reglement carnavalsoptochten Ter Apel 2015

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN
Ter Apel & Rütenbrock 2015
Reglement optochten carnavalsseizoen ‘14-‘15
GCV, Bultruters & de Kloosterwiekers hebben besloten om ook dit jaar weer
een gezamenlijk jury-systeem met bijbehorende punt-/sanctiesysteem te
gaan toepassen.
LET OP!!
Bij overtreding van punten uit het reglement of wangedrag tijdens de optocht
gaan de organisaties van de optochten met een gele en rode kaarten
systeem werken.
Bij het uitdelen van een gele kaart worden er punten in mindering gebracht
door de jury. Bij 2x geel wordt een rode kaart verstrekt. Bij rood, wordt de
optocht uitgereden, maar betekent uitsluiting van deelname aan de overige
optochten georganiseerd door bovenvernoemde verenigingen. Over
deelname aan de optochten in 2016, zullen de verenigingen hun besluit
nemen.
De GCV, Bultruters en Kloosterwiekers werken allen met dit kaarten
systeem, de verenigingen informeren elkaar en de sancties gelden dan ook
voor alle drie de optochten.
Verzekeringen:
Optochten in Ter Apel zijn verzekerd door de CV De Kloosterwiekers, mits
alle gegevens m.b.t. verzekeringsmaatschappij, polisnummer, etc tijdig
(uiterlijk 24 januari 2015) in ons bezit zijn! Is hier geen sprake van, dan is er
geen dekking en rijdt u op eigen verantwoordelijkheid mee!
Verzekeringen voor overige optochten in de regio, zijn voor eigen
verantwoordelijkheid!!
Deelname:
 Deelname Carnavalsoptochten Ter Apel:
Door inschrijving als deelnemer(s) aan de optocht verklaart de deelnemer(s)
zich akkoord, met de richtlijnen van “Carnavalsoptochten Ter Apel &
Ruetenbrock”.
Een inschrijving houdt niet automatische deelname in. De beoordeling voor
deelname wordt alleen verricht door de optochtcommissie. U ontvangt voor de
optocht uw jurynummer.
Reglement carnavalsoptochten
Ter Apel & Rütenbrock
2014-2015 rev 1



Deelname aan de optocht kan met: Een praalwagen of een loopgroep (niet
gemotoriseerd) of een kinderloopgroep
Uiterste inschrijfdatum voor de categorie praalwagens is drie weken voor de
optocht, deze datum is bindend voor alle deelnemers (24 januari 2015) ivm
technische keuring en verzekeringeisen. Loopgroepen en kindergroepen
kunnen zich tot 7 februari 2015 opgeven.
Aanrij route praalwagens:
Let op; Het is niet toegestaan om met landbouwvoertuigen (tractoren met
praalwagens, wegen te betreden waar deze voertuigen niet toegestaan zijn
(bijv. N391)
De praalwagens dienen voor de optocht van de Kloosterwiekers via de
volgende route aan te rijden:
Heemstraat /Havenstraat of Sellingerstraat/Havenstraat.
Alle praalwagens dienen zich te melden bij de hoogtebalk .
Toezicht:
De deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de politie
en/of de verkeersregelaars en stoetbegeleiding; De vereniging kan ten allen
tijde de optocht stil leggen voor eventuele hulpverleners bij calamiteiten.
Alcohol:
 Er mag geen alcohol worden uitgeschonken vanuit de optocht aan het
publiek;
 Jongeren < 18 jaar geen alcohol;
 Geen sterke drank in de optocht;
 Gebruik van glaswerk door deelnemers aan de optocht is verboden
Geluid:
 Bij gebruik van een geluidsinstallatie dient het geluidsvolume dusdanig
geregeld te worden dat dit geen schade aan het gehoor kan
veroorzaken. Het geluid mag maximaal 100 dB (A) bedragen op 1
meter afstand van de geluidsbron. Tijdens de drie verschillende
optochten zullen geluidsmetingen verricht gaan worden
 Wagens die zich hier niet aan houden worden niet in de uitslag opgenomen.
REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN
Ter Apel & Rütenbrock 2015
Overige:
 Geen papierslierten en/of piepschuim toegestaan, confetti van papier wel
toegestaan
 Jurynummers duidelijk zichtbaar op de voertuigen en/of wagens
Kledij; loopgroepen
aanbrengen, bij eventuele calamiteiten is dit voor de hulpverlening een
sneller/beter herkenningspunt. De eenmalig verstrekte startnummers zijn
Het is door de organisatie & jury niet te beoordelen of kleding door loopgroepen gekocht of
geldig voor de optochten van Kloosterwiekers, Bultruters en GCV. De
zelfgemaakt is. Er wordt bij de jurering dan ook geen onderscheid gemaakt.
nummers dus tot en met Rosenmontag bevestigd laten bij deelname aan
optocht GCV.

Onvoorziene zaken; Indien er zaken/voorvallen zijn die niet zijn genoemd of geregeld
 De hoogte van de wagens mag niet meer zijn dan 5,50 meter. Bij overtreding
in dit reglement beslist/bepaalt de optochtcommissie.
wordt de wagen onmiddellijk uitgesloten van de optocht, de hoogtes worden

Wildplassen is niet toegestaan, bij constatering wordt door de politie beboet.
voor de start gecontroleerd;
(Bewegende delen worden op hoogste punt gemeten)
Veiligheidseisen
 De breedte van de wagen mag niet meer dan 3,25 meter zijn;
(Bewegende delen worden op het breedste punt gemeten)
a) Alle voertuigen die op eigen kracht voortbewegen dienen deugdelijk te zijn geremd
 Gekeurde brandblusser verplicht op het trekkende voertuig;
b) De uitlaat van motorvoertuigen dient zodanig te zijn gewijzigd dat de uitlaatgassen niet het
 Onderhoud bij pech onderweg, bijtanken etc. niet rijdend verhelpen;
publiek worden ingeblazen
 Chauffeurs mogen geen alcohol drinken. Wordt er wel alcohol door de chauffeur c) Uitdelen van snoepgoed vanaf wagens is toegestaan, mits met beleid wordt “gegooid”.
gedronken, dan wordt de gehele groep van de optocht uitgesloten;
Gezien het grote gevaar voor kinderen blijft men verantwoordelijk voor eventueel daaruit
 Deelnemers zijn verplicht om de volledige route uit te rijden of lopen om mee te
voortvloeiende ongevallen.
kunnen dingen naar de prijzen;
d) Er mag zich naast de bestuurder maximaal 1 persoon bevinden in de
 Thema is geheel vrij, mits niet kwetsend of aanstootgevend;
cabine/bestuurderspositie van het (trekkend) voertuig
 Reclame-uitingen in de optocht zijn niet toegestaan;
e) Er dient een deugdelijk hekwerk om de wagen en de eventueel daaraan bevestigde trap te
zitten. Het hekwerk dient minimaal 120 centimeter hoog te zijn op de plekken waar zich
Groepsindeling + definitie;
deelnemers op de wagen kunnen bevinden. Om te voorkomen dat personen tussen het
1. Wagens: op eigen kracht kunnen rijden of worden getrokken door mechanisch voertuig
hekwerk door kunnen vallen, dient er minimaal om de 40 cm een extra horizontale ligger in
2. Loopgroepen: bestaan uit twee of meer personen, er mag geen sprake zijn van een
het hekwerk aangebracht te zijn.
(trekkend) gemotoriseerd voertuig.
f)
De afstand (vrije ruimte) tussen de wagen en het wegdek mag maximaal 30 cm zijn.
3. Kinderloopgroepen: als de helft of meer van de deelnemers van de groep uit
g) Het is niet toegestaan voor deelnemers aan de optocht om zich te begeven op of in
basisschool kinderen bestaan, er mag geen sprake zijn van een (trekkend) gemotoriseerd
hefrinrichtingen van rijdende en/of stilstaande voertuigen tijdens de optocht.
voertuig.
h) Bestuurders van zelfrijdende of getrokken praalwagens dienen minimaal 18 jaar te zijn en in
het bezit van een geldig BE rijbewijs.

Jury bestaat uit minimaal vijf onafhankelijke personen
i)
Het is verboden voor personen tijdens het gaan naar de optocht, alsmede het huiswaarts
gaan, te verblijven op de wagen !
Beoordeling van deelnemers:
Deelnemers worden door de vakjury op een drietal thema’s beoordeeld;

Iedere deelnemende groep dient vooraf aan de optocht akkoord te gaan met bovenstaand
1. Carnavalesk (bij gelijke stand geeft deze score de doorslag)
reglement. Aanmelding via internet betekend automatisch ook een akkoord op dit reglement.
2. Idee/originaliteit

Bevestig uw jurynummers duidelijk aan uw voertuig, alleen op deze manier kan de jury
3. Ontwerp/uitvoering
u juist beoordelen.

Gekochte wagens mogen meerijden in de optocht maar worden niet opgenomen in de

Aanmelding uitsluitend via internet www.kloosterwiekers.nl of www.bultruters.nl
uitslag
Voor vragen en/of onduidelijkheden; [email protected] of [email protected]

Diskwalificatie volgt wanneer naar oordeel van de optochtcommissie/medewerkers;
a) Er niet voldaan wordt aan de gestelde eisen van dit reglement
CV Kloosterwiekers;
Andre Pranger; 06-48140786 of Johan Bentlage 06-28243380
b) Er kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke voorstellingen worden uitgebeeld
CV Bultruters;
Wilfred Caspers, 06-10910351
c) Ontoelaatbare misdragingen voor, tijdens en of na de optocht plaats vinden.
GCV Rütenbrock:
Jan Kleinenberg 06-51485434 of Michael Landwehr
0049-5934-9483826 allen na 18:00 uur
Reglement carnavalsoptochten
Ter Apel & Rütenbrock
2014-2015 rev 1