Nieuwsbericht - Avans Hogeschool

#"%$!
7
MAANDAG 17 MAART 2014
nederland
geeft zorg de doorslag
licht optimisme over de kansen voor een participatiesamenleving.
nieuwkomer bij deze verkiezingen,
heeft er een speerpunt van gemaakt.
CDA-lijsttrekker Milène Junius,
noemt de hervormingen op het gebied van zorg die op ons afkomen ‘de
grootste uitdaging’. En hoewel het
PvdA-wethouder Raimond de Prez
een forse sneer opleverde toen hij in
een verkiezingsdebat over bezuinigingen verwees naar het Binnenhof
– “we hebben kennelijk geen wethouder van zorg” –- krijgt het college
(een coalitie van D66, PvdA, GroenLinks, CDA en Stip) brede steun voor
Delft: Meer vertrouwen in eigen kracht van burgers
De Delftse burgers zijn actiever en
proberen met eigen initiatieven wat
vaker invloed uit te oefenen dan in
andere gemeenten. Althans dat is
de indruk van de negentien gemeenteraadsleden – de helft van de
totale raad – die hebben meegedaan aan een landelijk onderzoek
van Trouw.
69 procent van de deelnemende
Delftse volksvertegenwoordigers
zien in meer of mindere mate eigen
kracht bij de inwoners. Landelijk is
dat 50 procent. Bijna driekwart
meent dat burgerinitiatieven de besluitvorming versterken.
Dat wijst in de Prinsenstad op een
licht optimisme over de kansen voor
een participatiesamenleving waarin
burgers meer zelf kunnen en moeten doen in hun buurt.
Meer dan een kwart (26 procent)
vindt wel dat de gemeente niet
van burgers mag verlangen dat
ze allerlei overheidstaken overnemen.
dan gaat ’ie erheen’
nieuwe partij grootste worden in Roermond
vernieuwingen op sociaal gebied.
Bij de laatste gemeenteraadsvergadering stemde alleen de SP tegen de
kadernota
‘Innovatie
sociaal
domein’. Een motie van PvdA, CDA
en D66 om nieuwe zorgalternatieven
te ontwikkelen, zoals een zorghotel,
werd aangenomen. De sociale
teams, aanspreekpunt voor Delftenaren met veel en complexe problemen, kregen het fiat van de oude
raad inclusief SP.
De overheveling van de taken naar
gemeenten geeft veel kopzorg, mede
door ‘zwalkende’ nationale politiek,
klinkt het kritisch in Delft, zelfs bij
de achterban van regeringspartij
PvdA en kabinetsgedoger D66. Toch
is er licht optimisme over de kansen
voor een participatiesamenleving.
Kiezer Leema ziet ook dingen beter
gaan. “Vroeger moest je eerst aan buren worden voorgesteld. Nu is het
contact informeler en kijken mensen
meer naar elkaar om.”
GroenLinks
wil bastion
Utrecht niet
kwijtraken
Mathieu Peulen
van de Liberale Vrijheidspartij Roermond is nog steeds populair. FOTO CHRIS KEULEN
‘stem lijst 12, stem LVR’.
“Iedereen kent ons”, stelt Marja
van Heel, nummer negen op de
lijst, tevreden vast. “Dat van Van
Rey, dat vinden ze gezeur.”
En hé, daar is Van Rey dan toch.
Her en der handen schuddend
komt hij het winkelcentrum binnen. Meteen aan de praat met deze
en gene, hand om de schouders,
even onder vier ogen. Over wat hij
na de verkiezingen gaat doen, wil
hij niets zeggen. “Ik laat me verrassen.” Gemeenteraadslid of zelfs wethouder, “ik sluit niets uit”. En wat
moest ‘ie nou met die pomphouder? “Dat vertel ik later wel.”
Als de karavaan verder trekt naar
het winkelcentrum van het dorpje
Swalmen, net buiten Roermond, is
Van Rey alweer vertrokken.
Naar het politiebureau, wordt er
gemompeld, eens kijken wat hij
voor die pomphouder kan doen.
In Den Haag strijden PVV en PvdA
om de macht, in Amsterdam D66 en
PvdA, in Rotterdam gaat het tussen
PvdA en Leefbaar. Landelijk lijken
mensen te vallen voor de charme
van lokale partijen. Vrijwel nergens
hoor je GroenLinks als serieuze kandidaat. Maar de partij doet zeker nog
mee om de prijzen. In Utrecht vecht
zij een verbeten strijd uit met D66.
Alles wordt uit de kast gehaald om
te voorkomen dat een van de laatste
GroenLinks-bastions verloren gaat.
Want dat ís Utrecht. Al jaren is
GroenLinks er de grootste. Maar voor
hoe lang nog? D66 is GroenLinks in
de peilingen inmiddels gepasseerd.
In haar slotoffensief stelt de partij
Utrechters voor de keuze: linksaf of
rechtsaf. Hier trekt GroenLinks zelfs
vooraf een grens. Een rechts college
zal GroenLinks niet mogelijk maken,
bezweert lijsttrekker Heleen de Boer.
Oftewel: progressieve domstedelingen moeten op GroenLinks stemmen, want met D66 krijgen ze de
VVD er gratis bij. De Democraten flirten volgens De Boer openlijk met de
VVD.
Ook zouden D66’ers de VVD nooit
aanvallen in debatten. Volgens haar
niet verwonderlijk: “Op sociaal-economisch gebied is D66 echt een
rechtse partij”. “De boodschap aan
de kiezer is helder: wil je een progressief, sociaal college: stem dan op
GroenLinks”, aldus de lijsttrekker.
De woorden van De Boer doen denken aan de PvdA-campagne in Amsterdam. Al maanden benadrukken
de sociaal-democraten in de hoofdstad de rechtse trekken van D66.
Volgens GroenLinks-leider Bram
van Ojik is er toch echt meer aan de
hand dan wat campagnetaal.“De ideologische verschillen tussen ons zijn
gewoon heel groot. Ook landelijk
willen we daarom meer afstand nemen van D66.” In Utrecht durft de
partij dat nu met voorwaarden vooraf.
Veel studenten in
spe hebben zich
nog niet aangemeld
Examenleerlingen die zich niet voor 1 mei
inschrijven kunnen studie mislopen
Marijke de Vries
ONDERWIJS & OPVOEDING
Zes weken voor de deadline heeft
pas één op de drie examenleerlingen zich aangemeld voor een studie
in het hoger onderwijs. Scholieren
die daarmee wachten tot na 1 mei
lopen het risico dat ze in september
niet aan de studie van hun keuze
kunnen beginnen.
Vanaf dit jaar mogen hogescholen
en universiteiten scholieren weigeren die zich na 1 mei inschrijven.
Uit een enquête van GfK in opdracht van het ministerie van onderwijs bleek vorige maand dat
zo’n 10 procent van de examenkandidaten havo en vwo niet op de
hoogte is van de nieuwe datum.
Meer dan de helft weet evenmin
dat hogescholen en universiteiten
een studiekeuzecheck verplicht
mogen stellen.
Uit een rondgang van Trouw blijkt
dat verschillende instellingen strengere eisen stellen aan wie zich te
laat aanmeldt. Zo moet deze groep
aan de Hogeschool van Amsterdam,
Universiteit van Amsterdam, Inholland, Saxion en Hogeschool Zeeland verplicht een gesprek voeren
of ‘matchingtraject’ doorlopen.
Acht de instelling ze ongeschikt of
onvoldoende gemotiveerd, dan
worden ze niet ingeschreven. Scholieren die wel op tijd zijn kunnen
niet geweigerd worden.
Linda de Mol van Saxion Hogeschool benadrukt dat de instelling
‘geen afschrikwekkend effect’ wil
creëren. “Je wil vooral vaststellen:
is dit wel de juiste keuze? In 90 procent van de gevallen zal het antwoord daarop ja zijn, vermoed ik.
Wij hebben het afgelopen jaar een
proef gedaan onder 4500 scholieren. Toen kreeg 1 procent een negatief advies. Het is dus geen verkapt
selectiemechanisme, ze worden
niet afgewezen omdat ze te laat
zijn.”
Bij Hogeschool Avans en zijn ze
strenger. Wie te laat is, moet langs
een toelatingscommissie die bepaalt of ze een geldige reden hebben. “Nee, wij zijn niet coulant. Dit
zijn de nieuwe spelregels, ook scholieren moeten zich daar aan houden”, zegt Bartje de Wit van Avans.
De Universiteit Utrecht schrijft na
1 mei alleen nog ‘uitzonderingsgevallen’ in: studenten die elders zijn
uitgeloot, of die zich hebben bedacht na een studiekeuzetraject bij
een andere instelling.
Niet alle instellingen zijn zo
streng. Bij de Universiteit Twente,
Hogeschool Zuyd en de TU Eindhoven kunnen scholieren zich tot 1
september aanmelden en mogen ze
zelf kiezen voor een studiekeuzecheck. Ook de Universiteit Leiden
wil eerst ‘goed evalueren’.
DE VERDIEPING
De juiste student op de juiste plek
Proces van start in twee
grote kindermisbruikzaken
Grootschalig online misbruik
Twee omvangrijke zedenzaken die
vorig jaar aan het licht zijn gekomen, dienen deze week bij de
rechtbanken in Amsterdam en Assen. In beide zaken gaat het vooral
om grootschalig online kindermisbruik.
In Assen vindt morgen een regiezitting plaats tegen de 48-jarige
Frank R. uit Cuijk. De politie arresteerde hem op 19 mei. Een 12-jarig
meisje uit het Groningse Bedum
was een dag eerder verdwenen, R.
zou het kind hebben ontvoerd en
verkracht. Het onderzoek dijde al
snel uit: op de computer in de woning van R. stuitte de politie op
meer dan 26.000 filmpjes, 144.000
foto’s en een lange reeks chatgesprekken. De verdenking: misbruik
van circa 300 meisjes tussen de 10
en 17 jaar, uit Nederland en België,
via de webcam. In 11 gevallen zou
het tussen R. en zijn jonge slachtoffers tot fysiek contact zijn gekomen.
Deze fysieke contacten maken de
zaak van R. van een iets andere
aard dan die van de 40-jarige Amsterdammer Michel S. De politie
pakte hem vorig jaar zomer op. In
januari werd bekend dat het onderzoek zich richt op misbruik van
400 jongeren, vooral in Nederland,
maar ook in het buitenland. In alle
gevallen zou dat zijn gegaan om
misbruik via de webcam, van fysiek
contact zou geen sprake geweest
zijn. S. was vooral gefixeerd op jongens, zijn slachtoffers zijn veelal
tussen de 12 en 14 jaar oud. Donderdag dient zijn zaak pro forma,
de inhoudelijke behandeling zal
nog zeker enkele maanden op zich
laten wachten. Het Openbaar Ministerie wil voorafgaand aan de zitting niets zeggen over de huidige
stand van het onderzoek.
Frank R. wisselde onlangs van advocaat. Zijn nieuwe raadsman, Tjalling van der Goot, betwijfelt of het
in mei en juni geplande inhoudelijke proces wel kan doorgaan, omdat
hij zich nog in het enorme dossier
moet inlezen. De Friese advocaat is
in zedenzaken gepokt en gemazeld:
hij stond samen met zijn kantoorgenoot Wim Anker Robert M. bij,
de hoofdverdachte in de geruchtmakende Amsterdamse zedenzaak,
de grootste kindermisbruikzaak die
ooit in Nederland heeft gespeeld.
In de zaak-Frank R. waren enkele
maanden geleden 100 betrokken
jongeren geïdentificeerd, in de
zaak Michel S. 56. In beide zaken
ligt een beperkt aantal aangiften. In
de Amsterdamse zaak stond de teller in januari op vijf, in de Assense
op 15. (ANP)