De zelfkwelling van Den Bosch

Dit essay is in het najaar van 2014 geschreven in opdracht van de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Het is een van de vier essays waar vier
buitenstaanders het debat over de toekomst van de gemeente Den Bosch
van een impuls proberen te voorzien. Het idee was dat deze essays als het
stof van de verkiezingsstrijd van november 2014 is neergedaald de
discussie op gang te helpen. Het college van B&W van 's Hertogenbosch
vroeg de vier om een frisse blik op de stad te werpen. Het gaat om prof.
dr. Paul Schnabel (de positionering van de stad), Jos van der Lans (rol van
lokaal bestuur in een snel veranderende samenleving), prof. dr. Jan
Steyaert (digitalisering van de samenleving) en prof. dr. Evelien Tonkens
(participatiesamenleving). De vier essays zijn gebundeld in een zogenoemd
memorandum: Open blik op 's-Hertogenbosch, dat op 2 december 2014 is
verschenen. Download hier de digitale versie van dit memorandum..
Jos van der Lans
De zelfkwelling van Den Bosch
Albert Verlinde, succesvol Bossche ondernemer en presentator van RTL Boulevard, is absoluut niet
op zijn mondje gevallen. Maar als hij op maandag 6 oktober tijdens het door het Brabants Dagblad
georganiseerde Nieuwscafé de vraag voorgelegd krijgt of hij vindt dat Den Bosch conservatief is, valt
hij toch even stil. Daar moet hij even over nadenken.
Het was de hamvraag van deze avond. Is Den Bosch te conservatief of juist niet? - met die
aankondiging had het Brabants Dagblad de avond zo’n honderd Bosschenaren naar de Verkadefabriek gelokt, waar Verlinde als bijzondere Bosschenaar in het voorprogramma mocht figureren.
Voor een buitenstaander mag het wellicht een wat vreemde vraag lijken, maar voor Bosschenaren
was het bepaald niet de eerste keer dat het toch weinig opbeurende woord ‘conservatief’ met de
hertogstad in verband werd gebracht. De kwestie speelt al jaren. Het is een running gag geworden,
een bijzondere vorm van lokaal zelfbewustzijn die de vorm van een wijdverbreide zelfkwelling lijkt te
hebben aangenomen.
De bestuurskundige Marcel Boogers beschreef dat gevoel al in 2011 treffend. Op basis van
een groot aantal gesprekken met ingewijde Bosschenaren concludeerde hij: ‘Op alle lijstjes waarop
de kwaliteiten van steden worden vergeleken staat Den Bosch steeds in de top-10. (…) Toch hebben
al die successen ook een keerzijde. Gezapigheid ligt op de loer. Den Bosch is soms wat conservatief
(‘want het gaat hier toch goed’) en op zichzelf gericht (‘anderen kunnen meer van ons leren dan
andersom’), waardoor de stad niet erg open staat voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. (…) Omdat
er geen problemen zijn, voelt de stad geen aandrang om na te denken over de toekomst. (…) Er is
geen stip op de horizon gezet waar de stad naartoe wil: Den Bosch is er al.’
Albert Verlinde zei drie jaar later ongeveer hetzelfde toen hij na enig nadenken een
antwoord had gevonden op de vraag of Den Bosch conservatief is: ‘De ellende is dat als je zo’n prima
stad cadeau hebt gekregen dat er geen prikkel meer is om daar wat aan te veranderen.’ Dat was
volgens de RTL-Boulevard presentator ‘best wel conservatief’ te noemen. Meer wilde hij er niet over
kwijt, hij wilde – eenmaal op Bossche grond - niemand voor het hoofd stoten.
Zo diplomatiek wilde directeur Patrick Timmermans van Erfgoed Brabant later op de avond
niet meer zijn. Hij zag de stad veranderen in een ‘openbaar museum, vergelijkbaar met Brugge’, nog
louter aantrekkelijk voor ‘Bossche bollen etend grijs publiek’. Het was allemaal te netjes, te bedaagd,
te bejaard: ‘een stad heeft rotte plekken, hoeren en studenten nodig om levendig te blijven’.
Hij zei het alsof hij daarmee een knuppel in het hoenderhok gooide, alleen werd niemand er
in de Verkade-fabriek deze avond in oktober koud of warm van. De wethouder sputterde nog wat
beleefdheidshalve na, maar zag geen reden om Timmermans tegen te spreken; de jongeren
begonnen steen en been te klagen. Iedereen leek het erover eens dat er hoognodig ruimte moest
komen voor vernieuwing, maar eigenlijk geloofde niemand in de zaal echt dat het er ooit van zou
komen. Den Bosch lijkt bevangen te zijn door een de verlammende werking van het goede leven, de
gezellige wierook van het verleden, de genoegzaamheid van de joviaalste stad van het land.
En dat voelt niet goed.
Al jaren niet.
Ander tijdperk
Voor een buitenstaander is dat alles een vreemde gewaarwording. We hebben hier, zoals Marcel
Boogers terecht constateerde, te maken met een stad die sinds jaar en dag hoog op de goede lijstjes
prijkt. In de jaarlijkse woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor gemeenten in 2012 staat ’sHertogenbosch op de vierde plaats. In 2012 trok de binnenstad ruim 1,6 miljoen bezoekers die 3,5
miljoen bezoeken aan de stad brachten, goed voor een vijfde plaats na de vier grote steden van het
land. Op de sociaaleconomische index komt de Brabantse hoofdstad op de twaalfde plaats, ruim voor
welke andere Brabantse stad dan ook. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. De stad zakt op de
ranglijst van onveilige steden (wordt dus veiliger), maar stijgt in de waardering van groen en water in
en rondom de stad (keurige vijfde plaats!).
Je kunt het dus ook omdraaien. Uit die vermaledijde zelfgenoegzaamheid, het (al dan niet
doorgeslagen) sterk historische besef, de rust in de ambtelijke organisatie, is een krachtige stad
gegroeid. Een stad die veel voor elkaar heeft gekregen, een stad met gevoel voor kwaliteit (het duurt
allemaal even, maar als het er eenmaal staat is het van goede kwaliteit), allemaal eigenschappen die
met elkaar maken dat Den Bosch als 18e stad van het land op tal van thema’s vaker in de top 5 staat
dan in de top 20. ‘Modern in traditie’ - zo heeft gemeentesecretaris Irma Woestenberg het wel eens
samengevat.
Natuurlijk, er kondigen zich problemen aan. De crisis houdt langer aan dan gedacht en
gewenst. De werkgelegenheid verandert en loopt terug, er is leegstand van kantoren, ook in de
binnenstad; de bevolking ontgroent, waardoor er sprake is van dubbele vergrijzing; er moeten meer
taken worden georganiseerd (decentralisaties), met minder geld. Dat levert behoorlijke bestuurlijke
kopzorgen op, ja zeker, maar niet erg verschillend met welke andere gemeente van enige omvang
dan ook in Nederland.
Kortom, wat is eigenlijk het probleem van Den Bosch?
Misschien dit: er is in Nederland een stiekeme revolutie aan de gang, die een ander
bestuurlijke mentaliteit genereert, die om een andere lokale overheid vraagt, die een andere
maatvoering en grotere flexibiliteit vergt van het lokale bestuur, die een nieuwe bestuurlijke
pasvorm biedt voor een samenleving die een krachtig vermogen ontwikkelt om zaken zelf te regelen,
die ruimte biedt aan de beweging van onderop, aan ‘de energieke samenleving’ (de term is Maarten
Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving).
Wat profetischer gezegd: we leven niet langer in een tijdperk van veranderingen, maar we
veranderen van tijdperk.
Dat is een omslag, een kanteling, een transitie, waar heel Nederland zo ongeveer een
proeftuin voor aan het worden is. Alleen lijkt Den Bosch daar niet erg warm voor te lopen. Daar
worden de paar hete hangijzers (welke stad heeft ze niet?!) breed uitgemeten, struikelt men over
een brug, stoeit men jarenlang met het theater en moppert men over de ‘monumentenmaffia’ (soms
zelfs nog moorddadiger als ‘monumententaliban’ aangeduid) die een traditionele vesting heeft
opgeworpen om de moderniteit buiten de stad te houden.
Ik overdrijf, ik weet het. Natuurlijk is er ook in Den Bosch een besef van de verandering die het lokale
bestuur te wachten staat. Natuurlijk zijn er ambtenaren en politici die een sprong voorwaarts willen
maken. Het staat ook op papier. In de gemeentelijke Trendstudie 2013 wordt het allemaal opgesomd
(sla er pagina 26-27 maar op na). Sterker, deze zomer heeft het college van B&W de nota Van
betekenis voor de toekomst aangenomen, waarin vastgesteld wordt dat er alle reden is om de
ambtelijke organisatie tegen het licht te houden en aan de nieuwe eisen van de tijd aan te passen.
‘Niet omdat de huidige organisatie niet meer voldoet’, zo haast de gemeentesecretaris daarbij te
melden, maar omdat de omstandigheden ‘het gewenst maken om in de toekomst de accenten
anders te leggen en andere invalshoeken te kiezen voor de gewenste integraliteit’.
Het moet anders, zoveel is duidelijk. De gemeente krijgt meer taken, in een wereld die
complexer wordt en moeilijker bestuurbaar, waarin informatietechnologie en sociale media overal in
door dringen, waarin duurzaamheid aan belang wint en de bevolking zich niet langer laat ringeloren
door bureaucratische systemen en het heft in handen neemt. Dat vraagt veel. Dat is ook makkelijker
opgeschreven dan gedaan. Dat vraagt een andere mentaliteit, een andere bestuurlijke energie.
Precies daar begint het Bossche probleem aan urgentie te winnen. Den Bosch moet in deze
veranderingen zijn eigen maatvoering zien te vinden, maar dat wil vooralsnog niet echt lukken. De
voornemens om het anders aan te pakken lijken daarom niet veel verder dan het geduldige papier te
komen. De nota Van betekenis voor de toekomst heeft in de stad niet bepaald de overtuiging doen
postvatten dat er zaken ten goede gaan veranderen. Het zijn fraaie voornemens zonder scherpe
analyse op welk probleem de operatie nu eigenlijk een antwoord moet geven. Daar wringt de
schoen. Want in de openheid naar toekomst staat het verleden achter de barricade. Den Bosch is
niet conservatief, omdat er paar stevige verenigingen zich voor het behoud van het rijke verleden
van de stad inzetten (dat kan zelfs uiterst modern zijn). Den Bosch is conservatief, omdat zijn
bestuurlijke cultuur op een of andere manier over zijn houdbaarheidsdatum heen lijkt te zijn.
Dat besef baant zich al jaren een weg door de stad. Het klinkt door in de vraagstelling van het
Brabants Dagblad voor het Nieuwscafé van begin oktober. Wie zijn licht opsteekt in de stad, hoort
het op meer plekken. Het schuurt in Den Bosch. Er is misnoegen, onvrede over de bestuurlijke
daadkracht, over de bestuurlijke cultuur, waarin elk probleem onder een vergrootglas komt te liggen.
Oude verhalen komen niet meer aan. In het verleden behaalde resultaten (die er onmiskenbaar zijn)
bieden geen garantie voor de toekomst. De stad is op zoek naar nieuwe adem.
Wat is het medicijn voor Den Bosch?, vroeg gespreksleider Theo van der Zande op het einde
van het Nieuwscafé over de vraag hoe conservatief de stad was.
Wie schrijft het recept voor?
Het antwoord bleef uit.
Seinen verkeerd
In mei 2011 publiceerden de Universiteit van Tilburg en het Brabants Dagblad een onderzoek naar de
macht in Den Bosch onder de sprekende titel D’n Boss van Den Bosch. Anders dan in Oss en Tilburg,
waar een vergelijkbaar onderzoek eerder was gehouden, was de machtigste man van Den Bosch niet
een wethouder, maar de burgemeester: Ton Rombouts, geroutineerde spin in het web van
netwerken die zich rondom het gemeentelijk apparaat heeft genesteld. Als nummer 2 kwam Willem
van der Made uit de bus, de voortvarende directeur Stadsontwikkeling, ook wel aangeduid als ‘de
onderkoning van Den Bosch’. Beiden zitten al lang op het pluche, wat natuurlijk direct een verklaring
is voor hun kopposities op de ranglijst. Rombouts is sinds 1996 in functie, inmiddels toe aan zijn
vierde termijn en daarmee de langst zittende burgemeester van Nederland. Van der Made werkt als
sinds 1983 bij de gemeente Den Bosch, de laatste vijfentwintig jaar op dezelfde functie.
Beiden hebben een enorme staat van dienst, daarover is vriend en vijand het eens. Den
Bosch is de afgelopen decennia geen grootgebruiker geweest van Haagse extraatjes. De stad werd
niet aangewezen als stedelijk knooppunt in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, eind jaren tachtig;
de stad profiteerde niet of nauwelijks van extra geldstromen die in het kader van stedelijke
vernieuwing, het grote stedenbeleid of de Vogelaar-aanpak een weg vonden naar grotere
gemeenten; de stad moest zich op eigen kracht zien te handhaven in de bovenste regionen van de
vaderlandse ranglijsten. Dat dat is gelukt is in belangrijke mate te danken aan de handigheid, de
creativiteit, het doorzettingsvermogen en daadkracht van beide heren. Rombouts beschikt over een
ongekend netwerk; Van der Made weet partijen over de streep te halen.
Dat succes werd nooit echt uitgevent – glossy citymarketting zit niet de Bossche
bestuursaard. Dat de publiek-private samenwerking op basis waarvan het Paleiskwartier van de
grond kwam een economische, ruimtelijke en bestuurlijke noviteit in Nederland was, daar moest de
stad door buitenstaanders op gewezen worden. In Den Bosch heerste toch vooral de sfeer van: ‘Is
dat nou zo bijzonder? Laten we hier maar gewoon blijven en doorwerken'. Dat is niet alleen Van der
Made ten voeten uit, het is een atmosfeer geworden waarmee het hele bestuurlijke apparaat
doordesemd is geraakt.
De patronen die daardoor ingesleten zijn, hebben echter ook een keerzijde. Dat is niet iets
verwijtbaars, eerder iets wat zich voltrekt volgens de Cruijffiaanse logica dat elk voordeel
onvermijdelijk zijn nadeel heeft. In zijn hang naar eenvoudige daadkracht heeft het apparaat en
daarmee de netwerken die het omspannen iets onaantastbaars gekregen. Het feit dat op de Den
Boss van Den Bosch-ranglijst al geen gemeenteraadslid voorkwam is al een voorzichtige indicatie: de
raad zetelt bepaald niet in het centrum van de macht in Den Bosch. Veel raadsleden leven ook met
de overtuiging dat ze er buiten worden gehouden. Een blik op de voorkant van de stadseditie van het
Brabants Dagblad van 1 juni 2011 waar rondom ‘winnaar’ Rombouts de pasfoto’s zijn gemonteerd
van de 24 machtigsten van de Brabantse hoofdstad is in dat opzicht ook veelzeggend. De macht in
Den Bosch geeft de indruk van een sociëteit, een herenmodezaak, het zijn heren op leeftijd die veel
van elkaar weghebben, vrouwen ontbreken nagenoeg, laat staan kleurlingen of jeugdigen.
Het ambtelijk apparaat speelt daarbinnen een robuuste rol, met Rombouts en Van der Made
als anchormen, heel veel lijnen lopen langs en door de burelen van het stadhuis. Zonder de lokale
overheid komt er ook weinig tot stand in de stad. Wie in Den Bosch wat wil, stapt automatisch naar
het stadhuis. Kan het? Mag het? Is er geld? Het Bossche ambtelijk apparaat is ook het minst
gereorganiseerde apparaat van Nederland, ze heeft zich niet met grootse gebaren, maar met
gerichte en trefzekere aanpassingen steeds aan de tijd weten aan te passen. Het ziet er al dertig jaar
in grote lijnen hetzelfde uit. Dat is voor wie de vrijwel permanente staat van reorganisatie (en
desoriëntatie) van andere gemeenten in ogenschouw neemt een verademing, maar het geeft aan het
geheel ook iets onbeweeglijks.
Onderzoeker Marcel Boogers typeerde het in 2011 als volgt: ‘Den Bosch is een overzichtelijk
stad waar ondernemende mensen uit bedrijven, instellingen en uit het bestuur elkaar snel weten te
vinden om samen ideeën tot stand te brengen. Dat heeft de stad veel gebracht, maar het heeft ook
een keerzijde. Want het maakt Den Bosch ook een beetje dorps en conservatief. Je komt al snel
overal dezelfde mensen tegen, waardoor persoonlijke contacten vaak ook een privékarakter krijgen.
Dit leidt tot conflict mijdend gedrag, want met vrienden maak je niet graag ruzie, en je komt elkaar
altijd weer ergens tegen. Moeilijke keuzes worden hierdoor nogal eens uit de weg gegaan. (…) Verder
zorgt de hechtheid van de Bossche netwerken ervoor dat de stad minder open staat voor nieuwe
ideeën en impulsen van buiten. Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat het netwerk zich
nauwelijks vernieuwt of verjongt.’
Dat heeft een cultuur doen ontstaan, waarin ongemerkt en onbewust veel seinen de
verkeerde kant op zijn gaan staan. De politiek versplintert, bijt zich vast in incidenten en slaagt er niet
goed in om koersvaste tegenmacht te vormen; het college van B&W (dat de afgelopen periode
tussentijds op een wethouder na geheel verwisselde) keert zich in zichzelf en omzeilt, zoals de
Rekenkamercommissie in juni nog eens nadrukkelijk moest vaststellen, als het ingewikkeld wordt de
raad (in Rekenkamertaal: ‘er is sprake van een organisatiecultuur waarbinnen het krijgen van een
scherp omlijnd beeld over hoe en wanneer de raad in stelling te brengen geen prioriteit heeft’); het
ambtelijk apparaat verdort omdat er geen tempo gemaakt wordt, moppert omdat ‘de
monumentenmaffia’ de (binnen)stad bestiert, doolt omdat er weinig visionaire impulsen uit het
stadsbestuur komen en ondertussen bijt de lokale politiek zich vooral vast in alles wat er mis gaat,
waarbij de missers vaak een omvang aannemen waarbij de tegenslagen van andere steden
(grondbedrijf Apeldoorn, stadshuis Apeldoorn, Midi Tilburg, grondbedrijf Tilburg, verhuizing
woonwagenkamp Eindhoven, Noordzuidlijn Amsterdam, Parkeerbak Rotterdam – om er willekeurig
maar een paar te noemen) kinderwerk lijken.
Het is dit negatieve mengsel van ontwikkelingen die het bestuursklimaat van een atmosfeer
voorzien waar niemand in de Brabantse hoofdstad vrolijk van wordt. Het Brabants Dagblad vatte dat
in haar Nieuwscafé van begin oktober wat simplistisch samen met de vraag: is Den Bosch
conservatief? In feite gaat het om de vraag: waar haalt de stad nieuwe energie vandaan?
Participerende overheid
Ondertussen komen de veranderingen wel op Den Bosch af. De wereld staat niet stil, en loopt al
zeker niet met een boog om de hertogstad heen. Ook Den Bosch wordt na 1 januari 2015 zelf
verantwoordelijk voor een groot aantal taken op het terrein van de zorg, de jeugdzorg, het passend
onderwijs en de arbeidsparticipatie. De gemeente is daar – zoals elke gemeente in het land – al tijden
mee in de weer. Haar wacht immers een enorme opgave.
Maar met de decentralisatie zoekt zich ook een andere verhouding tussen burgers,
professionals, dienstverleners, ambtenaren en bestuurders een weg in de stad. Dat kan niet anders,
want de gemeente moeten de nieuwe taken zien te volbrengen met fors minder geld. De
bezuinigingen op het bestaande voorzieningenpatroon loopt soms wel op tot 40 procent. Die opgave
is alleen te volbrengen als al die taken anders georganiseerd worden, met andere
machtsverhoudingen tussen burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders, andere
omgangsvormen, andere vormen van sturing.
Die beweging klopt steeds harder op de poorten van het Bossche stadhuis. Niet alleen daar
overigens, dat proces voltrekt zich in heel Nederland. Onderzoekers verbonden aan het Planbureau
voor de Leefomgeving en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur hebben onlangs in een
handzaam boekwerkje, Leren door doen, geprobeerd in kaart te brengen wat dat betekent voor het
lokale openbaar bestuur. Dat doen ze niet ins blaue hinein, maar op basis van onderzochte
ervaringen met initiatieven waarin lokale overheden actief op zoek zijn naar zo’n andere rol.
Zij zien de veranderingen niet alleen een verschuiving van zwaartepunt (van de overheid
richting samenleving), maar vooral ook als een verschuiving van initiatief. Waar voorheen gesproken
werd van burgerparticipatie (in de door de overheid gestelde doelen), kan nu beter gesproken
worden van overheidsparticipatie (in uit de samenleving voortkomende initiatieven). De
onderzoekers constateren: ‘Het gaat niet alleen meer om de burger die meedoet binnen de randen
die de overheid voor inspraak heeft uitgetekend, het gebeurt ongeacht die randen. Mensen in de
lokale gemeenschappen hebben hun eigen doelen en streven die na. Ze doorkruisen de afgebakende
processen van de overheid en nemen daar op momenten die zij zelf bepalen, en op hun eigen
manier, een rol in. De verhouding tussen overheid en burger wordt daarmee niet alleen meer
wederkerig, maar ook minder afgebakend.’
De auteurs onderscheiden vier soorten overheidssturing (zie figuur 1):
- rechtmatige overheid (politiek primaat, regels en procedures, zorgvuldigheid, hiërarchisch,
bureaucratisch);
- presterende overheid (managementafspraken, afrekenbaar, doelen, prestatieafspraken,
markt)
- netwerkende overheid (partnerschap, samenwerking, doelstellingen in overleg, afspraken,
akkoorden, convenanten)
- participerende overheid (burgers en bedrijven genereren publieke waarde, de overheid
faciliteert)
Figuur 1
Vier typen overheidssturing
Uit: Martijn van der Steen, Maarten Hajer, e.a., Leren door doen. Overheidsparticipatie in een energieke samenleving.
Uitgave: Nederlandse School voor Openbaar bestuur en Planbureau voor de Leefomgeving, 2014, p.22.
Zij zien binnen overheden het accent verschuiven van de rechtmatige – klassiek Nederlandse overheid naar de participerende overheid. Dat is een verschuiving die de wind in de zeilen heeft
gekregen door de vergroting van overheidstaken op lokaal niveau, maar die ook sterk gevoed wordt
door het feit dat de samenleving door de kracht van de informatietechnologie steeds minder
verticaal (vanuit centra en organisatietoppen) wordt bestuurd en steeds meer horizontaal (vanuit
netwerken en platforms) wordt vormgegeven. Dat betekent niet dat rechtmatigheid er niet meer toe
doet, maar dat de vier sturingsconcepten in een steeds wisselende mix aanwezig zijn, die bovendien
per domein zal gaan verschillen.
Belemmeringen
Ga daar maar eens aanstaan. Dat vereist een andere omgang met procedures, met het aandurven
van risico’s, met het relativeren van de vinkjescultuur. Dat veranderen is een ingrijpende opgave.
Waar, zo stellen de auteurs vast, geen handboek voor is, en er ook niet zal komen. Het is een kwestie
van Leren door doen. Een kwestie dus van lokale bestuurlijke, politieke en richtinggevende debatten,
van politieke leiderschap en durf, het is een zoektocht van een vernieuwingsgezinde politieke
cultuur. Van seinen die op groen staan en niet onmiddellijk na het eerste ongelukje weer op rood
worden gezet.
Kan Den Bosch dat aan? Durft ze de seinen op groen te zetten? En wie gaat dat doen? Durven
politici/raadsleden/ambtenaren uit hun loopgraven te treden waarin ze elkaar nu al een paar jaar
gevangen houden? Precies bij die vragen komt de stad nu zichzelf tegen. Er is een voedingsbodem
ontstaan waar fantasie niet goed gedijt. Verhoudingen tussen geledingen, van pers tot politiek, van
bestuur tot ambtenarij, zijn getekend door angstvalligheid en voorzichtigheid. Dat Den Bosch zich
daarmee een weinig gunstige startpositie heeft verworven, wordt nog eens extra duidelijk als we de
belemmeringen op ons laten inwerken die in Leren door doen op basis van ervaringen op tal van
andere plaatsen worden omschreven. Waar stuiten lokale bestuurders en hun ambtenaren op als ze
de weg inslaan naar een participerende overheid? De auteurs lokaliseren vijf belemmeringen, die een
hoog Bossch’ herkenbaarheidsgehalte hebben:
1 Macht van gevestigde belangen
Er zijn altijd partijen die belang hebben bij de status quo, elites die nu greep hebben op de
besluitvorming en daarvoor niet zo maar wijken. Je zou de verschillende netwerken die zich bezig
houden met het Bossche erfgoed zo’n vorm van macht kunnen noemen, maar in Den Bosch ligt die
in nog veel meer netwerken opgesloten. Gaan die zo maar opzij? Nee dus, dat zal het nodige vergen.
Bestuurlijke moed bijvoorbeeld om anders met deze belangen om te gaan, om duidelijke te maken
dat deze belangengroepen zeker een rol spelen, maar dat ze niet meer de regels van het spel, laat
staan de oplossing bepalen.
2. Risico-aversie van ambtenaren en bestuurders
Waar vernieuwen het risico in zich draagt van onzekere uitkomsten, is het politieke systeem daar niet
op ingericht. Dat systeem draait juist op risico-vermijding. Daardoor is de drempel voor innovatie, en
al zeker systeeminnovatie, bijna onneembaar hoog geworden: iemand die het ‘anders’ wil doen
moet omstandig uitleggen hoe dan wel en liefst garanties voor succes, en het uitblijven van
ongelukken, overleggen. Dat is bij echte innovatie onmogelijk. Politiek-bestuurlijke risico-aversie kan
een complete ambtelijke dienst en uitvoeringsorganisaties in de greep houden. Controle zet de toon,
vernieuwing krijgt geen adem. Elke gemeente worstelt daar nu mee, maar Den Bosch heeft zich wel
in het bijzonder in een weinig innovatievriendelijke positie gemanoeuvreerd. Een sterk ambtelijk
apparaat, zoals Den Bosch heeft ontwikkeld, , kan moeilijk uit de voeten met een bestuur dat risico’s
mijdt en voorrang geeft aan zekerheden. Zelfs als dat apparaat zegt te willen veranderen, is het
moeilijk om een goede koers te vinden. Sterker, een ambtelijk en bestuurlijk drama als de
Bartenbrug versterkt die amorfe toestand alleen maar. immers, een tweede aflevering van zo’n
drama moet koste wat kost worden voorkomen, met alle controlereflexen van dien.
3. Inrichting van de interne organisatie
Ambtelijke organisaties zijn doorgaans functioneel ingericht, in specifieke (‘verkokerde’)
deelgebieden die een eigen verantwoordelijkheid dragen en daarop ook over de benodigde kennis
en expertise beschikken. Dat werkt goed, zolang de overheid zichzelf als een cockpit beschouwt,
waar vanuit alles kan worden geregeld. Vanaf het moment dat het initiatief richting samenleving
verschuift, zal blijken dat de maatschappelijke vraagstukken weinig boodschap hebben aan de
interne gemeentelijke organisatie. Als de beweging van buiten (de samenleving) naar binnen
(bestuur, beleid) moet komen dan stagneert deze direct als deze maatschappelijke energie zich moet
conformeren/splitsen/opdelen naar de organisatie van de gemeente. Het Bossche bestuursapparaat
heeft een sterke eigen inhoud. Dat loslaten en anderen toelaten vraagt nogal wat. Het is al zo’n
dertig jaar langs dezelfde kokers georganiseerd. Daaruit breken is het toetreden tot een nieuwe
wereld. Is daar ruimte voor? Het besef dat het moet is er in het ambtelijk en bestuurlijk apparaat
ieder geval wel. De nota Van betekenis voor de toekomst is daar een uitdrukking van. Nu gaat het er
om daar ook positieve energie en overtuigingskracht aan te verbinden.
4. Ongeschreven regels, gewoonten en werkpraktijken
De kracht van de informaliteit is misschien wel de moeilijkste belemmering. Dat gaat om de
dagelijkse gang van zaken. Om de gewoonten, ongeschreven regels en ingesleten routines die
voorschrijven wat in de organisatie ‘normaal’ is. Dat is een soort DNA van het ambtelijk apparaat.
Zoiets verander je niet door mensen in een andere functie te benoemen of afdelingen te
reorganiseren. Dat vraagt om interventies in de ingesleten patronen van de organisatie. Dat is
overal lastig, maar misschien nog wel meer in Den Bosch. Was niet een van de bevindingen uit het
onderzoek van Boogers, dat de bestuurscultuur in Den Bosch een hoge mate van informaliteit kent,
met onderlinge omgangsvormen die misschien wel tot de Brabantse volksaard behoren, als je daar
tenminste van mag spreken? De dingen gaan zoals ze geregeld worden. Daarop inbreken is extreem
moeilijk. Maar het kan wel. Leidinggevenden hebben hier de sleutel in handen. Ze kunnen de
organisatie mede veranderen door zelf anders te gaan handelen. Gewoon in het dagelijks werk,
zonder groots opgetuigd verandertraject, maar wel met de eensgezinde overtuiging dat het nodig is.
Telt Den Bosch zulke leidinggevenden?
5. Scepsis
Niet alle energie die uit de samenleving opkomt wordt automatisch met gejuich ontvangen. De oude
verticale overheidsorganisatie kent nog tal van vinkjes waar aan voldaan moet worden en die in de
omgangsvormen met de buitenwereld als scepsis een weg naar buiten vinden. Het zijn de
basisvragen uit het register van de ‘oude’ overheid: Is het niet louter eigen belang? Dringen mensen
niet voor? Is de continuïteit gegarandeerd? Is de groep representatief? Is het geen modegril? Gaat er
niet iemand met de kas vandoor? Kunnen mensen dit wel aan? Het zijn op zichzelf ook geen
onbehoorlijke vragen, ware het niet dat ze als impliciete bezwaren nogal eens de functie krijgen om
de boot af te houden. Initiatiefnemers moeten vaak zoveel bewijsmateriaal overhandigen van hun
goede bedoelingen dat ze al vaak gefrustreerd afhaken voordat ze begonnen zijn. De oplossing ligt
niet in een eindeloos debat met de betrokkenen, maar in het durven laten ontstaan van kleine
concrete praktijken als experiment, met alle verschillen en risico’s van dien. Laat de antwoorden uit
praktijken en experimenten komen, dat is wat de auteurs met Leren door doen bedoelen. Doen moet
voorrang krijgen op debatteren. Het is ook het loslaten van het overheidsmonopolie dat alleen het
overheidsstempel een garantie biedt voor kwesties van rechtmatigheid, rechtvaardigheid en
solidariteit en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Misschien kunnen mensen op een
horizontale wijze daar zelf ook oplossingen voor vinden, die de overheid dan aanvult, beloont of
versterkt.
Refreshknop
Kortom, de uitgangspositie van Den Bosch is niet optimaal, om maar eens eufemistisch uit te
drukken. De stad snakt naar nieuwe impulsen, maar weet niet goed waar die vandaan komen en wie
ze gaat geven. Er dringt zich een nieuwe realiteit op, waar men zich (nog) niet goed raad mee weet.
Dat is knap vervelend, zeker, maar het is niet te laat. Een nieuw gemeentebestuur kan, eenmaal
bevangen door het juiste gemoed, daar zonder veel moeite een uitdaging van maken. Den Bosch
heeft zich al eerder - niet in de laatste plaats dankzij Rombouts en Van der Made, het kan niet vaak
genoeg gezegd worden – een meester getoond in de wet van de versnellende achterstand. Waarom
zou dat niet nog een keer kunnen?
En niet alleen dat. Het is ook een kwestie van vertrouwen tonen in krachten die in de stad
liggen opgesloten. Op het moment dat dit essay geschreven wordt, loopt er in de provincie Brabant
een discussie over ‘Het Nieuwste Brabant’. Het is een initiatief van de Commissaris van de Koning,
Wim van de Donk, die een keurkorps van bestuurders, denkers, wetenschappers en kunstenaars
heeft gevraagd om na te denken wat nu – in dit veranderende tijdperk - de veerkracht van Brabant of
van Brabanders is. Heel bewust treedt hij daarmee in de voetsporen van een verre voorganger, Jan
de Quai, die begin jaren vijftig een vergelijkbaar project heeft opgezet onder de titel Het nieuwe
Brabant. Brabant verschoot in die jaren van wederopbouw zorgwekkend snel van kleur; de
agrarische dorpsgemeenschappen werden razendsnel aangetast door nieuwe vormen van industriële
verstedelijking. Van de Donk ziet de wereld opnieuw snel veranderen en hij wilde weten wat de
papieren van zijn geliefde provincie zijn.
Het leverde een kloek, fraai vormgegeven boek op van bijbelachtige allure (685 pagina’s) met
indringende beschouwingen over vrijwel alle aspecten van het maatschappelijke leven in Brabant.
Alle auteurs zijn uitgedaagd om een verbinding te leggen met de teksten van begin jaren vijftig,
waardoor het boek ook een intellectuele reisgids is geworden door het recente verleden van Brabant
van waaruit vervolgens perspectieven voor de toekomst worden geschetst.
Het woord ‘monumentenmaffia’ komt in al deze beschouwingen niet voor. Het verleden
wordt niet weggezet, maar beschouwd, ontleed, doordacht en meegenomen naar de toekomst. Het
boek functioneert als een soort ‘refreshknop’. Kunnen we de kwaliteiten van Brabant benutten in de
nieuwe vormgeving van de werkelijkheid? Wat betekenen de nieuwe omstandigheden, de nieuwe
ontwikkelingen voor het ondernemen, het organiseren, het verbeelden en verbinden in de provincie?
Weliswaar wordt daar door al die denkers en beschouwers niet een eensluidend antwoord
op gegeven, maar de teneur is toch vooral optimistisch. Er is een veerkrachtige grondstructuur in
Brabant, van gemeenschapszin, van onderlinge betrokkenheid, van verbondenheid met gebieden en
plekken, van mededogen met medemensen, die in de nieuwe vormgeving van de verzorgingsstaat
wonderwel van pas komt. Brabanders scoren hoog in statistieken over mantelzorg en onderlinge
steun. Brabanders hebben meer dan elders in het land een broertje dood aan al te dichtgetimmerd
bureaucratische regelsystemen, iets wat ze toch vooral als een calvinistische gewoonte van boven de
Moerdijk beschouwen. Brabanders kennen van oudsher een hoge verenigingsgraad.
Daar horen Bosschenaren dus ook bij. Misschien zijn ze zelfs wel een beetje meer Brabander
dan de rest van de provincie, die indruk wekken ze in ieder geval bij tijd en wijle. Zij vormen de
grondverf van de nieuwe bestuurlijke omgangsvormen waar de stad de toekomst mee de baas moet
zien te worden. Ze hebben de afgelopen decennia geleerd om naar het bestuur, naar het stadhuis,
naar de regenten en notabelen te kijken, die in de provincie hoofdstad eigenlijk van oudsher de
dienst uitmaakten. Het zal even wennen zijn als deze nu naar hun gaan kijken. Maar als daar durf en
vertrouwen uit spreekt, dan is de potentie enorm.
Het kan wel. In de wijk Hambaken stond het gebouw Noorderpoort al twee jaar leeg. Er was
gedoe, zo niet ruzie over in de buurt, tussen bewoners. In opdracht van de gemeente is
kwartiermaakster Loes Leatemia in het gebouw gaan luisteren naar wat mensen willen. Zo vormde
zich langzaam maar zeker een community van bewoners en ondernemers uit deze wijk die
Noorderpoort invulling zijn gaan geven. Een groep van 25 actieve bewoners gaat nu een eigen
buurtonderneming starten om het beheer, exploitatie en programmering van het gebouw zelf te
regelen. Het optreden van de kwartiermaakster is wat de auteurs van Leren door doen ‘de
verbindende vakman’ noemden: de publieke functionaris die kan schakelen tussen de wereld van
beleid en die van bewoners, tussen publieke waarde creëren en eigen belang nastreven, tussen
instellingen en burgers. Dat type publieke functionarissen komt momenteel overal in Nederland tot
wasdom. Ze moeten ook in Den Bosch in potentie aanwezig zijn.
Dus: heren en dames ambtenaren, bestuurders en politici!
Laat de Bosschenaren tot U komen. Geef de creativiteit van de stad de ruimte. Laat de
verbeelding haar werk doen. Gun de inwoners hun onothodoxie. Lok de ondernemersgeest uit de
tenten. En hou op met die zelfkwelling in ambitieloze beelden (conservatief, gezellig, gezapig) waar
geen land, en al helemaal geen stad, mee te bezeilen valt.
Jos van der Lans in cultuurpsycholoog en publicist. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan
over de (geschiedenis van) de verzorgingsstaat, de publieke sector en stedelijke politiek. Onlangs verscheen van
zijn hand (samen met Nico de Boer): DEcentraal. De stad als sociaal laboratorium, AtlasContact, maart 2014).
Zie voor meer informatie: www.josvdlans.nl of volg hem op Twitter: @josvanderlans.
Literatuur
Boer, Nico de, Jos van der Lans (2014), Decentraal. De stad als sociaal laboratorium. Amsterdam: AtlasContact.
Boogers, Marcel (mei 2011), D’n Boss van Den Bosch. Onderzoeksverslag. Tilburg: Tilburgse school voor politiek
en bestuur.
Boogers, Marcel (januari 2010), De Top van Tilburg. Onderzoeksverslag. Tilburg: Tilburgse school voor politiek
en bestuur.
Brabants Dagblad (2011), artikelen/berichten/beschouwingen naar aanleiding van het onderzoek ‘Den Boss
van Den Bosch’, van 31 mei tot en met 10 juni.
Donk, Wim van de (samenstelling) (2014), Het nieuwste Brabant. Eindhoven: Uitgeverij Lecturis.
Gemeente ’s-Hertogenbosch (2013), Trendstudie 2013, Den Bosch: gemeente ’s-Hertogenbosch.
Hajer, Maarten (2011), De energieke samenleving. Op zoek naar een sturingsfilosofie voor een schone
economie. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.
Hilhorst, Pieter, Jos van der Lans (2013), Sociaal doe-het-zelven. De idealen en de politieke praktijk. Amsterdam:
AtlasContact.
Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch (juni 2014), Regeren en informeren. Onderzoek Informatievoorziening
complexe projecten. Gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Steen, Martijn van der, Maarten Hajer, e.a.(2014), Leren door doen. Overheidsparticipatie in een energieke
samenleving. Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar bestuur en Planbureau voor de Leefomgeving.
VAN BETEKENIS VOOR DE TOEKOMST. Ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Nota
gemeente ’s-Hertogenbosch, vestgesteld door het college van B&W, d.d. 1 juli 2014.