wettelijke bekendmakingen en verschillende berichten publications

105584
BELGISCH STAATSBLAD — 24.12.2014 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN
PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS
Ruimtelijke Ordening
ontvangstbewijs. De plannen tot wijziging van de buurtwegen hebben
ook gevolgen voor werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning is vereist, zoals vermeld in artikel 16, vierde
lid van het bovenvermelde decreet.
Rotselaar, 16 december 2014.
(38218)
Gemeente Bornem
Openstaande betrekkingen
Bekendmaking openbaar onderzoek
Het college van burgemeester en schepenen :
Places vacantes
Op 9 december 2014 heeft de gemeenteraad van Bornem een besluit
genomen waarin ze het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
nr. 18 Lokaal bedrijventerrein Woestijnstraat en onteigeningsplan voorlopig heeft vastgesteld.
In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit en overeenkomstig de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in casu de artikelen 2.2.14 en
2.4.4., onderwerpt het college van burgemeester en schepenen dit
ontwerp RUP aan een openbaar onderzoek dat loopt van
19 januari 2015 tot en met 19 maart 2015.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan ligt gedurende deze periode ter
inzage van de bevolking, op de dienst ruimtelijk ontwikkeling van
Bornem tijdens de normale openingsuren. Het dossier kan ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.bornem.be
Bezwaren of opmerkingen bij het plan worden bij aangetekend
schrijven toegezonden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) per adres Hingenesteenweg 13, te
2880 Bornem of kunnen tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op
het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ontwikkeling Hingenesteenweg 13, te 2880 Bornem, uiterlijk op 19 maart 2015.
Prézone de secours 1 de la province de Liège
dite zone de Hesbaye
Appel à candidature
La Prézone de Secours 1 de la Province de Liège dite Zone de
HESBAYE et plus particulièrement son conseil de prézone, en exécution
de la déclaration de vacance effectuée par le conseil de prézone en
séance des 23/10/2014, et 18/12/2014, et conformément à l’arrêté royal
du 26 mars 2014, fixant le profil de fonction du commandant d’une zone
de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation :
recrute pour sa Zone de secours
un commandant de zone (h/f).
Bornem, 17 december 2014.
(38217)
S’agissant de la première sélection, Il y a lieu pour les candidats :
- de remplir les conditions préalables fixées par l’arrêté royal du
26 mars 2014, en son article 14, § 1er,
Gemeente Rotselaar
• être détenteur d’un diplôme donnant accès aux emplois de
niveau A dans la fonction publique fédérale;
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Rotselaar, brengt ter kennis, overeenkomstig art. 1. § 3 van het Besluit
van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 betreffende de organisatie
van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen, dat het door de
gemeenteraad in zitting van 15 december 2014, het ontwerp van het
rooilijn- en onteigeningsplan van het Hoogland tot het wijzigen van
buurtweg nr. 10, 11, 12, 14, 23 en 39, wordt onderworpen aan een
openbaar onderzoek.
Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis te Rotselaar,
Provinciebaan 20, op de dienst Bouwen (eerste verdieping) van
30 december 2014 tot en met 28 januari 2015 en dit tijdens de gewone
openingsuren, zijnde alle werkdagen, zaterdag uitgezonderd, van 9 uur
tot 12 uur, op maandag ook van 14 uur tot 20 uur en op woensdag ook
van 14 tot 17 uur.
Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het
openbaar onderzoek, zijnde 28 januari 2015, per aangetekend schrijven
te worden overgemaakt aan de gemeente Rotselaar, dienst Bouwen,
Provinciebaan 20, te 3110 Rotselaar of aldaar te worden afgegeven tegen
• être titulaire du brevet de chef de service visé à l’article 17, de
l’arrêté royal du 21 février 2011, relatif à la formation des membres des
services publics de secours, excepté pour les chefs de service qui étaient
désignés à titre effectif comme chef de service au plus tard à la date du
30 avril 2002;
• justifier d’une expérience utile d’au moins trois ans dans les
fonctions de chef de service à la date de sa nomination en qualité de
commandant de zone;
• avoir une expérience utile au moins dans le grade de capitaine, de
satisfaire aux épreuves de sélection fixées par l’arrêté royal du
26 mars 2014, et par le règlement de sélection fixé par le conseil de
Prézone du 23 octobre 2014.
La lettre de candidature doit être accompagnée obligatoirement des
documents suivants en triple exemplaires :
- Description des titres et mérites que le candidat estime pouvoir faire
valoir pour obtenir la fonction.
BELGISCH STAATSBLAD — 24.12.2014 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
- Un projet de management de la zone.
- Les documents prouvant qu’il remplit les conditions pour se porter
candidat.
Sous peine de nullité, les candidatures doivent être adressées par
recommandé au Service régional d’Incendie, à l’attention de
M. le Président du Conseil de la Zone de secours 1 de la Province de
Liège, rue Joseph WAUTERS 65, à 4280 HANNUT, au plus tard
le 9 mars 2015, à minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Le profil de fonction du commandant de zone est repris à l’annexe 1,
de l’arrêté royal du 26 mars 2014. L’arrêté royal précité et son annexe
sont consultables sur www.securitecivile.be. Le règlement de sélection
du commandant de zone est consultable sur les sites www.hannut.be
et www.waremme.be
(38219)
105585
Vredegerecht Bilzen
Bij beschikking van 24 november 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Bilzen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende :
Mevrouw Lucia Lambertina SWENNEN, geboren te Gellik op
8 juli 1929, met rijksregisternummer 29.07.08-272.49, wonende te
3740 Bilzen, « WZC Beversthuis », Blindestraat 18.
Meester Kristien LEIJSSEN, advocaat, met kantoor te 3740 Bilzen,
Stationlaan 45, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Ria Merken.
(76681)
Vredegerecht Brasschaat
Voorlopig bewindvoerders
Burgerlijk Wetboek - artikel 488bis
Administrateurs provisoire
Code civil - article 488bis
Vredegerecht Aarschot
Bij beschikking van 3 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Brasschaat beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende :
Mevrouw Maria Joanna Josepha DERGENT, geboren te Antwerpen
op 7 november 1920, met rijksregisternummer 20.11.07-360.24,
wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan 870/4, thans
verblijvende in het Woon- en Zorgcentrum « DE MICK », Papestraat 30,
te 2930 Brasschaat.
Zij kreeg toegevoegd als bewindvoerder, vertegenwoordiging, over
de goederen :
Bij beschikking van 26 november 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Aarschot beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende :
Mevrouw
MICHIELSEN-STEVENS,
Jozefa,
wonende
te
2050 Antwerpen, Willem Klooslaan 4, bus 4.
Voor eensluidend uittreksel : de waarnemend hoofdgriffier, (get.)
Verbesem, Nicole.
(76682)
Mevrouw Rosalia DE VADDER, geboren te Tremelo op 2 mei 1921,
Residentie « Edelweis », 3130 Begijnendijk, Liersesteenweg 171.
Vredegerecht Brugge II
Mevrouw Maria VAN ORSHOVEN, wonende te 2220 Heist-op-denBerg, Laterlei 9, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Van der Geeten, Elfi.
(76679)
Vredegerecht Antwerpen V
Bij beschikking van 1 december 2014, heeft de vrederechter van het
tweede kanton Brugge beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :
De heer Henri VAN BUGGENHOUT, geboren te Brussel op
20 januari 1961, wonende te 8420 De Haan, Heidelaan 32D.
Werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen en de persoon
van de voornoemde beschermde persoon :
Bij beschikking van 19 november 2014, heeft de vrederechter van het
vijfde kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :
François MICHIELSEN, geboren te Hoboken op 21 januari 1938,
wonende te 2000 Antwerpen, Oever 14.
Steven GIBENS, advocaat, kantoorhoudende te 2060 Antwerpen,
Nachtegaalstraat 47, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Christiaensen, Inez.
(76680)
Meester de advocaat Ronny VANHECKE, advocaat, met kantoor te
8340 Damme, Margriet Diericxstraat 13.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) D’Hont, Sigrid.
(76683)
Vredegerecht Brugge III
Beschikking d.d. 28 november 2014, van de heer vrederechter van het
vredegerecht derde kanton Brugge, verklaart mejuffrouw Lovely
SARASYN, met rijksregisternummer 95.09.08-408.52, zonder beroep
(student), geboren te Brugge op 8 september 1995, wonende te
8340 Sijsele (Damme), Kerkakker 30, onbekwaam tot het stellen van
handelingen in verband met haar persoon en haar goederen, zoals