Volledig persbericht DPA

PERSBERICHT DPA, 18 augustus 2014
DPA Group N.V. realiseert verdere omzet- en winstgroei in eerste halfjaar
2014
Hoofdpunten eerste halfjaar 2014
 Verdere omzet- en winsttoename
 Succesvolle integratie overnames in segment Techniek & ICT
 Verdere versterking van activiteiten in veelbelovende niches
Financiële hoofdpunten
 Omzetstijging met 17% tot 40,1 miljoen euro (H1 2013: 34,3 miljoen)
 Stijging brutowinst met 32% tot 9,7 miljoen euro (H1 2013: 7,4 miljoen)
 EBITDA: 3,0 miljoen euro (H1 2013: 2,0 miljoen)
 Eigen vermogen per 30 juni 2014: 42,8 miljoen euro (31 december 2013: 41,8 miljoen)
 Aandeel gerealiseerde uren door eigen professionals 78% (H1 2013: 76%)
Quote Eric Winter, CEO van DPA
“De stabiele resultaten en toegenomen winstgevendheid bij DPA zijn mede te danken aan onze focus
op het leveren van onderscheidende kennis en kunde. Versterking van de toegevoegde waarde voor
opdrachtgevers en aantrekkelijk werkgeverschap blijven belangrijke doelstellingen, evenals het
verkrijgen van extra schaalvoordelen door autonome groei en acquisities. Ook in het eerste halfjaar
van 2014 hebben we geïnvesteerd in nieuwe activiteiten in veelbelovende niches en we zullen dit
blijven doen”.
Resultaatontwikkeling
In het eerste halfjaar van 2014 heeft DPA Group verdere groei van de omzet en winstgevendheid
gerealiseerd. De omzet groeide met 17% tot 40,1 miljoen euro (H1 2013: 34,3 miljoen), voornamelijk
gedreven door de overnames in 2013. De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten
steeg naar 9,7 miljoen euro (H1 2013: 7,4 miljoen). De genormaliseerde brutomarge voor bijzondere
en eenmalige baten en lasten bedraagt 24,2% (H1 2013: 21,5%).
Het in het tweede halfjaar van 2013 overgenomen DPA CreditForce droeg 0,9 miljoen euro bij aan de
omzet en 0,2 miljoen euro aan de brutowinst. De technische professionals van het in dezelfde
periode bij de groep gevoegde DPA Technipower droegen 1,7 miljoen euro bij aan de omzet en 0,4
miljoen euro aan de brutowinst, terwijl de raadgevende ingenieurs van DPA Cauberg-Huygen 3,0
miljoen euro bijdroegen aan de omzet en 1,1 miljoen euro aan de brutowinst.
In totaal hebben de in 2013 verworven activiteiten 5,6 miljoen euro bijgedragen aan de omzet van
DPA en 1,7 miljoen euro aan de brutowinst. De totale goodwill die is verantwoord in het kader van
deze transacties bedraagt in totaal 0,8 miljoen euro.
Verkorte resultatenrekening
De verkorte resultatenrekening is als volgt:
H1 2014
H1 2013
Omzet
Kostprijs van de omzet
Genormaliseerde brutowinst
40,1
30,4
9,7
34,3
26,9
7,4
Brutowinst %
24,2%
21,5%
Genormaliseerde verkoop- en beheerskosten
exclusief afschrijvingen en amortisatie
Genormaliseerde EBITDA
6,7
3,0
5,4
2,0
EBITDA %
7,5%
6,1%
Afschrijvingen en amortisatie
Genormaliseerde EBIT
0,7
2,3
0,9
1,2
EBIT %
5,7%
3,5%
Netto resultaat
1,0
0,8
Verkorte resultatenrekening
In miljoenen euro’s of %
De kostprijs van de omzet is gecorrigeerd voor bijzondere en eenmalige lasten voor een bedrag van
0,3 miljoen in de eerste jaarhelft van 2014. De verkoop- en beheerskosten zijn in de eerste jaarhelft
van 2014 gecorrigeerd voor bijzondere en eenmalige lasten van 0,1 miljoen euro. In totaal bedroegen
de bijzondere en eenmalige lasten 0,4 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2014. Deze lasten
hebben overwegend betrekking op advies- en integratiekosten met betrekking tot de gerealiseerde
overnames. In de resultaten over de eerste jaarhelft van 2013 zijn geen normalisaties voor
bijzondere en eenmalige baten en lasten opgenomen.
Resultaat per segment
Voor rapportagedoeleinden zijn de operationele business units ingedeeld in drie segmenten:
Finance, Banking & Insurance, Techniek & ICT en Legal & Public.
De specificatie van de omzet en brutowinst per segment is als volgt:
Omzet en brutowinst per segment
In miljoenen euro’s en %
Finance, Banking & Insurance
Techniek en ICT
Legal & Public
Eliminatie
Totaal
1
1
Omzet
18,3
14,1
7,8
-0,1
40,1
H1 2014
Brutowinst
4,1
3,4
2,3
-0,1
9,7
%
22,5
24,4
29,4
24,2
Omzet
17,6
9,8
7,6
-0,7
34,3
H1 2013
Brutowinst
3,5
2,0
2,1
-0,1
7,4
Als gevolg van de afronding van bedragen in miljoenen kunnen bij de optellingen kleine afrondingsverschillen ontstaan.
Nieuwe activiteiten
DPA IT Security streeft naar een prominente positie op het gebied van business information security
en heeft haar positie verder versterkt in de eerste jaarhelft. Naast de professionele inzet van
hoogwaardige security specialisten, worden onder de naam DPA B-Able security management advies
en programmamanagement diensten aangeboden.
%
19,6
19,9
27,3
21,5
In juni is de DPA business unit ‘DPA Processing & Technology’ gestart. DPA Processing & Technology
bemiddelt technische professionals voor strategische en uitvoerende functies in de sectoren food,
farmacie, FMCG, energie, (petro)chemie en industrie. De focus ligt op de vakgebieden process,
quality en safety management.
Deelnemingen
Met het oog op een mogelijke overname heeft DPA op 16 juni 2013 1,8 miljoen aandelen in
ICT Automatisering N.V. ("ICT Automatisering") verworven voor 4,60 euro per aandeel. Het
aankoopbedrag van 8,2 miljoen euro is in de balans verantwoord onder ‘financiële vaste activa’ op
basis van de equity-methode. In het eerste halfjaar van 2014 is een resultaat deelnemingen
verantwoord van 0,1 miljoen euro negatief uit hoofde van het aandelenbelang in ICT Automatisering.
In juni 2014 heeft DPA 0,2 miljoen euro dividend ontvangen. Per 30 juni is de deelneming in ICT
Automatisering gewaardeerd op 8,0 miljoen euro.
Per 30 juni 2014 bedroeg de aandelenkoers van ICT Automatisering 5,17 euro. Op basis van deze
aandelenkoers is de marktwaarde van het aandelenbelang van DPA 9,2 miljoen euro.
Financiële positie
De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 0,9 miljoen euro negatief (H1 2013: 0,5 miljoen
euro). Gedurende het eerste halfjaar 2014 heeft DPA de laatste earn-out verplichtingen voldaan uit
hoofde van de overname van Benkis Interim Professionals in 2012. Het eigen vermogen is per 30 juni
met het nettoresultaat toegenomen tot 42,8 miljoen euro (31 december 2013: 41,8 miljoen).
Financiering
Op 23 april 2012 heeft DPA een financieringsovereenkomst met de Rabobank afgesloten. Sinds de
uitbreiding van de kredietfaciliteit op 4 februari 2014 bestaat de faciliteit uit een basislimiet van 3,0
miljoen euro en een debiteurenfinanciering van 70% van het totaal van de aan Rabobank verpande
vorderingen tot een maximumbedrag van 12,0 miljoen euro. In het kader van deze
financieringsovereenkomst heeft DPA zekerheden gesteld, hoofdzakelijk betreffend de verpanding
van de vorderingen op handelsdebiteuren en inventaris. Tevens worden eisen gesteld aan de
minimaal te realiseren EBITDA en is een ‘no change of management’-clausule opgenomen. Er is geen
specifieke solvabiliteitsconvenant opgenomen. DPA voldoet per 30 juni 2014 aan alle gestelde
vereisten.
De op 20 september 2013 door Project Holland Fonds (PHF) verstrekte lening van 2,5 miljoen ter
financiering van overnames is in maart 2014 afgelost. Op 16 juni 2013 heeft PHF aan DPA een lening
van 5,8 miljoen euro verstrekt in het kader van de verwerving van aandelen ICT Automatisering. De
lening draagt een rente van 7,0% en dient op 1 september 2014 te worden afgelost. Zij is op de
balans verantwoord onder ‘kortlopende rentedragende schulden’.
Op 11 juli 2014 heeft DPA een leningsovereenkomst voor 4,5 miljoen euro afgesloten met Rabobank.
De opbrengst wordt aangewend voor de aflossing van de door PHF verstrekte lening. De lening
draagt een rente van 3-maands EURIBOR vermeerderd met 4,2% rente op jaarbasis. DPA dient de
lening in acht gelijke termijnen af te lossen, voor het eerst op 31 december 2014. Met PHF is
overeengekomen dat de aan PHF uitstaande schuld, af te lossen op 1 september 2014, slechts ten
dele wordt afgelost. Het resterend bedrag van 3,2 miljoen euro zal worden afgelost op 31 december
2014. Voor het overige blijven de voorwaarden ongewijzigd.
Medewerkers
In totaal waren op 30 juni 804 directe en indirecte medewerkers werkzaam voor DPA (30 juni 2013:
644). Het aandeel gerealiseerde uren door de inzet van eigen professionals is toegenomen tot 78%
(H1 2013: 76%). Dit heeft een positief effect op de brutomarge aangezien de gerealiseerde marges bij
zelfstandige professionals lager zijn dan bij inzet van eigen professionals en past in de doelstelling
van DPA om het aandeel van de opbrengsten gerealiseerd door eigen medewerkers te laten groeien.
Strategie
DPA bouwt onverminderd voort aan haar groeistrategie, gericht op het versterken van de
marktposities in geselecteerde vakgebieden, de continuïteit en het rendement van de onderneming.
Op de managementagenda van 2014 staan vijf hoofddoelstellingen:
 Aantrekkelijk werkgeverschap voor professionals door continu ontwikkelen van kennis en kunde
en persoonlijke begeleiding en coaching;
 Versterking van de toegevoegde waarde voor opdrachtgevers door het bieden van relevante
specialistische kennis en kunde voor capaciteitsvragen, professionele dienstverlening en
projecten;
 Verdere autonome groei door het versterken van onze marktposities in geselecteerde markten;
 Verkrijgen van extra schaalvoordelen door acquisities van een of meer bedrijven die passen in de
strategie, en direct of binnen afzienbare tijd kunnen bijdragen aan de winst;
 Voortdurende focus op kostenbeheersing en inzetbaarheid van professionals.
Dividendbeleid
In de afgelopen jaren heeft DPA een zeer terughoudend dividendbeleid gevoerd. Met het oog op
herstel van de onderneming na een roerige periode en verlieslatende jaren, is in 2012 en 2013
besloten de gerealiseerde nettowinst in zijn geheel toe te voegen aan het eigen vermogen.
De sterk verbeterde resultaten en de huidige, solide financiële positie staan toe dat behaalde
winsten deels worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Tegelijkertijd wil DPA de verdere
versterking van de balans continueren en ook in de toekomst acquisities (deels) kunnen financieren
uit beschikbare eigen middelen. Teneinde aan beide doelstellingen te kunnen voldoen, beoogt DPA
met ingang van 1 januari 2015 een dividendbeleid in te zetten waarbij 40% van de gerealiseerde
nettowinst over het voorgaande boekjaar wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Vooruitzichten
Mogelijkheden om het rendement van onze onderneming te versterken zien we met name in de
vraag naar flexibele inzetbaarheid van schaarse kennis en kunde. Door proactief op nieuwe kansen
en mogelijkheden in te spelen, verwachten we in de tweede helft van 2014 onze marktposities
verder te kunnen versterken, mede gesteund door de voorzichtige tekenen van economisch herstel.
Over DPA
DPA Group richt zich op hoogwaardig advies, duurzame en flexibele inzetbaarheid van specialistische
professionals en het ontwikkelen van kennis en kunde. DPA biedt oplossingen voor vernieuwings- en
verandertrajecten, projecten, complexe vraagstukken en tijdelijke vervanging. DPA is genoteerd aan
de NYSE Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.
Voor meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met DPA Investor Relations: Liesbeth Bleeker,
[email protected] of via telefoonnummer 020 515 15 55.
Bijlage: verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten per 30 juni 2014.
Disclaimer
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de
plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van
het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en
onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA
bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de
toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst
gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige
informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.