Martine Hart, docent van hogeschool Inholland, was gericht op ervaren
mentoren die de basiscursus al gevolgd hebben. Het begeleiden van een student levert over
het algemeen mentor én student veel op. Een enkele keer is het helaas nodig om een zogenaamd slechtnieuwsgesprek te moeten voeren en de student met zijn/haar disfunctioneren
te confronteren.
Om op een constructieve manier feedback te kunnen geven is het belangrijk dat men zich
bewust is van de eigen non-verbale communicatie en natuurlijk die van de gesprekspartner.
Een confronterend gesprek roept nagenoeg altijd weerstand op bij de ander. De mentoren
leerden hoe je een confronterend gesprek voert en hoe je op verschillende manieren met de
weerstand bij de ander op een goede manier kan omgaan. Daarbij namen ze ook hun eigen
rol als coach onder de loep: wie ben ik als coach? Waar zit mijn kracht, wat zijn mijn valkuilen?
In het tweede deel van de training onderzochten de mentoren met elkaar hun eigen rol als
coach. In kleine groepjes werden casussen voorbereid en voorgedragen waarbij de hele
groep feedback mocht geven. Aan de hand van video-opnames van de gespeelde casussen
analyseerde de groep tot slot ieders non-verbale communicatie.
De (basis) mentorentrainingen worden jaarlijks door de schoolopleiders van Tabijn, Edith
Hopman en Ton Zwanink, verzorgd. Het doel is dat op termijn alle leerkrachten van Tabijn als opgeleide mentoren in staat zijn om stagiaires
op een goede manier te kunnen begeleiden. Op aanvraag komen Edith en Ton ook op scholen langs om in teamverband meer informatie over
de trainingen en het begeleiden van studenten te geven.
Interesse? Neem dan contact op met hen via [email protected] [email protected]
Nieuws van onze scholen
Leerkrachten Willem-Alexanderschool doen vrijwilligerswerk in Kenia
Afgelopen zomervakantie zijn drie collega’s namens de Willem-Alexanderschool vrijwilligerswerk
bij scholen in het Thikadistrict in Kenia gaan doen. Wij, Lonneke Heine, Jet Eiling en Harold de
Boer, hebben ons vier weken lang ingezet voor stichting Macheo. Dit is voor ons een nascholingsactiviteit, een studiereis (professionalisering) geweest. Hier hebben wij alle drie een eigen project
uitgevoerd op het gebied van onderwijs.
Stichting Macheo, waarvan Marnix Huis in ‘t Veld de oprichter is, is een organisatie die zich
oorspronkelijk inzette voor weeskinderen. Inmiddels is de organisatie gegroeid en zet zich
veelzijdig in. Enkele succesvolle programma’s zijn: het voedselprogramma voor 21 scholen,
tienermoederproject, programma voor gezondheidszorg, family empowerment en het geven van voorlichtingen.
De insteek van onze aanwezigheid was om drie van deze 21 scholen onderwijsinhoudelijk
te ondersteunen. Bij aankomst bleek echter dat de staking van de onderwijzers die op dat
moment gaande was, langer duurde dan verwacht. De staking heeft uiteindelijk ruim een
maand geduurd. Desondanks hebben we onderwijsinhoudelijk op een heel breed vlak onze
kennis weten in te zetten en ook onze eigen kennis kunnen verrijken.
De projecten in het kort:
Jet is aan de slag gegaan met het tienermoederprogramma. Zij heeft een assessment gedaan
bij deze moeders om te kijken hoe toereikend het huidige programma is. Daarnaast heeft
zij als intern begeleider haar kennis ingezet en een onderzoekje gedaan naar FAS, Foetaal
Alcohol Syndroom.
Lonneke heeft de leerkrachten van de kleuterklas op de compound van Macheo begeleid
in het gedifferentieerd werken. Lonneke is bezig geweest met het implementeren van een
zelfstandig werkhoek met zeer beperkte speel- en leermiddelen.
Harold heeft Julia, de leerkracht van KOP, Kiandutu (sloppenwijk) Outreach Project, begeleid
in het gedifferentieerd werken, in een klas met veel niveau- en leeftijdsverschil. Ook heeft
Harold de motorische ontwikkeling bekeken van ondervoede peuters van KOP en handreikingen geboden.
Dankzij de projecten hebben wij ons weten te professionaliseren, door kritisch naar het onderwijssysteem in Kenia te kijken, maar ook naar dat van ons. Met beperkte (leer-)middelen
in Kenia zijn wij toch in staat geweest, samen met de mensen daar, te zorgen voor een inspirerende leeromgeving. Dit nemen we mee in ons eigen functioneren en in onze eigen klassensituaties. Maar ook de volgende ontwikkelingen als:
• het opnieuw leren kijken naar de manier
van lesgeven
• hoe effectief geven wij les?
• hoe gedifferentieerd werken wij binnen
Tabijn?
• vertrouwen in eigen kunnen en kennis
ontwikkelen/ bevestigen
• lesgeven aan en begeleiden van leerkrachten in Kenia
We zijn op zoek naar een manier waarop
meer mensen binnen Tabijn een reis naar Kenia, Macheo kunnen maken om ook zo’n indrukwekkende ervaring op te kunnen doen,
zodat niet alleen wij, maar ook anderen kunnen groeien en ontwikkelen, met als gevolg
dat ons onderwijs verrijkt.
blz. 4
NIEUWSBRIEF NR. 4
En als we een langdurige samenwerking met Macheo kunnen bewerkstelligen, komt dat zeker ten goede aan het onderwijs daar.
In memoriam: Gerta Groen
Met passend onderwijs in zicht heeft deze samenwerking ons veel opgeleverd. Je wordt je
bewust van hoe belangrijk het is dat elk kind recht heeft op goed onderwijs. Dat ieder kind
recht heeft op passende ondersteuning. Dat opbrengsten veel verder gaan dan CITO cijfers,
dat ieder kind kans krijgt om zich optimaal te ontplooien in onze samenleving.
Opnieuw leren kijken naar dingen die vanzelfsprekend zijn. Indien u meer informatie wilt,
kunt u ons bereiken via de school.
Jet Eiling, Lonneke Heine en Harold de Boer, leerkrachten Willem-Alexanderschool
Ondernemend leren op de basisschool
Mijn naam is Silvia van der Wurf en wellicht heeft u over mij al eerder gelezen in de
nieuwsbrief van Tabijn. In 2013 heb ik Basisschool Paulus geholpen met het opzetten
van het Engels in de groepen 1 tot en met 8.
Dit schooljaar loop ik stage in groep 8. Ik zit
hier helemaal op mijn plek en ik hoop dan
ook hier mijn studie met succes af te ronden.
Maar voor het zover is, krijgen wij studenten
nog regelmatig opdrachten vanuit de PABO.
In september kregen wij dit keer de opdracht
om een project met de kinderen uit te voeren vanuit het ondernemend leren. Ik heb
samen met mijn klas, groep 8, een eigen National Geographic gemaakt, compleet met
eigen naam: de National Pubergraphic. De
klas heeft een week lang elke middag aan dit
project gewerkt, met als resultaat een eigen
tijdschrift van maar liefst 56 bladzijdes.
De onderwerpen liepen uiteen van puberteit tot herfstknutsels. Van gekke weetjes tot
allerlei interviews. En van proefjes tot diepgaande artikelen.
Elk kind heeft op zijn eigen manier van alles ondernomen om zijn artikel tot een groot succes
te maken. Zo zijn er foto’s gemaakt in het bos, zijn er telefoongesprekken gevoerd en is er
een enquête gemaakt en gehouden. Volgens mij is dit ondernemend leren op zijn best! Met
ook nog eens een fantastisch eindproduct. Overigens hebben de kinderen ook allerlei taken
gekregen, naast het maken van stukken voor in het tijdschrift, zoals redactie, vormgeving,
extra’s, etc. De kinderen hebben dus met elkaar dit blad gemaakt.
Ik ben een zeer trotse Lio-er en iedereen mag dan ook het resultaat zien.
Agenda
24 - 28 februari 4 maart 10 maart
11 maart
12 maart
19 maart
24 maart
26 maart
2 april
7 april
8 april
9 april
11 april
22 april
23 april
Voorjaarsvakantie
GMR
Directeurenberaad
Bijeenkomst Personeelsraad
Bijeenkomst SWV IJmond voor directeuren en intern begeleiders
Bijeenkomst voor startende leerkrachten
Directeurenberaad
Netwerk voor leerkrachten groep 1/2
Netwerk voor leerkrachten groep 5/6
Directeurenberaad
Bijeenkomst voor intern begeleiders
Bijeenkomst voor stagecoördinatoren
Netwerk voor adjunct-directeuren
Bijeenkomst voor ICT-coördinatoren
Netwerk voor leerkrachten groep 3/4
De Cuneraschool heeft afscheid moeten nemen van haar lieve en altijd vrolijke collega
Gerta Groen. Gerta heeft gedurende 14 jaar
op de Cuneraschool gewerkt. Ze was heel
betrokken bij haar leerlingen en stak veel tijd
en energie in haar werk. De kinderen waren
dol op haar want er ging geen dag voorbij
zonder dat zij even iets geks met hen deed.
Gerta had een sterke band met de school, ze
lette op haar collega’s en had altijd een luisterend oor. De collega’s, leerlingen en ouders
zullen haar missen!
Haal meer uit je voorleesboek!
Marieke Doodeman, leerkracht op de Anne
Frank School in Heemskerk, volgt op dit
moment de opleiding Master SEN bij Hogeschool Windesheim. N.a.v. een studieopdracht heeft zij een artikel geschreven over
hoe belangrijk voorlezen is voor de taalontwikkeling. In het kader van ‘good practice’
wil zij het artikel met al haar collega’s delen.
Het artikel sluit mooi
aan bij de netwerkbijeenkomsten voor
leerkrachten van het
najaar 2013.
U vindt het artikel
‘Haal meer uit je
voorleesboek!’ op
Sharepoint bij de
netwerken.
Geboren
• Ryan, zoon van Ilona Hofland (Het Baken)
• Gijs, zoon van Kirsten Zuidema (De Duif )
en Jasper Breurkens (Molenhoek)
Van harte gefeliciteerd!
De kersverse ouders
krijgen een teddybeer
cadeau.
Reageren? [email protected]