Full text - Utrecht University Repository

Running Head: ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Etnische verschillen in attituden ten aanzien van homoseksualiteit
Gender-rol Conservatisme & Religieuze Identiteit als Mediatoren
Suzanne van Meeuwen, 3500179
Begeleidend docent: dr. G.W.J.M. Stevens
Universiteit Utrecht
Faculteit Sociale Wetenschappen
Master Jeugdstudies
Studiejaar 2013 – 2014
16 juni 2014
Aantal woorden: 5799
1
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Abstract
Allochtone jongeren zijn negatief over homoseksualiteit, zo heerst het beeld in de publieke
opinie hoewel vanuit de wetenschap dit beeld nauwelijks is onderzocht. In dit onderzoek is
daarom nagegaan in hoeverre etnische groepen verschillen in homoattituden en is bestudeerd
of hoge religieuze identiteit en gender-rol conservatisme etnische verschillen in
homoattituden konden verklaren. Gebruik makend van data van het Nederlandse Health
Behaviour School-Aged Children onderzoek (HBSC-2009) zijn middelbare scholieren
(N=3303) in Nederland onderzocht. Resultaten wezen uit dat zowel Marokkaans-Nederlandse
als Turks-Nederlandse jongeren negatiever waren dan Nederlandse jongeren ten aanzien van
homoseksualiteit, homo’s en lesbiennes. Surinaams/Antilliaans-Nederlandse jongeren bleken
juist positiever ten aanzien van homoseksualiteit en lesbiennes. Hoewel religieuze identiteit en
traditionele gender-rollen beiden gerelateerd waren aan negatieve homoattituden, bood slechts
religieuze identiteit een verklaring voor de verschillen tussen enerzijds MarokkaansNederlandse en Turks-Nederlandse jongeren en anderzijds Nederlandse jongeren. Tot slot
konden
positieve
attituden
ten
Surinaams/Antilliaans-Nederlandse
aanzien
van
jongeren
een
homoseksualiteit
verklaring
en
bieden
lesbiennes
voor
de
bij
inder
conservatieve gender-rol attituden van deze groep in vergelijking met Nederlanders. Deze
bevindingen dragen bij aan een uitbreiding van bestaande literatuur over etnische verschillen
in homoattituden en bieden mogelijkheden tot aanpassingen van programma’s gericht op de
bevordering van homo acceptatie bij jongeren, door de focus meer op religieuze identiteit te
leggen dan op het aanpakken van traditionele gender-rol opvattingen.
2
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Introductie
Nederland is een voorloper in Europa op het gebied van sociale acceptatie van
homoseksualiteit. In vergelijking met andere Europese landen blijken inwoners in Nederland
samen met de Scandinavische landen het minst negatief over homoseksualiteit. Zo antwoordt
slechts zes procent van de Nederlanders ‘ja’ op de vraag: Ik zou geen homoseksuele buurman
of vrouw willen hebben, terwijl dit in bijvoorbeeld Roemenië geldt voor 65.2 procent van de
bevolking (Štulhofer & Rimac, 2009). Ook wettelijk gezien blijkt Nederland vooruitstrevend
wanneer in 2001, als eerste land van Europa, homoseksuele stellen de mogelijkheid krijgen te
trouwen. Toch is ook in Nederland geen sprake van volledige acceptatie van homoseksuelen,
met name onder de jeugd. Uit Nederlands onderzoek onder jongeren kwam naar voren dat 51
procent van de Nederlandse jongens en 25 procent van de meisjes het afkeurt als twee jongens
elkaar zoenen in het openbaar. Twaalf procent van de jongens gaf bovendien aan een
vriendschap te zullen verbreken wanneer een beste vriend(in) homo zou zijn (De Graaf,
Meijer, Poelman & Vanwesenbeeck, 2005).
Onder meer vanwege het sociale stigma van homoseksuelen, zich uitend in
discriminatie, pesterijen en intimidatie, lopen homoseksuelen een groter risico op het
ontwikkelen van gezondheidsproblemen, mentale problemen en depressieve gevoelens
(Kuyper & Fokkema, 2011; Gilman et al., 2001, Rivers, 2001, Meyer, 2003, Herek; 1989).
Juist vanwege de ernst van de gevolgen van homonegativiteit is het van belang meer inzicht te
krijgen in de attituden ten aanzien van homoseksualiteit, homo’s en lesbiennes. De focus in dit
onderzoek ligt daarbij op verschillen tussen adolescenten afkomstig uit etnische groepen,
omdat attituden ten aanzien van homoseksualiteit met name tijdens de (vroege) adolescentie
worden gevormd (Alfieri, Ruble & Higgins, 1996) en tevens verondersteld wordt dat de
traditionele ideeën van niet-westerse immigranten niet overeenkomen met acceptatie van
homoseksualiteit (Mepschen, Duyvendak & Tonkens, 2010; Štulhofer et al., 2009).
Bovendien wordt in het huidige onderzoek gekeken naar gender-rol conservatisme en
religieuze identiteit als mogelijke verklaringen voor verschillen tussen de etnische groepen
(zie figuur 1).
Figuur 1. Visuele weergave van de verwachte relatie tussen etnische minderheden met attituden ten aan zien
van homoseksualiteit. Religieuze identificatie en Gender-rol conservatisme als mediatoren
3
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Etnische verschillen
Veelvoudig zijn in de literatuur verschillen gevonden in homoattituden tussen verscheidene
etnische groepen (Lewis, 2003; Keuzenkamp & Bos, 2007; Hooghe, Quintelier, Claes,
Dejaeghere, & Harrell, 2007; Van San & De Boom, 2006). In de Verenigde Staten lieten
volwassenen van Afrikaanse afkomst meer negativiteit naar homoseksuelen zien dan
Europese Amerikanen (Lewis, 2003). Ook onder Belgische jeugd is gevonden dat jongeren
van allochtone afkomst meer negatieve attitudes jegens homoseksuelen hadden dan
autochtonen (Hooghe, et al., 2007). In Nederland werden onder eerste en tweede generatie
migranten uit Turkije en Marokko negatievere attituden ten aanzien van homoseksualiteit
gevonden in vergelijking met Nederlandse participanten (Keuzenkamp et al., 2007). Het enige
Nederlandse onderzoek onder jongeren (N= 229, M=11,5 jaar) bracht naar voren dat nietwesterse kinderen vaker aangaven het vies te vinden wanneer twee mannen of vrouwen met
elkaar zouden zoenen dan kinderen met een westerse achtergrond (Bos, Picavet & Sandfort
2012). In dit laatste onderzoek werd echter geen onderscheid gemaakt tussen verschillende
etnische groepen.
Onderzoek naar Nederlandse jongeren van verschillende etnische groepen is beperkt
en vraagt om uitbreiding. In overeenstemming met Bos, et al. (2012) wordt verwacht dat
allochtone jongeren negatievere attituden hebben ten aanzien van homoseksualiteit in
vergelijking met Nederlandse jongeren.
Zoals in figuur 1 te zien is, zal worden gekeken of religieuze identiteit en gender-rol
conservatisme etnische verschillen in homoattituden kunnen verklaren. In het huidige
onderzoek zal onderscheid worden gemaakt tussen het meten van attituden ten aanzien van
homoseksualiteit in het algemeen en tussen attituden ten aanzien van homo’s en lesbiennes
vanwege de algemene tendens die zichtbaar is in de literatuur dat lesbiennes positiever
worden beoordeeld dan homoseksuele mannen (de Graaf et al., 2005; Herek, 2002;
Keuzenkamp et al., 2007; Kuyper & Bakker, 2006).
Religieuze identificatie
Voor het verklaren van etnische verschillen in homoattituden lijk religie een belangrijke
factor. Allereerst lijkt er in Nederland sprake van etnische verschillen in religieuze
identificatie. Allochtonen lijken meer geneigd religieuze diensten bij te wonen en een hogere
mate van religieuze identiteit (waarde die iemand hecht aan zijn of haar religie) te tonen in
vergelijking met religieuze autochtonen (Hooghe, Claes, Harell, Quintelier & Dejaeghere,
2010) Met name moslims bleken een hoge mate van religieuze identiteit te hebben in
4
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
vergelijking met andere religieuze groepen (Hooghe, et al., 2010).
Ook zijn er veel empirische en theoretische aanwijzingen voor een relatie tussen
religieuze denominatie en identificatie en negatieve homoattituden. Binnen veel religieuze
stromingen wordt homoseksualiteit gezien als een tegennatuurlijk fenomeen en worden
bepaalde religieuze geschriften geïnterpreteerd als afwijzend ten aanzien van homoseksueel
gedrag (Yip, 2005). Homoseksualiteit wordt vaak gezien als ‘zonde’ of ‘haram’
(onrein/verboden) (Hooghe, et al., 2010; Jamal, 2001). Binnen de Islam wordt daarbij vaak
verondersteld dat Allah mensen niet als homoseksueel op aarde zet, wat impliceert dat een
homoseksualiteit een keuze is (Smerecnik, Schaalma, Gerjo, Meijer & Poelman, 2010). In lijn
met het voorafgaande, heeft onderzoek aangetoond dat religieuze individuen minder tolerant
zijn over homoseksuelen dan niet-religieuzen (Olson et al.,2006; Adamczyck & Pitt, 2009;
Rowatt, 2006; Schulte & Battle, 2004). Enige nuancering is echter van toepassing vanwege
verschillen tussen verscheidene denominaties. Attituden over homoseksualiteit van
(conservatieve) protestanten en moslims waren negatiever dan attituden van katholieken,
joden, hindoes of boeddhisten (Adamczyk et al., 2009). Ook Van den Akker, Van der Ploeg
en Scheepers (2012) vonden dat moslims homoseksualiteit meer afkeurden dan individuen
met een andere religie.
Hoewel religieuze denominatie, zoals hierboven benoemd, samenhangt met negatieve
homoattituden, blijkt religieuze identiteit, de waarde die men hecht aan zijn of haar religieuze
denominatie, sterker gerelateerd is homoattituden. Het onderzoek van Adamczyk en collega’s
(2009) bracht naar voren dat individuen met een hoge religieuze identiteit meer negatieve
attituden hadden ten aanzien van homoseksualiteit dan religieuzen met een lage religieuze
identificatie (wanneer werd gecontroleerd voor religieuze denominatie). Ook uit onderzoek
van Hooghe en collega’s (2010) bleek dat individuen, ongeacht religieuze overtuiging, met
een hoge religieuze identificatie, meer intolerantie voor homoseksualiteit toonden in
vergelijking met de individuen lage religieuze identificatie.
Of religieuze identiteit verschillen tussen etnische groepen kan medieren is niet eerder
in Nederland onderzocht. In de VS lijkt hier wel bewijs voor te zijn gevonden. Nierman
Nierman, Thompson, Bryan, en Mahaffey, (2007) vonden etnische verschillen tussen
Afrikaans Amerikaanse en Europese Amerikaanse psychologie studenten betreft attituden ten
aanzien van homoseksualiteit. Deze verdwenen wanneer rekening werd gehouden met
religieuze attituden. Ook in onderzoek van Schulte en collega’s (2004) bleken religieuze
attituden verklaring te bieden voor etnische verschillen homoattituden.
Kortom wordt duidelijk dat een hoge religieuze identificatie vaak gerelateerd is aan
5
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
negatieve homoattituden (Adamczyk, et al., 2009) en lijken allochtonen, met name moslims,
meer waarde te hechten aan hun religie dan autochtonen (Hooghe, et al., 2010). Op basis van
bovenstaande literatuur wordt verwacht dat religieuze Turks-Nederlandse en MarokkaansNederlandse jongeren vanwege hun hogere religieuze identificatie in vergelijking met
Nederlandse jongeren, negatiever zullen zijn over homoseksualiteit dan religieuze
Nederlandse jongeren. Van religieuze Surinaams/Antilliaans-Nederlandse jongeren wordt
eveneens verwacht dat ze een hogere religieuze identificatie zullen hebben in vergelijking met
Nederlandse jongeren, hoewel in minder sterke mate dan Turks- en Marokkaans-Nederlandse
jongeren, en daarom eveneens negatiever zijn over homoseksualiteit dan Nederlandse
jongeren.
Gender-rol conservatisme
Hoewel religieuze identificatie de belangrijkste factor lijkt in het verklaren van verschillen
tussen etnische groepen in homoacceptatie, speelt ook het gender-rol attitude systeem een
grote rol in het vormen van attituden ten aanzien van homoseksualiteit. Tevens lijkt in
Nederland sprake van etnische verschillen in deze gender-rol opvattingen (Nierman, et al.,
2007; Bos et al., 2012).
Het culturele gender-rol attitude systeem omvat factoren als stereotypen en attituden
over gepaste rollen voor mannen en vrouwen (Whitley, 2001). Individuen met conservatieve
opvattingen over gender-rollen zien vrouwen verantwoordelijk voor het huishouden, het
opvoeden van de kinderen en het onderhouden van sociale relaties terwijl mannen
voornamelijk voor de financiële ondersteuning van het gezin moeten zorgen (Van de Vijver,
2007). Moderne opvattingen over gender-rollen zien mannen en vrouwen meer gelijk in hun
rollen.
Ten eerste lijken etnische groepen te verschillen in hun mate van gender-rol
opvattingen. Allochtone jongeren of hun ouders zijn vaak afkomstig uit landen waar genderrollen conservatiever zijn dan in Nederland (Inglehart & Norris, 2003; Röder, 2011). Bos en
collega’s (2012) vonden inderdaad dat niet-westerse kinderen in Nederland meer druk
ervoeren van ouders om traditionele gender-normen te uiten dan Nederlandse kinderen. Ook
van de Vijver (2007) vond dat Marokkaans-Nederlandse individuen het meest traditionele
gender-rollen uitten, gevolgd door Turks-Nederlandse, Surinaams/Antilliaans-Nederlandse en
tot slot Nederlandse jongeren. Voor Surinaams/Antilliaans-Nederlandse jongeren is echter
geen eenduidig beeld gevonden in de literatuur. In tegenstelling tot wat van de Vijver (2007)
vond, is gebleken dat tweede generatie Surinaams/Antilliaans-Nederlandse individuen juist
6
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
minder conservatief waren in hun gender-rol attituden dan Nederlanders (Arends‐Tóth & Van
de Vijver, 2009). Zij verklaarden dit aan de hand van de matrifocale natuur van AfrikaanseCaribische huishoudens. Matrifocaliteit verwijst naar het complexe familiesysteem waar
vrouwen in hun centrale en authoritatieve rol als moeder en kostwinner relatief onafhankelijk
zijn van mannen (Smith, 2001 zoals in Bertens, 2008).
Ten tweede zijn aanwijzingen vanuit de empirie en theorie gevonden voor een relatie
tussen traditionele gender-rol opvattingen en homoattituden. In het algemeen worden
individuen, die gedragingen vertonen behorend tot het andere geslacht, negatief beoordeeld.
Individuen die conservatieve attituden hebben lijken gender-norm
overschrijdend
(homoseksueel) gedrag nog strenger af te keuren dan individuen met meer moderne
opvattingen, vanwege de tegenstrijdigheid van dit gedrag met traditionele opvattingen over
masculiniteit en vrouwelijkheid (Laner & Laner, 1980). Kite en Whitley (1998)
beargumenteerde daarom dat individuen met traditionele opvattingen over gender-rollen meer
geneigd zouden zijn zich negatief te uiten over homoseksueel gedrag. Deze veronderstelling
blijkt te worden bevestigd in de literatuur (Kerns en Fine, 1994; McVeigh & Diaz 2009;
Nierman et al., 2007; Whitley, 2001).Voornamelijk jongeren bleken hard te reageren op
individuen die zich niet volgens traditionele gender-normen gedroegen (Lobel, 1994). Zo
bleek dat Belgische jongeren tussen de 18 en 21 jaar met traditionele gender-rol overtuigingen
zich negatiever uitlieten over homo’s en lesbiennes dan jongeren met minder traditionele
attituden (Hooghe en Meeus, 2012).
Of traditionele gender-rol opvattingen de etnische verschillen in homoattituden
kunnen verklaren is slechts eenmaal eerder onderzocht in Nederland (Bos et al.,2012).
Resultaten lieten zien dat het feit dat niet-westerse kinderen in Nederland meer druk ervoeren
van ouders om traditionele gender-normen te uiten, deels kon verklaren waarom niet-westerse
kinderen negatiever waren over homoseksualiteit dan Nederlandse kinderen. In dit onderzoek
werd echter geen onderscheid gemaakt tussen verschillende etnische groepen.
Kortom wordt verwacht dat Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse jongeren
meer traditionele gender-rol opvattingen hebben en dit kan verklaren waarom zij negatiever
zijn over homoseksualiteit dan Nederlandse jongeren. Voor Surinaams/AntilliaansNederlandse jongeren is geen eenduidigheid gevonden maar afgaand op onderzoek van Bos
en collega’s (2012) en van de Vijver (2007), wordt verwacht dat zij conservatiever zullen zijn
in hun gender-rol opvattingen dan Nederlandse jongeren en dit de reden is waarom zij meer
negatieve homoattituden uiten.
7
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Methode
De dataset die is gebruikt in dit onderzoek is afkomstig van het Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) onderzoek uit 2009 (Van Dorsselaer et al., 2010). Sinds 2001 neemt
Nederland deel aan dit internationale onderzoek dat elke vier jaar het welbevinden van
Nederlandse scholieren meet aan de hand van vragenlijsten. Het HBSC-2009 is uitgevoerd
door de Universiteit Utrecht, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Trimbos
instituut.
Procedure
De participanten zijn afkomstig van scholen die door middel van een gestratificeerde
aselecte clustersteekproef zijn geselecteerd. Regulier onderwijs op schoolniveau VMBO
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, VMBO gemengde en theoretische leerweg, HAVO
en VWO, kwam in aanmerking. Van de 162 benaderde middelbare scholen werden 143
scholen geschikt bevonden om te participeren. Van deze scholen bleken er 68 bereid deel te
nemen aan het onderzoek. Ouders van de participanten zijn vooraf op de hoogte gesteld en
konden eventuele bezwaren indienen. Ook de leerlingen zijn van te voren geïnformeerd over
het doel en de anonimiteit van het onderzoek. In totaal hebben 5734 leerlingen de
vragenlijsten ingevuld uit 264 klassen en bleken,. Vragenlijsten die onvoldoende of
onbetrouwbaar waren, of missende waarde hadden op de responsvariabelen zijn verwijderd.
Ook participanten die de antwoordmogelijkheid ‘nooit over nagedacht’ hadden aangevinkt bij
responsvariabelen zijn niet meegenomen in de analyse.
Uiteindelijk
bleken
3303
vragenlijsten bruikbaar voor het huidige onderzoek.
Participanten
Na de opschoning van de dataset betrof de uiteindelijke steekproef 3304 jongeren uit de eerste
vier jaren van het voortgezet onderwijs (leeftijd tussen de twaalf en zestien jaar) van wie 2406
religieus bleken. De steekproef bestond verder voor 80% uit Nederlanders, 4% MarokkaansNederlandse, 3% Turks-Nederlandse, 3% Surinaams-Nederlandse en 1% AntilliaansNederlandse jongeren. De overige 10% behoorde tot de groep ‘overig’ en zijn niet
meegenomen in het onderzoek. In de steekproef bleek de verdeling jongens/meisjes voor de
etnische groepen gelijk (χ2(1, N= 3304 ) = 0.052, p= .99). Nederlanders bleken vaker in hoge
schoolniveaus vertegenwoordigd dan Surinaams/Antilliaans-Nederlandse, MarokkaansNederlandse en Turks-Nerderlandse jongeren en bleken Nederlanders vaker in de hoge groep
van gezinswelvaart te zitten in vergelijking met de andere etnische groepen (χ2(2, N= 3304 ) =
243.34, p= .00.
8
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Meetinstrumenten
Etnische afkomst
Conform de methodiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is etniciteit bepaald
op basis van het geboorteland van de participant en de herkomst van de vader en moeder.
Wanneer de participant en één of beide ouders in het buitenland is geboren, is het
geboorteland van de participant bepalend geweest. Bij participanten die in Nederland zijn
geboren maar beide ouders niet, is het geboorteland van de moeder bepalend geweest. Tot slot
zijn individuen tot de Nederlandse groep gerekend wanneer zij zelf niet maar beide ouders
wel in Nederland waren geboren.
Gezinswelvaart
Middels de Family Affluation Scale (FAS), bestaande uit 5 items, is gezinswelvaart
uitgevraagd (Currie, et al., 2008). Aan de jongeren zijn de volgende vragen gesteld: Heb je
een eigen slaapkamer (ja of nee), heeft jou gezin een auto (nee, ja, 2 of meer), hoe vaak ben je
met het gezin op vakantie geweest in de afgelopen twaalf maanden (‘helemaal niet’ tot ‘meer
dan 3 keer’), hoeveel computers bezitten jullie thuis (geen,1 of meer dan 2), en hoe denk je
dat jou gezin is (‘helemaal niet rijk tot ‘heel rijk’). Vervolgens zijn scores opgeteld en
hergecodeerd in laag, midden, hoge gezinswelvaart. Volgens onderzoek van Boyce,
Torsheim, Currie & Zambon (2006) is de FAS een betrouwbare schaal en met externe
validiteit.
Homoseksualiteit
Attituden ten aanzien van homo’s en lesbiennes zijn los van elkaar uitgevraagd aan de hand
van een schaal ontwikkeld door De Graaf, et al. (2005) en zoals gebruikt in onderzoek van
Bos et al., (2012).‘Ik vind het vies als twee jongens met elkaar zoenen’, ‘Ik vind het vies als
twee meisjes met elkaar zoenen’.
Attituden ten aanzien van homoseksualiteit bestaat uit de samenvoeging van de twee
bovenstaande vragen en de vraag: ‘Homoseksuele jongens en lesbische meiden mogen tot
mijn vrienden/vriendinnen behoren’. Antwoord op 5-punt Likert schaal was mogelijk op de
vragen van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal niet mee eens’. Tevens konden ze de
antwoordmogelijkheid ‘nooit over nagedacht’ aankruisen. De schaal had een Cronbach’s
alpha van r= .677. Een hoge score op deze schaal betekent meer tolerantie voor
homoseksualiteit.
9
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Religie
Religieuze denominatie is gemeten aan de hand van de vraag: ‘Ben je gelovig opgevoegd?’
met als antwoordmogelijkheden: ‘Ja, Rooms-Katholiek, Ja, Protestant (zoals Hervormd of
Gereformeerd), Ja, Islamitisch, Ja, anders namelijk:..’ en tot slot ‘Nee, niet gelovig
opgevoed’. Religieuze identiteit is gemeten met de vraag: ‘Hoe belangrijk is het geloof voor
je?’. Vijf antwoordmogelijkheden zijn aangeboden: ‘Ik word niet opgevoed met een bepaald
geloof’, ‘Heel belangrijk’, ‘Een beetje belangrijk’, ‘Niet zo belangrijk’ en ‘Helemaal niet
belangrijk’.
Gender-rol conservatisme
Drie vragen zijn samengevoegd om gender-rol conservatisme te kunnen meten: ‘Mannen en
vrouwen moeten evenveel doen in het huishouden’, ‘Mannen en vrouwen moeten evenveel
voor de kinderen zorgen’ en ‘Mannen en vrouwen moeten evenveel buitenshuis werken.’
Antwoord op 5-punt likert schaal was mogelijk van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal niet
mee eens’. Ook kon de mogelijkheid ‘nooit over nagedacht’ worden aangekruist. Een hoge
score op deze schaal betekent meer conservatisme in gender-rol opvattingen. Cronbachs alpha
betrof r= .750.
Data-analyse
Huidig onderzoek heeft gekeken naar etnische verschillen in homoattituden en de medierende
werking van gender-rol conservatisme en religieuze identiteit. In de analyses naar religieuze
identiteit zijn slechts religieuze participanten geanalyseerd.
Allereerst zijn beschrijvende statistieken gedaan, waar gekeken is naar de onderlinge
samenhang tussen variabelen aan de hand van Pearson correlaties. Middels een Een-weg
Anova test zijn etnische verschillen in de uitkomstmaten en mediatoren geanalyseerd.
Voor meer uitgebreide analyses is daarna een multipele regressieanalyses uitgevoerd
waar Attituden ten aanzien van homoseksualiteit, lesbiennes, homo’s als continue variabelen
zijn meegenomen. Vanwege bovengenoemde etnische verschillen in schoolniveau en
gezinswelvaart is ervoor gekozen om naast sekse en leeftijd, hier ook voor te corrigeren.
Effectgroottes van de regressieanalyses zijn aan de hand van de proportie verklaarde variantie
bekeken. Hierbij werd R2 < .09 beschouwt als een klein effect, .09 ≤ R2 < .26 als een medium
effect en R2 ≥ .26 als een groot effect (Cohen, 1988).
Mediatie effecten van religieuze identiteit en gender-rol conservatisme, voor etnische
verschillen in homoatittuden, zijn middels de stappen Baron en Kenny (1986) geanalyseerd.
10
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
In stap 1 is gekeken of etnische verschillen in homoatittuden zichtbaar werden. Wanneer dit
het geval was, is in stap 2 gekeken of etnische minderheidsgroepen significant hoger scoorden
op gender-rol conservatisme en religieuze identiteit. In de laatste stap is gekeken of
mediatoren gerelateerd waren aan de uitkomstmaten. Wanneer dit het geval was is gekeken
naar de beta-waarden. Wanneer deze afnamen van stap 1 naar stap 3 voor etnische verschillen
in homoattituden, dan kon men spreken van partiële mediatie. Wanneer de relatie tussen
etniciteit en homoattituden geheel niet meer significant was in het laatste model was er sprake
van volledige mediatie. Om te toetsen of mediatie effecten significant waren zijn tenslotte
Sobel-testen uitgevoerd.
Resultaten
Beschrijvende statistieken
In tabel 2 is de onderlinge samenhang tussen de variabelen weergegeven. De
gemiddelde score op de variabele homoattituden (M=3.25) geeft weer dat de adolescenten
gemiddeld genomen neutraal tot positief ten aanzien van homoseksualiteit stonden. Hoe hoger
het schoolniveau en de gezinswelvaart, des te toleranter de jongeren waren ten aanzien van
homoseksualiteit. Jongeren met een hoge religieuze identiteit waren negatiever over
homoseksualiteit in het algemeen, homo’s en lesbiennes. Een hoge score op gender-rol
conservatisme bleek eveneens gerelateerd aan minder tolerantie ten aanzien van
homoseksualiteit, homo’s en lesbiennes. Meisjes lieten significant meer tolerante attituden
zien ten aanzien van homoseksualiteit en ten opzichte van homo’s dan jongens. lesbiennes
werden juist door jongens toleranter beoordeeld dan meisjes. Tot slot waren meisjes minder
conservatief in hun gender-rol attituden en hechtten meer belang aan religieuze identiteit dan
jongens.
ook gekeken naar etnische verschillen op alle variabelen door middel van een Eenweg-Anova met post-hoc Bonferroni testen (tabel 3). Marokkaans-Nederlandse en TurksNederlandse
jongeren
bleken
Surinaams/Antilliaans-Nederlandse
significant
jongeren
in
minder
tolerant
dan
hun
attituden
ten
Nederlandse,
aanzien
van
homoseksualiteit, homo’s en lesbiennes.
Voor religieuze identiteit zijn vergelijkbare resultaten gevonden. MarokkaansNederlandse en Turks-Nederlandse jongeren hadden een hogere religieuze identiteit dan
Surinaams/Antilliaans-Nederlandse en Nederlandse jongeren. Voor gender-rol conservatisme
werden geen verschillen gevonden tussen Nederlanders, Turks-Nederlandse en MarokkaansNederlandse jongeren. Jongeren van Surinaams/Antilliaans-Nederlandse afkomst bleken juist
11
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
significant minder conservatief in hun gender-rol opvattingen dan Nederlanders.
Etnische verschillen in attituden ten aanzien van homoseksualiteit, homo’s en lesbiennes
De samenhang tussen etniciteit en homoattituden is vervolgens uitgebreider onderzocht met
een lineaire regressieanalyse waarbij is gecorrigeerd voor sekse, leeftijd, schoolniveau en
gezinswelvaart (zie tabel 4a). In overeenstemming met tabel 3 bleek dat MarokkaansNederlandse
en
Turks-Nederlandse
jongeren
negatiever
waren
ten
aanzien
van
homoseksualiteit, homo’s en lesbiennes in vergelijking met Nederlanders. Jongeren van
Surinaamse/Antilliaans-Nederlandse afkomst bleken toleranter dan Nederlanders ten aanzien
van homoseksualiteit en ten aanzien van lesbiennes. De gevonden effecten waren klein voor
lesbiennes en medium voor homoattituden en homo’s (Cohen, 1988).
Aan de hand van de Baron en Kenny-methode (1986) is vervolgens nagegaan of
gender-rol conservatisme en religieuze identiteit bovengenoemde etnische verschillen in
relatie tot homoattituden kunnen verklaren (mediatie). Om aan de voorwaarden voor mediatie
te voldoen, stelden deze auteurs dat in de eerste plaats de onafhankelijke variabele significant
moet samenhangen met de afhankelijke variabele. Voor Turks- en Marokkaans-Nederlandse
jongeren is voldaan aan deze eerste stap voor alle uitkomst variabelen. Surinaams/AntilliaansNederlandse jongeren verschilden alleen significant van Nederlanders in homoattituden en
attituden ten aanzien van lesbiennes, waarbij Nederlanders juist minder tolerant bleken.
Tabel 3
Etnische verschillen in Homoattituden, Attituden ten aanzien van Lesbiennes en Homo’s, Gender-rol Conservatisme en Religieuze
Identiteit.
Nederlands
Surinaams/AntilliaansNederlands
MarokkaansNederlands
TurksNederlands
M (SD)
M (SD)
M (SD)
M (SD)
Homoattituden
3.29a
(.96)
3.36a
(.95)
2.56b
(.97)
Attituden t.a.v
homo’s
2.66a
(1.30)
2.63a
(1.41)
Attituden t.a.v
lesbiennes
3.25a
(3.25)
Gender-rol conservatisme
Religieuze identiteit
F
df
2.47b
(.91)
41.53
3, 3303
.000
1.94b
(1.23)
1.90b
(1.56)
20.56
3, 3303
.000
3.55a
(3.55)
2.81b
(2.81)
2.74b
(2.74)
11.41
3, 3303
.000
2.18a
(.83)
1.84b
(.73)
2.00ab
(.92)
2.14ab
(.94)
7.29
3, 3303
.000
3.12a
(1.00)
3.83b
(1.14)
4.81c
(.54)
4.62c
(.82)
177.78
3, 3303
.000
Noot: Gemiddelden die niet hetzelfde superscript delen verschillen significant volgens een Een-weg Anova (p < .05)
12
p
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Tabel 2
Beschrijvende Statistieken en Pearson correlaties tussen de Variabelen Sekse, Leeftijd, Schoolniveau, Gezinswelvaart, Homoattituden, Attituden t.a.v. Homo’s en Lesbiennes,
Gender-rol Conservatisme en Religieuze Identiteit.
Variabelen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
Sekse (jongen = ref)
2.
Leeftijd
3.
Schoolniveau
-.007
-.170**

4.
Gezinswelvaart
-.086**
-.026
.247**
5.
Homoattituden
.278**
-.013
.171**
.049**
6.
Attituden t.a.v homo’s
.399**
-.097**
.143**
.011
.869**

7.
Attituden t.a.v lesbiennes
-.066**
.127**
.052**
.046*
.754**
.515**

8.
Gender-rol conservatisme
-.238**
.018
.005
.068**
-.232**
-.215**
-.065**

9.
Religieuze identiteit
-.123**
-.138**
-.249**
-.187**
-.066**
-.196**
.005
N
M
SD
3304
.011
.081**




3304
14.52
1.25
3304
4.16
2.08
3304
72.07
15.10
3304
3.25
.98
3304
2.61
1.31
3304
3.23
1.28
3304
2.20
.85
2406
3.72
1.08
Noot. *p < .05, **p < .01
13
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Etnische verschillen in gender-rol conservatisme en religieuze identiteit
Een tweede voorwaarde om te kunnen spreken van mediatie is een significante relatie tussen,
in dit geval, etniciteit en mediatoren. Wederom is een lineaire regressie analyse uitgevoerd
waarbij gecorrigeerd is voor sekse, schoolniveau, leeftijd en gezinswelvaart. In
overeenstemming met de resultaten uit tabel 3 bleek, tegen de verwachting in, dat TurksNederlandse jongeren niet conservatiever waren in hun gender-rol attituden dan Nederlanders
(β= -.007, t(3300)= -.418 p= .676). Marokkaans-Nederlandse jongeren waren significant
minder conservatief in hun gender-rol conservatisme dan Nederlanders na correctie voor de
hierboven genoemde achtergrondvariabelen (β= -.040, t(3300)= -2.33 p= .020). Ook
Surinaams/Antilliaans-Nederlandse jongeren bleken significant minder conservatief in hun
gender-rol attituden dan Nederlanders (β= -.074, t(3300)= -4.34 p= .000). Gevonden effecten
waren klein (R2= .064).
Onder religieuze jongeren werden tevens etnische verschillen gevonden. Zowel
Surinaams/Antilliaans- (β= .106, t(2402)= 5.74 p=.000), Marokkaans-Nederlandse (β=.310,
t(2402) = 16.54 p= .000) als Turks-Nederlandse jongeren (β=.236, t(2402)= 12.89 p=.000)
hadden een significant hogere religieuze identiteit dan Nederlanders. Effecten waren medium
(R2= .213).
Gender-rol conservatisme als mediator voor verschillen in attituden ten aanzien van
homoseksualiteit
en
lesbiennes
tussen
Nederlandse
en
Surinaams/Antilliaans-
Nederlandse jongeren
Allereerst bleek gender-rol conservatisme gerelateerd te zijn aan het hebben van meer
negatieve homoattituden (Zie tabel 2). Surinaams/Antilliaans-Nederlandse jongeren bleken
toleranter in hun attituden ten aanzien van homoseksualiteit en lesbiennes en tevens minder
conservatief waren in hun gender-rollen dan Nederlandse jongeren (zie tabel 3). Daarom is
onderzocht of gender-rol conservatisme een medierende rol heeft. In tabel 4a is te zien dat de
bètacoëfficiënt van homoattituden afnam van β= .033 in model 1 naar β= .020 in model 2.
Tevens wees een Sobel-test een significant mediatie effect uit (S = 4.04, SE=.017, p= .00). De
relatie tussen de Surinaams/Antilliaans-Nederlandse groep en homoattituden was niet meer
significant in model 2, wat inhoudt dat gender-rol conservatisme de verschillen tussen de
Surinaams/Antilliaans-Nederlandse groep en Nederlanders in homoattituden compleet
medieerde.
Vergelijkbaar resultaat is gevonden voor de relatie tussen Surinaams/AntilliaansNederlandse groep en attituden ten aanzien van lesbiennes . Gender-rol conservatisme bleek
14
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Tabel 4a
Regressieanalyses voor Etniciteit, Controlevariabelen en Gender-rol Conservatisme met Homoattituden en Attituden t.a.v.
Homo’s en Lesbiennes.
Homoattituden
Attituden t.a.v.
homo’s
Attituden t.a.v.
lesbiennes
β
β
β
Sekse (ref = jongen)
.280
.402**
-.066**
Leeftijd
.009
-.082**
.140**
Schoolniveau
.150
.113**
.067**
FAS (ref = laag)
FAS midden
Model 1
FAS Hoog
-.006
-.033
-.015
.012
-.016
.003
.033*
.009
Etniciteit (ref= Nederlands)
Surinaams/AntilliaansNederlands
.055**
Marokkaans-Nederlands
-.117**
-.088**
-.053**
Turks-Nederlands
-.117**
-.081**
-.055**
R2
.136
.201
Sekse (ref = jongen)
.237**
.371**
-.087**
Leeftijd
.012
-.080**
.142**
Schoolniveau
.148**
.112**
.066**
.036
FAS (ref = laag)
FAS midden
FAS hoog
-.010
-.036
-.016
.012
-.016
.003
.020
-.001
.049**
Etniciteit (ref= Nederlands)
Model 2
Surinaams/AntilliaansNederlands
Marokkaans-Nederlands
-.124**
-.093**
-.056**
Turks-Nederlands
-.119**
-.082**
-.055**
Gender-rol conservatisme
-.181**
-.131**
-.088**
R2
.167
.217
.043
Noot: *p < .05, **p < .01, Aan model 2 is de mediator Gender-rol Conservatisme toegevoegd
15
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Tabel 4b
Regressieanalyse voor Etniciteit en Controlevariabelen en Religieuze Identiteit met Homoattituden en Attituden t.a.v.
Homo’s en Lesbiennes.
Homoattituden
Attituden t.a.v.
homo’s
Attituden t.a.v.
lesbiennes
β
β
β
Sekse (ref = jongen)
.277**
.408**
-.088**
Leeftijd
.010
-.093**
.149**
Schoolniveau
.141**
.098**
.070**
FAS midden
-.027
-.044
-.023
FAS hoog
-.001
-.024
.005
.006
.070**
FAS (ref = laag)
Model 1
Etniciteit (ref= Nederlands)
Surinaams/AntilliaansNederlands
.038*
Marokkaans-Nederlands
-.126**
-.099**
-.050*
Turks-Nederlands
-.123**
-.086**
-.045*
R2
.136
.202
.043
Sekse (ref = jongen)
.288**
.412**
-.075**
-.100**
.126**
.094**
.059**
Leeftijd
Schoolniveau
-.010
.131**
FAS (ref = laag)
Model 2
FAS midden
-.022
-.043
-.017
FAS hoog
-.010
-.027
-.005
Etniciteit (ref= Nederlands)
Surinaams/AntilliaansNederlands
.054**
.012
.089**
Marokkaans-Nederlands
-.079**
-.083**
.004
Turks-Nederlands
-.087**
-.073**
-.005
Religieuze identiteit
-.151**
-.054**
-.173**
R2
.154
.204
.066
Noot: *p < .05, **p < .01, Aan model 2 is de mediator Religieuze identiteit toegevoegd. In de analyse zijn slechts
religieuze jongeren opgenomen.
16
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
een mediator (β= .055 in model 1 naar β= .049 in model 2). Het mediatie effect bleek
eveneens significant (S= 3.28, SE=.014, p= .001). De relatie tussen de Surinaams/
Antilliaans-Nederlandse groep en attituden ten aanzien van lesbiennes bleef significant
waardoor men kan men spreken van een partiële mediatie van gender-rol conservatisme.
Religieuze identiteit als verklaring voor etnische verschillen in attitudes ten aanzien van
homoseksualiteit, homo’s en lesbiennes
Voor de religieuze jongeren gold dat een hoge religieuze identiteit gerelateerd bleek
aan negatieve homoattituden (zie tabel 2). Religieuze identiteit bleek dan ook de verschillen
tussen Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse jongeren met Nederlandse jongeren in
homoatittuden te kunnen verklaren. De bètacoëfficiënt voor de verschillen in homoattituden
tussen jongeren met een Marokkaans-Nederlandse en Nederlandse achtergrond nam af van β=
-.126 in model 1 naar β= -.079 in model 2 (zie tabel 4b). Een Sobel-test wees uit dat het
mediatie effect significant was (S= -8.25, SE=.018, p= .00). Hetzelfde gold voor de
verschillen in homoattituden tussen jongeren met een Turks-Nederlandse en Nederlandse
achtergrond, waar een afname in de bètacoëfficiënt zichtbaar was van β=-.123 naar β=-.087
(S = 7.68, SE=.031, p= .00). In beide gevallen bleef de relatie tussen etniciteit en
homoattituden significant, wat inhoudt dat religieuze identiteit de verschillen in
homoattituden tussen zowel Marokkaans-Nederlandse als Turks-Nederlandse jongeren in
vergelijking met Nederlanders partieel medieerde. Anders gezegd; het feit dat MarokkaansNederlandse
en
Turks-Nederlandse
jongeren
negatiever
waren
ten
aanzien
van
homoseksualiteit werd deels verklaard door een verhoogde religieuze identiteit in vergelijking
met Nederlanders.
Soortgelijke resultaten werden gevonden voor de relatie tussen etniciteit en attituden
ten aanzien van homo’s. Voor Marokkaans-Nederlandse jongeren nam de bètacoëfficiënt af
van β= -.099 naar β= -.083 wanneer religieuze identiteit werd meegenomen in de analyse.
Voor Turks-Nederlandse jongeren gold een afname van β=-.086 naar β= -.073. Dit partiële
mediatie effect bleek voor zowel Marokkaans-Nederlandse (S = -4.91, SE=.036, p= .00) als
Turks-Nederlandse jongeren (S= -4.78, SE=.034, p= .00) significant.
Tot slot bleek religieuze identiteit een mediator in de relatie met attituden ten aanzien
van lesbiennes voor Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse jongeren. Na het
toevoegen van religieuze identiteit als mediator in model 2 bleken verschillen tussen
Marokkaans-Nederlandse en Nederlandse jongeren niet meer significant. Religieuze identiteit
medieerde de verschillen tussen Marokkaans-Nederlandse en Nederlandse jongeren in hun
17
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
attituden ten aanzien van lesbiennes compleet. Een Sobel-test bevestigde een significant
mediatie-effect (S= -7.14, SE = .042, p= .00). Soortgelijke resultaten werden zichtbaar voor
Turks-Nederlandse jongeren. Dit is eveneens bevestigd met een Sobel-test (S= -6.766
, SE=.004, p= .00).
Voor Surinaams/Antilliaans-Nederlandse jongeren bleek religieuze identiteit geen
mediator voor verschillen in homoattituden met Nederlandse jongeren. Aan voorwaarden van
mediatie was niet voldaan omdat Surinaams/Antilliaans-Nederlandse jongeren positiever
waren in hun attituden ten aanzien van homoseksualiteit en lesbiennes dan Nederlanders
terwijl zij wel hoger scoorden op religieuze identiteit dan Nederlandse jongeren.
Discussie
In de publieke opinie van Nederland heerst het beeld dat allochtone jongeren minder tolerant
zijn over homoseksualiteit dan Nederlanders. Toch is nauwelijks empirisch onderzoek dat
deze veronderstelling bevestigt dan wel weerlegt. Het doel van dit onderzoek is daarom
inzicht te krijgen in etnische verschillen in attitudes ten aanzien van homoseksualiteit en
welke rol religieuze identiteit en gender-rol conservatisme spelen in het verklaren van deze
mogelijke attitudeverschillen.
Naar aanleiding van onderzoek van Bos en collega’s (2012) werd verwacht dat nietwesterse Nederlandse jongeren negatiever zouden zijn over homoseksualiteit dan westerse
Nederlanders. Resultaten bevestigden dat Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse
jongeren minder tolerant waren in hun attituden ten aanzien van homoseksualiteit, homo’s en
lesbiennes. Surinaams/Antilliaans-Nederlandse jongeren bleken in tegenstelling tot de
verwachting (Bos et al., 2012) juist positiever ten aanzien van homoseksualiteit en lesbiennes
dan de Nederlandse groep. Een verklaring voor deze resultaten zou gevonden kunnen worden
in de meer liberale attituden die deze groep hanteert over seks en relaties in vergelijking met
Nederlanders (Bertens, et al., 2008). Geschat wordt dat 60% van de Surinaamse mannen wel
eens seksueel contact met een andere man heeft gehad (De ware tijd, september 2006, in
Keuzenkamp 2010), terwijl voor Nederlandse mannen dit percentage op 12,7 ligt. (Kuyper &
Vanwesenbeeck, 2009). Er kan beargumenteerd worden dat Surinaams/AntilliaansNederlandse jongeren een grotere kans lijken te hebben om iemand in hun omgeving te
kennen die homoseksueel contact heeft gehad. Door deze vrijere seksuele moraal en het
gegeven dat jonge mensen die homoseksuelen kennen, positiever staan ten aanzien van
homoseksualiteit en biseksualiteit (Keuzenkamp, 2010), is het aannemelijk dat de
Surinaams/Antilliaans-Nederlandse jeugd toleranter is over homoseksuele relaties dan de
18
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Nederlandse jeugd.
In het huidige onderzoek zijn verklaringen voor de etnische verschillen in
homoattituden gevonden in verschillen in religieuze identiteit en gender-rol conservatisme
tussen etnische groepen. Religieuze identiteit bleek gerelateerd aan negatieve homoattituden
en verklaarde verschillen in homoattituden tussen religieuze Marokkaans- en TurksNederlandse jongeren en Nederlandse jongeren. Anders gezegd bleken MarokkaansNederlandse en Turks-Nederlandse jongeren negatiever over homoseksualiteit, homo’s en
lesbiennes omdat ze meer waarde hechtten aan religie in vergelijking met Nederlandse
jongeren. Religieuze identiteit was ook hoger onder Surinaams/Antilliaans-Nederlandse
jongeren en kon daarom geen verklaring bieden voor de meer tolerante attituden ten aanzien
van homoseksualiteit en lesbiennes bij Surinaams/Antilliaans-Nederlandse jongeren in
vergelijking met Nederlandse jongeren. Deze tolerantere houding naar homoseksualiteit en
lesbiennes kan mogelijk worden verklaard door verschillen in religieuze denominatie. Hooghe
en collega’s (2010) vonden dat Katholieken het meest tolerant waren in hun attituden,
gevolgd door protestanten en tot slot Moslims. In dit onderzoek bleken Surinaamse
/Antilliaanse jongeren bleken voornamelijk Katholiek of Hindu, het merendeel van de
Nederlandse jongeren Protestants en Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse waren
met name Moslim.
Gender-rol conservatisme bleek, tegen de verwachting in, geen verklaring te bieden
voor verschillen in homoattituden tussen enerzijds Marokkaans-Nederlandse en TurksNederlandse jongeren en anderzijds Nederlandse jongeren. Hoewel een hoge mate van
gender-rol conservatisme bij jongeren gerelateerd was aan meer homonegativiteit, waren
Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse jongeren niet conservatiever in deze genderrol opvattingen dan Nederlandse jongeren. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in de verder
gevorderde acculturatie van tweede generatie migranten. In onderzoek bleek dat eerste
generatie migranten conservatiever waren dan Nederlanders, terwijl tweede generatie
migranten niet meer verschilden van Nederlanders (Van de Vijver, 2007). Aangezien de
Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse jongeren in dit onderzoek nagenoeg allemaal
behoorden tot tweede generatie migranten, is daarom niet opmerkelijk dat geen etnische
verschillen in gender-rollen zijn gevonden. Het beeld dat in de publieke opinie heerst over
Marokkaans-Nederlandse
en
Turks-Nederlandse
jongeren
die
in
vergelijking
met
Nederlanders veel traditioneler zouden denken over man/vrouw rollen, lijkt dus genuanceerd
te moeten worden wanneer afgegaan wordt op de resultaten van dit onderzoek.
Surinaams/Antilliaans-Nederlandse jongeren bleken in vergelijking met Nederlandse
19
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
jongeren juist minder conservatief in hun gender-rol opvattingen dan Nederlandse jongeren
wat een verklaring bleek te bieden voor het feit dat ze positiever waren in hun homoattituden
en attituden ten aanzien van lesbiennes dan Nederlanders. Deze resultaten, in tegenstelling tot
de verwachting, waren wel in overeenstemming met recentelijk onderzoek, waar Surinamers
en Antillianen ook minder traditionele gender-rol opvattingen hanteerden dan Nederlanders
(Arends-Toth et al., 2009). Zij verklaarden deze bevinding vanuit de matrifocale cultuur die in
Caribische huishoudens heerst. Vrouwen spelen een centrale rol in familierelaties en het
maken van belangrijke beslissingen omdat de vaders vaak niet of nauwelijks betrokken zijn
binnen het gezin (Shaw, 2003, in De Valk, & Liefbroer, 2007). Deze onafhankelijkheid van
mannen, in het staande houden van een gezin haaks staat op traditioneel gedachtegoed over
man/vrouw rollen en lijkt daarmee een moelijke verklaring te bieden voor de minder
traditionele gender-rol opvattingen in deze etnische groep.
Hoewel het niet de focus van het onderzoek betrof, zijn sekse verschillen in
homoattituden waargenomen. In lijn met de eerdere literatuur is gevonden dat homo’s
positiever werden beoordeeld door meisjes en Lesbiennes juist positiever werden beoordeeld
door jongens in vergelijking met meisjes (Keuzenkamp et al., 2007; Kuyper & Bakker, 2006).
Een verklaring hiervoor ligt mogelijk in de manier waarop attituden ten aanzien van
lesbiennes zijn gemeten. Jongeren is slechts gevraagd of ze twee zoenende meisjes vies
vonden. Adolescente jongens lijken twee zoenende meisjes vaak als erotische fantasie te zien
(Louderback & Whitley, 1997) wat hun attituden ten aanzien van lesbiennes positief kan
hebben beïnvloed.
Limitaties
Er zijn enkele beperkingen aan dit onderzoek die vragen om discussie. Attituden ten aanzien
van homo’s en lesbiennes zijn met een enkel item gemeten, ‘vind je het vies als twee meisjes
zoenen?’ Hoewel in onderzoek van De Graaf et al. (2005) en Bos et al. (2012) op dezelfde
wijze homoattituden zijn uitgevraagd, is het denkbaar dat jongeren twee zoenende meisjes
niet vies vinden maar wel negatieve attituden kunnen hanteren over een homoseksuele
leefstijl. In vervolg onderzoek zouden attituden ten aanzien van homo’s en lesbiennes op
verschillende dimensies als stereotypen, angsten en rechten voor homoseksuelen gemeten
moeten worden om attituden over homoseksualiteit en homoseksuele individuen beter te doen
omvatten.
Een tweede limitatie is de relatief kleine N van de etnische minderheidsgroepen in
vergelijking tot de Nederlandse groep waardoor de kans op type 2 fouten toeneemt en vraagt
20
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
om een voorzichtige interpretatie van de gevonden resultaten. De samenstelling van de
steekproef is echter wel representatief voor de etnische samenstelling van de Nederlandse
samenleving.
Verder kent de schaal gezinswelvaart, uitgevraagd middels de FAS, een lage
betrouwbaarheid. Een schaal bestaande uit slechts vier items met een lage betrouwbaarheid is
echter niet ongewoon. De schaal is vaak gebruikt in voormalige HBSC onderzoeken en is een
betrouwbare methode bevonden om sociaal economische status te meten (Boyce, et al.,
(2006). Met name bij jongeren blijkt FAS een gemakkelijke manier om gezinswelvaart in
plaats van naar het educatie niveau en werkstatus van de ouders uit te vragen en te scoren.
Tot slot zijn slechts gender-rol conservatisme en religieuze identiteit als mediatoren
meegenomen in het huidige onderzoek. Omdat deze mediatoren slechts partiele verklaringen
boden voor de gevonden etnische verschillen is nog onduidelijk welke overige factoren hier
verklaring voor kunnen bieden.
Ondanks enkele beperkingen kent dit onderzoek meerdere sterke punten. De
steekproef betreft een representatieve groep van scholieren in Nederland, verschillende
mediatoren zijn geanalyseerd en het is tevens één van de weinige studies in Nederland die
etnische verschillen in homoattituden heeft gemeten. De huidige studie draagt bij aan een
beter begrip over verschillen tussen etnische groepen betreffende attituden ten aanzien van
homoseksualiteit, homo’s en lesbiennes en welke verklarende factoren hierop van invloed
zijn.
Vervolgonderzoek
In de huidige studie wordt duidelijk dat een hoge religieuze identiteit de belangrijkste
verklaring biedt voor negatieve homoattituden bij Marokkaans-Nederlandse en TurksNederlandse jongeren in vergelijking met Nederlandse jongeren. Om acceptatie van
homoseksualiteit onder religieuze, met name moslim, jongeren te kunnen bevorderen is echter
vervolgonderzoek nodig om inzicht te krijgen in welke specifieke aspecten van religie
gerelateerd zijn aan negatieve homoattituden. Mogelijk zijn de kwantiteit van religieuze
activiteit, mate van letterlijke interpretatie van geschriften en mate van betrokkenheid in de
religieuze gemeenschap, van invloed (Petersen & Donnenwerth, 1998; Hooghe et al., 2010).
Wanneer duidelijk is welke religieuze factoren het meest gerelateerd zijn aan
negatieve homoattituden kunnen programma’s gericht op het verbeteren van homoattituden
onder jongeren beter worden ingezet.
Tot slot moet toekomstig onderzoek zich richten op meerdere verklaringen voor
21
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
etnische verschillen in homoattituden. Keuzenkamp (2010) vond dat jongeren die
homoseksuelen kenden, positiever waren over homoseksualiteit en biseksualiteit dan jongeren
die geen homoseksuelen in hun kenniskring hadden. Omdat het in de Marokkaanse en Turkse
gemeenschap minder wordt geaccepteerd om homoseksueel te zijn, is het mogelijk dat zij
minder mensen in hun directe omgeving kennen van homoseksuele aard en dit hun negatieve
attituden (deels) kan verklaren. Ook resultaten uit onderzoek van Arends-Tóth en collega’s
(2009) bieden mogelijkheden tot vervolgonderzoek. Zij vonden dat Marokkaans- en TurksNederlandse individuen, hoewel gelijk in gender-rol opvattingen, wel conservatiever waren
over echtelijke waarden en familiewaarden (belang van trouwen en het krijgen van kinderen)
dan Nederlanders. Het lijkt aannemelijk dat deze traditionele familiewaarden negatief
samenhangen met de acceptatie van homoseksualiteit. Vervolg onderzoek zou uitsluitsel
kunnen geven of dat mogelijk verklaring kan bieden voor etnische verschillen in
homoattituden in tegenstelling tot gender-rol conservatisme.
Conclusie
Samenvattend is gevonden dat Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse jongeren het
meest negatief waren over homoseksualiteit gevolgd door Nederlandse jongeren en de
Surinaams/Antilliaans-Nederlandse
groep.
Een
hogere
religieuze
identiteit
bood
verklaringvoor de meer negatieve homoattituden onder Marokkaans-Nederlandse en TurkseNederlandse jongeren in vergelijking met jongeren van Nederlandse afkomst.
In
gender-
rol conservatisme verschilden deze etnische groepen echter niet van elkaar en dit fenomeen
kon
daarmee
geen
verklaring
bieden
voor
negatieve
homoattituden
bij
deze
minderheidsgroepen.
Voor Surinaams/Antilliaans-Nederlandse jongeren werd verschillend resultaat
gevonden. Zij waren juist toleranter in hun homoattituden en attituden ten aanzien van
lesbiennes. Hun meer moderne opvattingen over gender-rollen verklaarden hun tolerante
homoattituden in vergelijking met Nederlandse jongeren. Deze grote verschillen in attituden
tussen immigrant groepen impliceren de wenselijkheid om etnische roepen afzonderlijk en
niet onder de zelfde noemer, allochtonen, mee te nemen in de analyses zoals Bos en collega’s
(2012) deden.
Hoewel Nederland steeds toleranter wordt is onder jongeren volledige homoacceptatie,
met name onder Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse jongeren, nog niet bereikt.
Dit onderzoek laat zien dat in het overbruggen van verschillen tussen deze jongeren uit
minderheidsgroepen en Nederlanders, niet moeten worden ingespeeld op het verminderen van
22
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
traditionele gender-rol opvattingen maar de focus dient te worden gelegd op de hoge
religieuze identiteit die gerelateerd blijkt negatieve homoattituden.
23
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Referenties
Adamczyk, A. & Pitt, C. (2009). Shaping Attitudes about Homosexuality. The role of religion
and cultural context. Social Science Research, 38, 338–351.
Alfieri, T., Ruble, D. N., & Higgins, E. T. (1996). Gender stereotypes during adolescence:
Developmental changes and the transition to junior high school. Developmental
Psychology, 32(6), 1129-1137.
Arends‐Tóth, J., & Van de Vijver, F. J. (2009). Cultural differences in family, marital, and
gender‐role
values
among
immigrants
and
majority
members
in
the
Netherlands. International Journal of Psychology, 44(3), 161-169.
Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction insocial
psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal
of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
Bertens, M. G. B. C., Krumreich, A.,Van den Borne, B., & Schaalma, H. P. (2008). Being and
feeling like a woman: respectability, responsibility, desirability and safe sex among
women of Afro-Surinamese and Dutch Antillean descent in the Netherlands . Culture,
Health & Sexuality,10(6), 547–561.
Bos, H. M. W., Picavet, C., & Sandfort, T. G. M. (2012). Ethnicity, gender role beliefs, and
attitudes toward gay men and lesbian women among children. Journal of CrossCultural Psychology 43(7), 1082–1094. doi:10.1177/0022022111420146
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.) Hillsdale, NJ:
Erlbaum.
Currie, C., Molcho, M., Boyce, W., Holstein, B., Torsheim, T., & Richter, M. (2008).
Researching health inequalities in adolescents: the development of the Health
24
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Behaviour in School-Aged Children (HBSC) family affluence scale. Social Science &
Medicine, 66(6), 1429-1436.
Boyce, W., Torsheim, T., Currie, C., & Zambon, A. (2006). The family affluence scale as a
measure of national wealth: validation of an adolescent self-report measure. Social
Indicators Research, 78(3), 473-487.
De Graaf, H., Meijer, S., Poelman, J., & Vanwesenbeeck, I. (2005). Seks onder je 25e
Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2005. Utrecht: Rutgers Nisso
Groep.
De Valk, H. A., & Liefbroer, A. C. (2007). Timing Preferences for Women’s Family‐Life
Transitions: Intergenerational Transmission Among Migrants and Dutch. Journal of
Marriage and Family, 69(1), 190-206.
Gilman, S. E., Cochran, S. D., Mays, V. M., Hughes, M., Ostrow, D., & Kessler, R. C.
(2001). Risk of psychiatric disorders among individuals reporting same-sex sexual
partners in the national comorbidity survey. American Journal of Public Health, 91,
933–939.
Herek, G. M. (2002). Heterosexuals' attitudes toward bisexual men and women in the
United States. Journal of Sex Research, 39(4), 264-274.
Herek, G. M. (1989). Hate crimes against lesbians and gay men: Issues for research and
policy. American Psychologist, 44(6), 948-955. doi:10.1037/0003-066X.44.6.948
Hooghe, M., & Meeusen, C. (2012). Homophobia and the transition to adulthood: A three
year panel study among Belgian late adolescents and young adults, 2008-2011.
Journal of Youth and Adolescence, 41(9), 1197-1207.
25
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Hooghe, M., Claes, E. Harell, A., Quintelier, E., & Dejaeghere, Y. (2010). Anti-Gay
Sentiment Among Adolescents in Belgium and Canada: A Comparative Investigation
into the Role of Gender and Religion. Journal of Homosexuality, 57(3), 384-400.
doi:10.1080/00918360903543071
Hooghe, M., Quintelier, E., Claes, E., Dejaeghere, Y., & Harrell, A. (2007). De houding van
jongeren ten aanzien van holebi-rechten. Een kwantitatieve en kwalitatieve
analyse. Leuven, Belgium: Katholieke Universiteit Leuven, Centre for Citizenship
and Democracy.
Inglehart, R., & Norris, P. (2003). Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change around
the World. Cambridge: Cambridge University Press.
Jamal, A. (2001). The Story of Lot and the Qurvln's Perception of the Morality of Same-Sex
Sexuality, Journal of Homosexuality, 41(1), 1-88. doi:10.1300/J082v41n01_01
Kerns, J. G., & Fine, M. A. (1994). The relation between gender and negative attitudes toward
gay men and lesbians: Do gender role attitudes mediate this relation? Sex roles, 31
(5/6), 297-307.
Keuzenkamp, S. (2010). Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in
Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Keuzenkamp, S., & Bos, D. (2007). Out in the Netherlands. Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau.
Kite, M. E., & Whitley, B. E., Jr. (1998). Do heterosexual women and men differ in their
attitudes toward homosexuality? A conceptual and methodological analysis. In
G.M.
Herek (Ed.), Stigma and sexual orientation: Understanding prejudice against
lesbians, gay men, and bisexuals (pp. 39–61). Thousand Oaks, CA: Sage.
26
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Kuyper, L. S., & Bakker, F. C. (2006). De houding ten opzichte van homoseksualiteit: een
beschrijvende literatuurstudie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Kuyper, L.S., & Fokkema, T. (2011) Minority stress and mental health among Dutch LGBs:
Examination of differences between sex and sexual orientation. Journal of Counseling
Psychology, 58, 222–233.
Kuyper, L.S., Iedema, J., & Keuzenkamp, S. (2013). Towards Tolerance. Exploring Changes
and Explaining Differences in Attitudes towards Homosexuality in Europe. Den Haag:
Sociaal en Cultureel Planbureau.
Kuyper, M. A., & Vanwesenbeeck, I., (2009). High levels of same-sex experiences in the
Netherlands: Prevalences of same-sex experiences in historical and international
perspective. Journal of Homosexuality, 56(8), 993-1010.
Laner, M. R., & Laner, R. H. (1980). Sexual preference or personal style? Why lesbians
are disliked. Journal of Homosexuality, 5(4), 339-356.
Lewis, G. (2003). Black-white differences in attitudes toward homosexuality and gay rights.
Public Opinion Quarterly, 67, 59–78.
Lobel, T. E. (1994). Sex typing and the social perception of gender stereotypic and
nonstereotypic behavior: The uniqueness of feminine males. Journal of
Personality
and Social Psychology, 66(2), 379.
Louderback, L. A., & Whitley, B. E., Jr. (1997). Perceived erotic value of homosexuality and
sex-role attitudes as mediators of heterosexual college student’s attitudes toward
lesbians and gay men. The Journal of Sex Research, 34, 175–182.
McVeigh, R., & Diaz, M. D. (2009). Voting to ban same-sex marriage: Interests, values, and
communities. American Sociological Review,74(6), 891-915.
27
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Mepschen, P., Duyvendak, J. W., & Tonkens E. H. (2010) Sexual Politics, Orientalism and
Multicultural Citizenship in the Netherlands. Sociology 44(5), 962-979.
Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual
populations: Conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129,
674 – 697. doi:10.1037/0033-2909.129.5.674
Nierman, A. J., Thompson, S. C., Bryan, A., & Mahaffey, A. (2007). Gender role beliefs and
attitudes towards lesbian and gay men in Chile and the US. Sex Roles, 57, 61-67.
Olson, R. R.., Cadge, W., & Harrison, J.T., (2006). Religion and public opinion about samesex marriage. Social Science Quarterly, 87, 340–360.
Petersen, L.R., & Donnenwerth, G.V. (1998). Religion and Declining Support for Traditional
Beliefs and Gender Roles and Homosexual Rights. Sociology of Religion 59, 353–71.
Rivers, I. (2001). The bullying of sexual minorities at school: Its nature and long-term
Correlates. Educational and Child Psychology, 18(1), 32-46.
Röder, A. (2011). Gender role attitudes of migrants - The impact of religion and origin
country context. Paper presented at the Norface Conference Migration : Economic
Change,Social Challenge, London 6-9 April 2011.
Rowatt, W., Tsang, J.A., Kelly, J., LaMartina, B., McCullers, M., & McKinley, A. (2006).
Associations between religious personality dimensions and implicit homosexual
prejudice. Journal for the Scientific Study of Religion, 3, 397–406.
Schulte, L. J., & Battle, J. (2004) The relative importance of ethnicity and religion in
predicting attitudes towards gays and lesbians, Journal of Homosexuality, 47(2), 127142. doi: 10.1300/J082v47n02_08
28
ETNISCHE VERSCHILLEN IN HOMOATTITUDEN
Smerecnik, C., Schaalma, H., Gerjo, K., Meijer, S., & Poelman, J. (2010). An exploratory
study of Muslim adolescents’ views on sexuality: Implications for sex education and
prevention. BMC Public Health, 10, 533-633
Štulhofer, A., & Rimac, I. (2009). Determinants of homonegativity in Europe, Journal of Sex
Research, 46(1), 24-32. doi: 10.1080/00224490802398373
Van den Akker, H., Van der Ploeg, R., & Scheepers, P. (2012). Disapproval of
homosexuality: Comparative research on individual and national determinants of
disapproval of homosexuality in 20 European countries. International Journal of
Public Opinion Research, 25(1), 64-86.
Van de Vijver, F. J. (2007). Cultural and gender differences in gender-role beliefs, sharing
household task and child-care responsibilities, and well-being among immigrants and
majority members in the Netherlands. Sex Roles, 57, 813–824.
Van Dorsselaer, S., De Looze, M., Vermeulen-Smit, E., De Roos, S., Verdurmen, J., Ter
Bogt, T., & Vollebergh, W. (2010). Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren
in Nederland. Utrecht: Trimbos-Instituut.
Van San, M., & De Boom, J. (2006) Geweld tegen homoseksuelen. Rotterdam: RISBO
Contactresearch.
Whitley, B.E. (2001). Gender-role variables and attitudes toward homosexuality, Sex Roles,
45, 691–721.
Yip, A. K. T. (2005). Queering religious texts: An exploration of british non-heterosexual
christians’ and muslims’ strategy of constructing sexuality-affirming hermeneutics.
Sociology, 39, 47–65.
29